Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 4 NİSAN 1982 YHK, 1981 mayısında biten sözlesmeleri ele aldı 1 nisandan itibaren YHK'ca bağıtlanan 1$ Bankası sözleşmesi çalışanlara tayinleri halınde «Göç tazminatı» bdenmesini sağlıyor. A\KARA (Cumhuriyet Bttrosu) Yüksek Hakem Ku rulu, 1981 yılmın beş ve al tıncı aylarmda süreleri so na eren toplu iş sözlesmelerini e!e aldı. Kurul Baş kanı Naci Varlık süreleri 1981 yılmda sona eren top lu iş sözlesmelerinln, umulandan çok önce tamamlanacağını bildirdi. Varlık Cumhuriyet'e yap tığı açıklamada. yılbaşından bu yana kurulun 258 bin 896 işçiyi kapsayan 6033 işyerine ait 1017 toplu iş sözleşmesinin yenilenerek yürürlilğe konulduğunu söyledi. Varlık'ın açıklamasma göre, Yüksek Hakem Kurulu geçti^imiz hafta içmde 5 bin 891 işçiyi kapsayan 80 işyerine ait 60 top lu İş sözleşmesini yürürlü§e koydu. Aynı süre içinde 398 itiraz görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca, Kurul'da geçen yıl yenilen mış bulunan 117 toplu İş sözleşmesinin de üçüncü yıl zamlan beiirlenerek uygulanmak üzere işverenler le ilgili yerlere bildirildi. JŞ B4NKASI SÖZLEŞMESt THA'nın haberine göre İş Bankasında çalışanlar, bir başka yere atanmaları halinde ücretlerinin yüzde 75'i oranında «göç tazminatı» alacaklar, ayrıca eşyaları banka tarafından sıgorta edilecek. Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve 1 nisan'dan itibaren yurürlüge gıren Türkiye İş Banka sı ıle TİBAS Scndıkası arasında ki toplu iş sözleşmesine gö re, herhangi bir suçla tutuklanan banka mensubu 30 günü aşmamak koşuluy la, belgelemeleri halinde de gö^aHında tutuldukları tüm süre ucretsız izinli sa yılacak.. Sözleşmede yer alan bir başka hükme gore, arkada şım ihbar eden banka men subu, bunu kanıtlamaması halmde. önce «kmama ce7ası» !le tecziye edilerek. ihbarın kapsamına ve do£uracağı sonıiflara Rore bu ceza artınlaeak GÖÇ TAZMtNATI Bulundugıı yerden başka bir goreve atanan banka per=;one!ine ayhğmın ya?de 75'i oranında «göç tazminalı» ödonecek, ayrıca, taşınacak eşyanın tpşıt pa rası banka tarafından kar şılanacak. Banka sösle^me ile, tasmacak eşvavı sigor ta da ettirecek. Banka, emekli olan personeli ile öIPH personelinin yakınları na da aynı haklan tanıdı. Banka personeli. sö>leşmede 5 ayn bölgeye ayrılan yerlerden birisinde görev yapması halinde, ünvanlarma ve görev yerleri ne göre 900 ile 5100 lira arasmda mahrumiyet yeri ödpnegi alacaklardır. Anayasa Komisyonu eski parlamento üyelerinden görüs alacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısı Anayasa Komisyonu, Anayasa konusunda ana ilkeler toparlandtktan sonra eskı parlamenterlerclpn gorus almaya başlayacaK. Oğrenıldığıne gore, Komısyon, ilkelerin toparianıp olgunlaşmasından son ra eskı parlamenterlerden goruş alma eğılımınde olup bu konuda «hafif bir erteleme»nın sozkonusu oı duğu belırlendı Hangı aşamada eskı par lamenterlerdsn göruş alınacağı konusunda yapılan tartışmalar, komisyonda, ilkelerin ortayo cıkmasından sonra olınması üzerın de yoğunlaştı. (Arkası 9. Sayfada) îlkokul ögrencisine 4. smıfa kadar ev ödevi verilmeyecek ANKARA, (ANKA1 Temel eğjtım okulları ıle orta oğrenım kurumlarında, ogrencılere veniecek ev odevlerine ilişkin temel esas lar belırlendi Buna gore, ılk okulların 1, 2 ve 3uncü sınıflanna ev odevı verılemeyecek, 4 ve 5'ıncı sınıf ogrencilenne veniecek Ev odevleri i=e, oğrencılerı bır saatten fa£İa meşgul etmeyecek b.çımde düzenlenecek. Tebliğler Dergısı'nde yer alan Mıllı Egıtım Bakanhgı genelgesıne gore. ayrıca aynı sınıfm osretmenlen, kendı aral^rındfi anlaşarak, aynı gune bırden fa?la od°v \° nlıiip'"n' rnl° Tcel.lcr Bu konudakı onemlı bazı ilkeler şoyîe «• Tpmel eğitim kurumla nnın birinci kademesinin birinci devresinde (îlkokul 1, 2, 3. sınıf) öğrencilere evde yapılmak üyere yazılı ödev verilmez, ikinci devrede filk okul i, 5 sıntf) öğrencilere verilecek ödevler, öğrencileri bir saattep fazla meşgul etmevecek şekilde düzenlenmelidir. • Odevlerin düzenlenme Tebliğler Dergisi'nde yaymlanan temel eğitim okulları ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere verilecek ek ödevlere ilişkin esaslarda ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine verilecek ev ödevlerinin, öğrenciyi 1 saatten fazla meşgul etmeyecek şekilde düzenlenmesi isteniyor. smde oğrencılerın yaş ve bılgı sevıyelerı, aıle ve çevre durumları dıkkate alınır. Dıkkatsızlığe ustunkoru iş yapmaya ve bu yollarla kötu alışkanlıklar kfizanmalarına yol açarak odevler verılme/ Metın kopyaları u/un yazı tekrarlamalan gıbi oşrencının usanmasına ımla sının ve yazısının bozulma•îina vol açacak ödevlerden kprınıhr • Ev cdevleri. öğrencinin okııdugü derslerde yaptı^ı gÖ7!emler ve deneylerlp sıkı bir surptte ilgili olmalıdır. • BelM bir aman gozonun de bulundurmadan sadece ogrenc'yi işgal içın ödev ve rılmez • Ö^retmen verece&i ev fidevinin konusunu öğrenciye açık oîarak anîatmaîı. bu hususta öğrenciyi ttereddüte düsürecek nokta bırakmama lıdır. ® Oğrenciye venlen ödevler çok guç olmamalı ve oğ rencının yaş ve bılgı seviye vnden vnksek bulunmamalıdır • Osrctmen. öftrenciye okul kitaplarından başka her hanori brr psere veya dprgiye basvurma zorunda bulun dı>racik bir PV ödevi verej relfe, öü'rpncinin o eser veya ders'ivi evinde veya okvMa bulup kolaytıkla bunlardan yar?rlanabileceğinden emin oimalıdır. Aksi tak dirdp bövlp bir ev ödevi verilmemelidir • Bır srecede ögrencinin bırkaç öriev birden yanmaya morbur olacak bir duruma du'mcmc'i icin bir sını fın öğrermenlennin birbiri ile anlaşarak, o sınıf öğrencısmden odev alacakları gunlen ona gore tespıt etmeler' gereklıdir • Oğrenciye tatil ve bayram günlerinde yapılmak üzere ödev verilmez. • Odevler ve projeler oğrencının ?aman ve emek ba kımlarından giicünü aşmayacak "jckılde du?pnlenır. • Ev ödevlprinin mutlaka öâretm°n tarafından pözdcn geririlmpsi ve gereken vprlerin düzeftilerpk veya işarct edilerek ööcnciye ge ri vprilmrsi «'Prarlıdır. Dans^ma MeclJsi KomisyonSarı Î1 yasa tasarısını ele alacak • Cenel Kurulda ise toprak reformu on tedbirler yasasınm goruşulmesi bekleniyor. ANKARA, (Cumhuriyet BüroSu) Danışma Meclisi Komısyonlarında onumu^dcki hafta, halen goruşulmesi surenlerle bırlıkte T1 yasa tasarısı ele aiınacak. Genel Kurul'da ise. 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Yasasına gecıci madde eklenmesıne ılışkın yasa tasansının goruşulmesi bek lenıyor. Danışma Meclısı'nın Milll So vunma, lcişleri ve Dışışlerı Komısyonunun 5 Nısan pazarlesi gunu yapacağı toplontıda, Türkiye ıle Pakıstan arasında ceza ışlennr'e sozlesme ıle toplantı ve gosterı yuruyuşlerl yasasında değışıklık ongören tasorı, Malı (şler Komisyonun da Ise Katmo Değer Vergisi yasa tasarısı ele alınacok. 6 Nisan salı günü Bütce Plan Komisyonu, «Kamu kurum va kuruluşlarınm kuruluş, görev ve yetkilerinin yeniden duzenlenmesl ile ilgili yetkl yasa tasarısısnı goruşmeye devam edecek. Komısyon toplantısmda tosarınm Bakanlar Kurulu' na verılen yetkının ıkl yıl lc'f gecerli olmasına ilişkin 4 mad desi ele alınacak. Tasarının oy pı gun komısyondan cıkması bekleniyor. Salı günü, Mılll Savunma, lcişleri ve Dısışlerl Komisyonunda Imar mevzuotına aykırı yapılara uygulanacak ışlemlere ılışkın tasarı goruşülecek. Emnıyet Teşkilâtı. Sıvıl Hava Meydanları Ile Emeklı Sandığı yosalonnda değışıklıkler ongoren tasarılar da Malı işler Komısyonunun salı günkö foplantısmın gijndemıni oluşturuyor (Arkası 9 Sayfada) Prof. Kaynar'ın Konferansi: T' m Âtatürk'ün düşünceleri benimsestiyorsa tek meclis kabu! edümeii ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Ord. Prof. Reşat Kaynar, Ankara'da Turk .Tarih Kurumu salonunda Atatürk'un Anayasa üzermdekı duşunceleri ile ilgıli bır konuşma yaptı. Prof. Kaynar, Atatürk'un 19 majyıstan başlayarak, «Teşki,latı Esasiye» üzerinde orta,'ya koyduğu temel duşunceleri açıklarken, Atatürk'un «Teşkilatı Esasiye» Kanunu'nda güçler ayrılığı ilkesınden aynlmadığını behrtti, Kaynar, şunları söyledi: «Atatürk, ulusal egemenllğin kayıtsız şartsız millete ait oJdugunu temel esas say makta ve ulusun bu egenıenliği yalnız Büyük Millet Meclisi eliyle kullanacağını benimsemekteydi. Bundan dolayıdir ki, gerek 1921 gerek 1924 Anayasalan'nda ya sama ve yürütme güçlerinin sahibi Buyök Millet Meclisi'dir ve bu güçleri Büyük Millet Meclisi kullanır. Nite kim, Büyük Millet Meclisi Devlet Başkamnı seçer ve Cumhurbaşkam'mn atadığı Başbakan eliyle Meclis'ten çıkan hükümeti denetler. Burada bir nokta dikkati çcker. Bfitttn yetkileri elinde toplayan Büyük Millet Meclisi istibdat yaparsa, yani Meclis istibdatı başlarsa, hükiimet ile Meclis arasında çatışmalar olursa, bu durum nasıl önlenebilir? Atatürk sağ iken onun kişiliği denge sağlıyordu. Bir çatışma görülmedi. Bu yüz den grüçlü devlet halka huzur ve mutluluğu getirdi. Bugün Atatürk aranuzda doğil. Meclîs'le onun hükümeti arasmda bir aniaşmazlık olursa ve bu anlaşmazhk sürerek, devlet giicünü zayıf latırsa ne yapılacaktır? Başka^ bir deyişle, hüküme tin düşmesi veya Meclis'in feshi ne yolla düzenlenecek (Aricası 9. Sayfada) Isverenler: Ücretler net % 40 artış gösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye îşverenler Sendikaları Konfederasyonunun 14'üncü olağan Genel Kuruluna sunulan çalışma raporunda yan ödemelerin ikinci bir ücret niteliğl kazandığı öne sürüldü. TÎSK çalışma raporunda Gelir Vergisi Yasasında ya pılan değişiklikîe net gelirlerin yüzde 40 arttığı öne sürülerek ozetle şöyle denildi: «Konfederasyonumuzca yapılan işgiicü maliyeti araştırmasmda çıplak ücretin payı ytir.de 49.3, yan 8demelerin payı yüzde 50.7 olarak tesbit edildiğine fföre sosyal yardımlar ve yan ödemeler ikinci bir ticret niteli&ini kazanmıştır. Bu durum Tiirkiye'de ?enel bir ücret politikasınm benimsenerek u»jrulanma<îi zaruretini acıkça ortaya koymaktadır. Rakaıular 1981 vılında ortalama aylık brıit işçi ücretinin 34 bin 50 lira seviyesine ulaştığını, dolayısı ile, işçl kesiminin devlet memurlarına kıyasla daha himayeli ve avantajh bir durumda oldu^unu jröstermektedir.» TÎSK çalışma raporunda ekonomik istikrar tedbirlerlne rağmen işletmelerin kapasitelerini ancak yüzde 56 yükseltebildiklpri görüşü savunularak. 1982 yıiında pkonomik eüclüklerin asılması ıçın bir takım onlemler önerildı. TİSK'in onerilerl şoyle: tGelır ve Kurumlar Vergisi oranlarında yapılan in dirimlerin 1981 takvim yılı kâriarına uygulanmalı, • Vergi borçları ertelenmeli, • Sosyal Sigortalar Kurumu primleri taksltlendirilmeli. • Yeni yatınm yapacak müteçebbislere kur garantjsi tanınmalı. • Kredi faızlerinl yükselten sebepleri gidermeli, • Merkez Bankası'ndaki munzam karşılık oranları indirilmell. mevduat faizlerinden yapılan Gelir Vergisi stopaj oranı ile yüzde onbeş faiz iade fonu oranı kaldırılmah, TISK çalışma raporunda KÎT sorununa getirilecek en önemli çözümün, «Bu kuruluşları vatandaşa malodip devlet sektöründen çıkartmak» olduÇu öne sürülerek şu gorüşler önerıldi: «"»Tilletin imkânlarıyla kurulmus bıı müMseselerln isçi dfivî7İprindpn dp yarar lanı!arak satış vniuyla mil!pt<» iadesi zamanı pelmiştir. KtT'lerln artık sadece enprji ve a)t yapı yatınmlarında fonksiyonel olmaları, imalat sanayii ve ticaretle uSrrasmayi terketmeleri zaruretini tekrarlamakta yarar ^firmekteyiz.» 1 Tesvik • Uygulama Dairesi 4ilde sube acıyor Ekonomi Servisi îhracat ve yatınm projelerini daha hızlı bir biçımde değerlendirerek sonuçlandırmak amacıyla tstanbul, İzmir, Adana ve Sarasun'da Teşvik ve uygulama Dal resi Bölge MUdürlükleri kurulaeağı açıklandı. îstanbul Sanayi Odası'nca düzenlenen «Ibracatta Yenf Teşfik Uypulamalan» konulu toplantı dün Odakule'de yapüdı. 700'e yakın iş adanunın katıldığı toplantıda konuşan Teşvik Uy gulama Dairesi Başkanı Prof. Ekrem PakdemirU, 1981 yıhnda ihracat kredilerinin 154 tnilyar liraya ulaştığıra bildirdı. Pafcdemirli, ilıracatçılan «lokomo tif»e benzettiği toplantıda, «Sizler katarı sürüklerken, blz arada bir yakıt ibtiyacıtuzı gidermeye çalışmaktayız» dedi. Pakdemırli, bürokrasi ıle öteki alanlardan kaynaklanan sorunlan, telefon ya da teleksle TüD'a bıldirmelerini de sa nayicilerden istedi. Konuya ilişkin ğörUşlerinl açıklayan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ibrahim Kurt da, ihracat kredilerinin nitelik ve nıcelıklerine ilişkin aynntılı bılgi verdi. Toplantıran üçüncil konuşmacısı Dr. öztın Ak(Arkası 9. Sayfada) Adiiye koridorlarından Okusa ne olur?.. Havva CAN ANKARA Yargıç, kur susunden boynunu uzatıp, gozluklennın ustunden 3 sanıga baktı. Önundekı dos yayı kanştırarak samkların daha cnce verdığı ıfadeierı ımrü Kiıni okumaya başladı. «Gece dükkana girdik. Once teybi aldık. Daha sonra adapturü aldık, ama sonra geri verdik...» Can, Şerafettın ve Şadı ellerını kavuşturmuşlar hıç ses çıkannadan yargıcı dinlerken avukatiarına bakıyorlardı. Arkalarında ellerı sılahlı jandarmalar. Kapının yanında anne ve babalan, onlar da sessız sanıklar kadar. onlar da beyecanlı ve üzgün. Yargıç devam ediyor; «Bir tcyp 5 bin lira eder, adaptör de 2 bin, kaça sattınız?» uzun suredir sessiz duran Can'dan fısıltı halinde bır ses duyuldu: «200 lira,» Yargıç, gözlüklerıni düzel tip tekrar onünde yığılı duran dosyalara eğıldi. Bir. iki... Üç... Dört... Beş. Senin 5 tane suçun var.. Avukas söze kanştı, sayguı telaşh. «Efendim, patronu borçlu imiş. Alacakları varmış. Patronu da kaçmış. O da kızmış eski patronunun dük kanma girip teybi almış.» Yargıç başını dosyalann arasmdan yenıden kafasını kaldudı. Yuzünün terini silen, sık sık cübbesini çekiştiren avukata baktı. Avukat konuşmasmı sürdürüyordu: Son sınıf ögrencisi. Ben Bahçelievler'de otururum. Evi bize yakın, ailesini de ta nrnm. tyi insanlardır. Evin tek çocugu..» Yargıç uzun süredîr başlan önüne eğik, sessiz ayakta duran sanıklara bakarak, «Bunlar okumasa ne olur? Türkiye'ye ne fayda gelir bunlardan...» dedi. Bu arada avukat, yargıcın sözünü keserek birşeyler söylemek istedi. «Çok pişnıan efendim, çok...» Yargıç dosyalan kanştınr ken diğer sanığa, «Senin su çun çok. 5 hırsızlık, az mı bu?» dedi Yargıcm bu soru sunu sanık yerine avukatı yanıtladi: «Öbür suçlan öyle pek önemli değil. Birisinde çaldıgı oyuncağı sokaktaki çocuklara vermiş.» Bu sırada mahkem» salonunun kapısı açıldı. Elinde gunluk gazetelerla mübaşir girdi, Savcıya verdi. Sav cı gazetelerı açıp okumaya başladı. Yargıç ıse halâ dos yaları ksrıştırıyor, sanıklara bakıycrdu Bırdsn Savcıya donup «Ne yapahm bunlari' dedj. Sa\ycı ıse bu soruyu, gazetelerı okurken ya nıtladi: • Ne istersen onu yap. • Daha sonra yargıç, Hırsız bunlar merhamet olrauyor ki» diyerek 'janıklara baktı. «Sen ne yapıyorsun?» • Sıtelerde çahşıyorum » Sanıldarın sorgıılaması bı tince sanığın annesı çağınldı mahkeme huzuruna Yar gıç, «Söyle bakalım, çocugunun haline ne diveceksin? Babası para vermiyor mu?» dedi Anne, sanık kursüsune bakmadan hızh hızlı konuşmaya başladı«Askerde oglumu kaybettim. Babası ile birlikte oraya gritmiştik. Bunalım geçirdi. O zaman öldü. Yalnız kalmıştı. Babasmm lokantası var, kasa elinde..» Baba ise şapkasmı çıkardı. Ellerı arasında sıkıştırmaya. ezmeye başladı; «Yüksek vicdanınıza havale ediyorum. Nasıl istersen iz öyle (Arkası 9. Sayfada) Evlıllk okuiu: frmak .Anayasa görüsmelerinin sonbaharda sona ermemesi icin sebep yok ANKARA, (Cumhuriyet BO rosul Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, «Yeni Anayasamızın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin sonbaharda tamamlanma, ması için bir sebep göremiyorum» dedi. Komisyondaki müzakerelerin işin güç safhasını, yani genel ilkelerin tesbitinl hedef aldıgım kaydeden Irmak şunları söyledi: «Bu ilkeler tesbit edildikten sonra yazıya aktarılması zaman almaz. Böylece, Genel Kurul'a gelecek olan metnin özgür ve yapıcı gfirüşmelerle ve zamanmda ta mamlanacağına güvenim vardır.» | 15 İŞYERÎ KAPATILDI Istanbul Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kocaçam başkanhğında önceki gece duzehlenen «Yıldırım Operasyon» da, 15 îşyeri 1 giinle 4 giın arası kapatıldı, toplatn 35 bin lira da para cezası kesildi. (Foto: Ali ALAKUŞ) Yıîdsrtm operasyon, 127 işyeri denetlendi tstanbul Haber Servisi îstanbul Belediye Başkan Yardımcısı îbrahim Ko caçam başkanlığındaki zabıta ekiplerı, SirKeci ıle Küçükçekmece arasmdakı 127 işyerine ani baskın düzenledi. Önceki gece saat 20 sıralarmda baş latılan «Belediye Yıldırım Operasyonu»n da kurallara uymayan 15 işyerine 1 ile 4 gun arasında kapatma cezası verilirken toplam 35 bin lira da para eezası ke sıldi. Bir süredir başlatılan Belediye'nın «Yıldırım Operasyonlarınm» 4.sıine 60 müfettiş, 40 zabıta memuru, 4 doktor, 4 ayar memuru ve 4 de vetenner katıidı. Başkan Yardımcısı îbrahim Kocaçam'm yonettıği operasyonlar, ayrı ayn ekipler halmde yapılarak Sırkeci'den Küçülcçekmece'ye kadar surdürüldü. Toplam 120 görevlinin katıldığı denetimler sırasında 127 işyeri denetlenir ken, l'i kahve 14 lokanta ve gazino kapa tıldı. Bır gazetecinın istediği ve fiyatı 60 lira olması gereken tel kadayıfına 150 hra isteyen baklavacıya da 4 gün kapat ma cezası verıldl, Yapılan operasyonlar sonucunda bir açıkîama yapan İbrahim Kocaçam, denetimlerın çok olumlu sonuçlar verdigınl belırtti. Kocaçam şöyle konuştu: «Amacımız halkın fahiş fiyatla eiflenmesine ve yemesine engel olmaktır. Gerçekleştirdiğimiz, denetimler sonucu kural dı şı faaliyet gösteren yerlerin asgarlye indiğini gördük. Bu da başarınm simgesi olarak kabul edilmelidir...» 'Toplumun geiişmişisği kadına verdigi deger'e ölcülür,, ANKARA (Cumhurivet Btiro *u) Türkiye Çocuk Evlerı Vakft'nın açtıgı Ankara Eviılık Okulunda derslere devam edıliyor. Sosyal Hızmet Uzmanı Selim Kazak «Bir toplumun gelismişliği kadına verdiği değerle Ölçülebilir» dedi Selim Kazak dün yaptığı açıklamasmda hızlı değışımın ailede yarattığı sorunlar hakkında bilgı verdi. Kazak, kıtle ıletişım araçlarmın etkınlığı, nxn, toplumun orf, adet ve gateneklerını değıştırdığını savımdu. Kazak, bu öeğışıklığın korkulacak, dırenilecek bır durum olmadığını belırterek msanların değışıme karşı dırsnmelerı sonucu eskı ı!e yeni çatışmasının doğduğunu açıkladı Kazak açıklamasma daha sonra şdyle devam ettı: «Bu sırada olaeak veni değişiklikler insanları, toplumlan büsbütün saşkına çeviriror ve kişistl hımırsuzluk toplumsal çalkantılar biçiminde ortava çı kıyor. Bu huzursuzlukların ve çalkantıtarın aile kurumunu et kilemcmesi düşünülemez. Ote yandan alle içi ilişkilprl dÜ7Pnleven dcğer varçıları. örf, adet ve gelenekler de değişecek tir.» Aite ilişkılennde oluşan degişiklıklerden sriz eden Kazak «Geleneksel aiJe yerini çejdrdek aileye bırakuıca değişen birşey kadmın çalışmasıvla yepyeni boyutlar kazandı» dadi. Evde kadm ve erkegm rollerinin değiştığinı belirten Kazak öretle şunlan söyledi. «Artık çocuk balonak, sofra kıırmak, çamaşır asmak, erkeğin olağan işlerinden sayılmaya başladı. Evlilikierin kuruluş biçîmleri bile değişti. Şimdi ailelerin bulduğn kızlarla evle nen erkekler tarihe kanşıyor. Kız ailelerinin erkek istemeye cideceği günler çok uzakta değlldlr. Kız babalan buna bazır lansınlar.» DPT arastırmasi: Işgücü fazlası ancak trilyonlarla eritilebilir Şükran KETENCİ DPT'nın istihdama ıhşkin özel ihtısas komisyonu valışmaları sonuçlarına gore, halen mevcut oldu| min edılen ışgucu fazlasını eritebılmek ıçın 17 trilyon 758 mılyar lıraya gereksinme var. Aynca her yıl çıkacak yeni ışgucu fazlası içın 650 mılyar hraya daha gerek duyuluyor. 1981 yılı ger çekleşen yatınmlan ıse sadece o yılın istihdam artışını karsılayabılecek düzeya ulaşmış. DPT'nin «1980'li yıllarda Türkîye'nin beşeri kaynakları, istihdam, insangücü özel ihtisas komisyonu>na bağlı, Kalkınmada öncelik li yörelerde gelişme ve istih dam artırıcı politikalar» konulu ait komısyon raporunda Dogu ve Güneydoğjı Ana dolu bölgelerinin sahip olJAıkşa ». S»yf»d») AET, pamuk ıpiıgıne yüzde 12, demirceliğe yüzde 15 vergi koydu BRÜKSEL (THA) Avrupa Ekonomık Topluluğu (AET) ile Turkiye Ortak îık Konseyi Türkıye'nin ıhraç ettiği pamuk ıpliğinden yüzde 12 oranında gumruk vergisi alınmasına karar verdi. Alman kararda bugün uy gulamaya başlanacak olan verginin bundan boyle surekli olarak kesileceği vurgulandı. AET Türkiye Ortaklık Konseyi önce Türkiye'nin ihraç ettiği pamuk ipliğınuen yüzde 16 oranında gum rük vergisi «Jımnaamı istemif, aacak Türkiye buna şiddetle itiraz ederek Konseyi toplantıya çalnnnıştı. Toplantıda Türkiye'nin verginin tümden kaldırılması isteği ise reddedilmişti. Tnrkiye, Konseym bu kararı üzenne AET'den aldığı demir çeliğe yüzde 15 oranında ithalat vergisi uygulamayı kararlaştırdı. AET nezdmdeki Daimi Temsiîci Büyükelçi Cenap Keskin Bruksel'deki Konsey topiantısımn ardından duzenlediği basm toplantısmda Türkiye'nin de AET malı dernirçelığe sürekli olarak yüzde 15 İthalat verglal uygulayacagııu açıkladı. **: 27 ocaktan sonraki kamulastırmalar icin son vergi beyanı esas alınacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 27 ocak 1982 veya daha sonraki tarihlerde ya pılacak kamulaştırmalarda son vergi beyan değerl esas alınacak. Bu tarihten önceki kamulaştırmalarda bu esas uygulanmayacak. Başbakanlık, 2587 Sayıh Emlak Vergisi Yasasında değişiklik yapılması hakkmda yasanın kamulaştırma karşılıklarına llişkin maddeslnln uygulanmasm dakl tereddfltlert gldermek amaoyla bir genelge yayınladı. Kamulaştırma tarlhinln îstimlak Yasası uyarınca alınan umuml menfaat karannı tasdik tarihi olarak bellrlendiğl açıklanan genelgede, kamulaştırmaya esas azaml değertn bulunmasmda Ticaret Bakanlığmca yaymlanan «Toptan Eşya Fiyat lndeksleri»nln kullanılacagı kaydedlldi. Son emlak vergisi beyan ta rlhinden genelgede açıkla«kamnlaştırma taribb» bir sürenln geçmlş olması halinde, indeksler kullanılarak, gayrimenkulün kamu laştırmaya esas olabilecek azaml deferlnin bulunmasında lzlenecek yollar örneklerle anlatıldı. KamulaştUTnayı yapan 1dare veya kurulusun saptayacagı bedeün 2587 Sayılı Yasa hükümlerine göre ödenebilecek azami kamulaş tırma karşılıgından fazla olamayacagı hükmü de genelgede yer aldı. todi fazla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog