Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

| 29 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 Kdavus kaptanlar görüşlerini açıkladı: Eski seyir düzenidahaavantajlı Kdavuz kaptanlar sağ seyir için îstanbul Boğazı'nın özelliklerinin elverişli olmadığını, sol seyir düzeninin geliştirilmesinin daha yararh olacağını savunuyorlar. So] nizamdan yapdan Boğaz yukarı çüaşta gemilerin ana akınüyı bordasına almadan ve çift sulann tesirinde kalmadan seyrettikleri belirtfliyor. len blr raporda «Sol nizamda yapüan Boğaı yukan çdasts, gemilerin ana akınüyı herhangt bir bordasına almadan ve . . Tstanbul Boğazı'nın coğ çift ralann tesirinde kalmadan / / I rafi, meteorolojlk ve o tek suda seyrettlklerl göze oar \ \ ][ sinografik yapısının ba pan Hk noktadır. Bn trafik nlzı kesimlerde soı seylr zamtnda gemiler, belll seylr düzeninl zorunlu kıldığını sahatlannı taklp etmekte ve bu vunan kıîavuz kaptanlar, 1 ma traflk hatlan arasmda yeterli yısta yUrUrlüğe gireoak yenl blr traflk ayırun bölgesi bulun uygulamanın esklsi kadar ga maktadırj» denlldl. venll olamayacağnu öne sürdüANKARADA ler. TOPLANTI VAR... Bu konuda hazırlanan ve ü1 mayıatan itibaren değiştiri lastırma BakanlığYna da Uetl Deniz SOM leoek seyir dUzenl ve yeni «lstanbnı Iiman Tüzüğü»ne göre Boğazlardan geçiş konularında Başbakan Eülend Ulusu'nun baskanlığında bir «durum mahakemesl» yapüacağı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; 6 mayısta Ankara'da Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu toplanarak yeni uygulamalan görüşecek. ulusu'nun başkanlığındakl toplantıya Ulaştırma Bakanı, Başbakanlık Deniz MUsteşan ve öteki UgiUler katüacaklar. Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu' nun toplantısmda, Uluslararası Denizcillk Daruşma örgüttl (tMCO) Ue olan ilişkllerln de ele ahnması beklenlyor. Londra'daki son IMCO toplantısında bazı Ulkelerüı, Türkiye'ye Boğazlar konusundaki kararlan IMCO'nun onaymdan geçirme önerisinde bulunduğu ancak Türkiye'nin bu öneriyi kabul etmediğı öne sürüldU. Bugüne kadar «istişari» görev vapan IMCO'nun önümüzdekl ay Dünyanın en zorlu geçidi: dakl, güney sımnnı lse Ahırkapı ve Kadıköy mendirek fenerlerl arasmdaki hat oluşturuyor.. Boğaz'ın en dar yeri lse Bebek Kandilli arasmda ve 692 metre. Îstanbul Boğaz ve Iiman trafiğlni etkileyen meteorolojlk olaylarm başmda poyraz ve lodos rüzgârlan İle îstanbul'un doğal yapısı sonucu oluşan adveksiyon tlpi sisler gellyor.. tstanbul Boğazi'nın en 6ANKARA, (Cumhuriyet Büro lardır uygulanmakta olan bu nemli oşlnografik özelll£l •u) Ulaştırma Bakanı Mus tedbirler maalesef ülkemizde lse üst ve alt akıntıları.. tafa Aysan, 1 Mayısta uygula bugüne kadar Ihmal edllmlştlr. Marmara Denizi'ne oranla maya konulacak İstanbui LiYeni uygulamayla Boğaz'dakl 0.4 metre daha yüksek seman tözüğö konusunda dun kaza Ihtimall azalacak, böylece vlyede olan Karadenlz'den düzenledlğl bosın toplantısm güvenllk büyük ölcüde sağlan sUrekli ve kuvvetli bir su da yenl uygulamanın istanbul'a mış olacaktır.» akışı var. Üstten gözlenebibuyuk rahatlık getlreceğlnl Ulaştırma Bakanı Aysan, len bu akıntının yanında söyled!. Mustafa Aysan, Boğaz Mannara'dakl Independenta bir de alttan ancak ters don transit niteliğl olmadan ge tankerlnln enkazının kaldırıl yönde lkinct bir akıntı daçerek Mannara'dakl herhangl ması amacıyla mayıs ayında ha söz konusu.. blr llmana giden gemilerin t l Romen temsllcller ve sigorta tstanbul Boğazı'nı dünyamon Btışkanlığı'nca gerek gö şlrketl yetkilllerlnln de katılanın en zorlu deniz geçltleröldüğünde klavuz kaptan ala cağı blr toplantı yapılacağını, rinden blri yapan özelllk ocaklarmı blldirdl ve şöyle de anlaşmaya varıltrsa enkazın larak bu üst akıntı gösteridl: kış mevslmine kadar kaldırıla liyor.. «Çeşltil Clkelerde uzun yıl cağını da açıkladı. Karadenlz'den 12 mil trtanbol Haber Servlsi Karadeniz İle Marmara Denlzlnl birbirine bağlayan îstanbul Boğazı dünyanın en zorlu deniz geçltlerinden blrl olarak tanımlanıyor30 bin 760 metre (16.8 mil) uzunluğundaki Boğaz'ın, kuzey sınınnı Anadolu ve Rumell fenerlerl arasınhızla Bogaz*a glren flst akıntı, Boğaz'ın güney ueun dan 35 mil hızla çıkıyor.. Boğaz'ın geniş yerlerinde hızını azaltan, dar yerlerinde artıran üst akıntı çarptığı koy ve burunlardan dönerek anaforlar oluşturuyor.. Karadenlz'e dö külen nehlrlerln (Tuna, Dln yeper, Dinyester, Don, Kızılırmak, Sakarya, Yeslhrmak...) ilkbaharda daha fazla su getirmeleri sonucu îstanbul Boğazı'ndaki ana akıntınm kuvvetl de artıyor ve anaforlann etkl alanı genlşliyor.. Boğaz'dakl orta kanalı da daraltan akıntı sistemindekl bu değlşikliğe denizciler «Kuzey Orkozu» admı verlyor.. Kuvvetli ve sürekll lodos rüzgârlan, Boğaz'da su sevlyesinin yükselmeslne neden olurken üst akıntıyı durdurarak kuzeye doğru çevirlyor.. Bu arada anaf orların yön ve etkilerinde de bazı değişlklikler oluyor.. Lodos sonucu olusan ters akıntı Blatemlne lse denlzeller «Orko» dlyor. îstanbul Boğazı'nın, karmaşık akıntı düzeninin yanında bazı doğal engellerl de var.. Kızkulesl, Kuruçesme, Pener Adası, Galatasaray Adası, Galatasaray Ada sı, Bebek Feneri ve Dikilikaya, su yolu üzerinde birer «kaya parçası» olarak duruyor.. Aynca Boğaz'ın çeşit1 yerlerinde doldurulan kı1 yı ve denize uzanan lskeleler de blrer yapay engel olarak duruyor. Deniz yüzeyinden 68,5 metre yükseklikten geçen Kandilll Arnavutköy arasındaki enerji hattı İle 6458,5 metre yük sekltğlndekl Beylerbeyl Ortaköy arasmdaki Boğaz köprüsü de birer engel olarak kabul ediliyor.. Bütün bunların yanında Boğaz'ın tki yanı arasında çalışan Şehir Hatlan gemlleri, yolcuyük motorları, balıkçı teknelerl, limana ge lengiden gemiler de unutulmamalı... Ulaştırma Bakanı: Boğaz rahatlıyor Prof. Fırat (Baştarafı 1. Sayfada) Halıcı Sokak 10 numarah evinde bıçakla öldürülmüs olarak bulundu. Fırat'ı öldüren katilin esgali belirlendi, buna göre kimlik belirleme çalışmalan na başlandı. Apartmanın kapıcısı Ha111 Çürük, olay hakkmda bilgisi otmadığmı, ancak 12 yıldan beri profesöre çok sa yıda gencin geldiğini ve bir stire evde kaldığını söyledi. Olay, Prof. Fırat'ın orta kattaki kiracısınm üst kattan bazı seslerin gelmesi üzerine durumun poüse bildi rilmesiyle ortaya çıktı, Fırat'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra sır tmdan bıçaklandığı belirtildi. ASKER ELBtSELÎ THA'ya göre, Fırat'm komsularmdan biri şu ifadeyi verdl: «Yukan kattan gürültüler gelmeye başladı. Bunun ttzerine ilst kata telefon açtım, cevap veren olmadı. Yukarıya çıktım, kapıyı dlniedlm. GürUltUler kesilmişti. Tam aşağıya indlğimde Tanju beyln kapısının açıldığım işittim. Kapıyı aralayarak baktım, aşağıya Inen klşi, tçertye doğru anlamını belirleyemedlfelm bazı şeyler sciyledl. Kapımı kapatarak göz deliğinden baktığımda asker elblseli, 1.70 boylarmda. başmda asker kep'l bulunan, elinde vallz taşıyan. kumral tenli, Rİirsem tanıyacağım yuvarlak ince yüılü kişinin uzaklaştığını KÖrdüm.» Bu arada yetkililer, maktullin hemen yanıbaşmda açık olarak duran telefonun büyük bir ihtimalle can çekiştifti sırada olayı haber vermek için polisi aramak amacıyla kullandığı kanaatine vardılar. Soruşturma sürdürülüyor. Samsun dogumlu olan .Fırat, 1956'da Ankara Tıp Fa kültesi'ni bitirmiş, 1974'de profesör olmuştu. Fırat'ın tedavisi tam bilinmeyen çok önemli iki göz hasttüığının (Behçet hastahğı ve membranöz konjunktivit) tedavile rini bulmuş olması, dünya tıp aleminde büyük yankılar uyandırmıştı. tlgi uyandıran çeşitli teblift ve makaleleri bulunan Fırat'ın opera ve klasik müzik alanında çe şitli eleştirileri de bulunuyor. Hacettepe Oniversitesi Rek törü Prof. Süleyman Saglam, Fırat İçin «En verlmll çağında öldü. Tanju'nun ölümü tıp çevreleri için büyük kayıptır» dedi. 8 Önemli yönetmeliğin daha çıkarılması (Bastarafı 12. Sayfada) relerde eğitim yapacağı, koordinasyonunun nasıl yapılacağı, lisansüstü öğretimde görev yapaa öğretim üyelerinin nerelenre gSTevMdTfuecegfT " T T ğb sorunların çözümlenmesi gerekir. Bu sorunların mayıa ayı içinde de tamamlanamaması ha llnde önümtlzdeki öUreÖm d(V neminde doktora ve master ögreniminln nasıl vapüacagı sorusunun vanıtı havada kalıyor. KADRO YASAS1 YÖK'un hazırlıltlarını sürdur dügü Yüksek öğretim Kadro Yasas», gundemdeki en önemli konu durumunda. Yüksek öğretime Ulşkln tum personel yasasını bUtunlttk Içerisinde bUnyesmde toplayacak yasa ko nusunda tüm okuılardan bilgi ıs tenmişti. TUm yüksek öftretim kurumlarından gönderilen btlgilerin değerlendirilmesi işlemtcnci ' Ancak Kadro Yasasının en geç mayıs ayı içerisinde hazır lanmas yüksek öğretim kurum lanndaki öğretim Uyeleri açısından bUyük önem tasıyor. ÇUnkU yasanın 41. maddosinde yüksek öğretim kurumlarmda öğretim Uyesi gerekslnimlerinin ocak ayı içerisinde YÖK'e biidlriimesl öngörUlüyor. Aynı maddede YÖK'un «bütün yüksek öğretim kurumlaruıın ya da yeni açılacaklann öfretlnı Uyesi durumunun ve Ihtiyacının nlsan ayı İçinde belirlenme si» gerektiği beUrtlliyor. Bu gereksinimlertn nisan ayı içerl sindr belirlenerek ilan edUme sl gereldyordu. İlan edllmesi gerekslnim duyulan Universlte ya da (akültelere gönüllU olarak gideoek öğretim Üyelerinin bellrlenmesi açısından da önem tasıyor. Ancak bu konunun benüz belirlenmemesi, yeni öğretim döneminde öğretim üyelerinin nerelerde çalısacaklarmın henüz belirlenmemesi anlamına geliyor. Paralı öğretlmle Ugul harolar konusu da henüz bellrlenemedi. YÖK Başkanı Prof. lhsan Doğramacı, yasaya göre önümüzdeki öğjretim döneminde uygulanması öngörülen paralı öğretimin bir yıl ertelendiğinl açıklamıştı. Bu konuda ilgili okullann verilmesi gereken harç önerUeri de YÖK'e verilmedi. tlgili okullann önerilerinin verilmesi, harçlarm öğre tim masrafının beşte biri oranında saptanacak olması dolayısıyla önem tasıyor. Yüksek öğretim Kurumlannın kabuı edecekleri ögrenci sayılannın belirlenmesl de YÖK'un görevleri arasında bu lunuyor. öğretim kurumlan bu konudaki önerilerinl YÖK'e bildirdiler. YÖK'ün bu konudaki saptamalan tamamlayarak, blr iki gun İçerisinde a çıklama yapması bekleniyor. Yasada yapılan son değişikliklerle eklenen geçici ikind madde ile «YÖK»*ün yapacağı her türlü satın alma, satma, kesfettirme, proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve kiralama Ue ilgili işlerde be$ yıl süre Ue denetleme uygulanmaması öngörüldü. Bu madde ve yasada yer alan bazı maddeler YÖK"Un yoğun bir inşaat çalış masına başlamasmı gerektiriyor. YÖK, yoğun çalısmasına kar sın önümüzdeki öğretim dönemine, yasaya uygun olarak nasıl girileceği halen belirlenemerniş bir sorun nlteliğini taşıyor. öğretim üyeleri yukarda yer alan bazı sorulann yanıtlanmasını kendl durumlan açısından da merakla bekliyon' lar. İdareciler (Baştarafı 1. Sayfadal Ceylan yaptığı konuşmada, yenl blr Ermenl anıtının a çılışma izin veren Pransa' nın dünya kamuoyunda gü venlrlik ve saygınlığının ze delendlğini söyledi. Ceylan, Pransa, lclşlerl Bakanı De ferre'ye gönderdiğl mesajda, Türk dlplomatlarınm öldürülmeslnden sorumlu olanlann bulunmasını lstedl, ANKARA (Cumhuriyet BüroBU) Tekstf Oenel Baskanlığına yeniden Şevket Yılmaz seANKARA, Cumtıuriyet Büroçildi. Yılmaz, kongrenin son su) ABD ile Türkıye arasınAynca Kadro Yasasının be gününde bir konuşma yapan, da askeri alanda oluşturulan Sosyal Güvenlik Bakanı ve nüz hazırlanamamış olması öğ ve yenl bir organ olan YUksek Türkİş Genel Sekreteri Sadık Düzey Savunma Grubunun An retim üvelerl rotasvonunun naŞide'yi «ayaklan yere değmekara'dakı ilk toplantısında, sıl yapılacağı konusunu da beiır mekle» suçladı. sizük içinde bırakıyor. YasaNATO'nun bölgedeki mevcut Teksif Genel Kurulu'nun son nın geçici 22. maddesinde yer savunma ve caydırma kabiligününde yapılan seçimler sonualan tum öğretim Üyelerinin yetlerinde ortaya çıkabileoek cu, Şevket Yılmaz kullamlan yenıden atanmaları konusu da zaafiyetler incelendi. yasanın çıkmamış olması nede 203 oydan 198'ini alarak yeniOrtak Savunma Grubunun ön nıyle belırsız bir nıtelik taşı den Genel Başkanlığa seçilirceki gün başlayan ılk toplan yor. Bu konudaki bütün ışlem ken, Genel Başkan Yardımcılık tısı dun Sataah Millı Savunlerin en geç mayıs an sonun lanna, Sait Burçin, Necdet tma Bakanlığında yapılan otu da tamamlanması saglanabılır nandıoğlu <171'er oy), Genel rumla birlıkte sonra ercü. se, yasada yeralan oğretım ü Sekreterliğe Zeki Polat (174 Toplantıya katılan ABD heye yelerinuı rotasyonu ve bazıia oy), Genel Saymanlığa da Ibratının Başkanı Savunma E«r rının yeniden atanması yeni him Yalçınoğlu (154 oy) getikanlığı Uluslararası güvenlik öğretim yılına girene değin ta rildiler. ışlerindsn sorumlu bakajı mamlanabilecek. Kongrenin dünkti bölümünyardımcısı Riclıard Perle ve BOLUM de eleştirileri yanıtlamak tizere beraberındeki neyet dun AnBAijKANLARININ kürsüye gelen Şevket Yılmaz, kara'dan aynldı. ATANMASI Sadık Şide'nin önceki gün GeTUrk heyetme Genelkurmay Bölum ve ana bilirn dallan nel Kurul'da yaptığı konuşmaIkınci Başkanı Orgeneral \ec henuz kesın olarak bellrlenmaya yanıt verdi. Sadık Şide'nin det Özturun'un Başkanlık etti di. Bölümler ve ana bilim dal«Şide'yi Jstemeyenler Ideolojlk ği ortak savunma grubu top lan başkanlarının seçunı de tutnm içlndedlrler» sözünü alantısıyla ılgıli olarak dun Dışbu nedenle yapılamacu. YÖK nımsatan Yılmaz, özetle şunlaışlerı Bakaniığınca bir nçıkia bir genelge gondererek bu ko n söyledi: ma yapıldı. Açıkiamada, gru nuda bazı göruşler büdirmişti «Bazı ldsiler vardır M, çesltbun ilk resmi toplantısmda ama gönderilen ikincı genelge11 dönemlerde dSnme dolaba «Yüksek öncelikll bir bedef» o de «görüşlerin aunmasından larak Türk Silahlı Kuvveüerisoora ana bilim dallan ile bö benzerler. Dflnme dolap, bir snin moriernizasyonu başta gel lümlerin saptanacağı» bildirü sağı Iner, blr vukan çıkar. Burads blri elestlren kisl de kormek Uzere çeşitli güvenlik «mü di. Bu nedenle ana bilim dalkanm bu durnmdadır. Ayaklalahazaları»nın gözden geçirildilan ile bölüm başkanlan seçığı bildirildi. Grup, bu çerçevemi de ertelendi. Ana bilim dal n yere değsln, ondan sonra konuşalım kendisiyle. Emeklliere de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin lan ile bölüm başkanlarının NATO taahhütlerinl tam olarak seçiminlnde yenl rektör ve de yüzde 40 zam verdlginl sdyledl. yerıne getirebilmesl için gerek kanlann seçiminden sonra ya AUahaskına sokakta bir cmek11 gördünüz mil, yflzde 40 zsm slnim duyulan modemtzasyon pılacağı 1leri sUrUlUyor. aldım dlyen, aynca ben merak v techizatla ilgili «belirli ve aYÖK'un yapması gereken gö edfyorum. Bu Sadık Şide hâlâ şamalı önceliklerin gellstlrilıne revlerden birlsi de üniversltesi» konusunu ele aldı. lerarası kurulun önerisinin be Türk ts Genel Sekıeterl ml, llrlenmeslnden sonra ögrenci yoksa bu görevden aynldı mı? Tarallar aynca Türklye'nüı Ben bllmiyonım bunu. Benlm lerin takültelerden blrbirine güvenlik potansiyelinin gerekonasmamı ve SSK yatay ve dikey geçişler konuğince geliştirilmesi yolundakı :unu karar nitellğine dönüştür uzun vadeli hedefin gerçekleştirilmesine llişkln sorunlar U mek. Bu konuda henüz Univer zerinde görüşmelerde bulundu sltelerarası kurul önertsi beBÜLUT lar. Açıklamaya göre, «bu ko lirlenmedl ELEKTRONtK nuyla UglU olarak, Türkiye'nin Yasanın 7. maddeslnda yer siyasi ekonomik ve askeri gfl alan «Ünlversttelerüı her yü TV, radyo, teyp, video, ottnfin arttrnlmasınuı, bOlcede veremtderi faallyet raporlantamir ve bakımı lttnayla sağlam bir barış ve Istlkrmr or m ÜMeleyerek degerlendlrmek, yapıhr. (Evlere servis vartatnı olusturmasi bakunmdan Ifartto basan gftsterenlerle, yedır.) Çalışma saatteri 08.00giderek hayatt bfr Snem snettl terli ^0rfllnıeyeııleTt tespii 0t23.00. ği özellllke kaydedUdİj» mek ve gerekn Onlemlerl slMEHMKT BTJLtTT mak» görevi de henüz yerlne Söz Konusu ortak grubun ku geörtlmedl. Bu konudaki raYenl Sular Csd. No: 68 rulması* ABD Savunma BakBnı Caspar Weinberger1n geçen a porlar llglll fakUlto ve kurum8ARIYER / tST. larda geçtiğimls yUlarda nisan rauk ayında Ankara'yı zlytx«U aylarıoda l * TürkABD Savunma Grubu toplantısı sona erdi Sevket Yılmaz yeniden Teksif Başkanı secildi lannı eleştlnnemi kugınlıkla karsılayıp, Ideotojlk olmakla suçlnyor. Bentm kafam hlçbir yere ipotekii değildlr. Ben ve bizim delegeler değişmedl. Diin neysem, bugün de oyum. Değlsenler başkalan.» Kongrede bir bonuşma yapan TUrk îş Genel Teşkilatlandırma Genel Sekreteri Orhan Erçelik ise, emir ve talimat İle sosyal huzur sağlanamayacağını belirterek, «isverenlerl düşman olarak görmüvoruz. Ama bizl lşverenlerl dflşman olarak görmeye mecbur etmesinler» biçiminde konuştu. ESKÎ SEYtR DÜZENÎ 1 Mayısta yürürlüktcn kalkacak sol seyir düzenine göre gemiler Marmara girişlni sağdan yapıyor ve Ortaköy Kızkulesi battında sola geçiyor, Yeniköy'den sonra tekrar sağ rotayı izliyordu. Karadeniz glrişini de sağdan yapan gemUer Beykoz'da sola geçlyor, Beylerbeyi'nden sonra sağ seyiri İzliyordu. Oldukça kanşık görünen bu seylr düzeninin, Boğaz'ın akıntılarından kaynaklandığı öne sürülüyor... larda «daruşma» örgütü nitellğinden «yaptırım» gücü olan bir kuruluşa dönüşeceğini belirten denizciliğe yakın çevreler, Ankara'daki toplantıda bu konunun dikkate aiınabileceğini söylediler. 6 mayıstaki toplantıya Dışişleri Bakanlığı yetkilüerinin da katılabüeceği ba lirtildi. ESKİ TÜZÜK İÇİN ÖNERİ! 1 mayısta yürürlükten kal« kacak eski Hman tüzüğünün 26'ncı maddesinde, îstanbul Bo ğazı'nda seyir düzeni şöyle an latılıyor: «Îstanbul Boğazı'ndan Karadenlz'e doğru geçen gemiler, Boğaz'ın seyre elverişli kısnnnın (Boğaz geçit yolu) orta hat tının Avrupa tarafını, Marmara clhetine doğri] geçen gemiler, sözü geçen orta battın Anadolu tarafını taklp ederler. Bu kural, Kuzeyde Taraby» burnundan Umur Bankı fenerine çekilen hat Ue, güneyde Kıa kulesi'nden Ortaköy Camisina çekilen hat arasmdaki sahaıia uygulanır.» Buna göre, Boğaz'ın belll bir kesimine kadar uluslararası sa yir düzeni ile sağdan gelen gemiler, söz konusu bölgede sola geçiyor ve bu bölgenin sonunda tekrar sağdan gidiyor.. Kılavuz kaptanlar, sağ seyir konusunda çalışmalara başlandığı dönemde, îstanbul Boğazı'nın özellikleri dikkate alına rak sol seyirden vazgeçilmema sini ve bu düzenin daha emniyetli bir duruma getirilmesinl önerdller. Ulaştırma Bakanhğı'na da iletilen bu öneri ile, sol seyir bölgesinin genişletümesi lstendi. Boğaz'm kuzeyin de Anadolu fenerinden Rumeli fenerina çekilecek hat İle, güneyinde Ahırkapı fenerinden Fenerbahçe fenerine çekilecek; hat arasındaki sahada sol seyir uygulanması önerildi. Ancak, bu görüş kabul edilmedi. Boğaz'm belli bir kesiminda uygulanan ancak cumartesi günü yürürlükten kalkacak sol seyir düzeninin uzun deneyler sonucu bulunduğunu bellrtea denizcillk çevreleri, bu düzenin birçok avantajlar sağladıgı nı da öne sürdüler. Sol seyir düzeninin olumlu yönleri şöylâ belirüldı: «Rumell sahilinde oluşan anaforlann, gemiye olan etkileri, koylarda ve burunlarda em niyetli bir dttmen manevrası yapmaya yarduncı olur. Rota değiştlrme mevldlerl, gemilere manevra İçin yeterli mesafe vermektedir. Rota değiştirme mevkllerl, dönüş sırasında savrulan gemUerl genellikle çift sularda bırakmamaktadır. Herhangi bir kaçma manevrasmda, sahile düşen geml İçin gereken emniyet payı ve olanaklan vardır. Koylann ve burualann açı zaviyeleri, gemilere göriis uzak bğı verecek konumdadır. Gemiler, küçük tlümen zaviyeleri Ue tebdil rota yapma tm kanına sahiptir. Liman içi hizmet gören tekneler, yolsuz gemiler ve motor lar anaforlardan yararlanarak seyrettlklerinden, Boğaz geçişl yapan gemilere çapariz vermemektedirler. Tornistanı gerektiren olaylar da, sahilden açıcı olan sular sahile çıkma, yaslama glbi olaylan en az düzeye indirmektedlrj •• Universitelere (Baştarafı 1. Sayfadal tan Doğramacı, YÖK*Un Yüksek Öğretim Kurumlarına daha çok öğrenci alınması için saptadığı hedefleri şöyle açıkladı: «Hedefimiz 3 ve 4 yıl İçinde her yıl ortaöğretimi bitlren ve yüksek öğretime devam etmek Isteyen tüm öğrencilere kabiliyetlerine göre ve imkan nisbetinde arzuları yonünde yüksek öğretim imkannu vermektir. Bunlardan yaklaşık 150.000 aday llsans düzeylnde ögrenime devam edebllecek, 50.000 adaya ds büyük ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmek için 3 yıllık ön lisans düzeyinde bllgl ve beceri kazandırılacaktır. Bu ara insan gücü teknik alanlarda, yönetime yardımda, turizmde, sekreterllk görevlerlnde ve ysrdımcı sağlık personell gihl alanlan kapsamaktadır. Bu hedefe varmak için dnSmüzdeki yülarda yoğun blr planlı çalışma yapüması öngörülmüştür. Ayncs bu yıl Teknik, Tıp ve Sağlık Bilimleri dışında ve öğretim elemanlarının ders yüklerini tam doldurmadıklan eğitim programlannda Iklli öğretim ve akşam öğretimine gidilecektir. Bazı öğretim programlannda öğrencfler baftada ancak 1214 saat ders görmektedirler. Bu eğltim programlaruu siinde iki de fa yapmak miimkün olabilecet. tir.» 200 BÎN KİŞt tKtNCt SINAVA ÇAĞRILACAK Doğramacı, son YÖK karan ikinci basamak smavuıa 160170 bin öğrenci yerine 200 bin öğrencinin çağrılacağını, Eskişehir'de bir açık öğretim fakültesi açüacağmı, 15 bin öğrencinin bu fakültede öğretim yapacağını da açıkladı. YÖK yasası gereğince, daha fazla öğrenci alınacak olan Yüksek öğretim Kurumlarmda gereğince Öğretim Uyesi bulunmadığı takdirde, öğretim üyesl fazla olan,kurumlardan kura ile sözkonusu kuromlara öğretim Uyesi gönderileceğini de sözlerine ekledl. Galışanlar.... Sorularr... Sarunları... ASKERLİK BORÇLANMASI: minden sonra sigortaya girtş' yaptıranlar için, askerlik borçlanması sigortalıhk süresinl, askerlik süresi kadar geriye götürecek ve borçlamlan gün sayılan da aynca sigorta prim gün sayılanna eklenecektir. Örnek, 1875 yılmda askere giden İki yıl askerlik yaptıktan sonra 1978 yılında ilk kez bir sigortalı işe girmişse askerlik borçlanması bu sigortalımn, sigortalılık başlangıcını 2 yıl geriye götürecek ve başlangıç 1976 olacaktır. Bunun yanı sıra prim ödeme gün sayılanna iki yıl karşüıgı olarak 720 gün eklenecektir. •. v* XvM\"X\X\v 2 Sigortalı bir işe girdikten sonra askere giden bir başka sigortalı i k l 1 Yllmaz Ş Î P A L y» askerlik yaptıktan sonra, yeni• • • ıı • /den sigortalı olarak çalışmaya başlar • ,' ve askerlik borçlanması yaparsa. slgortalıhk başlangıcı İki yıl geriye gitaıez; ancak lld yıl karşılığı 720 gün, prim Ademe gün sayılanna eklenir. SSK Yasası uyannca tlgortahlar askerlikte ve yedeksubay okullannda geçirdikleri süreleri istediklerinde borçlanabillr ve slgortalılıklanna saydırabillrler. Ancak bu borçlanma askerlikto geçen sürelerin tümü üzerinden yapılacaktır. Borçlanmanın geçerll olabllmesl İçin ds, borçlanmaya lliskln prtanlerin de tümünün yatanlmaaı gereklr. Borçlanma İçin basvuruda bulunuldugu günden sonra primlerln de iM yıl içinde yaünlması sarttır. Borçlamlan süre sigortalılığı nasıl etkiliyeoektirî 1 Sigortalı mr ise «irmeden Onoe askere stldenler ve askerligln blti EMEKLİLİK VE ÖLÜM DURUMUNDA PEŞİN AYLIK: Devlet Memurlan Yasasınuı 164. Maddesinde: •Memurlara aylıhlan her aym ba~ tmda va veşln olarah ödenir. Emehliy* aynlma ve ölüm hallerinde o aya ilişkin peşin ödenen aylıfe gerl alınmaz* denilmektedir. Bu nedenle peşin olarak aldığı aylıktan sonra Alen yada emekli olan memurlardan ve hak sahiplerlnden bu aylığın çalışmadığ) günlere düşen bölümü gerl alınamaz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog