Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 3 NİSAN 1982 Din ve ahlak dersi programı belirlendi "Kimse dini uygulamalara karsı zorlanamaz,, ÂNKARA. fANKA) Te ttel eğitim ve orta öğretim kurumlannda 198283 öğre tim yılından itibaren zorun lu ders olarak okutulacak «Din ve Ahlâk» dersi progra nu, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yaymlandı. Sekiz yıllık temel eğitim okullarmm 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflannda haftada iki, orta öğretim kurumlannda haftada bir saat olarak verilecek Din ve Ahlak dersle ri genel olarak şu amaca yönelik olacak: «Temel eğitim ve orta öğ retimde öğrenciye. Türk Mil H Eğitim politikası doğrultu sunda genel amaçlanna, ilkelerine ve Atatürk'ün laiklik ilkesine uygun, din, İslam dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak. böylece Ataturk çülüğün, milli beraberlik ve beraberüğin, insan sevgislnin dini ve ahlak! yönden pekiştirilmesini sağlamak, iyi ahlâklı ve faziletli insan lar yetiştirmek.» Programda, din ve ahlak bilgisi öğretiminin bu amaca ulaşabilmesi için, en baş ta «Devtetin laiklik ilkesinin daima gözönünde bulundurulması ve bu ilkenin her an korunması» gerektîği be lirtildi. Hiç bir zaman vicdan ve düşünce özgurlüğünün zedelenmemesi gerektiği belirtilen ders programı ilkelerinde, «Mutlaka dini aynı olan milletle her zaman iyi illşkiler içinde bulu nulamıyacağı, bun a ragmen dini ayrı olan milletlerle de iyi niyet ve dostluk ilişkileri icinde bulunulabilecegl zihniyeti oğrenciye kazandı rılacaktır» denildi. «Kimsenin dînî uygulama lara zorlanamıyacagı belir tilen programda yer alan di ğer bazı ilkeler de şöyle: • înanç ve davranış bürünlüğünün önemi üzerinde durulacaktır. • öğrencilerin okul dışm dan getirdiği yanhş bilgi ve telkinler, onları kırmadan bilimsel bir yaklaşımla düzeltilecektir. • Konulann işlenmesinde, Müslümanhğm kuru Hl gilerden ibaret belll kahplar ve belli davranışlar olmadığı açıklanacak, sürekli can lıhk ve ilerleme isteyen aktif bir din olduğu gerçeği hîç bir zaman gözden uzak tutulmayacaktır. • Süre ve dualar eski harflerle okutulmayacak ve yazdınlmayacak. 6Denizli, Türkiye'de halka açık şirketler örneği içinde anlamlı bir yere sahip. Özellikle. bu bölge den yurt dışma çıkışlann. voğun olması sonucu, bu bölgede 30"a yakra çok or taklı halk şirketi kurulmus. Aynca bölge öz gu cüne dayanarak yatınm ve ara malı sanayii kurul masmdfi Eskişehir örneği sonrası en önemli deney odağı oldu. Denizli'de halk şirketleri ne konumda' Bu soruyu Uygar Motor Genel Müdürü Ke mal Koçyiğit'e soruyoruz: «Tam anlamıyla bir Çik mazda. İki şirket var ki şimdflik dOzde gözüküyor. Bunlardan birindsi bizim motor fabrikamız. Diğeri ise Biremek Şirketi. Bu tabii havadan oluşmuş değil. Çünkü her iki şirkette de hlsse tava nı getîrilmiştir. Bizde azami 150 bin Hra. Bir emek'de ise 50 bin liradır bu tavan. Üretim tam anlanuyla tabana yayihnca, her konuda ortaklarla özdeşleşiyoruz. Bu özdeşleşme. hem kenetlenmeyi sağ hyor, hem de diğer şirket lere atpşten grömlek olan fînansman engelinl geçlstiriyor. Bir de bunun usttine bir model getirebilir, bunun bir vakıf veya Işçi şirketleri birliğl ha Hne donüştürürsek. Türkiye'f'e neler yapılacağını göstereceğiz.» Bu özlü anlatım içinde aslında başannuı sırları ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda açıhşında konuk olarak bulun duğumuz Bandırma'daki Bağfaş Yozgat'taki bir Yibitaş'ta da durum aynı. Tabii bu kenetlenmenin ötesinde önemli olan bu kuruluşlarda yönetici sorununun çözümlenmiş olması. Bugun sürekli kâr eden üç bes işçi şirkfttinden birî olan İşbir'do en^în yönetim deneyimi olan Ismail Ertan ve Ayhan Çilinpiroğlu'nun bulunmaçı herhalde bazı spyler söylüyor. Tabîi olavın şehitleri de var... Işbir'in her dönemine imza atan ve artık olaym heyecanına dayanamayıp şîrket merdivenlerinde yığılıp kalarak 42 yaşmda öİ9n Erol Yazaltm'ı burada nnmadan e<»cerneyiz. HSP FİNANSMAN SORUNU Denizli demiştik. Kent üstünde panaronai'k gezin Bogu&anGiie: HaikSBrkeiieri Halk şirketleri çok yönlü bir çıkmaza girmiş bulunuyor ti yaptığımızda heınen her kuruluşun yürekler acısı durumu ilk anda ortaya çıkıyor. îşte Açıselsan. CMC kimyevi maddesi üretmek için 2526 işçlnin kurduğu bu halk şirketi, parasal darboğaz so nucuDESlYAB'a basvurdu Banka kredi açtı. kredi ödenemedi ve sonunda şirket DESIYAB'a kaldı. Astaş Azim Civata bir başka kurulııs Astaş, 1971 yı'ında 1500 ortağın katilımıyla MKE'yi yedekleverek civata üretme ye basladı. Bu arada, TSKB'den alınan döviz kre dileri. fürekli doğan kur farkları vüzünden ödenemedi. MKE devreve girip takviyede bulundu Ama bu arada sermaye tavanı olmadiğı için Ö7el kuruluslar Astas'ı almak Eirişiminde bukındu Özel İdare duruma P! koydu. Ama kaçmılma7 son herhalde bu kuruluşun birkaç elin yönetimine geçmesi olacak. DEPSTAŞ Plastik Sanayii, yönetim darboğazı nı aşmak için kurtuluşu, yine yörenin anlamlı üretimi olan bîr sermaye ku ruluşuna satışta bulanlar arasında. Bugün bu şirkette 550 ortağın payı yuzde 49, Ergür Holding'in payı ise yüzde 51. Örnekleri uzatmak olası. Yer darlığından satır baş ları ile aktaralım. Şirintaş Cam Sanayi, Yonga Mobilya, Denizli Döküm Sanayi. Ege Teknik. Hasat Orman Crünleri Sana yi. Bavraktar Orman Sa nayi, Gibsan Ipük Sanayi ya el değiştirdi. ya da kapısına k:! ; t asıldı. İthal ikamesine dayalı ya tmm sanayinin en güzel örneklerini veriyor. Halk şirketlerinin yatınm konulan da böyle. îşte bunlardan birî Eskişehir'de kurulu PORtŞ. Civata üretilen bu kuruluşta 2000 ortak var. Yüzde 9O'ı yurt dışında çalışıyor. Ortak1ar arasında özel tdare, Sanayi Odası, TSKB. Eskişehir Bankası bulunuyor. Bir baska deyişle yörcnin tüm ekonomik odak lan kuruluşta destek olmuşlar. Ama i9T?'de açılan bu kuruluş üç yıl calışmamış ya da kapasite alrında üretim yapmış. Çünkü 2000 ortak arasında bîr organik bağ yok. Bağdan yoksunluk dedikodu ve ulu orta yıprat malara dönüşmüş. Bunun sonucu gerekli sermaye artınmlan vapılamamış. maye artışmda ortaklar katüımda bulunacak mıdır? Gflven oluşunca katı lımda olacaktır. Genel Ku rulların yapıhş yeri gibi sorunlar pratiktir ve çöztimlenebilecek cinstendir. Eskişehir'den Kütahya'ya uzanıyoruz. Çinîsiyle ünlü bu kent de yaptıgı porselenle hakh bîr üne kavuşmuş Kütahya Porselen'in durumunu soruştunıyoruz. Kütahya Porselen. Avrupa'da çalısan işçilerin Avrupa Konseyi Mahaili tdareler eski üye si Abdurrahman Kara ile buluşmasi sonucunda do ğal kaynaklar değerlendi rilerek. «dSviz tüketen de fcil ama döviz öretecek bir kuruluş olarak ortaya çıkmış. özel îdere ve verel yönetimin destekle Kenan MORTAN wiMmSm^m^SlmmMâmmmmm:Mmmmm. Mustafa EKMEKÇİ Toplum Yararı... Doktor Niyazi Tunga, Ankara'ya hasta geldi. Hastanede yattı. Görmeye gittim. Yıllardır tanırdım. Yaşamım toplumun mutluluğu için sürdürenlerden birL Ona geçtııiş olsuna gittiğimizde bir yolunu bulur, anılarını enlattırırım. Bunlardan bıri şöyle: Yıl 1946, askerlik dönüşü Niyazi Tunga, Kayseri'nin. lncesu ilçesine «Hükihnet Tabibi» olarak atanır. O yıllar, sıtma ile savaş, doktorların başlıca işi. K6yleri dolaşır. Ova köylerinden birinde sıtma yaygm mı yaygın. Köyun bataklığmı inceler. Bataklık kolayhkla kurutulabilecek durumda. Muhtan çağırtın Bak tnuhtar, der, bu bataklığı Ikurutursak, çocuklarınız sıtmadan ölmeyecek. Şimdı, bataklığın bulunduğu yerden çaprazlama iki kanal açacaksınız. su asağıya akacak. Batakhk da kuruyacak. (Bu arada, muhtara sıtmanın neden olduğunu uzun uzun anlatır.) Toprağı încelemiştir Dr, Niyazi Tunga. Kazma kürekle. kısa sürede yapılacak bir iş. Muhtara: Sonra gelip durumu göreceğim, der. Aynlır. Kısa bir süre sonra köye yeniden gelir. Köylüler kanah açmışlar. bataklıktaki suyu akıtmışlardır. Batakhk kurumuştur. Muhtar da sevinçlidir: Doklor bey. kuruyan batakhğm yerine seb2eler ektik. Çok iyi oldu. Yalnız hâlâ köyümüzde sıtmalı var... Tamam, der, Niyazi Tunga, onlar sıtmaya eskiden yakalananlar. Onlara da ilaç vereceğim... llaçlannı verir köylülerin, yeniden ilçeye döner. Aradan bir süre daha geçer. Yolu bir gün köye uğrar. Muhtan çağırtıp. durumu sorar? Nasıl muhtar, sivrisinekler artık yok, memnunsunuz değil mi? Muhtar: Sağol doktor bey, ben memnunum ama, köylüler bu işe biraz bozuldular: Neden? Köyümüz sıtmahkken, «sıtmalı k6y» diye köye tahsildar, jandarma uğramazdı. Sıtmanm köku kazmraca, gelmeye başladılar. Bu biraz köylünun canını sıkti: însanlan. mutlu ettnek için bataklıkların kurutulmasmm da yetmediğini o zaman anladı. Köylerde olduğu gibi, ilçede de çocuk ölümleri azalmıştı. Ilçenin savcısıyla da. gözucuyla anlaşmıştı. Belki yasal değildi ya, sıtmalı çocukları doktora getirmeyenler îçm şöyle bir yöntem bulmuşlardi: Zengin babaJara hapis, yoksullara para cezası kesilecekti; ilaçlan da, Kayseri'ye değin gidip eczaneden alıyorlardı babalar... Kayserî'deki eczacı, bir gün Niyazi Tunga'ya: Doktor bey, dedi, bu ilçeye biz hiç ilaç satmazdık. Birden bire ilaç tüketimi artmaya başladı. Ben size ilaçlar versem, siz onları bizim adımıza satsanız, hem siz de kazanırsınız, hem de vatandaşlar yorulmamış olur. Isterseniz bir ecza dolabı açm. Bu sizin yasal hakkınız... Olmaz, dedi, Niyazi Tunga. O zaman, halk yararına, kamu yaranna çalışmaya gölge, düşeceğini, tılsımuı bozulacağım düşünüyordu Gençti de... Çocuk ölüm'eri azaldı ilçede, köylerde. Gelgelelim, köylüler yıne hoşnut değildiler. Çocuklar ölmeyince. çocuk sayısı çoğaldı. Yoksul ana babalar, bunlan besleyemez duruma geliyorlardı. Onlan sadece hasTahktan kurtarmak, mutlu yaşatmaya yetmiyordu. Baçka şeyler de gerekiyordu... Toplum yapısındaki bozukluklar, hastalıklann da anası. Verem, romanlarda geçtiği gibi, bir aşık hastalıgı değil artık. Yeterince beslenemeyen insanlarm hastalığı, at yiyemeyen, süt içemeyen çocuklann hastalığı. Hastayı veremden kurtarmak da o denli jröç değil. Şıpmişi iyileştirecek ilaçlar var. Ama, neden veremlüer çoğalmakta gitgida? Nazh Hanım'ın 30 mart salı gunkü yaztsının başlıği: •»Madenlerimiz ve Kamu Yaran» idi. «Yeraltı servetlerinin devletçe işletilmesl bir siyasi tercih meselesidir» diyor. Ger* bıraktınlmış çoğunluk. madenlerini işletemeyeceğme göre, işbilir is.adamlan işletirler elbetf iyi, hoş da bayram değil, seyran değil, Nazh Hanım bu konuyu neden ele aldı? Benim işim de bu, kurcalamak, araştırmak. Kurcaladım! Türk dili konusunda olduğu gibi, madenlerle li bir «Açık oturum» düzenlemeyi de kararlaştırmıslar. Bazı eskl. yeni Bakanlan çağırmışlar. Ancak, açık oturuma çağırdıkları daha gitmeden böyle yazılarla Nazh Hanım. «Kamuoyu» oluşturmak istemiş gibi geliyor bana. Maden Yasası, Konsey Komisyonları'nd* incelenmekte. Nazh Hanım, madenlerin devlet eliyle işletümesini öngören. Anayasa Mahkemesi karannı da değil de, yasaya yapılan itirazda geçen rakamları, bilgileri doğruymuş gibiaktanp. «Yeni yasa da işte böyle çıkmalıU demek istemiş. Bir bu konuda değil, yeni Anayasa konusunda da nisanın üçüncü haftasında «Seminer» düzenlemeye mi hazırlanıyorlar? Fazla göze batması uzerine, Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın «Anayasa Sözlflğü» gazetpde yayımlanmaz oldu. Yazık oldu... Yönetim deneyimi olan yöneticiler halk şir ketlerinin kötü yazgısını da değiştirebilîyor. Sermaye eksikliği ve ortaklar arasında organik bağ eksikliği Anadolu'ya yayılmış çok ortakîi şirketlerin başlıca sorunlan. dîği bu kuruluş sadece porselende değîl. çevre so runlarının çözümünde de örnek idi. Bu arada bu ku ruluşa ortaklann yanısıra îş Bankası. TSKB. Yatı ran Finansman ve DEStYAB gîbi bankalar ortak oldu. Ama bugün bu kuruluşun en büyük açmazı yine para. Dört banka yı ortaklan arasma alan bir kunjlusun para ve fa izden zorlanması ilginç geliyor insana.Bu durum da bankalarm bu tür kuruluşlara ortak olmasının soruna çözüm getirmediği de anlaşılıyor. KAYSERt BÖLGESt Son bölgemiz Kayseri. Kayseri Muhabirimiz Mehmet Ceylan'm derledi ği bilgilere göre bu vöre deki çok ortaklı şirketler üretim konulan ne olursa olsun bocalıyorlar. tşt« Berlin'de Türk çocuklarının 1. yabancı dili Türkce olacak istanbul Haber Servlsl ~ Batı Berlin eğitımcilerı, yorelennde okuyan Türk çocuklarının «1, Yabancı Dili»nin Türk ce olmasını sağlavacaklarını bıldirdiler. Federal Alman eğitımcilerı, gezdiklerl Türk okutlorında şaşkınlıkla karşıladıklcrı oır olgunun da, sınıflardakı dısiplin olduğunu söylediler. Zorunlu ilk öğretim süresının 5 yıldan 8 yıla cıkarılması bıcımmdeki uygulamamn do Türk ve Federal Alman eğitim sistemini birbirine yaklaştıracağını bildiren konuk eğitımciler, ülkelerındekl Türk öğrencilerınin Türklye'ye dondüklerinde önemll sorunlarla karşılaşmamasını sağlamoyı amaçladıklarını ifade ettiler. KENDİ OLANAKLAR1YLA GELDİLER Federal Almanya'nın Batı Berlin Kentl'nde ceşitli okuilarda yöneticilik ve öğretmenilik yapan 20 eğitimcinin Türklye'ye gelerek Ankara, Nevşehir, Bursa ve İstanbul'da incelemeler yaptıklarını belirten grup sözcüsü Jürgen Ulzen, dün Istanbu! Milli Eğitim Müdü rü Kemal Türen'in makam odasında düzenlenen basın topian tısında kendi olanaklarıyla gezıyi düzenledlklerlni acıkladı. Ulzen, Türkiye'nin eğitim sistemini tonımak istediklerinl ve Batı Berlin'de bulunan Turk öğrencilerınin eğitimine bu yol lo katkıda bulunmayı düşündüklerınl söyledi, «DOSTLAR SORUNUAR1NI TARTIŞIR» Kendilerının, dostlarm sorun lonnı aralarında tartışarak cözümleyebıleceklerlne inandıklarını belirten Ulzen, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı işçi Çocukları Müdür Yordımcısı Hamdi Güney ile yaptıklon görüşmenın büyük yarar sağ ladığını belirtti. Batı Berlin'de okuyan Türk çocukları için 1. Yabancı Dilin Türkçe olmasını ve 5 yıllık zorunlu eğitimin 8 yıla cıkarılmosınin yararlarını karşılıklı olarak uygun bulduklarını anlatan Ulzen Türkiye'de bulundukları süre ioinde çok sayıda okula gittiklerini de ekledl. Oç yılda kendisini amorti edebilecek bu kuruluş üç yıl üretim yapmamış. ŞirkPtin amaçları İle ortaklarm amaçları arasında çelişki doğmuş. Sonunda geçfiğimiz yıl yörenin sa nayicilerinden Bekir Erman. şirketin yüzde 30 hissesini satın aldı. Aynı zamanda Sanayî Odası yönetiminde olan Erman ile görüşüyoruz: Yüzde 30 satın almakla çirketi ele geçirmiş mi oluyorsunuz? Hayır hayır. Biz bu Denizli'den Eskişehir nnktada kalacağız. Ama Kütahya Bilecik yöresi2000 ortağa sriğhklı bir ne geçiyoruz. Bandırma'yönerîm ile nelere ulaşaya uzanacak yenî demirblleceşrinî kanıtlamış ols;o!u ile dış dünyaya da cağız. Bu konuda Özel açılacak bu bölge her ba tdare vo yerel yönctim'.n kimdân Türkiye'nin yüz* akı durumunda. însanla • büyük desteğini görüyoruz. Üretim esasen iki kat nn ithal ikamesinin yaartmıştır. rar ve zararlannı tartıştıkları günlertie. bu bölge Bu kez yapılacak ser bunlardan biri Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi AŞ. 550 ortagt var. Ama çözümsüzlükler sonucu tstanbul ve Ankara'dan gelen girişimciler kuruluş da yönetim coğunluğunu aldı. Ama el değiştirme de çözüm getirmiş değil. Para darlığı bu kuruluşu yine boğuyor. îhracat ola yı tıkanmış durumda. îş çı sayısı dondurulmuş. Bir başka deyişle yönetîmin bir iki şirket eline gecmis olması da sihirli dpğnek değmiş gibi çözüm üretmiyor. Cünkü, para kredi politikası Türkiye'nin Kenel olayt. Yakın gunlerde arkada şımız Ufuk Güldemir'itı kaleminden «Bir hah kra hnın çdküşflnflizteyen okurlanmıza son ömejH hahcılık sektöriînden ver mek istiyoruz. Sermet Ha lıcılık. anlatmak istediğlmiz kuruluş. 500 dolavında ortağı var. Ama ana hissedar Hayri Kayaman. Tüm yatırımlan durmus durumda. 8 hah dokuma makinası nakit sıkıntısın dan getîrilemeTniş. Gecttğimiz günlerde 160 milyon liralık senetleri protesto olmuş. Sultan HaV dan alacaklan olan 52 milyon lira tahsil edilememîş. Şirket yöneticilerinin getirdiği yorum «yeni ekonomik model devlet açısından hiç değil. Yapa Wldiğimİ7 bir tek fabrtkavi ayakta tutroakdır.» diyor. Bu gözlemler sonrası son sözü yino Danışma Meclisi üyesi Cemil Çakmaklı'ya btrakıvoruz. Çakmaklı şöyle diyor: «Üretimde gudümsüı hlç bir şey yürümes bu güdüm hiç kuşkusuz dev lettir. îlk elde üretitn hu kukunu tekdâze yeniden kurmak gerekir. Türldye* nin tartışma odağı bu olmalıdır.» YARÎN: Çözümler, öneriler... I.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sayın Havagazı Abonelerimize, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı'nm 23 mart 1982 gün ve 1657913565 sayılı emlrleri uyarınca 1 nisan 1982 tarihlnden itibaren geçerli olmsk üzere havagazı tarifeleri aşağıdaki gibi uygulanacaktır. îşletmenin tahsiline aracı oîduğu Havagazı gider vergisi, Belediye Havagazı Tüketlm verglsl hariç olmak üzere; A Mesken Aboneleri: a) Abone başına sablt hizmet karşıhğı ayda 3000 Krs, b) Aynca normal ısı değerindeki havagazunn beher metre küpü başına 1750 Krs. B Mesken dışı Aboneler: a) Abone başma sabit hizmet karşüığı ayda 6000 Krg. b) Aynca normal ısı değerindeki havagazınm beher metre küpü başına 4500 Krg. alınacaktır. Duyurulur. (Basın: 13344 2349) KtiTAHYA ASLtYE 1. HUKUK HAKtMLİĞİNDEN Esas: 1981/523 Davacı Mürüvvet Topdemir veKUi Av. Sadık Ata kan tarafmdan Davalı A U Topdemir BörekçUer Mah. Situtlu Sokak No: 11 Kütahya adresine açılan boşanma davasınm mahkememizde yapılan yargılamasmda. Davalı A Topdemir evH lenmelerinden itibaren müstakil bir ev tutmadığı, davacıya düğün merasimin de takılan ziynet eşjraları nı alıp sattığını, kumar oy nayıp içfcl içerek kendi ihtiyaçlan için bu zlynet eşyalannın parasını harcadığmı davacı ile htç bir şekilde ilgilenmediği evlilik blrliğinin kendisine yüklediği görevlerden hiç birini yerine getirmediğuı den dolayı aralannın açüdığından davacı vekili tara Imdan davalı aleyhmde bo şanma davası açılmıştır. Mahkememizin 1981 / 523 esasmda kayıtlı davanın yapılan yargüamasında davalıya davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen teb ligine karar verümiştir. Davalımn 13.4.1982 güntl saat 9'da mahkememizde bulunması veya kendistne bir vekille temsil ettirmesi üanen tebliğ olunur. (Basın: 13152) OKTAY AKBAL GARİPLER SOKAĞI Roman 5. Baskı ÎSTİNYE SULARI öyküler 2. Baskı KARŞT KIYILAR VE TARZAN ÖLDÜ öyküler 2. Baskı ATATÜRK BİR GÜN GELECEK Yazılar (Bu kitaplann mevcudu çok azalmıştır.) İLKYAZ DEVRİMÎ öyküler 2. Baskı ~ Ederi: 125 Ura tsteme Adresi: Tckin Yayınlart. 21 İSTANBUL Ankara Ca<L Yeni Çıktı: T.C. Dz. K. K. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY İSTANBUL ONAY NO: 23 Genel MüdürlüğümÜKce aşagıda belirtilen ınalzeme ilgili îdari ve Teknik Şartnamesine göre Teklif Isteme üsulü ile satın alınacaktır. MALZEMENİN CtNSt: KLtMA VE HAVAMNDIRMA SİSTEMİ 1. Malzememn Maktu Geçici Teminatj 100.000, TU (Yediyüzbin) liradır. 2. Teklifler Îdari Şartnamede belirtildifi gibi verllecektir. 3. Satın alınacak Klima ve Havalandırma Sistemine ait tdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığı ofisinden 5.000, TL. (Beşbin) lira Dz. Kuvvetlerini Güçlendirme Vaklına yardım maRbuzu fearşılığmda temin edilir. 4. Posta ile Sartname gönderilmez, bu husustakl mUracaatlar cevaplandtnlmaz. 5. Genel MUdürlügümüz 2490 sayılı kanuna tabi degildir. 6. Genel Müdürlüpmüzce herhangi bir teklifin seçilm»si ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 7. Geçici teminat olarak: Tedavülde olan Türk parası Türkiye'de faaliyette bulunan Bankalann vereceklerl vadesiz teminat mektuplan, Borsa'da kayıtlı esham ve tahvilattan Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olanlar veya Devlet tç tstikraz Tahvilleri Döner Sermaye Muhasebe MüdürlüğU veznesine makbuz karşılıgı verileeek ve makbuz teklit zarfmm içine konulacaktır. 8. Tekliner engeç 20 nisan 1983 salı günü saat 10.00'a V a c» dar Döner Sermaye Satmalma Komisyonu Otisine taayıt etttrtlerek verilecek ve aynı saatte Satmalma Komisyonu Başkanlıgınca açılacaktır. (Basm: 13141) 2348 DUYURU Her sene yapılmakta olan Deniz Şehitlerini Anma Törenleri bu senede 4 Nisan 1982 Pazar günü Gölcük Deniz Şehitleri Anıtı'nda saat 0900'da, İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09.30*da, Beşiktaş Barbaros Anıtı ve Turbesinde saat 10.15'de yapilacaktu". Sayın şehit aiîelerine duyurulur. KUZEY, DENtZ SAHA KOMUTANL1Ğ1 \ (Cumhuriyet 2228) Ders kitaplan Atatürkçü görüşler doğrultusunda yenilenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanhğma bağlı ortaöğretlm ve temel eğitim ders kitaplarmm Atatürkçü görüş doğrultusunda yenileneceği öğrenildi. Edinilen bilgiye gbre, ders kitaplarımn Atatürkçü görüş ve 10. Milli Eğitim Şurası kararlan doğrultusunda yenüenmesl yolundakl çalışmalar Milli Eğitim Ba kanlığı Talim ve Terblye Dairesince sürdürülüyor, 1174 adet erkek, 21 adet bayan kol saati satınalmacaktır Şartnamesi, bedelsiz olaralt aşağıdaki adresleruen almabilir. 1 KAKAEÜK'tc: Demir ve Çelik Fabrlkalan Müessesesi Tedarîk ve Ikmâl Müdürlüğümüz. 2 ISTANBUL'da: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yalücöşteü Han Kat: 4S'deki Mümessiliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22' deki Genel MüctUrlüğumüz. ÎSTEKLİ'lerin şartnamemia esaslarına göre haiırlayacakları kapah teklit mektuplarını, geçici teminatlanyla birlikte en geç 21 nisan 1982 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları üân olunur. (Basın: 13056) 2347 »LÂN ZEYTÎNBURNO 3, ASLtYE HUKUR HAKtMLtfiİNDEN Esas No: 1981/136 Karar No: 1982/30 Davacı Fatma Ograş tarafmdan davalı Duran Oğraş aleyhine açılan boşanma davasuun yapılan duruşması sonunda: Sivas, Koyulhisar, Yukaakale köyü, cilt 052/04, sftyfa 77, kütük 140 da nu lusa kayıtlı bulunan Ş\ikrü lttza 1951 doğumlu dava cı Fatma Oğraş »e Hacı İbrahim oğlu, 1951 doğum lu davalı Duran Oğraşm boşanmalarma, müşterek çocuklan Ayşe ile Tekîn'in velayetlerinin annelerine, 4540 lira muhakeme masrafınm davalıdan tahsili ile davacıya vertlmesine karar verilmlştir. tşbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren davalı Duran Oğraş'ın kanuni yollara başvurtnadığı takdirde hükmün kesinleşeceği karar tebliğini ihtiva eden davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olumır. (Basın; 3299) 2357 ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA SİGARA İÇMEYELİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog