Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

3 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 SermayeSirketleri NasılVemilendiriliyor? Bülent SOYLAM 3İhracattan sağlanan hasılat ururn kazancmdan dışsatım nedenıyle lndlnm vapabllmek ıçın, yıllık dışsatım (ıhracat) tutarınm 250.00ı) Amenkan dolanm aşması gereklidir. Bu koşula göre, blr yıl hesabmda son 365 gunü değil, kazancı vergilendirilmekte olan takvim yılım; Ihracat sözcüğünden ae, gümrük çıkış beyannamesı alınmış, yani dışarıya gonderilmiş bulunan sanayl ılrUnlennin bedeli anlaşılmalıdır. Dış satımı yapılan maluı bedelı bnlunurken POB değer esas alınacaktır. POB (Free on board) deger, hatırlanaeağı gibi; malm yüklenmesine kadar olan Riderlerini de ıçeren bedelidır ve navlün (taşıma) bunun dıstndadır. 2fto bın dolarlık sınınn aşıhp aşılmadığı konusunda, Urünii dısanya gondermenin yeterli sayılması, ileride hesap dönemt kapandığında gen gelebilecek mallar dolayısıyla kullanılan ihracat ölçüsünde bır zayıflık yaralmaktadır. Bunu bir ölçüde bile olsa ayaltmak için, ızleyen yılın nısan ayı sonuna kadar sörkonusu olabilecek iadelerin dışsatım sayılmamasınm benimsenmesı yermde olacaktır. Dıssatımın gümrilk cıkış beyannamesi düzenlenmesi olgusu na baglanması, uyp;ulamada bır ıie su sorunu varafabilir: Sınat ürünunü dışarıya satılması ıçın bır araoı firmaya satan kurum, V'u urunün dışsatımmın vapıldığının belgeU'ndirilmesi koşuiuvia %20'lik indırım hakkını elde edebilecek iken, aracı firmanın bunu ancak Kurumlar Vergssı beyannamesi verildikten sonra satabılmesı halinde, üreticı kurumım; maluıı ıhracedilmek üzera aracıya sattıgı yılda tstısna uyfrulama şansı olmayacaktır. 20 numarah Kurumlar Vergisl tebliği böyle bir durumda daha sonra red ve lade denen vergı düzeltmesinin yapılabileceğini kabul etmiştır. K larsa, eynı dışsatım üzerinden her ikisi de ındirim hakkını elds ederler. Boylere bu istisna, o grup, ya da holding için %25'n yukseimış olur Burada üç tekaik konuya daha dıkkat etmek gerekır: Aracı kuruluş ald.ftı sınai ürünü olduğu gıbi pazarlamayıp üzerınde herhangı bir sınai ışlem yaparsa ve kurum ıse, artık %20 oranında istisnadan yararlanır, çünkü burada kendisi sınai ürün üreticisi olmuştur ve bir önceki fırmanın bu niteliği kalkmıştır. Kurum kazancmdan indırme sırasında, varsa önce kurumun zararı gözonünde bulundurulacak. varsa kalan kazanca istisna uygulanacaktır. Istısnanın uygulanamayan kısmnın bir sonraki yıla devri soz konusu olamamaktadır. Her parti ihracatta. yurtdışında bırakılabilen 40 bın dolarlar, hasılat kapsamma girdiklerinden, bunların yurda getirilmesi söz koiusu olmasa bile %20'leri kurum kazancmdan indinlebilir. Çünku ticari kazancin bulunmasında tahsıl değil. tahakkuk esas alınmaktadır. Bunun yanısıra, yasa koyucunun sınai ürün dışsatımında valniT hasılatan; dış navlun gelirinde ise yurda gptirilpn hasılattnn SÖT etmesi. iki für basılat oranında. eetırılm.ş olup olmana yonünden bır ayırım yapıldığının da kanıtı gıbi gözukmektedir. Dünyada DC10 ucaklarının günlük kullanımı 8 saat, Türkiye'de 110 dakika,, • Havo Iş Izmır Şube Başlzanı, « 50 mılyon dolar degenndekı uçak 110 dakika uçurularak ucuz kıtle taşımacılıgı saglanamaz. kâr da edılemez' dedı. İZIVIIR, (a.a.) Hava îş Sendikası îzmır Şube Başkanı Mustafa Yalçm, «50 milyoııluk Türkiye'de tüm sivil havacılık ihtiyaçlarıııı bir tck kurulu'jun omuzlarına bırakan tekelçi bürokrasidir» dedi. THY'ında 1970'li yılların başlarından bu yana «Trafık ve boyut» olarak yerinde sa>aıgını ve bazı konularda gıderek gerileme görüldügünü ıddia eden Yalçm, «Bu si\il havarılık dünyasmda kendine özgü bir rekordur. 10 yılda lıiç bir gelişme gdstermeyen bir hava ulaşım sisteminin kitle taşınıacüığmı gerçekleştireceğini düşlemek bile akıl dışıdır» dedı. DC10'LAR VE KÂRLILIK HavaIş Sendıkası İzmir Subesı Başkanı, konuşmasında DC10 ucaklarının günluk ortalama kullanımının 8 saatın uza rmde oldugunu, THY'ında uygulanan tarıfe duzenınde ıse bu uçakların gunluk kullanımının 110 dakika dolavmda bulunduğunu vurgulavarak şunlan söyledi: «Şu anda yeryiizünde 30'e yakın DC10 uçağı uçmakta olup THY kadar düşük kullanım oranıtıa sahip olan yoktur. Kitle taşımacılığına uvçun olmakIa birlikte bugiin yenisinln değcri 50 milyon dolar olan bu uçağı günde 110 dakika uçurarak, ucuz kitlc ulaşıını saıjlanamayacağı ve zarardan kâra dönüşüm olnuyacağı bir gerçektir.» Yas meyva sebze ve su ürünleri dışsatımı urumlar Vergısi Yasası'nın 8/7 maddesiyle. sınai ürün dışsatımmdaki du/onlemeve benzer bir biçimde, yurtdı şma yaş meyve sebze ve su ürünleri satanların, bunKimler ne kadar yararlanabîliyor? dan elde ettikleri hapılatın <^20'sinı kurum ka7ançlarından ındırebilmeleri kabul edilmiştir. ış<?atun hasılatlannın %20'si oranındaki vergi aynca%20'lık indırım. kurum olmak koşuluyla hem uretıciye Iıg asıl olarak kendi ürününü satan kurumlara tanınmıştır Buna göre. dışsatımcmın indirimden yararlana hem de dıs satımı gerçekleştıren firmaya aynı oranda tabilmesı için hem kendi ürününü satması, hem de kurum nınmıştır. Yararlanabilmek için herhangi bır dışsatım du olmas' gereklidir. Kurumun tanımına nelerin girdiğini Ku zeyıne çıkılmış olunması da gerekmeyen bu ayrıcalık için rumlar Vergisi Yasası'nın birinci maddesi saymaktadır. şu örnekleri verebiliriz: • A Anonım Şirketi 1981 yılında. dolar 132 lira iken Buna göre bir kollaktif şirket kurum sayılmadığından. doğrudan kendisinin satacağı ürün dolayısıyla istisna uygulan yuzbın dolarlık şeftali dışsatımı yapmiştır Bunu doğrudan ureticiden almıştır Üreticı bır çiftçidir ve kendi bahçesm masına olanak yoktur Kurumlar, ken«iı ürünlerini yine kendileri ihraç etme de ziraat yapmaktadır A Anonim Şi'keti kazrmrından 2 600 000 Iıralılc kısmmı seler bıle, indirimden yararlanabileceklerdir. £50 bin dolarlık smtnn aşılıp aşıîmadığı hesaplanırken, mallannı bir vergı aışı bırakabılecek, çıftçi herhangi bir indirimden aracı eliyle dışanys* satanlar da. bunu belgelemek koşuluy yararlanamayacaktır la kendi dıçsatımından sayabilecektir. • B Anonim Şirketi kendı işletmesınde yaş sebze ziDışsatıma eracı'ık edenin kurum olması koşulu yoktur. ı&ati yapmakta ve ürununu C pazarlama Ltd. Şırketine Ancak aracı bır kurum ıse. yapılan dışsatım dolayısıyla yurt dışına satması koşuluyla satmaktadır. C Ltd Şirketi avnca kendisi de istisnanm 1/4'ünden yani, 250 bin dolan yaş sebzelen, dolann fıvatı 123. markın fıyatı 70 lira iken asan dışsatımın %5i kadanndan yararlanabilir. Aracılık 25 bin marka Almanya'va satmıştır. C Lımited Şirketi ihracatçı olarak indirimden yararla yapan firmanın bu mallan aldığı smai ürün üreticılerinin mııtlaka kurum olnası gerekmez ama kendisinin indirim nacaktır Sattığı 25 bın marklık sebzenin dolar olarak ne dfn vararlanabilmpsı için mutlaka kurum olması koşulu kadar ettiğinın bulunması gerekmemektedır Çunku sınai üründeki gıbi bır smır aranmamaktadır. 25 bın markın karvardır Bunlan kısa örneklerle bir kez daha söyleyecek olursak: şılığı olan 1750 000 lıranın %20'si olan 350 bin lırayı 1981 • Doprudan kendisi. ya da aracı fırma kanalıyla yılda yjL kazancmdan indırebilecektır. B Anonim Şirketi, C'nin bu dışsatımı gerçekleştırdıgmi 250 bm dolan. ya d i eşiti dövizi aşan rutarda sınai ürünü dış ülkelere satılan kurumlar. bunun TL. karşılığının %20' belgelendirerek ayrıca kendi 1981 yılı kazancmdan 350 bın hra indırebilerektir. Çunku urunu yurt dışına satüdığı içm sını o vıldaki kurum kazanc matrahlanndan indirebllirler. • Dışsatım ararıhğı yapan firmalv kurum iseler .aynı o da dışsatımcı sayılmıştır. • Hem uretıci hem dışsatımcı iW ayrı sermaye şirketi kosuP'arda bu haktan %5 oranında yararlanabilirler. • Bir Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket. Adi or ne sahip bir gurup yaptığı yurtdışı satışlanndan iki kez taklık ya da kişisel kuruluş, 250 bin dolan aşan smai ürü ayrıcalık sağlayabildiği için, yaş meyva sebze ve su ürunu nü kendisi de ihraç etse, aracı da kullansa, kurumlara ta dışsatımcılığı kendilerine hasılatlannm %40'ı kadar bir is tısna sağlamış olacaktır. nınan bu haktan yaıarlanamaz. • 250 bin dolarlık sınai ürünü bir holding ya da grup içinde bulunan iki ayn kurumdan biri üretir diğeri pazar YARIN: Turizm kurumlan ve seyahat acentalan.. K D YARIN BAZI SEMTLERDE 4 SAAT BAZILARINDA İSE 10 SAAT ELEKTRİKLER KESİLECEK İSTANBUL, (a.a> TUrkiye Elektrik Kurumu, «TEK»ın Yıl dıztepe Indırıci Merkezı'nde ve Kartal Umraniye arasında yapılacak bakım çalışmaları nedenı ile yarın bazı semtlere 410 saat sure ile elektnk verılemeyecek. Bakım çalışmaları nedenı ile saat 08 00 12.00 arasında eleıu rık verılemeyecek olan semtler şunlar: «Okmeydanı'nın bir bölümü, Hasköy Halıcıoğlu, Şişlıane, Azapkapı, Kasımpaşa, Kulaksız, Istiklâl Caddesinin Tünel • Galatasaray arasında kalan bölunıü, Boğazkesen'İD bir böluınıi, Kuledibi Tophane'nin bir bölümü ve Perşenıbe Pazarı.» Soğanlık ve çevresı de s.aat 08.00 18.00 arasında elektrıksız kalacak. UNICEF Birleşmiş Milletler'e bağh olarah çocuh ve çocuk sağlığı konulanrvda çalışan bir örgüt. Bu örgut geçtiğirraz yıl Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak Türkıye'nin Doğu Anadolu bolgesinde U pılot bölgede biyogaz üretirni karan aldı. Haklı olarak. «UNICEF'in enerjıye ilgisi nereden kaynaklanıyor?» dıyeceksiniz. Biz de bu sorunun yanıtmı almak için Resmi Gazete'de protokolu okuma gereği duyduk. Bu protokolden anladığımız UNICEF biyogaz üretimine Doğu Anadolu'da yoğun çocuk ölurnlerıni dıkkate alarah geçecektı. Evler bundan böyle tezekten mamul biyogaz ile ısıtılacağına göre çocuk ölumleri de azalacak demektir. Ancak kulağımıza çahnan biyogaz uretimiyle Hgili gereklı aygıtlann satışı için Mehmet Arif Demırer ısmındeki bir ıthalatçının UNlCEF'in kapısını aşmdırdığı... Bakalım ne olacak? UNICEFİn tezekleri ANTALYADA AYAKBASTI PARASI... Kendı kullandığınız arabayla bır gun yolunuz Antalya'ya duşer ve hazır gelmışken bır de Kemer'ı gormek ıstersenız, kentin bıtlmınde başlayan ve Yenı Lıman'a kadar suren çıft yolda, kesınlıkle 50 km. hızın üstune cıkmayınız. Gercı yolda hıç bır uyarı levhası gormıyecekslnız ama, 45 km. sonra bır trafık arabası ile gayet nazık, kıbar ve celebl ıkı trafık polısı gdreceksınız. Efendim, ruhsatınızı, ehliyetinizi... Buyurun. Radar saptadı, 71 km. htzla gidiyormuşsunuz. Aslındo sizl mahkemeys sevk etmemiz gerekir, ama blr uyarı c»zasıyla yetineceğiz. Psk anlayamadım... Normal hız 90 km. değil ml? Evet ama o şehir dışı yollarda. Şehlr içinda 50, km. dir. N« şehlrl kardeşim? Kentten cıkolı 45 km. oldu. Aynca hız «ınırlayan bir levha ya da hanl çehrin bitlşlnl bellrleyen üzerl çapraz kırmızı cizglll tabela da yok... Ev«t doğru, yok efendim... Pekl, nasıl Isterslnlz benden ceza ödememl? Beyefendl, emlr böyle, ödemek zorundasınızl... Tartışma bır sonuc vermeyecek ve sız 1.000 TL. cezayı ödeyeceksinız. Aslın da gün, cumartesi olmasa ve sız mahkemeye gıtmeyl goze alabüseniz, elbette hakım sızl dınleyecek ve haklı bulacaktır. Ama durumunuz bu koşuşturmaya elvermez, cezayı odemek en kolay yoldur. Kemer'den dönüste başımızo gelenl Antalya'lı blr dosta anlattık yano yakıia... Guldu Bu, dedt, Antalya'ya ayak bastı parası... «Ayak bastı» yöntemi söz konusu olmadığına göre, şlmdi bu yoldan alınıyor ayak bastı paraları... Hem cantm, Ankara'nın klrll havasından, soğuğundan çöyle pırıl pırıl blr yere gelmişsinlz, 1000 lira diyet ödemişsiniz, değmez ml yanil... Sınava Dogru 1 24 Sayıların tamamı elimizde mevcuttur. "1981 Aşama Sınavı" ve "Sınava Doğru" ciltlerini postayla, pul karşılığındaalabilirsiniz. ÜSS Adayları 12 Nisan'da gireceğiniz sınavın benzeri soruları nun 24. Sayısında GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIHMA İLANl" * EDREMİT İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No.1981/1588 Bir borçtan dolayı satılmasına karar verılen Gayrımenkulün cinsi, kıymeti ve evsafıTapımun Çıkrıkçı köyü civan mevkiınde cilt: 245, sahife: 19, sıra: 38'de kayıtlı gayrimenkulun doğusu: yol, batısı. sahıbi senet, kuzey: Çıknkçı köyü malı, güneyi: ılıca ayağı ile çevrili hali hazır M2'sinin 500. TL'dan 107 138 000. TL kıymetinde olup, 92000/302270 hısseli gayrimenkulun satışa çıkarılmıştır, birinci arttırma 11.5.1982 gunü saat 14 00 15 00 arasında Edremit lcra Dairesi önunde yapılacaktır. Birinci arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ve rüçhanh alacaklar varsa alacakları mecmunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla 21.5 1982 günu ayni yer ve ayni saatte ikinci satışı yapılacaktır. Bu arttırmada rüçhanh alacakhlann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok arttırana ıhale olunacak, fazla bilgi almak isteyenler 1981/1568 esas sayılı dosya no.su ile memuriyetimize başvurmalan ilan olunur. (Basın 13347) 2358 "Olumsuz,, çocuk Çocuklar her devırde bir başka değışık oluyorlar. Doğallıkla, her çocuk annesıbcbası, yakınlarınca daha da ılglnc bulunabılıyor Çocukların, yaşlarından umulmadık zekayı gostererek en beklenmedlk anlarda eok etklll so?ler soyiedıklerı çörüldüğü gıbi, konuşmalarının beklendiğl zamanlarda Ise büyük bır olgunluk örneği vererek sustuklarına da tanık olunabllıyor. Bazı çocuklcrın da huysuzluklarıyla ve olumsuzluklarıyla tanınmaları az gorülur bır olay değil, Ancak, Teşvlkıye'nın bır (.olumsuz» kızı var kı, herkesın dıllnde. Bu kız cocuğuna bır şey yaptırabilmek için llle de o şeyın lam tersinl soylemek gerekli. Hatta bu nedenle insanlar terslık aramak lcın zorlanıyorlar' İşte bu kız, geçenlerde evınde bahçe kapısındakl sütunlordan bırının tepesınde oturuyordu. Mahalle sakınlennden yaşlıca bır bay ve eşl sokoKian geçerken bızim «olumsuz»u gorduler Yaşlı bayan, kıza bokarak «Oooo!» dedl, «Gel keyfim gel!» Kuçuk olumsuz, herhalce «keyfim» sozcüğüne yabancı olduğundan, bırden kızdı ve «Geimlyorum işte, gelmiyoruml» dıye bağırdı. Sınava Doğru her sayı Özel Sayı Sınava Doğru Cilt 50 tl. 100tl. lOOOtl. Toplum ve Bilim Liba şirketi ÇEK ve kimsesiz çocuklara 500'er bin liralık ilaç yardımı yaptı İstanbul Iiaber Servisl Lıba İlaç Laboratuarı A.Ş., Istanbul Çocuk Esırgeme Kurumu ile SSYB Bakırkoy Kimsesiz Çocuklar Yetıştirme Yurduna 500'er bin lira değerıncie ilaç yardımında bulundu. Çocuk Esirgenıe Kurumu Is tanbul ılı Yonetım Kurulu Baş kanı Pıkret Pamır adına ılaçlan Lıba fırması yetkılılerınden teslım alan, Kurumun Mer kez Muduru Alı Ornıancıoğlu, «Bu Uaçlar, Eyup ve Kasunpaşa'daki Yatılı yurtlarda barınan 300 kimsesiz çocuğun ihtiyacı için kullaıuiacakiır» dıyerek, bu tur yardımlarla kuıumuıı daha ıyı hızmet vereceğını belirtti. Liba ilaç Fırması vetkılılerın den Perıt Sayan ıse ilaç yardımlarının henuz bır başlangıç oldugunu ve bunun surduruleceğını soyledı. Firmanın Çocuk Esırgeme Kurumuna bağışladığı ılaçlar, çocuk hastalıkları ıçın kullanılan damlalar, tabletler ve şuruplardan oluşuyor. kuslar Devam eden sayılarımızı herpazartesi bayinizden alabiiırsiniz. çıkfı BİRİKİM YAY1MCIUK Koll.Şti.Ankara Cad. 45/18 RK.538 Sırkeci,!stanbul 17 Adres: Sınava Doğru Dergisi, TUrkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu/İST. Tel: 20 97 03 Maliye Bakanlığı HESAP UZMAN MUAVİNÜĞI GİF.İS SINAVI Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulunca 19 nisan 1982 pazartesi gunü saat 9 30'da Ankara, Istanbul ve Izmir'de Hesap Uzman Muavınlıgi ginş sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek fçin; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'lnd maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, b) ı 1.1982 tarihinde 35 yaşını doldurmaauş bulunmak, c) Siyasal Bilgiler. tktisat, Hukuk, tşletme ve îdari flimler Fakülteleri ile İktisadi ve Ticari tlimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okullan veya bunlara esitliği Milli Eğitim Bakanlıgı'nca kabul olunan benzer yabancı Fakülte veya Yüksek Okullann birinden mezun olmak gerekir. Smavlara giriş şartlannı ve sınav konulannı Kösteren broşür. vukanda Isimleri geçen Ögretira Kurumlanndan v e Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıgn ile Ankara tstanbul ve {zmir Grup Başkanhklanndan saglanabilir. tsteklilerin en eeç 2 nisan 1982 günö akşamına kadar Maliye Riksnhfrı Hpsap Uzmanlan Kurulu Başkanhıan ANKARA adresine belseleri ile birlıkte vazıh olarak basvurmalan gerekir. (Basın: 11402) 2344 Adapazan şehnntn tam ortasmda pek çok ışhanları vardır. Ç.FJK. ıkıncı ışlıanının bir başka özeUıği vardır. Bu ışhanına ne zaman gıdersenii Ridın, kuşlann konser vsrdıklennı duymak, görmek mumkun GÜ zel ötucü kuşların meraKU lannın onculcnıvJpn Özer Sipahier'ın odasmda 15 21 kuşun aralıksi' otüşlerım Başak Sıgortadan gelen kuş sesı tahrık edıvor. Ve Kimbılır kaç cocuk yetıştırmış yaşlı bayonla bay. bu ışhanının alt ve ust katlırında cıvıl cıvıl oten kus bağırışton sonra bcyunlarını kısarak gozlerını yere ınoırıp lann sesleııyle ni"'!f olup yolianna devom ettı'er. kuşsever olmak nıçten ge lır msana TICARET VE SANAYİ LTD $T! 0) OLVl /1J/1NS arnor 449295 DENİZ ŞEHİTLERİ 4 NİSANDA ANILIYOR tstanbul Haber Servisi Tıırk Denızcılık Tarihme büyük katkıları olan Denız Şehıtlenmız, 4 nısan 1982 gunu Taksım Cumhuriyet Anıtı'nda ve Beşıktaş Barboıos Anıtı ve Turbesı'nde yapılacak torenlerle anılacaklar. Taksım'de saat 9.30'da Istıklâl Marşı ve Bayrağm gondere tokası ile başlayacak olan torende daha sonra çelenkler Anıt'a konacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Beşiktaş'takı toren de saat 10.15'de başlayacak.. Istiklâl Marşı, çelenhlerın Anıt'a konması, saygı duruşu ve gunun anlamma ılışktn konuşnıadan sonra Turbe'dekı defterm ınıza lanmasıyla tamanüanacak. fotoğrafta müzik profesörü Moore, ke man ustası Negyesy ve akustik muhendisi Mathe\ys'ln geliştirdiği gövdesiz keman görülüyor. CÖVDESIZ KEMAN Muzık aleti yapımcılarının yuzyıllardır yapamadıgı bır şeyı nıhayet ıkı Amenkalı ve bır Macar vaptılar. Ünlu Stradivari keman ustalarının kımse tarafmdan taklıd edüemeyen seslerı artık başka bırçok keman yapımcısının aletlennden de çıkabılecek. Muzık profesöru Richard Moore ve keman ustası Janos Negye&y'nın gelıştirdıklen bır keman bu ışı başarabılecek. Gerçî bu keman mevhanede çıkan esash bır kavgadan gazı çıkmışa benzıyor. ama çıkardığı sesler enfes. Govdesi olmayan bu kemanın ses çıkarması. tellerın altında bulunan 4 kuçucuk mıkrofon ve 4 on guçlendıncı sağlıyor. Bu sıhırh alpfı Ecelıştiren enıptakı uçuncu l<ıiji olan akusiıK mı iieııdı^ı Max Matheu's. vaptıklan vıvolının buvuk us'unluğunun her ses felınden çıkan sesin ayrı mıkrofonlarla bırbuıne karışmadan alınarak guçlendıncılere ıletılmesınden kaynaklandıgını belırttyor. Ancak bu garıp gorunumlu aletle seyırrj nnunp çıkan bır orkestrunın kaç klas'k ınu7ik«pverın bavııma«;ıi)n vol açacağ! konusuna üç mucitten hlçtairi değınmıyor B>z de bu komıva ılışmedık Yukaııdakı resme baktıktan sonra karan sız verın. enaz ikî yıl deneylmll SEKRETER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog