Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI KÜLTÜR ÜZERÎNE Doç. Dr. EMRE KONGAR Her aydmı vakından ılgılendıren yapıt Ederi 200 TL îsteme adresı Turkocagı Cad 39/41 Cafaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20714 Karacusa: Ttmns NADÎ 20 TL. 4 Nisan 1982 Pazar «Anayasa komünizme de, faşizme de, teokratik düzene de kapalı olacaktır.» «Bir parti lideri dışarıya demcçler vererek Tür kiye'yi jurnal etmeyi sürdürüyor» «MGK üyeleri olarak birbirimize sıkı sıkıya bağhyız aramızdan su sızmamaktadır» Yalçııı DOGAN Bildiriyor BURSA Devlet Başkanı Kenan Evren «12 Ejlnl Turkıye'nın son şansıdır. bıınu eıı iyı şekılde kullana cagız» dedı Feshedılen sıyası portı hderlerının partı faalıyetlermı burduıduklerını belırtırken de Evren «Es,ki partiler isım degıştirdiklen sonra yeniden kurulacaklar liderler veya onlara M ru korune bağlı kişiler yeniden kurulan partilerin başına geçecpk.frmış, bu çok tatlı bir lı^j i» bıçımın de konuştu Evren Anayasa konusuna da değındi «Anayasa komünizme de, faşizme de. teokratik dııze ne de kanalı olacaktır. Ba 7i ulkelcr komunist partisini kabul etmiş diye Türkiye de kabul edenıez, Ttırki ye'de komımHt partısinin işi voktur» dedı «Dunyada hiçbir askeri idare yoktur ki bizım kadar deınokratik, bizim kadar ılımlı olsun» dıyen Dev let Başkanı bır sıyasi partı liderının dışarıya demeç ler vererek Turkıve'yı Jurnal etmeyi sürdürdüğünü soyledi Konsey üvelerınln bırlık ve beraberlık ıçmde olduğunu bıldıren Evren son günlerde bazı haın kışılen n dedıkodular çıkardığını behrtırken de «Bir tesadııf eseri Kuveyt'e gittim, saTin Kara Kuvvetleri Komu tanımız da Pakistan'a gitti. (Arkası 11. Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Söylev'in BELGFXER bölümüntl ıçeren 3. cüdi lle ATATURK'un büyuk NUTDK' unu tamamladı Türkçeleştıren Ord. Prof. Dr. H. V. VEUDEDEOGLl) EDERt 300 LÎRA ÎSTEME ADRESÎ: Turkocağı Cad. 30/41 Cağaloğlu İSTANBUL Evren: 12 Eylül son şansımız Devlet Başkanı: "Bizim kadar ılımlı askeri idare yoktur^ OLSUN SOM BURSA'DA «Kskı paıtıler ısım degiştırdıkten boıır.ı jenıden kurıılacakiaı, hderlerı veya onlara koru korune baglı ki^ıler bu partilerin başma geçeceklermiş, bu çok tatlı bır hayal. Bıra/: daha hayal ıle yaşasınlar» 1982 TÜRKİYE'SİNDE HEKİMLER.. ' HASTALAR.. HASTANELER.. FAKflT PıLOluıMU tPJP fl/VM» 0EVIET ÇD'ıP, İŞ SORU : Kapı önünde yüzlerce hasta bekhyorsa nasıl muayene yapılır? YANIT : Karnı ağrıyanlar bır adım one çıksın dıyerek. SORU : Batıh bir doktor Türkıye'de ameliyata girse ne olur? YANIT: EH ayağı birbirine dolaşır... SORU : Cankurtaran yok rau! YANIT: Evet, yok.. ROMANYA BİR GEZNlN ARD1NDAN : , Atina'nın dikkatini cekecek yarından itibarerv •±m.m m^ Ahmet KORLSLSAINJ Iskece Türkleri Haber Merkezı Batı Trak ya'da 110 yıllık arazılerı İskeçe mahkemesmın kararıyla devlet malı sayılan Inhanlı Tuık koylulen Iskeçe'dekı dırenışlerını surduruyor Bu arada An kara'nın Atina'nın dıkkatıra çe keceğı bıldırıldı Mahkeme karanru protesto etmek amacıjla onceKi gece traktor ve romorkorlerle Ioıte çeje gıde:e'i Saat Alam'nda dı renışe geçen Turk koj uleıı yagmura lagmen oturarak ej lemlerır>] suıaurujor Tjstlerm de naylon ortuler bulur.an ruık koylulen ellermde çeşıtlı aoviz ler taşıvmlar Yorenın pazan olması nedemjle dırenışe katı laııların sa^ısı 500 u aştı Bu arada çevreaen geçenler Tuık koylulennın sorunlarıvla ılgı lendiler. Kendilerlnı destekledikierıni bıldirdıler 150 kadar Turk'un katıldıgı dırenışten once îskeçe Sulh Hukuk Mahkemesı 1872 yılında Osmanlı devletl tarafından ve n!en tapularm geçersız olduğu direniste kadan Hıristiyan olmak Uzere 100 aıle bulunuyor. 1800 dönüm den oluşan arazı Osmanlı dbnemınde ıkl kışıye tapulu olarak verıldı Bu 110 vıl boyunca veraset yoluyla 70 luşı ara(Arkası Sa. 9., Su 2 de) Kara Kîlise'nin duvarlarmı 118 Türk seccadesi süslüyor 3 OsmanlıRomen tiışkıleri 14501ı yıilarda başlıyor Romanya'nın büyuk bolumünun Eflak ve Boğdan gıbı bağımsız beylıkler olarak Osmanlılann yonetimıne gırmesıyle surüyor Ve 1878 de Berlın Konferansı'yla sona enyor 1 Dünva Harbı'nden sonra Osmanlı ImparatorluÇu sona ennce kurulan Turkıye Cumhunyetı ıle Romanva'njn ılışkılennde hıç bir puruz çıkmamış Bu nu doğrulayan Turk yetkılıler «En iyi flişkımlz o(Arkası So. 9 , Su 7 de) nu bellrterek arazilenn devlet malı sayılmasına karar vermıştı Emnıyet ve bıldırım gorevlılerı de mahkemenın gerekçe lı kararını belgelemeden Türk lerden arazuen boşaltmaları ru ıstemışlerdı înhanlı'da 12 Ankara'da 57 TKP üyesinin daha yakalandığı bildirildi ANKARA, (THA) Ankara Emnıyet Sıyasi Şube Mudurıöğu ekıplermın surduröuğu operasyon sonucu Ankara'da 57 1KP uyesınm daha yakalcrdıgı açıklandı Yakalanan mılıtanların, yasadışı Turkıye Komunist Partısı Merkez Komıtesıne eleştırı yonelten Genç Korrunıstler Bırlıgı «KomsomoUlardan oluştuğu belırlendı Ankara Emnıyet Sıyosl Şube Mudurluğu nun «Komsomollar Operasyonu» adıyla başıattıkları operasyonun aynca istanbul ve Izmır ıllerınde de devam ettığı oğrenıldı. Sıyası Şube Mudurluğjnce Ankara Sıkıyonetım Komutanhgı adlı makamlarına gonderılen yasadışı TKP uyesı mılıtanların kımlıklerl şoyledır Seracettm Şımşek (TKP lc Anadolu Yore Komıtesı uyesı, Ankara Ogretmenler Kesımı so rumlusu) Mehmet Mengulluoglu (TKP Çuney Anadolu Yore Komıtesı Uyesı ve Ankora Çırak Der Sorumlusu), Servet Yalcm (TKP lc Anadolu Yore Komıtesı Uyesı, Ankara II Komıtesı Sekreterı), Mehmet Kayabaş (Ankara II Komıtesı Uye ANKARA, (Cumnuriyeı sı ve Ankara Genc KomunıstBurosu) Metın Ozen ler Bırlığı Komsomol ll Sekve 14 arkadaşmın yasacüreterı), Melda Akar (Ankara şı orgute Uje oldukları saTKP II Komıtesı Uyesı), Ahmet vıyla açılan davamn onceOzbalı (TKP Uyesı, GKB Kom kı gun yapılan duruşmasomol II Komıtesı Uyesı). Sesmda, daha once polıs mevım Dılektımur, Ay v e Ehren, murluğu yapan tanık Ek rem Ozbe, «Lmmyette yaSemıh Yolcm. Cemal Ozsaypılan tum soruşturmalar gı, All Akgun Sedat Tezel, Gü da ışkence yapıldjguın leşer Aker Ayten Kacar Melbelirterek, «Emnıjetıerde (Arkası Sa 9 , Su 2 de) ışkence yapılnıaktadır. Ben de fstemejerek ba/ı işkence olaylaruıa katîl dun» dedı Ankara bikıyonetım Komuıanlıgı (2) numardlı AS kerı Maukemesınae yapılan durusmacta tanık olarak dınlenen Ekrem Özbe, Ankara tmnıyet Mudur gıi J.. Şubeüe polıs memuru olarak gorev yaparken, aynlara* seıbest tıcaretw ugraşmaya baş.i<ıdıgmı im dırdı. Tanık hkıcm Ozbe' ye sanıtUarın geıtekleştır dıgı ueürtılen ve emnıyet ANKARA (Cumhuriyet Büuaaelermde jer MAD eyrosu) Çalışma Bakanı lemler ıle eıımıyette yuru tulen hazırlık iuruşturmaTurhan Esener'in. yüzde 10 sma ılışkın soruidr yonelartı 3 bm lıralık avans katııdı. Tarak Lkrem Ozbe' rarnamesinin yürürlükte run konuşması mahkeme kalması yonünde ısrarü tu tutanaklanna gore aynen tumunu sürdurdüğü bildirlşoyle Uyor. «Tanık, yemlnü beyanmBakanlar Kurulu'na verlda «Ben daha once emnilen ve 27 aralık 1980 tarlyette polıs nıemuru otarak hınden itıbaren bıten topgorevlıydım. Uaha sonra lu sozleşmelere yüzde 10 arayrıldım. !>ımdı serbest otı 3 bın lira avans uygulanlarak çalışıyorum. Sanıklamasına ilişkın kararnamen huzurda gordum. Hıç bi nın tümden kaldırılmasına rı.sinı tamyamadım. Bu olüşkın yeni kararnamenın layı hatırlamıyorum) dedı bazt Bakanlar tarafından Tanığm hatırldmasını te(Arkası Sa. 9., Su 4 de) halen lmzalanmadı|ı oğrenıldı. Ancak, yeni kararna{ArkcMi 8a. 9., Su. 4 de) Evren in gezisi öncesînde (2) Soruları,.. Soruri an... Isçı. memur ya da esnaf... SSK, Emeklı Sandığı, BAĞKUR emeklılen .. Sorunlarınız ıçın öneri getırıyoı, sorunlarınızı yanıtlıyoruz.. 000 Romanya, isbirliğimizin en gelistiğı Doğu Bloku ülkesi Sedat ERGİN ANKARA Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın yarın başlayacak Romanya gezısı fkl ulke arasındakl ekonomık ışbırlığl ve tıcarı ılışkılerın de gozden gecınlmesıne fırsat yaratacak. Ozellıkle tıcari llışkıler ele alındığında ilk bakışta Türkıye' nın Romanya ıle olan tıcarı hacmının dığer doğu bloku ulkelerı ıle olan Sovyetler Bırliğl dahıl rakamların ustünde olduğu göze carpıyor Gerıde bıraktığımız yılın İlk 11 ayının rakamları incelendığlnde Turkıye nın Romanya'dan ıthalatı 314 mılyon dolar duzeyınde gercekleşırken, ıhraca (Arkası Sa. 9., Su. 5 de) Tanık eski poflis: Emniyette iskence « olaylarına katıidım KEYIFLI BASKAN Cenerai Leopoldo Galtıe rı, Arıantınlılerın Malvınas, tngılızlerin Falkland adını verdlği adoların Ar|antın egemenlığı altına sokulduğunu halka ılan ederken çok keyıflıydı Ingiltere, donanmasını f Arjantin e gönderıyor Dış Haberler Servisi Ankara, Arjantın'ın Malvmas (Falk land) adalarını ışgal etmesmı, Uzuntüyle karşılarken, Ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher, İngıltere Parlamentosu'nun 1956 yılmdan bu ya na yaptığı ilk olaganustu toplantıda adalan Arjantın' ın ışgâlmden kurtarmaya ve yi ne Ingılız yonetimıne dondurme>e kararü olduklarını soyledi. BBC radyosunun bıldırdığme gore tıklırn tıklım dolu olan Parlamentoya gıren Başbakan Thatcher, Falkland adaları konusunda hukamete bazı eleştırıler yoneltıldığını, takat hukü metın bu konuda elınden gelenı yaptığını soyledi. Thatcher, «Falkland adalarım Arjantin istılâsından kurtarmaya ve Ingllız yonetimine tekrar dondurmeye kararlıyız» dedı Başbakan bu amaçla 20'ye yakın savaş gemısmden oluşan donanmanın toplandıgmı ve bu donanrnanın ydim Falidand ada larına doğru yola çıkacagını açıkladı Bu arada Arjantın'ın Ingıltere'dekı mal varlığma el konduğu açıklandı ingıltere Savunma Bakanı John Nott, Parlamentoda bazı mılletvekılleri ta rafından ıslıklanarak ve yuha lanarak protesto edıldı Muha lefet mılletvekılleri Savunma Ba kanının bunalunda çok karar sız davrandığını, Arıantın'm ada dalan ışğâl edeceğını tahmin edemedığmi ilerl surduler. Dışışlerı Bakaru Lord Carrıngton ıle Savunma Bakanı Notfun ls tıfasım ısteyenler de oldu. Falkland adalarında goıev ya pacak olan Invmcıble uçak gemısmde bm tane ındırme paraşut komandosu ve aynca Kralıçe Eüzabeth'ın oglu Prens Andrew'in de görevlı olarak (Arkası Sa. 9, Su 1 de) yakında Esener, avans kararnamesinin yürürlükte kalmasını istiyor G0ZLEN UĞUR MUMCU obylarm ardsndaıM Kıyamet ve Anayasa Danı$ma Meclısı Başkanı Prof. Sadı Irmak ilgı çcfeıcı konuşmaları ıle tanınmıştır, Bu kez gazeteler Sayın Irmah'ın bır Alman Ajansına «Yeni Anayasa sonbahara yetışmezse kıyamet kopmaz» dıye açıklama yaptığını yazdılar. Ne var kı Danışma Meclısı'nin Sayın Başkanı bu yaymı yalanlayarah böyle bir şey söylemedığmi belırttı ve yeni Anayasanın sonbahar'a yetiştınleceğini vurguladı. Gerçekten de Yeni Anayasa'nın 1982 eylul ya da ekımıne yetıştınlmesı gorevm zamanında bıtırılmesı anlamına gelecektır. Çunkü yeni Anayasanın gecıkmesıyie kıyamet kopmaz; Ama ıçmde yaşadır/ı mız olaganustu donenıı aşmah ıçın dogal bır anaya sal duzene kavuşmak da Sarttır. Kıyamet sozcugunun dılı • *• (Arkası So 9 , Su 6 da) Kimîn Mirası? Şirket kârları yüzde yetmiş, bankâ kârlan lse yilzâe yırmi oranında artmış.. Enflasyon oranında da bellı düşmeler var Buna bakıp sevınenlerımı^ ;ok Bankalar kar etmiş, bankerler batmış, büyuk Dankalar buyümüş, küçük işletmeler kapanmış, büyük işletmeler ise yatırunlarını büsbutun dur3urmuştur. (Arkası Sa. 9., Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog