Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

§ 4 NİSAN 1982 Cumhurıyet 7 SermayeSirketleri NasılVergiIendiriliyor? Bülent SOYLAN 4Dış navlun hasılatının % 20'si kurum kazancından indirilebilmektedir ambıvo yasa duzeni geıe&ince yurda dövi7 olarak getirildiğınin belgelendirilmesi koşuluyla dış navlun hası latınm % 20'si sermaye şirketlerinde kazançtan fndinlebilmektedir. Navlun. bir gemicıhk terlmi olmasına karşın bu duzenlemede taşımacıhh anlamında kullanılmıştır. Ayrıca, yasada dış navlun sözüyle taşımacılı£ın Türkiye dışında yapılmssı değil. doviz getirici taşıtnacılık yapılması kastedilmiştir. Avrupa ile Asva arasında doğal bir köpru olan Türkîye'nin bu coğrafi konuraunu ekonomik olarak da değerlendirebilmesi icin Reniş bir taşıma kapasitesıne ulaşması gerekecektir Bu amaca ulasılabilmesi için dış taşimacıhk da vergi yoluyla desteklenen sektörler arasına katılmıştır Dış navlun konusunda. taşımanm Türkiye'de gerçeklpsmesi durumunda bazı tereddutlere duşulduğu anlaşılmak tadır. 123 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile de açık landığı üzere. döviz kazandırıcı taşımacılık yapıldıktan ve bu döviz yurda getirilmiş olduk*an sonra istisnanın uygulanmaması diye bir durum sozkonusu değıldir. Bunu şu örneklerle acıklayalım: • Taşımacılıkla ufcraşan D Anonim Şirketi, bir yabancı firmanın Trabzon Limanına getirdiği mallan Türkiye üzerinden İran'a taşımaktadır Bu tasımacılık karşıhginda elde ettigi döviz hasılatının % 20'si. Türkiye'ye getirildiğinin belgelendirilmesi koşuluyla kurum kazancından indirilebilecektir. • Yurt dışma sebze satan E Llmited Şirketi alıcı ile FOB (FOT) fiyat üzerinden anlaşmışlardır Ahcı daha sonra nakliyenin de E Limited Şirketi tarafından sağlanmasım istemiş. E Limited Şirketi bunun için G Kollektif Şirkeünin TIR filosunu kiralamıs ve taşımayı yapmıştır E Limited Şirketi, yabancı şirketten navlun hasılatı el de edip Türkiye'ye getirdiğinde % 20'sinin Türk Lirası karsıhğı kadar istisnadan vararlanacaktır. Çünkü. getirilen döviz bir navlun bedelidir ve bunun elde edilişinde vasa koyucu tasıma araçlannm bilançoya kayıth olma koşulunu koymamıştır. Öte yandan, kurum olsaydı bile, fiilen taşıma yapan G şirketi bundan yararlanamazdı. G'nin elde ettiği hasılatm Türk Lirası cinsinden olması yararlanmasmı önlemiştir. Bu anlattıklanmızın nasıl uygulanacagıni aşağıdakı ör. • Tııri'm BHgpsın» " h ı p H Otelcihk yılınde 80 milvon lira hasılat. 12 milvon lira kunım kfl?ancı fkar) elde prmisMr H atp'cılimn haçılatındsın P milO von liralık kısmı tunst musterılprdpn sa.srlnnrnı$ ve bunun tamaminın drivizj bir bsmVava «satıltnıstır Kurumlar Vergisi Yasası'nın 8/10 maddos'nd^ki bu rmkmün 1981 yılı ka?an<rlarına uytru'annn eski seklıne Kftre H otelcilik işİPtme^î 1P81 ka7nnrının dovizli h<tsılata i^abet eden kısmı olan A milvon liranın % 20'^i vani 1800 000 lirayı istisna olarak uvRrıılflvabiİPep'Uir Avnı 'sİPtme btı ka^anrına vasanın veni sekli uygulinçaydı altmış mılyon Hranın % 20'si olan 12 milvon liralık istisnayı uvgulavacak ve hiç verıri vermeyprekti • Spvahat acpntası işİPtme belgesıne sahıp J Turizm Firması aralarındaki anlasma uvannca K tunsrık lokantasına ffrup hnlindp vnbancılar setirmekte vp lokantanın bu yolla sagladıSı hasilattan Türk Lirası olsrak % 25 komısyon almaktadır Bu duruma göre J firması da K lokantasmdan aldıftı bu komisyonlann topiamının % 20'sini yıl sonunda oluşan kurum kazancından indirecektir • Yukandaki örnekte yer alan turistik K lokantasmm kurum oluo olmamasının istisna uygulamasında hiçbir önemi yoktur. K Bir sakınca acasız sanayi denen turizmin çeşitll biçimlerde desteklenmesi ve yatırımlannın özendirilmesi; kuşkusuz. tartışılması vamlmayacak bir seçenektir Şimdive kadar yeterince değerlendirilmemiş bulunan Türkiye doğasının. bizde pek bol olan isgücü ile birlestirilmesi savesinde yurt ekonomisinin sağlayabMeceği çok büyuk olanaklar vardır. Mutlaka. turizm kuruluşlanna gösterilen kolaylıklann nedeni de bu olumlu düşüncedir Ancak sanırız ki turistik iş letmelere bu kolaylıklar tanınırken bazı vergilendirme zaaflan da dogmustur Bilindi&i gibi her turizm kuruluşu, yabancılarla birlikte Tıirk vurttaşlara da açıktır ve hprhaide buralardaki müsteri kitlesinin yansmdan çolrunu yurttaslanmıs ohıştururlar Yasava göre bu kuruluşlann işletme vöneticileri. yabancı müşterilerden sagladıklan dö\iz ha sılatmı belirli zamanlarda bankaya gidip bozduracaklar ve bu dövizli hasılatın % 20'si kadar da kazançlanndan indirimde bulunmava hak kazanacaklardır Bu işleyişte. işletme sabibinin bankaya bo7duraca?ı dövizin gerçekten yabancı müşteriden elde edilip edilmediğinin Turizm kurumları ve seyahat acentaları mesi için sağlıklı bir ölçü bulunmamaktadır. denetlenebilİşletmecinin. urizm endüstrisini teşvik yasası hükümleri çerçevesin örneğin bir lokantanın verh müşterilerinden sagladıgı hade Turizm Belgesi almış olanlarla 1618 sayılı yasa ge sılatı berhangi bir şekilde dövize çevirerek bankaya göturregince Seyahat Acentası İşletme Belgesi almış bulu mesi durumıında istisnpdan diledifti kadar yararlanabilmenan kurumlann döviz olarak elde ettikleri hasılatın % 2O'si, si ve sonuçta şirketine dahil bulunan turistik / gaynturistik bu dövizlerin bir bankada bozduruldugunun belgelendiril her türlü faaliyetini vergi dışı bırakabilmesi olanagı önmesi koşuluyla. kurum kazançlanndan indirilir. Elde edi lenmiş değildir. Bu belki bıraz haksız bir plpştiri sayılabilen dövizi doğrudan kendi bozdurmayan, ama anılan kurum lir ama en azmdan bir iki bin liralık sakatlık istisnası tava da acentalardan doğrudan dogruya pay alan turizm nınması için ücretli vp sakat yurttaşlardan Maliye. Sağlık kuruluşlan da bu istisnadan, aldıklan pay oranında ya ve Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklannca mus rarlanacaklardır. tereken hazırlanan yönetmeliğe göre sağlık kurulu raporu Bu kazanç ayncahğının seyahat acentalanyla ilgili istenmesiyle gostprilen titizlik ile de yukanda anlatılan uyolan kısmı, 8/10. maddenin 5.1.1982 tarihinde değişen biçi gulamanın esnekliği arasında bir denge kurulmalıdır. minde yeraldığından ancak 1982 kazançlarına uygulanabilecektir. Turizm belgesi bulunanlar ise. 1981 yıh kazançlaYann: Yatınm indirimi.. n için de istisnadan yararlanabileceklerdir. B AVKARA. n \ K * ) t^lenmemış rığ sutun kullanımı ha lınde in«an sa'lt^ına buvuk tehlıkp'^r Eetırdigi kavnafı'arak nrkropKrc'an (innrtırılma sı halinrie de n;1ncl=!xi gerekH o'an vHrmın VP mınarell°rın yo'î nitiuftu aciklaırtı Doç Dr Atüla Konar farafınrlpn sokak stt'ciiHıfu ii7Pr1 np vapılan arashrma «onuçla rında sokpk siitçülerinden alınan siıtlpnn kavnatılnrak ıçılrtıpsı KPrektijJi ancak bu kavna ma olayı sonunria sut ıçensın öe bulunan favdah besm mad dele'ınm de diÇor zararlı mıkroolarla bırlikte vok olup stıt tîftl ve ?erivp kalan sütün ısp bpsın dpfpnnin fazla bulunma dıfı açıklandı. Yine vapılan laboratııvar araştırmalannda çiÇ süt irerısın de cıplak s(İ7İp fark pdilpmeyprek çfisjtH bilplpnn yanı^ıra, kiiçlik hücre parçaları, cerahat. kan, memedp veva havvanda bulunan hasta'k etrr>«n lpmin oluşturdugiı VP sa?lık açısından sakıncalı bırçok mık ropların tespit edıldigı belırtıl di Islenmemis • * cig sütün cok zararlı olabileceği belirtiidi er mı Almanlmmî? Federal Alrnan mııhalefet lıderı Helmut Kohl Ingiltere ye yaptığı bir gP7i sırasında Alman oğ rennleriyle tngılız otrencılerı arasındaki çok onemh b\r farkı ortaya çıkardı Dunya polıtikası kcnusunda Oxford Üniver^itesi oğrencılennın sorularını yanıtlayan muhalefet lıderi, Alman oğrpncılerinın ne 7akplten voksun olduğundan vakındı Kohl'a gore Oxford Üniversıtesı'nın oğrencılerı kendısne yonelttıklerı her sorunun gırışınde al(.akıronullulük orneğı ve reıek «affedersiniz» dıyorİ8r. Oysa Alman Oni versıtelen'nde na zaman oğrencılerın sorularını yanıtlandıracak olsa. tar tışma bir «kitle gösterisine» dönüşuyor ve ilkönce kendisinin bu alan da «vetkili» olup olmadığı tartışması çıkıyormuş. •sc T ANKARA. (Cumhuriyet Bü rosu) Gunluk, haftalık ya da aylık olarak behrlı bir ücrete dayanmayan komisyon urreti ve kâra katılma gibi beiirsiz bir zaman ve miktar üzerinden ucret alan sigortalıların prım ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak gunliık ka7ançları 420 liraya yukseltildi. Bakanlar Kurulu'nun dun ku Resrrii Gazete'de yayınlanan kararında, daha önce 350 lira olarak belirlenen gunluk kazançların 1 mart 1982'den geçerli olacağı huk mu de yer aldı. Ücreti beiirsiz sigortalı hesabmda esas tutulacak günlük kazanç 420 liraya yükseldî Cenç elçilerin gösterileri Amenkan folklor ve muzığini dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan ve hemen hepsi ABD'nm Utah eyaletinden olan kızh erkekli gençlerın Turkiye'deki gosterileri, sona erdi. Amerikalı genç kızlann güzelliğıne olan hayranhklannı belirtmek isteyen tstanbul ve AnBılindığl gibi Rugby denince akla kalabalık bir oyun kara'nm uslanmaz 'zamcu grubunun ikı tokım halınde, adeta zırhlora bürünmüş paralan' ise, organizadurumda. tekme tokat, yamuk bir topun peşınden koşma törlerin uyansıyla karşıları gel'r. Kolların, bacakların kınlmasına dek varan seıi laştılar. lıklerle dolu bu spor gerıde bıraktığımız günlerde ilgınc bir •Grubun hemen tttmfl, olaya sohne oldu. Ingiltere Avusturalyo mllli takımlan ctnsel ve ahlaksal konuarasında yapılan Rugb macının devre arasında ayağı cıp lardaki tutruculuğuyla fcalok, Iri goğusıü genc bir kız sahaya atlayıp tur atmaya nınan Mormon mezhebibaşladı. Erlka Roe admdakl bu cılgın kız, maçın TV'den ne mensupturlar, a açıgosterilmesıyle de milyonlarca kişlnın dıkkatini cekti ve bir dan böyle şeyler söz koanda şohret basamaklannı tırmanmoya başladı. öyle ki nusu olamazdı!..» btr ressomın elınden cıkan Erika Roe'nun yarı cıplak tabBunun gerçek mi, yok losu değerlendirmeye tabı tutulmak üzere ingiltere Kralıyet sa bir önlem mi olduğu Akademısi Secım Komitesi önüne getlrild). anlaşılamadı. Rugby sahasından tablolara GümmJStapları Günün Kltapları Günün Kitapları Giiniin , ANKARA, Gelır Vergisinden sonra KURUMLAR VERGİSİ BEYANINI DA tn jencs jeltilde dergımİ2de izieyebilirsinız. VAYINLARIMI7 I Oeğljken yjpraklı 27 dltli TOM VtRGİ VASALARI 31 £00, l ' 9 8 2 y'U jbonetı dıhll) 2 Oeğıjken y»prikU r edebiyat 18. sayısı çıktı BU SAYIDA Şıırlenylo Hoıqn UMttin Dınomo • Neeatl Cumalı Can Yucel • Metln Elofllu • Gülten Akın Ahmet Oktay • Nlhal Zlvalon • Afjor Timuçln Hldayet Karakuş • Torık Gunersel • Ali Gumar Huseyın Haydar • Adnan Özer Suat Vardol • Aklf Kurtuluş öykülerıvle Salım Şengıl • Ümlt Koftancıoğlu * Ayıel özakın inci Aral Yaratan Dıl / Gdrhon Tumer Enver Gokçe'yle Bir Nıce Yıl / llhnn Başgâı Hnsan l/zettın Dınomo / Kemal Sulker Eskı Sesler Eskl Sa^lar / Fıkret Otyam Şaırler tlnlellecmn Pencesınde / Ismet Oz«l Yopısalt ıhğa Bir Bakış / H Karabey Ugur Tonysll Turkcs de Roman ve Eskı Bir Sav / Efdal Sevıncü «Cağrto'î E!eştırı»nın Anımsattıkları / Eray Canberk Toıtışmalardo Tutarlılık / Mehmet Yaşar Bilen tdıp Consever le Konuşma / Sennur Sezer Selırn llerı yle Konuşma / Ön»r Cıravoğlu Kıtop Tonıtma Yozılarıyla Zeynsp Karobsy • Atllla Birklye • Celal öccan Vedat Yazıcı V«KO EOEBİVAT. 1SJ «OWo 1 » *n Uonm Ka^ullan ı • aylAı 750 yıllıkı 1SO0 * « Yaııtmo v* hcnml» Adr«ıl VA2K0 M « Slfkıcl • ISTANflUt Anadolu Dofiıtnr»ı HurrİTfll Dofttm y •S<l SIRA1AYI PİVAS^SI YAİAS» 16.000. 16sco. i o c i n of RCI fc.000. 1982 r<l< OtKC) ABONESİ MUpbnmu UY&ULAMAU Gf LİR VtRGlSİ .2.000. b) SOb V A l SİGOR T A .. > $00. ı) UYOULAMALI İJHUKUKU. . I 500 $00, d) LıJMANMUHASlBEClÜ* cl Ofit ALAMAKAR MADLtRİ. s o o . X tyvMtnma mcrkeılmudı^ındj tatılnuj Saım «linacak vaym n <borw bedeltert Ankara Muhasebt t Veret Oergııı 7546.9 nolu posn cekı Ankjr* heubına P1T. yolııyb eönderilıı PK. 6 4 U L U S A N K A R A TEL. 24 28 40 24 39 49 Samim Kocagöz, Suat Taşer, • Erdoğan Aytekin, Maksut Doğan, Yalçın Ulukaya, Bedri Karayağmurlar, Alımet Telli, Fergun Ozelli, Oğuz Dicle, Halim Yazıcı, Raşit Oztürk, Refik Aydın, Yusuf Tuvi, Halil Kocagöz, Ömer Uğur ve Yasemin Yazıcı'mn Şiir, öykü, ve yazıları fotoğraf, karikatür FORSJ.U KAYMAKAM Güneydeki şlrln llçelerimlzin blrlnde «Fors»lu bir kaymakam var. Bir çok yerde oldugu gihi Beledlye BaşkanhSı görevınl de yüklenmiş.. «Fors» dilimi7de, güçlü, dediğini yaptıran. sö zü geçen anlamına da gelir. Ama, bu kay makam ve Belediye Başkanımn forsu böylesl değil... Ford marka makam a rabasma kurulunca fors açüıyor, llce de dolaşırken. köylere giderken, araba nın sağ çamurluğundaki Türk bayrağ\ dalgalanıyor. Bu nedenle kendisine ilcede «Forslu Kaymakam» adı veriîmiş... Mülkl yöntemi pek bllmeyiz. Vali1 nin dışında Kaymakamlar da fors aça bilirler ml? Açma yetkileri varsa sorun yok, yoksa eleştirmek yine bize düşmez.. Bu sayın Kaymakamm başka bir zayıf yönü de var. Belkl yaşının gereği, Valiliğe özenmesi normal karşılanır. Ama, Valllerde olduğu gibi şoför yanına oturan koruma pollsi yerine bir mahalle bekçisi oturtup, kapı açtırmak. selam durdurma». neyin nesi? Bu özentül yönlerine karşm Kay makam genelde olumlu. Halk seviyor, büyük bir kesim çalışmalarmı beğenl yor, aleyhine tek bir söylenti blle yok, ters bir davranışı görülmemiş... Yalnız ilçe halkı İki konuda Kaymakam dan anlayı? bekliyor: Birl ilçenin adıy la anılan festivale karşı çtkması, belki tamamen kaldirılma kuşkusu.. ö t e ki, Belediye'ye yeni alınan 3 otobüsün zarar ediyor gereçkeslyle seferden kal dırıljp kenara çekilmesi... Festivalin bazr kişilerin 6zel eglen cesl olmaktan çıkarıhp, İlçenin adına yaraşır bir biçime dönüştürülmesl istenlyor... tlce halkı otobüs konusunda da çok duyarlı... Otobüslerln biran önce çalışmasın! bekliyor... Gerekçele ri de su: Belediye kâr amacı gütmemell. kamu yaranna calışmalı. Bakahm. «Forsln Kaymakam» hal km bu iki haklı dilegine zamanında eğilebilecek mi? Bu konularda forsunu ortaya koyacak mı? 5 S 5 Ş 5 = M. Taner Ünlü, Veysel Çolak, Asım Öztürk, Hüseyin Yurttaş, M. Mümtaz Tuzcu, Osman Çalışkan, Necati Yıldmtn ve Timucin Özyürekli'nin katıldıklan «ŞÜR ÜZERİNE BİR SÖYLEŞÎ» ile 1 Nisan 1982'de çıkü. Abone: YıUık 1200. TL. alaz Aoyınları LA BRUYERE E Yazışma Adresi: Akdeniz Cad5 desi, Akdeniz tşhanı 709 tZMİR. I<ARAI<TERIER Jnîü denernrauın, Bedıa Kösemıhal'm yülarsuren titiz ÇaJı^masi) U dılırm/de ılk Vçz \3Mmİanan ulumsuz yapitL Tam mctıtı 37fc i i > t i . 500 U n . iîıııııııııııııııımıııııımıııııııifiıııınıi İKİ BIUNMEYENU DENKLEM Yıllar öncesi Silifke... Şim diki gibi 24 25 bin nüfuslu bir ilçe değil o zaman 78 bin dolayında nüfüsu olan bir Akdenia kasabası.. O dönemde tek banka var ilçede: Ziraat Bankası. tsmet Bey'de bankanm, çevrede çok sevilen şube müdiirü Nasıl sevilmesin? Jsmet Bey ne$eli. nüktedan, içki içen, sohbeti aranan. hovarda bir ki$i. Arada sıra da oyun da oynar. Kansı Hafiıe Hanun ögretmen. Dö toplanhnm, her yemek dave neme göre, çok modern bir tinin, her davullu düğilnün hanım... Şapka giyer, tayyör değişmez konuklan... le dolaşır Silifke'de... Aradan yıllar geçer. tsmet Bey'ler Sililke'den ayrılUzun yıllar Siliîke'de kamışlardır. Çocuklar okumuş lan tsmet Bey'le, Hafizr Hanım'ın 3 de çocuğu var. lar, üniversite biUrmlşler, iki erkek, biri kn. Erkek Avrupalara, Amerikalara git çocuklar ilk gençllgin fırtı mişler, önemli mevkiler elde nalı yıllannda. Orüar da İç etmişlerdlr. Zaman zaman ki içer, hovardalık yapar. Türkiye'nin kaderinde 6öz Ve de Silıfke'nin bıçkın sabibi de olmuşdur bu iki gençlerinın yakrn arkadaş kardeş.. ları. İki kardes her içkili Bir gün, gençlik yılların. dan arkada$lan olan bıçkın gençlerden bin Ankara'da rastlar küçük kardeşe. Sarmaş dolaş olurlar. Silifke'U EGO, bir süreden beri elektrik paralanntn yatı hemen atılırr rılmasında yenı bir yöntem uyguluyor. «Ortalama he Haydi, Wr rere ırlrtip sap» makbuzları. bazı bankalann tüm şubelerine ya eski günlerl analım. tkl kadah te atsnz. tınlabıliyor. tsmet Bey'ın oftlu durak Bir vatanda^. en son 11 ocakta yatırılması gereken makbu^uhu yatırmayı unuttu Bir baktı ki vakti geç lar: Ben lcM>1 bırakalı nlmış, Hemen bir banka şubesine kostu Makbuzu vezl»r oldu. Şimdi ağzıma blra nedara rzattı. Ama veznedar, daha mektubu görür bile kovTnuyorum. gormezSilifke'linin gozlen faltaşı O makbuzlan artık almıyoruz. gibi: Peki, nereye yatırmam gerek? Sen. sen. rter.. İçkiyi Büraiyorum. biraktın övle mi? Bekri Mus Vatandaş makbu7unu bir başka banka şubesine (afa'nın içkive tövbe ettiğinı gofurdu Oradi'i da avnı yanıtt a!dı Bunun uzerine duysam inanırdım da. senin îçkidcn vargeçmen aklımın bir EGO tahsüat şubesine g'den vatandaş, makbuzu ııçtınrian bl!p (»eçniPîdi.. Ne yatırmavı vine bagaramadi: diyelinı, demek dünya bu Bunları almıyoruz kardesim. biçfm değlşîyor!.. Poki nprpve yatıracajS'ini? öykümüz bu kadar .. Ama Hic hir > pro vatırama7smız. Fizlrr soracaksımz hemen: Np ola'^k ^vleyse' Klm hu kardesler? Baâışla Bi? de hıimivoruz. herhaid» gelecek hesabınıza v\n. b\z bu sornva vanıt VPmahsııp vaparlpr Beklpvecek'iniz' rptrlyeoeîiı, tster. birax dü Ya plpktrigi keserlerse? SÜniin bnlursunuı. ister Sîlifbe've kadar uzatıır yerin Kesmezler. den ösrpnirstniz... * BERTRAND RUSSELL dış düNyA ÜZERİNE bilqilER Fılo^of, rfıışün ve eylenı adamı Russell yapıthn \e ejlemlerivle her /anıan it^ı çekmı^dr, Bu gü/el kıtabı dılıımzc Vchbı Hacıkadıroğlu kjzandırdı. 213 inyfa. IS0 Dra. AYÇA KEMAL ZEKİGENCOSMAN Anadolu Yazarlar, Çevirmenler ve Araştırmacılar Yayın Üretim Kooperaüfi ilk urunlenni sunar: K BERTRAND RUSSELL "Felsefpnin degprı >alni7ca ?ıhmn degerlen arasında aranmalıdır ve felsefemu bir ^anntı *.T\«rg3nlığı olınaciığına, >alnuca zıhnın dcğerlcrme ılgısız kaînıavan ıtisanlar ınandirabılır" dıyen Rıtsscll ın bu kıtnltım tta, oııuıı \aj)itları uzerınde emek verııuî olan Vchbı Haakadıroğlu çeMrdı. 106 sp>la. 10U Iııa, FELSEFE SORUNIARI * HENRY MİLLER Yafınlamayan makbuz.. KÎTAPÇILARDA...,1 Nu.i'iısıni'n'Y'' Ti"bedar sok 4 Kst I Csgalogiu Istanbul TBI: 28 17 b t ik düNyAsı 3İ3Z PK ^81 Sırkecî • İST ^İanat ? Duşunce dızımızın ılk kıtalıı. Cürkal Aylan'ın çe^ ınsn \c \ akmda çıkıj or. Not Tek slpır'Ver Memetı fionderılmez, TuUrı posîa havalei) ya da pulu 250 U EMVER GÖKCE BEKLENEN KITAP 1) OSMANLI MECLİSİ MEB'USANDA KUVVETLER AYIRIMI VE SİYASAL İŞKENCELER Fenomerıoloji ve Hukuk (Hukukun özü sorunu) Doç. Dr. M. Niyazi OKTEM 2) ÖZGÜRLÜK KAVGASINDA Y A Ş A Y A N GEÇMİŞ Tevfık Çavdar 150 Lıra. AJi Nejat Ölçen 150 Lira. EĞSN TÜRKÜLERİ ÇfKTI ÖNSOZ, PERTEV NAİLİ BORATAV BUTÜN KÎTAPÇILARDA. 150 TL. ANKARA, ISTANBUL, İZMIR DAĞIT1MI: ORNEK DAĞITIM 1STEME ADRESİ: YABA YAYINLAR1 P.K. 404 ULUS / ANKARA, 3) ÜRİKLER 4) COBAN SİİRLEBİ Serpcey Yesenin (Türkçesi Azer Yaran) 100 TL. ÜÇDAL NEŞRİYAT Hasan Î7zetün Dinamo 100 Lira (BÜTÜN KÎTAPÇILARDA) Genel Daâıiım. ÖRNEK DAĞITIM (ANKARA. İSTANBUL. ÎZMİR) AYÇA: Agah Efendi Sokak 8 S. Tel.: 24 23 32 Ulus ANKARA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog