Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

3 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet ? Israil Batı Seria'da 40 ileri karakol kuracak Ingiltere ile Arjantin savaşın eşîğinde • Arjantin, Ingiltere'nin egemenlik iddia ettiği Falkland adalarını işga! etti Arjantin hükümeti: «Arjantin ulusu, 150 yıldır tanınmayan meşru haklarına en sonunda kavuştu». Falkland adalarında 80 İngiliz askeri bulunuyor. «Arjantin halkı 150 yıldır inkâr edilen meşru haklarına sonunda kavuşmuştur» Arjantin radyosu daha önce verdiği haberde adalara indirilen Arjantm komandolarının «çatışmala ra girdiğini» bildirmıştı. Falkland adalannda 80 do laylarmda İngiliz askeri bulundugundan, İngıiızlerin fazla dırenmedikleri an laşıldı. Arjantın'in, takım adalara çıkartma yaptığına ilışkin ha berlerın duyulmasından son ra, Ingiltere hükumetı Başbakan Bayan Margaret Thatc her'ın başkanlığında olağan ustü toplantı yaptı. Bu arada Ingılu «Invinciblp» uçak gemısınn de bolgeye gonde rıldıği bıîdinldı. Boylece ıkı ulke sıcak bir savaşın eşığine gelırken. BM Güvenlık Konseyi de Ingiltere'nin baş vurusu üzerine dun toplandı. BM Genel Sekreteri, Perez de Cuellar ise taraflara yap tığı çağrıda. ıtidal tavsiye etti. Arjantm birliklerinin adaları işgale başladıkları yolundakı haberler üzenne Ingıliz hükümeti Bayan Margaret Thatcher'ın başkanlığında, dün olağanustu toplandı. ABD Başkanı Ronald Re agan Arjantin lideri Galtieri ile telefonla konuşarak askeri girişimlerden vazgeçilmesini, sorunun ba nşçı yollardan halledilmesini istedi. BM Güvenlik Konseyi'nın ardından NATO Konseyi de konuyu görüşmek üzere toplandı. Toplantıdan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Humphrey Atkins, «İngiltere'nin gerekli tıim askeri ve diplomatik önîemleri almakta ka rarlı olduğunu» söyledi. Atkins, «Falkland adalarını sa Iki ülke arasındaki tırmanmanın hızla art ması üzerine «Invincible» uçak gemisi bölgeye gönderildi. ingiliz donanmasmdaki en modern savaş gemilerinden biri olduğu beIirtilen Invincible"de «Harricr» tipi savaş uçakları da bulunuyor. vunmakta kesin kararhyız» dedı. Muhalefetteki Işçi Par tisı de tu konuda hükümete «Tam destek» sağlayacak larını söyledi. Işçı Partısı Savunnifi sozcüsu John Sılkin, «Arjantin'deki faşist cunta, içeride ne zaman başı derdo girse, Falkland adaları sorununu ortaya atardedi. UÇAK GEMİSİ Olaylann kaydettiği hızlı tırmanma üzenne, ingiliz uçak gemisi «Invincible»ın di ğer Ingılız gemılerıne yardım etmek uzere bolgeye gonderılüjği bıldırildı Haberı veren «Uaily Telegraph» gazetesı, adalann açıklarında 6 7 Ing'.lız savaş gemısınin bulundugunıı, «Independence» uçak gemısmın de oncekı gece yola çıktığını duyurdu Ingiltere ile Arjantin ara sında hızlı bir tırmanmaya dönüşen son bunalım geçtiğimiz hafta Arjantin'in, Falkland takım adalarından San Pedro adacığına gemi enkazı aramak üzere 39 Ariantın'llyl çıkar ması üzerine patlak verdl. Falkland adalarının kendi egemenliğinde olduğunu ilerı süren îngiltere bu davranışı protesto etti. Arjantin ise, San Pedro adasına çıkarttığı vatandaşlarını korumak üzere bolgeye savaş gemileri gönderdi. Londra hükümeti de bu nun üzerine nükleer bir denizaltıyı bolgeye yolladı. Ergun BALCI Sorun ^ Dış Haberler Servisi Israal Sılahlı Kuvvetlen'nın Dış Haberler Servisi Batı ijerıada 40 yenı üerı îngiltere ile Arjantin arakarakol kurmayı planladığ) sında bir haftadır süren bıldırıhyor. Falkland Adaları bunalımı, Israil Ordusu taratından Arjantin'in adaları işgal et yapılan açıklamada Filıstın mesi üzerine yenl boyutlar lılenn ıkı haltadır suren kazandı. gosterılerınden sonra bolİLİŞKİLERİNİ KESTİ gede asayışın tamamen bagArjantin'in adaları ıstila landıgı vurgulandı. Açıkla etmesi üzerine îngiltere Ar mayı yapan askerı sozcu, jantın iie diplomatik ilişkı yenı karakollar kurma pla leri kesti ve Arjantin'de nının FKÖ yanJılarınca ya bulunan dıplomatların 4 pılan gostenlerle bır ılgısı gün içmde ülkeyi terketme olmadığını one surdu. Soz lerini istedi. Ingiltere Dışcü kurulacak karakol sayı işleri Bakanı Lord Carringsı hakkında bır bılgı ver • ton düzenlediği basın topmezken, Israil Radyosu bun lantısında olayı şiddetle kı ların 40 tane olacağını du nayarak, «Bu tüm uluslara yurdu, ancak bunların ne sı hukuk ilkelerinin çiğnen zaman kurulacağından söz mesidir» dedi etmedi. BBC radyosu Ingiltere'Bu arada, Israıl'e ıki gunlük resmı bir zıyaret yapan nin askeri önlemler aldığıIngiltere Dışişleri Bakanı nı, ancak İngiliz gemileriLord Carrington ülkesine ge nin bunalım bölgesine iki haftadan önce ulaşamayari döndü cagmı bildirdi. Bu arada Arjantin'de haberi duyan halk sokaklara dökülerek dans ve sevinç gösterllerl yaptı. Asya'da Yeni Gelismeler .kkatlerin El Salvador'la, İsrail'in tırmanmayı tehlikeli biçimde artırdıfı Ortadoğu'da 5^0gunlaştığı şu sıralarda Asya'da ilginç gelismeler oluyor. Bunların en önemlisi kuşkusuz ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin hızla gerginleşmesi. Gpıginliğm temelinde yatan neden ise Reigan yönetiminın Taivvan'a «S5E» avcı uçakları dahil. savunma silahlan satma karan. Gectiğimiz yıl aralık ayındp acıklanan bu karar Pekin hükümetince tepk'yle karşılanınış, ancak Çinli yöneticiler başianjnçta ılışkileri gerginleştirecek sert çıkı^lardan kaçınarak, el altmdan, baskı yöntemini denemişlerdir Ne var ki Reagan yönetiminde yumuşama egılimi görülmeyince Pekin, tutumunu belirgin biçimde sertleştirmiştir. Pekin basını 25 martta, Çin'in güçlü adamı, Komünist Partisi Başkan Yardımcısı DengHsiao Ping'in Prens Norodom Si Hanuk'la 18 şubatta yaptığı bir görüşmeyi açıklamıştır. Deng, bu görüşme sırasmda o zamana dek Çinli liderlerin kullandığı en sert ifadeyle «ABD'nin Taiwan'a silah satmasını Çin kesiniikie kabul edemez. Bu yüzden Washin£ton'Ia ilişkilerimiz bozulacaksa bozuîsun. Bu O kadar korkunç bir şpy degil. Çin yine var olmaya devam edocektir» demiştir. îşin ilginç yam, Çin basmının görüşmeyi açıkîamak içîn bir aydan fazla beklemesidır. P.u o\%\x da, Çin yöneticilerinin sonuna kadar Reagan'ı ikna etmeye çalıştıklarmı, ancak umudu kesince kartlan açık oynamaya karar verd'klerini gösteriyor. Bu olaydan birkaç gün sonra, Deng. bu kez Amerikalı iş adamı Armand Hammer'le Pekin'de yaptığı görüşmede Reagan yönetimini yine sert biçimde eleştirerek Talwan'a silah satışı yüzünden ABD Çin ilişkllerinln «tümüyle bozıılabilecefini» söylemiştir. Pekin'de yüksek düzeydeki bir Çinli yetkill İse, yapt'ğı konuşmada alaylı biçimde, «Acaba dünyada güç dengesi ABD lehine çok mu döndü ki, Washington artık Çin'in dostlnğnna gereksinme daymnyor?» demiştir. Böylece Başkan Nixon'un 10 yıl 5nce tarihi Pekin gezisiyle Sovyetler'e karşıele geçirdiğl «Çin bartı», Başkan Reagan'm parmakları arasından sıyrılmaya başlamıştır. Reagan'm Paklstan, Çin ve Japonya'dan oluşacak bir çemberle Sovyetler'l kuşatma politikası, zincirin en önemli halkası 0lan Çin'le ilişkilerin gerginleşmesi yüzünden askıda kalmış görünmektedir. Bu ortamda Moskova'nm da Çin'le lllşkilerinl düzeltmek için girişimlerini sıklaştırdığı gözlenmektedir. Sovyet lideri Brejnev, geçtiğimiz hafta Taşkent'te yaptığı konuşmada ikl tilke arasmda 1979 yıhndan bu yana kesik bulunan sımr görüşmelerini yine başlatmaya hazır olduklarmı açıklamıştır. Görüşmelerin tekrar başlaması İçin Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinl şart koşan Pekin hüktimeti, gerçl bu Öneriye olumsuz ya'nıt vermlştir. Ancak siyasal gözlemciler Çin'in yanıtımn şimdiye dek alışılagelmiş sertllkte olmadığına ve diyalog için açık kapı bırakıldıgına dikkatl çekmektedlrler. Böylece Pekin liderlerl de gerektiğinde ABD'ye karşı «Sovyet kartmı» oynayabileceklerinl göstermektedirler. Moskova'nm Asya'da banş taarni2u yalntzc* Çin'e yönelik değlldir. Bayan îndira Gandl'nln Hindlstan'ı ile arası çok lyl olan Sovyetler Blrllgt, son zamanlarda Kurll adalan yüzönden İlişkllerinln gergln bulunduğu Japonya'ya da göz kırpmaktadır. Leonld Brejnev, Taşkent konuşmasında Çin'in yanısıra Japonya ile de llişkilerini geliştirmek istediklerini söylemiştir. Ticaret ve savunma giderlerlnln artuılması konulannda ABD ile aralanndaki görüş aynlıgınm sürdügü Japonya'dan ise Sovyet liderinln önerislne henüz bir red cevabı gelmemiştir. Bu gelişmelerden anlaşılabileceği gibl Batı Avrupa'dan sonra Çin ve Japonya da iki süper güç arasmda sıkışmaktan kaçınmakta, kendilerinl glderek artan gerginliğin dışmda tutmaya çalışmaktadırlar. Sonu nereye varacagı belli olmayan tehlikeli bir tırmanmaya tamk olduğumuz şu sıralarda en akılcı politlka da bu olsa gerek. B k&acaı # ABD BaşKanı Reagan, bağırsaklarındaki bir rahatsızhk dolayısıyla bazı testler yaptırmak üzere onceki gün, Maryland'daki De mz Kuvvetleri Tıp Merkezıne gittı. # Sovyetler Biriiği, Kanaria tarafmdan sınırdışı edllme sine karar verilen Sovj'et diplomatma yönetilen suçlamalan kesinlikle reddetti. Kanada, Sovyet diplomatlarını casuslukla suçlamıştı. # Arnsrikan ve İngiliz Denız ve Hava Kuvvetlen'nin, Flo rida açıklartndakı Karaibler Bölgesi'nde 6 nısandan itibaren önemii bır ortak manevra yapacaklan öğrenildi. Pentagon, ikisi «Independencc» ve «Forrestal» uçak gemilerı olmak üzere, 39 savaş gemisi ile 200'den fazla savaş uçağının «Readex 282» adı verilen bu manevraya katılacağını açık ladı. Arjantin Devlet Başkamnın yaptığı konuşmada în giltere hükümetini uyararak: «Londra bir askeri gi rişimde bulunduğu takdirde Arjantin'in, topraklarım sonuna kadar savunmaya kararlı» olduğunu söyledi. AP ajansınra haberine göre Arjantin askeri hükü metl dün yaymladığı bildiride, Falkland takım adalarından Güney Georgîle (San Pedro) ve Güney Sandwick adalarınm Arjantin askeri birlikleri tarafmdan «geri alındığını» açıkladı. Bildiride, silahlı kuvvetlerin «başarüı bir operasyonla» adalan aldığı ve Arjantin'in adalar üzerinde ki «hükümranhgmın saglandıgı» belirtildi. Bildiride göyle dendi: 150 yıldır süren bir anlasmazhk İngılizlerin «Falkîand», Arjantin'lılenn «Malvlnas», Fransualarm da «Malouines» (Malvın) olarak andıkları takımadalan, 1833 yıhndan beri İngiltere'nin somürgesi durumunda. 193 küometre uzunluğundaki bir alanda sayıları 200'ü bulan küçiik adalardan meydana gelen ülkenın şımdıki nufusu 1.800 kişi dolayında. 1592 yılmda ingiliz John Davıs tarafmdan keşîedüen adalar, o dönemın Ingiltere hüku metmoe «Falklandt olarak adlandınlmıştı. Daha sonra, 1763 yılmda Fransız Bougamville bölgeye çıkarma yaparak adalara «Malouines» (Malvın) adını verdi. Bougainville 2 yıl sonra, yani 1765'te Ingılizler tarafmdan adalardan kovuldu. O dönemlere değın sadece penguenlerin, geyiklerle, foklann yurdu olan adalara Arjantililer yerleşmeğe başlamıştır. 1833 yılmda îngiltere'nin istilasma uğrayan adalara bu kez îngiliz asıllılar yerleştlrildi. Ingiltere ile Arjantin arasındaki anlaşmazliic o tanhlen beri sürüyor. Uzlaşmazlık 1940 yılında Havana'da Amerikan Devletlen Konferansında Arjantin'in desteklenmesıyle sonuçlandı, 1958 yılmda İse sorun BM örgütüne getinldl Ingiltere, 1948 yılında adalara yakın bir bölgeds Arjantin ve Şili Denız Kuvvetlerine bağlı gemilerin dolaşrnasım protesto etti, daha sonraki yıllarda, 1964te, bir Arjantinli pilotun uçağıyla Port Stanley alanına merek buraya Arjantm bayrağı dıkmesını kmadı. 1971 yılmda Ingilrete Arjantin ile bir anlaşma Imzaladı. Fakat 1973 yılmda, Arjantin'in, 1973 tarihli anlaşma hükümlerinin tngiltere tarafmdan ıhlâl edildiğini ileri sürdU. Arjantinliler, 1976 yılında da înglltere'deki büyükelçilerinl geri çağınp Buenos Aires'tekl İngiliz Büyükelçisinl «istenmeyen Jdşi» ilan ettiler. DUYURU SAGLIK VE SOSYÂL Y A R D I M BAKANLIĞINDAN Bakanlığımızda münhal bulunan 6'ıncı derece 2'inci sınıf, 4'üncü derece l'inci sınıf müfettlş kadrolanna; 1. Fıp doktorlanndan sınavsız, 2. Diştabipligi. Eczacıhk, Hukuk, Siyasa! Bilgiier, tktisat Fakülteleriyle, Iktlsadi ve Ticari tlimler Akademelerinden veya öğrptim itibariyle bunlara denkligı merciince tesbit edilen yurt îçi ve yıırt dışındaki fakülte veva okullardan birini bitirmiş ve yüksek tahsilden sonra devlet ve diğer kamu tü7el kişiliklerinde 5 yıl memuriyet yapmış oianlardan sınavla. yeteri kadar müfettlş alınacakttr 3. Sınavsız olarak müfettiş olabilmpk veya sınava girebilmek için aranan şartlar ile, başvurma ve smav şekli ve koşullan tl Saghk ve Sosyal Yardım Müdurlüklerinden öftrenilebilir. 4. Son başvurma tarihi 16.4.t982. yazıh smav tarihi 26 4.1982'dir. Postadakl gecikme nazara almmaz. tlgîlilere duyurulur. CBastn: 13107) 2359 Ingilizceyle ilişldnizi ay boyu sıcak tutun. SEKA CAYCUMA MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çaycuma / ZONGULDAK Müessesemizin ihtiyacı 13 kalem (mll, mil koruma kovanı. dişli. fan. gövde kapaği salmastra halkası v.s.) malzeme teknik resimlerine göre imal ettirilecektir. Bu işe alt şartname 1.500. TL. karşıüğmda posta ile talep edilebileceği gibi Müessesemiz Ticaret Şefligi'nden elden de alınabilir. Şartname esaslan dahilinde tanzim edilecek «TA / 302 311 312 313» rumuzlu kapalı teklif mektuplan 25.5.1982 tarih saat 17'ye kadar Müessesemize tevdl edllecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate ahnmaz. Vfüessesemîz 2490 sayıb kanuna tabi olmayıp. ihaleyi yapıp yapmamakta, bölmekte, dllediğine vermekte veya iptal etmekte serbesttir. SEKA ÇAYCUMA MÜESŞESESt MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 13382) 2353 Aler Tomb»k ile Osman Acun ^J <S> « >\ **K Bizim Enğlish in 3. sayısı cıktı. Bizim English'în her sayısı seslendirüîyor. ük üç sayının kasetlerini seçkin kitabevi ve bayilerden edinebılirsiniz. V tzmlr Fnar Evlendirme Dairesi 2 nisao 1982 erlendiler Siloh Kacakcılığı ve Terör (YENÎ EK VE BELGELERLE 5. BASIM) VALİ AÇIKLIYOR: «BENÎ MAFYA GOREVÎMDEN ALDI»... MSP ESKİ MİLLETVEKÎLÎ KAHRAMAN: «ERBAKAN'A NİÇÎN ÎFTÎRA ETTİM?»... ÇOK ULUSLU SÎLAH TACIRLERÎ, KAÇAKÇIUKTA ERMENt VE YUNAN PARMAKLARI... VE GÜN IŞIĞINA ÇIKMAMIS BELGELER. TEKİN YAYINEVl İST.. 27 69 09 BİZİM ENGLISH Ingilizce/Türkçe aylık der^i "Ingüizce kolaydır" İMZA GÜNÜ Her sayının kasetl 400 i d Oöemelı •stekiennızde. nangı sayııann Kasetlerini edınmek ıstedığınızi belırtınız Odemelı isteme adresr. BİZİM 6NGLISH Çağdaş vayıncuık ve öasın Sanayıı A Ş. TürkocafiıCad 3941 CağaıoâluISTANBUL BURHAN GÜNEL kltaplarını bugün Izmir Sergi Kitabevî'nde imzalıyor. MENKUL SATIŞ İLANI tSTANBUL 8. tCRA MEMURLUĞUNDAN 1981/7111 Mahcuz olup, satümasına karar verilen 98.570.00 TL. muhammen kıymetinde, dosyada cins ve miktan yazllı büskivi, etimek, paket çorbalar, zeytinyağı, selpak, çamaşır suyu, toz deterjanlar, bardak içinde sarelle, plastik eldiven, tıraş lareml, paket makamalar, kutu konserve, barbunya, mercimek, bal, reçel, bulgur, Irmik, un, paket tuz, muhtelif baharat, el sabunu, diş fır çası gibi bakkaliye malzemelerinin birinci açık arttarması 6.4.1982 giinU saat 14.00 / 14.15 arası, Sultanahmet, Adliyesarayı arkası, peykhane caddesi, Güven yedıemlnlik mUessesesesinde yapılacaktır. Ogün verileoek bedel muhammen kıymetin %75'inl bulmadığı taktirde, ikinci açık arttırması 7.4.1982 günü aynı saat ve mahalde yapılacak, ençok arttırana ihale olunacaktır. Dellalıye resmi ve ihale karar pulları alıcıya aıt olup, ta liplilerin mahallinde hazır bulunacak memura müracaatları ilan olunur. 31.3 1982. (Basın: 3331) 235' MENKUL SATIŞ İLANI SARIYER tCRA MEMÜRLUĞUNDAN 981/531 t k&rftr 1 verüen Sarıyer Tenlmahalle caddesi No: 49'da ku rulu 200.000 TL. intifa bak lı 62 06 00 numaralı telefonun İntifa hakta 12/4/ 1982 paıartesl giinU saat 13.30 14 arasmda Sanser icra memurluğu oda sında birinci satışının İcra olunacağı, ayni gün talip zuhur etmediğl veya takdir olunan kıymetin %78' lnı bulmadıgı takdirde 1kinci satışının 13/4/1982 salı günü ayni yerde ve ayni saatte İcra olunacağı, 2 Satış peşln bedelledir. Tellaliye va damga resmi ahcıya aittir. Daha fazla bilgi almalc isteyenle rin dairenin 981/531 T. sa yılı dosya numarası ile mUracaatlan ilan olunur. 23./3/1982 (Basın: 3323) 2354 î L A N ÜSKÜDAR 3, ASLtTE HUKUK HAKtMLtĞİNDEN Dosya No: 1981/730 Davacı Fatma Akar tarafmdan Üsküdar Beylerbeyi Kandilli Cılt. 18/2 Say fa: 15 kütük sıra no: 1 de kayıtlı Abdülazız oğlu, Ha tlceden dogma, 1257 doğ. Hacı Ahmet Göı^ünün gaipliğine karar verilmesi için açılan davanın duruşmasmda: Adı geçen Hacı Ahmet Görgülü'nün Hayat ve Mematı ve varsa mirasçüann kimler olduğu bllınmedığinclen hayat ve memasından haberdar olanların bır sane içersınde mahkememizm 1981/720 sayıl» dosyalarma müracaat efr melen ilan olunur. 24.3.1982 (B: 3256) 2322 ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog