Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 3 NTSAN 1982 fl televizyon 15.25 FENERBAHÇE GALATASARAY înönü Stadı'nda yapılacak olan 1. Türkiye Llgi futbol karşılaşması İstanbul dışında tüm Türkiye'ye naklen yayınlanacak. Atatürk Kültür MerkezVnde 2 film var İZMtR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Atatürk Kültür Merkezı'nde msan ayı içinde Gary Smıth ve Dwight Hemion'un ydnetmenllğinf yaptığı «Banşnikov Broad tvay'de» adlı film ile. yönet menliğini Perry Miller Ado to'nun yaptıgı «Picasso'nun Günlüğü. adli film gösterilecek «Picasso'nun GOnIügfi»yle perde yönetmenleri Guild ödülünü kazanan ilk ka dın yönetmen olan Perry Miller Adoto bu 90 dakika lık filmde sanatçı ve Insan Picasso'yu anlartı. Ptcasso" nun karakalem resimleıi fablolan. heykelleri. görül memiş filmleri ve fotoğraf lan gibi görsel malzemenin yanı sıra, aile blreyleri, yakm arkadaslan. sanatcılar ve eleşttnnenlerle yapılan özel görüşmeler de filmde yer ahyor Sanatçının yaşadığı ve çahştığı yerleri. tanı dığı insanlan. gftrdüğö sanatçıları filme almak tsteyen Adato ve diğer çalışanlar Fransa ve tspanya'ya gide rek sanatçmın yaşadığı kentleri. aile bireylerini ve dostlannı filme cektiler. Atatürk Kültür Merkezi'n de gösterüecek ötekı film «Barışnikov Broadwey'de». Uluslararası üne sahip olan bale yıldızı Mikhail Barışnı kov filmde Amerikan müzikal tiyatrosunu selamlıyor ve Nell Carter. Liza Mtnelü ve «A Chorus Llne» dans grubu ile her çesit dansi (Step, Carliston. Caz, Komodi) sergiliyor. briç ? 43 2 C? A OA şiar yalçır. 4 0 ProbSemciler için bir test 17.15 17.20 HABERLER ÇOCUKLAR ÎÇİN Üçüncü Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan Polonya, Belçika, Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya gruplannm gösterileri yer ahyo r R 17.35 18.00 18.25 18.50 ŞEKER KIZ YAŞADTĞIMIZ DÜNYA GENCLER ÎCtN MÜZİK PETEK * A 765 * 3 2 8 7 6 5 Ç?R O V 10 Belgeselde böceklerin olaganüstü üreme guçlerl Ue dün yaya egemen olmalan konu edlliyor. San Remo Müzlk Fesüvali'nde derece alan tlk öç sanatçı ekrana gelecek. Yerli belgesel içerikli dizlde. 12 tyon kentinden biri olan Milet görüntüleniyor. Ayrıca Anadolu'nun en eski ve Ilk tapmaklanndan olan Apollon ve Panyonyum tapınaklan anlatılacak. 19.15 SEKtZ COCUKLU AİLE Ailenin en büyügü David. zengln bir işadamının kızı olan Andrea ile arkadaşhğını llerletir Ancak Andrea yetiştirilme biçiminden ileri gelen bir tutumla onun yaşantısmı düzenlemeye kalkışır. Interflora'nın yeni yönetimlni geçtiğimiz cumartesi günü Dıvan Oteli Bodrum Salonlannda alışmadıgımız biçimde gftrkemli bir yarıgma düz'snledikleri için alkişlama olanag) buluyoruz. Iki sene önce büvfik ümitlerle îzm'r'den gelen ve ancak 3. Dİabilen Leyla Evliyazade. bir sene aradan sonra bir başka elemaniyla katıldifı bu yansmada 11i§J yafcaladı Hem de lnnk olan elinin alcisını yarışmadsn ki sa bir fiflre Snce cıkflTtabilen yanşmaasi 11e DiSer ya mıydı feyla EvHvazflde'rıir 1. gfllmesi' KesintiVTn Aksîn© cok yeteneVII s maciiar vardi ö v l e v s e ' Cfln kfl Tillardır 1 1 W cesitH ent riTtaiarH Mmseiere birakma van esW yönetimin basVanınin elernanlan da avnı yanşmadavdı Sanatcıiardan, basmdan bfllm adamlanndan ve TBTden olusan 1ür) mivdl trmirH yarısmacıyı 1. yapan? Hayır Cflnkfl bİ7İer ne lüriler gördök sozde Avrupalı dostlsnmizdan oluşan. ö y i e Iflriler M Avrupa' mn seçkin kentlerinden ge insan ve çiçek sungur uoızsatar sonuçlanan yanşma. bizce şimdiye kadar yapılanlann en başanlısı ve çiçeğe dçekçiü^o en yakışanı idi Bu nun için yeni yönetimden ömitlendık. gurur duvduk. Bu sınfvdan alnının pkı 1'p Cikan T7mirli meslpkdas S8 b'htttln Savaş'a 28 hn7iran Dünva Kuoası lcln basanlar dilivor ölkemize hic tadamadıfhmi7. veoveni bir bnsan haber} )Js r'ffnm^ni bpkliyoruz Hambursr'tan Ve yinf savtrin lflrimİ7p tesektflm lert en a7ind«n adiî de&er lenHirdiMeri i d n Son olarak insanOsrö Wr gavrptle calısan yeni yflnetimî kuHuyor ve basarılannın dfiv«mım diiiyoruz. Sonucta fse şimdivp kadar ki yarrsmalann v© bu tîp sosval olavlsnn fbele hele uIuRÎararasi bir sonucu etW levpbilpn) kamııya acılışını destekliyor ve cicek eribi has sas bir olsruvu kimsenln tekeline b'raVmaksi7in sahip cıWıftımi7 fcin tflm mpslekdasînnmıza da tesekkür edivoruz. On 9 8 ' 6 4*0 10 9 8 • A R 05 o v io O v 10 4 3 2 + R V Ünlö tngillz problemcisi Ernest Pawle'fln bu nlsbeten kolay probleminde Batı karo açılır COneyin her savunmaya karsı PÖTİŞLEM PİK yupmak için nasıl ovnaması gerekir? CEVAP. Güney bütün kozlannı çekmek zorundadır, yoksa Dofcu trefle çakar. ö t e yandan. Batı hiç trefl yiyemez, çunkü bu takdirde Güney bir trefl vererek yerde kalanlann hepsini sağlar. Batı iki karo da ylyemez. çünkö o zaman da Güney yerden karo asını atar. karo valesini oynar ve elinde kalan öteki karoları saglar O halde Batı ilk dört pike bir karo ve uç kör atmak zorundadır. Fakat son koz özerine ne yiyecektir? tster istemez son körünü Ancak o zaman Günev YERDEN KÖR AS1NI ATAR ve elden kör dokuzlusunu oynayarak Batıyı ikinci bir kez sıkıstınr 20.00 DİLKÜLTÜR KONUSMALARI Programda film yönetmeni Metin Erksan ile felsefe yazarlanmızdan Selâhattin Hilâv arasındaki söyleşlye yer verilecek. 20.30 20.55 21.00 22.15 HABERLER HAVA DURUMU OLAYLARIN İÇİNDEN SARMAŞIK Desen: Ruhi GÖRÜNETf (Devlet Başkanı Evren'in Bursa konuşmasıV Halit Kıvanç'm sunuculuğumı yaptığı programm bu bolümünde «Ayntofe» konusu işleniyor. Seden Kızıttunç'un da parodileriyle katıldıği bölümde yer alan sollstler ve dinleyeceğimiz parçalar şöyle Asu Maralman «Yoltar», Alpay *Aynı yolun yolcusu*. Zeki Müren •Şimdi uzaktordosın.» Programda Ahmet Günday Hale Gur ikiliBl, Tolga Han ve Dans Grubu da izlenebilecek. Cicek Yarısması hın • # ardından len ve yanşmanm başlamasından sonra lütfen yerlerini alan (Boğazda yemekleri ni yiyip, içkilerini içtikten sonra.) O halde? Evet. bir kaç önemsiz nokta dışında Leyla Evliyazade'nln kınk elli yansmacısmin l.'ligi Ue Karo D98 rrefl D 10 9 8 1 Eger Batı karo yerse. Güney KARO ASINI DEBLOKE EDER ve yukarda gördügümuz gibi elden valeyi oynayarak kalan karolannı saürlar 2 Eger Batı trefl yerse. Güney trefl ruasını ve valesini ovnavarak yerdeki treflieri safelar Isadece karosu kalan Batı mecburen karo ile elı vere verir) 23.00 HABERLER VE KAPANIŞ radyo 00 ErkekJer Topluluğu, İOJO TUrkuler Geçidl, 10.50 Çeşitli Sololar, 11.20 MUzik, 11.4ü 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi KerSolistler Geçıdi, 12.00 MUvanı. 05.30 Şarkılar, 06.00 Ki zik, 12.15 TUrkuler, 12.30 sa Haberler, 06.02 Bölgesel Şarküar, 13.00 Haberler, 13. Yayın, 06.30 Köye Haberler, 15 Müzik, 13.30 Türkülerimı06.40 Günaydın, 0 7 3 Haber zin Dünü Bugünü, 14.00 Küler, 07.40 Bölgesel Yayın, çük Konser, 14.25 Şarkılar, 09.00 Kısa Haberler, 09.05 14.45 Müzik, 15.05 Ezgi KerÇocuk Saatl, 10.00 Kısa Havanı, 15.30 GUldUrenler • Dü berler, 10.02 Arkası Yarın, şUndürenler, 15.50 Şarkılar, İ0.22 Hafta Sonu (1), 11.55 16.05 Saz Eserleri, 1620 ArRadyo Tiyatrosu, 13.00 Ha kası Yann, 16.40 Türküler, berler, 13.15 Saz Eserlen, 17.00 Klasık Koro, 17.30 Er 13.30 Bölgesel Yayın, 15.00 kekler Topluluğu, 18.00 Her Kısa Haberler, 15.05 ŞarkıPlağın Bir öyküsü Var, 18. lar, 15.20 Saz Eserleri, 15. 45 Şarkılar, 19.00 • 01.00 30 TUrkuler, 15.45 SUahlı TRT I ile Ortak Yayın, Kuvvetler Saati, 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Çocuklar Şar kı Söylüyor, 16.15 Müzık, 16. 3o Fasü, 17.00 Dilek Kutusu, 07.00 Açüış, 07.02 Güne 18,00 Kısa Haberler, 18.05 Eeşlarken, 08.00 Sabah Kon Solıstlerden Birer Şarkı, 18. seri, 09.00 Türkçe Haberler, 35 Bölgesel Yayın, 19.00 09.03 Cumartesi Sabahı, 10. 01.00 TBT • II ile Ortak Ya 00 Ülkeler Sesleniyor, 10.45 yın, 19.00 Haberler 19.30 Mü Ankara Radyosu Çoksesli aik 20.00 Altın Bilezik 20.20 Korosu, 11.00 Stüdyo FM, Şarkılar, 20.40 Müzik, 21.00 12.30 Tango DUnyası, 13.00 Kısa Haberler, 21.05 ManalOda Muziği, 14.00 MUzik, 15. li Sanatçılarımız, 21.30 Şar 00 Cumartesi Oiskoteği, 16. kılar, 22.00 Kısa Haberler, 00 Her Plagın Bir öyküsü 22.05 Gecenin Sesi, 23.00 Ha Var, 16.45 Saz; Eserleri, 17. berler, 23.15 Cumartesiden 00 Haberler, 17.12 AktUaUte Pazara (2), 01.00 Program Programı, 1750 Çay Saaü, ve Kapanış 01.05 05.00 Ge18.00 Gençler tçin, 19.00 Hace Yarısı, berler, 19.12 AktUaUte Prog ramı, 19.20 Çağdaş Türk San'at Muziği, 20.00 Dünden Bugune, 21.00 Caz, 22.00 Haberler 22.12 Aktüalite Prog 07.00 Açüış, 07.02 Sollstramı, 22.20 Gecenin Getlrlerden Seçmeler, 07.30 Hadikleri, 23.00 Müzik, 24.00 Gto berler, 07.40 Türküler, 08.00 ce ve MUzik, 01.00 Program Müzik, 09.00 Şarküar, 09.15 ve Kapanış. Yeni Sesler, 09.45 MUzik, 10. bulmaca TRTI 1 2345 TRTIII SOLDAN SAĞA; 1 Don Kiçot'un yozarı. 2 Hoş kokulu küçük bir bitkl... Bir nota. 3 Mongantn sımgesı... Sodyumun slmgesi... Hülefâyı râşıdînln sonuncusu 4 Erkek seslnde bir perde... Gelen, ulaşan, olabıleceği okia gelen 5 Bir emir... Ucu sivrı, Ikl ağzı da keskin uzun bıcak. 6 Sarma, diırüp bir zarf Içlne koymo... Satış akdi sonunda tarafların ellerinı bir bırine vurarak el sıkışmaları, 7 Kiicük tnağara... Göz... Ateş. 8 Yorım... Bir ceşit hafıf Ingiliz bırası. 9 Edirne'nin bir ilçesi.. Ruhsat. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Shakespeare'in hayatının son döne minde yazdığı ve «romantik oyunlar» diye adlandırılan dört piyesten blrl. 2 tKenârın dilberl nâzlk de olsa olmaz». 3 Radonun simgesl... Kuzu sesl. 4 Bir IIImız. 5 Göcücü balıkların Akdenizden Koradenıze cıkması. ö Neonun sımgesı... Bağıştomo. 7 Cennet İle Cehennem arosı... Yeterslz 8 Bir sayı... Posta paketi. 9 Bir sure gazetelerde ressamlık da yapmış olan bir şairimiz. 41 Zamanlamaya dikkat! Aşağıdakj el bir turnuvada ovridnmıs vp Guney yanlış oyunu yüzünden hiç yoktan batmıştm 1 S Tj cX ü B £ c K i RÜ 2 M 3 0 r/ A. P R \ h E l A £ j. 4 T A L H ,2ı S 5 i 6 1 £ £ 7 A L A. Ü A U A MA 8 NAN ü A 9 /\ fi ü T A C a• •S a• I ; S Âİ 12 3 4 5 6 7 8 9 1 5I 1 •I B I VI â TRTII YERYÜZÜNDE ÜZÜ ÇİÇEK GONDEREMEYECEĞİMİZ YERY0K GÜNEY 1 Trefl 2 Karo 5 Trefl... KUZEY 1 Pik 3 Karo Güney 3 Karo üzerine S Trefl demekte hakhâır: Bu suretle treflinln çok daha uzun ve daha kalitell oldugunu gösterir ve ortağı bu renkten az da olsa bir desteği varsa (sek bir onör veya iki küçük) pas geçer, aksi takdirde beş karoya tashih eder. tkili damlyle mutlak surette beş trefle bırakır. Batı kör asmı açılır ve kör devam eder. Slz Güneyin yerinde olsanız nasıl oynardınız? Okuyucu Mektupları Balıkesir'den yazan eczacı sayın Edip Kurtuluf geçen bafta çözumunü verdigimiz zor problemi ıTekniğin Harikalan) biraz değişik bir şekllde çozmüg ve doğru çözüm yayınlanmadan bize bildirmiş Daha oyunun başında, üç kör ve ikl karo oynadıktan ve Doğuya karo ve bir pik yedirdikten sonra, yerden trefl damını oynayarak «yalancı empaa» yapmış ve böylece treflleri sadece Batının kesmeslni saglamış. Ondan sonra Benanou gibi oynayarak Batıyı oyunun bitmesine üç kâgıt kala trefl pik squeeze'ine getlrmiş. Trefl ruasını Doguya üçlü vermek şaı> tiyle hiç de fena değil. Ama Benanou'nun oyun tarzının üstünlüğü trefl ruasını Batıda veya Doğuda tek olması ihtimaline karşı da tedbir almış olmasındadır. Buna ragmen, şimdiye kadar bana yazdığı mektuplardan çok iyi bir briççi olduğunu anladıgım sayın Kurtuluş'un yakında Benanou'ya taş çıkartacağına inanıyorum... tstanbul'dan Hıdır Söğüt de aynı problemi ikl gun uğraştıktan sonra çözmüş ve soruyor Peki nasü oluyor da Benanou trefl ruasının Doguda tkill değil de üçlü olduğunu tahmln ederek öyle oynamış? (tkill olsa öyle oynamakla oyun batar çünkü Doğu elinde üç pik saklayabiür; oysa trefl asmı çektikten sonra yerden küçük oynamakla dam sağlanır ve oyun çıkar). Sayın Söğüt sorusunun cevabını yine kendi veriyor: Yoksa trefllerin 43 dağılunı olasıhğının 52 dağıhmı olasılığmdan yüksek olduğunu duçündüğü İçin mi öyle oynadı diyor. Evet, 7 kâğıdı dışarda olan bir rengin 43 dağılım olasılığı % 62, 52 dağılım olasılığı ise sadece % 31'dir Fakat buna karşılık, genel olarak el biçimlerini ele aldığunızda 6421 dağıhmı olasılığı % 5. e331 dağılım olasılığı ise % 3'tür! Ancak bize kahrsa. Benanou bu ihtimal hesaplanna güvenmekten ziyade. büyük oyunculara özğü bir sezgi ile trefl ruasının Doğuda üçlü olduğuna hakmetmiş ve oyuounu ona göre kurmuş olacaktır. Bandırma'dan sayın Süleyman Bozyel yine aynı problemle Üglli olarak ilginç bir gözlemdo bulunmuş: Batı ile Doğunun ellertne yer değiştirin ve işlem yine çıkar diyor. Gerçekten de öyle Güney bu durumda bütün kozlannı ve karo asını çeker, yerde A R pik, R D X karo ve bir trefl bırakır. Üç karo tutmak zorunda olan Brtı üç de trefl saklar. Fakat Güney A R pik« çektiği zaman trefl karo squeeze'ine gelir ve tefl ruasını teklemek zorunda kaiır. Güney bu defa R D karoyu çeker ve squeeze sırası Doğuya gelin Trefllni tek bırakırsa Güney son karoya elinden pik atar ve iki trefl yapar. pik damını atarsa Güney son küçük treflini atar ve eldekl pikl sağlanır!.. Bir bakıma daha da güzel bir squeeae. Erkekler Topluluğu (TRT2, Saat: 17.30) Türk Halk Müziğl Erkekler Topluluğu 7 Türkü İle mikrofona geliyor. «Tuna Nehrl akmam diyon» (Koro), «Pınar başında» (Koro) «Odayın yapısma» (Soner özbllen), «Elmayı top top yapalım» (Güven Yapar), «Yine geldi yaz baharın ayları» (Şahin Gültekin). «tki bülbül bir kayada ötüyor» (Nihat Mercanlı). «Akşam oldu» (Koro.) Oda Muziği (TRT3, Saat: 13.00) Klaslk Batı Müzigi'nin ünlü bestecilerlnin Oda Müziğl formundaki yapıtlarına yer verilen programda bugün 2 eser yer alıyor: Beethoven'in «Op. 130 Si bemol Majör Yaylı Çalgılar DörtlüsO» ve Şostakoviç'ln «Op. 83 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü.» ULUSLARARASI SANAT ıhnede 25yıl Adnan Şenses SÜLO KONSülî! 3 BOLUM «MSAN 1982 Snal 18 00de GÖSTERİLERİ A.$. SAN TİYATROSU NDA BAKIRKÖY ASLİYE 4. HUKUK HAKİMLtĞtNDEN MAHKEME KARARÎNIN tLÂNEN TEBLÎĞt Dosya No: 1981/29 Muhatap : Ahmet Nurl Kannşü, Asarcıklı Cadde, Ünaldı Sokak, No: 28. ESKtŞEHÎR. Tebllg olunan: Davacı Güzln Kamışh veklll Av. Mehmet Bozkaya tarafından aleyhinlze lkame edilen boşanma davası sonunda mahkemece 12.2.1982 gün, 1981/29 Esas, 1982/47 Sayılı Kararla, M. Yasanın 134'üncü maddesine mtistenlden ve vâki şiddetli geçimsizlik nedenl Ue boşanmanıza karar verilmlştir. tşbu kararın gazete tlânını müteaklp 30 gün lçlnde temylz etmediğlniz takdirde temyizden vazgeçmlş sayılacağınız, ilânen tebllğ olunur. (Basın: 3321) 2356 Hobby'ye bırakacağmız bîr mesaj İle çıkacak olan bir çiçek dünyanın nereslndeolursaolsun, istedlğlnlz kişi NevvYork'ta ya da Tokyo'da ya da iki kent, iki ülke, ikl kıta arasında yol alan bir gemide, bir uçakta olabilir. Bu hiç önemli değil. Çiçek, sahibini istenilen andabulacaktır. Hobby ile tanışmanızdan sonra yararlanabileceğlniz hizmetler: •.İstanbul ve çevresine (Marmara Ereğli'sinden Yalova ve Adalar'a kadar aynı fiyat) ve ilceler dahil tüm Türkiye'ye çiçek gönderme olanağı. •.Park, bahçe, tanzlm ve mimarisi (Ingiliz, Fransız, Japon stilleri, klaslk vemodem parterler, korbeyler, plat bardlar, bordürler) •.Şlrketinizin ya da f irmanızm amblemini çiçekle istenilen Ölçüde ve en ekonomlk biçimde yaptırma olanağı. • 10.000'i aşkın firmaya dağıtılan kataloğumuza ücretsiz,reklam verme önceliği. • Pirmanızın, işyerinizin veya evinizin özel çiçek Ihtiyacını ücretsiz karşılama. • Favuralarınızı istediğiniz sürede ödeme ULUSLARARASI kolaylığı (Hafta, ayyıl.) CİCEKCİLİK • Ekonomik maliyet, doğruluk, sır TİCveSMTA.S saklama, uluslararası düzeyde hizmet. Posta kutusu 374l!stanbul Teleton 75 94 6475 0785 Taleks: 23289 Sık. Tr. Telgraf: Hobbylstanbur • Net: MOsterllarimiz Içln hazırladığırfıız yılbaşı (akyimımizı isteyiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog