Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

3 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 9 ANKARA TKP DAVASI TATIL GÜNLERINE (Baştarafı l. Sayfada) ld mevcut ücret sisteminin «t^atılı anlayış» çerçevesme KH vuşturulmasmı ve «çalışma ya pılmayan günler ve süreler ıçln (hafta tatill, bayram tatiU vs.) herhangl bir ücret rtdenıe sl yapılmayacağma» daır hü küm getirilmesıni istedi. Sosyal yardımların ve ücret dışı diğer ek bdemelerin smırlandırılmasmı ısteyen TÎSK, «asgari ücretin tesblti de yeııi esaslara bağlanmalıdır. Mevcut sistemin barem cetvelini bozarak devlet bütçesine büyük vükler getirdıği gözönönde tutularak, en düşük devlet memuru aylığınuı işçiler için de asgari ücret olarak kabul edilraesi yoluna gidilmesi gerektiği» görüşünü savundu. TISK'in kıdem tazıninatlanna ilişkin önerıleri ise şoyle ozetlendı: «• Kıdem tazmınatı pazarlık konusu ounaktan çıkarUmaü, Türk ekonnmisinin taşıyabileceği boyutiarıia yeniden düzen lenmelldir. • Kıdem tazrainatı, ber tıizmet yılı için 30 günlük ücret üzerinden odenmeli ve toplu sözleşmelerle arttırümasına Lmkan verilnıemeli. • Kıdem tazminatının nesaplanmasında sadece çıplak ücret esas alınmaüdır. • Kıdem tazmlnatı tavanı en yüksek devlet memuruna ödenen ikramiye tutarını aşma yacak şekilde düzenlenmeiidir. • Kıdem tazminatları yeui blr yasayla kurulacak olan «kıdem tazmlnatı fonu»ndan karşılanmalıdır.» Check • Off sisteminin kaldırılması, sendikaların idari ve mali yönden denetimlerine ilişkin hükümlere de Sendıkalar Kanunununda yer veriunesi ge rektiğini vurgulayan TÎSK, «sendikaların siyasi partileri destekler veya karşı tutum içine girmeierl balinde kapatüma larını», ayrıca işyerlerinde her türlü sendikal faaliyetin de yasaklanmasım istedi. TİSK'in Sendlkalar Kanunun da yapılacak değişikliklerle 1 1 gili diğer önerileri ise özetie şöyle: «• Sendikaların siyas» parti lerin toplantı, miting ve yüriiyüşlerine katılmalanna irfn verilmemelidlr. • Sendlkalaruı büskanları ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu ttyelerinin siyasi partilerin yönetim organlarında görev almalan yasaklannıa ü, böyle bir üyelik halindc sendikadaki görevlerl otomatikman sona ermelidir. • Sendikaların ideolojik ve siyasi maksatü toplantı, göste ri ve miting tertiplemeleri yasaklanınalıdır. • Sendikalar Kanunundaki ceza hükümleri arttırümalıdır. • lşverenlerin işveren sendi kalarına ödedikleri aidat masraf kabul edilmelidir. • Sendikalar yasadışı olaytan önleyici tedbir aünaya mecbıır olmalı, bu teılbiri altnayan sendikalar, kendi üyelerinin sebebiyet verdiği yasadışı olaylardan dolayı kamuyr, ve zarara uğrayan işverenlere karşı mali ve hukuki ba kımdan üyeleri ile birlikte mü teselsil sorumlu kılınmalı, cezai sorumluluk taşunalıdır.» HaJt grevlerinin yasaklanmasmı, menl'aat grevlerinin ise mahkemece ihtiyati tedbir yoluyla durdurulabümesme yönelik olarak hükümler getirilmesini ayrıca, Bakanlar Kurulun ca ertelenan grevlerle ilgili top lu ış sözleşmelerınin Yüksek Hakem Kurulunca bağltlanmasını isteyen TISK'in diğer 6nerileri de şöyle: «• Işçi sendikaları o işkolunda çalışan sigortalı işçl sa yısının belli bîr oranun temsıl etmedikçe toplu sözleşme yapmaya ebil sayumamalıdır. • Tek sözleşme prensibi ka bul edilmeli ve tercüian grup sözleşmelerine gidilmesi sağlanmalıdır. n Toplu sözleşme çağnları noter kanalıyla yapılmalı, • Yapümış topıu iş sözleşnıesinin işkolunun yarıdan fazlasııu kapsaması halinde Bakanlar Kurulunca teşmil edtlmesi ve toplu iş sözleşmesinın uygulandığı İşyerlerinde çalışan sendikasiz işçüerin dayanışma aidatı ftdeyerek yararlandırüması müessesesine gerekU islahat yoluyla işlerlik ka zandırılmalıdır. • Grev ve lokavt yasaklama ları genişletilmelidir. • Grev ve lokavtın erteleme srbepleri genişletilmeli, kamu düzenine, kamu yararına ve genel ekonomik yararlar» aykırı noktaya geldiğinde Bakanlar Kurulunca ertelenebilmelidir. Erteleme grev başlamadan da yapılabilmelldir. • Grev ve lokavt kararlannın belirli bir süre içinde uygulanması zorunlu olmalı, bu süre geçtikten sonra bu hafc kullanılmamalıdır. • Başlamış grevlerden muayyen bir süre geçtikten sonra «grev yoklaması» müessesesi getirilnıeıidir.» ÖZER'tN YANITI Türk İş'e bağlı Maden Federasyonu Genel Başkanı Kemal özer TtSK raporunda yer alan işçilerin mutlu azmlık oldukları fikrlni şiddetle reddettiğini söyledi. özer Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada TİSK'in Türkiye'de çalışan her işçinin sanki toplu sözleşmeye bağlı olduğunu kabul ederek fikri öne stirdüğünü beürterek şunları söyledi: «Sigorta istatistiklerine göre, sigortaya bağlı işçilerin yüzde 4O'ı bile sendikalı değil, toplu sözleşmeye taraf değil o bakım dan işçilerin mutlu azınlık olduklan fikrini şiddetle reddedlyorum. Türkiye'de mutlu azın lıklann ktmler oldukian bellidir.» Mahkeme, hücre cezası verilip verilmedigini cezaevinden sordu Hsber Merkezl Ankara TKP davasının dUnktl duruşma sında bazı sanıkların cezaevinde kendilerine yapılan uygulamalardan yakınarak sorgu vermeyi reddetmeleri Uzerine duruşma ertelendi. Mahkeme saruklara geçen duruşmalarda yaptıklan konusmalar nedeniyle disiplin cezası uygulamp uygulanmadığının sorulmaauu ka rarlaştırdı. Sorgulamalardan önoe söz alan sanıklardar Oğuz Uyanık, geçen duruşmadaki konuşması nedeniyle cezaevi idaresi tarafından hücre cezası ile cezalan dırıldığını söyledi. All Aras da söz alurak, «Geçen celsedeki savunmadan dolayı cezaevi idaresi tarafından süresiz tecrit cezası verildi. Ne zaman kaldırılacağı da belli değil» dedi. Bu koşullar altında cezaevi idaresinin tutumu nedeniyle savunma vapamayacağmı belirtti. Sorgu ıçin kürsüye alınan Haşim Kanar da, astımdan son ra kendisınde kalp rahatsızlığı ortaya çıktığmı belirtti. «Cezaevi idaresinİD tutuklular (izerinde baskı yaptığı ve duruşma da savunma beyanlarından dolayı cezaevi idareslnin tutuklulara keyfi tasarrufta bulunduğunu öğreıuniş bulunnıaktayun. Burada yapacagım savunmam kendime ve halen bu davadan tutukln buiunan blr oğ1nın ve kızınıa kötfl teslr yapabileceği endlşesi ile savunma yapmayacağım» dedi. Sanıkların sorgu vertneyi rea detmeteri Uzerine mahkeme konu hakkında bilgi edinmek Uze re Cezaevi MudürlUğüne tezkere yazılmasını kararlaştırdı ve duruşmayı 23 Nisana erteledi. TDKP DAVASI • Yasadışı TDKP davasının 2 Numaralı Askeri Mahkemedeki duruşraasında, sanık Nazirl Çalışkan'a işkence yapıldığma dair tanıkların dinlenerek kendisine işkence yapıldığını tam teşekkUHU l:ir hastaneye sevkedilerek saptanması istemı reddedildi. Diğer sanıkların kendilerine işkence yapıldığını, suçsuz oiduklannı ileri sürerek tahliye istemleri geri çevrüdi. 3 SANIK SAUVERİLDt • Nizayi Altunya ve 19 arka daşının Gazı Eğitim Entitüsü'nde sahte belge düzenledikleri ve Dev • Yol adlı yasadışı örgüte üye oldukları savıyla yargılanmasma devam edildi. Ankara 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sorgusu yapılan sanıklardan Sübaygün Tantoğlu, Bedrettin Kemal ve Yücel Adıgüzel'in salıverilmeleri kararlaştırıldı. Davada 4 tutuklu sanık kaldı. • Töb Der Kastamonu Araç Şubesi davasına dün 3 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahke mesi'nde devam edildi. Sorguları yapılan Uç sanık tüm suç lamaları reddetti. 6 MAHKUMtYET ERZURUM Sıkıyönetim As keri Mahkemeieri'nde yargılanan 6 sanığa toplam 44 yıl 25 ay hapis cezası verildi. Sivas'ta 1978'de Yunus Yüdırım'ı taammüden öldürmeye tam teşebbtls etmek, Hacı Osman Yıldınm'ı yaralamak, sılâh bulundurmaktan sag gorüşlu sanıklar Mehmet Şükrü üoruk ve Ismet Bek 20'şer yü ağır ve birer yıl 4'er ay hapıs; «üevYol» örgütune girmek, hlikümetin manevi şahsiyeuni taiıtar ve tezyü etmek, ka nunun sug saydığı fiilleri açıkca övmek, ruhsatsız aıeşlı sılah bulundurmak ve korku ve panik yaratmak ıçin ateş etmekten sol görüşlü sanıklar Çetln Oğuz Uçal 8'er yü hapis ve 8'er ay hapis, Muhhtin Tatlı 5 yıl hapis ve 3 yıl hapis, milli menfaatlere zarar vereces faaliyetlere teşebbüs etmekten sağ gorüşlü Ahmet Korkmaz 4 yıl 5 ay 10 gün hapıs, «llalkm Kurtuluşu» örgütune gırmekten Üoğan Acar 3 yıl 4 ay hapis cezasma mahkum edildiler. • SONUÇLANAN DAVA IZMİR 12 samkJı Manısa THKPC Devrimci Kurtulus davası 1 Numaralı Askeri Mah kemade karara bağlandı. Matıkemede, patlayıcı madde bulundurmak, pankart asmak, bıl diri dağıtmak, afiş yapıştırmak tan yargılanan Mustafa Sağdıç, Ramazan Kaçar, Hanifi Veysei Atagöz, Osman Çetinalp ve Feyyaz Yeşilyurt'a 4'er yıl 2'şer ay, Fehmi Üstel ve Akın Budak'a 2'şer yıl 9'ar ay 10ar gün ağır hapis cezası verildi. Mehmet Çınar, Hüsnii Çınar ve Hüseyin Çınar beraat ettiler. Vüksel Gemici ve Ali Kemal Turan'ın dosyalarının aynlmasına, tutukluluk hallerinın devamına karar verildi. 142 ŞANIKL1 ÜAVA ERZtNCAN A. Urdü ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askeri Mahkemesinde görülen Amasya, Merzifon, «iümüşhacıköy, Suluova, Taşova ve Göynücek'da faaliyet gosteren ülkücü kuruluşlarla ilgili 142 sanıklı davanın dtinKü duruşmasında samklann dınlenmesıne başlandı. îddianamede, sanıkların sllâh kaçakçılığı yaptıkları, çeşit li tarihlerde 4 kişiyi öldürdükleri, 3 kişiyi öldürmeye tam teşebbüste bulunduklan, 16 silâhlı çatışma, 72 bombalama ve silahla tarama, : darp, bir gasp olayını gerçekleştirdikleri kaydediliyor. Askeri Savcj, sanıklardan 30'u hakkında ölüm, diğer 112'si hakkında da 124 yıl arasında hapis cezaları verıl mesini talep etti. FERHAT TÜYSÜZ YARGILANDI İSTANBUL Balat'ta 20 haziran 1978'de «Huzur» kahvehanesinin taranarak Yadigâr Eke ve Ramazan Üstün*Un öldürülmesi, 26 aralık 1978'de de yine aynı kahvenin taranmasın da Mustafa Oruç'un yaralanması olayına katılmaktan hakların da ikişer kez ölüm cezası verilmesi istenen silahlı sağ eylemci Ferhat Tüysüz ile MHP Fatih ilçe eski Başkanı ömer Gürdamar'ın yargılanmalarına 1 Numaralı Askeri Mahkemede devam edildi. Başka bir sııçtan 36 yıla bükümlU bulunduğu Sakarya Cezaevinden getirilen sağ görüsİU Tüysüz sorgusunda, kahve tarama eylemine katılmadığını, Gürdamar'ı da tanımadığını söyledi. Tüysüz, Adana Sıkıyönetim Askeri Savcüıgı'nca âlınan tfadesinde bu eylemi de içeren bölümü kabul etmedı. Emniyetteki ifadesiyle Savcılüc ifadesinin baskı altında alındığını öne sürdü. Sanık Gürdamar'm da, geçen duruşmada olay tarihinde Sivas'ta bulundugunu bildirmesi uzerine s o rulan sorunun yanıtmın geldiği görüldü. Yazıda, Gürdamar' ın 18. 10. 1978 20. 11. 1978 tarihlerinde ve 21.11.1978 tarihin de Sivas'ta Meydan Palas Oteli'nde kaldığınm belirlendiği görüldü. Gürdamar'ın tahliye isteği reddedildi, duruşma 4 mayısa ertelendi. 3 ÜLKÜCÜNÜN İDAMI İSTENDÎ • Fındıkzade'de 6 nisan 1980 günü sol görüşlü Cengiz Güney'i kaçırdıktan sonra işkence ile öldürmekten yargılanan 3 sağ görüşlünün idamı istendı. Sıkıyönetim 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde esas hakkındaki mütalasım okuyan Askeri Savcı, sanıkların «Canavarca bir hissi sevk ile ve işkence ile sol görüşlü Cengiz Güney'i ideolojik nedenlerle ve tasarlayarak öldürdüklerinin» belirlendiğini bildirerek Biilent Karakuş, Okay Atik ve Cengiz Akyüdız'ın TCK'nın 45034 mad desi uyarınca idam cezasma çarptırılmalarını istedi. Savcı, aynı davada olayın görgü tanıgı Mehmet Uslu'yu öldürmekten sanık olarak yargılanan Vatan Mühendislik üçüncü sınıf öğren cisi Zihni Açba'mn ise kanıt yetersizliğinden beraatini talep etti. Duruşma 16 nisana ertelendi. KARARA KALDI • Bulgaristan hükümeti adı na casusluk yaptıklan savıyla 2 Numaralı Askeri Mahkemede yargılanan Muzaffer Cengil ve 7 arkadaşının davaları karara kaldı. Casusluk suçu iddjasıyla 20 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar Muzaffer Cengii, yüzbaşı Kamil Meiih Kırca, Usteğmen Mustafa Kemal Dermenci assubay Mehmet ÇJftçi, Ayhan özalp ve İlhan Vural ise siviller. Mehmet BiJRi ve Aziz Erkan'ın dünkü duruşmasında samklar ve avukatları savunma yaptılar. Samk Cengil'in avukatı iddianamenin MİT ra porlanna göre hazırlandığım öne sürdü ve gUnümüz casusluk teknolojisinin dikkate alınarak karar verilmesini istedi. Duruşma karar için 6 mayısa ertelendi. MİHRt BELLİ MAHKUM OLDU • İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mah kemesi kapatılan TEP Eski Genel Başkanı Mihri Belli'yl 1 yıl hapse mahkum eti. Belli partisinin 2 haziran 979' da yapılan genişletümiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısmda güncel sorunlar uzerine yaptığı konuşmasında milli duy guları zayutlatıcı, yok edici ve bölücülük propagandası yapmaktan samk olarak yargılanıyordu. Mahkeme, BelU'yl TCKnın 142/3. madesi uyarınca samğın yokluğunda, bir yıl hapse çarp tırdı. ILICAK İLTER • Tercüman Gazetesi yazan Nazh Ilıcak ve sorumlu Yazı îşleri MüdürU Aydoğdu llter tstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcüığı'nda ilade verdiler. Gazetenin 1516 subat tarih11 sayılannda yayınlanan «Kül olan müyarlar» ve «Telefondaki ses» ile «telefondaki ses 2» başlıklı Nazlı Ilıcak imzalı yazılar da MGK'nın 52 nolu kararına ay kırı davranıldığı iddiası ile sür dürülen soruşturma nedeni ile ifadelerinin alındığı öğrenildi. Aydoğdu îlter ve Nazlı Ilıcak'ın ifadeleri Sıkıyönetim Savcısı Hakim Yüz. Aykat Arkan tara K | S A KISA • Terörlst Mehmet A Ağca'nın tercümanı Roma Üniversitesl H Türkologlaruıdan Prof. Dr. Anna Massala İstanbul Üniversltesi Edebiyat Fakültesi'nde «Italyan forklorunda Türklerin varlığı» konulu blr konferans verdi. Massala, «Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Emralı gibi Türk büyüklerini kıskanıyorum» dedi. • Kartal'da bir eve yapılan baskında 2,5 milyon lira değerinde oto yedek parçası, mutfak eşyası, balon ve 1510 mark ele geçirildi. • İ. Ü. Pedagoji Kürsiisünün düzenledJği «Alle ve Çocuk» konu* lu konferansların llklnde blr konuşma yapan Edebiyat Fakültesi Pedagoji Kürsüsü Öğretün üyesi Doç. Dr. Haluk Yavuzer, suçlu çocukların yüzde 54'ünün blrinci derecede akrabalan arasmda suçlu bireye rasladığımn saptandığmı söyledi. • Kanser Haftası neâeniyle SSK Okmeydanı Hastanesi'nde 5 nisan pazartesi günü bir toplantı düzenlencU • İzmir'de Basmane gârında tütün yüklü bir vagon yandı. davası Erbakan ın, Mekke'deki konusma kasefleri mahkemeye sunuldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP davasına Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı (1) Numaralı Askeri Mahkemesi'n de dosyada buiunan belgelerin okunması ile devam edildi. Duruşmada Necmettin Erba> kan da hazır bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen yazıda Erbakan'ın Mekke'de yaptığı belirtilen konuşma kasetlerinin resmi bir makam tarafmdan temin edllerek mahkemeye teslim edildiğinin bildirildiği anlaşıldı. Ayrıca dava konusu konuşma kasetleriyle ilgili bilirkişi incelemesinin tamamlanamadığı bildirildi. Sanıklardan Şevket Kazan, elyazısı notlann kendisınin bilimsel çalışmalarına üiş kin olduğunu belirterek, «Meselâ Avrupa Ortak Pazarı varken bir lslâm ülkeleri arasında bu konuda bir beraberlife yaratılması BM gibi lslâm ülkeleri arasında birlik ve beraberlik sağlayacak bir takun teşekkülierin kurulması düşüncesi ifade edilmiştir» dedi. Mahkeme, Erbakan'ın Mekke'de yaptığı konuşmalara ilişkin kasetlerin hangi tarihte va nerede kaydedildiğinin Askeri Savcılık Başkanlığmdan sorulmasma karar verdî. Bankerzedeler (Baştarafı 12. SayfaUa) «Sayın Başbakanımıza banker alacakiıianmn bütün dertleri, içine düştüğü maddi ve maııevi sıkıntıları bütüıı yönleri ile ve samimi bir dille arzedilmiş ve önerilerimiz sunulmuştur. Edindiğimiz bilgUere göre bir kaç güne kadar banker alacaklılarının beyan düeıs çeleri alınmağa başlıyacak ve bir ay sonunda alacaklıiarın alacak durumu Ue bankerlerin öderae durumu saptanacaktır Banker alacaklılarına en kısa zamanda ötlenıe yapılabilnıesı için gerekli ber şey yapılmakta, hazırbk ve örüemler aünmış buiunmaktadır. Dertlerimize biikümetimiz ciddiyet ve hassasiyetle eğilmiş bulunmaktadır. Sayın Başbakammız, (ığneyi kendimize batırdık, bız de sizlerin acılarını duyuyoruz) demek suretiyle bizlerin dertle rine ortak oidukiaruıı samimi bir şekilde ortaya koymuştur. Banker alacakülaruun bir ay daha sabrederek moraUeriıü sağlam tutmalarını, sağlıklarını korumalaruu diler, dertlerinin biran önce halll için hiikü met ve Danışma Meclisinin sayın üyeleri Ue daimi temas halinde bulunduğumuzu arzederiz.» HUMEYNI (Baştarafı 1. Sayfada) larını söyledi. Irak'a karşı kazanılan askeri başanlar sayesinde öncekl gün coşkuyla kutlanan Iran tslam Cumhuriyetl'nin 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayın ladığı mesajda, Imam Humeynl, Arap ülkelerinln dik katini çekerek, «Eğer Irak'a yardun ederseniz, bizinı ateşimize karşı savaşmak zorunda kalırsınız» dedi. lslâm Cumhuriyeti'nln kuruluş yıldönümü antlAmerikan ve Humeynl yanlısı gösterllerle kutlandı. Resmi kaynaklar, Tahran'daki kutlama törenlne 1 mllyondan fazla kişinin katıldığmı açıkladı. öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Iran'ın savaş alamndakl son zaferlerlnin Körfez bölgesinde siyasi dengeyl değlştlrmesinden duyduğu kaygıyla îran Irak çatışmasınm sona erdirllmesl İçin görüşmelere başlanması çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dean Flscher, «Uluslararası camla acil çözüm çabalarmı desteklemeil ve bunlara duyarlı olmalıdır» dedi. ABD Dışişleri Bakanlığınm blldirisi, ABD'nln Irak'ın askeri kayıplarınm Körfez'de tran haklmiyetlne yolaçmasından duyduğu kaygımn en açık lfadesl olarak yorumlandı. Suudl Arabistan, bu olasılığa ABD'den de önce dikkat çekmlştl. Dean Pischer, ABD Dışişleri Bakanlığı adma açıklamasmı çflyle sürdürdü: «ABD, savaşı bir sona ulaştıracak ve taraflan görüşmelere tretirecek sorumlu uluslararası çabaları desteklcmektedir. Her ikl Ulke nin bağımsızhğını re toprak bütünlüğünü güvence altına alacak banşçıl bir çözümü bölgenin grfivenliğl için gerekli sayıyoruz.»' ABD Dışişleri Bakanlığı bildirisl, Amerikan yönetiminin Iraklıları işgal altındaki Kuzistan topraklarından sürdükten sonra tranın askeri avantajını Irak topraklarma girmek için kullanmasından endişe ettiğini ortaya koyuyor. Washington, ayrıca, kesin bir îran zaferinln, İran'ın kom şu Körfez ülkelerinde isyan ları teşvik etmesi sonucunu vcreceğinden kaygılı. Bahreyn'de geçtiğimiz aralık aymdaki darbe girişlminin ardmda İran'ın bulunduğuna inanılıyor. Mısır da ABD'nin yanısıra bir açıklama yaparak savaça bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Eskisehir'de • (Baştarafı 12. Sayfada) toplantıyı bir konuşmayla açan Kılıçturgay ilaç fiyatlan ile 1 1 gıli olarak şunları söyledi: «İlaç fiyatlan bir ölçüde ham madde fiyatiarıyla Ugill tabii hammaddenin dolara bağlı olması da ayrı bir etken. Konu aslında çapraşık, Bakanlık olarak amacımız halka mümkün olabildiği ölçüde ucuz Uaç veBANKA HESAPLARI rebilmektedlr. Bunu da Uaç saÎNCELENIYOR nayi kesinıini temsll eden arkadaşlarunızla bir araya geleANKARA (Cumhuriyet Bürek çözümiemek istiyoruz. Urosu) DlSK'in Yürütme, cuziaması mümkün olan ilaçlaVönetim, Denetim ve Onıır rın fiyatını aşağıya çekiyoruz. Kurulu Uyelerl İle uzman Ama ilaç fiyatlarının artırümakadrosunu oluşturan 107 sının kaçınılmaz olduğu noktakişinin banka hesapları ada bu fiyatlan oraya getinnek raştırılıyor. istiyoruz.» İHTİSAS SINAVLAR1 Halen haklarında soruşöte yandan Kılıçturgay, thturma açılmış buiunan satisas sınavlanndaki! yolsuzluk nıklarla, bunların yakınlaolayları konusunda dün bir arı olan kişilerin bankalarda çıklama yaptı ve «bundan böy1 ocak 1975'den itlbaren ale bu şikâyetlere yol açmaya çılmış buiunan hesapları cak şekilde çalışması için yen) (kapatılmış olanlar dahll) düzenlemeler yapıyoruz. thtiyaç buiunan dallarda her vıl blr sı saptanacak. Bu arada, bu kişilerlrı nav verine en az 3 sınav yapbankalarda buiunan mevdu ma girişimimiz var» dedi. atlarının cins ve miktarları İle kiralık kasaları da beilrlenecek. Hesapları araştırılanlar arasında, DİSK Genel Baş (Baştarafı 1. Sayfada) ye karan verilenler arasında, tanınmış film yönetaıeni Aii Habip özgentürk de bulunuyor. «Tutuklanmalanndan bek lenen gaye basıl oldugundan itirazlarının 353 sayıh yasanın 75/2 maddesi uyarınca kabuliine ve bu sanıkların tahliyelerine..» şeklindeki bir kararla serbest bırakılanlann adlan göyle: Sedat Bektimur, Ali Habip özgentürk, Ercüment Tahir tçil, Cemalettin Bakar, tsa Kara, Alaettin Aydın, özgUI Mutaf, Ali Kanatçı, Mehmet Aitınbaş. Arajannda 12 eylillden bu yana gözaltı ve tutuklu bulunanlann da olduğu ve 52 kişi için açılmış DÎSK davası kapsamı dışında kalan, DİSK soruşturmasına bağlı tutuklu sanıklara Uişkln Itiraz incelemesinde. Selahattin Enuyanık'a llişkln ftlraz tarihinin uygun olmadığı, dlğerlerlnln ise reddine karar verildlği bellrtildl. Tutuklulara itlrazlar 2 nolu mahkemenln, 17. 3. tarlhli ve 5 kişlnin tahliyesi, diğerlerinin tutuklu kalması karan üzerlne yapılmıştı. D.SK kanı Abdullah Baştürk'ün 11 yakını, Genel Sekreter Fehml lşıklar'ın 10 •yakım, Genel Başkan Vekillerl All Eıza Güven, Mukbll Zırtıloğlu ve Süleyman Çelebi'nln 20 yakını ile, halen flrarda bulunanlarla, tutuksuz olarak yargılanan yöne ticller de bulunuyor. Turizm polisi (Baştarafı 12. Sayfada) Basın. Halkla llişkiler ve Turizm Şube Mudürlüğü adı ile 1973 yılında Vilayet'in onayı sonucu kurulan bu Şu be'nin amacı turistlerin Em niyet'i ilgilendiren sorunlarını çözmeye yönelik.. Pasa portunu yitiren, eşyasını. çaldıran turistler dogruca Turizm Polisi'ne başvuruyor. Fakat, böyle bir şubeyi bildiklerinden degil, karakol dan gönderildikleri için... Karakoldaki polisler genellikle yabancı dil bilmedikle ri içîn ifade alma işlemini turizm polisleri üstleniyor. 1 başkomiser, 1 komiser ve 7 polis memuru ile çalışan Turizm Şubesi'nde herkes yabancı dil biliyor. Ingilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Slav dillerini bilen pollslerden bazılan 23 dil konuşuyor... Durum böyle olunca mesailerinin çogunu da emniyet teşkilatmm tercüme işleri ile mahkemelerde tercümanlık yapmaya ayırıyorlar... Sayıca yetersiz olan kadrolarını «turizm» dışındaki işlerde kullanmak zorunda kalan Turizm Poîisi'nin asli görevine ayıracak zamanı da pek kalmıyor.. En azmdan Sultanahmet alanında şöyle bir «devriye» gezemiyorlar... Blr de Yeşilköy Havallma nmda, Karaköy yolcu salonunda, Haydarpaşa ve Sirkeci garlannda, Taksim'de birer büro açabilseler. Ancak bunun için hergeyden önce personel gerekli... Turizm Şubesi'ne 42 amir ve memur ile odacı kadrosu ve rilmesine karşılık Basm ve Halkla tlişkiler bölümü ile birlikte toplam 18 kişi çalışı yorlar.. Hem yerleşim hem de personel açısından kesinlikle yetersiz olan Turizm Polisl'nin, gerçekte «turizm olayı» içtnde gercekten önemli bir yerl var.. Bunun örnekleri de Ispanya ile îtal ya'da görülmüş... 740 BAŞVURU Bugünkö koşullarda Turizm Polisi'nin turistlerl© olan ilişkisine gelince... 1981 yıü içinde 740 turist başvur mug... Bunlardan 183'ü pasaportunu yitirmiş, 97'sl eşyasını çaldırmış... Turistik •olay»lar arasında pasaport çalıntısı, otodan hırsızlık, otelden hırsızlık, kapkaç, do landıncılık, tırnakçıhk da yer ahyor.. Bunlar turistlerin en çok şikâyetçi oldukla n konular... Tırnakçılık, sokaktakl ada ma döviz bozdurmak isteyen turistin başma gellyor.. örneğin 100 markın karşıhftı olarak resmi kurdan biraz fazla Türk parasını cebi ne koyuyor ve daha sonra en üstteki banknotun altındakilerin adi kâğıt olduğunu görüyor.. Turistlerin, mllliyetlerine göre turizm polisine başvur malannda İse Almanlar ilk sırayı ahyor.. Almanları, Avusturyalılar, Irakhlar. Pakistanhlar izliyor.. Turizm Polisi'ne gelen turistlerin arasında Cibutililer, Tanzanyahlar da var.; EVREN'İN ROMANYA GEZİSİNİN PROGRAM! BELLİ OLDU ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) Devlet Başkanı Kenan Evren'in Eomanya'ya yapacağı gezinin programı açıklandı. Beraberinde Dışişleri Ulaştırma, Enerji Tabii Kaynaklar Ba kanı olduğu halde 5 nisan pazartesı günü Bükreş'e gidecek olan Evren, ağır makina imalat fabrikasını, Braşov'da kam yon traktör fabrikasını ve Predeal kentini ziyaret edecek. Türk Romen resmi görüşmelerinde karşılıklı ticaretin den geli bir şekilde sürdürülmesi ltonusu da ele alınacak. Evren, Çavuşesku arasındaki görüşmelerin son bölümü 8 nisan günü yapılacak ve Devlet Başkanı aynı gün yurda dönecek. "Savanora yangını,, durusması • sorgularla sürdü Asılsız ihbarcı 4 aya mahkum oldu BURSA, (a.a.) Mustafakemalpaşa ilçesinde Kurtuluş Bolcal adlı kişi, Asliye Ceza Mahkemesi'nde Beledi ye Başkâtibi İsmail Özkan'a hakaret suçundan 4 ay 20 gün hapse ve 2900 lira para cezasma mahkum oldu. Kurtulus Bolcal, bundan bir süre önce Devlet Başka nı'na bir mektup yazarak. Belediye Başkâtibi tsmail özkan'ın Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri'nin yanında görev yaptığını ve komünist olduğunu belirtmiş ve belediyedeki yolsuzluklara el konunnasını istemişti. Özal (Baştarafı 1. Sayfaaa) tatezim. O da şu, para musiuğunun açılmasını özellikle ışçi kuruluşlan istemektedir. Ama onlar, para musluğunun açümasının en çok onlann aleynine olduğunu nedense bir türlü anlamıyorlar.» ELİMİZDE DEGİL özal, konuşmasını şöyle sürdürdü: «Hükümet olarak bizlm yaptığunız faizleri yükseltmek değildir. Biz sadece faiz oranlarını haziran kararlan ile serbest bıraktık. Bunun faydasını da sanayicimlz gördü. Zira, Türkiye bir türlü dış borç sağlayamazken, yüksek faiz oranları nedeniyle bankalardakl vadeli tasarruflar da arttı. Bankalar da bu mevduatlan sanayicilerimize kaynak olarak kullandılar. Bizden, faiz oranlannın düşürüUnesi isteniyor. Bu kesinllkle bizjm eUmizde değUdir.» «HüUimet olarak Türkiye'nln kalkrnma hızuu yüzde 4,4 olarak kabul edip, yatırımları ona paralel olarak gerçekleştirecaklerüü» söyleyen Ozal, «Ancak, Türkiye'nin 1984 yılında yüzde 7'lik kalkiDma hızuu gerçekleştireceğini tahmin ediyorum» dedi. Özal önümüzdeki günlerde «imalatçı yatırım kredisi» verileceğüıi bununla da ürünle rin iç piyasada çok daha kolay satılmasınm saglanacağını bildirdl. lı'LUSU'NUN TEMASLARI Başbakan Bulend Ulusu da dün karayplu' ile Bursa'ya geldi. Beraberinde Gümrük ve Tekel Bakaru Ali Bozer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut olduğu halde Sümerbank Merinos Yünlü Müesseseierinde incelemelerde buiunan Ulusu, daha sonra Merinos fabrikasmda düzenlenen bir toplantıya katıldı. Ulusu için öğleden sonra da Vilayette bir br. fing verildi Yurt (Baştarafı 12. Savfada) güne Kariar 61 okumo yazma kursu açıldı. Turkıye'nın dış temsılcılıkierı ve eğıtım mu^avlrlıkleri aracılığıyla yürütülen calışmalor sonucu acılan bu 61 Kursa bugüne kadar i130,Türk ışclsı t/eya aıle üyesi katıldı. Yetkıliler. kursların, Türk ışcilerinln yoğun olduğu Federaı Almanya başta olmak üzere, Hollan da ve Fransa'da acıldığını belirttıler. Üc ülkücünün cezaları Askeri Yargıtayca bozuldu ELAZIĞ, (Cumhuriyet) Elazığ Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce toplam 54 yıl 2 ay agır hapis cezasma çarptınlan MHP Elazığ Gençlik Kollan eski Başkanı Mehmet Baki Atik, Fethi Ari ve Necdet Turan haklarındaki karar, Askeri Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nce lehlerinde bozuldu. Kararın telgrafla Elazığ'a blldirllme si uzerine Fethi An ile Nec det Turan tahliye edildi, diğer sanık Mehmet Baki Atik bir başka suçtan tutuklu bulundugundan cezaevinde kaldı. DUYURU 3l.3.1982'de Filarmonı Dernegi'nin 1981 yılı olağen Genel Kurulu çoğunluk bulunmadığından toplanamamıştır. Aynı toplantı 7.4.1982 çarşamba günü saat 15.00de Taksim Sıraselviler Arslanyatağı Sok. 23/2 Demek Merkezi'nde bu kez çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. GÜNDEM1 1981 Yönetim ve Denetim Kurul'ları raporlannın ve hesaplarının ve hesap durumunun görüşülmesi ve kurulların aklanması. 2 Yönetim ve denetim ve haysiyet divanının yeniden seçümesi. 3 1982 bütçesinin aynen veya değiştinlerek kabulü. (Baştarafı Vi. Sayfada) beple böyle bir karar aldılarsa, sonuçları iyi olmadı diyeblllriz» bıcımınde konuştu. İlgMıier bu konuda şöyle konuşuyor: «Blzler de kltapların depoya kaldırıimasından yano değiliz, ancak öğrencller den bazıları kltapların sayfolarını kopararak yanlarında gö> türmeyi alışkanlık haline getirdller. cağdaş koşullarda görülmoyen bu durumdan kütüp hanenin olumsuz e'kilenmeslni önlemek için kltapları raflardan kaldırdık.» TEŞEKKUR Rahatsızhğımı teşhis eden ve çok başanh bir ameliyatla beni tekrar sağlığıına kavuşturan BEYOĞLU OKMEYDANI SSK Hastanesi Üçüncü Cerrahl Kliniğı Mütehassısı müşfik insan Opt. Dr. İSKEÇE'DE (Baştarafı 1. Sayfada) mışlardı. Türk köylülerin ellerlnde pankart ve dövlz ler bulunuyor. Köyde ve Saat Alam'nda çeşltli güvenlik önlemleri alındığı da gelen haberler arasında. TUrk köylülerin avukatları mahkemenln kararmı salı günü blr üst mahkeme olan Bidayet Mahkemesi'nde temyiz edecekler. Avukatlar: «Bu yasal yollar kapanmadan yapılan bu usulsüz blldirim köyliilerl tahrik etmiştir» dediler. KÂZIM SARI'ya Yakın ilgilerini unutamayacağımız Klinik Şefı Sayın MACÎT MADENLÎ ile NAİME ve AYNUR hemşirelere ve tüm personele sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım. Çocuk bakacak bayan aranıyor. Tcl: 24 08 49 SABAHATTÎN OZTUNÇ 9 Sanıhlann, gemide meydana gelen hosar ve onarım gideri toplamı olan 113 milyon 811 bin lirayı ödemeleri isteniyor. İstanbul Haber Servlsl Atatürk'ün yatı Savarona'da meydana gelen yangında kusur ve ihmalleri görüldüğü iddiasıyıa 15 jnjl arası hapisle cezalandınlması istenen gemi komutanı Albay Erdal Okyar ve 14 mürettebatın duruşmalanna sorgu ile devam edildi. 1 Numaralı Askeri Mahkeme de görülen davada sanıklardan Erdal Okyar, deniz binbaşı Tank Artunç, deniz yüzbaşı ömer Akkoyunoğlu ile deniz assubaylan Hayri Ekiz, Avni Sezer, Alevlüt Taşkın ve Osman Yasar Kayer, hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan sa mklardan gemi komutanı dışındakilerin sorgusu yapıldı. Yangmm çıktığı 3 ekim 1979 tarihinde gemide nöbetçi olan binbaşı Tank Artunç sorgusun da, «Ben eski ifadelerlmde gemiye giren var mı Ulye sorulduğunda ikmal assubayınuı gır dlğini söylemiştim, ısrarla bir paket de var nıı diye soruldu, vardı demek zorunda kaldım, paket gemiye girmemiştir. Bu hususun ifadeierimden çıkarü masuiı istiyorum» dedi. Artunç devamla: «Gemi de bomba araması yapmamakla suçlanıyorura. Gemide bomba aramssı yapamazdım, inıkan yoktu. i'ira gemi çok büyüktü. Hem ihbarda, bomba dışardan atı.acak deniliyordu. Cevriye gezerek güvenüği sağladım, yangını ilk gören de benim» dedi. «Sizce bu yangmm nedeni ne dir, sabotaj olabilir mi?» çnklindeki soruyu: «Kısa araîıiılar la 4 ayrı yerde başlayan yangın Kabotaj olabilir. Bunun taldbatı na girişmeden tutuklandığımız için bu tatbikatı yapamadık» diye yanıtladı. 2 ekim akşamı gemi komutanının saat 20.30'da gelsrek; ihbarı duyurduğunu, nobetçi subay olduğu için gerekli önleırueri aldığını ve gemi komutanından aldığı emirleri yerıne getirdiğini belirten Artunç: «Olay anında yangın tulumbası ve hortumlan çahşmadı. Bir takun kişiler tarai'mdan devreden çıkartılmış olabilir. Zira, yanşnn anından 15 dakika önce, güverte yıkanmış, bu vanalardan su alınmış, vanalar yangın anında çalışmanuştır. Neden çahşmadığım bilemiyorum» şeklinde konuştu. Duruşma, galmeyen sanıkların sorguları için 28 nisana bırakıldı. Sanıklara gemide meydana gelen hasar ve onanm gideri toplamı olan 113 milyon 811 bin 555 lira paranın öclettirilmesi isteniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog