Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 i EVREN: 12 EYLÜL SON SANSIMIZ (Baştarafı 1. Sayfada) Ben Cumhurbaşkanhğı ve kaletini Ersin Paşa'ya bırakmamak için onu *»akistan'a göndermişim, ben şimdi yarından sonra Romanya'ya gideceğim, ona bırakacağim» diye konuştu önceki gun tstanbuJ'dan Bursa'ya gelen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Milli Güvenhk Kon seyi uyeleri dün sabah Bursa çevresinde bazı tesıslerde incelemelerde bulundu lar. Bursa yakınmdaki Renault otomobıl fabrikası ile Asil Çelik fabrikasını gezen ve her iki kuruluşun sorunlan hakkında bilgi alan Ev ren ve MGK üyelerine. Başbakan Bülend Ulusu ile bazı bakanlar da katıldı. Dün öğleden sonra saat 14.30'da Bursa'da halka ses lenen Devlet Başkam Evren, Türkiye'yi 12 eylüle getiren koşullann onemli aşamalarını açıkladıktan sonra, fes hedilen siyasal parti liderlennm tutumlarını eleştirdi. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bakış açısmı da eleştıren Evren, demokrasiye donusun. milletin istegi doğrultu sunda gerçekleşeceğını yenı den vurguladı. Bursa'da kalabalık bir top luluk karşısmda ve yağmur altında lıalka seslenen Devlet Baskanı Orgımeral £vren, konuşmasmm başmda feshedılen siyasal partı hder lerının 12 Eylul sonrası tutumlarını şöyle anlattı. «Malatya, Elazığ, Urfa'ya gezim sırasmda yaptığım konuşmalarımda kapattığımız slyasi partilerin kapatılma sebeplerinl lzah etmiştim biliyorsunuz. Yeniden kuracağımız demokratik sistemde yer alacak yeni partilerle yola çıkılacagını daha önceleri dile getirmiştim. Bir de gördük ki kapatılan partilerin üst yöneticileri ve lider kadroları sanki partilerine bir şey olmamış gibi, eskiden olduğu şekilde teşkllata dl rektif vermeye devam etmekteler. Aynı ekiple yine Işbaşma geleceklermiş gibl toplantılar düzenlemekte çahşmalarını sürdürmektedlrler. Şimdl bun lar hlç üzerlerine alınmamalıdır bu söylediklerlmde>n. Hatırlarsanız 27 ara Iık 1979'da da bir uyarı mek tubu vermiştik. Sayın Cum hurbaşkanımıza o zaman. O zaman da birbirlerlnin Uzerine atmaya başladılar. Bu mektup bana ait değildlr, bu mektup bana değil dir. Mektup ortada kalmıştı biliyorsunuz. Şimdi de sanki bu partileri biz kapat mamışız gibi uzerlerine alınamaya başladılar. Zanne diyorlar ki yeni partilerin kurulmasına mıisaade edildikten sonra isim değiştirmiş olarak kurulacak parti lerin başına geçecekler bu lider kadrolar ve yönlerine veya yanlarma körü kö rü bağlı kişilerl alıp bunları başa geçirecekler, ipler kendi ellerinde olarak da bu partileri yönetecekler. Ondan sonra bir müddet sonra da bunlar idareyi ele alacaklar, çok tatlı bir hayal... Biliyorsunuz ba yal ile yaşamak çok güzel bir şey, biraz daha yaşasınlar. Ama, sevgili vatandaşlarım ben son defa ola rak hatırlatıyorum ki, bu gibi ham hayalleri bıraksınlar artık bu millet yaka sım bunlardan kurtarmıştır. Bir daha yakasım, paçasını aynı kişilere kaptır mak istenıiyor. Eger bu ha tırlatmamı yeterli bulmuyorlarsa, bilsinler ki çok sert ve kat'i tedbirleri almakta hiç tereddüt etmeyeceğiz. Ve eğer Avrupa'daki şahsi dostluklar kurdukları bazı kişi ve kuruluşlardan medet umuyorlarsa bu umdukları medetin ne kadar geçersiz oldu gunu sonradan çok acı ola rak göreceklerdir. Hepinizin bildiği gibi, 12 Eylül gtt nii o zamanki parti liderle rinden bir kısmmı şahsi korunmaları bakımından aileleri ile birlikte Gelibolu ve Uzunada'da bir ay süre île ikametlerine müsaade ettik. Her tttrlü lstirahatları temin edildi. Ve hatta, telefonla istedikleri kişilerle konuşmalanna bile ses çıkarılmadı. Biz tahmin et tik ki bunlar TUrkiye'nin o günkü içinde bulunduğu durumu takdir ederler hiç olmazsa susmayı beklemeyi bilirler, bir ay sonra da Ankara'ya dönmelerine izin verildi. tki büyük parti nln başkanına Ankara Ha va Meydanında Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı kendilerine teblig edildi ve imzaiattırıldı. «BlZt AVRUPATA JURXAL ETTtLER» Bir müddet buna rlayet ettiler. Ancak, kısa bir sii re sonra kim akıl verdiyse, bunlardan birl parti başkanhğından istifa etti. Etti amma, faaliyetlerine yine parti başkanı gibl de vam etti 1 Bir mecmua çıkarârak mevcut yönetlmle mücadeleye kalkıştı. Bir süre buna da müsaade ettik. Ama öyle bir hal aldı kl 52 sayıh Milli Güvenlik kararını çıkarmak luzumu hasıl oldu. Bunun üzerine dış basına beyanat ver meye ve Türkiye'deki durumdan yakınmaya ve Tür kiye'yi dışanya kötülemeye, jurnal etmeye başladı. Türkiye'de demokrasi ve hürriyet yokmuş. Gelecekte de bundan sonra gelecekte de olacağından ştipheliymiş. Inanmıyormuş tekrar demokrasinin geleceğine.. Türkiye'nin her ta rafı artık hapishaneymiş. Hapishaneye girmek ile gir memek arasmda bir fark yokmuş. Bunun gibi bir sü rii beyanat. Sevgili Bursa lılar dünyada hiçbir askeri idare gösteremezsiniz ki bizim kadar demokratik, bi zirn kadar ılımlı olsun. Şim di gördünüz mıi sayın vatandaşlanm, Türkiye'yi Av rupa'daki bize karşı olan kuruluşlara jurnal edenler Avrupa Konseyine, Avrupa Parlamentosuna şikayet edenler kimlermiş. Diğer bir parti Iideri, ne dlyor biliyor nıusunuz, şim di onu okuyacağım onu söyleyeceğim. 12 Eylül'den evvelki dönemde terörle mücadelede muvaffak olamayan, bunları Önleyemeyen biz askerlermişiz. 12 Eylül'den evvel de sıkıyönetim varmış.. BütUn sela hiyetleri sıkıyönetim komu tanları kullansaymış terörle mücadelede şimdi olduğu gibi muvaffak olunur muş. 13 Eylül müdahalesine de gerek kalmazmış. Devlet Başkanı tvren, da ha sonra 12 eylule Türkiye'yi getiren olaylan aşama aşama ozetledi. 1978'in aralık ayında Sıkıyönetim ılan edıl diğinde olaylann önüne ge çebilmek amacıyla çeşıtli ön lemler uzerınde durduklarını, bunlar arasında Polıs Vazife Selahıyetleri Yasasinın değiştirılmesi gerektığmi, Sıkıyönetim Komutanlıklarınm yetkilerinin artırıl ması gerektiğinı, Sıkıyönetim olmayan yerlerde devlet guvenlık mahkemelerinın kurulması gerektığini, önerdiklerinı belirttı. Bu onerilere rağmen hiçbir önlem alınmadığmı hatırlatan Evren, Türkiye'nin o günku terör ortamında komutanlar tarafmdan 27 aralık 1979 tarihmde verilen uyarı mek tubuna gelindiğini hatırlatarak o tanhte •Tedbirler paketi» sunduklarını belirtti. «Tedbirler Paketi içinde «Temel Hak ve özgtirlüklerin özüne dokunulmaksızm yasal ve idarl tedbirler alın masını ve Sıkıyönetim Komutanhklannın yetkilerinin artınlmasını» istediklerinl vurguladı. Emniyet'te etkinlığın, mahkemelerde karar alma hızının idarede çeşıtli kararlara gıdıJmesının zo runlu olduğunu istedıklennı ve onordiklerinı belirten Evren, «Tedbirler Paketi ele alınmadığı gibi 8 ay unutul du. Bu konular MGK'nun ve Sıkıyönetim Koordinasyon toplantılannın hepsinde o zaman anlatıldı ve etkin çareler istendi. Ama, bütün bunları o zaman hiç kitnse ye dinletemedik» dedi Devlet Başkanı Evren, çeşitli teror olaylarından ornekler vererek, o tanhte ıstenen önlemler karşısmda, bunlara karşı çıkıldığını ve «O zaman hürriyetler ortadan kalkar» denildiğıni kaydederek şunları söyledi: «Hiç bir toplumda, sımrsız hürriyet yoktur. Toplum da kişilerin hürriyetlerini kulla nabilmeirri belirli çerçeveler içinde mümkündür. Türkiye, iç harbin eşiğinden döndü. Normal demokratik düzene geçişin zamamnı açıkladık. Bu takvimi mutlaka işletecegiz. Toplumun menfaatlerini ve hürriyetlerini zedeleyen kim olursa olsun onlara kar şı gerektiginde en şlddetli tedbirleri alınz. 12 Eylül Türklye'nta son sansıdır. Bunu en lyl şekilde kullanacağız, degerlendirecegiz.» İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEM Evren, içinde bulunduğumuz dönemle ilgıli göruşlenni şoyle açıkladi: «Türkiye'de bugün demokrasinin olmadığından bahsedenlere şunu söylemek isterim. İçinde bulundugumuz dönem olağan bir dönem de gildir. Biz iç harbin eşiginden döndük. Bu bir askeri idaredir. Ve bir geçiş dönemldir. Normal düzene ne za man geçilecegini de açıkladık. Bugüne kadar neyi açıkladıksa hepsini zamanında yaptık. O zamana kadar askeri bir idarenin varlıgını kimse aklmdan çıkarmasın. Gerektiginde ve eğer zorunlu bırakılırsak her türlü ted biri almaya kararhyız. Bu alacağımız zecri tedbirler el bette milletin güveni ve huzuru için olacaktır. Sizlerin rahatı ve huzuru için olacaktır. Bizim muayyen züm re ve kişilerle işimiz yoktur. Kim olursa olsun en zecri tedbirleri alabüiriz. Bazı kimseler hapishaneye girmekle kahraman olacağını zannediyor ve hevesleniyorsa htç tereddüt etmeden hak lannda gerekll muamelelerl yapanz. Hapishaneye girmeden kahraman olması yerin« hapishaneye girerek kah raman olmasını tercih ederiz. DIŞ YARDIMLARIN KESİLMESİ BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ Dünyada kiçbir askeri ida re yoktur ki, bizim kadar yumuşak bizim kadar demok ratik usullerle idare edilmiş olsun. Yine bazı kişiler, dış dünya vasıtası ile baskı yap mak ve yardımı kestirmek suretiyle bîzi yolumuzdan ahkoyacaklardır, zannediyor larsa ne kadar yanıldıklarını çok acı olarak anlayacaklardır. Bu şans, Türkiye'nin son şansıdır. Bu şansı en iyi şekilde kullanacağız. Bugüne kadar gösterdiğimiz iyi niyet ve müsamahayı bizim yavas yavaş gerilediğimiz şekilde tefsir edenier varsa, hemen bu sakat düşünme tarzını degiştirmelertni son defa tavsiye etmek isterim. Hepinizin bil diğj gibi yönetimimiz bugüne kadar Avrupa'lı dostlarımızm TUrkiye hakkındaki girişimlerini genellikle iyi niyetle kabul etti. Mademki aynı ittifak ve blok içerindeyiz. o halde gelsinler Tür klye'deki durumu gözleri ile görsünler, istedikleri ile görüşsünler dedik. Fakat, bu geliş ve gidişler bir ara o hale döndü ki, kasıtlı olarak duruma yanlış gözlükle bak maya ve ülkemizdeki durumu kötülemek eğiliminde ol maya başladılar. Bu durum Türk milletinin şeref ve hay siyeti ile oynamak demekti. Buna asla müsamaha edemezdik. Türkiye'yi yeniden kapitülasyonlar dönemine. himayeler dönemine döndüremezdik. O dönemlerde neler çektiğimizi bu millet çok iyi bilir. İyi niyetle yaptığımız müsamahanın bu şekle dönüştügünü görünce. bu gi bilere kapılanmızı kapattığımızı bildirdik. Ne gariptir ki, ve ne acı bir tecellidir ki, bir zamanlar tam bağımsızlık diyerek etrafı velvele ye boğanlar ve sokaklarda, meydanlarda bağıranlar ken dilerini bu ülkelerin kucagı na atülar. Ve Türk milletinin Atatürk'Ie kazandığı tam bağımsızlıgmı kendi ideolojileri pahasına satmaya kalktılar. Buna Türkiye içinden bazıları da dahil ol du. Buna elbette müsaade e demezdik ve etmedik. Bir milletin hükümranhk haklan para ile satılamaz. Her zaman ifade ettigim gibi Türk miHeti, bagımsızhğından ve hükümranlıgından fedakarlıkta bulunamaz. Bu bagımsızlıgını ve hükümran lıgım çok kan dökerek almıştır bu millet Ve bunun da acısmı çok çekmiştir. Atatürk ile kazanılan bu ba gımsızlığımızı çiğnetemeyiz. Bir millet böyle vesayet altında yaşayacaksa hiç yaşamasın, batsın daha iyi. Biz kendimizi Avrupa camiası içerisinde görüyoruz. Avrupalı kabul ediyoruz kendimi zi. Bu camia içinde bulunabilmenin başhca şartınm dec °kli ile r,«iMatik bir idpre < ınırlı olduğunu da biliyoruz Ama diyoruz ki, biz bir iç harbin eşiğinden döndük. Bi ze zaman tanıyın, açıklanan takvime uygun olan zaman gelince normal seçimle işba şına gelecek bir idareye yönetimi devredeceğiz. Ama on lar bunu anlamak istemiyor lar. Bakmız ne istiyorlar, bir kaçını söyleyeyim size onlarm istediklerinden. tstanbul'da başlayan bir DİSK davası var biliyorsunuz. Bu DİSK davası ile ilgili tutuklu bulunan 52 yöneticiyi ser best bırakmalıymışız. 52 davalı DİSK yöneticisini biz tutuklamadık, bağımsız hakimlerin mahkemeleri tutuk ladı. Ve sendikal haklarından dolayı da tutuklanmadı lar. Başka suçları vardı, onlar, hepsinin hesabını verecekler. tkincisi şunu istiyorlar, fikir Buçlularuıı derhal serbest bırakmalıymışız. Fikir suçlusu dedikleri 141 ve 142'ye yani komünist propa gandası yapmış, komünizm hakkında kitap yazmış veya örgüt kurmuş, bunları fikir suçlusu kabu] ediyor, bunla rı serbest bırakmalıymışız. Ondan sonra yine bir maddesinde diyorlar ki, Türkiye'nin demokrasiye dönr ğine inanmıyorlarmış. TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYE DÖNÜLMEYECEĞİNİ İDDİA EDENLERE SESLENİYORUM Buna nasıl inansınlar, bizim içimizdeki bazı kimseler inanmıyor. Onlara haber gönderiyor. sizm içinizde 1nannuyan varsa biz de inan mıyoruz diyorlar. Istekleri de şuc Idamları ve suçsuz olarak hapsedilenleri nefret le kmıyorlarmış. Kınasmlar. Şimdi, Avrupa'daki bir çok ülkeler idamı kaldırmış. Ve İnsan Haklarc sözleşmesl diye bir sözleşme imzalanmış, buraya bizde imza atmışız. Ama, İnsan Hakları Sözleşmesi idamı yasaklamıyor. Her ülkeyi serbest bırakmış. kanunların cevaz vertliği idamları, mahkemelertn ver diği idamlan yerine getirebilir demiş, buna rağmen bi ze niye sizde ldam var diye soruyorlar. Biz onlara soruyormuyuz, sizde niye idam yok diye. Ve şuna inanın ar kadaşlar Avrupa'daki bir çok ülkelerin aklı başında olanları idamları kaldırdıklarından pişmanlar bunu merak etmeyin. Ve bir daha da tekrar getiremiyorlar. Ellerinde olsa tekrar idamı koyacaklar. Bizden istedikteri karar suretini 434 movcutlu Avrupa Parlamentosu'nda 51 kişiyle almışlar, 434 kişi olması lazım toplantıda, o kadar gelmemiş. aynı bizim Meclis gibi, bizde de toplanmazdı ya, bu karan 51 kişiyle almışlar, 45 kişi de bizim lehimize vermiş bizim tarafta olanlar 45 kişi 8 kişi de çekimser kalmış, bunları yerine getirmezsek eğer Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'ndan çıkarmah imişler. İşte 51 kişinin aldığı karar bu. TÜRKİYE HEM AVRUPA VE HEM DE ORTADOĞU ÜLKESİDİR Biraz evvel ifade ettiğim gibi biz bir Avrupa ülkesiyiz. Aynı zamanda da bir or tadoğu ülkesiyiz. Avrupalı dostlarımız bu 51 parlamenterin oyuna uyarak, böyle bir karar alacaklarsa, ahrlarsa alsmlar kendilerinln bl leceği bir iştir. Bunlann ve bali de onların olacaktır. Bir taraftan yurt dışından yapılacak bu gibi baskılara bel bağlayanlar, diğer taraftan da yalan haber düzmekte hünerlerini ve malanetle rini göstermektedirler. Bu yalan haberleri ilkgünden be rl yaymaya çahşmaktadırlar, buna Çorlu konuşmamda değinmlştim. Bütün ttmitlarini neye bağlamışlar, biliyor musunuz? Birbirimîze s)kı sıkıya bağlı oldugumuz ve aramızdan su sızmayan Milli Güvenbk Konseyi üye leri arasında bir anlaşmazhk bir geçimsizlik çıksm, bir birimize düşelim, bunlar da tekrar istifade etsinler, yerlerine gelsinler, bütün bekIedikleri bu. Bizim için yalan havadis çıkarıyorlar. Yine son zamanlarda böyle ha ince yalan haberler yaymaya başladılar. Bir tesadüf eseri ben Kuveyt'e gittim. Sa yın Kara Kuvvetlert Komu tanımız da Pakistan'a gitti. Ben Cumhurbaşkanlığı vekaletini Ersin Paşa'ya bırakmamak için onu Pakistan'a göndermişim. Bakm haince düşüncelere bakın, her taşın altında neler anyorlar. Ben şimdi yarından sonra Roman ya'ya gideceğim bırakacağım. Bunu da bildiğim İçin sevgili vatandaşlanm 12 Ey lül konuşmamın bir yerlnde aynen şöyle demiştim: Komu tan, subay. astsubay ve erler olarak, hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna bu arada haya tımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda ço ğalan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek. bunun aksini söyleyebilecekler, menfi pro pagandalara başvurabilecekIerdir. Bunlara asla inanma yınız. Bütün uygulamalar milletin gözü önünde yapıla caktır. Aynen bunları söylemiştim. Gene de yalan haberler düzerler, katiyen inanmaymız, herşeyimiz sizin gözlerinizin önünde cereyan edecektir.» Konuşmasının sonunda da mokrasıye dönuş konusuna ağırhk veren Devlet Başkanı özetle şunlan sövledi: «özgürlük ve demokrasi Türk milleti ve Türk ordu suyla özdeşleşmiştir. Demokrasiye bir daha yıkılmayacak şekilde dönülecektir. Demokrasiye dönüş takvimi daha önce açıkladığımız biçimiyle ve tarih leriyle gerçekleşecektir. Anayasa hazıriıkları yoğun biçimde sürdürülmektedir. Anayasamızm hangî çevre lerden geldiği beüi olan iç ve dış ideolojik telkinlerle değil, Atatürk ilkelerine Türk milletinin yapısma uygun olarak hazırlanacagmdan da hiç kuşku duymuyoruz. Anayasa komünizme de fasizme de teokra tik düzene de kapalı olacak tır, bazı ülkeler komünist partisini kabul etmiş diye, Türkiye de kabul edemez. Türkiye'de komünist partisi nln işi yoktur, mesela bazt ölkelerde Avrupa'nın pek çok ülkclerinde şimdi isim vermeyeylm, faşist parti yoktur ve yasaktır biz onlara söylüyor muyuz stzde faşist parti niye yok diye. Eğer 12 Eylül öncesini ya şamak istemlyorsak, toplumun menfaatlerl açısından haklanmız olduğu kadar sorumluluklarımızm da olduğunu unutmayalım, Turklye bugün içte ve dışta sl yasi ve ekonomik açıdan itibarlı hale gelmiştir.» Yaklaşık, 65 dakıka kadar süren konuşmasmm sonun> da Evren, sözlerini şu cüml» ile bitirdi: «Açıklanacak daha çok t şey var «ma^ içimizdeı sak^ lıyoruz.» * j Orgeneral Evren, MGK* üyeleri, Başbakan Ulusu ve beraberlerindeki bakanlar. dün akşam Bursa'dan uçak la Ankara'ya döndüler. Subat, Mart, Nîsan yayınlan: kitaplıgffliza gftmeye basladımı? SABRl ALTINEL ' KAVAFÎS/CEVAT ÇAPAN NURSELDURUEL E.M FORSTER/ARMAGANİLKİN ELSA TR1OLET/OKAY GONENSDM ILHANBERK MELIH CEVDET ANDAY \ F. BACON / AKŞIT GÖKTÜRK R1FAT ILGAZ CEMALSÜREYA METIN ELOGLU G BUCHNER/HASAN KURUYAZICI AZIZ ÇALIŞLAR ADALET CfMCO2v D H.LAWRENCE/MURAT BELCE \SEVIM BURAK SELİMİLERİ .ULKUTAMER TURAN OFLAZOGLU F.G LORCA/TURAN OFLAZOGLU TAHSİNSARAÇ OKTAY RIFAT ARAGON/SAİT MADEN AHMET OKTAY V^UKŞIN/YURDANUR SALMAN GRAHAM GREENE/MINA URGAN DOSTOYEVSKİ/MEHMET OZGÜL ATTILA İLHAN BEKİRYILDIZ MUZAFFER BUYRUKÇU OKTAY AKBAL SEVDA SENER CEVAT ÇAPAN AZIZ NESIN VEDAT TÜRKALI FURUZAN ERHAN BENER TARIK DURSUN K ATTfLA İLHAN CAHIT KULEB! FETHİNAC1 TAHSİN YÜCEL GUNGOR DILMEN AKŞIT GÖKTÜRK CHARLES BAUDELAIRE/TAHSIN YUCEL JOSEPH CONRAD/HALUK ŞAHIN N V.GOGOL/ MELIH CEVDET ANDAY EROL GÜNEY IXH LAVVRENCE/AKŞIT GÖKTÜRK ANNEMARIE SCHIMMEL/ENDER GÜROL Zamanın Yure^i (şıır) Kavafts'ten Kırk Şur (3İir) Geyıkler. Annem ve Almanya (öyko) MelekJenn Uğramadıdi Yer (roman) Gun Doğarken Bulbul Susaı (roman) Denit EskisJ (çfir) Pan3 Yazüarı (deneme) Denemeler (deneme) " Yokuş Yukarı (anı) Gunubiruk (deneme) Hep (şür) Butun OyuıüanJoyun)' Kayıp Kız (roman) Sahıbtnln Sesi (oyun)v Eski Defterde Solmu? Çıçekler (öykü) ÇaOdaş Latın Amenka Şıiri Antolojisi (siir) Kosem Sultan (oyun) Butun Oyunları 1 (oyun) Denize DoOru Konuşma Cşun Elsa ya Şurler (9111) Yaan lletişim Ideolofı (ınceleme) Yaşamak Tutkusu (Oykü) Yıkılış (roman) Yeraltından Notlar (roman) Kurtlar Sofrası (roman) Kaçakçı Şahan (öyku) Sıcak llişkiler (anı) ö n c e Şnr Vardı (deneme) Dunden Bugüne Ttyatro Dusüncesı (büım) DeÇişen Tıyatro (bılım) Böyle Gelmış Boyle Gıönez I • Yol (anı) Bur Gun Tek Başına (roman) Gecenın öteki Yuaı (oyku) Bocek (roman) tmbatîa Do). Kalbım (oyku) Elde Var Huztın ($ur) Buturi Şurleri (şur) insan Tukenmez (deneme) Yazının Sırnrları (ınceleme) Delı Dumrul / Akad'ın Yayı (oyun) Ada (büım) Paris Sıkıntıa (şıırj Olum Seferi (roman) Butun Oyunları (oyun) „ Anka (deneme) Tasavvufun Boyutları (büım) YAtlA A S £o!"oı Şevkı Bey Sok No D ••"ici'iiIstanbuJ Tel 2.74 72 KVX ^9A DAGITIM! Vb'RT Dagt'ım BJr Sok No •l!/4 Tel 2757C3 rzvtîft VE £CZ DACtTM • DAT1C A S 452 Sok No 3 Kcnak>I:nut Tel 138788 132333 değerii kitaplar yayımlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog