Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

KlSAN 1982 Cumhuriyet 7 Hamdi Sevinc'in 5 günlük hapis cezası bozuldu * Askeri Yargıtay Dalreler Kurulu, Sevinc'in hıdemU yargıç sıfatıyla yaptığı uygukımada yasalara ayfeırı bir yön bulunmadığına ve emehli albayın beraatine harar verdi. Ankara'da 3 sağcı ömürboyu hapis cezasına mahkum oldu tzmir'de NazilliÜGD davasında 57 ülkücünün idamı istendi. Istanbul, Gölcük ve Erzurum'da 7 kişi mahkum oldu. ANKARA, Aydınlıker lerde 3.8.1977 tarihinde Ogüt Kıraathanesinde Vaşar Erdoğan adlı sol görüşlü kışiyi öldiirmek suçundan yargılanan Ekrem Seçkin, Ke$at Demircin ve OlaJettln Rıımi Eıgulen adlı sağ görüşlü sanıklar, ömür boyu hapis cezasına çarptırüdılar. Sıkıyönetim 1 Numaralı Askeri Mahketnesinde dün yapılan duruşmada, sanıklar önce TCK'nm 450/4 maddesi uyannca ölüm cezasına çarptınldılar. Mahkeme heyeti, sanıkların «iyl tıalt, suçıı ikrarları» glbi unsurları gözönüne alarak, cezayı ömür boyu hapse çevlrdi. DOGAN OZ • Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün öldürülmesi olayını gerçekleştirdiğı savıyla 1 numaralı Askeri Mahkemede yargılanan İbrahim Çlftçi'nin duruşmasında Hüseyin Kocabaş'a ilişkın bir dava dosyası okundu. Bu closyada Kocabaş hakkında ala ilgill açılan davanın sorgusu sırasmda Askeri Savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle Alpaslan Türkeş hakkında açüandavaya 1 numaralı Askeri Mahkemede devam edildi. Türkeş'in katıldığı duruşma, Türkeş'in kitapladam öldiirmek suçundan dava rında ve sorgusunda söylediği açıldığuun belirtildiği anlasüda. sözler hakkında inceleme yapan Çiftçi, dosya konusunda «tddibilirklşlnin japorunu gönderme anamede Öz'ü, İbrahim Koca mesi nedeniyle ileri bir taribaş'la birlikte öldürdüğunı be he ertelendl. Urtiliyor. Ama, Kocabaş bu da 4 MAHKÛMİYET vada yargılanmıyor. Davalann GÖ1CÜK Bursa'da faaliyet birleştirilerck yürütülmestnl is tiyorum» dedl. Çiftçi, MHP da gösteren TKP ML yasadışı örgut üyesi 4 kişiye çeşitli ha vası samklarmdan Muhsin Yapis cezaları verlldi. Askeri Mah zıooğlu'nun da tanık olarak kemede yargılanan gizli örgüte dinlenmesinl istedi. Askeri Sav girmek, MGK Konseyini alecı, Çiftçi'nin her ikl isteminin nen tahkir ve tezyil etmek, side reddedilmesi yolunda görüş lâh taşımak gibi suçlardan bıldirdi. Mahkeme ise, Çiftçi'haklannda dava açılan dört kinin her iki isteminin de redda şiberiaat ederken, öteki sanıkdiimesini kararlaştırdı. lardan Bertal Çankıran'a 8 yıi, NECDET BULTJT • Trabzon KTÜ öğretım ü Hüseyin Cömert'e 5 yıl 4 ay, ZeW Tırpan'a 8 yıl 2 ay 20 gün, yesı Necdet Bulut'un öldürulKemal Can'a da 15 yıl 2 ay amesine ilişkin davada, tutukğır hanis oezalan verildi. lu sanıklardan Zekl Çiçek, İlİZMİR Nazilli ÜGD örgütii lıan Karahan ve Mustafa Seyhan'ın salıverllmeteri istendi. doğrultusunda eylem yapan sağ Mahkeme bu istekleri reddetti. görüşlü 62 samktan 57'3l için idam istendi. Bulut davasmda Miktat Şimşek adlı sanık da tutuklu bulunu57 İDAM ÎSTENDt yor. İzmır ı numaralı Askeri Mah ALPASLAN TÜKKEŞ kemesinde başlayan dünkü du • MHP ve ülkücü kunıluş ruşmada iddianameslni okuyan Askert Savcı, Nazilll ve yöresinde üç kişiyi öldürdüklerfnl, üç kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiklerini, çeşitli gasp, soygun, sUâhlı eylem, kursunlama ve bmobalama olaylarma karıştıklarmı söyledi. Savcı sanıklardan 57'sinin idamını isterken, üç sanık için de 5 15 yıl arasında hapis cezası talep ettl. tSTANBUL îdamlan istenen üç ülkücü Sıkıyönetim. 3 nolu Askeri Mahkemesinde top lam 62 yıla mahkum oldular. Fmdıkzade'de 6 ağustos 1980 tarihinde kaçırılarak ışkence edildikten sonra öldürülmüş halde bulunan sol görüşlü Cen giz Güney'i öldürdükleri gerekçesiyle Bülent Karakuş, Okan Atik ve Cengfe Akyıldız 24er yıl, ağır hapse çarptırıldılar. Mahkeme Atik'in cezasmı yaşı nedeniyle 16 yıla, Akyıldız'ın cezasuıı da eyleme yardımcı ol duğunu dikkate alarak bazı ha finetici nedenlerden 12 yıla indirdi. Davanm diger sanığı Zihnl Acba ise Güney'in öldürülme si olayınm görgü tanığı Mehmet Uslu'yu öldürdüğü yolunda mahkumiyetine yetecek kanıt bulunamadığından beraat etti. Açba MHP tstanbul • olaylarmda yargılanıyor. • THKP C Eylem Birliğl örgüt davasının öncekl gün 1 nolu mahkemede devam edilen âuruşmasında idam cezası veril rnesi lstemiyle yargılanan saruklar Mustafa Gür, lsmail Sa bas ve Doğan Kılıç tahliye edildi. Mahkeme sanıklar Fer da Aydar ve Taner Demircan'uı cezaevinde dövüldüklerini bildıı • Dev Yol sanıfelorı Nasuh muru Bekir Pullu'nun TCK'nm dikl«rini, Demircan'm Adli Mitap ve Oğuzhan Müftü 243 maddesl uyannca 5 yıla ka Tıbba gitmek iEtediğini, geredar ağır hapis cezası isteniyor. ğinin yapılması için konunun oğlu'na işteence yaptığı Oğuzhan Müftüoğlu, emni As. Savcıhğa müzekkere yazıliddiasıyla polis Bekir Pul yette kaldığı süre içerisinde masınft karar verdl. lu'nun yargılanmasma sol kolunun yan telç durumun haşlandı. DEV YOL DAVASI da olduğunu söyleyerek, sanık • Metris'deki duruşma saloBeklr Pullu'nun kendisine em «Emniyette uzun süre kai nlyette Jşkence yapan kişi ol nunda görülen Devrimci Yol örgüt davasına sorgu ile devam dım ve çeşitli Işkenceler gör dugunu ileri siirdü. edildi. Muharrem Tatar ve Ay Daha sonra avukat ibrahim dttm. Tabi ki işkence yapan »el Çiçek adlı sanıklarm tahlibir kişi değildi. Ama Askeri Tezan, tamk olarak dinlendi. yeleri kararlaştırıldı. Savcıhkta ifademin alınması sı Tezan, Mitap ve Müftüoğlu tDuruşmaya gelmeyen tııtuklu rasında emniyette bans işken le Emnlyet Müdürlüğünden askert cezaevine getirilmelerin38 sanığın gönderdikleri dilekçe ce yapıldığmı söylevince bu kî lerinde kendilerine ceza«vinde şilerl tarif etmem istendi. Ta den kısa bir süre sonra görüştüğünü, bu sırada Nasuh Mifena muamele yapıldıgını bildit rif ettiktpn sonra bana verilen tap'ın iki Mşinin kollannda ge dikleri görüldü, Mahkeme «bu kâeıda işkence yapanlardan bi tirildiglnî ve çenesinde şişlik risinin resmin! çizdlm.» hıısus sııç duyunısu mahiyetinve egrilik olduğunu söyledi de görüldUğünden dilekçelcrin Duruşma tanıklarm dinlenm^Müftüoğlu ve Mitap davaya knmutanhğa gönderihnesi»ne si için ileri bir tarihe ertelenmüdahil olarak kabuı edîldller. karar verdi. Duruşma 5 Mayısa Iddianameye göre, polis me di. ertelendl. İlhan Evliyaoğlu ve bekçi ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi kıdem U vargic olarnk cftrev vaparken re'sen emekli edilen Albay Hamdi Sevinc hakkmda aynı mahkemece verilen 5 günlük hapis cezası Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nca bozuldu. Askert Yargıtay Daireler Kurulu, «Hamdi Sevinç'in ktfpmli yargıç sıfatıyla yapmış oldu gu uygulamada kanun ve nl zamlara aykırı bir yön bulu'nmadı&f belirtildi 15 var gnctan oluşan Daireler Kurulu başsavcılığtn Körüsu doğrultusunda emekli askeri yargıç Sevinc'in ovbirlifci lle beraatine karar verdi. 1<tfP «snvılı ^Ui"«np f im v a sası gereğince re'sen emeklive spvkeciilen asker» vargıc Sevinc, sağ eylemcl Mustafa Pphlivanoglu ve Necdet Adalı hakkında verilen ölüm cezalannın verine getirilmesi için Ankara Sıkıyönetim Komutanlıği (1) Numaralı Askeri Mahke mesl üyesi piyade Albay Necdet Büyükyüksel'1 görev lendirmesi nedeniyle «görevtnl kötüye kullandıgı» gerekeesiyle yargılanıp 5 günlük hapis cezasına çarptınlmıstı. Ankara 4. Kolordu Askert Mahkemesi'nce verilen 5 gün lük teoilli hapis cerasım ice ren mahkumiyet hükmu As keri Yargıtay 3 Dairesi'nce bozuldu. Ancak Kolordu As keri Mahkemesi mahkumiyet karannda direndl. Konu bu kez Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'na geldi; K ültür ve Turizm Bakanı tlhan Evliyaoğlu Bakanhğı ile ilgili incelemelerd© bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Izmir'e geldi. Çeşme'de tu rizm monitörlen ile bir toplantı yapan Bakan, daha sonra Çeşme'nin ta rihi ve turistik yerlerini denetledi. Evliyaoğlu. ün lu Çeşme Kalesini gezer ken çok ilginç bir durum la karşılaştı. Bu ilginç durumu saptayan Anadolu Ajansı'nın 25 nisan tarihli 1 nolu tarihli bül tenini aşağıda aynen aktanyoruz: «Bakanhğıyla ilfrfli tncelemede bulunmak üzere İzmir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı tlhan Evliyaoğlu, Çeşme Kale ve müzesini de gezmiş, burada bllgiyi bekçi İbrahim özbay'dan almıştır. Bakan tlhan Evliyaoğlu burasıyla ilgili bilgivi kimin verdiğlni sormuş, İbrahim Özbay bilgiyi kendisinln verdlğini söylemiştir. tlhan Evliyaoğlu Özbay'a görevtnin ne olduğu yolunda yö nelttiği soraya «bekçl. yanıtı alınca, bu keı Özbay'dan nasıi bilgi verdlğini sormuştur. Bekçi îb rahim Özbay. «efendim ben Türkçe anlatıyorum. Rehberi varsa O yabancı dile çeviriyor» yamöm vermiştir. Bu yanıt karşısında Bakan Evliyaoğlu bekçi Özbay'a «bu bilgileri nereden öğrendin? Bunlar doğru mu?» sorusunu yöneltmlş, İbrahim Özbay bu soruyu da, «ben bekçlyim efendim» şekllnde yanıtını vermlştlr.» Iskence yapan polisi resmini çizerek saptadı ANKARA, (Cumhurıyet Biirosu) Devrimci Yol adU yasadışı örgUtün Ust düzey yöneticileri olduklan ileri sürülen Nasuh Mitap ve Oğuzhan Müftüoğlu'na ışkence yaptıgı savı ile Ankara Emnlyet MUdürlüğü 1. ŞubRde RorevU polis mamuru Beklr Pullu'nun yargılanmasma başlandı. Sıkıyönetim 1 numaralı Askeri MahkemesındR dün başlayan davada önce dinlenen Na suh Mitap ve Ognxh«n Müftiioğlu emniyette kendilertne çeşitli içkence yöntemleri uygulandıgını iddia ettiler Başka bir suçtan tutuklu Oğuzhan Müftüoglu Askeri Savcıhkta ıfadesinin alınması sırasmda Işkence iddiasmı öne stlrdüğUnü açıklayarak şunları söyledi: Hacının sukur duası ' zmlr Esnaî Kefalet Koopera tffleri Merkez Birliği'nln Bölge Kongresi, 25 nisan paaar günü îzmir'de «Blrllk Hanı»nda yapıldı. Dert yanan lar, kredi limltlerinin yükseltllmesini isteyenlerden sonra sıra Başkan Salm Çıkrıkçı'nın yemeğine gelmiştl. Geleneksel yemek, geçtiğimiz yıllarda bol içkiyle yenildlğinden ilgl de yüksek olurdu. Bu yıl bakıldı kl içki yerine gazoz ikram edil mekte.. Kimı bu tşe şaşınrken birt; «Efendim, Başkan Çıknkç], Hacı oldu ğundan bu yana yanında (çki içilmeslnî lstemiyor.» Ye meğin sonunda da Hacı Çücnkçı'mn ls fcsğine uyularak Merkez Blrliği Yönetim Kurulu Uyesi Mehmet Peğer öncülüğünde hep bir ağızdan çükür duası okundu. I Bir yurttaş arsasını Gazeteciler Cemiyeti'ne bağışladı tstanbul Haber Servis! Beria Kızılağaç adlı blr yurfr ta$ınıuz, Dança'daki 1150 m2 arsasım, Gazeteciler Cemiyeti'ne bağışladı. Bağış töreninde Cemiyet adına hazır bulunan Vasfl özkoçak, Necral Tanyolaç ve Orhan Erinç, «Bağıştan çok memnun olduklarım» beUr terek, arsanın «Huzurevi Projesi»nde kuuanıtecağmı söyledller. 1952/62 yıllan arasında yurtdışında gazetecîlik yapan Kızılağaç ise, «Gazeteciltk mesleğinl çok sevdiğinf, yurda döndükten sonra da Hk gençlik hos terlerini açtığını» söyleyerek, «Cemlyet'in, bu bağışı en iyi şekllde değerlendireceğine inanıyorum» dedi. Müteahhit mîllet ibya Inçaat ve Yatırım Şirketi A.Ş. LÎBAŞ'ın sahibı ve Yönetim Kurulu Baskanı AH Rıza Çarmıklı, LIBAŞ'm Libya'dakl son faaliyetleri hakkınâa bir basm toplantısı düzenledi. Elinde tesbihle basm mensuplannı karşılayan Çarmıklı, alışılmîşm dışında. söylemek istediklerini bir sohbet havası içinde anlatü. Libya'yla petrol karşılığı bir n»ukavelo imzaladıklannı. para ödeyememe sıkıntısı içindeki Ubya'yı yüzüstü bırakmayıp hizmete devam edeceklerini aynca, hükümetin de dış müteahhitlik işlerinin sürmesi için her turlü yardımı yapması gerektiginl hem anlattı. hem de testoihini salladı. Muhsin Ertuğrul'un anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. ANKARA SANAT TİYATROSU SANAT KURUMU SANATEVİ FİKRET OTYAM Imza Günü L Serglsi nedeniyle Ankara'da bulunan Fikret Otyam yenl yaymlanan Adı Yemendir ve Hu Dost kitaplannı okurlarma imzalayacaktır. . TARtH: 1 mayıs 1982 cumartesl 8AAT: 14.0019.00 arası YER: Takl Sanat Galerlsl Farabl, Çevre Sok. 10/3 ÇankayaANKARA BAŞSAĞUĞI Çemberlîtaş Kız Yurdu öğrencileri bu akşam yorgunluk giderecek tstanbul Haber Setvisl Çemberlitaş Kız öğreneı Ytırdu'nda bu akşam «Mora! Ge cesi» düzenlenecek Saat 20.00'de baslayacak olan moral gecesi için öğrenciler, kendi aralarında eğlence programı hazır ladılar. Çok sayıda davetlinin de katılaoağı gecede, çeşitli folklör gösterilerî yamsıra Türk Sanat ve Türk halk miizişi konserleri verilecek. Kız öğrenciler, moral pecesinde 19R1 82 öğrenim yılmın yorgunluğu nu gidermeyp cahsacaklar TESEKKUR Hastalıgımı teşhis edip anıeUyat öncesi tödavimi yürüten Dahıliye Mütehassısı, Prof. Dr. 26.4.1982 günü tzmlr* öe vefat eden Federasyonumuz üyesi, tş ve tş çl Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü MUfettl51. tunzm seyahai T.C Tnrlzm Bankao A. ş. HÜSREV HATEMl'ye başarılı bir operasyon ile beni tekrar saglığa kavuşturan Doç. Dr. Hılâl ÜNAL, Op. Dr. Yusuf BÎRKEY, Dr. Ceyhun ORAL ile, Doç. Dr. ATA YILMAZ ÖZŞENLER'in Kederll alleslne ve ça lışma arkadaşlarma baş sağlıgı dileriz. DENETFE (Devlet Denetleme Organları Dernekleri Federasyonn) Perçembe Pızir 15.500 Pazar Perşembe 14.500 Mannaris MARTIMOTEL^. Bodrum TMT MOTEL Alanya, Kuşadası için HER TÜRLÜ REZERVASYON KABUL EDILtR >>ri»n>ı8ulv>nJ9/JBc;ılcta|İST. Tel:61 10 7461 82 26 T>kx; 26105 Ornr TR. \ K c u b»rketk Tım ttamym IANTOTELI Son yıllarda büyük küçük birçok müteahhit firmanın çantayı kapıp özellikle Ortadoğu yönüne «Hlzmet vermeye» gittiği hepimizce malum. Arap ülkelerine bir müteahhit akını yaşandı dense fazla abartma olmaz herhalde. Iyi, güzel ama. ya Türkiye'de konut açığı nasıl kapanacak, içeride kim hizmet verecek? Çarmıklı, bunu da kolayca yanıtladi: «Müteahhitin dışarı yönelmesinden Türk halkının biç bir ltaybı olmaz. Vatandaş, çimento, demlr ve çeliği bulur. bir yerden de kredi ayarlarsa bu işin üstesinden kolayca gelir evelallah.» Desenize. \.^z milletçe müteahhit mişizt Kan grubu EK yapraklı nüfus cözdanlarının yeniliğl yurt taşın kan grubuna da yer vermesl. Ancak yaklaşık bir yıldır düzenlenen nüfus cüzdanlarına arlık kan grubu işlenmiyor. Meroklı bir yurttaş durumu öğrenmek üzere Nüfus Baş katibine cıktı. Kendisini tanıltı. Ve böylesinl yararlı bir uygulamonın neden dur durulduğunu öğrenmek Istedl. Kendisine verilen yanıt aynen şöyle oldu: «Efendim, aldığımız yozıda özel kan merkezlerlnin sağlıklı kan tahliii yapmndığı belirtiliyor. Bu nedenle, bu türden yanlışlıkları önlemek üzere uygulama durduruldu» T Tozları yutuyoruz şte bahar geldi. Ardmdan yaz gelecek. Bu girişimiz belki bıı* öykü başlangıcı gibi oldu ama, değikonu oldukça hassas. Böyle hassas bir konuya da ince bir giriş gerekti. Havalann,ısınıp, güneşin her gun kendini göstermeye başlaması ile birlikt» Istanbul'umuzun kış günlerinde başımıza dert açan yağmuru çamuru da sona erdi. Ama ne? «Yerlnl toza ve toprağa bırakarak.» Temizliğe çok duşkün olan halkımız, her sab»h evinin, dükkanmın önünü süpürüyor. Ama nasıl? «To7İarı havaya savurup, hem kendi, hem çevresindekilere tozu toprağı yuttararak.» Uzun boylular için tehl'ke biraz azalıyor belki. Ama çocuklar ve boyu kısa olanlar bu tozlan yutuyorlar. Temlzligin de bir yolu yordamı olduğu kuşkusuz. Üzeri bol delikli bir kap ile su serperek yapılabillr, bu iş. Yollardaki toz toprak İçin ise bu yıl tstanbul Belediyesl'ne biraz fazla iş düşecek sanıyoruz. I GÜRCAN ÜNAL'a Genel * servısi Dr. Asistan. Hemşire ve personeline ayrıca bütün bu sürede. hiç bir yardım ve ilgiyı bizlerden esirgemeyen, büyük bir insanhk va bir dostluk örneği olan tutum ve davranışlan ile ailemizi minnettar bırakan, Dr. İLAN ISTANBUL 3. SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN B'j akşam Regaip Kandili ANKABA,.la.a.) Bu akşam Regaip Kandıli'dir. Diyanet tşleri Başkan ı Tayyar Altıkulaç, Regaip gecesinın milli birliğimizin güç kazanacağr kin ve nefretin sevgi ve şefkate dönüşeceği bir gece oldıığunu belirtti. HÜSEYİN İZZETZADE'ye alenen teşekküru blr borç biliriz. NERÎMAN TANEB GÜRKAN GÖREVLİ ALINACAKTIR Kurumumuzun duzelti ve sürdurüm işlerinde de çalıştırılmak üzere. 30 yaşım geçmemiş. ünlversiteİerin Türk Dili ve Edebiyatı dalında yüksek ögrenim yapmıs (va da aynı dalda sor. yarıyıl öârencisi) bir görevli sınavla alınacaktır. tsteklilerin 11.5.1932 sah günü çalışma saati bitimine dek öârenim belgelertnin btr örnefcl üe dllekcelertni Türk Dil Kurumu. Kavakhdere, Ankara» adresine vermeleri ve 12.5.1982 günö saat 15.00't» yar pılacak smav a katılmalan gerekmektedir. TÜRK DÎL KURUMÜ AÇIKLAMA «Kendlsınl muayene etmeyen doktoru 4 yerinden bıçaklaclı» başlıklı ÜBA'nın haberi iizerıne bir açıklama yapan Orrah paşa Tıp Fakültesi Dekanlıgı jlorililpri. haberde adı geçen ve ağır yaralanan Rahmi Oruç Gü venç'ln doktor olmadığını yaimzca psikolog olarak çaiıştığını, olayın da «muayene yapılmadıftı icin cıfcnwrttfrmw belirrriler VP şöyle dediler: «Olay. psıkolog Rahmi Oruç Giivenç kendi odasında oturur ken olmuştur. Adı geçen has tayı muayene etmediSi için degil Bizde 24 saat nöbet tutulmaktadır Bu nedenle bir hastanm mesai saaM bittigl için muavpne p.dilmemesi diye blr şey srtz kornısu deSilrlir. Tamamen kişisel bir olaydır.» pasomu kaybettim. G^cerslzdir. Levla ÇK1.İKEL • 761 çıkıs nolu diplomamı kaybettim. Ulvi ARD1Ç 1979/175 T»r. 11.5.1979 T. de ölen Atlke Adalı'nın vasiyette bulunduğu eçi Mustafa Adalı'nın 17.5.1979 tarih ve 22691 sayı iie Beşlktaş 3. Noterliğlnde ömer Talat Dokuman (Oağıl) lehine yapmıs olduğu vaslyetnomenln 3.3.1982 tarihinde Mahkememlzce tenflzlne karar verllmlş olup miroscı Nevzat Tlner'e llanen tebliğ olunur. 19.4.1982 (Basın: 4552) 2922 İLAN KADIKÖY İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN 1981/133 Ka. Ta. Müteveffo Paklze Selman Selma Denker'ln mira8cılarındon Metln Vatan Tokbav'ın Ikametgah adresl tesblt edllemediğinden kendisine mahkememlzce kayyum tayin edlnilmesl talep edllmiş olup All Zafer oğlu Hacer'den olma 1944 D.lu Metin Vatan Tokbay'ı bilen ve tanıyanların mahkememlze müracatlan llan olunur . 15.4.1982 (Basın: 4558) 2924 Anlayocağımız can kurtarmak İçin özel kan merkezlerinden alınan kanlardan yararlanılacak da kan grubu saptamak İcin özel kan merkezlerinin yapacağı bellrleme kabul edilmeyecek. Hamamda bu kez de yemek verildi Turistlerln son zamanlarda tarihl hamamlara, özellikle Cağaloglu Hamanuna gösterdikleri İlgl süredursun, bu kez de aym hamamda bir yemek verildi. Hamamda yemek, gerçl pek şaşırtıcı birşey değil. Bulunmadık ama, kadın hamamlarmda köfteli, dolmalı. ayranlı yemek âlemleri sanırız bugün bile zaman zaman sürüp gldlyor. Ylne de îstanbul'un belll başlı seyahat acentelerinin sahlp ve yönetlcileri, geçtiğimiz günlerde tllkemizin önde gelen turizm kuruluşlarından blrl olan Net Turizm A.Ş.'den Cağaloğlu Hamamı İçin bir yemek çağrısı alınca duraksadılar. Hamamda yemek ne ola? dlye düşündüler. özelllkle hanımlar, hamam sıcağında giysllerinin, makyajlannın ne hale geleceğini düşünmeden edemedllçr." Oysa yemek tarihl Cağaloğlu Ha,. taamınm lçlnde değil, yanıbaşında, müştemllatının blr parçası olan şöminell salondaydı. Şömlne çıtır çıtır yamyordu, akşam vaktt bu beklenmedik yemeğe blrerlklşer sökün eden konuklar küçük masalarda yerlerlni ahyorlar, sonra çarşmın tanmmıs lokantası Ümlt'ln sahlbi olan ve (gönül serüvenlerlyle ilişklli olduğu söylenen) kllo alıpvermeleri basma yansıyan şlşman ve sempatlk 'doğuştan ahçı' Ümit'ln kendi ellyle hazırladığı tnezelere buyur edillyorlardı. Çeşitli soğufc mezelerden sonra Ümit'ln şömüae ateşlnde uzun şişlerle ve kendi ellyle kızarttığı ve kendi mamulatı olan sucuklar, sosisler, sonra da özel balıklar yendl. Hamam, hamam olalı, herhalde llk kez böyle blr yejnege tanık oluyordu. Turizm konularmın yemek üstüne gözlemlerle atbaşı gittiği bu defelşik şölende. «tesadüfen» orada bulunduğunu söyleyen eskl Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay da söyleşileriyle ilgi ceklyordu. İLAN KARTAL 1. SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN 1981/792 Istanbul, Kartal, Aşaâ" mahalle, Hone 462, Cilt 001/06 ve sahlfe 14'de nüfusa kayıtlı bulunan Zahlt ve Fethlye'den dofima 1943 D. lu MAHÇUR Nuray Zafer'e, ömer oğlu, 1943 D.lu, Sa matya caddeel, N: 893 * Samatya'da Ikamet eder NAZMİ ŞOKRO ERGÜl'ün vasl olarak taylnlne, Karar verilmlştlr. llan olunur. (Bosın: 4538) 2920 İLAN BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN Es<M No: 1982/431 Karar No: 1982/403. Samsun Bafra llcesl Sarıköy C: 10705 S: 43 K: 231'de nüfusa kayıtlı Osman ofllu H,ırzıyeden olma 1950 dogumlu Hllml Yazıcının M.K. 357. maddesl gereğlnce hacr altına alınarak kendisine aynı yerde nüfusa kayıtlı Osman oğlu 1953 doğumlu kordeşl Çetln Yazıcı'nm vasl olarak taylnlne, 16.4. 1982 tarihinde karar verlldiğl llan olunur. 26.4.1982 (Bosın 4502) 2921 AZİLNAME Umuml vekllim AHMET MUHTAR ACIKKOL'» verdiftim bilcümle vekaletnamelert Borçlar Kanununun 396 maddesinin bana verdiğl yetkiye binar en feshettigimi. kendisini vekaletten ve veklllikten aziettiğimi tüm alakalılara ilaaen tebllfe ederim. MEHMET HİLMİ ÖZTEMlR (Cena)ans. 817) İLAN • Şlsll AsUye 3. Hukuk Hakhnliğinin 7.4.1982 gün ve 982/ 67 E, 982/121 K. sayılı Uamı U le, Melek olan lsmlmin lpt&Ü ile lsmlmln Necla, babamın lsminin Necdet, annemln lsmlninde Birsen olarak duzeltilmesine karar verilmiştir. Melek Tağü'a velayeten B»baa Neodei XaJU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog