Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 3 NİSAN 1982 Avans kararnamesinin iptali imzaya acıldı ) Bakanlar Kurulu'ndaki iptal kararnamesi için gerekçe olarak YHK'nın çabşnıalarımn belli ölçüde hızlanması gösteriliyor. ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Toplu sözleşmeleri biten işçilere, «yüzde 10 artı 3 bin lira avans» verilmesini öngören kararnamenin İptali Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Çalışma Bakam Prof. Turhan Esener, yüzde 10 artı 3 bin lira avans verilmeslne ilişkin kararnamenin halen yürürlükte olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu, daha once çıkardığı bir kararname ile 27 aralık 1980 tarihinden itlbaren toplu söz leşmeleri biten işçilere, top lu sözleşmelert Yüksek Hakem Kurulunca yenilenene değin yüzde 10 artı 3 bin lira avans verilmeslnl öngörmüştü. Toplu sözleşmelerl biten işçilere yüzde 10 artı 3 bin lira avans verilmesi uygulamasma son verecek yeni kararnamenin hazırlanmasma, Yüksek Hakem Kurulu'nun çalışmalarım belli blçüde hızlandırması gerekçe olarak gösteriliyor. Gerekçe olarak ayrıca, Yük sek Hakem Kurulu'nun elindeki 1981 yıhna alt top lu iş sözleşmelerinl temmuz ayına kadar tamamlayabileceği, bu nedenle avans kararnamesinde «avans öde me sebebinin ortadan kalk tı£ı» ifade ediliyor. Halen yürürlükte bulunan avans kararnamesinin iptal edilerek. bu uygulamaya son verilmesine ilişkin yeni kararname Bakan lar Kurulu'nda tartısıldı. Bu nedenle, yeni kararnamenin imzalanmasının bazı Bakanlann konu hakkın da kuşkuları bulunduğu İçin geciktiği bildiriliyor. Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, toplu sözleşmeleri biten işçilere yüzde 10 artı 3 bin lira verilmesine ilişkin avans kararnamesJnin halen yürürlükte bulunduğunu belirtti. Bankerzedeler Bashakan ile görüstüler ANKARA Banker Alaeaklıları Başkanlar Komibesi ile Bayanlar Komitesi yöneticilerinin Başbakan BUlend Ulusu ile ayrı ayrı görüştükleri öğrenildl. Görüşme sırasında Başbakan Ulusu «îğneyi kendimize batırdık, biz de sizlerin acınızı duyuyoniz» dedi, Başbakan Bülend Ulusu, önce Eanker Alaeaklıları Bayanlar Komitesi Eaşkanı Güller Şekeroğlu ile yardımcısı Gönül Çaycı ile bir süre görüştü. Görüşme sırasında Ulusu hükümetin bu konuda gereken her türlU girişimlerde bulunduğunu, yakında yeni önlemlerin daha alınacağını belirtti. Başbakan Bülend Ulusu daha sonra Banker Alacaklılan Başkanlar Komitesi yöneticilerini kabul etti. Görüşmeye Başbakanla birlikte Başbakan Yardımcılan tlhan Öztrak ile Zeyyat Baykara da katıldı. Alacaklııar Komitesi adına ise Başkan Necati Özdemir, Sefa İzgi, Hayri Osmanoğlu ile Sezai Onat görüşmede yer aldı. AÇIKLAMA Başbakanlıkta yapılan görüşme sonucunda Başkanlar Komitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklama özetle şöyle: (Arkası 9. Sayfada) Katma Deger Vergisi oranı her işlemde yüzde 10 ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Ticari, sınai, zıraı faaliyetlerle serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetleri ver gilendiren katma değer yasa tasansında vergiye tabi her işlem için vergi oranı yüzde 10 olarak saptandı. Tasarı ile «Her türlü itha lat işlemleri ile posta, telefon, telgraf, teleUs hizmotle ri ile TRT kurumunun hizmetlerini, Spor • Toto at ya rışları ve öteki müşterek bahislerin oynanmasını. gümrük depoları ve müzayede yerlerinde yapılan satışları, kiracıhk haklarının devri ve gayrimenkullerin tahliyesi ile peştemallık hava parası alınmasını doğuran işlemler de» katma değer vergisi uygulamasına tthalat, transit taşımalar, at yarışlan, mal tesIimleri ve sportif gösteriler katma değer vergisi kapsamına akmrken ihracat, toplu taşıma araçlan üretimi, kültürel faaliyetler vergi dışı bırakılıyor. dahil edildi. Tasanda aynca «Profesyonel sporcularm sanatkârlarm yer aldığı sportif faaliyetler, gösteriler, maçlar ve yarışların» gelirlerinin de katma değer vergisi alanına gireceği belirtiliyor. VERGt ORANLARl Tasanda Katma değer vergisi oranımn vergiye tabi her işlem için yüzde 10» olduğu belirtiliyor. Katma değer vergisi oranları vergi lendirme yöntemlerine göre cesitli şekillerde beliriyor. Tasarmın 35. maddesinde götürü usulde vergilendirme yöntemi ve vergi oranı şöyle anlatılıyor: «Gelir vergisi kanununa göre, kazançları götürü usul de tespit olunan mükelleflerden, alım satım işi ile uğ raşanların lıatma değer vergisi takribi perakende satış tutarlarına yüzde 9 vergi nispeti uygulanmak suretiyle yapıhr. Bu mükelleflerden, alım satım işlemleri ile ugraşma yanların katma değer vprgisi gelir vergisi tarihine esas olan götürü matrahla Dssisleri: Yunanistan karasuları icinde petrol arıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışigleri Bakanlığı'na göre, Yunanistan'ın karasuları dışmda petrol aratnalarında bulunacağı yomnda çıkan haberler doğru değil. Söz konusu haberlerin doğru olmadığı dün Dışişleri Bakanlığı söz cüsü Büyükelçi Nazmi Akıman tarafından açıklandı. Sözcü, dün Bakanlıkta gazetecilerle düzenlenen olağan brifingte, bu konuda gunları söyledi: «Yunanistan'ın Taşoz adası civarında ve Meriç kör fezinde barasularının içinde kalacak şekilde sondaj çahşmalarmda bulunduğu öğrenilmiştir. Bunun yanında Yunan basınında 1 mayıstan itibaren Kavala körfezinde Watergo adlı bir geminin sondaj amacıyla çalısma yapacağı bfldiriltnektedir. Ögrendiğlmîze göre, bu sondajlar karasularının içindedîr ve nitekim bu sabalarda daha önce de sondaj yapılmıştır. Yunan hükümetinin bize bildirdigi ve kısa bir süre önce teyid ettiği durumda bîr degişiklik oldufcuna dalr bir işaret almış degiliz. Bu aşamada Yunanistan m karasuları dışmda petrol aramaları emrl verdlgine 1lişkin haberler doğru değildir.» DURUM NE? Bilindigl gibl, Bern Anlaşması uyannca Türkiye ve Yunanistan kıta sahanlığı sorununa bir çözüm bu lununcaya kadar tartışma lı kıta sahanlığı alanlarmda, yeni karasuları dışmda ki alanlarda petrol aramayacaklarmı taanhüt etmiş bulunuyorlar. Bundan bir süre önce Yunanistan'ın karasuları dışmda arama yaptığının. Ankara tarafından ögrenilmesl üzerine ilişkiler gerginleşmiş, ancak Atina Bern Anlaşmasmı tanıdığını bildirlnce hava yumuşamıştı. Bu arada geçen hafta Yunan hükümeti sözcüsü, hiçbir girişimde Bern protokolüne değinmediklerini söylemiş, buna yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Akıman da Yunan açıklamasının yaratılan durumla uyum içinde olmadığını bildirmisti. ATİNA'NIN AÇIKL.AMASI Öte yandan Yunan hükü met sözcüsü Dimitris Maru das, dün bir açıklama yaparak Atina'mn Bern Anlaşmasma hiç bir zaman değinmediğini, hükümetinin Ege kıta sahasmda araştırmaya hakkı olduğunu ve petrol araştırma programlarını desteklediklerinl bildirdi. KtTAPSIZ KİTAPL1K tstanbul'un en modern kitaphklarından biri olan «Atatürk Kitaplığntndan bir görüntü. Raflar bomboş. Kitap okumak isteyen, kataloglardan okumak istedigl kitabın adını buluyor ve görevliye veriyor. Bu görevli de, depodan o kitabı alıp getiriyor. (F: Ender Erkek) rına yüzde 13 vergi oranı uygulanmak suretiyle hesap lanır.» ÖZEL USULDE VERGÎLENDİRME özel usulde vergilendirme yöntemi konusunda ise tasarıda şöyle deniliyor: «Maliye Bakanlığı, perakende mal satışı ile uğraşan ve belli iş gruplarına giren mükellefieri gerçek usul yerine 6zel usulde vergilendirmeye yetkilidir. ö zel usvlde katma de^er ver gisi takribi perakende satış tutarlarına yüzde 9 vergi oranı uygulanmak, veya mal satış bedellerine, mal alışlan sırasında, satıcı tarafından yüzde 13 nihai ver gi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır. Mal satış bedellerine göre özel usulde katma deger vergisine tab' olan alıcılar. mal satışlan sırasında ayrıca vergi hesaplamaz ve katma değer vergisi mükellefiyetine tabi olmazlar.» Tasanda. «Takribi perakende satış tutarları» hesap lamasınm «Vergili mal alıs tutarlarına iş gruplan itibariyle en az bir takvim yıh uygulanmak üzere tespit olunacak oranlarda ilaveler yapılmak suretiyle» yaoılaca&ı belirtiliyor. ULUSLARARASI TAŞIMA Tasanda uluslararası taşıma işlerinde, transit tasımalar dahil hizmetin Tür kiye içinde kalan yollanna isabet eden kısmmın vergiye tabi olacagı belirtiliyor. Tasarmın konuya ilişkin 9. maddesinde «Tflrkîye içlnde bir yerden diğer bir yer© yapılan taşıma Işlerinde taşıma işinin bir kısmı TürWye dışmda cereyan etse bile yaoıimıs sayıhr» deniliyor. Ancak Maliye Bakanh&ı'nın «Vergilendirme usulünün basitleştirilmesi, rurizmin ve Ihracatm teşviki gibi» amadarla «tç parkuru dış parkur, dış parkurlan lç parkıır saymaya yetkili» kıhnıyor. VERGt MÜKELLEFLERt Tasarmın 16. maddesinde de katma değer vergisi mükellefleri şöyle sıralanıyorlarr «Mal teslimi ve hizmet ifa sı hallerinde bu işi yapanlar, ithalatta mal lthal edenler, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine tabi olanlar, at yanşı müşterek bahis sportif faaliyet. gösteri maç ve yarış düzenleyenler.» Tasarmın 7 ve 8. maddelerinde «Teslim sayılan haller» ile «Hizmetin» tanımlan yapılıyor. Anılan madde(Arkası 11. Sayfada) Atatürk Kitaplığının rafları Selim YALÇINER Kltaplar ve yayıntarın korunması İle değerlendirllmesi konularının özel bir llgi gördüğü «18. Kütüphane Haftası», bu alandakl türlü etklnliklerle sürerken, Taksim Atatürk Kltaplığı'nın rafları boşaltılarak bütün kltaplar depoya kaldırıldı. itgililerin, ıVaramaz ba zı çocukların kltapları parçaladıklarını ve Istedlklerl sayfaları götürdüklorinl» öne sürerek bu önlemi aldıkları bildiriliyor. Türklye'de kütüphanecilik çalışmalarını konu alan ve her tür yayının korunmosı ve değerlendirllmesini amaçlayan 18. boşaltıldı taplan Serglsl»ni açtı. 18. Kütüphane Haftası dolayısıylo kütüphanelerde ceşitli kutlama etkinllkleri duzenienlyor ve yurttaşların kütüphanelerden daha cok yararlanmalarmı sağlamak İçin cabo gö8 teriliyor. Kitaplar yurt çapında özel ügi konusu olurken, «Atatürk Kitaplığunda bulunon kitaplorın raflardan Indirilerek depoyo alınması, kitapseverler tarafından üzüntüyle karşılandı. Atatürk Kitaplığı'na uğrarnayı alışkanlık haline getlrmiş büyükler ve bu sessiz küitür yapısına gelerek hem derslerine çalışan, hem de evlerin de bulamadıklan kitapları oku ma olanağı bulan öğrenciler, kitaplann depoya almmasınt hayreîle karşıladıklarını beîirtıyorlor ve bu uygulamonın kitap almak isteyenlere zaman kaybettirdiğini söyluyorlar. Kütüphane Haftası istanbul'da 29 Mart 1982 giinü başladı. Bu nedenle Beyazıt Devlet Kü tüphanesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Nevzat Avaz da katıldı ve «Atatürk Yılı'nda yaymlanan Atotürk Ki Eskrehir'de 3 0 i'lin 75 bashekimi toplandı ESKİŞEHİR, (UBA) Sağ lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, «îlaç fiyatlarını diişiirmek bir noktada blzim elimizde deçil» dedi. Sağhlt ve Sosyal Yaruım Bakanhğı'na bağh yataklı tedavi kurumlanmn sorunlanm tartış mak ve çözüm yollannı aramak amacıyla düzenlenen ve 30 ilden 75 başhekimin katıldıgı (Arkası 9. Sayfada) Alpdündar: Ba^Kur'un sağlık hizmeti veremeyisi bir yaradır ANKARA, (UBA) Danışma Meclisi üyesı Mustafa Alpdündar, «Bağ Kur malul doğmuş bir kurumdur.» de di. Bağ Kur'un bugüne kadar bekleneni vereme diğini kaydeden Alpdün dar, «Bağ Kur'un şu anda yaptıgı işler, SSK bünyesinde sıfır masraf la pekâlâ yapılabilir» şeklinde konuştu. «MALUL DOĞMUŞ BİR KURULUŞ. Alpdündar, konuya Ilişkin olarak şunları söyledi: «Bağ Kur zamanın hükümetleri döneminde, sırf bürokrat kesime makam olsun zihniyetiy le ortaya atılmış ve gayeden uzak olarak kurulmuş bir kuruluştur. Doğarken malul doğmuş olan bu kuruluşun, hizmetlerinden bugün hiç kimse memnun değildir. Bağ • Kur'un şu an yaptığı iş, Sosyal Si gortalar Kurumu bünye sinde sıfır masrafla peTkâlâ yapılabilir. Bağ Kur kanununda son ya pılan değişiklik ile, ev kadmlarının Bağ Kur hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve buradan emekli olabilmeleri de oldukça zorlaşmıştır. Dünyanın hiç bir yerinde, üyelerine sağhk hizmeti veremeyen sosyal güvenlik kuruluşu yoktur. Bağ Kur'un üyelprine hâlâ sağlık hizmeti veremeyisi ise kanayan bir yaradır. Bu yaranın süratle tedavi edilmes) gerekmektedir.» İÇİŞLERİ BAKANI POLİS MEVCUDU 1,5 KAT ARTIRILACAK ZONGULDAK (a.a.) Karadeniz Ereğlisi'nde Bakanlığı ile ilgili incelemeAtatürk Kitaplığı'na sık sık lerde bulunan tçişleri Baka gelen kitapseverlerden blrl, nı Selahattin Çetiner, po«Her gün geldiğimiz bu kitap lis mevcudunu 50 binden lıkta rafların blrdenbire boşal 121 bine çıkarmak niyetin ması bizi huzursuz ett). Sanki de olduklarmı söyledi. Öte yandan ANKA'nın ortalıkta görülen kitaplardan başka kitap kalmamış gibi bir haberine göre Içlşleri Baduyguya kapıldık. Kltapsız ki kanlığı yeni almacak 5518 taplıkta okumaya çalışıyor polis memuru için sınav muş gibiylz. İlgililer her ne se açtı. Bugün başlayacak sınavlar 6 ayrı bölgede yapı(Arkası 9. Sayfada) lacak. 0 t Oto tamircilerine isyerlerini nakil iein süre tanındı ANKARA, f ANKA) Ankara îl Trafik Komisyonu, sanayi siteleri dışmda çalışan oto tamircilerine kendilerine tahsis edilecek alanlara taşınmalan için 5 yılbk süre tanıdı. Belediye zabıta ekipleri, İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararı ruhsath işyerlerinde faaliyet göştermekte olan oto tamircilerine tebliğ etmeye başladılar. Yetkililer, belirlenen alan larm dışmda faaliyet gösteren ve bugüne kadar ruhsat alamamış işyeri sahiplerinin ise çalışmaktan men edileceklerini belirttiler. Edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, buyuk bölümü işyerleri için bugüne ka ANKARA (ANKA) Oku dar ruhsat alamamış olan maYazma seferberliği kap yüzlerce otomobil tamircisisamında, yurtdışındaki ni ilgilendiriyor. okuma yazma bilmeyen Türk İşci ve ailelerinin de Konuyla ilgili olarak göokur yazar hale getirilmerüşlerini açıklayan bazı işsl için başlatılan çalışmaletme sahipleri, yıllardır ay lar sürüyor. nı işyerinde çahşmakta olduklannı belirterek karann ANKA Muhabirinin Milli uygulanması halinde çok Eğitim Bakanlığı yetkililegüç durumda kalacaklarmı rinden aldığı bilgiye gösöylediler. re, yurt dışmda, gectiğltşyerleri İçin ruhsat alamiz yıl 19 Mayıs'ta boşmamış olan işletme sahiplelotılan calışmalarda bu ri, kendilerine de bir süre (ArkMi 9. 8»yfwl») tanınmaeuıı v» yer tahsia edilmesini istedller; MUTIU ^ KRİTERl TERKEOILMEU, BİIİM VER61URİMİZ İNOİRİLMELİ, VERuİ BO#ÇLAf?IM(Z / Yurt dışmda son 10 ayda 61 okumayazma kursu acıldı OLANAKLARI YETERSÎZ Turizm şubesi 41 kişilik kadrosu olmasma karşm 18 kişi ile çauşıyor. Turizm polisleri de mesailerinin çoğunu Emniyet'in tercüme işlemi ile mahkemelerde tercümanlık yaparak geçiriyor. Resimde Turizm Polisi'nin keslnlikle onarım isteyen yetersiz; tarihi binası.. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Turizm polisi turiste hizmet veremiyor Deniz SOM 2. Şube, mali polis, siyasi polis, deniz polisi, toplum polisi. trafik polisi... Bu polislerin hepsi kamu duzenini sağlayrp, yasalara ayktn davranan kisileri yakahyor. Bir de kimseyi yakalamayan bir polis var; Turizm Polisi... Yerebatan Sarayı'nın kar şısında. Talât Paşa'nın konağmda, Alemdar Karakolu'nun üstü ile Eminönü Ekipler Amirliği'nin altındaki katta oturuyor Turizm Polisi... Oturuyor çünkü. olanaklan kısıtlı. öyleslne zor koşullar altmda görev yapı yorlar ki gerçekte «oturmaları» bile başarıh sayıhr. Nedenine pelince, kesinlikle onarım isteyen tarihi bina «çatlak* içinde... Ayrıca her odada, masaların çekmecelerinde birer kapan var.. Fa relere karşı. (Arkası 9. Sayfada) 1 MUTSUZ AZINLIK L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog