Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAR1 .enemen Olayı ve Kubilay 3. Bası EDERİ: 125 TL. > Kubilay'ın arkadaşı Ögretmen Kemal Üstün anlatıyor. BME ADRESt. Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu » 1STANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20740 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 30 Nisan 1982 Cuma hükUmet yetkllılerl dün verdık leri demeçlerde ABD planına Ge neral Leopoldo Galtıeri'nın as kerı curıtasımn yamf vermesı gerektığını söyledıler. Ust duzeydekı bir îngılız yetkıh «plan bizi ilgjlendirınez. Muhatabı Arjantin'dir. Bu nedenle bizim evet ya da hayır dememiz so'zkonusu cieğildir» dedı Washmgton'da da ABD Dışış lerı Bakanhğı yetkıhlerı. Haıg in önerilerinin bır «ültimatom» olmadığını ve dıplamasi ıçın gereklı zamanın «çok çok kısa» olduğunu belirttıler. Bu arada İngılız donanmasının komutanı Amiral John Wo odward Falklan'daki bir savaşın kanlı ve uzun geçeceğıni sövlfKÎi Tnsıli7 gazeteİPrine bır demeç veren Woodward «eğer Ingilizlere va da Ar.jantitı ina(Arkosı 9. Sayfada) WINLARI Birinci Aşamaya H&ırlama 1001 Genel \fetenek Modem Matemat'k Modern Rzik ZthındenÇaziım {Koieıtere Hazırlama) Beaktas. Istanbul 6072006072 01 İngiliz Amirali Woodward: kinerikali omutan: Ltina'nın 2 mil :ararı >. Filoyu îtkîler İAPOLÎ (ANKA) D'nin Akdeniz'de göli 6'ncı Filosunun Ko tanı Amiral Wllllara jden Yunanistan'ın î'de karasularını 12 e çıkartmasının emdekl 6'ncı Filonun •eket kablllyetinde .ı sorunlar yaratacaı söyledi. lapoü'de 6'nct Fllo*ı sancak gemisi «üss Jget Snund»da blr tp Türk gazeteclslni rkası Sa. 11., Sü. 6 da) Falkland'da savaş, kanlı ve uzun olacak Dış Haberler Servisi Guney Atlantik'teki 61 gemilik Ingılız donanmasının Komutam Amıral John Woodward, Falkland'da bır savaşın kanlı ve uzun süreceğım söylerken, Arlantın Ue îngiltere arasmdakı sorunun çözümünde arabulucu luk rolü üstlenen ABD Dışışle n Bakanı Alexander Haig. ulke sınm barış planım taraflara sun du. BBC'nin haberme göre Halg in banş planı üç ana maddeden oluşuyor. 1) tngilız donanmasıvla, Falkland'daki Ar, jantin askerleri kademelı ola rak geri çekılecek, 2) Adalar, 5 yıl süreyle tngiltere Arjan tm ABD ortak vönetiminde kalacak, 3) 5 yıl sonra ada lara hükümranlık hakkı Arjan tın'e tanmacak Haig planmın açıklanmasından sonra İngiliz Ecevit: Atatürk'ün demokrasi anlayışını acıklamak suc değil ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nin eskı Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Hollanda TV'sıyle «Der Spiegel» dergisine demeç vererek MGK'nin 52 numaralı büdırisine muhalefet ettiği savıy la yargılanmasına başlandı. Eoe vit, «Davalar sonuçlanmadan gürüş açıklamama gereğine uyulmamaktadır» dedi. 10 nisan'dan bu yana Ordu Dil ve Istihbarat Okulunda bu lunan E'ülent Ecevit, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesine sa at 13.55'de. güvenlik görevli(Arkosı Sa. 11., Sü. 1 de) İdam konusunda güvence verilmedigi gerekçesiyle Almanya, Türk teröristlerini salıveriyor ^ Türkiye, teröristlerîn iadesini münıkün kılabilecek yasal bir değişikliğe gitmeyeceğini Fe deral Almanya'ya duyurdu. rüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadığı, bu durumda bulunan ve cınayet suçuyla iadesi ıstenen 8 Türk terörıstinin ser best bırakılacağı bfldinldi. Edinilen bilgiye göre, sorun ikı ülkenin hukuk sıstemlerlnin çatışmasmdan kaynaklani' yor. F. Alman yasaları idam oezasını bngörmüyor. Bu durumda F. Almanya'daki mahkemeler Türk mahkemelerince yargılandığında ıdam cezasına çarptuılabılecek nıtelikte bır (Arkası 9. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Pederal Almanya, ıadeleri için ıstedığı ıdam edılmeyeceklen yolundakı güvencenin verilmemesi ve Türk tarafının ladeyi mümkün kılabilecek bır yasal düzenlemeye gitmeyeceğini bildirmesı üzerine tutuklu Türk teronstlerini serbest bırakıyor. F. Almanya'da tutuklu bulunan Türk terörıstlennın iadesı konusunda bır yıh aşkın bır suredır Türk v« F. Alman makamlan arasında yapılan gö YARGILANDI Kapatılan CHP'nln Genel Başkam Bölent Ecevit dün MGK'nın 52 numaralı bildirisine aykın harekel etmekten yarçılandı. Fotoğratta, Ecevit dünkü du ruşnıaya gelirken görülüyor. Fotoğraf: THA rürkmen, Avrupa onseyi'ni anlayışsız lmanm tehlikeleri fcoırasunda uyardı Konsey'de Türkiye'ye karşı en eleştirel tutumu Fransa aldı. Fransız Bakan Andre Chan dernagor, demokrasiye dönüş takviminde bazı belirsizlikler olduğunu öne sürdü. OkayGONENSIN bildiriyor CRASBOURG Avrupa seylnde TUrklye'dekı duru, yönelık en eleştirel tutumu ısa aldı. Avrupa Konseyı, anlar Komitesinin dünkü antısında Dışışleri Bakanı r Türkmen. Konsey üyesi Oazı ülkelenn rurkıye'ye tarşı anlayışlı olmama egilımme ve bunun yarattıgı tehlikelere dık katı çekti. TUrkıtıen, Avrupa Konseyı Ue ilişkilere yaklaşım da, Türkıyetıin dtiş kırıfclığı na uğradığını ve İHşkilerl sür dünne çabalannın TUrkiye'nın fek başına Ustlenmesinin müm kun olmadığını söyledi. Dışışleri Bakanı Türkmen, bazı ülkelerın uyguladığı baskı polıtikası ve olumsuz tutumun Türkıye'nin bu tilkelerle ilişkı lerini Parlamenter demokrasi kurulduktan sonra dahı olumsuz etkileyecegini bıldirdi. Avrupa Konseyl Bakanlar Ko mitesınin dün yapılan 70. dönem toplantıstnda söz alarüar arasında tskandınav ülkeleri Dısışlen Bakanlarının tutumla rı genellikle daha ılımlı olarak yorumlandı. Türk Dışişlerl yet kılılen. tsveç Dışişlerl Bakanı lîllsten'in konuşmasını «denge lî» olarak nitelerken, Norveç Dışışleri Bakanı Stray daha ön ce Fransa tarafından önerilmlş olan «Türkiye için Bakanlar ya da daimi temsilcller düzeyinde süreklf blr komisyon kıırulması» 4nensıni gündeme getirdl. Ancak bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Soz alan Bakanlann ya da temsılciferin hemen tümlinün ele aldıgı konular. Ecevit'in du rumu, son zamanlarda gerçek|p«en ıiif^r harı «ııtukiamalar ve davalar, Banş Derneğl davalarıyla ılglli gelişmelerle tşkence ıddialannın surmesiydı. ELEŞTİRtLER Başkan Mitterrand ile Danimarka'da bulunan Pransa Dışılışkıler Bakanı Clod Cleyson'a (Arkosı 9. Sayfoda) Batılılar yeni geçiş kurallarını inceliyor Istanbul Liman Tuzüğü'nde ve seyır duzeninde yapılan değişikhkler. Uluslararası Denizcuık Da nışma Orgütu CtMCO)'nun göruş ve onayınm ahnmadığı one süruldü. Uluslararası Denîzcüik Kuruluşu LLOYD'S YeAi kurallarla Turhıye, Boğazlarda trafığl durdurma hakkını aldı. Istanbul Haber Servisi Gemi tescilleri Ue ıigili ulus lararası Uoyd'ş kuruluşunun yayın organı «LLOYD'S LIST, Istanbul Lunan Tüzu ğü'nde yapılan değışıkhklere genış yer verdı. «Türkiye. Boğazlardan geçiş için yeni kurallar koydu» başhğı ile «LLOYD'S LIST» te yer öJftn yazıda. yenı 'tü züğün Montreux ile olan iliş kilerinin Batılı diplomatlarca mcelendığı bıldirildi ve yeni kurallar için Uluslararası Denîzcüik Danışma Or gutu ıIMCO)'nun goruş ve onayının almmadığı öne su ruldu. «LLOYD'S LIST.ın yazısında özetle şöyle denildi: «Türkiye, boğazlarda deniz taşımacılığını kontrol et me hakkı verecek kuralları, IMCO'nun onayı ya da (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Silâh kacakcısı AIi Acmak * yakalandı Istanbul Haber Servisi Türkiye'deki büyük siIah kaçakçılanndan biri olan Ali Açmak Istan bulda yapılan bir operasyon sonucu saklandığı evde yakalandı. Ünlü silah kaçakçılannın başında gelen ve Karadeniz sahillerindekl kaçakçıhğı yöneten Ali Açmak, çok sıkı güvenlik önlemleri altmda (Arkası 9. Sayfada) Halkevleri Davası Kaptan Akten: Sağ seyir tehlikeli dan gelen genüyı görme kolaytığı Ue akıntıyı savuşturabilme olanağı sol seyir duzeninde ge îstanbul Ticaret Odası Demilere daha çok avanta] sağniz Ticaret Danışmanı ve es lar.» dedi. kl Yüksek Denîzcüik Okulu Gu Kaptan Necmettm Akten, verte Bölüm Başkanı Kaptan sağ seyir uygulamasmda KanNecmettm Akten, yürürlükten dilli Kanlıca arasının tehlikekaldınlacak sol seyır düzenıli bölge olduğunu da one sünin Istanbul Boğazı'nm yapısırerek şöyle konuştu: na daha elverişü olduğunu söy «Marmara'dan Karadeniz'e çı ledi. Kaptan Akten «Boğaz coğ kan gemi, sağ seyir duzeninde rafyası incelendiğinde karşıKandilli burnunda 7080 dere [ocatopçu akkında orusturma omisyonu uruluyor ANKARA (a.a.) illi Güvenlik Konseyl, ınayi ve Teknoloji esı Bakanı Şahap Kocaıtopçu hakkında Soruş ırma Komisyonu kuılmasını kararlaştırdı. MGK Genel Sekretergi'nın önerisi üzenne rilll Güvenlik Konseyi, >kl Sanayi ve Teknoıji Bakanı Şahap Koıtopçu hakkında Baanlığı dönemlndeki Iş;mler1nden dolayı Soışturma Komisyonu oışturulmasını karar alna aldı. MGK'nun karan buünkü Resmi Gazete'de ayınlanacak. Dcniz SOM celik keskin bir dönüş yapmak zorunda kalacaktır. Burada, ters vönde 45 mil kuvvetinde bir akmtı vardır. Ayrıca Bo ğaz'm bu en dar bölgesinde Kandilliye çarpan ana akmtı anaforlar oluştnrmaktadır. San cak döniişü vapan gemi, ana akınti ve anaforlarm etkisi ile öteki seyir hattına düşebilece;i gibi sahile de çikabilir. YlldlZ: Iddiaların dayanagı yok ANKARA, (Cumhuriyet) BUrosu) Halkevleri yöneticilerinin Dernekler Yasasına aykm davrandıklan savı ile yargılanmalarına başlandı. Ankara 2 numaralı Aske(Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Karadeniz'den Marmara'ya (Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) ABD Elcisi: Demokrasi icîn takvim işlîyor EkonomJ Servlsi ABD"nm Ankara BüyUkelçisl Bobert StrauszHupe, TUrkiye*ye yapılacak Amerikan yardımuun 810 mllyon dolar olarak plânlandığuu, ancak bunun Kongre'den geçmesinde sorun cıkabileceğıni söyledi. Büyükelçi, Türklye'de demokrasi takvinünin işleyeceğine inandığını da belirttl. önceki gün Istanbul'da gazetecilerle tanışarak sorulan yanıtlayan 79 yaşındaki Büyükelçi, ABD Bütçesinde büyük kısmtılara gitmek sorunuyla (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) ABD^nin Anl<ardB.EIcKi Ankıyor« iilillilljii Sedat ERGiNinü röportajı 12 Eylül günü Kahire'de îdi... Hemen Ankara'ya uçtu... Ve Başkan Reagan'a ne dedi? Cumhuriyet'ıt Kenan Evren Erzincan'da Yeni trafiğe göre tehlikeli noktalar Yenı seytr duzenıne göre, Istanbul Boğazı'ndan geçış yapacak gemıler Boğaz orta hattının sağından gıdecekler ve zorunlu olmadıkça kendılerine ayrılan seyır hattının dışına çıkamayacaklar.. tstanbul Bogazı nda, Karadenız'den Marmara'ya doğru yer yer 5 mil hızla akan ust akıntınm bazı bölgelerde tehlıkelı olabileceği öne sürülüyor.. Bu görüşe göre, ıstanbul Boğazı'nm yeni trafih duzeninde tehlikeli bolgeler şöyle: (1) Büyükdere'den dönüşte, Rumett sahiline sıkıcı suların etkisi ile yaslama. (2İ Yeniköy donüşlerınde, kanala savrulma veya îstinye sığlığına yönelme. (3) Baltalimanı Rumeli sahiline düşme. (4) Rumeli hisarı burnunu döndükten sonra, koyun içerisine veya akmtı burnuna doğru suruklenme. (5) Akmtı burnunu dönüşte, ters trafih şeridine geçme. (e) (Arkası Sa. 11.. Sü. 7 de) • EVREN VE KONSEY ÜYELERİNİN IZLEDtĞt KA ZIM KARABEKİR 82 HARP OYUNLARI BAŞLADI ERZÎNCAN (a.a.) Devlet Ba^kanı Kenan Evren ve Konsey uyelen dun Erzincan'a gelerek, 3. Ordu Komu tanlığınca duzenlenen Orgeneral Kazım Karabekir 82 Harp oyunlarını ızledıler. Evren'le btrlikte MGK Uveleri Orgeneral Nurettln Rrsin, Orgeneral Tahsln Şahinkaya, Oramiral Nejat Tümer, Orgeneral Sedat Celasun, NAİ'O Güney Doğu Avrupa Mütteflk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Halll Sözer, Mllli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterl Orgeneral Nusret Toroslu da Erzlncan'a geldiler. (Arkosı 8a. 11., 80. 7 d«) GttZLjEN UĞUR MUMCU Yararlı, Ancak... Brüksel'de ölen 14 Türk köylerinde topraga verildi ESKİŞEHtR Belçıka'nın başkenti Brüksel'de Türklerın oturduğu bir bınada gaz kaçağından meydana gelen yangın sırasmda ölen vatandaşlarımızdan 14'ü Emirdağ'da toprağa ve rildi. Geçen cumartesi sabahı meydana gelen patlama son rası yıkılan ve yangın çıkan 5 katlı binada hayatlarını yitiren Abdurrahman Yıldınm, Dare Yıldırım, Lale rüdırun, Ayla Yıldınm, Jale Yıldınm, Aykut Yıldırun (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Karadeniz'den Marmara'ya geçişte: Baştürk: Sıvasi iktidarlar aldıkları kararlarla. işçilerln topı sözleşmeler yoluyla elde ettiği ekonomik ve sendikal kazaımları bir cırpıda yok ediyor. Bn nedenle Işçilerln miicadeleyl yasl alanda da vürütmesi çerekir diyoruz. HABERI 9. SAYFADA Bu yıl 408 bın dolaylannda Use mezunu, ünlversite giriş sınavlarına girmiştir. Bu 408 binin 210 binl ikinci sınava çağrılacaktır. Bu 208 bin öğrencinln 73 blnl merkezi yerleştîrme, 48 binl de ön kayıtla yüksek öğrenim kurumlanna alınacaktır. YÖK Başkam Prof. thsan Doğramacı'nın son açıklamasına göre, geçen yıla göre 51 bin öğrenci daha yüksek öğrenim kurumlanna girecektir. Böylece, 408 bin öğrenciden 121 binl yüksek öğre(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog