Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAN 1982 KÖLTOR YAŞAM Cumhuriyet 5 Gaipten bir ses mi ekliyoruz? Eşref ÜREN ERLÇRJ Suhno ve anımsomo blr tür gorevdır bır topı ve ülke lcın. Ne yazık kı, Batı top'umlarıyla karşııaşica ook yaya kaldığımız, dumen suyunda gıttıgımız : Bu huyumuzu iyl bılen Mustafa Kemal Atatuık, sagnıt dlkmek yoluyla heykelı boşuna getıımedı Ama fcrz ılamını deriniemesıne anlayamadık Amaç; degerıerı i e oturtmak, onları her zaman anımsatmaktı. O ıstıulusca, gorevinde başarı gosterenlere vefakâr olalım, onları unulmayalım. Beşıktaş'takı Resım ve Heykel Muzesi, sanatı ıcten seven blr devlet adammın dılındekının, gonlundekınln anıtlaşmış bır orneğl değıl mı? Ya Hamdullah Suphı msrhum zamanın da Türk Ocaklarının sanatın her turlusu ıle halli hamur Halkevlerı oluşu... Guzel Sanat lar Akademlsı'nden Parıs'e oârencl gonderılmesı ve Devlet Resım ve Heykel Sergılerı Butun bunlar, muasır mpdenıyete (cağdaş uygarlığa) gıden Saner'ln ÎAV Tayolun guzel sanatlardan gectısı'nda 1. olan çağının ışaretlerıydı Ismet Inöu. nü, Koruturk guzel sanatlar yolunurı yolcularıydılar Sanot sarhoşluğlı, baş donmesı osıl oyıklığın ta kendısıdır Her alarıda bunca değeılerlmız olduğu halde, Batı'dakı orneklerin aksıne, sokaklarımızın, caddelerırnızin adlarını bıle onlara vermekte hasıs davrandık Ak'ımıza bır sanatcı adını bır sokağa vermek •son zamanlara kador gelmedı. Kabuklu Cevlz (Seref Akdık'ın oturduğu sokak), Arokiyeci Mehmet Efendi veya Kediseven gıbı sokak adlarını kullanmakla yetındık. Acaylp admın değiştınlmesinl bekleyen daha nıce sokak ve cadde vnr. Ne güne duruyoruz, bir ses ml hekliyoruz gaipten? Bir Şeker Ahmet Ali'yl. blr Zekal Paşayı. bir Süleyman Seyit'I, bır Avnl Lıfii'i, Ruhi Beyi, Feyhaman Duran'ı anımsamadık. Ya yazarlarımız' Şalrlerlmlz, romancılanmız yok mu? Kokü ne krran mı girdi? Rahmetll Hasan Ali Yücel, ressamların tumünü değilse de knlburustu olanları ısmi ve şahsıyla tanırdı. Onlaro o kodar aşına Idı. Mithatpaşa Bulvarındaki apartmanında Cemâl Tollu'ya poze etmiş, portresinl yaptırmıstı Bu bakan ve ressam ilrskisinin seanslarınaa Wâlunniu"şium. Merak ettım bu portre ne olmuştu'' Değerli oğlu ve kızıyla konuşmamızdan bunun kayıp olduğu anlaşıhyor. Dış ülkelerde hepımızden cok tanınan blr Nurullah Berk, bir Ferhunde Erkln, blr Mıthat Fenmen var. Onlar blze neler vermedıier neler. Blz onlardan blr şıiti bıle esirgedik. Tanımıyoruz onları. Kerametf kendınden menkul snnatcı gecınenlere Topkapı Sarayı'nın kapıları ardına kadar acık, buyur edilıyor. Gulunc oluyoruz, farkında değılız. Bu yakınmalorımız varakı mıhri vefayı da gectl. Biz İS' tedığimlz kadar değerlerl anım somayıp unutahm. tarih bu emeklerl unutmaz, su yüzüne cıkarır, hem de nasıl. ABDli profesör yazacagı kitabın arastırması icin Konya'ya geldi KONYA, (a.a.) Btrleşık Amerika'nın Pennsılvanya Üniversitesi öğretım Üyelerlnden Alman asıllı Prof. Gerhard Bowering, yazmakta olduğu «Tasavvuf ve Mevlâna» adlı kitabıyla ilgıli araştırma ve ça lışmalarda bulunmak üzere Konya'ya geldi. Çalışmalarını bzellikle el yazısı eserlerin bulunduğu tarlhl Yusufağa kltaplığı'nda sürdüren Amerlkalı bilim adamı, «Bu kitaplık büyük bir hazinedir. Emsal siz kitaplar bulunmaktadır.» biçlmlnde konuştu. Batı dillerinln tümünü, ayrıca, Arapça, Farsça ve Urduca dillerlni çok İyl bl]en Prof. Gerhard, yazacağı eser İçin Türkçeyl de oğrenmeye başladığını söy ledi. sınema atilla dorsay Arkadaşımız Atilla Dorsay seyahatte olduğundan sinema yazılanna bu hafta ara verilmiştir. Mithat Fenmen, Fa^ıl Say içim «Yaratı cılıkta Fazlı ilk kez rastladığım bir olay» Ögretmenliğini 7 yıldır AAithat Fenmen yapıyor 10. Istanbul Festivali nden Fazıl Say henüz 12 yaşında; bugüne dek altı resital verdi Mehmet DINÇER Alabıldıgıne sessız UtanKfiç Sorulaıa bırer sözcuklp çok çok birkaç sozcukluk cumlelorle vanıtlar veren bır çocuk Fazıl Say En çok futbolu sevıyor Soz futbola gehnce vuzunde bır avdınlanma belırıverıyor he men televızyondakı çocuk programlarını prk sevmıyor. Fazıl ılk dınletısını (resıtalını) 8 yaşındaykon Anka ra'da Sanat Kurumu salon larında vermış. Bu dınletınm uyandırdığı ilgı üstune, onu hemen televızyona çıkartmışlar. 1979 çocuk yılı olması nedeniyle Ilk konseri vıdeodan «Uluslararası Çocuk Şenliği'nde Sofya'da çalınmış. Sonra, 1980 vılında, Uluslararası Çocuk Kitapları Fuan»na. konser vermek uzere çağnhnış Fazıl Babası Ankarah edebıyatçı Ahmet Say'la bırlikte Almanya'ya gitmışler. Oldenburg Unıver sitesi konser salonunda piya nonun önüne oturmus. Çala cağı parçalar için 35 dakika ayırmışlar, küçük piyanıstimıze O her zamanki utangaçlığı, sıkılganhğı içinde başlamış çalmaya. Mozart çalmış dmleyenlere, Beetho ven çaltnış. kendi bestelerin den seçtiklennı çalmış ve kandisme aynlan sureyi dol durmuş. Ama Oldenburg Ünıversitesi konser salonunu dolduranlar Fa7il'ı bırakma mışlar Muthış bır alkış pat lamış 10 yaşındaki Turk ço cugunun bu beklenmeven başarısı bır şaşkınlık yarat mış ızleyenlerde, şaşkınlıktan doğan alkışlar uzenne, Fazıl, dudaklannda hep varolan. gızli gulümsemesıy le yeniden gelmiş sahneye. Kendi bestelerinden ikisıni daha çalmış. Ama alkışlar durmamış, bu kez Fazıl çık mış izleyenlenn onune «Tema verin, o temaya göre he men şimdi beste yapayım» demış. Inanmamaktan, hayretten gelen bır uğultu yuk selmiş salondan ve Fazıl'a ıki tema vermişler. Ilki «or manda gezintl», ikincısi «Al manya'ya otobüs yolculufrun üstüne izlenimler. Fazıl şöyle bir. beş on saniye duşünmuş ve başlamış verl len temalan ard arda çalmaya. Tuşlara son kez basınca, hınca hmç dolu salon çılgmca alkışlamıg onu. Durmamış alkışlar. Yeniden çıkmış sahneye ve Mozart'm «Türk Marsı»nı çalmış son olarak. 35 dakika yerine bırbuçuk saat surmuş konseri. Ertesı gunun Alman gazeteleri, ovgu dolu yazılar yazmışlar, resimlerini basmışlar Fazıl'm. Işte, Ankara Devlet Konservatuarı buyuk salonunda 6. dınletisini veren Fazıl Say'ın muzik geçmışinin kı sa öykusu. Dinletıden sonra, 7 yıldır ögretmenliğini yapan, müzık pedagogu Mıthat Fenmen ile konuşuyoruz. Gozleri dolu dolu. «Yaratıcıbkta, Fazıl ilk kez rast ladığım bir olay. Üstün yetenekli çocuklarda. başka başka yönler çok kuvretll olabllir. Fazıl'da buluşçu yan ve kompozisyon yetene ği hemen farkediliyor.» diyor. Kültur derslerinde ortaokul bır, pıyanoda ise lıse ikinci sınıfın derslerini izlıyen Fazıl, bu son dinletısının bırınci bolumunde Bach, Beethoven ve llhan Baran çaldı. tkıncı bölumun tumu kendi bestelenne ayrılmıştı. Konser bittikten sonra çıçekler, armağanlar verdiler Fazıl'a. Başansmdan öturu herkes kutladı onu. Ama oyle samyorum kı Fazıl'ın yuzündeki mutluluk, bu başarının büyükluğunden kay naklanmıyordu. O gun rahatça top koşturabilecek za mana kavuşmanın sevinci vardı gözlerinde... i grafik natçısı.. Sovyet yapımı «Toprağın Anası» filmi Almanya'da birinci oldu OBERHAUSEN, (ANKAI>PA) Oberhausen'de yapılan 28. Pederal Alman kısa metrajlı film festivalinde büyük ödülü Sovyet yapımı «Toprağın Anası» (Ağdıhş Deda) adlı fllmın kazandığı açıklandı. Uluslararası jüri tarafmdan büyük ödüle layık gö rülen filmin «Köylerin DoIraya Bağunlılıklarını» gosteren güzel blr örnek oluşturduğu bellrtîldi. 5000 marklık en iyl eğl t tici film ödülünü İse Macar yapımı «Bagrohegty Boszorkanya» adlı film kazandı Sezer TANSUĞ nç grafiker Emir r'in başarılarında fO'dakl hocalanyamsıra, bir süre :te çalıştığı Sait în'in de usta hakısa gerektir. Emin ;r son yıllann çegrafik yarısmalar an içinde kendisini ıl ettiren blr isim 1ya başlamıştır. En İAV (îktisadl Araş a Vakfı)'ın ambyarışmasmda bi1lik kazanmış ve 11 stüdyosunda biri çalıştığı ve hatta gtlrdiğl denebılegenç arkadaşı CoşAkşekerd'oln de ı yarışmada üçünlk kazanrnası Ugl çe bir sürpriz olmuşÎOŞKÜN AKŞEKER (1962) grafik daa Hgili herhangl bir ılda eğitim gorme3. ancak yerenekli blr ıç olarak grafik alaıda kendini kânıtli mın yoluna düşmüş '. Gençlerin usta tez hjndan geçer geç% btribirlerinl yürtendiren ve ustalaşan bu karşılıkh katlan, büyük ölçüde öv lye değerdir. Türkiye bl, ustaca çizgl çize. çizgl yolundan tüm astik değer olgulanı erişmede zengin geneği olan bir üikenin înçleri, vatan sevgisti yücelten ve tiretira smposunun artışına onük gorevlerini yeIne getiren sanatçı kl ler olarak karşımıza ıktıkça, buna sevtnlemek mümkün değil kiiacaı • NHantaşı'ndaki Akademi Kitabevi'nde bugün düzenlenen imza gününde R) fat Ilgaz ile Asım Bezirci kl taplarını imzalıyorlar. (Saat 16 0019.00) D mFga Pop Topluluğnnun beşlisl Ilk kez bir sosyalist pop müzik topluluğu geliyor Sanat Servisi Uluslararası 10. îstanbul Festivall'nde ilk kez bır sosyalist ülkenin Rock And Roll Müzik Topluluaunun konser vpreceğı açıklandı. Macaristan'ın en ünlü müzık topluluğu Omega. festıval programı çerçevesinde Açıkhava Tıyatrosu'nda iki konser verecek Bugüne kadar BBC Televızyonu'nda ve bırçok Avrupa ulkesınde konseıiere çıkan Majorka Adası'nda Uluslararası Bavbarella Pop Festıvalı'ne, Japonya'da Uluslararası Yamasha Festıvali'ne katılan Omega Pop Toplulnpu RCA ve Ballaphon gıbı fırmalarla plak doldurdu. odullpr kazandı ''Evet, Evet, Evet, Kadıköy'de Ali Poyrazoğlu Korhan Abay Tiyatrosu 'Çugınlar Kulubu* ıle «Evet, Evet, Evet* oyunlarım Harhiye Kenter Tiyatrosun'daki postenlen tamamladı Topluluk 'Evet Evet, EveUı 1 mayıs 30 mayıs arası Kızütoprak, Kent Sıneması'nda sunacak Alphonso Paso'nun yazdıgı. dılımıze Hale Kuntay taratından çevrilen, Ali Poyrazofflu, vanetımındekı oyunda Oya Başar, Bulent Kayabaş, Selım Naşıt Ozcan, Hulya Saglam ıle Peyker Ozcan rol alıyor Pazartesi dışında her gun 2115, Çarşamba 18 30, Cumartesi 15.00 ve 21.15, Pazar 15.00 18.00'de izlenebilecek. Fotoğrafta Bulent Kayabaş, Ali Poyrazoglu, Peyker Ozcan ve Selım Naşit Ozcan. • Nısa Serezlı . Tolsa Aş kıner topluluğu «Curruna 81» oyvınunu bugun Kadıkoy Bakus'tfi sergılemeyp başhvor Toplulukta ıkı unlu sanatçıdan başka Adela. Er tusfrul Çayırlıoğlu, Sevıl Us tekm, Ayşe Sontnez .lale Gozde, Nuray Hoşses yer alıyor • Bursa Yardımsevenler Dernegi Kültür Park Akarsu Restoran'da bir yemekll toplantı düzenledi. Yardımsevenler Derneği Başkanı Behiye Olgaç bu tür sosyal çalışmaların derneğe yardım toplayabildiğini, çalışmaların bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi. • Nisan aymdan başlaya rak her ay şııre agırlık veren bır seçkı vayımlayan Tan Yayınları ilk sayının özel bolumünu Cemal Sure ya'ya ayırdı. Tan seçkîsını yayma Enis Batur hazırhyor. Ingilizler, Nureyev icin Acık Hava'da inceleme yaptıiar Sonot Servisl Lonriın Festıvnl Balesı'nden bır heyet luluk ıle bırlikte konuk sanatcı olarak gslocok Rudolf Nureyev \n dans edeceğı Acık Hava Tıyatrosu nria ıncelema yaptı Festıval Komıtesı adına Neıat Eczacıbaşı'nın konuqu olarak İstanbul'o gelen heyet, Acık Hava Tıyatrosu'nun sahne ve ışık koşullarını gozden gecırdı Heyet adına bır acıklama ynpan Ingılız Kultur Heyetı Dans ve Drema Sorumlusu Trevar Mıtıhele, Lonara Festıvoi Balesı'nın 1 Istanbul Festıvalı'ne katılan kadıodan farkiı bır ekıple geldığını, başta Nuısyev olmok uzere dort konuk sanatcmın da bulunmabi nedeniyle gostenlerıne a y ı bır onem verdıklerını belırttı ve «Işık duzeni biraz takvıye edilirse sahne kusursuz olabllir.» dedı. 73 kışıden oluşan Ingılız Festıval Balesı gosterılerl bır ta surecek gosterılermde «Glselle» Balesı'nı sergileyecek. emiha Berksoy 20 yıllık koleksiyonunu sergiliyor KJmi briç oynar, yüzmeye gider, ben sanatla vakit geçirîrim» Feryal ÇEVİKÖZ Sanat Servisl Seııha Berksoy Atatürk ;tlltür Merkezi'nln sergi ılonunda 20 yıllık çalışlalarınm oluşturduğu retm kolleksiyonunu sergiyor. Galerlde 60'ın Ozerinde apıtına yer veren Berkoy sergtye koymadıkları Ile birlikte yapıtlannın 100'ü aştığını belirtiyor. 1928 yılında Konservatua ra, 29'da Güzei Sanatlar Akademisi Restm Bolümü ne 1930'da da Şehir Tiyatrnlarına gıren Semıha Berk soy «Görduğunüz gibi ben sanatların tıimü ile içiçe ol mıi'iura o yıllarda halen de öyle ya» dlyor. 1969 yılında resimlerini Berlin'e götüren Berksoy'un yapıtlan Hammer Galertsindo sergilenlyor. Reslmlerl lçln Die Welt gazetesfnde şu satırların da yer aldığı eleştiri çıkıyor: «Resmi işaretlerle anlattyor. Geçml? le gelecek, ölıimle yaşam arasındaki Ilişkilerl ortaya koyuyor, ve resimlerinde Avrupa resimlerinde bnlunmayan kuvvetli blr me lankoli var. Resimier bir dakika içinde, kartonlar veya tuvaller Uzerine çizil miş, boyanmış..» Berksoy resimlerlndekl bu anlatımı şoyle dile getlr mekte: «Bu benim operacı lığımdan ileri gelen blrşey.. Resimlere bakarsanız hep sinde bir devinim, bir ya şantı, bir öykü görebilirsiniz. Resimlerimin tümii as lında bir tek resim: Bu da benim yaşadığım ömtir. Bu resimlerden bir tanesl eksillrse, bu zincir bozulur. Çünkü hepsi birbirine haglı olarak benim yaşantım. Onun İçin de satmadım. Ben hayatınu resmet mişim. Aynı zaman,la yaza cagım da ileride..» Semlha Berksoy'a «Bunca yıldır sanatçı olmanın getirdikleri götürdükleri nedir» diye sorunca «Sanatın benden pöttirdügil hicbir şey yok. Olamaz da.. Ben sanatla yaşanm, sa natla eglenirtan, mutln olurnnı. Klmi briç oynar, yumieye «rider. Ren sanatla vakit geçirlrim.» dlyor. tÜffLfTTMR Gösteri AFAD 5FVİT Al) AK CfNGlZ AKOUMAN OOCAN AKSE' tPSİN AIOK BASAF ŞİMASİ BARUTCU MIEHMET BAYIIAN CtNr.l? f l V A MUIMET CAKIR *v« CttlK Hiîrriuet TÜRK FOTOĞRAFINI BÜTÜN KİŞİLERİ VE YÖNLERİYLE ELE ALAN ÖZELBÖLÜM |Bir oym en seçkrn ürünlenm sunan dergi' CRUPKAStl KASK ŞAHtfM KAVCUN SAIIM OKUMUS FtKRET OTYAM ÇETtN ÖZEK ŞEMSA POZCU OZAN SAĞDIC CULfSJUR SÖZMEN NEJAT TOKSOV SEFA UIUKAN ALİ HİKMET VARUK MUSTAFA VURAI rURHAN DOVRAN ŞAKİR ÎCZACIBASI f FOT NUSRET NURDAN fRFN CÜIER ERTAN BURÇAK CVREN BAHA r.FUNBFVi ARA COLER ÇAMİ CÜNER 5CMSİ CÖMER İFSAK SA8İT KAIFACK j KARUOVA Türk fotoğraf ında ustalar, gençler, derneklerin fotoğrafüzerine düşünceleri ve ömekîer.. Türk fotoğraf tarîhi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog