Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 4 NİSAN 1982 televizyon 13.30 13.35 HABERLER GÜNAYDIN TRT Ankara Çocıik Korosu'nun *Bahar ve Küçük Kardeş' adlı şarkıyı seslendirecekleri programda çizgi film «Bay Meraklı», satranç ve •Beni Tanıdınız rru* koşeleri de yer alacak, Pazar Sineması'nda Gary Grant'ın son eevirdiği filmi var: Yîirü Koşma (Walk, don't Bun) Yönetmen. Charles VValters. Oyn: Gary Grent (VVilliam Rutland), Samantha Eggar (Christine Eastonl, Jim Hutton (Steve Davis), Miko Taka tAiko Kurawa), Ted Hartley tYuri Andreyoviç). Tenu Shimada (Mr, Murawal, Luis Kiuchi IMrs. KuraıvaJ, John Standing (Julius Havasackl 1966 yapımı, 144 dakika. 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlan sırasında oda bulmakta guçluk çeken Ingılız sanayicisi Sir Wılliam Rutland, sonunda odasını kendlsiyle paylaşmaya razı olan genç ve guzel Chrıstien Easton'a rastlar. Rutland bu arada tanıştığı Amenkalı atlet Steve Davis'i de aynı odaya gizlice alır. Steve' in apartmandaki varlığım saklamak, özellikle sabah saatlerinde guç olmaktadır. Rutland. çeşitli dolaplar çevırerek Christine'in, Steve ile evlenmesını sağlayacaktır. Yıllar önce ülkemizde Tokyo Maceralan» adıyla gösterilmiş olan bu film, özellikle Tokyo dekorunu çok iyi kullanması ve Olimpiyat Oyunları çevresinde dönen bir entrikayı inceükle perde ye taşımasıyla dikkat çekebilir. Daha önce büvük başarı kazanmış olan «The mo re the merrer» komedisinin yeni çevrimi olan yapım. te levizyonda «Yüksek Sosyete», «LilU gibi filmlerini izlediğımız Yönetmen Charles VValters îçin büyük bir başan sayümaz. Gary Grant'ın perdedeki son rolü bu. Ünlü aktör bundan sonra film çevirmedı. Quincy Jones'un müziğine de dikkat! Zengin bir eğlence programı: Teleskop Sunuculuğunu tzzet öz ve Nilgün Akça'nm üstlendiğl «Teleskop» eğlence dizisinde programm ilk solisti îbo «Nerede o eskl tangolar» şarkısını söyleyecek. İbo'ya 6 ve 7 yaşlanndakl balerinlerden oluşan. 12 kişılik «Sihirll Pabuçlar» top luluğu eşlik ediyor. tbo'nun ilcinci seslendireceği şarkı «Moliendo Cte Guando», Yabancı topluluk Sweet'in «Bock'n Roll» parçasından sonra Neco «Gramofon»u söyleyecek. Her hafta bir sanatçmın tanıtıldığı prog rama bu hafta Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Grafik Bölümü mezunu Reha Yalrıızcık konuk oluyor. Yalnızcık'ı, zeminlerini püskürtme, detaylarım İse kuruboya ile yaptığı resimlerint tanıtırken izleyeceğiz. Stilist Vural Gökçaylı'nın desenleri ve Yalnızcık'ın re simJeri Towita'nm lkl parçası eşliğinde izlenecek. Em rehan Halim, Gürbüz Barlas, îlhan Yalçm ve Erol Gültekin'den oluşan amatör topluluk «Telefon», ken di düzenlemeleri «Ayşe'yi Gördüm» adlı parçayı sunacaklar. Füsun önal prog rama «Şaştı kaldı» adlı şar kıyla katılıyor. Grace Sllclc in «El Dinallo» adlı parçası eşliğinde Sablt Kalfagll'in fotoğrafları da görüntülenecek. Türk cazmda önemll bir yer tutan ve 11ginç müziğl ile yurt dışmda ilgı toplayan Okay Temiz «Muş» adlı parçayı Saffet Ündeğer, Nebil Emelc, Cemil Erdem'm eşliğinde sunacak. Temlz yine, «Birimbao» adlı aleti çalıyor. «Teleskop» Seyyal Taner'in Haldun Yedican lkilisl eşliğinde sunacağı dans ve şarkılarla sona erecek. Taner'in danslarmm koreografisl Sait Sökmen'in. 14.10 PAZAR SİNEMASI: «YÜRÜ, KOŞMA» DENİZCİLİĞİN TARftÖt Aynntılı bilgl yandaki sütunlarda. 16.05 Denizin Keşfi adlı ilk bölumun yayjnlanacağı dizl Tnnus'un uzak kıyılanndan denize açılan İlk insan anlatılacak Daha sonra insan deniz ilişkisi ve geml yapınu konu ediliyor. 16.50 17.05 ENDONEZYA HALK DANSLARI SAVAŞ Y1LDIZI Kurgu bilim dizisinin *Buzlar GezegenU adlı bölumü izletiliyor. Savaş Yıldızı Galaktlca Caylonlular tarafından sıkıştınlır. Çıkmak için CayJonlulann kendilerine bir gezegenden yönelttiklerl silahı yok etmekleri gerekmekfedir. 17.55 18.25 DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU SANAT DÜNYAMIZ Jim Hutton ve Garv Grant, Tokyo Olimpiyat Oyunlan sırasında dönen bir entrikayı anJatan Yürü, Koşma» filminde... Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda. Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda, 13.45 19.45 SPOR TAŞ DEVRl Ormanda kamp kuran Gred ve Barney eşlerfnf bîrtikte götürmezler. Buna çok kızan VVilma ve Betty de *Tatlı Cadı Samantha» ile birlikte ayn bir kamp kurarlar. Samantha'nın büyüleri ile bir süre avunurlar. TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl kervanı, 05.30 Sabah şarkıları, 06.00 Kısa haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Kı sa haberler, 09.05 Tatil sabahı (1), 11.00 Kısa haberler, 11.05 Reklâmlar, 11.07 Hafif mUzik, 11.17 Solisüer geçidi. 11.42 Türküler, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Unutulmayanlar, 12.55 ReklamlarRadyoTV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Spor magazin (2), 17.00 Bölgesel yayın (3), 18.55 Reklam lar, 19.0001.00 TRTII ile or tak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Türküler geçidi, 20.00 Tarla dönüşü, 20.20 Solistler geçidi, 20.45 Yeni sesler, 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 SAZ ESERİ Minik saz programında bu akşam «Evcara PeşrevUcn dinleyeceğiz. Dilhayat Kalfa'nm radyo 21.05 Dans müzigi, 21.30 Spor dergisl, 22.05 Studyo kayıtlanndan, 22.35 Beraber ve solo türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Bizden sesler bizden melodiler, 23.45 Oyun havaları, 24.00 Kısa haberler, 00.05 Sevilen eserler, 00.55 GünUn haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış, 01.0505.00 Gece yansı. Türk musikisi, 09.15 Hafif müzik, 09.30 TUrkUler ve oyun havalan, 10.00 Çocuğun dunyası, 11.00 Küçük konser, 11.30 TUrküler, 11.45 NATO'nun kuruluşu özel programı, 12.00 Şarkılar, 12.15 Gençlik saati, 13.00 Ha berler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Ses ve saz dünyamızdan, 14.00 Çeşitli sololar, 14.20 TürkUler geçidi, 14.40 Şarkılar, 15.00 Haber programı, 16.00 Hafif müzik dünyasından seçmeler, 16.30 Tür küler, 16.45 Gazi Osman Pasanın ölümü özel programı, 17.00 Saz eserleri. 17.15 Senfonik müzik, 18.00 Yurttan sesler, 18.30 Fasıl. 19.0001.00 TETI ile ortak yayın. Türk Müzigi Konseri'nde altı beste var Dr. Nevzat Atltğ yönetimlndekı Devlet Klasik Türk Müziğ; Korosu'nun konserinde altı beste dinllyoruz: Zeki Ahmet Ağa'nın zevrl peşrevinden sonra 3. Selım'ın zevil bestesi «BezmI âlemde meBerret bana canan lledlr», Kucük Mehmet Aga'nın zavil ağır semalı «Bulunmaz nevcivansın hem demi ağyarsın» yer alıyor. Necdet Yaşar (tambur) ve Cöneyt Kosal (kanun) Kemal Nlyazl Seyhun'un hıcazkâr saz semalsinl seslendirecekler. Doha sonra yine koro Kemonl Reşat Erer'ın nihavent şarkısı «Aşkın İle ey nevclvan» ve Rahmi Bey'ın nihavent şarkısı «ouzüp siizüp de ey melek»ı soylüyor. Programı Tarık Gürcan sunacak. TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Müzik stüdyosu, 10.00 Yorumlar yorumcular, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Müzik panoroması, 13.00 Beethoven anlatıyor, 13.30 Oda müziğl, 14.00 Pazardan pazara, 15.00 Müziğe davet, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Müzik ekspresı, 18.00 Teleskop, 19.00 Haberler, 19.12 Bestelerbesteciler. 20.00 Tatil giinü için muzik. 21.00 Piyanonun öyküsü. 21.30 Caz konseri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Pazar konseri, 24.00 Gece va müzik, 01.00 Kapanıs. 21.15 DALLAS •Endişe* adlı bölümde JR. küçük ChristopherMn kendi çocuğu olup olmadıirmı anlamak için sürekli çocuğu incelemeye başlamıştır. Yüz ve davranışlarmda kendisine benzer yanlar arar hep. Onun bu davranışlan ailede bazı kuşkulara neden olmaktadır. Lucy ise en sonur da fotoğrafçı Roger'in ilgisinden kaygılanmaya başlar TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah İçin müzik, 09.00 örnekleriyle Sanat Dünyamız'da Ressam Keskinok tanıtılacak (18.25) Sanat DUnyamız programının bugünkü konuSu tanınmış ressam Kayıhan Keskinok. Sanatçı ilk ve orta öğrenımini tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resimts Bölümü'ne gırmış ve buradan mezun olunca Resimîs ögretmenliklerinde bulunmuştur. Olgun bir sanat anlayışı içinde bulunan Kayıhan Keskinok, başta Devlet Fesım ve Hevkel sergileri olmak üzere bazı sergilere de ürünler vermiştir. 22.10 TELESKOP Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ SOLDAN SAGA: 1 Haydntlar, Don Carlos, Marie Stuart, W«helm Tell vs HAFTANIİM ARMAĞANI gibi tarihî dramlan ve lirik şürleri ile ünlü büyük romantik Alman şairi. 2 Fransız Şiar YALÇIN şiirinin en gtiçlü temsilcilerinden biri sayılan, üne Saison en EMtLE ZOLA'NIN KÎTABI Enfer (Cehennemde bir Meveim) adı altında topladıgı men«Tohum Yeşerince» sur şürleri ile llluminatlons adını verdiği serbest vezinle ya aılmış şiirler ile unlü, ülkemlzde İse en çok ilk eserlerinden biri olan Ie Bateau ivre (Sarhoş Gemi) adlı şüriyle tanman çair... Dişi deve... Rütbece yük * seklik, şan ve şeref. 3 M.ö. VI. yiizyılın ikinci yarısmda 2 yaşamış, eserlerinden bize ancak bazı parçalar intikal etmiş 3 olan Yunan lirik sairi.. tsvıçre'nin en önemli akarsuyu... ^ Yunan İntikam tanrıçası. 4 tniltl, feryat . Avrupada bir c nehir... Dokuyucu, dokuyan .. ^ Hindistan'da bir şehir. 5 <Cevizin yeşil kabugu .. Eski " moların kardan yantıklan kulübelere verilen ad... Kaş... 7 Prometeumun simgesi. 6 Ortaçağda «ordu» anlammda fl kujlanılan bir kelime .. Parça... Üstü toprakla örtülü saman 9 yığını.. Pozkır. 7 Ülke, yurt... Birınci Dünva Savaşı ^0 sırasında Marne meydan muharebesmde Mareşal Joffre'un j« kumandası altında yararlıklar göstermiş, İkinci DUnya Sava «p şında ise 19391940 arasında İngilizFransız ordularının baş»« kumandanlıgını yapmış fakat •* " planlan başansızlıga uğramış olan Pransız generali... Tuna 14 ırmagıncîa, bugıin Romanya'ya aıt fakat nüfusunun çoğunluğu15 Türk olan bir ada. 8 Deniz radan .. Yves önadh çagdaş Fransız pivanist ve bestecisi... Eyerin arka kısnıı... Çerkezle Amerikalı ressam... Çekoslo Çelebi'nin Meşairüşşuara'sı ol rant'm L. de Beaufronfnun vakya ve Almanya'dan geçen mak Üzere daha bir çok tezkl yardımiyle ortaya attığı Esperın bir kolu. 9 Su .. Üzerine resim alınmjş fotograf ca bir nehlr. 3 Yapım lşleri... rede adı geçen, XVI. yüzyılın rantoyu sadeleştirme denememı Samaryumun sımgesi... Bir akademik Unvanın kısalt ilk yansmda yaşamış bir di si... Sop... Ingiltere'nin plaka Rus soylusu .. Hollanda'nm pla ması... Olgun olmayan. 4 Dll van şairi. 6 Eserlerınin ço işareti. 8 Nikelin simgesi.... ka işareti. 10 tstanbul'da siz... At yanşlarında ve konkur ğunda Andalucia'mn manzara Yoksullara yiyecek dağıtmak doŞmuş, önce Devrim hareke hiplklerde binicilere verilen n t larını ve geleneklerini anlatan, için kurulmuş hayırevi... Afrika tine kanşmış, fakat sonra aşı zaml kiloyu tamamlamak İçin âhenkli ve renkli şiirlerinde ve Asyada geziler yapan, bu nlıklarını eleştirdigi için gıyo eyere veya eyerin altındaki ör Buben Dario'nun modernizmi arada İstanbul'a da ugrâyan ve tin altında can vermiş Fransız tüye takılan kurşun levhalara ni hatırlatan, 1933'te ölmüş Is padişah ile Venedikliler arasınverilen ad. 5 Ev, yer, yurt... panyol yazarı... Osmanlı ordu da lkl yönlü bir rol oynayan şaırı. YaŞlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları bes dereceden Koku... Akciğer... Sehi beyin sunun kapıkulu askerlerinl ye XV. yüzyıl îtalyan gezginl. en küçugü. 11 Eski Mısır'da Heşt Bihişt'inde ve başta Aşık tiştiren ocak. 7 L. Ctoutu 9 tstek uyandırmak veya Guneş Tanrısı... Titanın slmgesı Kanâat . Baryumun simgesı... «.. avlanmış tav tavlan28 Mart tarihli armağanlı pazar bulmacasının mış». 12 Bır nota... Uzun, sık ve kaba sakal.. Bir başka ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi: nota . Zannetme... Verme. 13 Selım Ill'un mahlası... TantatSTANBUL'dan: Tülay Fe Macit ülubelde, Mehmet YılDENtZLfden: Mehmet Atlın stmçesı... SBF'do profesör rah, Ayten Tutkun, Süheyl Tok maz, Kadri Yücel, Ahmet Yüca maca, MALATYA'dan: Muzafliık ve 19fiS60 arasında mıllet tan, Mehmet Dermce, Mahur türk, Sevilay Alan, Ozan Ünal, fer Kutnay, ÜŞAK'tan: Flkret vekıllıfı yapmış olan Ünlü bır Üstün, Beha Yaşargıl, Üstün Şahin Ünal, Rahüne Turan, Ekizpınar, KOCAELt'nden: Ha iktısatçımız. 14 Nıjerya'da Akkaya, Neslihan Tunç, Ozan Üzeyir Dinç. san Köse, ÇANAKKALE'den: bır şehır Goethe'nin Faust' Demır, Ferıdun Ülker, Elvın unu Fransızcaya çevıren, en Earlas, Levent Ülker, Kemaletçok El DesdichaıiG (Bedbaht 4 e S 4«8 <8 4» tin Akçay, Tahsin Okar, Yaşar * » İO 44 O Adam) adlı sonesı ile tanman, Koç, Nezihe Türkkan, Azlz Ak 4 A|M|A P. a U £ 2 & A B a i ! E: U 6 A R C Baudelaıre, Mallarmö ve sürre kaya, Abdullah Arslan, Turhan 1 N î 2 U L A alızmın öncüsü sayılan rüya Aksu. M N R uZ A V 8, âlemlerinm büyük sairi. 15 p A 9 S A s M& A I A Z. A ANKABA'dan: Neriman KaPi sayısının değerini on yedı ^' A p A Lra, Nurten özdemir, Köksal Oo « T I M A Hi ondahk rakamla doğru olarak A ban, Hasan Batuk, Temmuz % A hesaplayan, XV. yüzyılın ilk Aİ Nİ i 0 2. c T M u N A (t A yansı ıçınde Batı Turkıstan'da Korkmazgil, Bedrettln TokdeI N l 0 0 B A U A mir, tnan özjildız, Sedat Öz 6 v yaşamış ünlü Türk matematik kanlı. Hasan Batuk, Suleyman P E 5 ve astronomı bılgini. A 7 A M Dl A y A u ıi Genç, Rana Taşdelen, Selma YUKARDAN AŞAĞIYA: T E P A 8 N T i H E 1 Romanları ve üyatro Gökeşme, Hüseyın Coşkun, AyI R V i A M A i oyunlan ile ünlü, ayrıca gaze gün Gökçen, Murat Önder, Sey 3 Yaşayan, <0 telere edebî ve siyasî eleştirı han Baytur, Sedat A L G a M A N 0 0 A A R A A! Adnan Balkanlı, Gülzin özyazılan yazmış, 1952 Nobel ede A M T fl U i i R A ME men, Şaban Döğer, Kenan Otsl biyat ödülünü kazanmış, Fran ku, MUhir Ulusoy, Burhan Pişsız Akademısi UyeliŞine seçıl £ R 8 i RA E R i | L l W A S 0 l nıiş. 1970'de ölmüş Fransız ya kin, Gürcan Erdümen, tsmail Kİ u k. E L İ A V! L 0 A! 8 E T V Akkaya, Nilgün Onat, Figen Çe zarı 2 Tırpana balıgı... Uy1 1 ! N D 0 vik, Kadir Akkaya, Tekin Er <* R AİN N A R guladıgı anlatımcüık tarzı dokip, Mehmet Turgut, Şefik Ak « T layısiyle kendisine «ÇÜrkinlik E a. & u H 0 T H| c D|A| S O N havarisi» adı verilmiş olan. man, Sellm Durukan. «Sekizler Grubu» mensubu IZMtR'den: Nermin, Onal, lı 100 OKURUMUZA şasma anlatmak için kullanüan bir ünlem... îyilik, lütuf, insan... «... sun peymâneyi sâkl tamâm ettin beni»... Radonun simgesi. 10 1917 Devrimlnden sonra Kınm'a çekilerek Denikln'in kıtalarında Sovyet lere karşı savaşan, daha sonra Denikin'in yerine Ukrayna Beyaz Ordusunun başına geçen, Kızılordu karşısmda yenilgiye uğrayınca 120 kadar gernl ve 135.000 kişiyle tstanbul'a hareket eden, önce Gelibolu'ya sonra Yugoslavya'ya yerleşen ve mücadelesini 1925 vılına kadar surdüren Rus generali... Bir nota... Yemek yedirme. 11 Yazı.. tlerıye sürmek için yerinden kaldırmadan bir şeyin bir tarafına baskı yapmak... ödünç. 12 Fransa'nm güneyinde 40.000 nüfuslu bir şehir... Habeş şefi... Adresin İçinde. 13 Kalayın süngesi... Bubidyumun simgesi.. Rabindranath Tagore'dan sonra Hindistan'm en ünlü modern şairi sayılan, aynca ülkesinin bajjımsızlığına kavuşmasında Önemli bir siyasî rol oynamış olan kadın. 4 Nurbanu Sultanın en gözde câriyesi olan harem kethüdâsı... Etyopya'da Eritre bölgesinde ve Kızıldeniz kıyısmda bir şehir. 15 Birdenbire meydana gelen tehlikeli durum... Yemek listesi. 16 El, göz ya da baş ile yapılan işaret.. Kademin l/12'l ve ziranın l/24'ı değerinde bir Arap uzunluk ölçüsü... Yabancı. 17 Finlandiya parlamentosu... Cetvel. 18 Güney Amerikada yabanî hayvanlan yakalamak için kullamlan kement... Güç, kuvvet... Suya kandırma, fazlaca sulama. 19 Hikâye ve romanlannda Bulgar köylüsünün gelenek ve göreneklerini mizahî bir Uslupla anlatmış olan Bulgar yazan... Makedonyalı Phılippos'un tstros'u geçmesine izin vermeyen ve bu yüzden çıkan savaş ta yenilerek öldürülen Iskit kralı. 20 Bir çok yabancı kral ve devlet başkanlarının resimlerini yaptığı için «krallan n ressamı» diye anılan ve son olarak Orgeneral Kenan Evren'ln de bir portresini yapmjş Olan Türk ressamı. pazaroyun AŞK GEMİSt nevzat erkmen Desenler: Semih POROY Gemide 15 kadın yolcu, 15 de erkek yolcu var. Pırtına çıkıyor. Gemiyl ve geml personelinl kurtarmak için yolcularm yarısını denize atmak ge rekiyor. Yolcular, bir hal ka halinde diziliyorlar. Belll bir noktadan başlayarak sayıhyorlar ve 15 kişl tamamlanana dek her dokuzuncu kişi denize atılıyor. Ama çapkın Kaptan Stubing, yolcuları öyle sıralamış kl, de nize atılanlar sırf erkekler oluyor. Nasıl sıralamış yolcuları Kaptan Stubing? okurovun Şirin Bayram (İlkokul 5. Sınıf) Bandırma «EY EDtP ADANA'DA PİDE YE!» tümcesinin özelliğl nedir? EŞANLAMLI Aşağıdaki sözleri oluşturan harflerle öyle sözcük ler yapın ki, bitişiklerindeki ayraçlarda bulunan söz cuklerla eşanlamlı olsun. L OT VAR KI AT YEDI (IŞINETKI) 2. HAMSI VE BUZ 3. ON DINASOR YOK (SÖZ KONUSU) (EŞGÜDÜM) Bu çarpımdaki yıldız larm yerinde hangi rakamlar bulunmalıdır? •1* 3*2 MATEMATİK OYUNU 4. BUYRUK ALAN ILGILÎ (FIZIBILITE) 5. AGA RUS MUSUN (KEHKEŞAN) 1*8*30 yanıtı Hasan Basrl Şener, Zuhal ner, Ercan Karakaş, Saun Ince, MUĞLA'dan: Rasim Yetış, Abdülkadir Bozacı, DENIZLİ' den: Serap Yaltır, ANTALYA' dan: Nazif Kebabcı, Varol Saraçoğlu, KARADENÎZ EREÖLİSt'nden: Akın Çamcı, KARABÜK'ten: Mahinur Kurt, İbrahim Kaytmaz, Ülkü Seyhan, Mehmet Onay, NEVŞEHIR' den: Feriha Akkın, Nami Araz, Fethl Tırpan, SAKARYA'dan: Ezgi Elkaya, MERIÇ'ten: Nevzat Aydın, AKŞEHtR'den: Musa Küçükakça, MERStN'den: Ajşe Çellk, Nihat Güleçoğlu, Fatma Bilgin, TRABZON'dan: Orhan Kanıali, KAYSERİ'den: Mehmet Kılıç, POZANTI'dan: Mustafa örünk, BURSA'dan: Recep Boyacıgil, KONVA'dan: Naciye Erten, Sadık Karmış, Mustafa LUtfl Onat, SAMSUN* dan: Ahmet Sönmez, öna] Süer, ÇORLÜ'dan: Rifat Verdigil, BALIKESÎR'den: Murat Or, AY DIN'dan: Fatma Zeynep Şimşek. • • • I • • • • • • 1• • 1• •• i• 1 I • 71 m • r • T u. 1 i • • i• •i 1 i 1 1 rt B i 1 1 • •U 1 * ÖYKÜ KURMACA Bu öyküde eksik sözcükler var. Kısa çizgiler, harf sayısını gösteriyor. (Her kısa çizgi kümesinin Uzerine 6 harflı bir sözcük; kısa çız giler iki küme halindeyse, toplamı 6 harf olan iki söz cük koyacaksınız.) tlk sözcük: ANKARA. îzleyen sözcükler, bu ilk sözcüğün için deki harflerden oluşacak. öyküyıi tamamlayın. ANKARA yakınlannda bır köyde büyüdüm. On yıldır oralara gıdemedığimden, vaktiml sık sık oradakileri geçirırım. Bır anımı anlatayım: Bir kış günü köyün muhtan olan amcamla yolda giderken, amcam « bak!» dedl. Baktım, ama birkaç kişi vardı. Hangısine bakayım, derken, amcam: «Şu pekmezle kar bak!» dedi. C yörede konserve fabrikasına sebze yetiştiren ziraatçı Hasan'dı bu. Yanına vardık. Amcam, «Hasan», dedi, «Senin ömek sebzeler geldi; fasulyen, bezelyen, , hepsl de geldi. Yarın gel de teslim edeyim.» Tam o sırada Alı Ağa'nm traktörü Hasan'a çarpmasın mı! Adam kan kaybetmekteydi. Amcam, «Çabuk sağlık memıırunu çağır ve kasabaya inip !» diye buyurdu. Sağlık memurunu çağınp kasabadakj dispansere vardım. Ama ellerınde hiç kan bulunmadığını söylediler. IşSn en bjf olmuştu benim İçin. (Çözümleri 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog