Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 30 NtSAN EtAhbar,,ın başyazarı Mustafa Mübarek, Araplarla iliski kuracaktır Cengiz ÇANDAR bildiriyor KAHİRE Mustala Amin Mı«artn en eski gazetecUerınden biri. Ülkenin Ikınci büyük gazetesi «El Ahbar»ın başyazan. Nasır dbneminde, 1964'de Nasır'ı kızdınnış, CİA ajanı Kuçlamasıyla içenyo atılmış ve 8.5 yıl yattıktan sonra gazetesinın başına donmüş. Mısır'ın Toirçok gazetesinin başyazarlanmn ve koşe yazarlarırun hocası. Kendisıyle ülkenin bir nu maralı gazetesl El Ahram'ın hemen arkasındakl El Ah bar'ın 10 katlı bınasının 9. katındaki odasında görüşüyoyoruz. «Sedat demokrattk fcgfirlüklere saldınp herkesı hapse tıkmasaydı bngun hayattaydı» dlyor. «Nasır'ın ulaştığı en yuk sek populariteyı bile geçmiştı Çok popülerdi. tfstelik rilkeve çok muhtac kaUnan demokraiiyi de geürmişti. Ama ünlü Kudus ziyaretini yaptıktan sonra Batı dunyasında oyle goklere çıkanldı ki, kendisi de göklerde dolaştnaya, Mlsırlüan feüçumsemeye başladı. Bu nedenle ölduğu zaman Mısır'da kım«e faala tunutsamadı.» Ama Nasır bldüğttnde yer yertnden oynamıştı. Eğer NaBir 1967'den sonra popülaritesiJÜ giderek kaybetmlsse bu na Baktemur'un cezası muhtemelen bu gece infaz edilecek ELAZIĞ, (Cumhuriyet) 20 şubat 1980 gunü Malatya Doğanşe hır CHP Gençhk Kolları Başkanı Hasan Doğanı oldurmek suçundan Elazıg Askeri Mahkemesınce ıdama mahkum edılen ve bu karan Resmı Gazete'de yaymlanan Cengiz Baktemur'un cezası henuz infaz edılmedı Elazıg Cumhunyet sav cısı lrfan Seyıdoglu, dos yanın henuz gelmedıgını aynca Regaıp gecesmde ınîaz yapılmadıgmı taelırttı Infazın muh temelen bu geco yansı yapüacagı behrtıldi Cengiz Baktemur halen Elazıg Kapalı Ceza Evınde bulunuyor. BENİMSENDt Danışma Meclisl Adalet Komısyonu'nun dünkü toplantısında Şa habettin Ovah hakkında verilen olüm cezasının yerme getırılmesine Hışkın Başbakanlık tezkeresl kabul edildı. 1956 doğumlu Şahabettın Ovalı 3 Şubat 1976'da taammüden ve kan gütme saiki ile Ha(Arkası n . Sayfada) Sofvadan Izlenimier • Odalar Birliği'nce düzenlenen ihracat seferberliğimiz mankenlerimizin başansı ile sürdü. Bulgaristan Hafif Sanayi Bakanı Serbesof, Türk sını, «özendirici bir iğne» olarak nitelendirdi. «Bugüne kadarhep biz savaştık bu kez biz savaşacak değiliz.» sıl oldu? Ikı hderl çok yakından tanıyan, Sedat'ın özel ahbabı da olan Mustafa Amm yanıt hyor «Nasır oldügü zaman, halk kendıni uçakta giderken pılot ohnus gıbı hissettı Aslında kendisine ağlryordu.» MustaJa Amın, Sedat ıle MU barek arasında şu ortak noktayı ve ayrıUğı vurguluyor «Ikisi ıçin de oncelik ulkenin guvenliği idi. Sedat bıınu, herkesl içe ri tıkarak gerçekleştirmeye çaUştı, Mubarek ise herkesl serbest bırakarak sağlamayı duştinuyor. Mubarekie birlikte (erah lama ve ulkede demokratik bir ortam yaşanacağuıa umut geltli. örneğin benirn başyazılarun 28 kasun'dan bu yana sansut edılmedl. Mübarek demokrasi sozü verdi. Sözunfi tutmasını bekliyoruz. Henuz tumüyle btr demokratik ortam oluşmadı ama işaretler umut vcricl.» BARIŞ YİNE BARIŞ Mustafa Amın'e Mübarek döneminde Mısır'ın araplarla venı den ıllşki kurup kurmayacağını soruyoruz «Elbette» yarutun veriyor. «Kral Huseyin Üe kral Hasan, Sina'nın geri ahruşı dolayısıyla Mübarek'e kutlama mesajlan gönderdiler. Suudl Arablstan, Mısır gazetelerlnin girmesine dünden ıtibaren ızin verdi. Bunlar hep bu vöndeki işaretler. Hem komşunuzla barış içlnde olacaksımz, kardeşlerinizle kavgalı. Bu olur mu? Boyle devam eder mi? MUmkün değil» Ama eğsr kardeşlerirdz komşunuzla savaşmak ıstıyorlarsa' O zaman kendJlerl savaşurlar. Ama Mısır olmadan sa vaşmıyorlar Vallahl, biz savaşacak değiliz. Bugune kadar hep biz savaştık. Yenilince Mısır yenHdı oldu. Kazamnca Araplar kazandı. Onlar bize sadece alkış tuttular. Savaşan bizdik Ama artık savaşamayız Savaşamaz mısınız yoksa savaşmak mı ıstemıyorsunuz? Savaşanuyoruz. 1973'te savaşablleceğinlzi kamtladımz.. Kanal'ı geçebfldik. Yartn daha ileri gidebilirsmia belki. Btımı tek başınraa yapacak giıcümüz yok. Bunun 6nü ne geçecek çüçler Tar. Nasıria başı belaya glren ve tiitn ahbaplığına rağmen Sedat' la da yıldızı banşmayan Mus tafa Amin'm savaşmama tutku su bugün tüm Mısır'ı sarrmş glbi gdzüken bır ruh hallnl yansıtıyor. Nema problema komş Bulgaristan'dakı Turk Haftasmda etkinliklerle dolu renklı ve dırı gunler yaşandı. Erbil TUŞALP ANKARA Eoılgarıstan'da kı Türk Haftasmda, ardından aylarca konuşulacak etkınlık lerle dolu renklı ve dın gunler yaşandı Başkent Sofya, taşı topragı ve msanları ıle genç ışadamı Mehmet Yazar'ın oncüluğundekı b u girışımı coşku ıle karşı ladı Ilgı ıle ızledı Ve tadına do} amadı Turk Haftası, uluslararası ı lişkılerde dıplomatların yanı sı ra, ışadamlarırun orgutltı gücu nun etkınlığınm, çağımızın tartışnıasız bir gerçeğı olduğunu da anlattı Turkıye Odalar Bırligi Başkanı Mehmet Yazar, kıını yerde ince blr daplomat, kımi yerde tavırh bir devlet adamı gıbıydl, ancak Mehmet Yazar her yerde, işinı bılır başanlı bir tuccardı. Sofya'daki Turk Haftası Onl vesıada kapalı spor salonunun onünde düzenlenen bir torenle başladı ve dışsatım seferberliğınuzın saflarına katılmalarında bızce de hıçbir sakınca olmayan güzel mankenlerlmizın üstün başansı ile sürdü. Dış ekonomik ilişkılerimız açısın dan Edırne'den otede ılk sınavı nı veren uluslararası manken lenmızuı gosterılerı tum hafta boyunca gece ve gunduz konu şuldu Az değil hem de çok konu şuldu Resmı temaslarda konu şuldu o»3i temaslarda ıse tüm ayrıntılarına gırılerek konuşul du Ve tartışıldı Sofya'daKi Turk Haftasına katılan otekı kultur ve sanat etkmlıklennı golgede bırakan bu fırtına «cın sel enerjınin canlılara ozgu acunsa) b»r elektrik etıerıısmden başka bir şey olmadıgı» yolundakı VVılhelnı Reıch ın bı lımsel kuramını sofya'nın tam orta jerınde bir kez daha doğ ruladı Bmlerce klşınin gözlen onunde hem de. Başkent Sofya, bir anda Reich'in Amerıka'nın Maıne ilm dekı acunsal yaşam enerjisı a raştırma merkezıne donüver dı Yonetıcısıne gore, Turkıye nın ençok ılgı çeken moda ola y» olan Vızon show, Bulgans tan'ın başkentmde gonullere taht kuruverdı Ünıversıada spor salonu dolup dolup boşal dı YENI BİK HALKA 1982 yaz koleksıyonlarmı ser gıleyen Vızon Show bir başka habenn mujdecısı de oldu Çağdaş ıletışım zıncırıne bir tıalka daha eklendı Sofya'da Gozlerımızle tanık olup, kulak larımızla saptadığımız bu olay, televızyondan, radyodan, gaze to ve dergıden daha güçlüydU Kitaptan, plaktan kasetten da ha etkıli Tıyatrodan sinemadan daha akla yatöi mıüngten duvar jazı daha gorkemlı Çağdaş Turk Eı Devlet Halk Dansları ğu, devlet balesı eı ve fotoğraf etkınlıkle Turk Halk muzıği vı muzığı konserlerı de topladı Turk sanayi de Doner kebab, su 1 fıamsa tatlısı Turk m yok am* varsa yoksa zon Show vardı Sofya yumda, \obıde, rulet da, gece ve gündüz h Odalar Bırlığı Başki met Ya7ar Bulgar t Bakanı Vasil Zanof'ur na verdığı yemekte çı lıydl. Ulaştırma Bak en ust katmdan Sofya tığında, ıkı yıl oncesı nı anımsadı. önce re' ler soylendı, karşılıklı dostluk ve işbirhğı dıl le kadehler kaldırılda TELLAKLA OEV^A Türls hamamlarındak. lar ıle Japon gayşeları tmldı sonra. Beskent da 18 yıl Tıcaret Atase pan kır saçh bay MUu fıkracık anlattığında bc raptan kırmızıya yeni f tı Adanah tüccar taık tıkrası en sonunda çe Vera'nın yanaklannı al «anlatmam çok zor» c Ve kadehler coşkuyla Bulgar dostluğu ıçin 5 kalktı. Bıran dışsatın bu tür organızasyonlarU rılabileoeğıni dUşundüm bir hava ıçınde geçen gorüşmeler Bulganstan'ıı falcısı Vanga'nın gaıpten ğı ilgınç haberlerle son Bay Mihalof, Vanga'nın dovızle fal baktığını anu ca karşımda oturan bir nu Bulgar lırası leva'run nnın yuksek oluşunun t nl buldu. «Herşeyi dövizle yapuv ralannın kıymetU ohnası fal tabl.» tşadamının yanıtırun k sal olmadığını sbyleyec kı ağzımı açamadım î fıkrası, şapka ayakkabı sı, dbğme dıkme makına rası anlatıldı bırbırı ardu HAFIF SANAVt BAKANI SERBESOF İsrairin kınandıgı BM kararı Akyol: Anayasa takviminin önündeyiz Anayasa Komisyonu Sözcüsü Şener Akyol, eski siyasi parti mensuplan dışında eski Cumhurbaşkanlarından da yazılı görüş alınacağım bildirdi. ANKARA, (Cumhuriyet BÜ tosu) Danışma Meclısı Anayasa Komisyonu eski sı yası partı mensuplan dışm da eski Cumhurbaşkanları Celal Bayar, Cevdet Sunay ve Fahrl Koruturk'ten de ya tılı görüş alacak. Anayasa Komisyonu sözcusü Şener Akyol komisyonun 5'ncl aylık çab^ma raporu hakkında dun bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu Akyol, temel ilkelerin saptanmasma mayıs ayı başında başlanmasının öngoruldugunu behrterek süre konusunda «Dışımızda biçilen takvımin arkasmda değil, önun deyiz» dedı. Şener Akyol, Anayasa Ko mısyonu'nun 23 mart ile 22 nısan 1982 tanhleri arasmdakl faaliyetini içeren rapor hakkında şu açıklamayı yapti: •Hazırlanan Anayasa konusunda bugüne kadar çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından komısyonumuza gfin derilen görüşler sistematik bıçimde tasnıf edilmış olup degerlendirılmektedir. Komısyon uyesi Mumin Kavalalı tarafından hazırlanan özet rapor çoğalblarak Danışma Meclisi üyelerine dağıtılmak üzero Başkanlığa sunuldu. Yeni Anayasa'nm temel ilkelerinln belirlenmesi faaliyetlnin blr parçası olarak bazı temel konularda 1924 . 1060 ve 1061 • 1980 dö nemlerinin Incelenmesl faaliyetlne devam edilmekte olup son sşamaya geundi. Bu cümleden olarak «1924 1980 Türkıye'mn ekopohtık ve sosyoekonomık koşulla nnın tahlıli», «dernekler ve yazılı sozlü basın», «çalışma hayatının sorunları», «og rencı olayları ve umversUe lerın durumu». «tek meclıs çıft meclıs sorunu» «çok partılı doneme geçış ve çok pdrtıh sıstemın Anaya sa ıle üışkisı», «ıdarenm yar gısal denetımi ve Danıştay», «yasalann Anayasaya uygunluğunun denetımi ve Anayasa Mahkemesı» gıbı konular Anayasa hazırlığı açısmdan incelendi. Mayıs ayı başmda temel ilkelerin tespıtme başlanmaaı öngönilmektedır. Komisyonumuz goruşune baş vurulacak eski sıyasi parU mensuplannı behrlemektedır MGKnm 52 ve 65 numarah kararlan çerçevesmde bu kışılerden yazılı goruş alınmasına karar venlmıştır Aynca, eski Cumhurbaşkanlarından da yazılı goruş ahnacaktır. Go ruşlenne başvurulacak apo lıtık uzmanlar ıse Anayasa nın ılgıh bolümlennm gö ruşulmesi sırasında belırle necektır » Komisyonun bugünden 1tıbaren basın bultenı çıkaracağını bildıren Akyol, ılk basın bültenını gazetecılere dagıttı Bultende, komısyon çalışmalan ıle ilgıh olarak basında yer alan özendırici ve yardtmcı yazı ve incelemelerden dolayı, memnunıyet duyuldugu açıklandı. Türkiye kararın ABD'yi kmayan bölümüne katılmadı f/^ Turkıye, Israıl'ın kınandıgı karara, uçuncü bir ulkenin (ABD'nın) kınanması, ve Israü'in BM'deki durumuyla ilgilı olarak çekınce koydu. Sedat ERGİN ANKARA Geçen şubat ayında Bırleşmış MılletIsr Genel Kurulunda Israıl'ı sert bir şekılde kınayan kararda çekımser kalon Turkıye, benzer içerıktekı yen! Karar tasorısında bu kez olumlu oy kui'andı. Türkıye'mn Bırleşmış Mılletler nezdındekı daıml temsılcısı Buyukelcl Coşkun Kırca, oylamadan sonra yaptsğı açıklamada, Israıl'in üc oy bılo geçmeden bunöan once alınan Genel Kurul kararını hice saydığını b&lırttı ve Israıl'ın son saldırılarını sert bir dılle eleştirdi. Bununla bırlıkte, Tufkıye tumune katılmokla bırlıkte, kararda yer olan bazı ıfadeler uzennde çekmcesınl belirtti Buyükelçı Kırca, bir oy açık'aması yaparok Türkıye'mn kararı desteklsdığını. yerınde bulduğunu vurguladiKtan sonra ık noktaya dıkkat cektı Bunlardan birıncıst. kararda uçuncü bir ulkenin (ABD) kınanması Buyükelçı Kırca, Turkıye'nln Bırleşmış Mılletleı de çıkan kararlarda ücuncu ulkelere atıfta bulunulmasmı hıcbır zaman benımsemedığıni, bunun yerleşmış bir politika olduğunu anlattı Kırca'yı bu acık lamayı yapmaya Iten ifade ds, karorm sekızıncı paragrafında Amerıka Bırlesık Devletlerı mn ısım verılmeden Guvenlık Konseyı ndeki vetosu ve Israıl'e sağladığı askeri, sıyası ve ekonomik destekten dolayı kınanması Kararın gırışınde ayrıca Guvenlık Konseyının Israıl ıle ılgılı olarok ABD nın vetosu yuzunden karar alamaması yuzunden duyulan kaygı ve uzuntu ıfade edııdı Bu bolumcie acıkca ABD nın ısmı belırtıldı New York tan gelen habsrlere gore Turkıye nın karardakı kıncı cekıncesı ıse, Israıl'ın Bırleşmış Mılletler dekı durumu M ılgılı 11 ıncı paragraf uzerıne oldu Bu e poragrafta «israil'ın davranışlcrınn bu ulkenin banşsever bir ulke olmadığını gosterdığı» beiırtılerek «Israıl BM yasası uyarınca ustlendığı yukumlulukleri yerıne getırn'emıştır» denıldı Buyükelçı Kırca bu ıfadelerın go turtlmek 'Stedıgı anlamın açık olmadığını bunun Turkıye'yı tereddute sevkettığını bildirdi Gerek ABD, gerekse Israıl ıle ılgılı ıfadelsr şubat ayında cıkan kararda da kuçuk degışıkiıklerle cynen yer alrnıştı Turkıye şubat oylamasında kararda üçuncu ulkelerın kınanmasi ve tereddute sevkeden unsurların bulunması yuzunden cekımser Raldıgını açıklamıştı NATO ULKELERI NASIL DAVRANDC Turkıye, oncekı gunku oylamada karar tasarısına olumlu oy kullanan ıkı NATO uyesınden bırı oldu Ka rorı destekleyen ıkır.cı NATO uyesı de Yunanıstan, bu nun dışında ABD. c ederal Almanya, Ingıltere Fransa. Kanada, Norveç ve dıger NATO uyelerı ıle Batılı ulke lerln buyuk bir bolumu aleyhte oy verdıler Latın Amerıka ulkelerı ıle lspanya çekınnser kaldılar Mısır gecen şubat ayında yaptığı gıbı yıne çekımser oy kullandı DIŞIŞLERİ NE DIYOR? Dışışlerı Bakanlığı yetkılılerı Türkıye'mn BM'neki oyunun Ortadoğu polıtıkasınm sureklılığinı gosterdığını bıldırdıler Dışışlerl Bakanlığı so7cusu Buyükelçı Nazmı Akıman. «karara olumlu oy kullanmamız, bılinen Araplora destek verme sıyasetimızin bir parçasıdır, Tutumu1 muz sarıhtın» ded Alman Iltica Mahkemesi rekor kırıyor to Danıştay'ın iltica îşleriyle görevli 9. Dairesî 5 dakikada red kararı alıyor. Dış Habcrler Sennsi Federal Almanya, yülardır dünyanın bir çoh ulkesınden gelenlenn sıyası sıgınma ıçın başvurduğu bir ülke Gerçehten sıyası nedenlerle ıltica etmeh tsteyenJerle ülkelerınde hahlannda sıyası tahıbat olmadıgı haU de. sadece bu ülkemn ekonomık refahından yararlarvmak ıçın ıltica etmek ısteyenlerın sayısı yılda ortalama 100 bıne ulaşıyor. Bunun sonucu olarak sıyası ıltica faoşvurulonnm buyufe çogun luğu reddedılmeye baslandı. Aşağıda Alman «Spıegel» dergısının, sıyasi sıgınma hakkı başvurularının nasıl değerlendmldıgı konusunda Pederal Alman Danıştay Baş kanı Horst Sendler ıle yaptığı goruşmemn bir ozetını sunuyoruz Sayın başkan, mahkemeniz yenl yeni rekorlar kırıyor. Son rekorunuz nedir? SENDLER: Gerçekten, geç tiğimiz ay olağanüstü bir rekordu: Mart aymda 1550 dava gortildü. Ancak intikal eden slyasal sığınma baş vurulan da rekor düzeydey di Tam 1230 başvuru Bir besap yapahm. Bu rekorları Danıştay'ın, iltica îşleriyle gorevll 9. Dairesi'nın hanesine yazabiliriz. Bu daire normal olarak 5 baVANIT «HAYIE» Batı Berlin'de cezaevinde sınırdışı edilmeyi bekleyen yabancılar. Federal Almanya'dan sıgınma hakkı Isteyen ya bancılarm başvurularına verilen cevap hemen hemen hep «hayır» oluyor. klmle çalışır ve ayda 1500 temyiz başvurusunu temize havale eder. î a n i 5 dakikada bir dava goruluyor. Bir ulkenin en yuksek mahkemesi için dıınya rekoru demektır bn. Peki bıınun hukukla ne üglsi var? SENDLER: Var. Kaldı ki 9 Dairede toplam 1 hakim gorevlidir Dahası gelen davaların çoğu gerçek blrer temyiz degü, sığınma hakkımn reddediimesine yapılan itirazlardır. Yalnız geçtiğimiz yıl iltica dairesi, bu turden 8700 iltica lşlemi «temize havale etti.» SENDLER: «Temize havale etmek> sozünün bıraktıgı lzlenım, sanki gelen dosyalan kürekleyerek dışarı atıyormuşuz oluyor Boyle blr şey söyleyemezslnlz. Kurt TuchoLsky'nin şu sözleri aklıma geliyor: «Hukum, gorulmeden verllir.» SENDLER: Evet, kişiyi görmüyoruz, ama her dosya gorülür. Avukat'ın saydığı gerekçeler gerektlrdiği olçüde incelenır Daha fazlası yapılmaz, rasyonalizasyon budur. DM'den ızlenimier HükümetKomisyon tartısmasmi hükümet kazandı Betül UNCULAR ANKARA Danışma Mech sınde bugune dek uzennde en uzun gorüşulen ve tartışılan tasan «Toprak ve Tanm Refoımu On Tedbırler Yasa Tasarısı» oldu Tarttşma oyle hale geldı kı, komısyonla hukumet arasmdakı vanşı son anda hukumet ka?andı Turgut Yeçenağa Başkanlıgındakl toprak sahıplerı nın temsılcılerının dınlendığı, geçıcı komısyon kendı metnınde sonuna dek dırendı Arcak genel kurulda kendisine 22 yan daş bulabüdı Bir maddeHk tasan üzerınde ıkı gun tam 27 uye soz aldı. Hukuk tartışmaları çok uzayınca bazı tıyeler genel kurul kürsusunun ünıversıte kursusıi olmadığını anımsatmak zorunda kaldılar. HocalıkoğrencıHk tartışmalarının bırakılması gerektığını söylemeden geçemedıler. Tum bu tartışmalara karşın «Muktesebtaakmulkiyethakkı» kavramlarında, bğretım gorevlısı olan Danışma Meclısı üyeleri arasında bir türlu ortak goruş saflanamadı. Bir Uye de «Bu benım bocam, ?u benim oğrencim tartışmasuıı bıraton, bnrası mahkeme değil» diye konuştu. SES TOND Anayasa Komısvonu üyeşl Şener Akyol'un zaman zasoan ses tonunu oldukça vukseltmesi de üyeler arasında rahatsızltğa neden olurken, bn* Uye Akyol'un ses tonunu «voltej yuksekUğl» biçıminde nıteledi Hooaların hocası, Prot. Aklf Erginay da konuşmasnun bir yermde Sezar'm nasıl öldürüldüğunU anlattı. Ergtnay, Sezar'ın Brütüs dahll orada bulunanlar tarafından halnlıkle suçlanarak oldürüldüğünü anlattı Ancak, daha sonra, Sezar'ın vasıyeti açüdıgında tüm mahm mÜlkUnU ulusa bağışladıgının anlaşıldıgını bellrterek «Biz de bn mllletin mahyrz, müUdyet hakkı mokaddestlr.» çekünde konuştu Prof. Erginay'm ne demek istediglnl anlayanlar anlamayanlara arüattılar. Üye Feridun Güray İM, ban (Artcoaı S. •oyfıMki) 1 t SOı y.ı'dakı Turk batta rıci bir 1gne gibi» aedl nuşmasım şoyi« stirdurd Hafıl Sanayi BaKarn 0, cümle daha soyleyebıldi Tı heyetmden bır yetkıh Ba5 Serbesof'un sozunu Vı. Show'la kesü «Mankenlerımızt nasıi bul nuz?» «Bu bonudakı göruşum <, çelışkılı, showu eşunle blrlıl ızledim üos,t«ri sırasında kı ğurun dıbınde durmadan I nuştu Hele mankenleıintz 1 volarla çıkma\a başlavmca 1 nem verme yalnre meslekj yt den ıİRilen) dedı.» Hafu ödiidyıfcakanuunaı; retl sonunda Odalar Birl Başkanı Meîımet Yazar Serl sof'a bir armağan paketmi 1 nen şu sozlerle sundu: «Mayo veya mankeo hed edemıyoruı ama lütfcn şu I çuk hedıvemlzı kabul edın:ı BaKan Serbesot pakeü elı le yokladıktan sonra «eşi gösterebUir miyim?» dedi zar bu soruyu TUrk erkekl ne vakışan bır vekaria yanı dı: «Boylelikle eşinizia gaveı kazanırsınız?» VAR1N: BUIAJARISTAN'IN ÖZAL'l ANDREA LUKANOF'LA Özal: Bildiğimiz yoldan şasmayız ANKARA (a.a.) Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Turgut özal, «Bazı kişılerm, ozellıkle sol çevrelerin bize muhalıf olduklarını bılıyoruz. tzlenen ekonomik politika bir hukumet politikasıdır. Politikayı yapan Turgut özal değildlr. Beninı politikam ayrı, hukümetin politikası ayrı diye birşey yok. Bu, bugunku idarenin politikasıdır» dedi. Ekonomik politika uygulamalan . ve Istikrar tedbirleri konusunda son zamanlarda yapılan eleştirilere Uışkın sorulan cevaplandıran Özal, «Hükumet olarak doğru biidikleri yoldan hiç şaşmadan gideceklerini, ten kıtlerın, netice Hibariyle git tıkleri istikametten bir sap ma yapmaya sebep olmaya cağını» bildirdi özal, Turk îş Genel Baş kanı tbrahim Denizcier'ın «Para musluklannın açılma sını teklif ettiğinl» hatırla tarak, «Para musluklannı açanlann, işçinln ve dar gelırlinin yanında mı yoksa karşısında nu olduklarını sormak istedigini» söyledi. «tsçinin midesine el azatılıyor» glbi çeşltll elestlrllerl ucuz bulduğunu, bunların biraz polemiğe kaydığını bellrten Özal, bunların ce vap vermek istemediğl ifadeler olduğunu belirtti, «anıa aynı çevrelerden bira7 daha ilmi, biraz da meseleleri bilen tenkitler bekliyoruz. Kadrolan müsaittir ekonomik konulan incelemeye yetecek gttçlerl de vardır, meseleleri biraz daba ciddi bir ortamda ortaya koymakta büydk (ayda gbrurUz» dedl. «Hukümetin, bir geçl? tatt kflmetl olduğunu, Turldye'nla. açıklanan t»kvtm vesınde demokrasıye geçece gıni» belırten Başbakan Yar dımcısı Özal, «Bızım vazife mız, gelecek iktidarlara sağ lam bir ekonomi, kuvvetli guçlü bir ekonomi bırakmaktır. Ondan sonra nasıl gidecegini. zannediyorum millet tesbit edecektir. Buna millet sahip olacaktır Türkiye'de artık demagojı yapan polltikacı değil. hesa buu, kitabmı bilen politika cı daha fazla kazanacaktır» diye konuştu, MAOEN W A İLE MfiDENİ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog