Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

İSAN 1982 •••• f •• Cumhuriyet 11 evit: taşiarafı 1. Sayfada) zetimi altında getirüia duruşma salonuna ia önce, salonu dolabalık dinleyici ve ısuplannın salona sığ ılaşılınca başka bir anmaya başlandı. Dar duruşmanm ilk sanla daha büyük olan la yapılması kararlaş ıruşma, saat 14.15'de Önce, duruşma yar:atl Tekin, Ecevit'in ıptamasıru yaptı, Eceırada, daha önce de 52 numarah bildirisiîfet etmekten bir mah olduğunu söyledi. Savcı Yarbay Erkan Askeri Savcıukça haidcüanEmeyi okuduede, Ecevit'in HollanF Televizyonuna 11 şu 'de verdiği demeç ve lanyada yayınlanan iegel» dergisine 22 82'de gönderdiği yazı Z'ain 52 numaralı bilaykın davrandığı ilerl İddianamede Ecevit' sayılı sıkıyönetim ya 16. maddesinin Ikl kez ırak 6 aydan iki yıla apis cezasına çarptırıl «ndl. sonra Ecevltin Iddlana savlara ilişlrin sorgulabaşlandı. Ecevit sorgu mahkeme tutanaklaçen biçimiyle aynen söyledi: it: HoUanda NCRV Teıu muhabirine vermiş a sözlü demeçte Türkiçeçmişi ve geleceği hak;örüş üeri sürmem söz değildir. Hollanda tenından getirilen İngiliz nln kendi yaptığun ve as vcılıkta bulunan çeviri • yukan aynı Türkçe çe ı jöre, paragraf paragraf. la yapmak istiyorum. >cln birinci paragrafı ttceki tnahkumiyetune ne ın açıkJatnamJa ilgili ob hllgileri içermektedlr. 52 karar açık yapılan dııruş laki tutanakların taraaeya özet olarak yayınlant mani olmadığı lıalde bu önlenmiştir. cl paragraftaki sözlerim ıe Türkiye'nln siyasi ve 1 yapısı ile ilgill görüş ı niteliğlnde değildir. Be demokrasi ile ilgill söz ıı düşüncelerim burada çmcktedir. ncü paragrafta da yine ye'nin hukuld ve siyasl ile Ugili olmayıp teröbangi amaçiarla kışlnrtılve gerek sağdan, gesoldan gelen terörün deasiyl yıkmak amacıyla •tddığuu beUrtmek istem. örfln önlenebilmesi lçin krasideo vazgeçilmesi geez. ılnci paragrafta belirtti tıimasıyla Ugili görüşlerim de siyasi ve hukuld nitelikte değlldir. Sonuç olarak aşagıda belirteceğim hususlardan dolayı IHirkiye'nin geçmişteld ve gelecekteld siyasi yapısı konusunıia görüş ileri sürınem söa konusu olmadığı gibl Atatürk'ün demokratik kişUigi ve demokrasi anlayışıyla Ugili açıklama da suç konusu değildir: 1 Atatürk'ü demokratik ül keler kamuoyuna demoknt kişiliğiyie tanıtmak ve Türk ulusunun demokrasiye yatkınüeı nı tanıtmak amacıyla yazı yaz mam suç sayılmasa gerekir. 2 Atatürk'ü bic bir koşul altında değismemiş belirgin diişüııceieri tututn ve davranışla n Ue anlatmak bernalde suç o lamaz. ı 3 İçinde bulnndnğumuz dd nemin bazı resnıi uyguiamala rını kişlsel düşünceme dayalı değil, objektif şerçekler olarak beUrtmem benim görüşlerimi anlattığuu anlamına gelrnez. 4 Açık bir duruşmada söy lenerek mahkeme tutanağına geçen bazı görüşlerimi ve kaygüarımı yinelemem 52 sayılı karann 5. maddesi oyannca hakkım oisa gerek. 5 52 sayılı karar daha ortada yokken yıllar boyunca açıklannuş bazı gorüşleriml benzer ifadelerle yinelememin suç sayüması yasalann geçmişe dönük olamayacağı gibi temel hukuk kuraüan karşısında olanaksızdır. Bu dönemdeki uygulamaya da ters düşer. 6 Üstelik Atatürkle Ugili olarak yıllardtr ve her vesileyle fizerinde durdugum, bugünku yönetiznin lşbaşma geimesinin yıllar öncesinin düşünccleri, hatta bu yönetim döneminde TRT'de ysyınlanan bazı diişünceler ve gerçekleri açıklamam yazımda bugünkü yönetüne yö nplik öze! bir kasıt aranmayacağım da gösterir. Suç konusu demeç ve yazımdan dolayı 52 sayılı bildiriye göre mahkum edilmem, ancak özel bir uygulama ile oia bilir. Zira, 52 sayılı bildiri demeç vermemi veya yazı yazmamı yasaklamış oimayıp sadece geçmis ve gelecek hukukl ve siyasl yapı hakkıııda görüş açıklamamı yasak lamaktadır. Böylc olmasma rağ mcn, demecimin içerigi dlkka te aiınmadan (Ecevit bir demeç mi vermiş ona göre 52 sa yılı bildiriye aykın davranmak tadır) denlyor. tstanbul'da bas ka bir parti yöneticisi hakkında yapılan ve takipsizb'kle sonuçlanan sorasturma da (Ki ben ta kipsizliği yeruıde buluyorum) Bu hususu doğrulamaktadır. Sözü geçen takipsizlik kararının getirilerek tncelenmesinde yarar görüyorum. Ayrıca kendimi savumnafc 1çin dahi görüş açıklamam yasaklanarak benim için özel mua mele yapılmaktadır. Bu da ba> na yapılan ayrı bir hnksızlıktır. Bazj eski politikacıların mem (eketin geçmis ddnenıindekl sims\ ve hukuki yapısı ile İlgill ,'örüşlerini ilerl sürınelerine ağmen 52 numaralı bildiri salece benim için çıkarümış gibl ıygulanmaktadır. Davalar soıuçlanraadan görüş açıkiamana gereğine rağmen bu husus ara uyulmamaktadır. Adaletin bu tür beyanlardan etkilenmeyeciği komısund» lnancım tamdır.» BBCYE VEUDİĞt DEMEÇ Ecevit'in sorgusunun tamara lanmasuıdan sonra, Ecevit'in BBC'ye demeç vererek, MGK' nın 52 sayılı büdinsine tnuhale fet ettiği gerekçesiyle 4 ay ha pis cezasına çarptınlmasına ie lişkin dava dosyası inceiendi, doğEcevit bu davada, 1 numaralı aın> kişisel geleceğim Askeri Mahkemece önce 4 ay jnu tçermektedir. Keza bapıs cezasına çarptırılrmş, an imleler de felsefi bir dü cak yazılı emir yoluyla ceza 3 cenin ifadesi olup, hukuki aya indirilmişti. Bu mahkumi siyasl nitelikte bir açıklama yet nedeniyle 3.12.1981 tarihinildir. den 1 şubat 1982'ye değin hapıs ER SPİEGEL'E DEMEÇ yatan Ecevit infaz yasası nede >er Spiegel dergisinde yayın niyle koşullu olarak saUveriian suç konusu yazıyı askeri rnişti. Ecevit'in bu davadan cılıkta incelemiştlm. Orada mahkum olması halinde daha önce çekmediği 1 aylık hapis ce belirttiğim gibi ben, yazıyı lllzce olarak hazırlayıp der zasını da ayrıca çekecek. e göndermistim. Sanıyorum, Duruşma sonunda, mahkeme ıdaki yazı basından aktarma savunma avukatlarının istemine iuğundan yanlışlık var kanı uygun bir şekilde Der Spiegel ıdayım. Derginin aslı getir dergisinde yayınlanan demecin, nek suretiyle bilirkişi iııcele aslının dergi Yazı Işleri Müdür wi yapılmasını talep ederim. Jüğünden istenmesi için Adalet rekirse, benim iııgilizce hazır Bakanlığma yazı yazılmasuıa ka ip dergiye gönderiien bir bn rar verıldl. Ayrıca, başka bir ufinü ve kendi yaptığım soruşturma nedeniyle Askeri ırkçe çevirisuıi mahkemeye Savcılığa götürülen Hollanda rebilirün.» Televizyonunda yayınlanan koOer Spiegel dergısinın 22 nuşma bandının istenmesine ve art 1982 tarihli sayısının dos Der Speigel'e gönderiien ve Ecevit'in kendisinde bulunduğu da bulunduğu görüldü. Söz alan santk, «ben elimde nu söylediği Ingılizce metain mahkemeye verilmesi için avuevcut çeviriye göre yapmak katlara süre tarunması da karar tiyorum» dedi. laştınldı «Oer Spiegel dergisiuin muha Der Spiegel'dâ yayınlanan de iri konusu tarafundan seçil mecın geıırunıesınden sonra bitek üzere bir yazı yazmamı is lirkişiler metnin çevirisini yapa •di. tngilizce olarak yazdığun caklar. Duruşma 4 haziran gil »zıyı dergiye gönderdim. nü saat 9.30'a bırakıldı. Bu daAtatfirk'Un doğumunun 100. vadan tutuksuz olarak yargüa ıldönümünün henüz geçmesi nan Ecevit Norveç'te yayınlaedeniyle bu konuda yazı yaz nan bir gazeteye demeç verdiği ıayı uygun buldum. Atatürk ve Hollanda Tv muhabirine n demokrat kişiliği konusun gönderdiği mektubun BBC'de a açıklanıalarda bulundum. yayınlanması iddiaları konusun ıuu teşkil edeceğini aklımdan da surdürülen iki soruşturma AM geçirmedim. nedeniyle iki kez tutuklu bulul i n e yazıda içinde bulundu nuyor. iınıuz dötıenıdeki bazı uygula oaları objektif olarak açıklalım. Ayrıca 1 numaralı ascerl tnahkemedcki davada açık adığım savuumamla ileri süriiiğiim hususlan dile getirnıis Gülda) ve Mustafa'nm im. 52 sayılı blldirinin 5. mad sevgüi babaian, MürJesi buna izin vermeiitedir. Bu şide Teker'in sevgili eşi. sonuda daba evvel yazdığım ya Emine ve Hasan Filiz'in alarda da açıklamaiarda bulun deterli dünürleri dürüst muştum. Keza, eski bir parla insan, menter de Atatürkie ilgili olarak yazdığı kitabın 52 sayılı MÜNİP bildiriye aykın oldıığu söylcndifinde kesinlikle böyle birşey TEKER'i olamayacağınj söylemişt). Ben de bu görfise katılıyorum. kaybettik.. Acıtnız sonsuzdur. Vine, bu vazıda Her) sürdüFİLtZ AÎLESt ğfim düşünceler, 100. Doğum VUdönümü nedeniyle bazı yabancı devlet adamlarının radTO Televizyonda yayınlanan dü • 50219 Nolu ehliyetiml kasOnceierinin ylnelenmesinden yıp ettim. Geçersizdir. KEMAL ÖMÜR ibarettir. Keza, CIIF'nin kapa un YıJdız Batılılar yeni daha sıkı kurallar istediklerlni ama hükOmetin, söz leşmeyi ihlal etmemek bakunından bu istekler© karşı durduğunu bildirdi.» (Baştarafı 1. Sayfado) (Baştarafı 1. Sovfoda) katkisı olznaksızan yürurlüri Mahkemesinde dün yapılan ğe koyacagını açıkladı. Res duruşmada önce sanıklann kim Ifk saptamalan yapıldı. Daha ml Gazete'de yayınlanan ye sonra Askeri Savcı, iddianame ni kurallar, Türkiye'ye koyi okudu. Iddianamede Halkev şullar gerektlrdiglnde Istan leri Genel Eaşkanı Ahmet Yıl bul'un Asya ile Avrupa 3dız Erol Saraçoğlu ve Ferhat rasındakl sulannda deniz Aslantas'm 1.5 yıldan 4 yıla, di trafiğini durdurma hakkım ğer sanıklar Nart Bozkurt. A veriyof. kın Birtin Birer'in de 1 yıldan Birçok deniz kazasına 3 yıla kadar hapis cezalarına yolaçtığı ileri sflrulen eski mahkum edilmesi isteniyor. tddianamede 30 saraK nak sol seyir sistemi 1 mayıstan gemilerin kında kovuşturmaya yer olma itibaren yerinj gidişini öngören dığına karar verildi. Sanıkla sağdan nn 1630 sayılı Dernekler Yasa yeni sisteme bırakıyor. sına muhalefet gerekçesiyla IMCO yetkilileri. yenl ku jnahkum edilmeleri istendi. rallann IMCO'nun nezarett tddJanamenin okunmasmdan sonucu yörürlüğe konmadı sonra Halkevleri Genel Eaşka ğını açıkladılar. Açıklandını Ahmet Yıldız'ın sorgusuna ğı kadarı ile IMCO Genel başlandı. Ahmet Yıldız «çoğulcu ve özgürlükçfi demokrasi i Merkezi'ne bir Türk yetkilile böyle bir iddianameyi bira si yeni kuralların kopyalarada düsünmenin olanaksız ol rını 21 nisan çarşamba gü duğunu» belirterek şöyle dedi: nfl getirip bıraktı ve bunla«Derneğimiz tüzüğiuıün mad ıın üye ölkelere dagitıldeler ışıgında, suç konusu sa» masuu istedi. Yeni kurallar nüanlann öz Içeriklerinde, hiç konusundaki uyarılar, IMCO bir suç bulunmaması Halkevle nun Seyir Gfivenliği alt ko rinin çok genis kapsamb olan misyonunda zaten dile getl smaçlarmın dışına çıkıldıgına rilmiştf. Uişkin hiçbir örnegin verilemeBatıh diplomatlar. yeni mesl, yasaklanmış politika ve platforma kattlmanın da tüzük kurallann, 1936 Montreux gereği olması karşısında, uygu sözleşmesine ters düştip lanması istenen cezalann. hlç düşmediğrlnl araştmyorlar. bir hukuksal dayanağı olmadı Montreux sözleşmesi. Türk ğına içtenlikle Inanıyorum. Boğazlarında (İstanbul BoYapıcılanndan biri olmaktan feazı. Marmara Denizl, Çaonur duyduğum anayasamızın nakkale Boğazı) deniz trafi böyle bir reiim öngördüğünü İTİne ilişkin kuralları da dü söylemeye gönlüm ran olmuyor. Kapilalist ülkelerde yeril zenliyor. Bu sözleşmeye gö mesi blle akla geimeyen ve re, tüm devletlerin ticaret hatta komünizmin dikta aşama gemileri. Boğazlardan gece sını yaşayan ülkelerde bile ya ve gtinduz tam seyir serpılabllenlerin Tiirkiye'de yaptl bestisine sahip. mayacağı bir günün geleceğiue inanmazdutı.» Yeni kurallar, Boğazlarda bazı koşul larda, yabancı tiASLANTAŞ1N SORGUSU caret getnilerinin Türk piHalkevlert Merke» Yürütme lotlan almasını emrediyor. Kurulu üyesi Ferhat Aslantas Batıh diplomatlar, bu karasorgusunda 141 142 roaddft nn Montreux'u nasıl etkilere karşı olduğunu belirterele leyeceğini de lnceliyorlar. «Dfişfinceye sınır gctiren, dti Sözleşmeye göre barış zaşünceyl yargllayan ve mahkum manında mahalli pllotlann eden her yasaya karşıyım» dedi. alınması ihtiyaridir. Aslantaş, Halkevlerinin kuruistanbul Limaa Başkanhğı luş amacıyla ilgill olarak göyetkilisi, yeni kuralların Bo rüşlerini açıkladıktan sonra id dianamede, kendisine yönelik ğaz'da daha başka çatışma suçların yasal dayanağının bu otmasını önlemek amacıyla lunmadığını bildirdi. almdığrmı ve İstanbul'un can ve mal güvenligini sagr Jamaya yönelik olduğunu söyledi. (Baştaratı 12. Sayfada) Türk Dışişleri Bakanlıgi' cı Şahin'i öldürmek suçun nın bir yetkilisi de sö*z ko dan yargılandığı Balıkesir nusu kurallann Montreux Ağır Ceza Mahkemesi'nde sözleşmesine ters düştügünü yalanladı. Yetkili, İstanbul' ölüme mahkum edilmlşti. Ölüm cezası kararının iki daki denizcilik otoritelerinin kazaları önlemek lçin kez bozulmasından sonra Yargıtay 1. Dalresi'nce 21 Nisan 1978'de ittifakla onanan ölüm cezası için komlsyonda yapılan oylamada 9 lBa$\örvfı 1. Soyfodo) üye kabul, 3 üye red oyu , verdi. Bir üye de çekiînser ' ve Kenan YıMırım He Befcir kaldı. Oylamada Bekir Sa GUcenmez, ömer Gücenml Dace, Şerafettln Yarkm mez, Ese Gücenmez, Sümve Neclp Bilge red oyu kul bttl GUcenmez, Cenk GUcen mez, Ali Gücenmez ve Canlandılar. dan Uçar Emlrdağ'ın Türk4 tDAM GÜNDEMDE men, Eklncek ve Ali Çomak köylerlnde toprağa verildi. 17 Ocak 1981'de Akyazı*da kuyumcu soygununda 1Çevre köylerden de gelen deolojlk amaçla lşlediklerl blnlerce ktşinin katıldığı ce suçlardan ölüjn cezasına naze töreninde ağıtlar yaçarptınlan Ramazan Yuka kıldı ve Brüksel'de can verıgröz, ömer Yazgan, Erdo ren Yıldırım, Gücenmez ve gan Yazgan ve Mehmet Uçar allelerl lçin saygı duKatnbur haklarmdaki ölüm ruşunda bulunuldu. cezaîannm yerine getlrllmesine lllşkin yasa tasarısı Emirdağ'ın Türkmen, EDanışma Meclisi gündemine klncek ve Alt Çomak köyleglrdl. rindeki cenaze töreninde yurttaşlarm yamsıra kalaTasannm 5nümüzdekl gtinlerde Danışma Meclisl' balık sayıda protokol görevnde görüşülmesi bekleniyor. lisi de hazır bulundu. MHP davasında 8 sanık daha tahliye edildi ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) MHP ve Ülküeü Kuruluşlar davasımn dünkü duruşmasında 8 sanığın tahliyesine karar verildi. 1 Numaralı Mahkeme'de yapılan duruşmada Kadri Topal, Turhan Doğan, Yücel Akbaba, Hasan Yaralı, ömer Eliuygun, Haydar Küıç, Hacı Musa Yağb ve Osman Tektas'm sorgulan yapıldı, Tektas sorgusu sırasında iki silahı olduğunu, birini kendisinin aldığını, diğerini ise verdiği borç karşılığı aldıgını söyledi. Diğer sanıklarsuçlamalan reddettüer. Duruşma sonunda sorgusu yapılan 8 sanığın tahliyelerine karar verildi. Böylece MHP davasında sorgusu yapıtmayan 21 sanık kaldı. TİKP DAVASI • Münfesih TtKF davasına dün 2 Numaralı Mahkemede devam edildi. Duruşmada avukat Nusret Senem soruşturmanın genişletilmesini istedi, Senem verdiği dilekçede KDP TEP ve TtP'in tüzük programlan ile Toprak ve Tanm Reformu YaS3 tasarısuun gerekcesinin getirilmesini, Orgeneral Evren, Üruğ ve Ankara Sıkıyönetim es ki Komutanı Korgeneral Nihat Özer'in TİKP'nin ordu, devlet vo anarşiye karşı tutumları konusunda yazılı bilgilerine başvurulmasını istedi. Duruşmaya böbreklerinden ameliyat olan Perinçek katılmadı, daha sonra mahkeme Mehmet Bedri Gültekin, Meiımet Kemal Çamkıran, Danyal Oral Çalışlar ve Doğu Perinçek'in salıverilme istemlerini reddetti. Mahkeme tutukluluk halini gerektiren durumun ortadan kalkmadığını bildirdi. Bu arada sanıklardan Kemal Çamkıran söz alarak «biz nasıl bir örgtitüz ki tiyelerimiz hakkmda dava açılmıyor, devleti savunma aduıa tutukiu bulunuyoruz» dedi. DevSo! davasında 5 sanık tahliye edildi Haber Merkezi tstanbul Sı kıyönetim Komutanlığı 2 numa ralı Mahkemede görülen 426 sa ntıldı DevSol davasında 5 sanı ğın tahliyesi kararlastırıldı. 146'sı için idam istenen dava da askeri savcı dün 908 sayfa lık iddianamenin okunması ta mamlandı, daha sonra iddiana medeki son sanıktan başa doğ ru devam edüerek sorgulara ge çildi, sorgusu yapılan sanıklar dan Hakkı Anıl, Ifüsamettin Güzel, Cemal Köse, Sabri Ahmet Mustu ve Hasan Tapan'ın tahiiyelerine karar verildi. Mahkeme daha önce karar aldığı karar uyarınca 4 mayıs taki duruşmaya yalnızca tutuk lu 15 sanığın çağrılmasını karar laştırdı. 40 sanığın suç duyuru su ve idarf istekleri konusunda gereğinin yapılması için askeri savcıhğa bildirilmesine karar verdi. • Yasa dışı TKPML TÎKKO örgütünün Askeri Konsey üye si olmak ve örgüt amaçlan doğ rultusunda çok sayıda eylemde bulunmaktan sanık Levent Beğen 55 yıl 10 ay hapse çarptınldı. Oto gaspetmek, banka soymak silah bulundurmak po lisle silahla karşı koymak ve po lis otosuna bomba atmaktan suçlu bulunarak mahkum olan Levent Beğen'e \erilen ceza il gili yasa maddesi uyarınca 36 yıla indirilcU. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) nlme başlayabllecek, geri kalan 277 bin öğrenci yine açıkta kalacaktır. Yani özetle, üniverslte giriş smavlanna katılan her üç öğrenclden ancak birl yüksek öğrenime başlayabilecek, ikisi «lise dtplomah işslzler ordusuna» katılacaktır. Eğitim ve öğrenim, plan ve program işidlr. Bgitlm ve Öğrenim, ülkenln temel gereksinmelerlne. yatırım öncellklerlne, ekonomik ve kültürel kalkınma ilkelerlne uygun olarak planlanmazsa, eğitim ve öğrenimden beklenen yarar hiçbir zaman ve hiçbir şekllde sağlanamaz. Türklye'de eğitim ve öğrenimln billnçli ve kararlı planlara göre yürüdüğünü ise kimse İleri süremez. Her alanda olduğu gibi, eğitim ve öğretim alanmda plan değil başıbozukluk, adamsendecilik egemendir. YÖK Başkanı Prof. îhsan Doğramacı'mn açıklamalanndan öğreniyoruz ki, teknik, tıp ve sağhk billmlerl dışmda kalan öğrenim blrimlerinde İkill öğrenime başvurulacak; böylece, tiniversite öğrenim olanakları bir ölçüde genişletilecektir. Bu karar, hiç şüphesiz yararlı ve olumludur. Ancak, bu karar yine de temeldeki sorunları çözmeye yetmemektedir. Çünkü temeldeki sorunlar, yalnızca eğitim ve öğrenim sorunu da değildir. Bu sorunlar, ülke genelindeki ekonomik koşullardan kaynaklanmaktadtr. Smıfİar ve bölgelerarası dengesizlikler giderilmedlkçe, bu dengesizliklerin doğurduğu çok yönlü ve karmaşık sorunlaruı çözümüne olanak yoktur. îlk ve orta öğrenim ülke genellnde yaygmlaştırılmazsa, yüksek öğrenim yine çürük temeller üzerinde duruyor demektlr. Yüksek öğrenim bir çatı ise temel İlk ve orta öğrenimdir. Bütün bu öğrenim dallan birbirlerlnin devamı, blrbirlerinln tamamlayıcı parçalandır. Blr ülkede öğrenim ekonomik ve kültürel kalkınmanm önceliklerine göre planlanacaksa, elbette teknik Öğrenimln, sosyal bilimlere göre daha da ağırlık taşıması gerekir. Bunun için de teknik öğrenimin yaygınlaştmlması temel koşuldur. Bu yapılmazsa. ceşitli meslek dallan arasmda dengesizlikler. gereksiz şişkinlikler yaratthr. Böylece kendi mesleklerinde gizli ya da acık işsiz yüzbinlerce diplomah yurttaş türetllmiş olur. Sorunlar. çatıdan temele doğru değil. temelden çatıya doğru çözülür. Bu da blr «plan» lşidir. îlk ve orta öğrenlmi gereken yaygınhkta olmayan, yüksek öğrenlmi çağdaş niteliğe kavnşmayan blr eğitim düzenlnde, üniversitelere girecek öğrenci sayısmda artış sağlamak ancak «g'eçici» bir önlem olablllr. Oysa Türkiye'mizin blr an Önce köktencl çözümlere gereksinmcsi vardır. Geçici çözümler, tıpkı ağn keslci ilaçlar gibl, hastalıklan gidermiyor; ancak geçici bir süre ağnları dindiriyor. Diyelim ki, bugünkü statüler ve bugünkü üniversiteler İçinde ülke çapındaki heklm açığını gidermek için adımlar atılacaktır.. Acaba bu adımlar «kısml statti» adı altında, zamanlann çoğunu, üniversite dışmda geçiren Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile nasıl atılacaktır? öğleden sonralan, örneğin Ankara'da Mlthatpaşa Caddesinde tıp fakültelerl öğrettm üyelerlnln açtıkları özel muayenehanelerdekl profesör ve doçent sayısı, aynı saatlerde, hastalarmm ve öğrencllerlnin başmda bulunan öğretim üyesl sayısmdan hlç kuşkunuz olmasm kat kat fazladır. özel muayenehanelerden kurulu «Mithatpaşa ÜniversltesJni» kapatmadan, tıp fakültelerine daha çok öğrenci almışsmız, neye yarar? ABD Elçisi (Baştarafı 1. Sayfada) karşı karşıya bulunan ABD Kongresi'nin şu dönemde dış yardımlar konusunu tümüyle ikincı plana atabüeceginı ve bu tutumun TUrkiye'ye sağlanması öngörülen yârdımı da e^ kileyebileceğini kaydettl. Büyükelçinin açıklamasına göre, sözkonusu 810 milyon dolarlık yardımm 350 milyon dolan ekonomik, geri kalan 460 milyon dolan ise askeri yardım olarak planlanmıştı. İstanbuPdaki ABD Konsoloslugu'nda düzenlenen toplantıda, Viyana doğumlu BUyükelçi'ye ilk olarak Kongre"nin dış yardım tasansını onaylaması halinde Türkiye'ye yapılaca.1t yardımın ne olacağı soruldu. Büyükelçi StrauazHupe, Kongre'nin bu konuda karar alamaması halinde geçen yılki «ygulamanın sürdürüleceğini ve Türkiye'nin toplam 700 milyon dolar dolayında bir yardım almasının mümkün olabiJeceğini söyledi. Konuşmasında ve yanıtlannda Amerikan yönetiminln TUrkiye lçin «ellnden gelen» yapmaya» kararlı olduğunu yineleyen Büyükelçi; Yunanistan ve Türkiye'ye yapılacak askeri yardımlarda orantının Türklye aleyhine bozulması olasılığmı soran bir gazeteciye cevap verirken, «bu orantıda Türldye aleyhine kayda deger bir dejHşiklik olacağım sanmıyorum» dedi. Büyükelçi StrauszHupe, Türk hükümetinin demokrasi takvimi konusunda verdiâi sözleri tuttuğunu ve bu nedenle demokrasiye geçis sürecinin aksamadan yürüyeceğine inandığım belirtti. Başbakan Yarduncısı Turgut özal'ın yönetiminde uygulanan ekonomik proRramm basanya ulaşmasınm demokrasiye geçişi kolaylaştıracağına inandığını belirten Büyükelçi, demokrasiye geçiş ve demokratik kurumlann oluşturulması konusunun Türkiye'nin kendl iç konusu olduğunu vurgulamaya da özen gösterdi. Baktemurun Brükselde Yahya Demirel gıyabında yargılandı ANKABA. (Cumhuriyet BO rosu) Türk Parasım Koruma Yasasrna ayktn dav ranmaktan yargılanan Yahya Demirel, Ali Demirnl ve avukat Suat Çelebi'nin duruşmasına dun devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mah kemesinde yapılan duruşma da, İsvicre'de bulunan Yahya Demirel hakkmda Dışişlert Bakanlığrından gönderiien yazı okundu. Dışişleri Bakanlığından gönderiien yazıda Yahya Demirel'in Türk vatandaşhğından çıka nldıgı bildirildi. Dosyanm yeniden incelenmesi için bi ri hakim olan 3 kişUik bllirkişi heyeti görevlendirildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yeni trafiğe göre tehlikeli noktalar (Baştarafı 1. SayfadaV Yine ahtntı burnunu geçişte, Amavuthöy hoyuna girme.. (7) Kuzguncuk'tan Çengelköy'e teadar şiddetli ters akıntı nedeni ile sahile yaslama. 18) Kandilll burnunda anafora kapıhp ters trafik şeridine duşm*. t0) Kandilli burnunu danüşte, iskele başomuzluhtan ahıntıyı alarak sahile yaslama. (10) KandiUi'yl dönerken orta hanala savrulma. (11) Kandilü'yt dönerken Anadoluhisan sığhğına düşme. (12) Kanhca bordasına yaklaşırhen ana akıntı ile orta hanala girme. (13) Kanlıea'yı döndükten sonra sol taraftan gelen ana akıntı ile Çubuklu sahiline düşme. (14) Ana akıntı ile Pasabahçe koyuna girme.. Marmara'dan Karadeniz'e geçişte: Akbank Sanat Galcrilcrinde scrgidcmak isteyen sanatcılara duyuru Bankamızın îstanbul (OsmanbeyBebek 1 NişantaşıBahariye) îzmir, Diyarbakır, Elâzığ , Konya, Bursa, Trabzon sanat galerilerinde Eylül 1982Mayıs 1983 devresinde sergi açmak isteyen Ressam, Heykeltraş, ve Seraraik sanatçılarının tespitine başlanılmıştır. Söz konusu devrede galerilerimizde sergi açmak isteyen sanatçıların; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü veya dengi yüksek okullardan mezun olmaları ya da daha önce yurt içinde veya yurt dışmda sergi açmış olmaları gerekmektedir. Sanatçıların başvurularını 1 Haziran 1982 tarihine kadar bir dilekçe ile AKBANK T.A.S. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR UZMANLIĞIFINDIKLI/1STANBUL adresine şahsen veya posta ile yapmalarını, dilekçeye eserlerinden dört adedinin fotoğrau ile biyografilerini ve kendi fotoğraflarmı eklemelerini rica ederiz. Atina'nın (Baştarafı 1. Sayfada) kabul eden Amiral Bocden. 6'ncı Fllonun faaliyetleri ve NATO lçindeki sorumluluklan konusunda bilgl verdi. «Yunanlstan'm Ege'de ka rasnlanm 12 mile çıkartma 8t halinde siıin acımzdan dnrmn ne olnr?» blçlminde bir soruyu yamtlayan. Rocden: «Yunanistan'ın Ege'de karasulannı 12 mile çıkartması 6'ncı Filonun hareket kabiliyetinde bazı gtiç lükler yaratacaktır. Böyle blr durmn, ^fATO öyes! ÜIkelerîn hava knvvetleri tçfn daba büyük sornnlan berabertnde getirecektir. Kaptan Akten (Bastarafı 1. Sayfada) gç ise en tehlikeU bBlge yine burasıdır. Ksndilli • Kanlıca arasmda Ud gemlntn karsdıkb gelmesi çabsmalara neden olablllrj» Kenan Evren ÖLÜM AKBANK Sergllertn âavetlye, kutabg ve afih? kokteyttgîâerlert Bankamızca karşılanacaktır. (Baştarafı 1. Sayfada) Evren ve beraberindekiler havaalanmda 3. Ordu Komutanı Orgeneral Selahattin Demlrcloğlu, Vali Namık Kemal Güçhan ve Beledlye Başkanı Nusret Çetinkaya tarafmdan karsılandılar. Devlet Başkanı ve beraBllindlffi gibl ABD bfltun dünyada ülkelerln karasn berindekllerl taşıyan araçlarmı 3 mli olarak tanımak lar Dörtyol'dan geçerken ye tadır. Clnslararası anlaş dl koç kurban edildi. öğrenmalars dayaaan ve ABD ciler folklor Rösterileri yap yasalarmda da bnlnnan bn tılar. Kvren. havaalanmdan httkmün dışmda bazı NATO 3. Ordu Karargâhraa glder Oyesi (ilkelerin 3 mllHJk ka ken yurttaşlar ve öğrenciler «Bvren baba, çok yaşa» dirasuyunnn öteslndeki Iddia ye eösterlde bulundular. larma.ABD rtayet etmekteBu arada. «Ne mntlu dlr.KATO manevralannda tüm NATO knvvetleri olus Türk'üm diyene», «HoşRellararası kurallara aykın ol dlnlîCT, «Erren baba çok makla beraber bn ülkelerln yaşa», «Devlet ve kişl biriddia ettikleri karasolan ge blrine karsı değil, blrblrinlşllglni dikkate almakta nln tamamlayıcısıdır», yadıriar. Ancak bir ikill İII9 zılı pankartlarla Erzincan'a yatınm yapılmasını isteyen kllerde ve ABD 6'ncı Fllosu pankartlr.nn yol boyunca olarak yalmıca 3 milllk karasalan sınmnı kabnl edi yerleştlrlldiği dlkkati çektl. Orgeneral Evren, daha yornı. Şu anda sttrmekte olan Denls Hnknkn Konfe sonra saat 10.00'dfa Erzinrann sonaclanır ve filkele canlılann büyük sevgi gösre, karasnlarnu \Z müe ka terileriyle Ordu Komutandar cıkartraa hakkı veren lığı karargâhına geldl. Kataslak kabnl edliirse, ABD' rargâhta askeri törenle kar nia bn anla$mayı Imaala şılanan Orgeneral Evren, ması halinde, bn ABD ya şeref. kıtasını selamladı. Evren ve Konsey üyeleriaam eHarak biztm de karasnlarmı 12 mil olarak tanı nin izlediği Kazım Karabemanuıa neden olacaktır. Bn kir 82 Harp Oyunlan devam da Ege'deki operasyonlanıu ediyor. Evren, yann Ankara'ya f üçleştlrecektlr» dedi dönecek. Kaptan Akten, büyük tonaJU gemilerin söz konusu dar bölgede karsüaşma tehlikelerinin yanuura küçük tonajlı gemilerin ve özellikle yük motorlar»nın sağ seyirde akıntı burnunu geçmede zorlıık çekeceklerl ni ve orta kanala savrulabilecefclerini belirtti. öte yandan, kılavuz kaptanlar tarafmdan hazırlanan blr raporda sağ seyir düzeninin olumsuz taraflan şöyle sıralandı: • «Bu nizamda serreden ge milerin, sahile yakuı seyir seritlerinden yararlanma imkanları yolrtur. • Boğaz aşağı üüs ve Boğas yukan çıkışlarda gemller, akın tılann olumsuz etkileri ile her zaman karçtı kar?ıys kaUcaklardır. • Gemilerin küçük dümen kııraandalan Ue rota degistirmelerı zordur. • Rota değistirme mevkileri, genellikle gemileri çift «uda bırakacaktır. • Herbangi bir çatısmaya engel olmak için yapılacak ma nevralar gemilerin sıklıkla sahile düşmesine ynl açacafctır. • Gemiler bir trafik hattında değil, blr trafik şeridinde seyretmek zorunda kalacakiardır. • Süratlerl az tekneterlr, b» Iıkçı motorlan, yük motorlan Boğaa'ın Rumeli yakasındaki anafor şeridinden yararlanarak Boğaz çıkışlan yapacaklar, bu nedenle yaratacaklan durnm, gemileri büyük teblikelere surükleyecektir. Söz konusu raporda, sağ seyir düzeninin olumlu yönlerl ise şöyle belirtildi: «Uluslarsrası Denizde Çatıjmayı önleme Tüzüğü'nün uygu lanması ile beraber, Bofaı'd» trsfik yeknesaklığı doğacaktır. Sol seyir düzeninin uygutan dığı bSlgenin gttney ve kuzef llmltleıinde, dfizen deglstlrmek ten doğan sakıncalar önlenmif olsoaktır^»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog