Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 30 NİSAN Skandallar sürüyor IÜSK: "Oyuncularımızı çaldılar,, derken Alarko: "Calmadık.kapanmıs birkulübün oyuncularını transfer ettik,, Serhat ÖZTÜRK îzmlr'de yapılan Türkiye Eltopu Birinciliğinde Alarko'nun çift lisanslı oyuncular oynatmasıyla ilgili yan kılar büyüyerek sürüyor. ÎÜSK lisanslı Aysel Babalık, Nurdan Buberke ve Funda Akyollu'nun ikinci bir lisansla Alarko'da eltopu oynamaları, Alarko'nun bu sporculara ne zaman 11sans çıkarttığı konusunda söylentilere yol açtı. Sonuçta bu tiç oyuncunun lisans tarihlerinin çok yenl olduğu bellrlendl. Buna göre: Aysel Babalık: IÜSK, Böl ge No: 8137539, Genel Müdürlük: 521228, Alarko lisans verillş tarihi (23 nlsan 1982), lisans no: 596803. Nurdan Buberke: ÎÜSK, Bölge No: 8138278, Genel Müdürlük: 534101, Alarko lisans verlliş tarihi (23 nlsan 1982), lisans no: 534101. Funda Akyollu; IÜSK, Bol ge No: 768265, Genel Müdürlük: 355286, Alarko lisans veriliş tarihi (21 nisan 1982), lisans no: 355286. OLAT NASIL GELÎŞTÎ? Alarko olayında oyuncuları kullanılan İstanbul Üni versitesi Spor Müdürü Sabahattin Akın Konuyla ilgili olarak kendisine başvurduğumuz zaman şunlan anlattı: «Biz 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Kuliibiiniin yıllık olağan kongresini yapmakta geç kaldık. Bunun üzerine 1630 sayılı dernekler kanunu uyannca mahkemeye verîldik. Hakkımızda o tarihten bu yana her an kapatma kararı alınabilirdi. Bunun üzerine 3 ocak 1982 tarlhinde IÜSK olağanüstü kongresini yaptık. Bu konsrrede ÎÜSK'ün kendini fesh etmesinl ve faaliyetlerini îstanbnl Üniversitesi Spor Kuiübü Birligî (tÜSKB), bünyesi içerisinde devam et tlntıesini fenrarlaştırdık. Ve bu kararı y. ocak 1982 tarihinde cem.yetler masasına bildirdik.» Kulübün ÎÜSKB adı altmda ve Mediko Sosyal Mer kezi ve Spor Birliğine baglı olarak kurulduğunu belirten Sabahattin Akın açıklamasma devamla: «Bu karardan sonra 18 mart 1982 tarihinde IÜSK' nü fesh ettiğimizi bölgeye bildirdik. Ancak yeni tuziık hazırlanmast çalışmaları biraz gecikti. Tiiziiğîi Vilayetten yeni onaylattım» dedi. Bu konuda Resml Gazetede yayınlanan maddelerden hareketle yola çıktıklarını söyleyen Akın 25 ağustos 1981 tarlhli Resmi Gazete'nin 10 (b) bendini okuyor. Buna gore: «Dernekler yasasına göre, kurulmuş bir teşekkül, kendi mevzuatı ve yönetme liğine göre kurulan bir miiessese teşekkülü haline döniışiir veya o müessesenin icinde yeni bir müessese te şekkülii durumuna girerse, sporcuları serbest halmazlar, mevcut sporcıılarınm lisansları 8. tnadde hiikmfl saklı kalmak kosulu ile yeni kurulan müessese teşekkülii adına yeniden diizenlenir. ALARKO CEPHESt Gelişen olaylar Üzerine. gazetemizi arayan ve bir açıklama yapan Alarko yönetıcılerinden Emin Çalışır lse yaptığı açıklamada: «Biz kimsenin oyuncusunu çalmadık. İÜSK'nin kapatıldısrı mahkeme kararıy la sabit. Kapatılan bir kulübün oyunculan serbest kalır. Biz buna göre lisans çıkarttık. Bildiğim budur. Bunun ötesini Federasyon'dan araştırmak gerekir. Ya sal olmavan bir şey yapmadı'o) dedi 7 7 O SAĞLIKLIYAŞA Ulusal Genç Takım Finlandiyada grup birincisi olsa bile Dünya Birinciliğine yollanmayacak | Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Şarman, «Meksika'daki Dünya Şampiyonası bize 6 milyona patlaya caktu Bu yüzden yollamadık.» Spor Servisi Finlandiya da Avrupa Şampıyonasj fı nallenne katılacak Genç Mıllı Takımımız, Futbol Feaerasyonunun ihmalı yuzunden grup şampıyonu olsa bıle Meksika'daki Dunya îjampıyonasına katılamıyacak. Olaya Futbol Federasyonu Genel Sekreten Ay han Şarman'ın 20 şubata dek FIFAya bildirim ıçın muraoaat etmemesi neden olarak gösterilirken Futbol Federasyonu üyeleri dahi •boyle bir ihmalin Federasyon olarak altından kalk mak çok zordur» demektedir. İHMALİN SONU Fınlandıya'daki finallere katılmaya hak kazanan genç Mılli Takımımız grup bırincı sı olsa bıle Meksika'daki Dünya Şampiyonasına katıl maya hak kazanacaktır. An cak bu konuda FİFA 20 şubata dek kendisine başvu rulmasmı ıstemişti. Futbol Federasyonu genel sekrete ri Ayhan Şarman 20 şuba ta dek FIFA'ya katıbna formu göndermediği için Tür kıye bu şansını yitirdi. Futbol Federasyonu genel sekreteri Ayhan Şarman olayı doğruladı ve şunlan söy ledi. FIFA'ya 20 şubata dek başvuru formu doldurup gönderilmesi gerekirdi. Fakat Genç Milli Takurumızm Meksika'ya gitmesi 6 milyona mal olacaktı. Bize Fınlandiya'daki Avrupa Şam piyonasında grup birincisi ya da şampiyon olmak yeter.» Genç Mılli Takımımız Fin landiya'da grubunda Arna vutluk. Hollanda ve Iskoçya ile karşılaşacaktar. Bu grupta oldukça şanslı olan genç milli takımımızın Meksika' daki dünya şampiyonasına katılma şansını 3ritirmiş olması futbol çevrelerinde hay ret ve üzüntu ile karşılandı. "Şeker hastasıyım koşunı ayaklarım titriyor?» «Şeker hastasıyım. Sagbkb ya şam sloganına ben de katümak istiyorum. Ancak biraz koşsam yoruluyorum ve ayaklarım titriyor. Şeker vucutta enerji depolarmış. Oysa benim gibi şeker hastalarında şeker sakınca yaratıyor. Baı ve benim gibi şekerli olanlara saj hklı yaşam önerlniz olabilir mi? (Çengelkoyden Mahmu Türkoğlu Skandala neden olan Aysel Babalık, Nurdan Buberke ve Funda Akyollu'nun hem İUSK, hem de Alarko'da lisansı bulunuyor. YORUM Federasyon bunun hesabını vermelidir Ulusal Genc Mıllı Tokımımız Fınlandıya'da grup bırıncısı olsa bıle MeKSiKa'dakı fınallere gıdemeyecek. Çunku 20 Şubata dek FIFA'ya gonderılmesı gereken katılma form'u gonderılmemış. Bu aavranışı İle Futbol Federasyonu gençiere verdiği sozde oneml bir kez daha gosterdı. «6 milyon masraf yapamayız» aiyerek bu i'ike gençlerının bir Dunya Şamplyonası'nda ülkesını temsıl etme hakkını elınden alan bir zihnıyet bir Futbol Federasyonu ve onun Genel Sekreterı'nın teKelınde olmamalıdır. Gençlığın ner zamankinden daha çok ilgiye gerek duydugu ve futbolurnuzdaki sevıyesızlığın dışınaa yuzumuzu gulauren Genç Takımımızın boylesıne hafıfe alınması uzerınde derın detin düşunulmesi gereken bir olaydır. Futbol Federasyonu'nun 80 bın llra maaşlı bir Genel Sekreterının Genç Ulueal Takımımızı böylesîne bir temsil hakkından yoksun bırakma yetkisi olmamalı, eğ9r varsa bu bir tartışma konusu olmalıdır. Gonul ister kı Futbol Federasyonu FİFA duzeyınde bir ılışkı ile bu hatayı duzeltsın ve tarihi ayıbı ortsun. Yoksa Uluslarcırası Futbol Federasyonu ile bir yazışma ılişkisi kuramayan ve gençlerımıze Dünya Şampiyonası'Tiın yolunu kapayan bir Federasyon bunun hesabını vermelidir. Eltopu Federasyonu Başkanı: Saym Mahmut Tflrkoğra. Şeker hastalarının da şeker posu vardır. Ancak sorun bu şekı dokularda yayılmasıdır. Bir araba sünün ki deposu ful olarak benz doludur, ama eğer arabanın kar ratörü iyl çahşmıyorsa motorun kiş gücü azalır. îşte vücutta enzi de ayni karbüratörün görevlnl yaı Eğer siz koştuğunuz sırada hen yoruluyorsanız sizin şeker düzenir de bir aksaklık vardır. Dlyet yapn nız gerekir. Bunun Içln de kafan dakine göre değil bir doktorun t; siyelerine göre diyet yapınız. Sorur nuz vücudunuzdakl şekerin denges liğinden ileri geliyot. Diyabetik Derneği Başkaı Dr. Ali tpbüker. "Lisans olayı bizi degil, Genel Müdürlüğü ilgilendirir,, Ruhsan SEKMEN İZMİR Alarko Eltopu takımmın uç sporcusunun, çlfte lisanslı olmaları konusunda gazetemize açıklamada bulunan Eltopu Federasyonu Başkanı Şeref Tunca, «Tallmatlara aykırı hlc bir şey yoptırmam» aedi, «Feshedllen kulübün sporculormın, mevcut lisanslarının kendiliğlnden geçer IIğini yitlreceğine» değınen Tunca, bu spor cularm, herhangı başka bir kulüpten lisans çıkartarak oynayabıleceklerını belırtti. «Ancak, bu durum bizl değil, BTGM Sicil Lisans Teşkilâtı'nı ilgilendirir» dıyen Eltopu Federasyonu Başkanı, sözlerini şoyle tamamladı: «Ortada karışık bir durum olduğu anlaşılıyor. Bu aşamada, Alarko ile karşılaşma yapmış olan takımların Itlraz etmelert doğaldır. Böylelikle herşey yeniden Incelenip ,aydmlığa kavusturulabilir.» Bir ev kadını soruyor: "Ev işi cimnastik sayılır mı? «Son yıllarda sağlıkh yaşam diye bir şey tutturuldu. Hareket yapmak kişiyi sağlıkh yapar diyorlar. Oysa ben sabahtan gece yarısına kadar ev toplamak, çamaşır, bulaşık yıkaruak, ycmek yapmak, hemen hemen bUtün gün ayakta durmadan çalışmak gibi işlerle zaten hareket halindeyim. Benim yaptığım sağhklı yaşamın bir parçası sayümaz mı?» Nisantaşı'dan Nnrten SUSUZOĞLU Sayın Nurten Susuzoğlu: Günlük hayatımızda gelişen teknoloji nedeni ile çalışan adale grubu sayısı azalmakta ve sadece belirll kas gruplan ile çok sayıda hareket yapmaktayız. Iş bitimi dnyulan yorgtınluk hissi, az sayıda adale grubunun çok çalışmasmm doğal blr uzantısıdır. Oysa organızmayı sadece iş yapan kısıtlı sayıdaki adaleler değil, ŞİKEDEN DE KÖTÜL. Diyarbakır Eskışehir maçında şike oldu mu; Gozlanteplıler, Diyarbakır'da oynayacakları maçı kazanmak ıçın herhangı bir onerıde bulundular mı; Karagumrük, Duzoe'ye isteyerek mı yenıldl bılemeyiz. Olabılır de, olmayabilir de Fa kat bir şey olmaz ve olmamalıdır: KeSln kanıt ormadarrçene yanşıırmak. Bunlar, kişilerl olduğu kadar, koskoca kulup lerı de küçük düşürduğü gibi, haklıyı nak sız durumuna getirebillr. Dıkkatli olun sayın yöneticiler... SPOR SERVİSİ HAKEMLER: Temel Uros (6), I. Hakkı Korkmaz (7). ETİSPOR: Gülseren (4), Gülay (4), Dllek (5), Aynur (5), Asuman (5), Nursel (4). Hülya (5), Sevim (7), Nurcan (8). Arzu (7). ARÇELİK: Yıldız (6), Ayfer (8), Hale (4), Ayten (9), Emıne (7), Zeynur (7), Sevgi (6), Dsnız (4), Güler (5), Özlem (7). İlk yan 1712 Arçelık lehine kapandı. Ikıncı yarıya çok hızlı başlayan Arçalık Ayten, Ayfer, Emıne üçlüsünün üstün oyunlarıyla ikinci yarıyı 3222 kapattı. DİĞER SONUÇLAR; Bayanlaı: Haoettepe Türkocaği: 2111, Alarko Karantine: 2513, Taçspor ÇayKur: 3418. Erkekler: İTÖ Vefa: 2524, M. G0cu Beşiktaş: 2625, I. B. Yenlşehlr Arçelik: 2020. Etispor Arçelik : 32 : 22 Voleybolda Ankara Çocuk Islahevi, Yan ** *" Açık Cezaevi'ni 21 yendî ANKARA. (THA) Ceza ve Tevkifevleri Genel Mudurlüğu ile Beden Terbiyesi Genel Mudürluğu'nün işbirlığı sonucunda mahkumlann daha sağlıkh yaşamaları amacıyla düzenlenen voleybol karşılaşmalannm ıkıncısi bugun kapalı oezaevi yanındaki alanda yapıldı. Ankara Çocuk Islahevi ile Ankara Yan Açık Cezaevi arasında dun oynanan karşılaşmayı Ankara Çocuk Islahevi 21 kazandı Beden Terbiyesi Genel Mü duru Yucel Seçkiner, Geza ve Tevkifevleri Genel Müdü ru îlhan Çallı, Ankara Gum huriyet Başsavcısı Mehmet Elverenli, Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcısı Tolga Yağızath Voleybol Fe derasyonu Başkanı Naci Ba yamlıoğlu ve Adalet Bakan•ığı yetkiülerinın hazır bulunduğu karşılaşmayı çok sayıda mahkum izledi. vücudumuzdaki tüm adaleler ayakta tutmakıadır. Kısaca anılan bu durura nedeni İle daha sağlıkh bir vücut için çalıştırılmayan veya az çalışan adalelerm de beiirli etkinlik 1çmde bulunması gerekir. Kondisyoner Turgay RENKLtKURT Amatör futbolcu: "Bana kaç kalori gerek,, diyor «Amatör kümede futbol oynuyo rum. Ancak bir oto tamirhanesinde çalışıyorum. îdmanlara ve tnaça çı karken kendimi daha guclu kılmak Sayın Sehm Ustun: Amatör kumede oynuyorsun ve kendini guçlu kılmak istıyorsun. Ayrıca oto tamirhanesinde çalıştığını da ya zıyorsun. Bu durumda besienme doğal olmaüdır. Normal bir sporcu gunde zorundayım. Günde kaç kalori almam gerekir, ve bu kaloriyi hangi besinlerle sağlayabilirim?,. Bayrampaşa'dan Selim Ustün en az 3500 kalon almak zorundadır. Yapılan araştırmalar bir macta bir fut bolcunun 1500 kalon harcadıgım Söstermektedır. Buna göre bir futbolcunun 24005000 kalon alacak günlük beslenmeye tabi olması gerekir. Dengeli beslenmede yüzde 55 karbonhıdrat %30 yağ ve %15 protein alınması şarttır. Orneklersek 70 kıloluk bir sporcu 140170 gram protein (Et, sebze, süt. yumurta) 400 gram et 125 gram yogurt 75 gram peynir, oır yumurta. 400 gram sut karbonhıdrat unlu ve şekerli mad delerden sağlanır. Günlük 300500 gram ekmek veya dığer uniu besinlerle aynca 200 gram şeker veya tatlılardan sağlanmahdu. Yağlar ise 50 ile 100 gram arasında alınraaJıdır. Size protein olarak salam. kuru fa sulye, beyaz peynir, bezelye, kakao. tavuk eti, yağ olarak ilik ve tereyağ, karbonhidrat olarak şeker. bal, pirinç, bisküi ve çikolata tavsiye edebilirim. Antrenör Adnan DtNÇER Atatürk Yiiksek Oğretmen Okulu'na Bakanlığın plaketinl Vali Ayaz verdi. (Foto: Serdar BORA) ATATÜRKYÜKSEK OĞRETMEN OKULU GRUP BİRİNClSl Sakarya'da yapılan Universitelerarası Futbol Şampiyonası'nda jstanbul Atatürk Yiiksek Öğretmen Okulu grup birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın plaketini grup birincisi takıma VaII Nevzat Ayaz verdi. Ayaz, tören sırasında şunlan soyledl: cTakımı ve takım kaptanını kutlarım. Sporda olsun, dığer kurumlarda olsun, mutlaka bırıncılık ıçln çalışacaksınız. Ikinçi olmanızı da ıstemıyorum. Azımle çalısmanızı ve bırıncı olmanızı dılenm» Universitelerarası Futbol Şampiyonası Finalleri 79 Mayıs tarihieri arasmda Eskişehir'de yapılacak. (Serdar GÜRER) Karşılaşmadan sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü llhan Çallı her iki takım kaptanına birer şilt ve bayrak, oyunculara da birer anahtarlık ve voleybol kitabı armağan ettiler. Bir antrenör, kendi takımmın macını yönetti SPOR SERVİSt Amatör liglere erteleme maçları ile de vam edildi. Koşuj"Oİu Tepebaşı maçında Koşuyolu'nun çalıştırıcısı Hüseyin Geçer, kendi takımınm maçında yan hakem hk yaptı. Günün en farklı sonucunu, Tepebaşı'nı 5 3 yenen Koşu yolu aldı. Sonuçlar şöyle: 3. AMATÖR LİĞtNDE KOŞTJYOLU: 5 TEPEBAŞI: 3 Hakemler: A. îhsan Akat (7), Enver Bağlarbaşı (7), Hüseyin Geçer (5) Koşuyolu : Hayrettin (4) Oruç (4), Halit (4), Mustafa I (5), Fenml (5) Yalçın (8), Şükrü (6), Suat (4) (Saim 5) Mustafa II (7), Yumcu (4) (Haluk 6), Yılmaz (6) Tepebaşı: Alacan (3) Erdal (4), Adem (4), Erkan (4), Hamdl (5) Sabahattin (4), Tuncay (5), K. Aydm (8) Kemal (4), B. Aydın (5), Ibrahim (5> GoUer: Yalçuı (dk. 3, 32), Mustafa (dk. 20), K. Aydın (dk. 51, 59), Haluk (dk. 73), Hamdi (dk. 79), Saim (dk. 75). AYVANSARAY: UFUKSPOR: 0 0 kbacaı • Tekfen ve ünitelen arasındakı erkekler masa tenısı turnuvasmın 3. gun karşılaşmalarında Tuncel Keslun, Galıp Güneşdoğdu'yu 30, Yuksel Kılıç, Omer Tönük'ü 30, Mehmet Karagoz, Hüseyin uzdal'ı 31, Mustafa Ergenç, Rıfat Ergen'i 30 yendıler. Fınaller hafta sonunda yapılacak. • Akadlar Karadeniz Gençlik Kuiübü Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı. Başkanlığa Faruk Özksn getiruirken, Seyit üomir, Emin Batmaz, Hamit Hastürk, Mehmet Göç ve Veysel Bardakçı da yenl kurulun diğer ttyelerl oldular. • Levent Phllips Sahası'nda yapılan Abdi Ipekçi Gençler Futbol Turnuvası'nda Şirintepe'yi 10 yenen Esentepe Gençlikgücü çampiyon oldu. ödüller De niz Özkaya tarafından verüdi. D. Bakırlı futbolcular para öneris'mi geri çevirdiklerini anlattılar Recai: "Kafamız olsa futbolcu olmazdık ANKARA, (a.a.) Diyar bakırspor'lu futbolcu ve yo netıcılerin dun Futbol Federasyonunda Şike Tahkik Kurulu tarafından ifadeleri alındı. Temel Çağlayan, ZekaiSel lı ve Hoşer Ergun'den kurulu Şike Tahkik Komisyonunda ifade veren Diyarbakırspor'lu futbolculardan Ayhan, Ahmet, Recai, Ergun, Şeref, Bulent, Irfan, Metin, Mustafa, Ramazan, K. Ibrahim, B. Ibrahim, Kahrainan ile yoneticilerden Mehmet Macit ve Mehmet Kalfagil, Eskişehir'in şike teklif etmediğini aksine Gazıantepspor'un şike teklif ettigıni açıkladılar. Tahkik Kuruluna en uzun ifadeyi kaptan Ayhan verdi. Ayhan bir saat kırkbeş dakıka suren ifadesinde, Eskişehirspor'dan hıçbir şekılde şike teklifi gelmedıği ni, gelse bıle kesinlıkle re( dedeceklennı söyledı. Diyarbakırspor'lu diğeı futbolcular da Gaziantep spor'un şike teklif ettiğin ve bu teklifin başta yoneticıler tarafından geri çevril diğmi belirttıler. «Oğlum senin kafan çalışmıyormu? Bu kadar para teklif edilmiş neden almadınız?» şeklmde bir soru so ran Tahkik Kurulu Başkanı Temel Çağlayan'ın bu soru suna Recai «Kafamu olsa zaten futbolcu olmazdık» dıye cevap verdi. DİYARBAKIB, BELGELERİ FEDERASYONA VERDÎ öte yandan Dıyarbakırspor Yoneticisi ve Kulüp Avukatı Kemal Bıngöllü, Gaziantepspor'un şike tekli fi ile ilgi hazırladıklan belgeleri Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan arman'a teslim etti. ANKARA (a.a.) Türkiye Yıldızlar Basketbol Şampıyonası'nda I. B. Yenışehır'ı 7673 yenen Efes Pilsen bırıncı oldu. Maçın başıncla tam saha baskı yapan Yenışehır. Efes Pılsen'e dokuz sayı fark yaptı. Ilk yan 4442 Yenışehir lehme bıtti. Ikıncı yarıda Ertuğrul ve özcan'm başanh oyunlan ile Efes Pilsen öne geçti ve maçı 7673 kazandı. Efes Pilsen'in birınci olduğu Turkıye Yıldızlar Basketbol Şampıyonası'nda I. B. Yenışehir ikinci, ITU ise üçüncü oldu. Dalıa sonra, dereceye gıren takımlara kupa ve ödüllerı Fasketbol Pederasyonu Başkanı Osman Solakoğlu tarafından ve rildi. Yıldızlar Basketbo! Birinciliği'ni Efes Pilsen kazandı Hakemler: Tefik özüdüz (6), Hakan Ayla (4), Bencer Akanay (51 Ayvansaray: Mustafa (4) Erdoğan (5), Erol (3), Çoşkun (4), Şaban (5) Yusuf (4), Davut (5), Kenan (6) Kadir (3), Habib (4), Vecdi (5) TJtukspor: Ahmet (5) Mustafa (4), Turgut (5), Ünal (4), Kemal (3) Utk u (4), Kenan (6), Selami (4) Ercan (4), Alaatin (5), Mehmet Ali (4) ötekl sonuclan Doğangüneş Kurtuluş: 1 0 Gençler Uginif. ı CibaU: 1 3 Profilo Fmdıklı: 2 0, Ç. Talimhane î . Tsrsanesl: 2 0, Beştelsiz Yahyakemal: 1 0. Düzce yöneticileri şike iddialarının maksatlı olarak cıkarıldığını söyiediler DÜZCE, (THA) Düzcespor Yönetim Kurulu Karagumrük ile oynadıklan lig maçında ortaya atüan şike iddialan üzerine bir yazılı açıklamada bulunarak, şike iddialarının maksatlı olarak cıkarıldığını bildirdiDüzcespor Yönetim Kurulu açıklamasında şöyle denüdi: «Tüm İstanbul basmı re spor otoriteleri gördüler ki macı masa başında değll sa hada kazandık. Karagümrük maçı öncesinde yapılan maksath şike söylentileri fut bolculanmızı bu maç İçin kamçıladı, Bu şike dedlkodulan Karagümrük Teknik Dlrektörü Şükrü Ersoy tarafmdan orta ya atılmıştır. tddia bu kulübün kendi içindeki huzursuz luğunu yok etmek amacıyla çıkanlmıştır. Saym Şükrü Ersoy bir za manlar Düzcespor'un çahstı rıcıhğmda bulunmuştu. Ekmeğini yediği eski kulübüne karşı bu kadar çirkin ta Tir almasına biz de şaştık. Sayın Yıhnaz Tokath Istanbul'daki toplantısında yaptığı açıklamada haklıdır. Kendisine bu durumu ihbar edenlerin kimler olduğunu bilemediğimiz için olaym üzerine gerektiği biçimde gidemedik. Olaym aydınlanmasını bizler de bekliyoruz.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog