Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 3 NİSAN 1982 umu istifa etti. Özarı, Ersoy ve.Lefter görevden ahıuyor Spor Servisi Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokath, «Türk îutbolunda kirli ellcr var, bu elleri kıracagız» dedı. F'ederasyon Başkanı futbolumuzdakı son gehşmeler le ilgıli olarak verdigl demeçte, «Son günlerde Türk futbolunda çok yeni olaylar meydana gelmekte. şlke söylentileri, hakemlerltnizin şike olayiarına karıştırılmaları gibi heplmizl ve herkesl üzen tartışma ve iddialar vardır Biz Federasyon olarak bütün bunlan dp&erlendiriyoruz, Araştırmalanmız çok pizli ve hassas tutuyoruz. Tesbitimiz şu ki, Türk futbolunda kirli eller vardır. Biz bu kirli ellerî tesbit ettik. Ancak şimdi açıklarniyoruz. Bu kirii elleri kamuoyuna açıklayacagız ve bn elleri kıracağız.» Futbol Federasyonu Başkanı Müsteşar îsmatl Hakkı Güngör'ün gazetelerdeki «Coşkun özarı'dan başka teknilî direktör tanımam. Başka kimin adı eelirse gcri çeviririm» şekltndekl demeçleri konusunda şöyle konuştu: «Sayın Müsteşar He beraberirn, Şu anda zaten teknik komite dlye bir komite yoktur. Aslında teknik komite de bizim federasyonumuzun (istiinde bir karar alması söz konusu degildir. Teknik komite bas lanprıçta i!k heves ve heyecan içinde blzi de aştığını sanarak bazı karartar almıştır. Ancak biz federasyon olarak buna izin vermedik. Miili takım konusu bir milll davadır. Milli takımlanmızı da yetenekH, adı herhangi bir şekilde dedikoduya kanşmamış, kişilere teslim edecegiz.» Yabancı futbolcular ko nusuna da değinen Federasyon Başkanı Yılmaz Tokatlı kulüplerlmizln dllediklerl gtbi YuRoslavya'dan TUrk asıllı futbolcu getlrdiklerini belirttl ve şunları söyledt: «Her kulüp Türk FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI YILMAZ TOKATLI, «SAYIN MÜSTEŞAR İLE AYNI DÜŞÜNCEDEYİM ŞU ANDA ZATEN TEKNİK KOMİTE YOK» DEDİ. asıllı Tugoslav futbolcu setiriyor. Buna karışnııyoruz. Ancak duyuyorıız ki. bu futbolcular safda solda dedikodu yapıyorlar ve Türk futboluna leke sürüyorlar. Inceliyoruz. böyle bir duruma izin veremeyiz. Bunlan kulakiarından tutup Kapıkuleye bırakırız. Bunu son ihtar olarak lütfen belirtin.» Öte yandan Ulusai A Takım Teknik Direktörü Coşkun özarı, Ümit Ulusal Takım Teknik Direktorü Tamer Güney ve Genç Takım çalıştırıcıları Şükrü Ersoy )le Genç Takım îdart Meneceri Lefter'in görevden alın ması beklenıyor Ümit Mıllı Takım Teknik Dırektoru Tamer Guney, tah n olarak çahştığı gorevınden affını ıstedi. Bu arzusunu Teknik Kuru la yazılı şekilde ileten Tamer Guney'in bu dıleğı Kurulca kabul edildi. Bu?un ligde Galatasaray ile havaşım vere cek olan Fenerbalıçe, ffderas; on Kupası nda da barı Kırmızılı ekiple iki ke/, karşı laşacak... EZELİ RAKİPLER 11 GÜNDE 3 KEZ KARŞILAŞACAK Gençlik ve Spor Bakanlığı Musteşan ismail Hakkı Güngör, ıkı Istanbul gazetesıne verdığı demecte, Futbol Federasyonuna bağlı (') olarak oluşturulan Mıllı Takımlar Teknik Kurulu'nu kabul etmedlğıni açıklamıştır. Gungor, «Federasyonun ustünde hicbir komltenln varlığını kabul etmediğim lcln Milli Takımlar için kurulmuş teknik komiteye de karşıyım. Bunu sayın Tokallı'ya ilettim.» demıştır. Turk Spor yonetımının ikıncı adamının bu acıklaması, Turk Spor Teşkilâtının, gercekten de Futbol Federosyonunun üzerında yetkıler kullanan ve varhğı gereksız olan Mıllı Tokımlar Teknik Kurulu'nu tanmmadığına ışarettır. Futbolumuzda yeni sancılar... hgya hangı oyuncuların cıkacağına kadar her konuda kendı kendını yetkılı kılıyor, Mıllı takımları çalıştıran antrenorler ve Teknik Dırek torler ıse yaygın bir deyımle «kukla» durumuna duşuyordu Teknik Kurul, gectığımız şubat oyında Ulusal Genc Takım, Kıbrls'a hazırlık mac ları yapmak uzere gıtmezden ıkı gun once bir basın toplantısı duzenlıyor ve Federasyon yetkıllıerınce bıle «Entebbe Baskını» olarak nı telendırılen bir tarzda tüm ulusal takım teknik dırektor lerını değıştirıyordu. Basına acıklanan ısımlerın arasında halen mukavelelı olarak calışan ve genc takımın başında Ankara'da kampta bu lunan Adnan Dmcer de bulunmamaktadır Teknik Dırektoriöğu suresınce ulusal genc takıma başarılı bir do nem yaşatan Adnan Dınçer, Ankara'da takımımn başındo dır ve Kıbrıs'a Dınçer'ın ye rıne Lefter ile Şukrü Ersoy' un gıdeceğı acıklarımıştır. Acıklanan lıstede Adnan Dın cer'in ısmının olmamasına federasyon uyelert korşı cık mış ancak, D.ncer kampı terk ettırılerek acığa alınmıştı. Daha önceden Futbol Federasyonu Kurulu üyelerınden onayı alınmış bir Mıllı Takımlar Teknik Kurulu, bazı klşıleri gorevmden alıyor, yerlerıne bazı kişıleri atoyabiliyordu. Yasal olmayan Teknik Kurul. bugün bıle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır. +•* Güngör: «KuSüp başkanlarının karşılıklı îthamları iteücüdür » ANKARA, (a.a.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Is maü Hakkı Güngor, son günlerde kulup başkanlarının basında yer alan birbirlerlnı suçlayıcı beyanlarıyla ılgllı olarak bir açüdama yaptı. Güngör açıklamasında: «Kulüp başkanlarının karşılıklı ithamlannı kamuoyuna yansıtmalannın üziintü vericl olduğu nu» soyleyerek, «Sporda sağlanacak başarı, sevgi ve saygı doenıltusunda sürdürülen ortaklaşa bir çabanın üriinii olmalıdır» dedı. Gectığımız Y'l|n sonlarında. Futbol Federasyonu Genclık ve Spor Bakanlığı Musteşarı Ismaıl Hakkı Gun gor'un de bulunduğu bir toplantı sırasınaa «Boşkan Tokatlı'ya rcshat çalışma or tamı sağlamak» gerekcesıy le toptan istifa etmıştı. 8un dan sonra yenı bir federasyon oluşturmak ıcın çalışmalara başlayan Yılmaz Tokatlı, Fe derasyon kuruluna Fahri Somer gıbı yenı bir ısımı de katmıştı. lyl haber alan kaynakların bildırdığme gore Somer. in federasyondakı gorevl ulusal takımların kuruluşuna yardımcı olmosıydı. Ancak, Fahri Somer bir sure sonra, «ben bu işl tek başıma vapamam» dıyerek Erdoğan Şenay'ı kendısıne yardımcı seçiyor ve bunu lederasyon başkanma da kabul ettırıyordu. Bu ek kuv vet bıle sorunu {>) çozumlemeyınce «Ankora'dakl burokrasi ile başa çıkamamak» gerekcesı İle Sahir Gürkan da ikılıye eklenıyordu. Daha sonra da bu üc kışılık ekıp, «Milli Takımlar Teknik Kurulu» adını alarok örgütleniyordu. Teknik Kurul'un başkonlığına, yapılan Iş bölömfl sonucu Sahlr Gürkan getirıliyor, kurul çeşitll antrenorlerle gorüşmelere başlıyordu. Kamuoyuna yapılan acık lamalara göra Teknik Kurul. futbolcu seçimlnden sa SAHİR GÜRKAN trenorlerı toplayarak bir top lantı duzenlıyordu. Bu toplantıda bir cok antrenor, ku rulun acıkladığı proğramo karşı olduğunu bıldınyor. Olay artık futbol sahalarının dışına cıkmış, bazı antrenorlenn ozel hayatlanna kadar ulaşmıştır. llk olay Teknik Kurulun yanında yer alan Tamer Guney ile onun ış ortağı olan Metin Tiırel ve Günduz Tekin Onay arasında patlak verıyor Buro telefonu olarak Erdoğan Şenay'ın Istanbul Unkapam'ndakı ışyerının telefonunu gosterecek kadar Şenay ile arası lyı olan Metin Turel'ın Işlerı bırden bıre kotu gıtmeye başlıyor. Tamer Guney ile olan ış ortaklığı da Metin Turel'ın aleyhine sonuclanıyor ve Turel «sotdışı* bırakılıyor. Bu arada Tamer Guney Ada naspor'dakı gorevmden ıstifa ederken Günduz Tekın Onay da Bursaspor'da «izlnli» sayılıyordu. Tum bu gelışmeler olurken ulusal genc takım, Bulgarıstan ve Romanya'yo hazırlık maclan yapmak uzere gıdıyordu Sanyer'dekı kamp sırasında başlayan olaylar, ulusal takımın bu seyohatındakı kafıla başkanı tarafından federasyona bir rapor ile bıldırılıyordu Kafl le başkanının verdiği raporda Genc takım çalıştırıcıları Lefter ve Şukru Ersoy'un Sarıyer'de, daha sonra da Bulgarıstan ve Romanya'do sık sık kavga ettık'erı, bu geçımsızlığın bir an once cozumlenmesi gerekîığı dıle getırılıyordu. Mıllı Takımlar Teknik Kurulu'nun bu celışkıye ek olarak bir de Adnan Dıncer'ın durumuyla başı dertte ıdı A Ulusal takım antrenoru Fethi Demırcan daha onceden istifa ettığı ıcın bu kadro boş duruyordu. Umıt Mıllı Takım antrenoru Erkan Kural, Teknik Kurul' un acıkladığı lısteye gore bu gorevınden alınarak lc Anadolu Bolgesı antrenorlüğune getırılıyor, bu gorevı kabullenen Kural halen Umıt Mıllı Takım antrenorluğunde olan kadrosundon maaş alıyordu. Ote yandan Adnan Dıncer ıse hlc bir gorevde bulunmadığı halde halen mukavelelıdir ve maaş almaktcdır Dıncer, yasal olarak görevden alınmasını bek lemektedır. Genei MüdbrlükCe 1983 Akdemz Oyunları ve 1984 Los Angeles Olımpıyat Oyun lanna amator takım hazırlaması ıstenen Adnan Dıncer'ın yerıne Teknik Kurul'un tıstesınde amator milli takıma hıc bir ısım getırılmemıştır Futbol Federasyonun dan sızan haberlere gore, federasyon kurulu yaptığı son ıkı toplantıda Amator Mılll Takım ıcın Adnan Dıncer'e yenıden gorev vermış ancak Teknik Kurul bunu kabul etmeyerek Dıncer'ı goreve lade etmemiştır Bıze gore bu olayların meydana gelmesınde Federasyonun yumaşak kalması, bir başko kurulun federasyonun yetkılerının üstune Cikmasına goz yummasıdır. Ve yine sanıyoruz ki Federasyon zararın nereslnden donülse kârdır prensibi lcin de bir davranışa gırmıştır. Beklıyoruz. Spor Servlsl G. Saray He F. Bahçe bugün lig için oynuyor Spor Servisi Şamplyonluk Iddiasını sürdürme çabası lçinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün tnontl Stadında karşı karşıya gellyorlar. B. Metin olayı ile sürtüşmenln arttığı her iki cephede karşılaşmanın sonucu heyecanla beklenirken, bu iki kulüp dort gün sonra bir kez daha karşılaşacaklar. Ama bu kez de kupa için. Haftalardır tartışması sü ren, sansasyonel haberlerle gazetelenn manşetlerine çıkan ezeli savaşımın özelllği dün çekilen Türkiye Kupası kuraları İle biraz kaçtı. Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray üç hafta içinde üst üste fiç maç yapacaklar. tnönü Stadında saat 15.30 da baslayacak karşılaşma ıçm her iki takımın teknik adamları sadece, «kazanmak için oynayacagız» dedıler. Galatasaray Teknik Direktörü özkan Sümer, «Fenerbahçe He üstüste tiç maç yapmamız büyiik şans sızlık, üstüste biiyük maçlara çıkmamız takımı çok yoracak» şeklınde konuşurken. Fenerbahçe Teknik Direktörü Rausch «îor kura» dedi. Bu arada, dün öğle yemeğıni Çengelköy'de yiyen Fenerbahçelıler, Kadıköy'de son çalışmalarını yaptıktan sonra Suadiye Oteli'nde kampa çekilırken, A. S Yen'de çalışan Galatasaray ise kampı Carlton Ote h'nde sürdürdü. Türkiye Kupası kuralannm ikinci özelligi bu hafta ligde karşılaşacak olan Ankaragücü Trabzonspor'un da kupada blrbirlerine düşmelerıydi. Kura geregin ce Ankara'da yapılması ge reken karşılaşma, kulüp yetkilllerinin anlaşmaları sonucu, Trabzon'a alındı. Trabzonsporlular ayrıca, bu maç nedeniyle İskender ve K.Şenol'un da ulusal ta kımdan affını istediler. Diyarbakırspor Kocaeli, Bursaspor Samsunspor kupada birbirlerine düşen öteki ekipler. TV MAÇI İSTANBUL'A VERMİYOR ANKARA, ta.a.) Televızyon, bugun Istanbul'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Birinci Ligi futbol maçları, Istanbul dışmdakl ıllere naklen yayınlayacak. TRT yetkilileri, maç naklinin saat 15 25'ten ıtıbaren gerçekleştirileceğıni, bu konudaki butün hazırlıkların tamamlandığını bildirdiler. Alanya Antalya etabında skandal • Türk bisikletçi Kirpiksiz beş km. Asbaşkanm otomobiline tutunarak yarıştı. Levent DONDURAN bildiriyor ANTALYA Uluslararası 13. Akdeniz bısıklet turuna gölge düştü. Dün koşulan 143 kilometrelik Alanya Antalya etabında, bir ara gruptan kopup atak yapan bisıkletçimiz Nurettin Kirpılt. sız'l Federasyon Asbaşkanı ve Eol u BTBM Saip Ganboğlu arabasma tutunmasına izin vererek 5 km. kadar taşıdı. Dunku etapta gerek takım %erek i>wi8ysel klasmanda toırinellıği garantueyen D. Almanya, ışı ağırdan alınca yarışta grup kopmaları olmadı. 40 bısıkletçının start aldığı Alanya'dan Faık Yagcı 5. kııornetrede ataga kalktı. Yaklaşık. 77 kilometre tsk başına gıdea Yağcı dışında, 39 bisikletçi bırarada gelıyordu. Bir ara fark 2 dakıka 3 sanıyeye çıkmıştı. 80. kılometrede bısıkletı kırılan Yagcı, burada tazla zaman yılırınce gruba yakalandı. Son etapta bısıkletçıler yorul duıar... Bu nedenle tempolan dustu 108. kılometrede bu kez Nurectm Kırpıksız gruptan kopmayı başardı. Onundekı ıkı kuçük yokuşta zorlanan Kırpık BURSA. (a.a.) An sız'ı once onunde 1 metıe gıkaralı dolandırıcı Mehderek derjarına alan As başkan met Abacıoğlu. Spor Ganpoğlu, daha sonra bu bısık Toto'nun 23. haftasmda letçmın arabdtına tutunmasına doldurduğu kuponlann ızın verdı ve a kvlometre kaüzerinde düzeltme yapa dar taşıdı. Olajı totograîlamak rak 60 milyon lıra ıkraısteyen basın ınensupıan da omıye kazandıgını ıddıa lay yerme yaklaşıırılmadı. etti ve yaptığı sahtekar Vanşa 5 kılometıe kaia, tum avantajına ragnıen KnpıK.!>ız hk sonucu foyası meyda gruba yaKalduaı. Akıl almaz ana çıkınca gezmeye gel takları ile ve son İU kılometıe dığı Bursa'da yakalandı. uyguladıgı taktıkle U Alman lar varışta üaşarılı ıcıı Ankara polisınce doTurk bisikieic.ilfcu.jin üunlandırıcıhk suçundan adan once yapılan eUplardan ranan ve Bursa'da yaka daha başarılı gorunduk.erı Anlanan Mehmet Abacıoğlanya Antaiya etabında Dogu lu Emnıyet Mudurluğü Almanlar çok rahat bir yarış Dolandırıcıhk Masası çıkardılar. D. Alman Koehler polislenne verdigı ıfade bork'un bıııncı olduğu AıaııyaAntalya etaomı Avustuıyalı de, «Ankara'da kendimi Kranoer K^r, da ıkıncı olaSpor Toto milyoneri orak tarnamUUı larak tanıttım. Bir anda ETAP KLAS'MANl bankerler etrafınıı sardı. Toto'dan alacağım 60 milyonu kendîlerine 1. Koenıeı JUIK (U Aıman) yatırmamı istediler. Ben 3.43.21, l h.idnuer Karı (Avus de bankerler tarafından turya) 3.4İ.İ1, i Luavıng Oldi para alana kadar bakıl(D Alman) .5 43 31 mamı istedim. 20 gün Tu;k takımınddn en ıyi dsıeceyı Faık Yagcı vaptı. T'ur sobir elim yağda, bir elim nunda D. Aiın<uj takımından baldaydı. Sonunda işin Bart Thornas luraı Kiasmanoa ciddi olmadıgını anlabu'incı, D. Alrndiıya Ibkım klas yan bankerler beni aranıânında ılk biuyı aldî may a başladılar Bursa' ya ge7tneye pelmistim. AT YARSŞLAR1 Burada da yakalandım • dedi. 1 KOŞU F Ordeklık.z P Razıye Hrubesch, 2 KOŞU h Oskar P lura. 3 KOŞU P Mucevher. P. Beckenbauer'in Mesutiıye 4 KOŞU. F El Bımbo f: böbreğini yırttı Topkapı 5 KOŞU F Ye^ım P ElHAMBURG. (a.a) Femas deral Almanya'yı ulusal 6 KOŞU r Alkoç P Atışmaçlarda 103 kez temsıl etalanı miş ve 1974'de tilke'sının 7. KOŞU. F Oadah P SerDunya Kupası'nı kazanma vet P. Biiimeie smda önemlı rol oynamış olan ünlü tutbolcu t'"ranz S I ast RemamBeckenbatıer'ın çarşamba der günü Hamburger SV Stutt YUKSEL EHUÇ gart karşılaşması sırasında takım arkadaşı Horst HvuALTIU GANYAN besch'den «kaza sonucu» bir tekme yedığı ve böbıek yırtılması nedenivle en aşa ğı üç hafta hastanede kalacağı açıklandı TRT'nin mantığı TRT Televizyonu, bugün yapılacak Fenerbahçe Galatasaray lig maçını naklen yayıniayacak, ancak İstanbul dışına. TET'mız ya Istanbul'un 5,5 mılyonluk nüîusundan habersiz, ya da «halka dönük hizmet» ılKesmden . Ha! Eır de 5,5 müyonluk tstanbul'u, 40 bın kişilik stada sığdıracak manük ölçusünden .. A. TÜCELMAN Toto'dan 6 0 milyon çıktı,, diyerek bankerleri dolandırdı ••• Bu Isim açıklaması üzerlne bir cok eleştlrllere hedef olan Milli Takımlor Teknik Kurulu, Sarıyer Mersınli Ahmet Tesıslerlnde tüm an Ulusal Ümît Takımı aday kadrosu açıklandı ANKARA (a.a.) Ümit rmlli tutbol takımı aday kadrosu dün açıklandı. (A) Mılll Takımı Teknik Dırektörü Coşkun Özarı'nın calıştırıcılığını yapacağı 30 kişllık ulusal ümit takım a day kadrosu. 5 nlsan pazar tesi günü tstanbul Yeniköy Carlton Otelt'nde kampa alınacak. Ümit takım aday kadrosuna çagnlan futbolcular şunlar: tsa (Bursaspor). Levent fSebat Gençlik), Şenol (Sa karyaspor), Adem. Haluk, Ilı/,a. Zıya (Beşiktaş) Ahmet Kayhan Mustafa (Adanaspor) Rıdvan (Bolusporh Okan (Gençlerbtrliğı). Mustafa, Eren (Adana Demirspor). Müjdat, Selçuk. Mustafa (Fenerbahçe), Adnan (Bandırmasnor), Bilal (Karşıyaka), Hüseyin. tsmail. Tuğrul (Gnziantep), Muzaffer. Ha mit (Zonguldakspor). Yusuf fKocaelisoor), îsmall (T/m1rspor). Şenol, fckender (Trabzonspor), Metin (Galatasaray), Mehmet (Mersinldmanyurdu) AMATÖRLERDE BUGÜN Erteleme olmazsa 102 takım karsılasacak Spor Servisi Artık ahşkatüık durumuna Relen er telemeler olmazsa tstanbul amator Ugıne bugün yapılacak 51 maçla devam edılecek. Gunun programı şoyle: 2. AMATOB: Vefa Stadı: 10.00 Mımarsınan Alarko, 1330 K. M. Paşa Gokspor, Eyüp Stadı: 10.00 Istıklal Arçeiık, 13.30 Çamlica Guzelbısar, 17.00 Gungoren Pendık. Maltepe Stadı: 10.0u Kumkapızara Ayi'Udız, 13.30 Çubuklu 1X3E, A. Sıtesı Çım Saha: 13.30 çayirbaşı 1. Tersanesı, 17.15 K. Ayasofya Bsyogluspor, Paşabahçe Stadı: 10.00 Esenler Kocasınan, 13.30 Tuzla Anadolu, 17.UÜ Hurnyet Süıvrı, A. Hısarı Spor Akademısi: 10.00 Bozkurt Altmordu, 13.30 Altınyıldız Yıldıztabya, Kartal Stadı: 10.00 Özenspor Şehzadebaşı, 13.30 Kâgıthane Yoncaspor. 3. AMATOR: Vefa Stadı: 11.45 B. Yenıçarşı Çınarcık, 17.15 Avcılar Yenlkoy, Eyüp Stadı: 11.45 Yamanspor Harmantepe, 15.15 Selvıspor Penerbahçe, Maltepe Stadı: 11.45 Boğazıcı Denızspor, 15.15 PTT Cınangır, 17.00 Ayazağa Gvineşspor, A. Sıtest Çım saha: 11.45 Sahragenç Kültürspor, Paşabahçe Staclı: 11.45 Yahyakemal Altınova, 15.15 Kemerburgaz Atışalanı. A. Hısarı Spor Akademısi: 11.45 B. Güvenspor Pıyalepa^a, 17.1b B. Mensucat Öztatıh, Kartal Stadı: 15.15 Yembosna Yıldızspor, Alıbeykoy Stadı: 11.45 Ç. 'Ialımhane Fatıh, 15.15 Çıksalın Kaynarca, 17.00 R. Hısarı Kartal&por. AMAl'OB GENÇ 3 : A. Hısarı Sahası: 11.00 Ayvansaray Osrrahpaşa. 12.30 Bakırkoy Acıbadera, 14.00 Doğangüneş Güzelhısar, 15.30 Altıntepsı Erokspor. A. Sıtesı Toprak Saha: 11.00 Ferahspor Emlrgan, 12.30 Muradiye Atışalanı, 14.00 Kartaltepe Beştelsız. 15.30 Yamanspor Şehremını, Kartal Stadı: 11.45 Özenspor Şelamsız, Alıbeykoy Stadı: 10.00 K. M. Paşa Emınönü', 13.30 Mecıdıyeköy Madenspor. MINIKLER: Beyler'oeyı Staaı: 10.00 Bağlarbaşı Fındıklı, 11.00 Yıldız Ç. Talımhane, 12.00 Sarıyer Fenerbahçe, 13.00 Yıldıztabya Gazı O. Paşa, 14.00 Çubuklu Selımıye, 15.00 Bakırkoy K. Çekmece, lb.OO Çıksalın Yeşildırek. TERFt: Vsla Stadı: 15^0 Yedıkule Eyüp. AsyaAvrupa Maratonunda Türk, Bulgar, Pakistanlı atletSer cekisecek Spor Servisi 4. Atatürk Asya Avrupa maratonu yarın koşulacak. Çok sayıda atletin katüması beklenen koşunun startı, Boğaziçi Köprüsünün Beylerbeyi ayağından verilecek. Organlzasyonu tstanbul Atletızm Ajanlığınca yapılan 4. Atatürk Asya Avrupa maratouunun içinde, ayrıca 10 bin metre ile 20 kilometrellk koşularda yer alacak. Yarışmaya katılacak sporcularm kayıt lşlemleri dün sona erdl. Avusturya, Cin, Çekoslovakya, Romanya, Pakistan, D. Almanya, F. Almanya, Libya, Japonya, Tunus, Habeşistan, İtalya. Amerika, Yugoslavya, Cezayir, Macaristan koşuya katılamayacaklarını bildirdiler. Davetî yalnız Bulgarıstan ve Pakistan kabul etti. 10 bın metre, 20 küometre ve maraton yanşması içiçe bir uygulama ile duzenlendı. Bu nedenle Beylerbeyi ayağmdan start alacak dUeüerden. 10 bın metre koşacak olanlar, Çevre yolu, Levent, Barbaros Bulvarı, Beşıktaş, înonu Stadı olarak yarışmayı tamamlayacaklar. 20 kılometre ko şanlar ise; startla birlikte Ayazağa, Maslak, Bentler yolunu. takıp edıp Çayırbaşından ınerek yarışı bıtırecek. Yarışmalarda derece alacak atletlerin odüllerl akşam Carlton Otelinde Atletızm Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Istanbul Valisi Necdet Ayaz'ın da katılacağı baloda verilecek. 2. Ligde 4 maç var Spor Servisi İkinci Tur kiye Lı^ı'ne bugun yapılacak 4 karşılaşma ile devam edılecek. Gunun programı şoyle: Istanbul (Altunizade Stadı): 15 30 Anadolu Sarıyer (Anadoluhisan Spor Akademisi): 15 30 Beylerbeyi Vefa Sımtel Iznıir (Alsancak Stadı) ı 13.30 Altmordu Balıkesırspor, 15 30 Yeşilova Mamsaspor. ikinci Türkiye Lîgi'ne yük selme maçlarmın ikinci yarısı bugup yapılacak 3 karşılaşma ile baslayacak Gunun programı şoyleIstanbu'. (Vefa Stadı): 15 30 7edıkulo Eyup Ankara (Inönü Stadı): 13 15 PTT Konya Ereğlispor. 1515 Hacettepe Uşakspor. SPOR DUNYASINDAN KISÂ İtalya birinci lig takımlarından tnter'in, Heüeraı viıiMnya nuı futbol yıldızlarından Hansi Müller'i kadrosuna alacağı bildirildi. Kulüp yetkililerinden Beltrami, sözleşnıeyi sonuçlandırmak için gelecek hafta Ştutgart'a pidecek. Vefa Sımtel'li futbolculara, 4 maçta 8 puan aldıkları takdırde 800'er tan lira prım venlecek. Vefa Simtel Kulübü As başkan Tamer Ağan Beylerbeyi, Sarıyer, Luleburgaz ve Karabükspor maçlanndan 8 puan aldıkları takdirde bu primın verıleceğını açıkladı. SBF Satranç Turnuvasında T^nyolaç 1. oldu Spor Servisi 1ÎTA Siyo.sal Billmier Fakültesi'nce düzenienen Satranç Tur nuvası sona erdi. Ekrern Tanyolaç'ın şam piyon olduğu turnuvanm Ö dül töreni 5 nisan günü SBF'de yapüacak. Tuncer Yalçmdağ. Timur Efetürk, Oğ"7 ftzdamar, Hamit Gürünlü ve Yurdacan Yüce'nin organize ettiği «Kır Koşusu» Avazağa Köyyolu'nda yapıidı. 6 Rm'lik >a»TşU *li (,'^tınkaya 1., Mustafa Ertuğrul 2., Tu\gun Ono) da 3. oldular. Oereceye giren yanşmacılara ödüllerim Tuncer i'alçındağ verdi. Tekfen ve üniteleri arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası, 12 nisan perşembe günü Tekfen tesislerinde baslayacak. Öncekı gun vapüan açıklamada, Peckenbauer'ın rahatsızlığmın cıddı olmddığı ve birkaç gün içinde taburcu edileceği bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog