Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cıunhuriy«t 8 murta hasladık. Aksam Bulgar pollsine vakalanan sürücü bal getırdi. Yağda suçuk yaptık yine. Edimede aldığımız altı ekf Sofy&'yı dışmdan geçiyorua. Eer yerl dısmdan geçiyoruz. mekten ıkısı bile kalmadı bu TTE yasamı sürgtın yaşamı de sabah «Ekmeksiz araba OIHHM» mek bir çeşıt. Gecenın ikısi dıyor Baba. «Hlç blr çeyin ololdu. lyıce yorgunuz. Ba masa ekmek keser yermişsin.» ba bellı etmeden taüı, tatlı Beni, «Birader» diye tamtıyor, «Avrnpa gbrsün Mra* dedlto». başını kaşıyor, esnıyor. «Sen Sınıra çok yakm blr kasaba poüslere bak» dıyor bana, var. Adı Demitrograd. «Doktor «Uyumaı buntor» Gerçekten noktalarda polısler otunnuş, mnayenesl yaptıracajh* orada» dedi Baba. Ben d« blzl 'bekliyor. Bır dort yol ağzım geçtık. Arkamızdan Hollanda muayene edecekler saıuyorum. Neyimlze bakacak blzfan jarabasmda çalısan, Pazarcıkta doktor? bırlikte suruk yedigımiz arkadaş geçmeye çahsü. Işıkîar Bize dejü eram. Umona sondü. PoliB durdurdu. «Gor bakacak «Hm mü''» dedi Baba. «Bfzde Doktor a» anlar Hmonolsa bn saatte kbn Mme, dnm dan? duma » Yahu, sen çok soruyorsun. Otuz kilometre sonra Yugos. Biz doktor diyoruz lşte, anla Ticaret odasında eksperler lav sınırındayız. Yol düz. Çevremiz karh ama yağış yok. var. Tarım uzmanlan. îki uzun araç peş, peşe durduk önünde. Ben de konuşacak bir şey buKurşunlan soktüler vıne. Bu lamıyorum aıtık. Baba külüsr araçlann nasıl, «Transit» oldutür radyosunu açtı. Ses olsun ğunu ben anlayamadım. Her da parazıta de razı. Bulgar sınırından çıtaşımıa gümrük çıkışında açılıyor mühürleri. Buradaki uzmanlara kolay olmadı. Pasaportlan damgalayan gümrUkçü, «Hani mal sahıbi Îki sandık portakal be fcomşu, bu bo? be?» dedl. göndermış TürkJye'den Iimoönce o Baba iç cebınden çıkardı MaV na bakmadılar bile boro*yu. Damga basıldı. Ara sandıklar içeriye taşındı, sonbaran kontrolünü yapan görev ra blze, «Olur»u bastılar. Üvey ayrıldı. 11ye de bir torba lımon verdi oğlumuzla yollanmız ler. Yanımızda bır TUrk araba O Belgrat'a yıkacak limonu, bız Şiplit'a doğru bır kasabaya ,AcU «ı daha var. Tentesini arkadan «çtüar. Komanya'ya ic çamaşı Şıbenık. Şıbenik'de Sibinka a 29 NÎSAN 1982 4 TIK'CILARIMIZ AvrupaYollarmda umur BUGAY Türklerin gittiği her lokantanın tuvaletinde rakı sisesi var 9 Hizmet eden kadınlara Türkce ögretmisler. Hesaplar da Türkce». # 'Baba, yurt dısında tavuktan, balıktan baska bir et yemiyor tünelleri, dağlan gösterlp, «Şn nu çek anam» dıyor. Mssate, hız ayan yapana dek geçmiş oluyoruz oraları. Ohoo, sen çekena kadar. Neyse, dönüşte çekersin. Baba yurt dışında tavuktan, balıktan başka et yemiyor. «BU mediğim etlerl yiveceğtaıe balık yerim daba iyı». Aa Uerıde bir lokanta var. TatU su balığı yapıyor. Sürücüler, «Ftrlntaş'ın yeri» diyorlar buraya. Eskıden küçük bır çardak altıymış. TUrk sürücüler gide, ge le büyütmuşler. Üç yaşU kadın çalıştınyor. Duvarlarda bizim surücülenn resimleri. Bazüarı emekh olmuş, bazüan ölmüş. Baba İle üvey oğlunun yan yana resımlermi çektım. Ihrac mah rakı şışelerı raflarda sıralanmış. Kadınlara TUrkçe'ji öğretmişler. Hesaplar Türkçe yapüıyor. önden kocaman kaselerde tavuk çorbası, arkadan yağda kızarmış balıklar geldi. Tıka, basa yedık. Baba yine d«, «Doydunuz tnu anam?» dıye soruyor. «ölduk» dedim. Bu yoı üstünde Türklenn uğradığı her motelin, her lokantanın tuvaletinde bir boş Yeni RaSa şışesi Dinarlar bende. Hesabı ödedim, çıktık. Biz böyle her oğun dışanda yesek, yan yolda kalınz. öğleden aonra İM, Uç saat durmadan gıttik. Belgrat'a 150 kilometre kala blr TIB parkına gırdi, Babanın üvey oğlu. Lastiğt iyice inmiştl. Kollart sıvadılar. Yanımızda bir başka Türk şırketınm tenteli arabası yatıyor. Arıza yapmış. Bir haftadır parça beklıyormuş îstanbul'dan surücüsü. Kısa boylu, sanşm bir Karadenızlı. Küçük havlusuyla saçlanıu kurulayarak geldi yanımıza. Banyo yap mış. O sırada Baba, oğluna las tik değiştirmenin püf noktalannı en mce aynntılarına dek gostenyordu. Fenalık gelmişti çocuğa Tut oğlum şuradan Ordan tutuyorum baba Kaldır.. öyle mi kaldtn hr? Kolay gelsın Sağol Gel hemşerim gel, bastır şunu Karadenızli iştn içinde buldu kendıni Bırak o havlunu şuraya anam Oğluna çıkıştı yine Dur, dur byle olmaz 17lan bı ış yapıyorsunuz ama elinızin ucuyla Çekıl be, çekil Arada Karadenızli de haşlamyor Koca lastık devnldi onü muze Adam sozde yıkanmış. Toz, toprak ıçınde kaldı. Baba ellermi belıne dayadı tşte bu kadar oğlum Kafanı çalıştıracaksm bu ışlerde. Ben de çay yapttm Koyu ko yu doldurdum bardaklara Patronu, «Her masrafın bana ait aslanun» demlş Karadenızliye, «Otelde kal, ycmene, Vjmene bak». Ballandıra, ballandın ânlatıyor. îşleri düşünce melek o lurlar, dedi Baba, aman bi severler ki bızl. Gülduler. Yedek lastiği taktılar yine birlıkte. Karadenızli iyice kırlenmişti. «Farketmez» dedi. Sık, sık kullandıklan bir sözcük de, «Aynen» Şımdi Baba siz burdan kalktığmız gibi aynen Belgrau bulursunuz Üvey oğlumuzu oıada bırakıyoruz. Akşamdan beri, «Aynen hamamcı olmuş durumda» Hem bizim yolumuz uzun. Ak şam çoktü. Sanlıp, vedalaştık Denk düşerse hafta sonu Avus turya sınınnda buluşacağız Baba Allah kısmet ederse rta bu akşam aynen Nadır'in orda yatarsuuz. Bırak oğlum bizim ne yapacagumzı, dedi Baba, sen kendi işıne bak. Serseri gibi sürme ha. Merak etme baba Fatura almayı da unutma. Yola koyulduk. Btraraya geldıkleri zaman surücülenn konu su hep aynı Namusuyla çalışan, kaçağa bulaşmayan sürücüye bu yollarda ekmek kalmadı «Takametre»sini Baba koydu yerıne. «Kuçiık Wr sünger olacaktı şuralarda, gördün mfi?» dedı. El feneriyle ayaklanmızın tlibınde arandım, buldum. Baba süngeri aldı, hız kayıdı yapan iğnenin üstüne sıkıştırdı. Arüadım numarasını. Radar kontrolü olmayan yerlerde bazen yüz kılometreye kadar çıktığı oluyor, gösterge yine de 60 70 arasında kalıyordu. De mek bu küçük sünger gerçek hızın kaydına engel oluyor. Gbz ucuyla bana baktı, başımı salladun Güldük. Çaktın anam durumu. O sUngeri koyuyorsun, yumuşak vuruyor. Evet anam, a,yneou. Belgrat oto yolunu geçök. PoUs çevlrdi. Pasaport komşu Buyur komsu. Al bir d» Malbora. Küometre dobre komsu tyi ba, beğenirsin simdi. Bulamadm bi kusur pezevenk. Baba yine boğulurcasına öksürüyor. Akşam basınca böyle oluyor. «Gksoz dnmam yaptı bunu bana anam» dıyor, «Clgara, migara değü. Şu r ama blr duğiım otnruyor, atamadun m reti. Ben bundan supbeleniyonım» Nasıl? Kdtü birşey olmaeın? îstanbul'a dbnünce gidöItm bır doktora. Tanıdık arkadaşlar var. Bırak şimdi, işi büyütm*. Üvey oğlu ona bır Tetra yutturmuş «Antlbivotik öyle rasRPIO alınmaz Baba» dedirn, «Kaçta içtin?» onu da bilmıyor. «Küçük bir sünger olacaktı şuralarda, gördün mii?» dedi Baba. El feneriyle ayaklanmızın dibinde arandım, buldtun. Süngeri aldı, hız kaydı yapan iğnenin üstüne sıkıştırdı. Anladım numarasını. Radar kontrolü olmayan yerlerde bazen yüz kilometreye kadar çıktığt oluyor. Gösterge yine de 6070 arasında kalıyordu. Demek bu küçük sünger gerçek hızın kaydına engel oluyor. n götUrUyormus. öteki gUmrükçti, «Hanl be komşıı 11mon?» dedt. Baba sinırlendı. Gülümsüyor ama yiyecek adaxm. «Iimon tarlam mı var benfcn ulan?» dlye söyleniyor. Sınır kapılarmda Baba*nın huyu değişiveriyor. O vumuşak, konuşkan, hoş görülü adam gidıyor venne aksl, çatacak yer arayan, telaşlı biri geliyor. Yugoslavya"ya girerken ben yaptırdım işlenüen. Rahat adamlar. îki Iimon birine verdik. Bır küçük •oiski ile bir Malboro da ötekine. Bastılar mübürü, geçtık. Sınırdakl parka girdlk. Babarun aklı mazotunda. «Çalar bu Tuposlavlar» diyor. Soyunmaya başladım. îkimiz de bitkinız. Baba indi, çevresıne bakmdı. Yanımızda Uvey oğlu var. Bır vanunı da parkm tel orgüsune verdl Gıylnmeye başladı. Sabahın dbrdü saat. Yataklanmıza uzandık Motor durur, durmaz soğuyor arabının içi. lyıce sanldık yorganlanmıza. îlk gece horlamışun, Baba yakınıyor. Bu gece birbirtmizi duvar mıyız' Sanmıyorum. Perdeyi çektik Ona kadar saymadık, uvumuşuz Durduğu yerde çalışan, manevra yapan uzun araçlann motor seslenyle uvandık. Perdejrl açtık, hava gunesliydi Su bidonunu alıp aşagıya tadik. Üvey oğul çayı demlemlştı Babayla blrbınmi76 su dokerek elımlzl, yüzumüzü yıkadık. Yiıdında bir fabrikaya gideceğiz. Butun bılgı o kadar. «Hele ora ya bi gideltm de» dedi. Baba, «Ulah Kerim.» tstasyonda bır bırahane bulduk. Kahve sbyledık. Üçümüz de sıkışık durumdayız îstasyonun tuvaletl adım atılmayacak kadar pıs. Ben önden gıdıp keşıf yaptım. Baba, «sevmedim» dedi, «ben tutanm daha» tıvey oğul gltti, «komşu»dan büyıik bir şışe istedı Adam da şaşkın bakıyor. «Altımıza mı yapacağiz babacım?» Şişeyi ağzına kadar doldurdu musluktan «komşu» dedi gosterip, «Crosse vasse ha? Bıze ancak yeter bilıvor musun?» Adam başını salladı «Ya, ya Dobre.» Çarşıda fotoğraf fılmı bulamadım Donerken bır fotoğrafçı gordum Dukkanın kapısıı> da soluk resimler asılı Bızdekı, «Acele vesikalık» çekenler gıbı. Içenye gırdım. Adam tavana bakıjor Bır şey an>or gıbiydı Fotoğraf çektıreoegimı sanmış olmalı ki koltuga oturmamı ışaret etti Boynu tutulmuş anlaşılan, kafası hep tavanda. Uzun sure o Sırpça, ben Türkçe konuşmaya çalıştık Sonunda anladı ne istedığımı 180 Dınara bayat bır renklı OrWo fılrru sattı bana. Kapıdan çıkar ken adam yme tavana bakıyordu Eğrı boynuyla makınasınm vızorunden nasıl bakıp fotoğraf çeker dıye düşundum, gulmeye başladım Nışe doğru gidiyoruz. Baba Gece sermligi çöktfl. Üsttyor Baba. Edlme'de o gece İyice kaptı şifayı. Kınklığı da vax. «tçim titriyor» dedi Ateşı çıkarsa ne yapanz? Ecza dolabın yok mu s«nin? Olması la7Tm di mi anam? Elbette yahu, hem de en iyisinden Beklenmedik bir rahatsızlık geçirse, dağ başında klml bolacak bu adam? Bulsa, derdini nasıl anlatacak? Eczane arasa, arabasuu nereye bırakacakî De* ki on u da becerdi recetesi» aspinnden başka ılaç verirler mi Avrupada? YAR1N: YOIJJUIDA ÖLEN TÜRKLERLE «TABITTÇÜ NADtR» tlGtLENtR 4inköylülerln gizlnl c6zmek lcm dolaştığımız Kütahya'da Ikı durak daha vardır. llkl Kutahya tarıhl konusunda araştırmoları ile tanınan kü tuphanecl ve tarıhcl Musta* fa Yeşıl, dlğerl İse hekımlerdi Mustafo Yeşil, 76 yaşırn da. blr cok ılde kütüphanecılık öğretmenllk yapmış, araştırmacı, tarıhcl vs edebıyatçı Cok kıyrtıetll ve el yazması kıtopların da bulun duğu toplam 2 bın ciltllk kl tap olan kendi adı verılmış kutüphoneevde yaşıyor. Yeşıl İle goruşmeye gıttığımızde tatlı bır sürprızle karsılaştık Yaşlı kutuphanecl Istanbul'da gorevlıyken fotoğrafları ceken arkadaşım Işık Kansu'nun babası rahmetlı Ceyhun Atuf Kansu ile tanışrrıış, bır sure arkadaşlık etmıştı Bıraz sohbetten sonra Inköy e gırdık « Inkoy adı nereden geliyor?» t Koyun lcınde magaralar ınler vardır Koyun adı burdan geliyor Inlerı ku cuk olsun buyuk baş hayvan ıçın agıl olarak kullanırlar Kımısl tepe ustunde kımısl yer altına dogrudur Yanıbaşındakı Turkmen dağlarının devamıdır bu tepeler Gecmışte bu Inler Yunan ışgalınde sığınak ocarok kullanılmış cevre koylerden Saka. Soğutozu nün oocuk ve hayvanları, kadınları buraya saklanmıştır Klmlsı cok büyükdur Inlerın, 23 bin hayvanı alacak kadar,..» « Tarlhlerl konusunda blr araştırmanız var mı? N« reden gelmlşler?» « Bu biraz karışık Küiahya'nın her koyunü tesblt ettım ama inkoy'ü tesblt ©demedım. Araştırmalarıma gore, Inkoy'lulerın buraya yerleşmelerl 200 yıl oncesine. dayanıyor. Koyde, Sılah tarağa Mehmet Paşa'nın kabrl vardır 1756'da Inkoy' ün olduğu yurede oldürülmuş, bu kesın Ancak Mehmet Paşa'nın Istanbul'da da kabrl var Belkl inkoy'de oldurülüp kabri îstanbul'a yapılmış. anısına inkoy'de de kabır konulmuştur. Mehmet Paşa Anadolu Eyaletl nin merkezl olan Kutahya'nm valısı Sanınm bu tarıhten sonra inkoylüler gellp buraya yerleşmış « Slz kıkoy'ds arastırma yaptınız mı?» f Yaptım ama yeterslz. Blr kac kez glttım. ancak uzun süro orda kalmak, beraber yaşamak gerek Klmse bovle blr şey yapmadı GARİPÜKLERBELDESİ: Inköyiüler güzel ve sağlıklı insanlardır. Bu hemen göze carpar, Kütahy^nın İNKÖYü Röportaj Hasan (JYSAL Fotoğraf l a r Işık KANSU durak doktorlar kalmıştı. insan sağlığına ters bunco şey yıyıp, sağlıklı. guclu, guzel kalmak, nesıller boyu yakm akraba evlılığl yapıp. gerl zekalı ve sakat doğum yapmamak, nasıl olurdu? Yanıtı Kutahya Dev let Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr Muzaffer Özoruç'tan alacağız Heklm başına düşen hasta sayısının rekor duzeyde olduğunu oğrendığımız devlet hastahaneslnde. gelen telefonlara mı yoksa hastalara mı /etışeceğinı şaşırmış durum da buldugumuz Özoruc'la konuşmayı uzunca bır bekleyışten sonra başardık « İnkoyluleri tanır mısı nız? Belll başlı ozelliklerinl billr mislniz?» « Yapı ve anatomlk olo rak sağlıklı, akıllı sağlam İnsanlardır Dışarıdan kım seyie karışmomışlardır » « Inkoyle llglli salgın veya belirli blr hastalık, ya da OTorrnal doğum olayına rastladınız mı'» « Ben duymadım Bıze dış ya da normal doğum olaylarında gelırler Anormol doğuma rastlamadınr, dedl gım gıbı normal üstü sağlık lı bunyelerı var» « Bozuk ylyecek yema lerlne, yakın akraba evlilığl yapmalarına rağmen bu durumda olmaları ilglnç degll mı"'» « Zaten enteresan insanlardır Bu ozelliklerıne rağmen boyle olmaları COK tuhaf. Haklarında araştırma yapıp, Istatıstık tutmak gerekll ama bızım bu olanagımız yok Aslında hastane olarak Kötahyo ve çevresl hakkındo sağlıklı araştırma ve tesbıtımiz de yok Yenl blr uzman aldık. bundan sonra olacak inşallah Benlm Inkoyle llgıli olarak aklıma takılan en onemll şey de. Azot fabrıkası İle İc lce olmalarına karşın, bundan rahatsızlık duymamaları Fabnkasının cıkardığı zehirli dumanlar en azındon cığerlerde buyuk hasora, hastalıklaro yol acar. Boyle tek vako yok Kutahyo Devlet Hastane sınde tedavl olmak lcın üst uste kuyruklarda bekleyen hastalarm arasmdan sıyrıla rok, kentın dıger ucunda bu lunan Sosyal Sıgortalar has tanesi dış hekımı Soker Dereboy'u bulduk t Inkoyluler dlşleri lcln eıze gelirlermış geneliikle. 35 yaşlarında, uzun boylu, sempatlk doktor «soru yok once cayımm icellm» dıyerek mus' uemden cay Istedı Uc qunde lcilen 60. cay olacaktı galıba, damarlorımızda konın yerlni cay almış giblydı • « İnkoylulerl neden soruyorsunuz'?* « Gazetemlz lcln blr araştırma Slze gellrlermiş diye duyduk ?» < Evet dış rahatsızltğı oldu mu qenellıkle b'ze gelırler Özel dlşcllere pek gıtmezler» Kutahya da Inkoylülerle II gllı son durak tamamlanmış tı Ertesi sabah Inköy'e gldecektlk Bunu bilenler (gıtmeyln, vazgecJn başınıza blr iş gelır) demeyl Ihmal etmlyorlardı Buraya kadar ge lıp koye gltmemek, hlç blr inkoylü İle konuşmadan don mpk olur muydu' YARIN İNKÖY'E GIDIŞ \\/C ArCCİ Mehmed KXITÎKA Vt U l t b l K M U E A Üstünde güneş batmavao imparatorluğun son kalıtıcısı Bayan Thatcher. denızaşırı bir savaş verirken. bu savaşm gerekçesi olarak faşizmı gosteriyor. Arjantın cunta yonetimi ıçln «faşist» diyor. Acaba ucu îngiltere'ye dayanan bu savaş çıkmasa idi, M. Thatcher, dünya yüzilndeki faşist ve cunta rejimlerini gormeyecek mıydi? Bayan Thatcher'm suçu yoktur. Boyle bir yontemi îngiliz Başbakanlan. ağababalan olan Churehiü'den almışlardır. Ikmci Dünya Savaşı yıllan n d a ChurchiU de Alman faşizmi ile kapışırken dur durak bılmeksı?ln boyuna faşızme çatar dururdu. Dünyayı faşizmle savaşımda yardıma çağınrdı Ta ki, savaş sonlara doğru geldi, Alman faşizmi venildl, bu kez bır demir perde icat ederek halk demokrasılerine çatmaya başladı Churchıll'in faşizm İle de, halk demokrasileri ile savaşımı polltika sergilemesi birer oyundu îngilrere için ıssız ve garip bir adada verilen savaş, gorkemli somürgecılik savaşı mıdır' Ingîliz donanması bu yorelerde fırdolayı dondükçe savaş kazanılır gib) olur, çeküip gıttikten sonra adalar gene Arjantm'in değü midir? Çok masrafh gerallerin buralarda fırdolayı donmesine îngıltere ne kadar dayanabıllr ki' . Bundan anlaşıhyor ki. klasik somürgecılık artık gücünü yltirdi, tarihin çoplügüne atıldı Oralara bir somürge valisi atayıp gerl donemez kı' Bunu kendi de, Amerika da bılivor Onurunu kurtarmak Istiyor înnltere .. Onurunu bir ada için ayaklar altına atan kimse gene ayaklar altmdan kurtaracak olan da o olacaktır. Çağımızda modeller değiştl artık Baksanıza Jaruzelskl ne diyor «Sanayıleşmiş ttlkeler Avrupa'yı demir perde altına alıyor.» ChurchlU'm sosvalıst ülkeler için soyledığl demir perde soztinü, şimdl sosyalist ülkeler sanavıip^mlş ülkeler için soyltiyorlar. Men dakka. dukka... Orta Dogu'nun şımarık cocu6u Urall ne yapıyor'' Silah 7orııyla bır sa Modeller Değişiyor vaş sonunda almış olduğu topraklan, masabaşı gorüşmelerinde eskl sahibine geri veriyor. Çağımızda şu kanıtlanıyor" Zor rejlmleri, adları ne olursa olsun, somürgecilik, diktacılık, cuntacılık, bir süre dayanıklı mallar gibi güçlü görünüyorlar, sonra dayanamayıp gidiyorlar. Elındeki atom bombasma, nükleer silahlara karşın Amerıka Vietnam'dan çekihp gitmedi mı? Amerıkan yayümacılığı ne oldu'' Dünyanm var olan imkânlan dünvalılara yeter. Şimdi nasıl ki bu imkânlan insanlara zehir eden yönetimler var, ilerde bu imkânlan bal eden ydnetlmler, sosyal adalet içmde kotaracak yontemler işleyecektir, bundan hıç kuskunuz olmasın' Insanları korkutarak yıldırarak blr şey yapılamıyacağı gibi, devletleri korkutarak, yıldırarak bir şey yapılamıyor. Koca koca gemileri ile tngiltere küçücük adaların başına gelir, sonra da çekip gider. Bizim tarıhimizde olmamış mıdırî îngilizlerden Fransızlardan, îtalyanlardan oluşan koca donanmalar Boğaz açıklarmda, Marmara'nın gobeğlnde de goründüler, sonra gitmediler m ı ' Hepmız bilirsiniz, Atatürk'e, donanmayı gosterip sorarlar: «Bunlar ne olacak?» «Geldikleri gibi gıdecekler...» Geldıkleri gibi gıtmedıler mı? Bıraz acı, bıraz hüzün, biraz kedpr Bıraz baskı, bıraz zulüm, biraz olüm . Ama sonunda her zor rejimi çekip gldecektir... Arjantln cuntasını ülkesi İçin sevimli kılan, Bayan Thatcher'in politik tutumudur Ikisi de kendi ülkelerinde zamanı geldlğinde sona erecektir. Halkların büyük iradesi ve halklarm gücüyle... Dediğlm gibi yirminci yüz yılı tamamlıyoruz. Modeller ve şemalar değişmektedir. Gormesini bilenler gortlyorîar, gormesini bilmeyenler ise debelenip duruyorlar Çağdışı debelenmeyi bir becert sananlara n^ diyebiUri? ki, bekler, sonunu getirmeye çahSirız. Inkoy'e adını veren inler, koyltiler tarafından doğal agü olarak kullanıhyor. tnletın arasında ikiuç bın hayvan alacak kadar buyukleri de var. Kente eşekle girmek onlara göre ayıptır Köyün içinde magaralar ve inler vardir. Köyün adı burdan geliyor Nereden gelmlşler? Bunco zaman bırllk icınde nasıl yaşantılarını boyle surdurduler? Göcmen ama nereden bellı değıl 1308 de Rus cukdan gelenlerl bıle tesbıt ettım. inkoylulerl bulamadım » Yaşlı tarlhcl, Inköy'ün tarihlnl bılememenın sorumlusu kendısiymış gibi, sıkıntılı ve tedlrgln hareketler gostermeye boşlayınca, başka bir soru sordum: c kıköylüler na«ı| Iraan lardır?» c GDclü kuvvetll Irt8onlardır Evlerl ayrı blr özellık gosterir. penceresızdlr. Pencere yalnız tovandadır, duman ordan cıkar, ışık oradan gırer Nedenınl bılmıyorum Cok çalışkandırlar, gunlerl ev dışında gecsr, yatmadan yatmaya gelırler Dışarıya kapalı İnsanlardır. evlerının temız ve tertıpll olduğunu duydum ancak malesef pek plstlrler. Etrafta su olduğu halde dışkıları yollarda veya hayvan gübrelıklerl İle karıştırılmıştır. En önemll özelliklerlnden bl rlsl de yenmeyecek derecede bozulmuş olan yiyecekle rı yerler Esklden daho da berbattı Kasaplardan lylti&n lyıye kokmuş yağları ve etlerl alırlar Blr kısmı lcın duzeldı derler Fevkalede para gozludurler. özellıkle kadınları 5 para ıcın yuz dıl dokerler Ancak güzel ve sağlıklı insanlardır. Bu hemen goze carpar» c ilgınç varmış » alışkanlıkları lerken, at, eşek ya da arabalarını sınırda bırakırlar Onlara gore şehre boyle girmek ayıp ve gunahtır Bır nvayete gore kaldırımda hayvanların ayakları acımasm dıyo bıcakırlarmış » Az once Ikram edılen koh velerımızı henuz bıtırmıştıkkı, bu kez caylarımız geldi cayları aldıktan sonro, Mus tafa bey tnerede kalmıştık?» dıye sordu, yanıtı beklemeden devam ettı « Toprak demiştlm Nö fuslarına gore çok fazla olan ekılmemiş tek karış top rakları yoktur Dışarıdan klmseyl calıştırmaz, kadın erkek beraber ekip blcerler Torla satmazlar Azot Fabnkası kurulacağından topraklarının bir kısmı Istlmlak edıldı Cevre koyler dtrenmezken . onlar sonuna kadar dırendller Blr ozellik lerl de geleneklerıne son derece bağlı olmaları Ben gıttlğlmrie gordum, dedelerlnden ne gormuşlerse mutlak aynısını surdüruyorlar Asırlarca bunu surdurmelerl şayanı dıkkattir Şlmdl aklıma geldi. Kütahyo'dn llk kasket gıyen onlordır, Kaskete Kutahya'lı dırenırkan onlar glymeye başladılar. Mustafa Yeşll'in yonından ayrılırken şehlrde son KUtahyalı tarihci Mostafa Yeşil, tnkov'un 200 yıl önce kurulduğunu, ancak nereden geldiklerinl cıkaramadığını söyluyor. t Meselo oltına, gümöşe, eskl kıyafetlere, toprağa hasta derecede duşkundurler Şehırlılerin tarlalarına da pek meraklıdırlar. Şehır sınırına kadar toprak Inkoylülerlndır Bakın bfr değlşlk hususlyetlerl de şehre kendi topraklarına kadar gldlp g«lir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog