Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMl SORU Sayın öz(?encil ve Sanatkâr; 7. tktisatçılar Haftası'nı dıuenleyfn İstanbul İktisat Fakültcsi Mezunları Cemi\oti'nin yoneticileri olarak size aoracasrıra ilk soru bu yılki seminer dizisinin konuyla ilglH Türkiye ekonomisinin btıgün Tarmış olrtuŞru noktad.ı neden «bunalımdan büyürneye» konusunu seçtini?,? ÖZGENCİL Biliyorsunuz biz tktisat Pakültesl Mezunları Cemiyetı flPMC) olarak her vıl dtlzenlpdiğimi^ îktisatçılar Haftası'nda genpllık!» pkonorrnın o gün içindf bulundugu duramu vansıtrm konulan d'/^i semıner'er ha f linde p\e alıvoruz Bu vı) sirin ri° bPİ(rt iğırr7 gibi «Ku naiitndan Riiyiımeyp Turkive Ekoni*ni"i» konusunu ele a!dık ve altı gtin süreTk olan on'ki o^unımli'k spmmfi dırisinde ekonominin tü:n kesimlermi tartısma ortamına getirme f'krinden yola rıktık. Ekonomi politikasının bugünkü olanakiarın elvprd'gi ölcüdp her ke^lm'n katkisıvla a tartışUma'unı istpdık H m karar alma ve uvu'aıtıa no'î^«ındakileri, bem ekonominin çesıtli kesimlerınde faalln y°t Eoa*,erpn kisıleri ve hpm de bilim 3daml rmı verimll olafa&ını umdu^umuz bır tartısma ortammda bir arava getirmeyi amaoladık 4 NİSAN 1982 EKDNOMİDE GÜNÜN AYNASI Ocakta senef proiestolan yüzde 182 arftı ANKARA (THA) 1982 yılının ilk ayında 16,5 milyar lira değerin de toplam 178,8 bin adet senetin protesto gördüğü belirlendi. Devlet Istatistik Enstitüsünce der lenen verilere göre 1981 yılı ocak ayında Jse 5,9 milyar llra değerlnde 125,3 bin senet protesto edilmişti. Buna göre, bu yıhn ilk ayında geçen yıla oranla protesto edilen senetler sayı olarak yüzde 42.7 oranında, değer olarak ise yüzde 182 oranında artış gösterdi. EKONOMİDE DİYALOG Ozgencil 1947'de dogdu htanbul Iktıscıt Falmltpsı'm bıtırdıkten sonra çeşıtli aorpvlerde bıılundu. Özçencü. 1U Iktisat Fakultesı Mezunlar Cemıvetı'nın Yönetim Kurulu Başkanı. Sigorfa primlerine esas alınacak günlük kazanç ANKARA, (ANKA) Bakanlar Kurulu, haftalık ya da oylık gıbi belırlı bfr ücrete bağlı olmadan belirslz zaman ve miktar uzerınden ucret alan sıgortahların primlerine esas alınacak günluk kazancın 1 Mart 1982 tarıhmden gecerll olmak üzere 420 lirayo cıkartılmasını kararlaştırdı. Komlsyon ucreti ve kâra kotılma gıbl belırslz bır zaman ve mıktar üzerınden iıcret alan sozkonusu sıgortalıların prım ve ödeneklerinin hesoplanmosında esas olınan günlük kozanç daha önca 350 lira clarak belırlenmışti. Sedat Sanatkâr fO4fi'r/a dogdu tetanbul Unıversıtesi İktıtat Fakvitcu'nı hitfdı thracatla ıtğraşan Sanatkfir. 1U Iktısat FakultPti Mezunlar Cemiyetı Genel Sekreterhğını yapıvor Şeref Ozgencil (sağda) ve Sedat Sanatkâr (so! cla) Osmon Ulogay'm sorularını yonıtlarken. 7. İktisatcılar Haftası boyunca vönetici ve bürokratlarla ekonominin ce^ftli kesimlerinden %e\en ki^ilerin ve bilim adamlarının ekonomide büyümeve sreçis sonınunu çeşitli yönleriyle tartısmasını araı edivoruz SORIT Peki bu konu.ru, «Bunalımdan Büyümeve Türkiye Ekonomisi» konusunu neden seçtinîz? Ya da blraz açarak şöyle sorayım sorumu: Bunalımdan büyömeve sreçişl artık bfklenen bir gelişme olarak mı dejSrerlendtriyorsunıız. yoksa arnk clddi olarak (ründeme fretirllmesi gereken blr alternatif politika olarak tnı görüyorsunuz? ÖZGENCÎL Niye «bunalımdan büvümeve» konusunu seçtik? Bir kere biz İFMC olarak Türkiye'nin sanayi toplumu olma hedefinden vazgeçemeyecegine inanıyor ve bu amaca varmak için de büyümeye yönetmenin zorunlu oldugunu düsünüyoruz. Gene sorunuzla ilgili olarak hemen belfrteyim ki biz bugün lcin Türk ekonomisinin hemen bunalımdan büyümeye gectigint ya da geçme durumunda olduğunu söylemiyoruz. Biz özlememiz büvüme olduğu için büyümeye geçişte çeşitlt kesimlerin ve kadroların rolleri ve sorumlulukları ne olacaktır konusunun bu '.aftada tartışılmasını istiyoruz SORU Anladığım kadar siz büyüme hedefiyle sanaylleşme hedefini birbiriyle baglantılı hedefler olarak grörüyorsunuz? ÖZGENCÎL Aslında Türkiye'de sanaytleşme hedefi hiç bir dönemde gözardı edllmemiştir. GecirdiSimtz bunalim! lı yıllarda bile sanayileşme icin iç ve cf5 flnansman kaynakları ?orlanmış, olanaklar bulunmustur Ama biz, yer yer bupün de pörülen kısa vadfü. eünlüîî politikalarla snnayileşme hedefıne varılamavacaSma. bu hedefe ancak ıızun vadelı bir planla prişileceftlnp inandığımK 1çin konunun tartışılmasını lstiyoruz Şimdi bugün de ihracattaki Kelişme. i?çi dövizlerı. yurt dısı müteahhltlik htzmetiert eıbi konularda biiyümeyi te<;v'|< pdici bir gelişme gorülmekte Ancak bir kere bu gelismeler kendl başlarına yeterli değil. Ikincîsi bundan sonra büyümeye geçişi düşünürken mutlaka gelir dağılımı sorununu, daha adil bır gelır dağılımı sağlama sorununu da birlikte dügünmek zorundayız. SORV Bir de büyümede han?i kesimin önrıl rol oynayacağı sorunu var. özpllikle son yıllarda hüvümede öncıiliigün hep ekonominin dışa dönnk kesimindcn Keleceği öne sürüldü; buna karşılık çok daha geniş olan ekonominin içe dönük kesimi biraz ikinci plana itildi gaiiba. Bu ITO, ihracaf değerleri konusunda üyelerini uyardı Ekonomf Servisi îstanbuı Ticaret Odası, «Başanlı îhracatçılar» konulu değerlendirmeye katüacak üyelerine gönderdiği yazıcîa, yıl içinde yapılan ıhracatın «Dö viz AJım Bordrolarına» gore belgelendirilmesın] istedı. İTO üyelerini, «bazı firmalar bu konuda yanlışlığa düşmektetlir» gerekçesıvle uyarıda ve 1981 yılında «Ba çanlı thracatçılsr» değerlendlrmesine katılacnlt firmalara» beyan fişîerlne yalnusca 1981 yılı İçinde yurda getirilen dövizlerin Alım Bordrolan veya Banka Teminat Mektubu ile tevsıki gerekmektedir» şeklınde bir yaa gonderdt. Eilindıği gibi bu konuda, bazı Ihracatçı BirUklert yttneticilerl ıle Devlet îstatistık EnsHtüsü'nün 1981 thracatına ılişkin değerlendirmeleri de birbiriyle çehşmişti. Ulogoy sordu, Ozgencil ve Sanatkâr yanıtladı: Iktisatçılar Haftası 'nda özlenen büyümenin yöntemi tartışılacak konu da tartışılacak mı 7. tktisatçılar Haftası'nda? ÖZGENCİL Tabii, Ülkemizde yıllarca uygulanan ekonomi politikalarmda İç pazar hedef alınarak sanayileşmeye yönelindi. Şimdi ise ıç pazarı sınırlayan parakredi politikası gibi politlkaların da etkisiyle, sanayiin bir kesimi dıça açılmak için büyük çaba gösteriyor. Bir kesimi ise eski alışkanlıklarmı devam ettirmek ve yenlden İç tüketime ağırhk veren politikaların gündeme gelmesini saglamak Ister görünümde... SORU tşte bu farklı kesimlerin gö'rüsleri yansıyacak mı seminerlere? ÖZOENCtl, Bİ7 hem dısa acılmayı tçerrekiestiren sanayici ve yoneticilerin hem de çok fazla dışa açılamayan vp bu konuda nftrns verpnlprın. seminer programı içinde yer almasını sağladık. Bilim adamlarının da katkısıyla dışa açılma konusunun çeşitü boyutları ve sorunlarıyla tartışılacapını umuvoruz Bu tartısmalar sonucunda ekonomideki farklı keslmlerin özlemlerini bagdaştıracak, dengeli bir büyüme modelinin ortaya konması yolunda adımlar atilmasını da ar?u edivoruz SORÜ Dısa ya da içe dftnük «sektörlerin Sncüliigü konusunda size bir soru sormak istivorum Sayın Sanatkâr: ekonomlmîzin ihracat kesimi son yıllarda kondlsine verllen öncüliik rolünii oynamaya hazır mı sizce? Buna bağlı olarak blr de sunu sormak tstiyornm: önciiltigfl ihracat kesimine verelim derken acaba ekonominin diğer keslmlerini aşırı bir bedel ödemeye zorluyor muyuz? Bu konular da gelecck mi seminerin tartısma gündemine? SANATKÂR Bence burada tartışılması gereken çöyle bir sorun var: Kendisine öncü rot verilen ihracatçı gldlyor bır sanayi malı Ureticlsine, malını ihraç etmek istiyor, ama o üretici «IVeden sana vereyim, ben kendim Ihraç ederim», diyor. Bu durumda ihracata yönelmek isteyen çok sayıda kiş' %•* firma zorunlu olarak gıda maddelerine, tanm ürünlerine yoneliyor. Bunun da tabll iç piyasaya yansıması büyük oluyor ve örneğin 60 liralık kuru fasulyenin fiyatı bir yıl içinde 200 liraya çıkabiliyor. ö zetlersek, Türkiye 1981 yılında ihracatında bir sıçrama yapmıştır. ancak bu ihracatın hem iç piyasada olumsuz etki yaptığı, bazı fiyatları yükselttigi görülmüştür: hem de mutlaka ihracat yapacağız diye dış piyasalarda büyük fıyat kırmaları, dampîns? uygulamaları gündeme gelmlştir. Dolavısıyla artık ihracatta da daha uzun vadeli düşünmek.bunun bir hesap kHap işi oldugunu kavramak zamanı gelmiştir. Biz bu konuların da seminerde tartışılmasını istiyoruz. Ankara vergi rekorfmenleri arasında Vehbi Koç ikinci ANKARA, (Curmturiyet Burosu) Ankara Defterdarlığına bağlı Vergi Daırelerne 31 Mart tarıhıne kadar beyanname verenıer içinde en çok gelır vsrgısını 187 mılyon 912 bın lıraya A Şükrü İskefyelı odedı Tanınmış ışadamı Vehb! Koo ıse 168 mılyon 388 bın lıroylo ıkıncı sırayı aldı. Ankcra Defterdarı Husevın Balyalı dün yaptığı basın toplantısında 1981 yılında tahakkuk eden gelir vergısl sıralamasını acıkiadı. Acıklcmaya gore 1981 yılındo Ankaro'do 15 milyon lıranın üstunde gelır vergısi tahakkuk eden mukellefler şöyle sırolanıyor: 30 MİLYONUN ÜZERtNDE VERGt ÖDEYENLER A Ş. lskefyeli 187 mılyon Nıhat Eksi 43 168 Vehbl Koç Erol Ucar 43 N. Mete Dural 129 Celık Gone 42 Ismail Şahın 125 ilhan Gerım 41 M. Rahmi Koç 109 Saım Ölçen 36 Bernar Nahum Nurettln Koçak 36 100 Faruk Yalçın Uğurhan Tuncata 34 90 Oğuz Gursel Nurettln Soykan 30 86 A Rıza Tambay 63 Fıkret Gurturk 30 Mehmet Kıbaroğlu 30 A. N. Kalafatoğlu 48 15 MİLYONUN ÜZERtNDE VERGt ÖDEYENLER O. Naci Bakır 29 Mılyon Vıldan Güleryüz 19 L. Demırdoven 28 Vahdettin Doğan 18 Gunay Kara 18 Mevlut Hamzaoğlu 27 Ağah Toprak 18 27 ismet Okur H. Husnu Tekışık 18 27 Ünal Akpınar Hasan Arslan 17 26 Erol Carmıklı Ali Doğan Culum 17 26 M, O. Carmıklı 26 N Carmıklı 17 Fehmı Ekşı 26 Kemal Harzum 16 Ayduk Koray 25 Kemal Hızlı 16 K. Godemır Muharrem Kose 25 16 A. O, Budak 24 Necati İvaz All Yıldız 15 23 C. Rodoslu Yaşar Ayık Bılgin 15 23 Ş. Kalafatoğlu Osmon Unal 15 22 Hamza Surgur Tuncoy Orhan 15 21 Bayram Tutan Nevres Güvener 15 Fahrettın Önen 20 Hılmi Akyıl 15 20 Sabrl Sungur Nazmi Engın 15 20 Kâmil Sungur Muhıttln Dızdarer 15 I Adem Sungur 20 S Dızdarer 15 20 Ozdemir Tangıl Nıhal Somer 15 ESKİ$EHİRBANKAS!IA.$. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Malîye Bakanhğ ı H£SAP U^MAN MUAVİNUĞl GİRİS SiNAVI Mallye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kuruiunca 19 nisan 1982 pazartesi gılnu saat 9.30'da Ankara, tstanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Muavinliği giriş »ınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek içto: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ind maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak. b) 11 1982 tarihinde 35 yaşıru doldurmamış bulunmak, c) Siyasal Bilgiler îktlsat Hukuk. tşletme v« tdari tlimier Fakülteieri İle tktisadi ve Ticarl tllmler Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullan veva bunlara eşitlifci Milli Egitim Bakanlıftı'nca kabul olunan benzer yabancı Fakülte veya Yüksek Okullann birinden mezun olmak eerekir. Sınavlara /çlriş şartlannı ve sınav konulannı «rftsteren brosur. vukanda isimleri ereçen Ö^retim Kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kurulu Bagkanlıftı He Ankara, tstanbul ve tzmlr Grup Baskanlıklanndan saglanabillr. tsteklilerin en sec 2 nisan 1982 günü akşamına kadar Maliye Bakanlı&ı Hesap Uzmanlan Kurulu Baskanlıgı ANKARA adresine belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmalan gerekir. (Basın: 11402) 2394 Daha dengeli ve adil gelir dağılımına yer veren uzun vadeli bir sanayileşme ve büyüme modelinin oluşturulması için çaba barcanmalıdır. Sedat 'arkadaşımın da bellrttigj gîbl biz bu senrinerde ihracat konusunun tüm boyutlanyla ve diğer sektörlere yaptığı olumlu ve olumsuz yansımalarla tartışılacagını umuyoruz. SORU Son yıllarda en cok tartışma konnsıı olan kesimlerden biri de hiç kuşkusuz ki f Inans kesimi ve bu kesimin sanayi kesimiyle ilişkileri. Seminer programı bu konuya hangi boyutta yer veriyor? ÖZGENCİL Seminer programınm blr gününü tamamen bu konuya ayırdık. Ayrıca diğer konular tartışıhrken de finans kesimiyle ilgili sorunlara değinileceğl muhakkak. Bu konu tartışıhrken finans kesiminde de dışa açılma konusunun gündeme getirlleceğini umuyomz. Türkiye'de artık billyoruz ki tasarruf. hacmi belll bir noktaya gelip dayanmak üzeredir. Demek ki artık iç kaynakları daha fazla zorlamaya umut bağlamak yerine dış birikimleri devreye sokmanın yolları aranmahdır.. SORU Bu arada bankaların belll büyük jrrnpların denetiminde olduğu ve bankasız sanaylcilerin giderek daha zor durnma düştüğü yolnndakl görüşlerin sözctileri de yer alacak mı seminer programmda? ÖZGENCİIJ Samrım bu görtişler de seminere yansıyacak. Finans kesimindeki tüm gellşmelerin ve bu gellşmelerin sonuclarının bu seminerde tartışılması sanırım yararlı olacak. SANATKÂR Finans kesimiyle ilgili olarak tartışılmasmda yarar gördüğüm bir konu da ihracat kredileri konusu. Bu krediler bilindiği gibi diğer kredilere störe çok ucuz olduğundan ihracatı bilen, bilmeyen; gerçekten ihracata niyetli olan olmayan herkes bu kredilerin peşindn koşuyor ve bu krediîerin bir kısmı da böylece amaç dışmda kullanılmış oluyor. Baska keslmlerce de vükü taşınan bu kredilerin bu sekilde amaç dışı kullanılması da bence tartışılmalı. ALINACAKTIR. #yazıl)sınavlar 17 ve 18Nisaa 1982tarthlerinde Eskısehır'de yapılacaktır. •Sınava katıîabıhnek Için• I Mayi3 1982 tanhlnde^O yaşuu doküırmamı» olmak. • Hukuk. Iktisat. Siyasal Bilgıler. lşletme. Ortado^u Teknık Unıversıtesi ve Boğn^^i Unıversıtesi tdart tlıtnler Fakültelerınde ı Iktıssdı ve Ttcarı ihmler Fakülte ve Akademılerinden veya Mıllı Eğıtım Bakanlı<}ınca bunlara denklığı onanmış Turkıye ve yabancı Ulkelerdeki fakulte veya yuksek okullardan bırınj bıtırmış olmak. (•Adayiarın en geç 12 Nısan 1982 tarlhine kadar Genel Müdürlük (Eskişehır) persone» MüdürluÇune ıki fotoıŞrafla bırhkte yazılı olarak başvurmaları gerekır < »Sınav konulannı diğer gerekli bilgileri içeren Irıtapçık Teftış Kurulu BaakanlıŞımızdan »• Şube Müdürlüklerımizden sağlanabılir. Türkiye Ürdün ticaret prcfokolü imzalandı AMMAN (a.a.) Ürdün'e resmi blr ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk ile Ürdün Ticaret Bakanı Valld Asfur arasında bugün Amman'da bir ticaret ve ekonomik işb!r)ı£1 protokolü lmzalanmıstır Protokolda. teknık ve bl limsel işbirligi yanında u laştırma ve IŞRUCÜ konu ları da yer aldı. Tıcari Jşbirliğl olarak, malların çeşitlendirilmesl, lkl ülkede ticaret merkezlerl kurulması ve ticaret heyetlerl teatisi yanında Ürdün'den 1982 yılında 600 bin ton fosfat alınması kararlaştırıldı. 1982 vılında Ürdün'e 75 bin ton buğday ve 50 bin ton arpa Ihracatı taahhüt edildı£i ayrıca nohut, mercimek. canlı hayvan ve et ihracı konularında gerekli kolaylık sağlanacağı belirtildi. i ESBANK DUYURU SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANÜĞINDAN Bakanlığırni7da munhal bulunan 6'ıncı derece 2'inci sınıf. 4'üncü derece l'inci sınıf müfettiş kadrolanna; 1. Tıp doktorlanndan sınavsız, 2. Diştabipliği, Ec7acıhk, Hukuk. Siyasal Biliçiler, fktısat Fakülteleriyle, tktisadi ve Ticari tlimler Akademelerinden veya öftretim itibariyle bunlara denkliği merciince tesbit edilen vurt içi ve yurt dışındaki fakülte veva okullardan birini bitirmiş ve yuksek tahsilden sonra devlet ve diger kamu tüzel kişiliklerinde 5 yı! memurivet yaDmıS olanlardan sınavla, yeteri kadar müfettis alınacaktır. 3 Sınavsız olarak müfettis olabilmek veya 8inava enrebilmek için aranan şartlarr ile. başvurma ve sınav şekli ve koşullan fl SaSlik ve Sosyal Yardım Müdurlüklerinden ögrrenilebiMr. 4. Son başvurma tarihi 164 1S82. yazılı stnav tarihi 28 4 1982'dir. Postadaki gecıkme nazara alınmaz. tlgililere duyurulur. (Basın: 13107) 2392 TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞI MESLEK TOPLANTISI (KURUMLAR VERGISİ BEYANNAME TANZİMt) Konusu 20 Nısan 1982 Salı günü saat 14 30 17 30 arosı HARBİYE Cumhuriyet Cad No. 329'dakı YAPI ENDUSTRI MERKEZİ alt solonundo Uye ve Meslektoşlarımıza g'rışte DAVETIYE alınarak sunulup tartışılacaktır. KONUŞMACI VEYSEL OAKIR Maliye Bakcnlığı Uzmanı Eski Müşavir Hesap îktisatçılar Haftası'nda bugünkü pnlitikalara ciddi alternatiflerin gündeme getirilmesi ve tartışılması da yararlı olacaktır. SORU Sayın Ö7?rencil; son olarak «Bunalımdan Büyürneye Türkiye Ekonomisi» konulu 7. İktisatçılar Hartası'ndan nasıl bir sonuç bekledi&înizl ö^ptlpr misiniz bijıe? ÖZGENCÎL Bence ekonomik büyüme Türk toplumunun bır ozlemıdlr, bu yalnız binm, ya da be'li bır kesimin özleml değildir. Bu nedenle yatırımları. üretimt ve istihdamı artırmanın yollarını ve kaynaklannı mutlaka aramak ve bulmak zonındavız. Ancak yeniden büvümeve geçerken bunun nasıl bir büyüme olaeağmın tartışılması son derecede büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda hep fedakarlık yapması istpnen toplum kesımlpri artık ne için fedakârlık yaptığını bilmeüdır. Türk toplumu 1lerde neye erişmek ıçln bugün neye katlanması gerektisıni bılmek istemektedir. Bu nedenle büyümeye geçiş sorununun tüm kesimlerin katılmasıyla tartışıiması ve bu konunun topluma maledilmeKi önemlidır. Biz onıkı oturumluk 7. tktisatçılar Haftası boyunca bu konuların enine boyuna tartışılacagını umuyor, sorunun bu boyutlanyla ele alınmasını sayın konuşmacılardan istiyoruz. SORU Bu arada buerıin uygulanan ve fcimilerlne sröre hüyümeye yönelecek ögeleri içermeyen ekonomi polltikalarına alternatif oluşturacab politika rinerilerinin gündeme gelmesi de so> konusu olabilir ml? ÖZGENCÎL Tabii aslında bugünkü ekonomi poütikalarına alternatif olacak politıkalar da gündeme gelebilir ve tartışılabillr. Biz yapıcı blr elestiri ve tartışma ortammda butün bu konuların tartışılması icin bir forum oluşturraava çalışıyoruz ve bugünkü pohtikaları alternatif önererek ele$tirmenin alternatif önermeden eleştirmekten daha geçerli olduçunn düsünuyoruz. SORU Sîzin ekleyeceginiz bir şey var mı Sayın Sanatkâr? S A N A T K Â R ' Biz 45 yıtdan bert mezun veren fstanbul îktisat Fakültesi'nin ve dı&er kuruluşların kaynakhk ettıği ülkemizdeki iktisat ve iktisatcı bınkıminin bu forumda yararlı tartışmalara ve sente?Jere konu olmasmı diliyoruz. Türkiye'nin bıınaiımlı rlönpmlerinl de yaşamış: yönetlcl, bürokrat, iş sahibi. öeretim üvesi v b. olarak çeSltli sorunlarla karşılaşmış. bunlara çozüm aramış kişllerin bir araya gelerek kendi deney ve bilgl biriklmlerlnden yararlı. soauçlar^cıkarablleceklerlnl .umuyjöTJîSi ^" ~ Istanhul'da vergi ödeyen bazı ünlülcrin vergileri Ekonomi Servısi Istanbul'da en cok gelır vergısl odeyenienn lısles1 henuz acıklcnmadı Ancak. ı/apılan araştırrrolar sonucunda bazı ıınlu ışaaamı ve sanatçıların odediKlerı gelır vergısi mıkiarıarı beiırlendı 1981 yılı vergılerınl saptayobıldığımız unlüler ve odedıklerf vergi mıktarları şoyledır. 509 Mılyon MUSTAFA KIZIL 42,8 Mılyon JAK KAMHİ 30,9 Milyon NURI GÜVEN 29,4 Mılyon YILMAZ AKPINAR 26,8 Mılyon AVNI MARDİNLI 25 Mılyon OMER CAVUŞOĞLU 25 Milyon AHMET KOZANOĞLU 24 Mılyon SAMİ KAMHİ 3,6 Mılyon GÖNUL YAZAR 636 Bın GULISTAN OKAN 370 Bın SEVDA FERDAĞ BİLGİ İCİN: TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞI TEŞVIKIYE Husrev Gerede Cad. No. 21/1 TELEFON: 48 42 27 47 48 18 (Cumhuriyet: 2361) İSTANBUL UNIVERSITESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakultemizln Umuml Iktisat ve iktisat Teorısl, Umuml iktisat ve iktisadi Doktrınler Tarihi, Sıyaset lîmı. Iktısadl Coğrafya Bırimıerınde açık bulunan Asıstanlık ve Uzmanlık kadroları korşılık gosterılerek Araştırma Görevlisl ve Fakültemiz Sosyal Sıyaset ve Sıyaset IIml Birımlerıne Okuiman clınacaktır İlgilenenlerin yabancı dılını ve bırımını belırten dllekce ıle 9 4 1982 Cuma günu colışma saatı sonuna kadar Dekanlığa başvurmaları gerekmeKtedır 13 4.1982 salı gunü scat 10 00'da Ycbancı Dll, 15 4,1982 Perşembe günü saat 10 00'da Bllım sınavı yapdacaktır, İlân olunur. G Habib Bank yabancı szrmaye yasasına tabî ANKARA. (Cumhuriret 8 ü rosu> Pakıstan menspli Hahib Bank'a Tfirfcire'd»» laal'vptlerde bulunmfnı ve £Ptirwn£i vahann <?prmflvpv» Yabnnrı Knrrrmvpvi Tes vık Yasasj hükümlprinin uv srnlnnma1!! karnrfastınlrh Bs kanlar Knnıiiı'nun d'inktt Rp«m! Ga^ptpıip vsvmlannn karanna ettre TTnhib Rank, merkezj îstanbul'da olmak U?ere şubeler açahilecek. Merkea ve şubeler Türk lirasi Urertnd^n her türlU bankanlık hizrmet ve faaliv.H vapacafc, mpvduat lcaf bul edeoek Tttrkîvp'deki aa lıyeMprj için bislaneıç sprmavpsi aseari fi milvon ABD dolan RBTSIIISI Tilrk Hrasi olacak Habib Eank'ıri sermaveîi Po milvnn ARD ıiolarına kadar artınlabilecek. BUIUT FXEKTRONtK MEHMET BULIT TVRadvo. tpvp. oto revp montaiı, vidpo, tamıri ve bakımı itmalı ve garanti U yapılır. Yenisular Cad No: 68 SARÎYER • tST. Çocuk bakacak bayan aramvor. Tel: 24 08 49 • Şebekenıl kavbtttim. çersizdir. Mehmet (Basın: 13437) 2385
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog