Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 4 NİSAN 1982 GOLMÜ Galatasaray. Hünü TÜRKAY 10 gun onco başlayon B Metın oloyı, ıkı kulubun surtuş rr.esıne neden olurken, karşılık lı suclamalar, deklerasyonlar çozetelerın manşetlerınt oluşturmuştu Moç öncesı yopay ctarak hazırlanan gergınlıK ı kı başkanın cekışmelerı macm başlama saatıne dek surup gltmıştı Sabahın erken saatlerınde stadın gışelerı onünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlor içeriye gırmek ıçın uğraş verıyorlardı. Saot 1100'ı gosterırken kopılar kapatılmış, dışarıda kalonlar ise «Belkl açarlor» duşüncasi lle beklemeyo koyulmuşlardı. Trübünlerın bır bölumundo Sarı Lacıvertlı bır bolümunde de Sarı Kırmtzılı boyraklar hakimdı Taraf tarlar ise maç saatıne dek buyük bır suskunluk ıçersmdeydı ler Fenerbahce nın 1 O'lık Akdeniz Bisiklet Turu nun ardından »ir 5 km. kostu Levent DONDURAN 0 Fenerbahee 0 Hakemler CuTihur Demır (6) Coşkun Uygun (4), Aykan Kose oglu (6) GALATASARAY Eser (6) Fettah (4) A Coban (7) Fatıh (6) Sefer (5) Cuneyt (5), B Mustafa (6), Ayhan (4) Bulent (6), Raşıt (6) B Metm |6) TENERBAHÇE \aşar (7) Erdoğan (7) Alpaslan (8) Onur (6), Cem (8) Mu|dat (5), Osman (3) ıArıf 4), Isa (4) Selçuk (4) Bahtıyar 15) Zofer (4) (Mustofa 5) Sarı karttar. Erdoğan A'paslan (Fenerbahce) B Metın (G Sa roy) yengısı ile son bulan g«snçler macmdan sonra trıbunlerde bır hareketlenme başlamıştı Bır to raftan, «Şampiyonîuk şorkıları» bır taraftan da «CSm bom bom» seslerı yukselıyordu Tunelden once Galatasaray ardından Fenerbahce cıktı a\a na Puan sıralamasında Fener bahce 3 Galatasaray ise 7 durumdaydı Bu duruma gora Galatasarav rahattı ama Fenerbahce nın mutlak yengıye ıhtı vardı Hafta arasındaKi Federasyon Kupası kura cekımınde bu tkl rakıbin bırb rlerı ıle eşleşerek ıki kez daha kar sılaşaca* olmaları soyırnyı kuşkulatdırmıştı «Acaba, Lıg snna, Kupa bana oykusu gundeme rje!ebil:r mı» diye Karşıiaşnaya f/ehmet Al Has ıcın yapiıan bır dakıkal.k sayqı duruşu ıle bas'andı Fe nerbahce daha etkılı gorunu yo r Goıatasaray ise scvuırna ya doiıuk ofsayt taktıqı uygulu yordj Fenerbalıçe seyırcısı do ha da çoşmuş her an bır gol beklıyordu ama bu golu Fe rsrbahço nasıl a'acaktı'' Ikı puan getırecek golu Fenetbah çe ye kmi kazandıracaktı; DunKU SarıLacıvertlı taKi mın ortaalanı ıcler acısıycJı Ne \cptığını bılme7 br gorunurn ıcırr'ekı Isa ve Osman zciTian zaman oynayan M^ıdat oddta crtaları Galatasaray a te>'ın eimıştı lle ıde ıse 3 aydır gol hsırlığı çeken Selcuk ve bunun yanında Zafer yuruyorlarciı adeta tutulur bır yanları voktu Bahtıyar ise cırpını\orau bırşey yapabılmek ıç n ama bunu kımle yopacaktı'' Fenerbahce de gorevlermı tam ycpan uç futbo'cu vardı Yaşcr Erdoğan ve A'paslan Galatascray a gelınce Sarı Kırmızılı oyuncuların da Fe rerbahçe den kalır /anları vok (\rkası 9 "î^fada) Soyunma odaları Herkes sonudcn memmsn Spor Servısf Golsüz eren Fenerbahçe Galatasardy kaışılaşması, kalıte olarak va sattı Taraflar ele geçırdıklerı gol pozısyonlanm değerlendıre medıler Karşılaşma sonrası, Fenerbahçe ve Galatasaray Tek mk Dırpktorlen sonuçtan memnun olduklarını ve sonucun da norma1 olduğunu belirttıler Fererbahçe Menecen Basrl D.r.miıli Fenerbahçe'mn, aahd dogrusu futoolcularının morale gerPKSır.im duyduklarmı behr'sreU «.Zor bir maçtı YakaladtK.îııiı f.rsatları değerlcndırmiş o!;.i;>Ji.\ c!djkça rahatlık. Rak'fclmJz d? mucac.t Jı. Kaza.ima tursıyla o>r..ul, Onîar da bızim kadar firsat yakalaa"^t3 Her şc>e karşın sonuçtan mctır!:ır«unı» dedı Galatasaray Te<auk Dırektorü ozkan Sumer ise, ner J«ı ekı bm de yengıjı hak edecek bır oyjn sorg.lemertikler.nl, bır taraîm kazanmasmın bu doksan dak.ka ıle haksızlık olacagını belırterek şoyle konuştu «Bu maça ılışk'n p'anımıztia Galatasaray'ın daha fazla pozisyona girmesl serekıvordu. Ancak şn bir gerçek l;i Galatasarav İstanbul'da yıleın ve urkek oynuvor. Bu Istanbul'da çok puan kavbetmeınızden kaynaklanıyor rutbolcularım yeterince cesur deîjldı Bıraı daha kendıleııne çuvenselerdı; oyun da, sonuç da daha farklı oiurdu. Taktik işleyiş açısmdan bu naidığ^mız anlar oldu. Atak im kânlarunızı yeterlnce değerlendiremedik. Oyunun hakkı bir pnandı.» KEKABCT VAR GOL YOK tenerbahre Gala Usaray maçında hcjecan vardı, ama çol voktu Hcr ıkı takım da sajısız gol fırsatını çomert^e harcadl (Fotoğraf: Ender ERKEK) IKı KALEMDEN MACIN ELESiıRISİ Âltıncı kanalda mac var Abdülkadir YUCELMAN elsv.jon Tenerbahge Ga latasaray maçını Istanbuı un dışındakı ıllere naklen va/ınlıyordu Istanbuüular bom bos ekrana bakıyorlar da bakı yorlar Ama bos oturup beklememn b\r yararı yok arsşt.r» •yorlir Gaz^telere Ankaraja TRT'ye telefonlar yağıyor Ama sora sora Ba^rdat bulunurmuş r onunda Istanbullular antenle r nı UludaŞa çevır.p 6'ncı ka raldan nıaçı bır guzel ızlıyor lar dsn farks.7 Ctoman ve îsa du rurken ataklaıa katuan va ça lı^an Zaferı tutup dışarı almaj; raı' Alman'm uykusu aslında kaç hatudan berı sünlyoı, san kı kış uykusu ımış gıbi Kaç maçtır tikımımn gol kı^ırlığı T\C\ çozum bulamayan Alman a tıraftaıın «Geh Haus» dıye ba gııması yasındır Ya Galatasaray'ın kademesız ofsayta doııuk bır aıüa^yışa beı baglamaiina ne demelı'3 Ol nıayaıı pozısyonda büe bayriK kaldıran bır yan hakemın ha tasına kurban gıtmek hoş bır şey olmasa gerek Son yıüarın en ıyı aç'c oyuncusu olaraıt »oylıyeb lt egımıs B Metın hep kendı hesabma çahşıyor, kollek tıf futbolu unutuyor Doğrudur belkı, ama kendısınden başka bır futbolcu tanınu^or takımm da Bu da taHma getırecegı ya ıarı zarara aonuşturuvor Sorun B Metm ın, sorun Ga latasaray'ın, ama çozum özkan Sumer m oiınaü Ancak ba k.yoruz kı, o da takımını he nuz kuıamamı:? 10 gunde uç kcz karya.ışacak olan ıkı e^sıi rakıp uç raunaluk nıaçın ılkım bııouleııne tek fıske vu'maaan bıtırdıltr Teknık clırektorler de, futoolcuiar da hakemler de memnuıı bu sonuçtan Ama b z Bız yaza^aıc bır ?°y buli madzk şu koskoca (') maçtan fa kanalda maç \ar, ama bız Inor.u de bır şey bulamadık bır ka^ heyecanlı dakıkanın dışmaa Umaru ıkıncı raundda buluruz Yanıtsîz kaiacak scrular Hıncal ULUÇ Maçtan çiKarken bırkaç sor J gelaı aklıma bırbırı arduıa. Kendı kendime, «Boyle bır maç tan sonra ne yazıür?» dıye sorarken, «Itadı bunları sıralıyalun» dedım bırden Bırlnu ve en önemll soru Merkez Hakem Kurulu'na Ofsayt kuralını bıtaıeyen, ük yarıda Fenerbahçe'mn, ıkincı de Galatasaray'ın • her nasılsa japtıgı bırkaç çağdaş akını he men bayrakla kesen bır Çoşk^n t.ygun nasıl mlllı hakem ulur, nasıl bu maça konur' Hakem kuıslarında ınsana «Uyunlunıın topu aldığn andakı deHil, topla son ojnjndıfeı sırada kı pozıs>on değerlendırHır» dıye ogretmezler m ı ' Eu soru yanıtsız kalacaktır. IkJicı soru Rausch a. Alanran karaeşım, sen bu Ga latasaray ı aa yenemezsen kımı yenersın' Şımcu kalkıp seiıin mılletının benım Alamancı kar deşleıune dedıgını tekrar elsem, «Sana ılıtıjacnnız >ok, gıt» desem ırkçılık mı etmış olurum' Galatasaray orta sahadd, yok. Elındekı buıncı smıf adamlarla bu sahayı tutsan, sonra da tek hat uzerınde ofsayt taktığı ile ayekta durmaya çalışan Galatasaray detansmın ardma uzun pasUr atıp, fael çuk ve Mustala ya «Iladı kosua» oesen kım tutabılnclı Feneı ban<,e yı > Ama sen Mustaia'yı o\una sokmavı bıle ış ış ten gegtıkten sonra akıl edebıl dın Nıye' Bu soıu yanıtsız kalacaktır Uçuncu soıu Ozkan Sumer e Bu Buıent Galatasaray dd nı ye oynar Ozkan Sümer karde ij.ım> Yurtı TRl'ye »delım, ıru tın 90 dakıkasım ve de Galata s.<ıraj ın iKTde kavıtlı tunı ınaçlaıınm Doutlanm &eyretle lun Bır pozısyon gosterde «1^te oıımın nJiı oynar» de, ».ale nıımı kırayım Dun basın trıoutunae Butent ın halıne fierk.es, kahVdi.ıdldrla gulau Gdlatasdıay tü.ması boyle ucuzlddı mı? lijlent oyn<ınidsa Galatustıray a dana jaraılı oUcak Çunku on kışı oyriddıktennı bılır on<ı go le önlem dlırlaı Addm var dı ye sagaçığa top dtmazıar degıl mi'' Dorduncu soru da özkan Su mer'e Bu Galatasaray'ın kaç rnaçtır oı la sahası yok. Dun hıç yok tu Mustala, Cuneyt, Ayhan uç lusunden ılen, doğru durüst tek top gıtmedı Ne onlem dü şunuyorsun? Hadı lıgı DOŞ veı dın, onünde ıkı kupa maçı var Fenerbahce ıle Bu orta saha ıle tur atlayabıhr misın? Mucı ze mı beklıyorsun voksa? Bu sorular yanıtsız kaiacak tır Beşmcı soru da kenduneSon on yılda hangı Fenarbah çe Galatasaray maçında doğ ru durust futbol seyrettım ne bu sogukta, bu yağmurda hasta halınde kalkıp maça gıttın' Tıpkı oncekıler gıbi bu soru da yanıtsız kalacaktır Ve bız aynı soruları gene sor mak ıçm bu çarşamba da, gelecek çarşamba da gene kalkıp Fenerbahce Galatasaray maç lanna gidecegiz. Î Uluslararası 13 Akdeniz Bıs 'et luru D Almanya'mn baiciısı ıle sona ererken Turkıye ba^arısız olmasına kaı ç.m takım 4 'ıuğu oıan amacım ulaştı Mersınh ı^aclam'arının ve Spor roto Te'jkılatı nın buyıiK katknanyla gergekleîjen turjn en çırkın yanı Alanva Antalva eıaoında lıirkı\e (A) takınıır'lan Nurettm KırpiKSizın gruptan koptugu bır sııada ara bayd 'utunup çekıliTjesıydi Pıııl pıiıl ıyı nıyetle duzenlenen boylesme bır turda nerçekleri sakıania^tan baş>ka hıçbır ışe yarsmayaoak bu ıidreket olmas ı takım'mız ıçın daha ovgu do!u sozler organızasyon ıgın cUha guzeı şevıcı vdzaoılırdık. OHyı goruntuıprps^ ıstcyen bas>ın mensuplaura üa «Kusura baknunan si7i goturenıem» dıjertıt engel olunması da olayın otek. 'lgmç yanı Her şey bır tarafa Nureıtın Kirpıksızın tutundugu arabadd Foderas.yon Asbaşkanı Saıp Oanboğlu ıla tur Muşahıdı Federasyon eska Başkanlarından Hurrem Solaklar ın da bulunması bızce bısıklat sporu adına oldukça düşünıluıucü JTurdd ozelhkle yabancılarm tek yakmdigı konu yemeklerın kahtesız ve yetersız oluşuydu llk etap sonunda Sılüke Taşucu rıda, vprılen ogle yemeğmden sonra F Alman ekıbı doymddıgını sbyleyerek odalarına çekılip yanlarında getirdıklerl tavuk ıle kdrınlarını doyurdular Anamur'da ise yemeklere şoyle bır bakan Avusturya ve Hollanda ekıplen solugu lokan tada aldılar Tur boyunca ılgınç bır başka olay da, Alanva çıkısında bır eşeğın tura katılıp 5 km boyun ca tum engeleme çalışmalanna kaışın, bısıkletçılerle bırhkte koşmasıydı Turda en başanlı ekıp üç dua ya şampiyonu sporculardan olu san Demokratık Almanya ekıbı >dı Ikı etabın s>an mayolusu öjnya şampiyonu bısıkletçı Bart Thomas, son etaba, oncakı etabın bırmcısı olarak «S>aw Mayo», en ıyı sprınter olarak «>Mavi Mayo», ve en iyı yokuşçu olarak «Mor Mayo»yu gıyme hakkmı e!de ederek gırdı. Etaplann ilk 20 kılometresinde müthış bır atakla one geçen ve yarışa ılk giren hep D. Alman sporculardı. Türkıye'nın (Arkası y. 2. Lig'de düğüm cözülmedi SAR1YER Tunç YARKIN Karşılaşmaya Anadolu fıızlı boşladı. 6 daklkada llhan 7. dakikada ismaıl fırsatları değerlendıremedıier. llk yarının son iki dokıkosında Anadoiu' nun başoniı ofsayt taktığl sayftSlnde Rıfkı'nın hızlı ataklan sonucsuz kaldı İkinci yarıda mücadele elekt rikli bır havaya börundü. 61. da kıkada roklbıne tekmo atan Fa ruk kırmızı kart gordu. 86 dakıkada Faık'ın ortasıno Halit lyı vuromayınca Anadolu bir golden oldu Kaşılaşma da gol ofmayınca 0 0 sona erdı. Karşılaşma sonrasında saha bır an karıştı Sahada oyuncular trubunlerdo de seyırcıler blrbırlenne glrdıler. 2. Mgde öteld sonuçlar şöyle: Beylerbevi Vefa 10, Altınordu Bahkesir. 52, Yeşılova Manısaspor. '2. 0 ANADOLU 0 Hakemler: Sedat Kant (7), Yuksel Okcuoğlu (6) Erguder Yılmaz(6) SARIYER: Cıhat (7), Huseyın (5), Muammer (55), Oğuz (5), Mah mut (7), Aykut (5) Hakcn (5), Cevat (5), Hayrı (6, Mehmet (7), Rıfkı (7). ANADOLU: Ramazan (6), Mehmet (7), İsmaıl (5), Faık (6), 5erdor (5), Foruk (4), IVehmet (7), Nevruz (7), Selahattın (6), Halıt (5), llhan (5), İsmaıl (5), Erdoğan (6) Işte bu Turk zekasmın, bi zım ınsanımızm bulıısudur A ma gelelım TurK futboluna j . lar yılı ad vermış ıkı takırr, nız Penerbahcp ıle Galatasa ray'm teknık dırektorlen so taktakı bu n«:anımız kadar bı e olamavıp gozle.nm oni'ndekı ojndnan o/una sahıp çıkanadı laı, değıştırecek adamı bıle bu lamadılar, uyudular Tııbunlerdekı taraftar «Mustafa, Mustafa» dıye bağırma^a ayda 1 mîlyonu trmg dıve cebı ne atan Alrrpn belkı hala uyu yacak Hazret bır uyamyor ko şesmden ve sahada uyurgezer «Kraliçe Parkı Suvarileri» Kraiiçe Kupası'nda finale kaldı LONDRV (A.P.) tngütere Kral Kupası yarıfınal karşılaşmalarında dün rakıplennı yenen Queen's Park Rangers ıle Tottenham Hotspurs takımları, 22 mayıs tanhmde yapılacak finalde karşı karşıya gelecekler. Kral Kupası'nı, 2. Dunya Savaşı'ndan bu yana yalnızca ıkı 2 lıg takmu, Sun derland (1973) ve Southampton (1976) kazanabılmıştı Queen's Park Rangers (Kıalıçe Parkı Suvanlerı), TRT televlzyonunun da ya ymlayacağı 22 mayıstaki bu maçı kazamrlarsa, hem ku payı kazanan 3 ıkınol lıg takımı olmanın, hem de Krahçe'nın elınden kupa almanm sevmcıni yaşayacaklar. Özfatih takımından 5 oyuncu kırmızı kart gördü Amatörlerde 14 maç ertelendi Hasan Tutaş'ın yönetimınde Serdar Gürer, Tunç Yarkın, Tan Yarkm, Bahattın Şışman, Gurer Engıl, Mustafa Dıkici, Nazmı Alkış ve Vural Çıler'den kurulu Cumhuriyet ekıbı ızledı. Amator Lıg kaışılaşmalannda 14 maç hakemlerın gelme mesı, Eozkurt M«nsucat Ozfatıh kar>ılaşması Ozfatıh u kımından 5 oyuncunun kırmı zı kart goımesı, Anadolu Sıte sı toprak sahasında oynanan Yamanı.por Şehremını anid tor genç takımlar maçı sana ya Anadolu Sanjer musaba kası ıçın gelen aeyırcılerm dol ması nedenı ıle yarıda kaldı Günun en £arklı neticelerını Altınyıldız'ı 41 yensn Yıldız tabya ıle Esenler'ı 41 yenen Kocasırun takımları aldılaı Gunün diger sonuçlan ve er, başa.rılı sporcularj şoyle. YILDIZT4BYA: i ALTINYILDIZ: ı Hakem. Zeta İnan (7) Gol ler. Esat dk. 7, 34, Salıh dk 76, 89 (Yüdıztabya), Huseyın dk 85 (Altınyıldız) En Iyılerı E sat, Nakıp, Salıh (YUdıztabya) BOZKURT: 2 ALT1NORDU:0 Hakem: A.îrfan Ada (6) Gol ler. Süleyman dk. 57, Turgay dk. 59 En îyılerı Turgay, Yal çm, Savaş (Bozkurt). İSTİKLAL: 0 ARÇELIK: 0 Hakem Eşrel Korkmaz (6) En Iyılerı Erol (Arçelık), Celal (Istıklal) ÇAMLICA: 2 GUZELHİSAR: 1 Hakem Calıit Türküt (6) GoUer. Gürkan dk. 54 (GMıtm), îlhan dk. 62, Turgay dk 73 (Çamlıca) En lyüert Tur BIRMINGHAM, (A.P.) In gıltere'nın Tottenham takumnda oynajan Arjantmlı futbolcu Osvajdo Ardıles, takımımn dun Leıcester Cıty'yı 20 yendıgı karşılaşmayı, kendisıne yoneltılen kufür ve saldırıiar altmda guçluKie tamamlayabıldı. Aijantın'ın, Falkland Adaları' na karşı gıriştığı harekatın acı &ını ünlu futbolcudan çıkarmak ısteyen taşkın seyircıler, Aıauesı maç boyunca ıslıklaya rak, aleyhmde tezalıüratta bulundular Tottenham Teknık Dırektorü Keıth Eurkmshaw, maçtan son ıa yaptığ» açıklamada, «Ardiles' ın, takunına son derece yararlı bır oyuncu oldugunu, hukumeti nm polıtikasından sorumlu tu tmanıayacagmı» belırterek «Alevhındekı tutuınun dpgıştırilme mesi durunıunda bu futbolcudan j ararlanamayacaklarını» soylecu Ingilizier Falkiand Adaian nın acısını Ardilesten cıkardı • Yedikule Eyüp : 0 : 0 Balkan Santranç öostiuk Tumuvası bugün başlıyor Stad: Vefa Hakemler: Necmı Kuçukkartal (7), Hıdayet Yenıgun »>), fc'u7&ffer Karar (6) Yedikule: Rıfat (6) Hurşıt (6), Varol (5), Metın (4), Alpas lan (4) İrfan (5), Sabahat tm (4) (Necdet 4), Hasan (t>) Hayrullah (5), Cemıl (5), Enıs (5) Eyup: Talat <6) Şevkı I (4) Adnan (6), Erol (5), Şevket (4) Kubılay (5) Apdullah (5), Aıif (6) Hıkmet (4), Şevkı I (4) (Muharrem 4), Rıdvan (6) Sarı kartlar: Apdullah, Muharrem (Eyup) Serdar GUREK Amator lıgöe Çanılıta, Guzeihisdrı 21 >endı. gay (Çamlıca) KM.PAŞA: 2 GÖKSPOR: i Hakem SAlı Akyıldız (6) Goller. Yavuz dk 36, Suley man dk 77 (KM Paşa), Oktay dk 82 (Gokspor) En Iyılerı Yavuz, Yaşaı (KMFaşa), O<c tay (Gokspoı) ÇAYIRB4ŞI: 0 I.TERSANEbİ: 1 Hakem feahh \azici Çol Ah met dk 40 En Iyılerı Ah met (I Tersanesı) KOCASINAN: i ESENLER: 1 Hakem. Murat Somunkıran (7) Goller: Idns dk 36, Sa dettın dk 51, 73, Huseyın dk 62 (Kocasınan), Osman dk 80 (Esenler) En Iyılerı SadetUn, Dursun, Huseyın, Selım (Koca sman) TlüZLA: 1 AVADOMJ: 1 Hakem Sezaı Temel (7) Gol ler Luttu dk 27 (Anacıolu), B Mustafa dk W (Tuzla) En Iyı ) lerı Erol, Luttu (Anadolu) PENDİK: Z GUNGOREN: 1 Hakem. Namılt Saygılı (7), Goller Mehmet dk 32, Hüse yın dk. 63 (Pendık), Mehmet dk 82 (Gungoren) En Iyılerı Musa (Gungoren) K.AYASOFYA: 1 BEYO&LUSPOR: 0 Hakem Orhan Tuncer (5) Gol Emın dk 70 En îyılerı Ernın, Haydar, Hamza (KAya sofja), Serdar (E«yogluspor) HURRtYET: 2 SILIVRI: 2 Hakem Sabahattın Kapıcı oğlu (8) Goller Hayrettın ds 10, ismaıl dk 44 (Sılıvrı), Sa leyman ük 43, Servet dk 80 (Hurnyet) En Iyılerı Bayram (Sılıvıı), Ateş (Hürrıyet) Ertelenen Blaçlar. Mımarsı nan Alarko, Kumkapızara Ayyıldız, Çubukl u TO.E, özenspor Şehzadebaşı, Kağıt hane Yoncaspor 3. AMATOR: B Yeniçarşı Çn.arcık 11, Avcılar Yenı ko> 00 Harmantepe \* man^poı 21, Fenerbahçe Selvıspor 21, Sahıagenç Kulturspor 31, Altınova Yahyakemal. 10, Kemerbur gaz Atışalan: 00, BGüvenspor Piyalepasa. 41, Ye (Fotograf iserdar BOR\) GÜNÜN PROGRAM! 15 15 Zonguldakspor Sakarya, 14 45 Trabzonspor Ankaragücü, 15 Ü0 Ad. D. Spor Kocaelı, 1515 Boluspor D. Bakırspor, 15 30 Bursaspor Adanaepor, 15.15 Eskışehir G. Antep Izmir (Atatürk Stadı) 15 30 Altay Goztepe 2. hlgVefa SUâı 1,130 Davutpaşa Alibeykoy A. Hisan Stadı 15 30 Beykoz • İstanbul Asya Avrupa Maratonu bugün Asya Avrupa maratonu bugun yapılıyor. Saat 09 00'da. Bogazkbprüsünun Beylerbeyı ayağıncian başlayacak olan Asya Avrupa maratomınun programı şdyle. 10. Km. Yanşı: Çevreyolu Levent Barbaros Bulvan Beşıktaş • tnonu Stadı, 20 Km. "Yanşı: Bentlerden Cavırbaşına inen yolda sona erecektır. Bu srada maraton yanşması ise Levent Maslak Büyukdere Çayırbaşı Sahllyolu Inö nü Stadı'nda son bulacaktır. nıbosna Yıldızspor 31, A yazaga Guneşspor. 1ı, B Mensucat Özfatıh: (yarıda kaldı) Ertelenen Maçlar: Boğazıçı Denızspor, P T T Cıhangır, Ç Tahmhane Fatıh, ÇIKsalm Kaynaıta, RHısan Kartalspof' 3. AMATÖR GENÇLER: Ba kırkoy Acıbadem 21, Gu zelhısar Doganguneş 40, Erokspor AZtmtepsı 21, Ferahspor Emırgan 51, Muradıye Atışalan 00, Leş telsız Kaıtaltepe 10, Yamanspor Şehremını (yarıda kaldı) Ertelenen Maçlar Ayvansa raj Cerrahpaşa, Özenspor Selamsız, Mecıdıyekoy Ma aenspor MIMKLER. Bağlarbaşı Iındıklı 30 (Hukmen), Yıldız ÇTalı.nhane 22, Te nerbahce Sanj«ı 80, Yıl aıztabvd GOPaşa 30, Se Hmıje Çubuklu 30 (Huk men), K Çekmece Bakırkoy 30 (Hukmen), Çıksalm Ye şıldırek (Her ıkı talum da sa haya çıkmadı.) Spor Jservisi Turkıye Satrang Federasyonu ve Yapı Kre dı Bankası tarafından organıze edılen Balkan Satranç Dostluk l\miuvası bugun saat 14 00 te Galatasaray'da Yapı ve Kredı Bankası'nın Kd^nı Taşkent II galerısmde başiayacak Turnuvaya Tüıkıye 9, Bulgaristan 1, Yunanis,tan 2, Yu goslavya 2 satrançy ıle katüacak 1. KOŞU F Serdar P Gülkız i KOŞU F Sadun P Bahadır i KOŞU F Nellıson P Fradıvalo 4 KOŞU F Bahnyehm P. Urartu 5 KOŞU F Fıre P El Bımbo b KOŞU F Erdım P Deni zer 7. KOŞU. F. Aylm P: Aşktathdır 8. KOŞU F" ülubey P 1 Po lestare P 2 Kuma & Işılay. Yuksel ERUÇ AT YARIŞLARI ALTIL1 GANYAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog