Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTİNOĞLU Ulusal Sanayi Ilglyle aranan ıdtap yayına hanrlayan: Prol. Tatısto TÜCEL EDERI 100 LtRA ISTEME AORESİ: rürkocagi Cad, S9/41 Cağaloğla tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20713 Kurucusru: Yunus NADÎ 20 TL. 3 Nisan 1982 Cumartesi Oyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları ÇAGDAŞ YAYINLARI Derleyen: SADİ BORAK EDERİ: 200 LIRA Isteme adresi: Türkocagı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL ABD yönetimi Türkiye'ye yardımı artırmak istiyor WASHİNGTON (a.a.) Temsilciler Mecllsi Dışlşlerl Komlsyonunun Avrupa ve Ortadoğu Alt Komltesinde 1983 mall yılında ABD'nln Türklye, Yunanlstan, tspanya ve Portekiz'e yapacağı yardımlar görüşülmeye başlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın Av rupa tşlerl ile görevll yetkllilerinden Charles Thotnas, komisyona bllgl verirken yaptıgı konuşmada, Reagan yönetiminin Türkiye'ye yapılan yardımin artırılmasmı lstediğini bildlrdi. Thomas. Türkiye'dekl slyasi ortama deglnerek. askerl hükümetln işbaşına Ingiltere ile Arjantin sıcak savaş esiğinde \ ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesinde Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardim ele alındı gelmesinden bu yana, ülkedekl terör olaylarının sona erdiğlnl ve felce uğramış olan sivll hayatın normale döndüğünü bellrtti. Türk hükümetinin, sivll yönetime dönülmesi Içln RiriştiSI çabaları ve açıkladıgı takviml anlatan Charles Thomas, «Amaç Türkiye'yi, hayati önemi olan IVATO'nnn "Guneydogu kanadının daha etkin bir ttyesi haline getirmektir» dedl Thomas. bütün müttefiklerin Türk Silahlı Kuvvetlerlnln modernize edilmesl konusunda ABD İle aynı görüşte olduklarını kaydettl. Charles Thomas, Türkiye'ye toplam askerl yardım olarak 468 mllyon 500 bln dolar üzerlnde blr yardımın öngörüldüğünü, bunun 465 mllyon dolanmn dış askerl satışlar, 3,5 mllyon dolarının da uluslararası askerl öğretim ve eğltlm yardımı çerçeveslnde verileceğinl blldlrdl. Yardımın 300 mllyon dolarının doğrudan kredl olacağını ve yogun ekonomik baskılar ve borçların ödenmeslne yardım etmek amacıyla yapılacağını bellrten Thoraas. Reagan yönetiminln Istedtğl artışın aslında, Türkiyenln askerl destek lçln olan gereksinmelerlne oranla çok mütevazi kaldıSını lfade et(Arkası Sa.ll. Sfi. 5'de) OLSUN Deniz SOM Arjantin, Falklandh işgal etti • ARJANTİN HUKÜMETt DÜN YAYINLADIĞI BİLDİRİDE FALKLAND ADALARININ 'BAŞAR1LI BİR OPERASYON SONUNDA. GERİ ALINDIĞIN1* AÇ1KLAD1 ARJANTIN BASININA GORE, HAREKÂTA 2 BİN PARAŞÜTÇÜ KOMANDO KATILDI... • 1NGİLTERE ARJANTİN ILE DİPLOMATİK ILİŞKİLERİNt KESTİ. İNGtLİZ UÇAK GEMİSİ .İNVİNCİBLE* BÖLGEYE GÖNDERİLDİ. BM GÜVENLİK KONSEYİ BUNALIMI GORÜŞMEK ÜZERE TOPLAND1. HABERİ 3. SAYFADA • 1982 TÜRKİYE'SİNDEi HEKİMLER.. HASTALAR.. HASTANELER.. Irmak: Anayasa sonbahara yetişmezse kıyamet kopmaz ALD1KAÇT1. YENt ANAYASADA SENDİKAL HAKLA tarafından seçilmeslne korşı olduğunu» söyledı. Prof. AldıRIN GUVENCE ALT1NA AL1NACAĞ1NI ANCAK GREV HAKK1NA BAZ1 S1NIRLAMALAR GETİR1LEBİLECEĞI kactı, Anayasa'da sendlkal NIKAYDETTL haklann güvence altına alınaANKARA, (ANKA) Danışrna Meclisi Başkanı Profesor Sadl Irmak Federal Alman DPA oıansının yeni Anayosa hazırlıklorı ile ılgll! sorularmı cevaplandırırken Anayasa'nın Sonbaharda referanduma sunulobilmesl Için yoğun calışmalar sürdürüldüğünü ancak takvimln tutturulmaması halln de «Kıyamet Kopmayocağnnı çalışmalorın, yeni Anayasanın hazırlanması ve referanduma sunulmasından sonra. yeni Anayasanın ılkelerl çerçevecağını. bununla bırlikte grev sınde ele alınacağını kaydehakkına bazı sınırlamalar gesöyledl Bu arada, eski slyasi derek, bu durumda eskl sıyatırılebıleceğınl de belrittı lıderlerle ılgili kararın gelecek sal liderlerın durumunun da, yıl ıcınde alınabıleceğını de gelecek yıl ele alınacak bu Danışma Meclisi Başkanı kaydettı. yasalar cercevesınde belırleProfesor Sadı Irmak, DPA neceğıni soyledı. DPA a|ansına görüşlerlnl Ajansı muhabırının. «Anayasa' aciklayan Anayasa Komisyonu da eskı siyası liderlerın geleDanışma Meclisi Başkanı Başkanı Orhan Aldıkactı ise, cekleri ile ılgili hükümlerin yer Irmak, Anayasa'nın önümüzdeyeni Anoyasa'da yürütmo gü alacağı» yolundakı bazı soy kl Sonbaharda referanduma su cunün yetkilerlnin artırılacağı lentileri hatırlatarak görüşünü nulması içın caba gösterildiğını kaydederken, «Şohsen Cum sorması üzerine, sıyasl partinı kaydettıkten sonra, «Ancak ler ve secım yasaları ile ilgıli hurbaşkanının doğrudan halk (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) SORU : Yeni mezun hekim, neden Anadolu'ya gitmek istemez? YANIT: Yeterli bügi ve beceriyi kazandığma inanmadığı için. SORU : Acil servislerde çalışma prensibi nedir? YANIT: Acele işe şeytan karışır.. SORU : Türkiye'nin sağlık bütçesi kişi başma 8.5 dolar. İnsan sağlığı için Türkıye'den daha çok para harcayan ülkeler hangisi? YANIT : Yeni Gine, Zambiya, Singapur. Işverenler Konfederasyonu: Tatil günlerine ücret ödenmesin • Maden Federasyonu Başkanı Kemal Ozer, «TlSK'in ışçilerın mutlu azınlık oldukları fıkrini şıddetle reddedıyorum Turkıye'de mutlu azınlıklann kımler olduğu bellıdır» dedı ANKARA (THA) Halen Milli Güvenlık Konseyi Genel Sekretsrlık Komısyonlarınca gorüşülmekte olan calısma ha yatıru düzenleyen 1475, 274 ve 275 sayılı yasalarda değışiklik yapan tasanlarla ilgili olarak Tıirkıye îşveren Konfederasvonu (TÎSK) tarafından hazırlanan görüş ve öneriler açıklandı. Konlederasyon Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlanan raporda yer a lan görüş ve önerilerinde TİSK, Türkiye'de (Arkası 9. Sayfada) yakında Cumhuriyet te Yunan mahkemesi karar verdi Devlet Baskanımn Romanya gezisi öncesinde (1) Türk dış politikasında Balkan boyutu yine ön plana cıkıyor Sedat ERGIN ANKARA Devlet Başkanı Kenan Evren, dördüncü yurt dışı gezlsini yapmak üzere pazartesl günü Romanya Sosyalist Cumhu rlyetl'ne gldlyor. Evren'in Romanya Devlet Başkanı Nikolal Çavuşesku'nun çağ rılısı olarak yapacağı bu zlyaret, Bulgaristan gezislnde olduğu gibl, Türk dış polltlkasmın Balkan boyutunu yeniden ön plana çıkarıyor. Devlet Başkanı Evren'in, 1976 yıhndaki Çavuşesku'nun zlyaretinl lade edeceği Romanya gezislnln slyasi açıdan genel anlamı iki Iskece'de Türk arazileri devlet malı sayıldı Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ROMANYA BİR GEZİNlN ARDINDAN V.V.V.V.;. Ahmet KORULSAM 20 dolara bir duble viskL • Romanya ekunomıh darbogazı aşmah ıçın gereklı onlemlerı almı$ gıbı gorunuyor Yakıt tasarrufu ıçın her yprde sıcakhk DSikolojık bir derecede tııtuluyoı Ceketle oturdugunuz zaman subıektıf koşullarınıza qore 'soguk» da dıvebüırsınız. «ıyı» de amn tunstlere hızmet veren buyuk oteller dışında asla •sıcafe» demezsınız 2 Hdjır. agır sand.viden vazgeçmiyeeeğiı. «hkunuıuık Itrız giderek yoğunlaşıyor, borçlarını (idcmi)ur, kıı\rukiar başladı » Batı ajans ve yayın orgaıılanncUn naber yagvyor Bomanya da eğık bir düzeye gırdı Bunları, doğrular gıbı gorunen somut bazı olaylar da var Warşova Paktı'mn ÎMF've uye olan tek devletmın. bu Kuruluş ıle bızimkme benzeyen bir macerası var. 1981 hazıranında yapılan bir anlaşma ile başlayan (Arkası Sa. 11, Sü. ı de) Turgut Özal konuşmasmda, «Uyguladığımız para politlkası bazı çevrelerin dediği gibi sıkı değildlr. Sadece gerekli ve yeterli bir politikadır. Arza göre para vermektJr» şeklıncie konuştu. özal, ışadamlaruun ıs teklerım şöyle janıtladı: «Sıkı denilen para politikası yeterli ve ölçülü para poiitikasıtlır. Blz para musluğunu açarsak, tahmin etmediğiniz sorunlar içinde boğuluruz. Para musluğunun açılması, karaborsacılardan başka kimsenin işine yaramaz. Bu arada hayret ettiğim birseyi de belirtmek (Arkası 9. Sayfada) ATtNA Batı Trakya tnhanlı Türk koylülerı ııo yıilık tapulu arazilerlnin devlet malı sayılması üzerine dün direnışe geçtiler. Arazi sahiplerinın İskeçe Sulh Hukuk Mahkemesı'ne yaptıkları itiraz, dün mahkeme tarafından yennde gorülmeuı ve 1872 yılında Osmanlı Devletl tarafından verilen tapuların geçersiz olduğu belırfılerek arazilerin devlet malı olduğuna karar verildi. Mahkemenin bu kararından sonra errnıyet ve bıldirim gorevlilerınin, mahkemenin gerekçeli kararının avukatlara teblığlHumeyni uyordı: ni beklemeden köye gide1. Ordu Koınutanhgmca Genelkurmay eski Başkanlanndan Orgeneral Salih Omurrek arazilerin boşaltılmasıtak adma duzenlenen «82 Harp Oyunu» dün sona erdi. Üç gün süren tatbikatı izlenı istemeleri tartışmalara yen Devlet Başkanı Kenan Evren dün öğleden sonra Bursa'ya geçti. Cumhuriyet neden oldu. Ulusu, Bursa'da Alanı'nda bugün halka hitaben bir konuşma yapacak olan Evren'in önemli açıklaErkekler, mahkemenin ka incelemeler yaptı malarda bulunması bekleniyor. Fotograf ta Evren 1. Ordu Komutanlığında askeri rarmı imzalamazken, katörenle uğurlanırken görülüyor. (Fotograf: Ali ALAKUŞ) dınlar sert bir direnme gös terdiler. Bu sırada doğumu yaklaşan bir kadınm hastalandığı bildiriliyor. Tartışmalar, avukatların BURSA, (Cumhuriyet) nolojl Bakaru Fahir tikel, ren ve MGK üyelerl daha TAHRAN Washington araya girmesiyle önıendi. (AP) Iran Devrimi 11deDevlet Başkanı Kenan Ev Gümrük ve Tekel Bakanı sonra Işıklar Askerl Lısesl v ren îstanbul'da duzenle Ali Bozer, Bursa Vallsi Ze ne giderek denetimlerde Avukatlar* « görevlilere bu ri tmam Humeyni, Arap nu imzalatmak zorunda ol ülkelerini uyararak Irak'a nen «Orgeneral Salih O kai Gümüşdiş, Donanma bulundular. madıklarını. gereğinde ka yardım raurtak82 Plan Tatbikatı» Komutanı Oramiral Zahit etmeleri hallnde nı izledikten sonra dün as Atakan, Bursa Garnlzon Geceyl Bursa'da geçiren pılarına asmak suretiyle Iran atesiyle karşılaşacakkeri bir helikopterle Bur Komutanı ve Sıkıyönetlm Evren bu sabah 09'da Öyak bildlrim işlemini yerine ge(Arkası 9. Sayfada) sa'ya geldi. Komutan Yardımcısı Teo Renault. 10.30'da Orhanga tirebileceğini anımsattılar. Daha sonra köylüler trak Beraberinde MGK üyele man Koman, Danışma Mec zi'deki Asll Çelik FabrikaBUKSA (a.a., THA) Başhalde öğleden lisl'nln Bursalı üyelerl ile sında incelemelerde buluna tör ve römorkları İle gece bakan Bulend Ulusu ıle Başba rl olduğu sonra Bursa'ya gelen Ev yüksek rütbell subaylar da cak. Daha sonra tekrar Bur 20 km. ötedeki İskeçe kentl kan Yarduncısı Turgut Ozal ren ve Konsey üyelerl ha bulundular. sa'ya dönecek olan Evren' ne geçerek Saat Alanı'nda dun Bursa'da çeşitlı ınceleme ve temaslarda bulundular. Tur vaalanmda Başbakan Büin saat 14.30'da Cumhuri toplandılar ve p.ctesto gos gut Ozal, Bursa'lı sanayıci ve lend Ulusu tarafından töEvren daha sonra Bursa yet Alanmda halka hitaben terisine başladılar. Türk ışadaralarıyla yaptıgı toplantırenle karşılandı. Karşılama Garnizon Komutanlığına bir konuşma yapacağı ve ö köylüleri daha önce de ayda, «Para musluğunu açarsak, da, Başbakan Yardımcısı gitti. Yol boyunca sevgi gös nemlt açıklamalarda bulu nı yerde açlık dlrenlşi yap bu sadece karaborsacuarın işiTurgut Özal, Sanayi ve Tek terileri İle karşılanan Ev nacağı bildiriliyor. (Arkası 9. Sayfada) ne yarar» dedı. noktada toplanabllir: (1) 12 Eylül sonrasmda Türk dış politlkasının çok yönlü yapısı, nüanslarda bazı değlşikllkler gözlense de, geleneksel doğrultusunu izlemiştir. Bu çerçevede dış politıkanın Balkan boyutuna önem verilmiş, Balkan ülkeleri ile yakm ilişkılerin (Arkası Sa. 11, Sü. l de) Özal, "Para musluğunun açılması karaborsacılara yarar,, dedi Evren bugün Bursa'da konusacak Irak'a yardım edecek olan, Iran atesiyle karsılasır Ankara TKP davasında sanıklar savunma vermediSer GÖZLEM UĞUR MUMCU Mutsuz Azınlık.. • îstanbul'da 3 sag gorüşlünun idamı istendı • Manısa THKPt davasında 12 sanıktan 7'sı mah hum oldu • Eskı TEP Genel Başkanı Mıhrı Bellı 1 yıl hapse çarptınldı (Haberi 9. SajUda) ardsndaki Gölgeli Bir Oneri Anayasa Mahkemest yeni Anayasa konusundakı görüş lerinı Danışma Meclisi Ana yasa Komisyonu'na iletti. Daha önce bu yolda goruş bildırmış çoğu kuruluş gibi Anayasa Mahhemesı de 1981 Anayasası'nın temel olarah alınmasım isteyerek şu nohtaları vurguluyor: (j) Başkanhk sıstemi kolaylıkla dikta yönetimıne kayabılir. bu nedenle sakıncalıdır. <5) Cumhurbaşkanı varlamentoda seçilmelidir. (5) Layih Cumhuriyet kurallarının, Atatürk ilkelerımn. insan hak ve özgürluklennin korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığının Ba?kanhğında ve meclisin UA%tünde bir mehanizma oluşturulmalıdır. © Çalışmaya başlamadan önce siyasal partilerin tuzük ve orogram lan Anayasa Mahkemesi'nce incelenmelidir. © Parti başkan ve yöneticilerinin ni••• (Arkası Sa. 11, Sfi. 4'de) Romen Turlznti «DRAKULA»yı d pazarlıyor. (Basın) m Türkiye Îşveren Sendikalan Konfederasyonu jalışma raporunda, «Artık işçinin ezildiği, istismar edildiği iddialarının geçersizliği ortadadır. İşçilerin bugün ulaştığı seviye, mcmurlara sağlanan Imkânların çok üstündedir. Bunun yanında 3 milyona yakın işsizin varlığı düşünüliırse üikerai/.de çalışan işçilerin mutlu bir azınlık teşkil ettiği söyenebilir» denllmektedir. Kim kime göre «nıutln azınlık» sayılır? Elbette, işslze göre, asgarl ücretle çalışan Işçi mutludur; çok yüksek ücret alan Işçi de asgari ücret alan lşçiye göre mutlu sayılır. tşçilerin, memurlara göre daha geniş olanaklar elde ettikleri de doğrudur. Işçi, meraura gore, bir ölçüde «mutlu azınlık» olarak nitelenebilir. Pekl ya işçiye memura göre Îşveren ne sayıır? «Mutsuz azınlık» mı? «Mutlu azınlık» diye mili gelirden en çok pay alan blr kesim anlatıhr. (Arfeası 9. Sayfada) • 107 DİSK YÖNETÎCİSİNİN BANKA HESAPLARININ ÎNCELENDİGt BtLDİRİLDl. tstanbul Haber Servisi DİSK sorusturması i!e ilgilî Istanbııfda tutuklu bulunan 122 sanışın tutukluluklarına itiraz ıncelemesınde 9 kişi hakkında u h lıye karan verildi. Sıkıyonetlm Mahkemesince tahli(Arkası 9. Sayfada) DİSK, sorusturması • nedeniyle tutuklu 9 kisi * tahliye edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog