Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 erın tarıhsel bağları bulunan TürkiyeRomanya urasında Kültürel ve ekonomık ılış kiler özellıkle son on yılda onemlı gelışmeler gostermeye başlamış, yüksek düzeyde aevıet yonetıcileri arasındaki görüşmeler DUnu hızlandırmıştır Anlaşılıyor ki Devlet Başka nımızm Romanya'yı zıyaretıyle bu ılışkiler daha kapscmlı bır ışbirlığıne dönuşecektır. Aynı bölgenin kaderını paylaşan ülkeler olarak, Romenıerin Türklere karşı yakınlıkları, dostlukları ötedenberl bılinmektedir. Gecen yıl Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı dola yısıyla bazı toplantılar düzenlenmış, dışarıda düzenlenen toplantılara Romen bılım adamları da katılmış ve bununla ilgili olarak bazı yayınlar yapmışlardır. Bu yıl da Romenler, Kendı biıyük diplomatları olarak kabul edilen, Birinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş «Milletler Cemiyetisnin başkanlarından Nikolae Tituleskinln doğumunun yüzüncjj yılını kutluyorlar. Bu yıldönümü sadece kendi ülkelerinde değll, tüm dünyada kutlanıyor. Bu arnac \a isvicre'de Cenevre'de de bir komite oluşturulmuş. «Milletler CemıyetUnin daha kuruluşundan gelen bazı aksaklıklarıyla tum başarısızlıklanna rağmen, az gelişmiş bir ülke nm dıplomatı olarak Nikolae Titulesku'nun ba rışın sağlanması ve korunmasıyla ilgili düşün celeri, bugün de güncelliğıni sürdürüyor. Ona göre, SVctisadi olanı da dahil olmak üzere. her türlu gelişme ancak barış icinde sürdürülebı lir. Bu bakımdan uluslararası duzeyde guven lik sağlanmalı, bunun önkoşulu olarak do «31 lâhlanmanın sınırlandırılması» veya «silâhsız lanmas gercekleştirilmelidir Bu yönüyle Nıko lae Titulesku günümüzde da yaşıyor ve kücük ve az gelişmiş ülkelerin süper güçler karşısın da cırpınışlannı simgeliyor. N. Titulesku'nun bu düşüncelerl doğrultusundakl konuşmaları, Romanya'nın bugünko popüler llderi Nikolae Çavuşesku'dan sık sık duyuyoruz. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER lam dışsatımın %56'sını, dışalımın Ise %75' inl teşkıl etmektedir. Böylece, Romanya 1950 lerde makine. ekıpman ve ulaşım aracları dış satımı, toplam dışsatımdakl %4,2 oranından, 1980'de %26.2'ye yükselmlştir. Kimya sana ylinde de önemli gelışmeler oımuştur. Ancak, dünya'daki gelışmeye koşut olarak, giderek, yakıtmineral ve metal ilkelmaddelere daha cok kaynak ayırmaya başlamış, 1980'ae toplam dışalımın icindekı bu oran %50'ye cık mıştır. ••• Romen ekonomisinın. Ikincl Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli değişıklıklere uğ radığını söylemiştik. Bu durum, dışticaret hac minın gelişmesınden ve onun yapısından da onlaşılmaktadır. Ekonomik yapıdaki bu değiş meyı şu verıler çok daha acık olarak ortaya koymaktad'r: 1938'de tarım kesımi Ulusal Ga lir'in %38'ini sağlarken, 1980'de Du pay %14'e düşmüş, sanayınin payı %3Tden %58.6 ya yükselmlştlr. 1950'de faal nüfusun %74'ü tarım kesimindeyken, bu pay 1980'de %29 4'e düşmüş, sanayideki ışgucü oranı da %12'den %35,5'e çıkmıştır. Toplam yatırımlar 1950 ye göre otuzüc katına GSMH ve Millî Gelir onbeş katına cıkmış yatırımlar her yıl orta lama %12.4'lük, sabit kapıtal tonu oluşumu da yıllık %7,3'lük bir hızla gellşmiştir. Romanya Güneydoğu Avrupa ulkeleri arasında en yük sek sanayileşme hızına sahlp olmuştur. 1950'ye göre endüstriyel üretim 1980'de otuz Oc kotına cıkmış. yıllık sanayileşme hızı %12.3 olmuştur. Bu artışta, A grubu malları, yoni Oretim aracları üretimi 1950'ye göre kırkyedl katı. yıllık üretim hızı tia %13,7, B grubu mal ları. yonl tüketim maUarı uretlml de onseklz katı artrrnş, yıllık gelişme hızı da %10 olmuştur. Bu verllerden de anlaşıldığı glbl. Ro manya sanayileşmeye, bu arada da Oretim araclan Oretimine. yanl ağır sanayle öncelik vermlş, bu alanda cok önemli başarılar elde etmlştlr. Makine yapım. elektroteknlk, me tal Işleme ve klmya sanayllerl 1950/1980 dö neminde %1821'lik bir hızla gelişmişler. hun ların üretimi lcin aramalı olan celik üretimi yarım milyon tondan 1980'de onüc milyon kü sur tona cıkmış, 1985'te 20 milyon ton dolayın da olması öngörülrrrüştür Sonuc olarak ekonomisinde önemli başa rılar eıde etmiş olan Romanya 1 e gelişen ik 1 tlsadl lllşkilerlmlzl, daha da hızlandırmak olasıdır. Ancak, kendi acımızdan bu alanlan önceden belirlememiz gerekiyor. 3 NİSAN 1982 D TürkRomen İliskileri SON YILLARDA DIŞ TİCARET İLIŞKILERIMIZ HIZLA GELİŞMİŞ, 1975'TE 50 MILYON DOLAR OLAN DIŞ TİCARET H A C Mİ 1980'DE 345,5 MİLYON DOLARA YÜKSELMİŞTİR. ANCAK, BUNUN BEŞTE BİRİ BİZİM DIŞSATIMIMIZI OLUŞTURUYOR, Şampiyon?. ampıyon Mehmet Yurdadön, yoksul bir halk çocugu. Babası, daha pek küçükken Mehmet'in önüne birkaç hayvan koymuş: • Bunları dağa götür, otlat getir.» Sankamış ca çobanhkla işe başlayan Küçuk Mehmet ekmeğini taştan çıkanyor, tren istasyonunda yolculara su satıyor, hamaÜJk yapıyor, tugla harmanlannda tuğla istifindo çalışıyor. Arada spora da hevesleniyor; ama futbola sarkınca babası öflceleniyon «Tf«p oyunu günahtır» diye basıyor sopayı... Büyüyüaco atletizme yöneliyor Mehmet, çabucak sevilıyor. bu kez başma başka dertler geliyor. 1976'da Türkiye Şampiyonu oluyor Mehmet vo aynı yıl Bulganstan'da Balkan Şampiyonluğunu kazanıyor. AncaK 1977'de başına gelen nedir? Mehmet Yurdadön anlatıyor: « 1977 Balkan Şampiyonasına giderken yolda topluca türkü'.er söylemiştik. Federasyon Başkanı, şivemizden habersiz, 'Bunlar mars sSylüyorlar" dlye bizi rapor etmiş; fişlendikı iftira saldınsına ugradık.* Bir gün Sıkıyönetimden bir Albay'ın başkanhg;nda iki polis, iki ask9r «İhbar üzerine» Mehmet Yurdadön'ün kaldıği loimana gelmişler, herşeyi didik didik etmışler; çıka çıka Mehmet'in bavulundan bir Türk bayra^ı cıkmış; Albay'm gözleri yaşarmıs; demiş ki: « Bir şampiyonun evi aranmaz.» Prof. Dr. Nazif KUYUCUKLU 1.0. Siyasal Bilimler Fak. Aktif bir dış polltiko yanında Romanya, günümüzde aynı zamanda dinamık bir ekonomık llişkiler icinde bulunuyor. O zamanlar, 28 ui ke ile ıktisadı llişkiler Içindeyken, bu gün 140 ülkeyle ıktisadi, teknik ve bilımsel ılışkiler icinde buiunmokta, kendl deyımleriyie, dış iktlsodi iıişkileri, cok yönlülük ilkesine gore sürdürmektedir. Bu llişkiler, mal alımsatımı yanında, ayrıca icerıde ve dışarda tek ve öte ki ülkelerle ortaklaşa endüstriyel, tonmsal. ulaşım, pazarlama ve başka alanlarda belir II projelerin gercekleştırilmesinl icermektedir. Hemen belirtmek gerekır kl, Sosyalıst ülkeler icinde toplam ticoret hacmind» Satı payının en yüksek olduğu ülkeler arasında Romanya, Polonya'dan sonra iklncl yerl almaktadır 1980 verılerine göre, Romnayanın top lam dıştıcaret hacminde Sosyalist ülkelerin payı %40'tır. Azgelişmiş ülkelerle olan iktlsacft ilişkilerini sürekli geliştirerek dış tlcaret hacmini de %20 dolayına cıkarmıştır. Böylece, ga r| kalan %40 dış ticaret hacml de Gelişmiş Piyaso ekonomill ülkelere kalmaktadır kl, dış ekonomik ilişkilerde cok yönlülük ilkesi bu rada açıkca ortaya cıkmaktadır. zim dışsatımımızı oluşturmaktadır. Beşte dör Cü ıse, bizim Romanya'dan dışalımımız olmoktcöır Bu konuda bazı calışmalar yapılma sı gerektiğı hemen anlaşılmaktaaır. Romenler, mal iliskileri dışında ayrıca, yurdumuzda sanayı alanında Elâzığ'da Asıt Sültrik Fabrikosı yapımı, Samsun'da Süper Fostat üretım kapasitesınin genışletilmesl, Kırıkkale'de beş tonıuk bir rafınerı yapımı, Sivas'ta kurulması düşünüien DemırCellk tesislerinin kurulmasıy la da cok yakından ilgılenmektedirler ve ba zılarınm onlarca gercekleştırilmesi keslnlesmiş durumdadır Bunlar dışında da ayrıca. pet rol ve maden arama. hidro ve termo elektrlk santrallen yapımında, turlzm ve ötekl alanlar aa bercberce işblrliği ortaklıkları oluşturulma sı üzerinde durulmaktadır. S ••* Romanya'nın toplam tlcaret hacminde hızlı bir gelişme gözlenmektedtr. 1975'te 11.7 milyar dolar dolayında (53 milyar ley) olan dışticaret hacmi, 1980"de 25,1 milyar dolara (113 mllycr ley) yükselmlştlr. Romen Istotistıklerinae eadece dış ticaret hacml, bu a rada dışalım ve dışsatım denmekle blrlikte, başka hic bir kayda rastlanmadığından bu mlktorla rı Ödemeler Bilancosu'ndaki son kayıtlar olarak da düşunmek olasıdır. Yanl. dışsatım ve nıeri ayrıca ülke dışında gercekleştirılen hlz metler gelirlerinl de kapsamaktadır. Dışsatım, ülke Ulusa1 Gelirinde cok önemli rol oynamak ta ve Mlllî Gelir'ln yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. Dış tlcaret, az öncekl düşüncelerın ışığında ödemeler Dengesi'nde cok kücük 6ayılabllecek bir acık vardır. 1980'de Romen dış ticaret hacminde %66 glbl bir oranı maklnalar ulaşım aracları, ekipmanlar, yakiTminerol vo metal llkelmaddeler oluşturmakta, bunlar top Ayn Iktlsadl ve siyasal sistemlerde bulunmamıza karşın, dış lllşkllerde, uluslararası sorunların cözümOnde. iki ülke coğu Kez aynı doğrultudaki görüşleri payla$ıyorlar. Nikolae Titulesku'dan sözederken, tkücük ve az geliş mış bir ulkenin dlplomatm dedlk. Bununla birllkte Romanya, 237.5 bin klm. karelik alan ve 22.2 milyonluk nüfusuyla Avrupa ve dünya' da orta büyüklukte bir ülkedir. İktlsadl açıdan ele alındığında da, Romanyanın o günden bu yana, özellikle Ikincl Dunya Savaşı'n dan bu yana cok yollar almış olduğu görülür. ••• ••• Son yıllarda. ölkemizle olan dış ekonomlk llişkiler de hızla gelişme eğilimindedir. Tıcarı İlişkilerde Romenlerce uygulanan resml kurda 4.47'ley'in bir ABD dolarına eşitllğl kabul edılirse, ıki ülke arasında 1975'te 50 milyon dolar doiayında olan dış ticaret hacmi, beş yıl sonra, yanl 1980'de 345 5 milyon dolara cık mıştır. Yenl uygulamalarla bu mlktar daha da yükselecektlr. Ancak, verilere bakılırsa, yu kanda değinilen ikl tarih arasında bizlm lehimize hafif bir gelişme görülmekte ise de, toplam tlcaret hacminln sadece beşte blrl bl Ctımhuriyet'in 28 mart 1982 günlü sayısında arkodaşımız Abdülkadir Yücelman'ın Yurdadön'e ilişkin röportafını okudunuz mu? Bu yazı hepimize bir kitaphk ders vermekte; sporumuzun gert kalıs nedenlerini sergilemektedir. Ben yukarıaaki bilgileri o vazıdan aktardım. Ne var ki daha bitmedi; Yurdadön anlatıyon « Son Balkan Kros Şamplyonlugum. gereğinden fazla büyütüldü. Daha önce dp iki kez Balkan Şampiyonu olmuştum da yurda ddnünce kinıseden tıs çıkmamıştı. Dünya Kros üçüncülüğüro var. Ylne dünyaca sayılı bir yarış olan 10 bin metre Üniverslteler Dünya İkinciliğim var. Bunlann dışında uluslararası 16 17 koşuda başanlanm var. Ama bugün sokakta kimi görsem: 'Yunanlıyı geçtln ya aslanım, bize yeter bu' diyor. (...) Papandreu sayeslnde üne kavuştum.» fiVCT OKTAY AKBAL ( Z B i l i m Dünyası /vehbi BELGL Yargıç Olmak.. Yeni Bir Kalp Tedavisi APILMIŞ şeylerln daha iylsini, daha ucuzunu, daha kolayını, daha savurgansızını (israfsızını) yapma; düşünülmüşün daha lyislnl düşünme yeteneklerl olmasaydı Insanlar Taş Çağından bir adım öteye gidemezlerdi. Taş bıcağı, cilalı taş bıcak, eonra tunc bıcak, daha sonra demlr, celik bıçak izlemiş. Bugün ke6icl aracların ceşitlerlnl, bunların hangl maddelerden yaptldığını tam bir listede toplamak cok güc. Durum bütün buluşlar icln böyledlr. Üzerine yazı yazılan maddelerln taştan, paplrüsten. bezden kâğıda. kâğıttan elektronik yazı kayıt araclarına, kâğıdın türlerlne kadar kl evrlminl bir düşunünuz. Son ra da bunu her gün kullandığımız bütün araclar İcln ylneleyinlz, İşin büyüklüğünü, Insanın yaratıcı yanını daha lyl anlarsınız. Olaylara yüzeyden bakanlar bir cok buluşlann savurganlığı artırma, satışı hızlandırma İçin yapıldıgım sanır. Böyle olsaydı, hic bir buluşun uzun ömürlü olmaması gerekirdı. Bu kısa genellemeden 6onra konumuza gecebiliriz. Y «Yorgıeın görevl oîaym yalnız kanıtlannı 'değil, hangi koşullar altmda geçtiğini de gözönünde tutmaktır.» Bacon'un Torgıçlıfe Üstüne' yazısında Ovidius'ten yaptıgı bu alıntıyı okuyunca Ister istemez düşüncelere daldım Yalnız suç kanıtı bulmak. o kanıtlara dayanarak yargıya varmak yetmez, o 'suç' sayılan işin, davranışın. eylemin hangl koşullarda yapüdıgını gözönünde tutmak da gerekir elbet. Öyle döneml«r olur kl yasa uygulayıcıları 'suç' saymazlar o eylemleri... Daha doğrusu yasalarda, Anayasa'da yeri yoktur o suçun... Yasaldır o tür eylemlerde bulunmak, o tür konuşmalar yapmak. Ama dönem değişir, yenl bir yasa uygulayıcısı ortaya çıkar yeni yasa yoruınları getlrlr. gucüne dayanarak bunları yürürlüğe koyar. O zaman yargıç yeni esen. sert rüzgarlann etkislnde kalmamah. suç sayılan eylemin ne zamanda, hangl koşullar altında geçtigine bakmalıdır.. Bakmahdır kî, Adalete yakışır bir karar verebilsin... 1561 ile 1628 yıllan arasında yaşamış Francis Bacon . Önemli görevlerde bulunmuş. yaşanu epey serüvenli... İnsan olarak iyi işler de yapmış. kötu Işler de... Kişinin yaşamı böyle geçer hep. Ama kalıcı olan yapıtlardır Bacon da «Denemeleri»yle dört yüzyıldır yaşıyor. Akşit Göktürk'ün dilimize kazandtrdıgı bu denemelerde bir ahlakçı gözüyle çağı, insanlan. olaylan yargılanmakta, yorumlanmaktadır. Kesinlik yok, sezdirerek, düşündurerek konulara yaklaşıyor yazar. Bacon konuları, sorunları olduklan gibi. tam bir aydınhk içînde düşunmek ister, şöyle der: •Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasında feuşfeu da odur, ikisi de hep alacakaranhkta uçarlar.» Aydınhk getirmek, herşeyi gerçek yüzleriyle görmek, göstermektir. gerekli olan... Kitapta kısa, özlü denemeler var. Hemen her konuda düşüncelerinl yazmış Bacon... öfke, ün, böbürlenmek. evlilik, soyluluk, zenginlik, dostluk, öğrenim bilgelik, kurnazhk, öğut. gezi ve daha pek çok konu... Bugün okurken bakıyoruz, hemen hiç biri eskimemiş. bayatlamamış. Aradan dört yüzyıl geçmişse de Bacon'nun yazdıkları bugün de geçerli... Bu öğütlerden. bu derslerden yararlanıp yararlanmamak artık bizlere kalmiş... Bacon'un "Yargıçlik Üstüne' yazısını özellikle ilginç buldum. tçinde yaşadığımız günlerde yargıçlıkla ilgili pek çok konuyla olayla karşı karşıyayız. TV'lerde. radyolarda gazetelerde hemen hergün çeşitli mahkemelerde görülen davalara ait haberler, resimler görüyoruz, okuyoruz Herkes biliyor. olağan dışı bir dönemdeyiz. 12 Eylül öncesinde başka türlü. şimdi daha başka türlü . Bu yüzden Bacon'un 1612'de yazılmış 'Yargıçlık Üstüne' parçasından bazı ahntıları okurlanma sunmak istiyorum. Bacon'a göre. *Yargıçlar çok sert yorumlardan, zorlama kararlardan kaçınmalıdırlar, çunkü yasaların işkencesinden daha ağır bir işhence yoktur. Hele ceza yasalannı uygularhen, korhu uyandırmah için konmuş bir maddeyi zorbahğa dönüştürmemeh için büyöfe bir titizlih göstermelidirler • Ne yap rnah? Bacon şöyle bir yol gösteriyor yargıçlaras 'Bundan dolayı, uzun süre uyutulmuş. artık günün koşullanna uymaz duruma gelmiş yasalar, bilge vargıçiarca bir tnkım kısıtlamalarla uygulanmalıdır. Olüm kalım kararları verirken yargıçlar, yasalann elverdiğı ölçüde taş yurehli davranmamayı. işlenen suça sert, sanığa da acıyan bir gözle bdkmayı unutmamahdırlar.» Bir de şunu ekliyor yargıçhk konusunda: 'Bir yargıcın zeki olmaktan daha çok bilgili. alkış düşfeunü değil saygıdeğer, hendine güvenli değil uyanık olması gerekir. En önemlisi de, yargıcın kendim özgü başlıca erdeminin doğruluk oimosıdır.» Bacon avukatlarla yargıçlann kargılıklı durumlan. iliskileri konusunda da ilginç ve bugün için de çecerli düşünceler söylüyor: «Savunmalan ağırbaslılıkla, sabırla dinlemek yargıçlann en önemli oörevlerindendir. çünkü çok konuşan bir yargıç yüksek sesli bozuk bir zile benzer. Bir takım kendini bilmez avukatların yargıçlan ethi altına alabilmeleri yadırganacak bir seydir, oysa yargıçlann yeryüzünde vekili olduhları Tanrı'ya benzemeleri gerekir... Yargıcın savunmayı yarıda kesereh davacıya, savunmam dinlenmedi dedirtmesi yakışık almaz.» Bacon'un 370 yıl önce yazdıgı 'Denemeler'i pek çoğumuzun ders alacağı düşüncelerle dolu... lı olması özel eklplere, ftzel hic. ya da uzun süre Iş yapaaraçlara gereksinms gösterme mamaktadır. ilâc perhlz ve ya8inin bir sonucu. Başka bir şam tarzını değiştlrme yoluyneden de 45 saat sürmesl, la tedavllerde Ise hasta Işine belkl. GöğüB yarılarak, kan ma dönebümektedir. kine İle döndürülerek, bacakBaypas ameliyatının tehliketan alınan damar kalbe ekle II bir ameliyat olduğunu, hasta nerek yapılan bir ameliyat üzerinde travma (darbe) etkisi yerine bir doktor aynı sürede yaptıflını, manevlyatı cok bozbelki 56 başka ameliyat yapa duğunu llerl sürenler de varbllir. Ince bir operatörün dakl dır. kası da para... Baypas amellyatlarının yaBaypas amellyailanna karşı rarlılığmı savunanlar, ölüm cıkanlar da var. Hem de tıp oranını yüzde 1 ile yuzde 3'e dünyasının ünlülerlnden. Bun düşurdüklerinl llerl sürmekteların başında Harvard Halk dlrler. Bunlara göre, henüz on Sağlığı Okulu'nun uzmanları yaşını blle doldıırmamış bu gellyor. Bunlar 142 hasta uze amellyatlarin «ceffel kalem» rinde yaptıkları incelemelerl kötülenmesl doğru değildir. dünyanın en Itlborlı tıp dergl Evet, amellyatın ömrü uzattı8i'«The New England Journel ğını kanıtlayacak fazla bir bllof Mediclne» de 1981'de yayın gi elde yoktur henüz. Fakat lamışlardı. Raporun yazarları, kalp damarlarının en az ücü llâcla, perhizle, başka yollarla tıkanmış olduğu veya sol ana pekâlâ iylleştlrllebilecek bir «arterytslnde tıkanıklık olup cok damar tıkanıkları icln bay da ameliyat geçlrmlşler arasın pas ameliyatına gerek olmadı da ömrü uzattığı llerl sürülmek ğı görüşündeler. İnceleme, tedlr. kalp vurgunu geciren hastalarKlml uzmanlor da uzlaştırıla baypas ameliyatı geciren cı bir yol tutmuşlardır. Bunhastaların 5 yıllık bir süre İçin lara göre, hastalık İlâc ve perde ölüm oranlarının aynı ol hizle lylleştirilebildlğl kadar duğunu (yüzde 1.4) ortaya koy lyileştlrilmeli, caresiz kalınınca Baypas ameliyatlan muştur. Bu durumda «baypas» ameliyata başvurulmalıdır. Böy 1520 yıl önceki Inglllzce, hatayı yolmak icln gereksiz lece, keslnllkle ameliyat olması gerekenler belirlenmektedlr. Fransızca, Almanca... sözlük yapılıyor demektlr. lerde. kalp icln «baypas» (By Başka bir itiraz da şu: Bay Uzlaştırıcılarin görüşleri, Stan pass) ameliyatı diye bir terlm pas ameliyatı geclrenlerln yüz ford Üniversitesi kalpdamar yoktu. Kalbe kan götüren bü de 4O'ı ameliyattan sonra ya cerrahlsl öğretlm üyelerlnden yük bir damarın (coronary ar\ terv) darahp tıkanması sonu I cu görevini yapamaz hale gelmesini önlemek lcin başvurulmaktadır bu ameliyata. Hastanın göğsü yarılır bu ameliyatta kan dolanımı makinelerle yaptırılır. Hastanın bacağından alınan bir damar, tıkalı damarın altını üstüne bağlar. Yanl, tıkalı bölüm ciptal» edilir. Dolanım, eklenen bacak damarın dan olur. Bunu, cöken bir yolun trafiğinl, cöken noktanın aşağı ve yukarısını birbirine bağlayacak yeni bir yola aktarmaya benzetebülriz. Bu ameliyat bugün Amerlka'da, Fransa'da, İnglltere'de her gün yapılmaktadır. Ameliyat Amerikada. her şey icinde. 20 bin dolara cıkmaktadır: Dolar 150 lira hesabı ile 3 milyon Jlra. Ülkemizden gidecekler lcin bu TEKINYAYINEVI na ucak, otel... paralarını dc Ankara Cad. No. 51 Istanbul eklemek gerekir. Kısaca, 4 milyonun kapısı. Sakuıcalan Ters görüşteldler Dr. Bruce A. Reltz'ln şu sözlerinde özetinl bulmaktadır: «Baypas ameliyatlan konusun da koparılan fırtına, önemlnl glttikce yltırmektedir. Biz. llk savunma hattında llaçlara baş vuruyoruz. Bu yolla sonuc alamadığımız zamandır kl ameliyata gidlyoruz.» Bir cok uzmanlar da şunu ektemektedlrler: «Kalbl ve kalp damarlarını renkli, üc boyutlu gösteren bllglsayarlı röntgen makineleri, ilaç ve perhiz tedavisinden sonrakı durumu ve ameliyata gitme gereğinin bulunup bulunmadığını açıkça göstermektedir.» Sporda şoven yaklaşımların başanyı etkileyen bir yanı var mıdır? Bir şampiyonu şampiyon yapan etkenler çeşitlidir. Kişisel hırs. istenç ve sorumluluğun yanı sıra sporcunun bağlandığı kulübün ya da ulusun ortak itici gücu de başarıda rol oynar. Eunlar moral degerlerdir, ama, salt kişisel hırs, ya da yurt aşkıyla saorda başan olası mıdır? Eger ölcüyu yalnız milliyetçilik açısına oturtursak. yeniîgiden yenilgiye. başansızhktan başansızlığa koşan bizim sporculann uluslarını yeterînce sevmedlkleri sonucuna vanrız.. ki bu yaklaşını saçma birşey olur Acaba Mehmet Yurdadön, Yunanlının gerisinde kalsa Türklye'yi daha az seven kişi mi olacaktı? Yeni bir buluş Tartışmalar böyle yapıladursun. umulmadık bir anda, umul madık bir yerden, yenl bir lylleştirme yolu teklif edllmiştlr. Teklif, isvlcreli genç kalp uzması Dr. Andreas Gruentzig'den gelmlştir. Uzman şöyle diyordu: tBaypas ameliyatını neden yapıyoruz? Tıkanan damarı bir kenarda bırakıp yenl bir yol açmak icin. Yanl, burada önemli olan, tıkanıklığın zarannı kaldırmaktır. Peki, tıkanıklık sadece acık kalp ameliyatı ile mi giderilir? Damarları tıkayan fazlalıklar başka bir yolla yok edilemez mi? örneğin, bir telle (cattheter'le)?» Doktor, bu Iş icln, kıl Inceliğinde icl boş madeni bir tel yaptırmış, telin uçuna toplu iğnenin başı minikliğinde bir balon takmıştır. Tel, bir damar dan, örneğin bir kol damarından tıkalı noktaya uzatılmakta, o noktaya gelince uctakl balon şlşirilmektedir. Bu şişkin balon, llerl gerl hareket ettirllerek, damarın tıkanıklığını gidermektedir. Uvicrell doktor Gruentzlg'in bu yöntemi derhal kabul edllmiştir. Uzman şu anda Amerlkanın Atlanta eyaletlndekl Emory Onlversitesl Hastaneslnin Kalpdamar hastalıkları bölümünün müdürlüğünü yapmoktadır. Bu yeni yönteme «Coronary Angioplasty* adı ve rilmiştir. Bu yöntemin baypasa ustunlüğu acıktır: Acık kalp ameliyatı kalkmaktadır, sonra, baypas ameliyatı 20 bin dolara cıkarken «angioplast.» 3.500 dolara mal olmaktodır. Bu arada, Dr. Gruentzlg'ln balonuçlu telleri (catheterlerl), dofttordan patent hakkını almış olan C. B. Bord, Inc. (New .lersey'de) tarafından üretilmeye başlanmıştır. Teller, daha simdidan, firmanın en cok aranan malları arasına girmlştlr, Angioplasty'sl bugün hemen bütün hastanelerde yapılmaktadır. Ancak, baypas'ın değet) azalmamıştır: Kimi hallerde baypas'a. kimi hallerde de angioplasty'ye baş vurulmaktadu. yözleriml, Amerlkalı kadın romancı Pearl Buck'ın Sarı Esltler adlı yapıtındakl şu oltın sözu ile bitlrmek istiyorum: «Gençler en olmayacak şeylerl başarmaya kalkarlar... İşin tuhafı, basarırlar da.» Sporda başanya ne zaman ulaşabiliriz? Sakmcalı türkü söyledi diye şampiyonu lurnalleyen Federasyon Başkanıyla, «Yunan'ı geçti» diyo şampiyonu yücelten kafayı değiştirmek işln başlangıcıdır. Spor toplumsal bir düzenlemeye dayanmayıp da kişisel hırslarla şoven duygular arasına sıkışırsa gelişemez. Tek tük çjkan şampiyonlanmız da bu alandakl yazgımızı değiştiremez. (5OVLOnCE) 3 NİSAN 1932 FAZLA YAZAN TELEFONLAR Telefon konuşma ücret lerinin fazla yazılmakta olduğu hakkındakl şlkâyetler son günlerde hay II artmıştır. Bunu naza rı dikkate alan Belediye (Cumhurivet naşgnaag j İnceleme yapmaya başlamıştır. iddialar gerçekleştiğl takdirde bu husus ta ciddi teşebbüslerde bu lunulacaktır. DOĞAN AVCIOĞLU D Günün iiarnL GAZOZ MAKİNALARI Her nevl asri gazoz makinaları, esans, ga zoz köpüğü, hamızı karbon, amonyak. kapsol ve asri gazozculuğa ait bılumum malzemenın en büyük deposu. Yalnız ciddi alakadarlara yeni kataloğumuz derhal takdim olunur. A. FaIk UmUed Şirketl Sirkeci. TANtil ÇIKTI BBİnCİKJTftP Cumhuriyet Sahlbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına , NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü: MüesseseMüdürü: Yazı Işleri Müdürü: HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL OKAV GÖNENSİN Basan ve Yayan .Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Posta Kutusu: 246 Istanbul Tel: 20 97 03 (5 Hat} Amerika'da her yıl 165.000 «baypas» ameliyatı yapılıyor. 1975'ten bu yana ise 750 bin cmeliyat yapılmış. Toplam 15 milyar dolarlık bir masraf kareılığı. 1982 bütcemlzden de fazla bir para. ANKARA IKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN Akademimize bağlı Bankacılık ve Sigortacılık YUksek Okulu'nda 2547 sayüı yasa hükUmlerine göre çalıştırılma kUzere EKONOMt billm dalında 1 (bir) adet ARAŞTTRMA GÖREVLİSt alınacakUr. tsteklilerin dilekçelerine ekleyeceklert özgeçmişleri; 2 adet resim, varsa yayınlannm Ustesi ve birre adet örnekleri ile birlikte en geç 13.4.1982 salı günü çalışma saatl bitimine kadar Akademi Başkanlığı'na başvunnalan rica olunur. Sınav Tarihleri: 15.4.1982 perşembe günü saat 10.00'da Yabancı Dil Sınavı. 17.4.1982 cuma günü saat 10.00'da Billm Sınavı yapılacaktır. (Basın. î : 13320) 2321 BÜROLAR • ANKARA: Konur Sokak no. 2414 Yenişehlr Tel: 17 58 25 17 58 66 Idare: 18 33 35 • İZMİR: Halit Ziya Bulvarı No: 65/7 Tel: 25 47 0913 1230 Ünlüler Ateş pahası olması yüzOnden bu ameliyatı şlmdilik ünlülerle zenginler yaptırabiliyor. Bir de Sosyal Slgortolılar... Ünlüler arasında Suudl Arabis tan kralı Halid, Amerlko'nın eski dışişleri bakanlarından Henry Klssinger ile yenl dışişleri bakanı Alexander Halg ve film aktörü Rock Hudson... var. Amellyatın bu kadar paha • ADANA: Atatürk Caddesi, Türk Hava Kurumu Işhanı Kat 2/3 Tel: 14 55019 731 TAKVtM İMSAK GÜNEŞ 3 Nisan 1982 ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI. 5.00 6.40 13.17 16.53 19.36 21.09
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog