Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 Hipertansiyon, hâlâ ölüm nedenlerinin başında geliyor Hipertansiyonu olanlara öğütler Tansiyon ölçümünde dikkatli olun. ) Kendinize tuzsuz, kalorisi düşük, karbonhidratı az olan yemek listesi hazırlayın. ) Şişmanlıktan ve sıcaktan kaçının, banyoda fazla kalmayın. \ Alkolün damarlan açtığı sözüne kulak vermeyin. ) Kabız ve bronşit olmamaya dikkat edln. ) Alafranga tuvaleti tercih edin . | Sık sık yürüyüşler yapın. ) Grip, nezle, nefes darlığı ve öksürük ilaçlaruu hekime danışmadan almayın. Çapa Tıp Fakültesi Hipertansiyon Polikliniği doçentlerinden Dr. Aykan Canberk'e göre, hipertansiyon ciddi, ancak bir hastalık değil. Kalp, beyin, böbrek ve gözde büyük hasarlara neden olan hipertansiyona karşı hastalara ilk uyan: Tansiyonunuzu yoldan gelip geçenlere ölçtürmeyin. Hastanelik olursunuz. Abdülkadir YUCELMAN Kahvede veya oır ıoftantada ya da vapurda veya trencle elinde bir küçük çantası ıle karşıruza cükılıp «tansiyon olçüyoruz, saglığımz için» diyen bir kişiye tansiyonunuzu 20 ura gibi bir mini ücretle ölçtürebiliyor, beltci tansiyonunuzun düşük olduğunu söyleyen dipiomasız sağlık memuru tipi ne inanıp doğruca bir lokanta ya girip tıkabasa bir yemek de yiyebüiyorsunuz. Ama dom torunuz «sakın ola ki, böyle yoldan gelip geçene tansiyonu nuzu ölçtüriirseniz sonra sizi apar topar alıp bize getirirler» diyor. Ve doktor başından geçen bir olayı da anlatıyor: «Kuzguncukta bipertansiyonlu bir hastanuz vapurda karşısına gelen bir tansiyoncuya ölçüra yaptırnuş, tansiyoncu da ona tansiyonunun normal olduğunu, tuzlu yemesinin sakıncalı olmadığııu söylemiş, hatta bunu öğütlemiş de. Ama sonra hastayı cankurtaranla bize getird) ler.» GünUmUz hastalıklannın tıat ta ölüm nedenlerinin başında geliyor hipertansiyon. 40 yaşından sonra olduğu gibi gençlerde de görülen bu hastalık damarlarda dolaşan kan basıncının normal hudutlann üzerine çıkması. Genellikle büyük tansiyonun 15 ve Ustünde, kil çük tansiyonun da 9 ve üstündi olraasj hipertansiyon lçln başlangıç deger. Hipertansiyon IU haatalann ancak yüzde 10' unda diabet, damar sertliği, böbrek hastalığı gibi bir neden bulunuyor. Diger %90'ı gibı büyük bir bölümünde neden henüz billnmiyor. Çapa Tıp Pakültesl Farmako loji ve Hipertansiyon Polilüııü ği dogentlerinden Dr. Aykan Canberk ailevı bir özellik gösteren bu tıastaUğın kötü beslenme, stress, sigara alısk&ulığı gibi faktörlerle yakın ilişkisi oldugunu balirtirken sözlerine şunları ekliyor. «Genellikle sinsi başlar, kimj kez ba? ağn», ba$ tlonmesi, gibi yakınmalar ya da bir raslantı so nucu tansiyon ölçiimü sırasın da saptarur. Tedavi edilmeven kişilerde dalıa lıızlı seyreder. Hipertansiyon; kalp, göz, beyin ve böbrek gibi önemli organlarda tedavisi güç basartara neden olur. Yıllarca yüksek basınca karşı çalışan kalp biiyür, kalp yetersizliği, koroner damar yetersizliği, ve hatta mi yokard infarktüs gelişir. Kimi hastada halk arasında yarun ya da yan felç dediğimlz beyin kanamalarına vnrıncaya dek uzanan klipik tablolar meydana gelir. Ayrıca göz dibl kanamalan sonucu ^eçlcl ya da devamlı körlük gelişebilir. İleri dönemlerde böbrek yeterslzliği ve üremj jelişebillr.» HtPERTANSlYON CtDDl FAKAT KORKULU BİR HASTALIK DEtitL Hipertansiyonlu hastalar konunun öneroini bildikten ve ge rekli tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra korkulacak bir durum kalmayabilir. Dog. Dr. Aykan Canberk tedavi İle ilgili blr reçete veriyor ve bu reçetenln en başına da şunu yazıyor «Hipertansiyon Ue tedavide en önemli koşul tansiyonun ölçülmesinde gerekli titizliğin göslerilmesidir.j. Ikincl tedavi sorunu diyet oluşturmak. Doç, Dr. Canberk hipertansiyonlu hastalann tuzsuz yemeğe ahşmalannı öneriyor. Bunun hemen yapılması güç oluraa çayın kahvenin azal tılması, kalorisi az, karbonhıdrattan fakir, bitkisel yağlardan oluşan bir diyet uygulanmasını tavsiye ediyor. Yenıek diyeti denilince bir soru takıhyor zihinlere « Al kol damarlan açarmış, doğrumu?» Doç. Dr. Ajhan Can berk'e yöneltiyoruz sorumuzu. « Alkolün damarlan açması sözü hemen her hastanın aklına yatıveriyor. Oysa alkol yalnız küçük ve yüzeysel damarlarda, yüksek düzeylerde almdtğında hafif bir genişleme yapar, takat zararlı etkisl daha ön plana çıkar. Alkol hiperlansiyonlu hastada tedavi soru nu da getirir. (İlaç alkol) et kileşmesi ya tansiyon ilacmın etkisini artırır ya da etkisini azaltır kl her Ikisinde de beKlenmedik büyük tansiyon düşme ve yükselmeleri meydana gelir.» Hipertansiyonda bir başka tedavi şakli de zayıflamak. K.a lori kısıtlaması ile zayıflama sağlandıktan sonra ytikselmiş kan basıncı normale dönmelcte ya da kolayca kontrola alınabilmekte. Bu arada sık sık yürüyüş yapmak da en başta gelen tavsiyelerden biri. Hipertansiyonlu hastaların banyo yapmalanna dikkat etmelerl de çok büyük önem taşıyor. Özellikle sıcak bir banyo ve banyoda uzun süre kalmalar tansi3onun yükselmesine neden oluyor ve hasta nomaya giriyor. Bunun gibi güneşte kalmak fazla güneşleamek ya da aşm yürümek bu hastalık için büyük tahlikeler doğuruyor. STRES HİPERTANSİYONUN ANASI Bir çok hekim hipertansiyonun anası olarak stresi gösteriyor. Üzüntü, kuruntu, can sl kıntısı gtbi tansiyonu ters yön de etkileyenler de var. DOKtorlar aman kızmaym üzülmeyin, her şeyi bir kenara atın diyorlarsa da günümüzün koşullan içinde bu tavsiyeteri ya pabilen kaç kişi çıkar? Hipertansiyonun bir başsa tedavi şekli de müzmin kabuslık ve bronşit ile mücadele. Ya yılan gözlemler yaşlı hipertansiyonlu hastalann kabızlık sırasmda tuvalette ıkınma sonu cu beyin kanaması geçırdiklerinl ortaya koyuyor. Doç. Dr. Aykan Canberk'in tavsiyeleri şöyle « Hipertansiyonlu hasta kabız kalmamah, bunun tedavisini yaptırmalı ve alafranga helaları kullanmaüdır.» Ve yine Dr, Canbsrk kabız olup da hipertansiyonlu olmayan hastalara bu kez alaturka tuvalet öneriyor. İLAÇ NASIL KULLANIMR? Hipertansiyonlu hastalar 1 çin en büyük sorunlardan bir tanesi de ilaç seçmek ve llacı kullanmayı bilmek. Sözü Doç. Dr. Aykan Canberk'e bırakıyoruz yine. «Düzenslz ve gelişigüzet ilaç alnıak çok tehlikelidir. Bazı kişiler kendi tansiyon larının iniş ve çıkışlanm baş ve ense ağnst gibi şlkayetlerin başlaması ve bitmesl İle anlatUklannı sanırlar. Nitekim bir hastanın baş ağrısı geçti mi tan siyonunı düştü diye ilacı bırakır. Oysa son çaüşmalar tansiyon ilaçlarımn ani olarak bıra kılması sonucu beyin kanamalan ve kalp krlzlerlnin meyda na geldiğini göstennîştir. tstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Farmakoloji b V < lümü dooaıtl Dr. Aykan Canberk 1982'nin Dünya yaşlılar yı lı olduguna değinerek sözlerinl 5Ö3"le noktalıyor. «tîlkemizde yaş ortalamasının 80'lere ulaşması biz hekimlerin en lıüyük aınacıdır. 80'lee ıılasan sağhklı bir yasam Oi «ğiyle...» Olüm telgrafı yerine üç günde ulaşü usuf Özdeniz, geçenlerde Ankara'dan çekilmiş acı bir telgraf aldı. Şöyle yazıyordu telgrafta «kardeşm Macide vefat etti. Acele gel.» Yusuf Özdeniz üzüntüyle sarüdı telefona, kardeşinin ölüm nedenini, cenazenln ne zaman kaldmlacağını v.s. öğrenmek lçin Ankara'ya telefon ettl. Aldığı ya nıt daha da acıydı. Çünkü Kardeşi 3 gün önce ölmüş ve cenazesı de kaldınlmıştı?.. Telgrafın bir çekiliş tarihine, bir de eline geçiş tarihine baktı. Telgraf nisanın 22'stnde çekilmiş, 3 gün sonra yani 25'inde eline geçmlgti. Özdeniz hışımla Kadıköy Postanesine gidip olayın aslını öğrenmek üzere nıüdürün yanına çıktı. Mürlür Y Uzüntülerinl bildirmekten başka ya pacak bir şeyi bulunmadığını söyledifc ten sonra sağa sola telefon etti. Fakat sonuç sıfır. Telgrafın neden geciktiglnl. bir türlü öğrenemedi. MUdürün dediğine göre, yıldırım telgrafın 40 daklka İçinde vatandaşm eline geçmesi gereklr. Şimdl Yusuf özdeniz hem kardeşl nin vefatma, hem de bUrokrasinin kaplumbağa hızıyla lşlemesinin sonucu telgrafın eline geç geçmesi, ve son vazifesl olan kardeşinin cenazesl ne katılamamaktan İkl kat üzgün. öz deniz dert yanıyor «bu bir yüz karası dır. Ulaştırma Bakam'mn nararı dik katine snnarım.» oğuştan iki taraflı kalca çikığı olan Öztürk soruyor: »akatliğım, ameliyat olmadan oktor raporuyla nasıl düzeldi? 42 yaşındaki YSE sürveyanı 1972'de aldığı raporda % 64.4 sakat gösterilmiş. Hiçbir cerraîü müdahale yapılmayan Öztürk'ün sakatlığı 1981'de aldığı raporda ise % 37'ye indirilivermiş. Barbaros GENÇAK >iz Hıç 42 yoşıno geimış, juşton iKı taraflı kalça çılı ınsanın iyıleştığini gordüı mü? Hiç bir cerrahı mühale olmadan du insanın Iça cıkığı iyileşi'yor bazen... ısıl mı? Anlatalım: Kâmil Ozturk, 1940 Sakcırya ğumlu. Bır kamu kuruıuşunı görevlı: Vol Su Elektrik Isnbul Mudurluğu'nde «İnşoat rveycmi» olarak çalışıyor. ı65 yılından bu yono da 17 Idır primlerini muntazaman iüyor. Kâmil Öztürk, 1973 yıltnda ışli Cocuk Hastanesinden Sakatlar için sağlık kurulu iporu» aldı. Bu raporao «ikl ırath doğuşton kalca çıkıgı» azılı. Raporun bir bölümünde a sakatlığının «Sürekli» oldu u ve «Yüzde 64,4 oramnda» Iduğu koydedilmiş. A'adan yıllar gecip, Kâmll )ztürk işine devam ederken enı bir yasa cıkıyor. Bu yasa jsreği Kâmil öztürk'ün sokatığının yeniden saptanması geeklyor. Öztürk, «Sakatlar için sağlık kurulu raporusnu alaDilmek icin «Taksim Hostanen»ne bö^vurdu, Kâmil Öztürk'e buradon verilen 7.8.1981 tarih ve 3308 sayılı raporda «Doğuştan ikl taraflı kalca C"kığı» denildi. Buraya kadar herhangi bir aksaklık, ya do oksilik yok. Ancak... Kâmil Öztürk'ü Tak sim Hastonesinde muoyene edenler arasında bir «Ortopedi» mütehassısı yoK... Muoyene edenler arasrnda kimler rnt var? Göz. Dahiliye, Horiciye, KulakBurunBoğaz mütehassısı doktorlar var. Hadl bunu da normal karşılayalım: Raporda kalco cıkığı saptaması yapılmasına karşın, Merkez Sağlık Kurulu'nu oluşturan ve yine aralorındo bir «Ortopedl» mütehassısı bulunmayan doktorlar Kâmil Öztürk'ün eakatlığının oranını «Yüzde 37» olarak saptayıvermişler. Şimdl r » olacak? 17 yıldır SSK'ya prim ödemekte oian Kâmll öztürk, yeni cıkarılan yasadan yararlanarak erken emekli olamayacak. Çünkü yenl yasa 15 yıldan fazla prim ödeyen ve sakatlığı yüzde 40'ın üzerinde olanların erken emek li olabiiecekterinl hükme bağlıyordu. Kâmil Öztürk şimdl soruyor: «Ben hiebir carrahi müdahala yaptırmadığım halde sakatlığım nasıl oluyor da yüzd» 27.4 azalabillyor?» Şimdl biz de llgililere diyoruz ki: «Nasıl oluyor do bir in•an ameliyat olmadan kalça çıkığından kurtulablllyor?» Sîîrtlilere afiyet olsun! llrt'te Son Söz gazeteslnin haberinin blr bölümünü beraberce okuyahm: «Siirt'in mahalll Cigor Bayramında 2 bin tepsi baklava ve 10 kilometre uzunluğunda bumbar y»nildi. S Şehrimizde baharı karşılamak amacıyla ber yıl nıart ayının ilk bafta sında kutianan tnahalli bayramlardan olan Cigor'da bu yıl da 4 mll yonlak baklara ve 10 kliometre nzunluk oluşturan bumbar yenildi. Siirt'in bu mahalli bayramında ayrıca nişanlı genç kız ve yeni evlile re aileleri tarafından gflnün mahal ti bir pekmec tathsı olan BayosMeka tip (sariu muska), baklava veya sarı burma gönderildiğinden, bu mahalli bayram dar gelirliler İçin ekonomik bir felaket olmaktadır.» Bu mahalll felaket de Japon Işl ml acaba?.. Tabloları kim kesiyor? Z aman zaman sanata karşı garip ve sapık davranışta bulunan kişüerden söz edilir. Ünlü ressamların tablolarını, heykeltra^la rın yapıtlannı tahrip e den pek çok kişi olmuş, yakalanmiştubugüne dek. Bu kez de böyle bir olay İki ressamımızın başına geldi. Hem de Istanbui'da. Dahası Belediye'nin Taksim Sanat IL SONUNDA AÇILACAK Emnlyet mensuplannm sağlık sorunlannı giderecek, Pods Hastanesinin yıl sonunda hizmete gireceği belirtildi. IFotoğraf: Ender ERKEK) lstanbul Altunizade'de özel polis hastanesi kuruluyor lstanbu! Haber Servisi Altunlzade'de yapunı sürdürülen 200 yataklı Polis Hastanesi'nln yıl sonunda tamamlanacagı ve hizmete açılacagı öğrenlldi. îscanbul polis örgütünün ihtiyacını karşılayacak hastanenin süratle bitlrilmesı için tçigleri Bakanı Selahattin Çetiner, ilgilllere talimat verdi. Ttlm modern araçlarla donatılacak olan Polis Hastanesi'nln örnek bir hastane olacagı belirtildi. Bugüne dek, devlet nastanelerine giden polisln böylece kendi hastanesine kavuşacağı belirtlllyor. ö n cepnesinden baKildığmdia üç, arka cepheden bakıldığında. 7 katlı görünen hastanenin bazı cihazıarmın şim diden sağlandığı açıklandı. Konu ııe ilgi1 olarak, yetkililer, «Hastane dışında, Era1 niyet örgütünün sağlık güvencesi yonünden özel maksatu sağlık hizmetleri verebilecek diger yan sağlık kuruluştarı, (Rehabilitasyon, yaşhlık hastanesi ve Uzakdoğu savunma oyunları eğitim merkezi) gibi hizmetlerin de sttratle gerçefcleştirileceğinl» söyledller. Resimde 200 yataklı Polis Hastanesinin son durumu görülmektedir. ÜN VE PARA 16 yaşında tinlü fllm yıldızı Brooke Shields, «Barbic» marka bebeklerin modelliğinl üstlenerek ününü paraya çevirmenin yolunu buldu. Brooke Shields bebekleri • m yaşındaki ünlü fitm yıldızı Brooke Shields sahip | Q olduğu ünü paraya çevirmenin iyi bir yolunu buldu. Genç oyuncunun bir çoçuk oyuncağı şirketlyle yaptığı anlaşma sayesinde yüzbinlerce Amerikan çocugu Broohe Shields bebekleriyle oynayacak. 'Barbie* marka bebeklerin bir modeli Brooke Shields'in <hıh" demiş de burnundan düşmüş gibi olacak. Bunun gerçekten de böyle olması için film yılüızının annesi, Teri Shields, hazırlanan ilk modeli, üzerinde düzeltmeler yapılsın diye iki kez geri gönderdi. Birincisinde modelde Brooke'un sağ yanağmdaki gamze eksikti. îkincisinde de 18 yaşındaki oyuncunun göğüsleri çok büyük kaçmıştı. Şimdi ise, bebek Brooke Shields ile asıl Brootee Shields'ln tüm ölçüleri birbirlne uyuyor. Brooke Shields ile annesi bu işten bir milyon dolar alıyor. Buna karşıhk küçük Brooke Shields çok daha mütevazi. bebe&in fiyatı 12 dolar. Galerisi'nde. Atilla Tos ve Nevin Göker, ortak sergüerini açık bulıuıdurdukları galeride, bu nahoş olayla karşı karşıyalar. iki sanatçının da resimıeri kesici bir aletle kesiliyormuş. Bir anne için yavrusu nü ise. sanatçı için de vapıtı o kadar değerlidir. Günierce göz nuru, emeği ilp oluşturulan yapıtlara bu tür bir saldırt, olsa olsa «Sapık diye niteleyebileceğimiz biri tarafından yapüabilir. Tos ve Göker, başvuruda bulundukları Karakol'dan «Yapacak blrşeyimiz yok» yanıtını ahnca çaresiz kalmışlar. Taksim Sanat Galerisi geniş, bir kanadı büyük camlarla çevrüi, sanatçı ların yapıtlannı sergilemeye oldukça uygun bir galeri. Bir de yöneticisi var. Ama yine de «blri» gündüz saatlerinde, elinde nesici bir aletle gale rkle dolaşıp, resimleri par calayabiliyor. Umarız cebine bir iki tablo koyup elini kolunu sallaya çıkıp gitmez. Kaütetî kamyon Ankara Pazarları Süper Marketcilik Ihracat Ithalât Sanayi ve Ticaret A. Ş. Tasarruİ Sahiplerine Duyurur Şirketimizin, % 45 Yülık Sabit Faizli l'inci Tertip Tahvilleri 29 4.1982 Tarihinden İtibaren Bilim Mali Işler ve Tieareti Ltd. Şti. Muhasebecilik, Defter Tutma Mali Müşavirlik, Danışmanhk T. Genel Sigorta A.Ş. Acentalığı Radyo, Televizyon, Gazete ve Sinema Reklamları ve bunlaruı yayınlarını organize etmek Ticari Mümessillik ve Acentalık Adem Yavuz Sok. (Çelikkale) An Apt. 8/18 Yenişehir ANKARA Tel: 25 02 73 25 23 82 B ULUSLARARASI ENDÜSTRİ ve TİCARET BANKAS! A.Ş. Karaköy Şubesinde Satışa Sunulmuştur. Ihraç Olunacak Vahvillerin T u t a n : 300.OOC.000.TL. 29.4.İ9821.5.1982 TahviHerin Satış Süresi 13 Gün) 1.5.19831.5.1985 Ilk Faiz lediyesi ve Itfa HamilineBeş yıl TahviHerin Nev'i ve Vade 2000 adedi, Kupürler 50.000 TL. 2000 adedi, 100.000. TL. Tesblt olunan % 45 tutanndaki faiz oranı sabit olup ^ade sonuna kadar değiştirilmeyecektir. 1 5 19R4 tarihinden itibaren. isteyen tahvil malikleri tahvillerini kısmen veya tamamen iade ile bu tarihe kadar işlemis faiz ve anaparalarını yetkill kıhnacak banka veya bankalardan alabileceklerdir TahviHerin satısı. «ınapara ve fablerinin tedlyesi yetkılı kıiıncicak baıika veya binkalaı aracıhğı ile yapılacaktır. Anayasa Mahkemesi ve yabancı davetliler nayasa Mahkemesl'nin yirmincl kuruluş yıldönümti geçen hafta sonunda Ankara Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen bir törenle kutlandı. Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu törenin mahkemeye yakışır bir biçimde kutlanmasını arzulamışlar, bu amaçla bazı yabancı konukları da davet etmlşlerdi. Çok önceden altı Avrupa ülkesindekl Anayasa Mahkemesi ya da benzer işlevler üstlenen kuruluşların başkanlarına davet yapılmıştı. Yol paraları konukların kendilerl tarafından ödenecek, ancak Türkiye'deki masraflannı Anayasa Mahkemesi karşılayacaktı. Anayasa Mahkemesi Başkanları çağırılan ülkeler şunlardı: Federal Almanya, Italya, tspanya, îsviçre, Yugoslavya ve Avusturya. Gelgelelim îsviçre dışındaki tilkelerin Anayasa Mahkemesi Başkanlan çeşltll gerekçeler öne sürerek gelmeye yanaşmadılar. îsvlçreli gelecek derken son anda onun da gelemeyeceği an laşıldı. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesine göre Isviçreli davetllnin rahatsızlığı gerekçe gösterilmlştlr. Sonunda Anayasa Mahkemesi'nin yirmincl yıldönümü kutlandı, ama yabancı konuklardan hiçbirl davete hlcap etmediler. A TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ MESLEK TOPLANTISI (VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ŞİRKETLERİN NEV'İ DEOİŞİKLİĞI) Konusu 13 Mayıs 1982 Perşembe günü saat 14.30'da HARBtYE Cumhuriyet Caddesi No. 329"dalci YAPI ENDÜSTRf MERKEZt alt salonunda uve ve meslekdaşlanmıza girişte DAVETİYE alınarak sunulup tartışılacaktır. KOhfUŞMACL VEYSİ SEVİĞ. Maliye Bakanhğı Hesap Uzmanı BILGİ İÇÎN: TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLAR1 DERNEĞİ TEŞVİKİYE Hüsrev Gerede Cad. No. 21/1 TELEFON: 48 42 27 47 48 18 MC Geneı Müdürü Ziya Ozkau, Makina Künya'daki görev yıllarından beri üretımde gösterdiği titıziık ile tanınır. Makina Kimya'da kuıduğu Çırak Oku lunu daha sonra BMC'de eğitim mer kezi olarak yeruden oluşturan Özkan'ın düsturunu, «KaUte, ürettiğiniz maluı ayrınUsına dikkat etmektii'» olarak özetler. ü e çeıılerde, Ziya Ozkan adına gelen bır zarfı açan BMC Geneı Sekreteri Alı met Gürer, BMCnın 1981 yılmın en kalitelı otomotiv ureucısı seçılcügını öğrendi. Zıya Üzkan sevinçten uçuyordu. Ayağının tozu ile geldigı tran'dan 22 nisan günü sabah 7.3o uçağıyla İstanbul'a, oradan da Madrit'e giderken kendisini ugur layanlara, «Ürtada ödül enflasyonu var. O yüzden öüü lü önemsetniyoruz. Ancak en kalitell kaınyon üretti, denilmesi hayatımıa en anlamb olayla nndan biri oldu» dedl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog