Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyer S. Ârahistan, Cad'daki isyancdara 180 milyon dolar yordım sağladı PABİS (UBA) Iktıdarda bulunan Çad Ulusal Kur tuluş Cephesi (Frolinat) En formasyon Dairesi Sözciısu Paris'te yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Savunma eski Bakanı Huseyin Habre liderliğinde hukumet kuvvetleriyle savaşan ku?ey kuvvetlerine 180 mılyon dolarlık yardımın, Suudi Arabistan'ın Habre'ye vermeyi planladığı niiktarın ilk partisı olduğunu da belirtti. Açıklamada, yardımla ilgılı bılgilerin iç savaşta tutsak edıJen kuzey kuvvetleri subayları üzerinde bulunan belgelerlo bu kişilerin ifadelerinden elde edildiği kay dedildi. Hükümete karşı savaşan kuzey kuvvetlerinin Sudandan yardım gördükleri biüniyor. Bu kuvvetlerin Iideri Habre, daha önce savaşı yitinnce Sudan'a kaçarak kendısine bağlı güçleri toparlamaya başlaraıştı. Suudi Arabistan ise sözkonusu iddiaya ilişkin olarak henuz bir açıklama yap madı. Sosyalist partiler ABDve Sovyetler'e baskı yapacak BONN (ANKA UPA) Sosyalist Enternasyonal U derlen, nükleer sılahların sınırlandmlması ıçm ABD ve Sovyetler Bırlığıne bas kı yapılması konusunda anlaştılar. Ikı gun süren toplantıları sonunda Sosjalıst Ensternasyonel lıder leri Orta Amerıka'da barış ve demokrasının kurul masının gereklilığı konusunda da gorüş birtığıne vardılar. Batılı sosyalist ve sosyal demokrat partılsnnın orgutü olan So&ydîıst Enternasyonelın Başkanı Federal Alman bosyal Demokrat Partısı Lıderı Wılly Brandt, konîeransa katılan tüm uyelerın Sovyetler Dır ligı ile ABD arasmda nukleer sılahların sınırlandırıl ması görüşmelennın önemı konusunda hemfıkir olduklarını kaydetti. Golan 'da israil askerleri gösteriye ateş aetı: 4 gösterici, 6 asker yaralandı Dış Haberler Servisi Israıl'ın bir sure once ılhak ettığı Golan tepelerınde yer lı Araplann bir gosterisıne ateş açan tsraıl askerleri 4 Golanlı Arabı yaraladılar. tsraıl hukumetının. bir sü re once ılhak ettığı Golanda oturan Araplann tsraıl nufus cüzdanları kullanması kararını protesto eden Arap ların askerlere taş atmasıyla başlayan olayda 6 askerın de hafıf yaralar aldığı bildiriliyor. tsrail kaynaklarına göre bolgedeki 4 buyuk koyde ılan edilen sokağa çıkrna ya sağını 2 köyde ihlal eden 150 kişilik bir kalabalığa tsrail askeri söVcusune göre gosterıciler uyanlara aldırış etmeyince, askerler gosterıcilerin bacaklarına ateş ettıler îsrail'in ana muhalefet partisi olan îşçi Partisine uye bir milletvekili, Golan tepelerindeki göstericilere ateş açılması olayıyla ilgili parlamento soruşturması açılmasmı istedi. lşçi partisi milletvekili Yair 2aban'a göre, îsrail askerlerinin vur duğu kişilerden ikisi bir ka dm ve yaşlı bir adam. ve îkisi de bacaklarından değll belden yukan kurşun yarası aldılar. Gösteri yapan Araplann, dürzi mezhebinin Golan te Mafia ilkokul ögrencilerini esrara alıştırıyor ROMA (UBA) îtalya Mıllı Eğitım Bakanlığı'ndan bir yetkilı Roma'da yaptıgı açıklamada 810 yaşları arasındakı ilkokul öğrencilerınde esrar kullanma alışkanhğının belirlendiğini büdırdı Açıklamada esrann Mafia tarafından ilkokullara esrar katılmış yıyecekler va oyuncaklar kanalıyla sokulduğunun yapılan araştırma sonucu ortaya çıktığı belirtıldi. Açıklamada Mafia'nın ço cukları küçük yaştan esrar içmeye alıştırmak amacında olduğu belirtılerek güvenlik kuvvetlerinin bu şebekeyi biran once ortaya çı karması ve ilkokullara esrar sokulmaması için kesin önlemler alması istendi. ZiyaUl Hak: Amerikan askerlerinin yerlestirilmesi önerisini reddettik İSLAMABAD (Ajanslar) Pakı&tan Devlet Başkanı Ziya Ul Hak, Islamabad'da onoekı gun yaptığı konuşmada, Washıngton hukumetının Pakistan' a Amerikan birliklerınin yerleştınlmesım önerdiğinı, kendı sinin de bu öneriyı reddettiğını açıkladı. Ziya Ul Hak'm açıklamasına gore, Beyaz Saray, Pakıstan'ı bir Sovyet saldmsına kar şı korumak uzere bu ülkeye Amerikan bırhklerının yerleştirıl mesinı önerdi. Ancak Ziya Ul Hak, ülkede yabancı birlıkler ıstemedığini, yalnızca silaha ge reksinmesi olduğunu söyledi. Ziya Ül Hak konuşmasında Pakistan'da halen siyasal bir boşluk olduğunu belirtti, fakat buna ragmen, ülkede sıyasi partilerin faalıyetine izln verilmesi ve seçımlere gidilmesi ıçin zamanm henüz erken olduğunu da sözlenne ekledi. ABLUKA ALTINDA Golan tepelerindeki Dürzi köyleri 7 haftadır pelerindeki kolu olduğu belirttliyor. Önceki gun dürzi temsilcileriyle görüşen îsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon, dürzi liderlerine Go lan tepelerindeki hayatın normale dönecegine dair söz verdl. îsrail radyosunun haberine göre dürzi temsllcileri özellikle, Golan tepelerindeki dürzi köyleri çevresindeki 7 haftalık ablukanın kaldırılmasını istiyorlar. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kuşatılmıç durumda Paris'te, bir İsrail diplomatı silahlı saldırı sonucu öldü PARIS (a.a.) îsrail'in Pans Elçılıği İkıncı Katıbi Yakop Barsimantov, dün evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü. îki yıldanberı Paris'te sıyası ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan Barsimantov'u vu ran saldırganın kadm olduğu öne surülüyor. Görgü tanıklan kadının yan lız olduğuııu ve diplomata 4 el ateş ettığini soylediler. îsrail'm Paris Büyükelcisi Meır Rosenne haberi duyar duymaz olay yerine gitti. Eosenne Barsımantov'un Israilli ve Musevi olduğu için öldürul düğünü soyledi. aSldından FKO yü sorumlu tuttu. Pılıstm kamplarında terörist yetiştirildiğini iddıa eden elçi «Kızıl Tugaylann, Baader Mclnhof'un arkasında hep aynı örgüt var» dedi. 2 0 Kızıl Tugay üyesi yakalandı ROMA (ANKA) îtalya'da, geçen aralık ayında Amerikalı General James Lee Dozier'm kaçınlmasından ve 40 gün süre «Kızıl Tugaylar» adlı yeraltı örgütü militanlannca rehın tutulduktan sonra kurtanlmasmdan bu yana örgüte karşı sürdiirülen «çökertme operasyonu» nun sürdürüldüğü bildıriliyor. Polıs yetkılılerınce yapılan açıklamada, son 24 saat içınde Eaşkent Roma' da sürdürülsn yıldınm operasyonlar sonunda Kızıl Tugaylar'ın «Roma kolu» üyesi 20 militanın daha tutuklandığı bildirüdı. Roma operasyonunun, daha önce yakalanan ve «piş tnanlıklannı bildirerek» or gütle ilgılı birçok açıklamalarda bulunan üst duzeyli örgiıt elemanlannm itiraflan üzerine gerçekleştirildiği bildiriliyor. Ordün tarafmdan sunulan bir önerge ABD tarafından veto edildi. Ürdün'ün önergesi, îsrail'den Batı Şeria'da görevden alman üç belediye başkanını görevden alma karannın geri alınması dogrultusundaydj. Latin Amerika'daki darbelerin İspanyol işadamlarınca yaptırıldığı öne sürüldü MADRÎD (ANKA) îspaıv yol işadamlan tarafından başta tsviçre olmak üzere diğer Batı Avrupa ülkelerine kaçınlan paralann Latin Amerika ül kelerinde meydana gelen Ame rika yanlısı darbelerin unansmanında kullanüdığı ileri sürüldü. Madrid de yaymlanan ne» dergisinde yer alan bir araştırma yazısına göre, Şili'da Salvador Allende'nin devrilmesiyle sonuçlanan darbeden önce yapılan tinlü kamyoncular grevi tümüyle İspanyol işadam larmın dış bankalardakl paralanyla finanss edildi. Yazıda kamyonculann hiç 09 kinmeden kendi kamyonlarmı da yaktıklan hatırlatılarak bu nun nedeni aynı iddiaya bağlan d». Aynca para kaçırmalanmn son 5 yıl içinde ekonomlk du rumun kötüleşmesine paralel olarak hızlandığı ve Latin Arnerika da başka darbelerin de aynı kaynaklardan finansa edilmiş olabUeosgi belirtüdi. ABD, Güvenlik Konseyi'nin "Orta Amerika'ya müdahalenin engellenmesi,, tasarısını veto etti Nikaragua sözcüsü, önerinin Güvenlik Konseyinde çoğunluk sağlamasmın «Büyük bir diplomatik başarı» olduğunu söyledi Dış Haberler Servisl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısmda ABD, Panama ve Guyana tarafından sunulan Orta Amerika ve Karayıb denizindeki ülkelere müdahale nın engellenmesmi öngören ka rar tasansını veto etti. Bılindı ğı gibi, Nikaragua, ABD.nın işgal tehlikesinden bahsediyor, buna karşı önlem alınmasını ıstıyordu. Konsey üyelennin 12'ye karşı 1 oy ile benimsedık leri karar tasarısını, ABD tem silcileri, Orta Amerika Devletler örgütüntin uzlaşürıtn i ... nü gözardı ettiğı, ve banş sağlama çabalanna darbe mdirdığı gerekçesiyle veto etti. Öte yandan, Nikraagua cunta lideri Serggo Ramirez Mercado, Nikaragua'nm Birleşmış Miletler'de «büyük bir diplomatik başarı» kazandığını soy ledi. Birleşmiş Miletler üye lerinden büyük bir coğunluğunun ABD'nin Nıkaragua'yı iş gal etme tehlikesi olduğu yo lundaki önerüerini desteklediğı ni bu nedenle ABD'nin buy\$ bir pol|ük savaşı ka,ybet tiğini söyledi. Ramirea, ABD1 nin görüşmelerin kesilmesi ile kendlni köşeye sıkışmıs his sedeceğlni, bunun da politika sını sertleştirmesıne neden olacağını da belirtti. Diğer bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'da ise, «Devrlmcl Demokratik Cephe» Ulkede yeni bir hükümet kuruluncaya kadar beklegör politıkası izleyeceklerini söyledı. Se çim sonuçlan ne olursa olsun, iktidar yapısında bir değişiklık olmayacağını belirten geril lalar, El Salvador'da sorunun «oy verme olayımn bir hak olarak değll de bir zorun luluk olarak kabnl ettirllmesl oldnğonu, oy vermeyenln ceza landınldığııu ve seçeneklerin ys oy vererek .vaşamak va da oy venneyerek ölmek olduğnnn», soylediler. Diğer taraftan, El Salvador' da çoğunluğu toplayan 5 sağ partinın liderlen, Hristiyan De mokrat partinin ve iktidardaki cuntanın başkanı Jose Napolyon Duarte'yi yenilgiye uğramasına rağmen bir türlü Isti fa etmeyerek halkın «kafasmı kanştırmayı amaçlamakla» suç ladı. Sağcı partiler, ülkedekı reformlardan Duarte'yi sorum lu tutuyorlar. Bir ^izli komünlst olarak niteledikleri Du arte'nin parti başkanlığından ayrüması halinde Hristiyan Demokratlarla koallsyon yapabileceklerini de bellrtiyorlar. 2547 Sayılı Unıversıteler Kanununun 32'ncl madde81 uyarınca Faköltemıze, 15 odet asıstan kadrosu karşılık gosterılmek üzere Araştırma gorevlısı alınacaktrr. Adaylarda aronacak şartlar; 1 Kimya Yuksek Mühendısl olmaları 2 En az bir yabancı dılı, lyi bılmeleri; llgillenenterin 19 Nısan 1982 tarihı akşamına kadar dllekcelerıne bir adet fotoğraf, diplomaları veya noterden tasdıklı orneklennı ekleyerek Oekanlığımıza başvurmaları gerekmektedır. (Basın: 13404) 2383 Î.Ü. KİMYA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN; UluslazarasEndüstnveTicaret Bankası A.Ş. 31 Arabk 1981 Bilânçosu AKTtF TürkLirajı I ÖDENMEMİŞ SERMAYE II KASA III IV V VI VII T.C MERKEZ BANKASI BANKALAR RÖPORLAR MENKUL DEGERLER CÜZDANI MEVDUAT KARŞILIKLARI Vadesiz 498 058.642.42 7.671.856.824.29 Vadeli 1.058.373.267.8O 498.058.642.42 7.671.856.824.29 24.899.562.08 1.462.198.515.63 Kısa Vadeiî VIII KKLDlLhK (Ihtısas IVredüen nanç) iştiraklerveKuruIuşlar Iştirakler ve Kunıluşlar Kefaletıyle DifterMüjtenler IX X XI XII XIII XIV XV XVI TARIMSAL KREDİLER GAYRİMENKUL KREDILERÎ MESLEKİ KREDİLER DENİZCÎLİKKREDİLERÎ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINA VERÎLEN KREDİLER MUHTELİF BORÇLULAR ÖZEL HESAPLAR (T.C. Merkez Bankasıl KANUNİYEDEKLER KARŞILIGIKIYMETLEH (BankalarK.M.36) İŞTİRAKLERİMİZ Bank. Kan. Mad. 48 f.i Bank. Kan. Mad. 48 f. 2 ve Muv. Mad. 5 f. 5 KURULUŞLARIMIZ. Bank. Kan. Mad. 48 f. 1 Bank. Kan. Mad. 48 f. 2 ve Muv. M. 51.5 Mal Bed. XIX SABİT DEGERLER Menkuller (Menkuller 49.672 314. TL.'na sîgortalıdır) Gayrimenkuller (Gayrimenkuller 40 060.000.TL.'na sıgortalıdır) 26 199 869 82 102.251.884.43 Bir. Amor. (8.640.665.71) (5.794.956.26) Tutar 30.035.634.12 KayıtlıD. 17.867.687.23 ' r İS 189 677.449 98 35 189 677.449 98 Toplam 15 344 256 373 59 I SERMAYE II YEDEK AKÇELER Kanuni Yedek Akçeler Ihtıyari Yedek Akçeler III KARŞILIKLAR IV' TAHVÎLLERİMİZ V T.C. MERKEZ BANKASI 'Avaoslar. Reeskont Ettirilen Senetler Diger Borçlar \ PASÎF 7.581.577.38 •72.636.845.82 600.000.000.80.218.423.15 13.181.906.55 Vadeste VadeB 989.359.172.66 989.359.172.66 Toplua 969.359.172.M 989.359.172.6« 989.359.172.66 867.489.466.8S 437.948.948.72 1.305.438.415:57 1.305^36.415.57 154 578 923 61 154.578 923 61 15 344.256.373 59 15 344.256.373 59 XI ÖZEL HESAPLAR KARŞILIGI Transfer Emirleıi Ithalat Teminatlan VII .VIII JX X 843.398.40 1.283.968.007.85 7.715.686.94 BANKALAR DIŞKHEDİLEB FONLAR MEVDUAT Resmi Mevduat' Ticari Mevduat Bankalar Mevduat! 1'asamıf Mevduaü Diger Mevduat 867.489.466.85 437.948.948.72 1.305.438.415.57 xvır XVIII 3.785.000.. 38.599.339. il.384.339.XI DÖVİZ TEVDlATI XII ÖDEME EMÎRLERl XIII MUHTELİF ALACAKLILAB XIV ZAMANAŞIMINAUGRAMIŞTALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER XV DIGERPASİFLER XVI KAR Geçen Yıldan Devnden Bılânr» Yılı K*n NAZIM HESAPLAR Cirolanmız T.C. Metkez Baslcanaa Diger Kefdetlerimiz Jştirak ve Kuruluşlanmra Iştiraklerimiz ve Kuruluşlanmızm kefaletiyle Diger Mu?teriler« Kabullerimiz Yurtlçi Yurt Dışı Diğer Nazım Hesaplar 23.863.63 9.049.896.905.03 4.259.481.657.35 353.885.434.31 25.086.730.56 13.688 374.590.88 307.562.571.97 8.314.678.327.49 8.622.240.899.46 33.863.63 9.049.896.905.03 4.567.044.229.32 8.668.563.761.80 25.086.730 56 22.310.615.490.34 r 22,310.615.490.34 55.837.906 5S $31.937.308.66 ' 1.452.355.326.M 431.146.221.64 431.146.221 64 TOPLAM 1.018.899.108^. 1.018.599.108.. 10.558,576.275.19 28 069.090.171 36 46 545.305 061 53 Kalan 17.569.204.11 96.456.928.17 Aynlan Kar. <10.173.182.49) B. Amor. 14.352.930.18) 19.862.451.6S 628.142.212.40 ^.514.757.05 114.016.132.28 XX TAHSİLİGECİKMİŞ ALACAKLAR XXI DİGERAKTİFLER XXII AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER XXIII ZARAR Geçmiş Yıl Zararlan NAZIM HESAPLAR 10.558.B76.275.I» 840.891.389.6O 840.891.389 60 34.127.238 288.74 GENELTOPLAM TOPLAM GENELTOPLAM 28.069.090.171.36 46.545.305.061.53 74.614.395.232 89 74 614 395 232 89 31 Azalık 1981 Kâr ve Zarar Hesabı BORC PERSONEL GlDERLERt VERGİ VE HARÇLAR DtGER İŞLETME GlDERLERt VERİLEN FAİZLER AMORTİSMANLAR KARŞILIKLAR KAR ' TurkLirası 300.853.397.72 93.224.405.49 165.117.661.88 1.075.600.005.91 8 396 342.30 1.772.721.67 431.146.221.64 2 076.110.756.61 ALACAK ALINAN FAİZLER ALINAN ÜCRETLER ve KOMtSYONLAR KAMBİYO KARLARI İŞTİRAKLERİMİZDEN ALINAN KÂR PAYI MUHTELİF GELİRLER VE KÂRLAR TOPLAM TBALirasj 1 249 635 601.47 422 261.500 41 386.263 490 42 1.505 253 72 16.444.910 59 2 076.110.756 61 TOPLAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog