Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 29 NİSAN 1982 televizyon 20.10 20.30 [20.55 •21.10 Kur'anı Kerlm Mulk suresi 15. ayetler'i İsmaü Cogar okuyacak. Türkçe açıklamalardan sonra Ankara ÜniiVersitesi Üahiyat Fakültesi öğretim üyesi İbrahım Agah (Çubuklu, Allah'm varlığı üzerine bir: konuşma yapıyor. Ölümünün 5. yılmda Güner Sümer Konuşulacak o kadar çok şey var lu, ayıklamakta, bir aı raya dızmekte guçluk çekıyorum. Soze genelden dalıyorum Beş yüdan sonra, şımdl çıbu kez: «Soğukolukta ele gekıp gelse, şuraya, kitaplann dl çen kızların bir bolumunü ıse bine otururdu. Pıkaba bir plak televizyonda konusturdular. Iokoyardı. Hoş artık pikap çahş lerinden hangisi Nalân olabımıyor ya. Eşyalar da küser, Ur, ama işte hepsi; diye duşün kınlır. Pikap kustü. O gün bu düğümU anımsıyorum. Nerde gündür ustune ılk plağı koyar oldugunu klmbılir nasü mekoymaz kızıyor; dılı dolanıp rak ediyorsundur sen de...» sonunda susuyor. Farzedellm Bir roman bunun için bltkı çalıştı. Güner'in burada ilk mez zaten. çalacağı parça bugün herhalde Hastanedeki yuzünü göruyoBeni Seviyorsan ÇenenıTutşar rum yeniden. Orada da, «Cakısı olmazdı. Ee, Böyle Susup nun, bir roman herhangi bir Oturacak mıyız? olurdu. Buyerde bıtebılir, bıtmeyebiur gün onu çalardı. de» demiştın bana. Eesbellı konuşacagiB. rs Antkjua de Paria. üd ann ses dUğmesini kapatmaOemek, Adı Nal&n, bitmi» müzlkçiden olusan bir top yacağı bir çoksesli müzik prog bir roman aynı zamanda. Hadl anlat. luluk. Kontrtenor Joseph ramı yayınlayabllmenin çabaHep aynı hastane odasındaGeçenlerde annemizı de oSage ve çalgıcı Phillppe Hnel sı lçlndeydlk. yıa. Ağn dindırıcı iki igne aranun, onların yanına yolcu ettile. Sage soylüyor, Huelle esld sında anaçca, abice, babaoa ğimizi söyleyecek miyım? Yok Hemen en tanınmiî müzikçl orneklere göre yapümıs çeşit bir seveoanük dalgası geçiyor Bunu söylemem gerekmez. Her lerin kapısım aşmdırdık, en 11 çalgılarla eşllk ediyor: tav yuzunden: «Sen de bu toplunv halde biliyordur. kısa, en kolay anlaşüır parçata ile orpharion denilen eskl da yazarak yüzmeyi surdüre«Oğlun Sınan büyüdU. Bu lardan bir dağar hazırladık ve ceksen kötu, hırpalayıcı durum bir gitar türüyle ve ceşitU vur lara hazir tutmalısm kendini. ma çalgılanyla, çıngıraklarla, uygulamaya geçtik. Bir stire son yü okula başladı. Yazmayı, okumayı öğrendi. Sağlıklı, güBuna hazır mısın? Dayanabilir düdüklerle. Dağarlarında ta ra, Ataturk'ün müzik devrimln zel blr çocuk oldu. Semn gıbı mısin?» diyor. bll orta çağ ve rönesans mU den habersiz gözüken halk dal o da en derin yarasını ele verzigi var. Ars Antlqua de Paris, kavuğu kişiler geldi yönetime Evet. Evet. Ama ben bu gürniyor, dışa vurmuyor samyove çoksesli muzik tümden kal cü senden, semn gibi acıyı, 17 nisan cumartesi gecesi rum. Kendisinden uzaklaştırü Akman taşa tutulmayı tanunış sanat Fransız Kültür Merkezlnde, dırıldı ekranlardan. Paşa ile birlikte yenlden ka rrnş, yoksun kalcUgı bir şeyl. çüarın, yazarlann deneyimle18 nisan pazar gecesi Fransıa Kuşkusuz onunkisl tiyatro derinden alıyorum daha çok. Bir Büyükelçillğlnde iki konser vuştuk minik konserlere, ama gü. Yazmak değil. Onunkisl ba sanatçı dramı o kadar yakıverdl. Benim lzleme olanagı yeni uygulamada baslangıçta ba hasretijı ANMA TÖRENt Guner Sümer, saat 17.30'da Ankara nımda yaşandı ki. Hep o, kol m buldugum lklncl konserde dusUnduğumÜz prenslplere he Ankara'ya geliyor mu? kanat germiş yUzünle sürdürSanat Tiyatrosu'nda yapılacak törenle anılıyorSage'ın esprili kücük açıkla men hiç uyulmuyor. Sıradan «Geliyor. Bahçene çiçekler kişiler, sevimsiz ya da anlaşü muştün sözünU: «Biraz benimmalanyla dlnleylcUerle sanat koyuyor. Suna'nın Özeni. Evde senirsen yolunu tıkayacaklar, çüar arasında sempatlk bir ması güç eserlerle çüayor ek tırru dedirten ortama kugm Ustüne çullanacaklar da hemen rana. Geçen gUn bir nutçtt 1 İse, senin rnavı kelebeğin al mış romanın, yazık ki blr tür yülarmı geride bıraktığım, o hava doğdu ve salonda buluİU bana ulaşamadı... Bu konutında uyuyor.» çıkar ortaya. Sana çektiıirler. nanlar, bir eserde, kendileri le blr arpçı, okul müsamereSusuyorum. Tam burada a da kendimi sana karşı çok suç küskün zamam aştığım büyUk Sana çektirirler.» ne dağıtılan çalgılarla mUzlge sindeymiş gibi soğuk, aceml çıklamak istediğim bir şey var. lu duyuyorum. Demir OzlU, ö bir sevinçle algıladığım gündü Kendı densyimlerini konusde katüdüar. Tertemlı ve son ce ve sıkıcı blr konser verir Açüclamalı mı? Senln, demek o. GUner Sümer'in yeniden di lümünün ardından, bir yazısm turduğunu çok iyi biliyordurn. derece müzlkal söyleyen Jo ken bunları duşundUm. rüişini muştulayan bir çalışma da o dosyamn kendlsinde oldu Istiyorum, bütün öykulerini seph Sage"ı dinlemek gerçekderledim. Epey de siirinl bul ğunu yazdı. Semn son gUnleri ya başlamıştın. «Ne varsa ylne Dışan fırladım. Koridordakl pencereyi ardına dek açtım. Benim bile llgiml çekmeyen ten büyülc blr zevk oldu benin dllegini ona bildirdim. De güzel bir şeyler yaratmakta dum. Öykülenn, şiirlerin, oyun llkyazın değişken havasma, bir var Adaletclğim» dedigln bol nim İçin. Aynca, konserde bu bir mlnik konserin ne yaran lann ve o yanm kalmış roma mir İsveç'e yerleşti. Oradan olur, kime seslenlr böyle bir güneşli bir Haziran gUnu. Sol açüıp, bir kapanan bulutlara bir gelişinde dosyam bana gön lunsalardı, bizim klasik TUrk mn Adı Nalân'ı bir ciltte top bacağındaki kara beni de aynı karşı bağırdım: Ama ben yamüzlğinin ustalan da baa şey program. Ne yazık ki çöp se layıp yayınlatmak lstedim. Og dereceğini, birukte sana yaranımda gotürmek istemiyorum. zamanda gördüm. Yazmam, ya şır bir yayım düşünebileceğiler öğrenebilirdl Ars Antiqua petlne atılması gereken şey lun seni böyle biraz daha iyl Hiçbir şeyil Hiçbir şeyil. ratmanı yeniden engelleyecek de Paris'den. Tarihi mlte^i ler kolayca ekrana çüayor, ek tamyabilir, diyorum. Oğlun ve mizi söylemiştl. Ama, olmadı. kötü, kara yüzlü bir düşman seslendirirken btlttm dünya, rana çıkması gereken kişileri başka çocuklar ilerde, TUrkl Yazüannm, yapıtlanmn toplu Sen de yeniden yazmaya baş basımını gerçekleştirmek için glbi duruyordu orada. Sankl ve eserleri ise ne hatırlayan ye'de Güner Sümer adll bir çalgısıyla, Uslubuyla orljinall lamamış mıydın? Nedenlni arpusuda. bunu bekliyorum. Hastanede var, ne duşunen. Bu, televlzsanatçımn yaşadıgını, onun kine en yakm sonuca yaklaşma tık çoğumuz çok iyi biliyoruz: bana, romanın sonunu nasü şUiğini kendinin ortaya koyduk • çabası içinde. Bizde İse tam yonun çoksesli müzik yayınlan Gerçeğın yüzü her zaman açılc Romammı bul, dlyorsun Gü ve aydmlık. Zaten, başka türlü tersi yapüıyor, Itriler, Dede mn sahipsiz olmasmdan kay lanyla büsinler. Bunu, kanba tasarladığım da uzun uzun anlatmıştın. Bu sende glzll bir is ner. Şarkı sürüyor. Susmuyonaklanan uzüctl bir durumdur. ğmm sonucu olarak değil, bir nasıl, bu beş yıl sonunda seler o çağın Uslubuna yabancı tek olsa da, romanın sonunu yazara doğumundan ölUmüne ruz biz de. «Bak bakalım, yaz ninle bunlan böyle, herkesin çalgüarla, kanşık korolarla kaybetmeden ben getiremem. Ben ancak, ba onun coşkulan denll sancüandığım yeni bölumlerle ne diyeonünde konuşabilirdik ki? Son filan icra ediliyor. Ne kadar Ve hiç zaman düzeltilmelidir. BilinçU olana anlattıklannı romanın so ceksin romanım Ustüne» dlyormn da izi Ustüne çıkmış bir ra İşte bak, AST'da diktiğüüa yazücnunda okuruna aktarabillrim. rak çağdaş çizglden uzak kal başka yazarın borcu olarak sun. Beni onurlandınyorsun. ağaç, bütün budanmalara, yaDevlet kuşu Seni çok iyi tanıdığımı sanıyomak, Atatürk duşmanlığı yap gerçekleştirmek istiyorum. tçimden kocaman bir teşekkür kılıp yıkılmalara karsu yeni rum. Bu romanm yayınlanmaumhurbaşkanlığı Senfoni mak isteyenleri onaylamasam geçiyor. sürgUnler veriyor. Bu mevsim Hastaneda, ölümle çarpışırsını istediğine inanıyorum. Orkestrasmın geçen haf da anlıyorum ama bilinçsizlik tiyatronuzda içl dış sağlam ken, ille bana vermek istedi«O kız, Nalân yanl, gerçekHastalığın ortaya çıkmadan ön taki konserlerlnde Devlet ten, bilgisizlikten, zevksizlikoyunlar izledik. Rutkay Azte' ğin; «benim kırmızı kaplı dosten sonunda Soğukoluğa doğru Sanatçısı İsmail Aşan Dvorak' ten zaman yitirenleri ne anlıyo ya, onu Istanbul'dan getirsin ce, yazdığın ilk 40 50 sayfasıta, eskl ekicilere bir vefa bormu yola çüayor?» m bana okutmuştun. Sana, «Sa ın keman konçertosunu çala rum, ne de bağışlayabiliyoler, o sende dursun Adalet» de Gülümsüyorsun: Neden olma cunu odemesi gibi, simdi o caktı. Orkestranın yüuk prog rum. sahnede taptaze »Urgünler uo digin dosyan; işte o yanm kal natı, yazarlığı slzlere bırak suı? ramında öyle duyunümuştu. Averiyor, ma Aşan hastalığını öne stlre • rek gelmedi Ankara'ya ve Dvo Şarkı bitiyor. Susuyorua. GÜ rak'ı çalmadı. Bu kemancmua ner, kitaplann altmdan kalkıuzun yıllar Paris'te ve Moskoyor. Yakasına blr gül takıyor. va'da öğrenlm görmüş bir tisMasanın başına oturup bir kâtün yetenektir. Müzik yaşamın SOLDAN SAĞAı 1 Mah zarı. 3 Sap... Valde. 4 Ke ğıda şunları yazıyor: da sadece «öğrencülk» bulumut Şevket Paşanın öldürulme mer... Bir elementın simgesi... «Söz, yaşamm!» nan, uluslararası piyasaya bur si üzerine 1913'te sadrazam olan Lâhza. 5 Cıvanın simgesi... nunun ucunu büe sokamamış, Dönüyor. Yakasındaki gülü ve 1917 şubatında istifa ederek Fiyat. 6 Gumuşbalığı. 7 duzelUyor: «Hadl, dostlarla bir tek bir yatısmaya Eirmemiş, yerini Talât Paşaya bırakan Os özellik»! Istanbul sularındakilekadeh bir şey ıçmeye gidelim. tek bir ödül kazanmamış, yurt manlı devlet adamı. 2 Arseni rin eti çok makbul ve lezzeth oMasanın başına da Sinan'ı oiçinde bile kendini kanıtlamagın simgesi... Gumüşün simgesi. lan bir başka balık... Ata. 8 turtalım ama.» mış birinl anlıyamadığım neÖzellikle Bolu'da «kırda hayvan Asyada bir ulke.. Murad IH'ün denlerle «Devlet Sanatçısı» yaöyle .yapalım. Söz, onların larm yattığı yer» anlamında kul aslen Venedıkli olan kansı Sapanlar acaba şapkalannı önle lanılan bir sözcük. 3 Güzel ko fiye Sultanın gerçek soyadı. 9 rine koyup bir özeleştiride bu kulu bir hayvansal madde... Kı Dilden dile dolaşan, Şayi. lunacaklar mıdır şimdi?... Bay Aşan resitaller mi veriyor, kon ranlar, musibetler. 4 Iyi... Son. çertolar nu çahyor, yurt için5 Üzuntu. 6 Iterbıyumun 1 2 3 45 6 7 8 9 de ve dışında turnelere mi çı simgesi... Baş... Baryumun sım kıyor! Aylarca sırtüstü yatan • İstanbul Devlet üpera gesi. 7 O yer... Geri çekilme. 1 R 0 h Aİrs T j İ2 biri «ben hastayun» deylp yılve Balesi'nin toplu bilet sa8 Sovyetler Birliğinde bir ır R 2 E "RH E T " £ da bir defa verecegi konseri tışları, okul ve Üniversite mak... Lirik gazellerinin yanısıji iptal etmek hakkına sahip de 3 Ç dışında tümüyle durdurulra hamasî kasideleri ve hiciv ğlldir. Bu sorumsuz davramş J Ş 4 A A. |Cİ L du. İlgililer opera ve bale leri ile ünlü divan şairi. 9 Mo mutlaka kovuşturulmalı ve laştırmak amacıyla, okullark A ğolistan Halk Cumhuriyetinin 5 I T Devlet Sanatçılığınm «Devlet la üniversitelere yapılan top I başkenü. JŞ Kuşu» ile aynı anlama gelme 6 2 lu bilet saüşlarının sürdurü; ı T diği, belli bir emegin. parlak ı 7 leceğirü büdirdiler. YUKARIDAN AŞAĞIYAı 1 bir geçmişin sonucu kazamlan 1 1 0 8 onurlu bir paye olduğu kanıt Kehkesan. 2 Soylu... Küçük • Tanınmış Tiyatro sas 9 lanmalıdır herkese. M 0 adı Jacques olan ünlü bir Belçinatçısı ve Yazar Güner Sükalı şarkıcı, besteci ve güfte ya Evet, tsmail Aşan gelmeyin mer ölumünun beşinci yılı ce, onun yerine orkestranın nedeniyle bugün Ankara başkemancısı Oktay Dalaysel Sanat Tiyatrosu'nda bir töçıktı sahneye ve SaürtSaens' I LA N renle anılıyor. Saat 17.30'dam Havanaise'ini çaldı. Hem de OCV1 AJAHS 449296 BAKIRKÖY 3. SULH ki toplantıya Adalet Ağaoğtemiz bir işçilikle, güzel bir HUKUK lu, Sevda Şener, Ismet Ay, tonla ve disiplinli bir teknlk Ergin Orbey, Aziz Çahşlar MAHKEMESİNDEN le. Eğer Aşan'ın Belemiyeceği konuşmacı olarak katılacak 1. Kunıluş Yıldönıimfl daha önceden bilinseydi OkEsas No: 1981/2389 TBrk Resıtımde Insan ve Portre" lar, aynca tsmet Ay Sümer' tay Dalaysel Dvorak'ı da sesRESİM SERGİSİ Karar No: 1982/414 «ergisiyle kutlanıyor in «Bozuk Düzen» oyununlendirebilirdi; dağarmda Dvo REFİKEPİKMAN Kasım 1982 Urfa, Merkez, Pınarboşı rak da, Lalo da vardır arkadaki Sarhoş Rasih'i canlanİlk Toplu Sergisi rasim satmak istayenler Jçîr mah. C: 017/12, S: 63. K: dasımmn. tnsan Dalaysel gidıracak. 73iMayı$ TEŞVlKtYECAO bi sanatçılan görünce, hiç hak 373'de nüfusa kayıtiı Meh NI8«NT*8I • Her yıl ttalya'da düzen KurtuKıv Cad. İ91/B simmkOy "A/ . . etmemiş kişilere verilen yümet Nurl oğlu, 1338 Tas. Kuttulus Cad. 191/B Sinemkfly lenen 4. Uluslararası Vercel celtici Unvanlara daha çok acı SanatUaıenst 4047 83 40 47 83 D. lu MEHMET CELAL li Karlkatür Yarışması'nda yor, daha çok kızıyor. USLUSOY'un hacr altına Türk çizerleri Hasan Seçkin Jean Perisson'un başanyla alınarak kendıslne aynı lle Mahmut Akgün'ün çaFORUM SANAT GALERİSİ yönettiği konser Ravel'in «Kaz yerde nüfusa kayıtlı Ahlışmalan Jttri özel Ödülü'Ana» bale mUziğiyle başladı ve lıtanbul Körier Oknhı yırumt met Nafiz kızı, 1340 Tas. Brahms'ın lkinoi senfonisiyle ne değer görüldü. SANAT GALERtSt GIYASKORKUT D.lu karısı PERİHAN USGakrri sona erdi. • Bü yıl yitirdiğimiz LUSOY'un vasl olarak taResim Sergisi Çöp sepeti Türk musikisl kuramcılann ylnlne 26.4.1982 tarihinde 15 30 Nisan 1982 elevizyondakl «Mlnik Kon dan Ekrem Karadeniz'in ba karar verildiği llan olunur. ETAP MARMARA OTEÜ ser»leri yülar önee ben 1 sıma hazırladığı yeni bir ya S! Nissn8 Mmym 1962 (Basın: 4545) 2923 ALT PASAJI (CAFE KATI) cadetmiştim. O zaman, dln V pıtı Türkiye îş Bankası YaTAKSİ M ISTANBUL / leyicilerin ve seyircilerin clhayınlan arasında çıkacak. Ya pıt Arel, Ezgi ve Uzdilek •Ses sisteminin» bir eleştirisini yapıyor, bunlara karşı ayrı bir «ses sistemi» görüşünü savunuyor. 19.50 JNANÇ DÜNYASI IFaruk GÜVENÇ Adalet AĞAOĞLU UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURTJMU SAZ ESERİ Kemal Niyazi Seyhun'un Hicazkar saz İendiriliyor. semaiM ses Kandll dolayısıyla Ankara Maltepe Camii'nden Mevlld aaklen yayınlanıyor. Yayın Diyanet îşleri Başkanı Tayıyar Altıkulac'ın bir konuşması ile başlayarak Mevlid'in okunması ile sürecek. 21.20 REGAİP KANDtLÎ Ars Antiqua de Paris'nin öğrettikleri... 23.15 HABERLER 23.20 KAPANIŞ & Televizyon seyretmek için komşuya gidilince... •tzleyicl KöşesUnde 22.4.1982 Kunü çıkan eleştlride Bay Aykurt, TV'nin bugün yaygın olduğunu, yurttaşın ailece komşusuna taşındıgını yazmıs,. Oysa TV bugün insanlann çalışma, yaratma ve gözlem güclerini yoketmektedir. Komşuluga, konuşmak, yorum yapmak, dertleşmok vs. nedenlerle gidilir. Oysa TV çıktı çıkalı, tnaaniTmT. gitügi komgulukta, açıüşından kapanısına kadar TV'yi izlemekte, bitince de kalkıp gitmektedir. Çocuklanmızuısa gülünç, anlamsız yayudarla beyinleri dolmakta ve gözleri bozulmaktadır. Şimdi, TV'nin komşuya taşmılacak kadar övülünecek bir araç olmadıgı gerçektir. *Aşh Gemwi»ndeyse dudak boyayan v« gögüslerlne pamıık koyan çocuk yaptıgı işln yanlışlığına varmıştır. «Ajfe Gemisi»nde alacagmuz ban egitici yanlar ile sevgi öğesi de vardır. Düzgün sevgi bagı kurularak gösterilen tllşkiler. toplumda ahlakdışı cinael sömürü odaklaraın oluşmasını önlemektedir. Halkımızın ise hangi yayından, çocuguna neyin yararlı olup olmadıgını ögretmenin bilind lçinde olduğunu sanıyoruz. Hahan CENGtZ İSTANBUL gözüyld 1< radyo 09.00 Şarküar, 09.15 Saglığımus, 08.30 Sabah konseri, 10.00 Şarküar, 1020 Türküler geçldl, 10.40 Denizin seEzgi kervanı, 05.30 sl, 11.00 Şarküar, 11.30 TürŞarküar, 06.00 Kısa haberler, küler, 11.45 Haftf mUzik, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 12.00 Şarküar, 12.30 TürkUKöye haberler, 06.40 Gtinay ler, 13.00 Haberler, 13.15 dm, 07.30 Haberler. 07.40 Gü Saz Eserleri, 13.30 Melodüer nün içinden (1), 10.00 Kısa gecldl, 14.00 Oniversite kohaberler, 10.02 Arkası yann rosu, 14.30 Yabancı dll öğ1022 Bölgesel yayın, 11.00 reneUm, 15.15 TurkUler, 15. Kısa haberler, 11.05 Okul 30 Barok mUzik, 16.00 Gönül radyosu, 12.00 Kısa haberler, sesimiz 1620 Arkası yann, 12.05 Beklamlar, 12.10 öğle 16.40 Türküler geçidi, 17.00 Uzeri (2), 12.55 Reklamlar, Olaylarm içinden, 17.30 Kü13.00 Haberler, 13.15 Hafif çük konser, 18.00 Şarküar, tnüzik, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 öğleden sonra (3), 16. 18.30 Hikâyelerimiz, 19.00 T 01.00 TRTI üe ortak y»r 00 Kısa haberler, 16.05 Okul yın. radyosu, 17.00 Olaylann 1 çinden, 17.30 Din ve ahlâk, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Ço cuk bahçesl, 1820 Haftanın çocuk şarkısl, 18.23 Bölge07.00 Açılış ve program, sel yayın, 18.55 Reklamlar, 07.02 Güne baslarken, 08.00 19.00 01.00 TRTII lle Sabah konseri, 09.00 TUrkçe ortak yayın, 19.00 Haberler, haberler, 09.03 KUçÜk kon19.30 Şarküar, 20.00 Köyüser, 09.30 Cat Stevens söymüz Köylümüz, 20.20 Saa lüyor, 10.00 Hafif müzik, 11. eserleri, 20.30 Mevllt yayını, 00 öğleye dogru, 12.00 Ha22.00 Kısa haberler, 22.05 berler, 12.12 DiskotegimiaGece konseri, 23.00 Haberden, 13.00 Konser saati, 14. ler, 23.15 Gecenln İçinden, 30 Klasik Türk mUziği ko00.55 Günün haberlerinden rosu, 15.00 Müzikli dakikaözetler, 01.00 Program ve lar, 16.00 Günün konseri, 17. kapanıs, 01.05 05.00 Gece 00 Haberler, 17.12 Sizler yarısu İçin, 18.00 Plaklar dönüyor, 19.00 Haberler, 19.12 Bir kon ser (İDSO), 20.45 Haflf müzlk, 21.00 Müzik dünyasından, 22.00 Haberler, 22.12 07.00 Açılış ve program, Gecenin getirdikleri, 23.00 07.02 Solistlerden seçmeler, Opera saati, 24.00 Gece ve 07.30 Haberler, 07.40 TürkUmüzlk, 01.00 Program ve ka panıs. ler, 08.00 Sabah lçln müzik, TRTI C bulmaca TRTIII T R T . II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 234567 8 9 M| M y J W| L ıınıı • [Ta • ••D P i 1 f Oğleden Sonra (TRT1, Saat: 14.45) Istanbul Radyosu program yapımcüanndan Alaettin Bahçekapıh'nın hazırladıgı «Öğleden Sonrada, beş değişik söz bölürnü var. Bilgiye ulaşmada katı tutum içmde olmamak gerektigini vurgulayan bir söyleşi ve çocuk refahı konusundaki ' Or. Kemal Çakmaklı'nın konuşmasından sonra Doç. Dr. Ertuğrul Görcelioğlu güncel bir konudan; «Sel v« toffemtor»dan söz edecek. «Hor Vurup Harman Savurma» adı verilen bölümde Prof. Dr. Nusret Ekin, yanlış isühdamın ve işsizliğin savurganlıkla ilişklsini anlatıyor. 'Bir Konuğumuz Var» bölümünde gazeteci Mehmet Barlas, kitle lletişim araclarında aydının sorumluluğu konusu üstünde duracak. «Ööieden Sonra»da son olarak, Yazar Tomrla Uyar'ın, YAZKO'nun duzenledigl Kadın Sorunlan Sempozyomunun açış konuşması yer alıyor. Değişik türde müzik parçalannın da çalındıgı «Öüleden Sonra» mn sunuculuğunu Yiğit Terzioğlu, yapım teknlsyenligini Suha Akkaya ve Remzi özkaya gerçekleştirdiler. Sanat Galerileri MESUTÜLDAS 22nisai 6mayıs 131 A URART T EkiııNeyjr Sagıroghı 27nisanl5mav6 sinemalar tiyatrolar TAKSIMSANATEYİ Sırıulvllar Cad. 65 Takslm 44 2$ M OÜA A1AUS 449295 ^ Ç ^ , ULUSLARARASI SANAT Alain Delon Richard Barton Romy Schnddcr Yön:jorefLo>ey P.tesl. Salı, Çarş. Pers. Cuma 14.00 16.3019.00 TROÇKİ 11.30 14.00 16.30 • 19.00 JNUTULMAYANLARDİZİSİIİ2 Curt Jungen May Britt Yön:£dwardOmytryk Cumartesi Pazar MAVİMELEK . Pers. Cu. ctesl Pazar 21.30 kşdiköySÖREYYA SİNEMALARINDA SOPHIA LOREN MARCELLO MASTROIANNI GIANCARLOGIANNINI Yanetmen: LİNA WERTMOUER Beyoğlu EMEK Harbiye AS »Inemabnnd» KAN DVASI KULTUR <|> GÖSTERİLERİA.Ş. AU PCM*AZOGLU/KORHAN ABAY TMSTROSU UZILTOPRAK KENT StNEMASINDA TEL 36 96 12 Bfw8> ıntvon Gent m»im/ * Apfcmısifiu'. E*6 mkunu? Rıfot llgaıin MATINE ctasi 1730 patar I4oo 1730 Ibiletler gişede SATILMAKTAOIR TEL4067 92 SUARE (PAZAR PTESt haric) 2loÖ • Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü yayınma İki yıldır ara verdlği «Folklora Doğru» dergisinl yeniden çı karıyor. Dergide sunulan bll dlriler, Cavit Orhan Tutengil, Âşık Ali tzzet Özkan ve Felteş Dede İçin anma bölümleri yer alıyor. y Kent Oyuncuları hüMONDRÖSlAND HJkRBlYE. KENTER TIV*TRQSU 4 5 3 5 8 9 HODRIMEYDAN cuma2i;0Öc.tesi18D0 pazar 1500 CYRANOde BERGERAC İIAROLD veMMJDE ctesi 15.00 IMERKEZİ Kon ŞchltJcn Cad. Na SO 2ndrlikıjyu • ISTANBUL Tefc 66 74 19 67 04 96 ISTANBUL TURNESI RUMUZ.GO] 30â/stMsaat/S.30 /mayts stat /S30&3Ö SlLETUR HODRJ MEYDAN, KIZILTOPRAK KENT, Ş A N S İ N E M A S I G İ Ş E L E R İ N D E SATILMAKTAOIR SMayn'tan itibaren KENTER TİYATROSU.nd» Tel: 47 36 34 46 Vi m IRA SANAT TİYATROSU ievet f evet ievet tiivrv s • ömer Faruk Toprak aduıa düzenlenen Toprak Şiir ödülü'ne katılma koşulları bu yıl da aynı. Altı kitap ve dosyayla birlikte son olarak 2 mayıs gününe dek başvuruda bulunulabilecek. Aynntıh bilgi «Umut Sanat Ürünleri, Lale Han BeyoğluIstanbul» adresinde alınabiliyor. • Seçld Kurulu'nu Nevin Göker Ulutaş, Ünsal To ker ve Mevlide Birsun'un oluşturdugu Yapı ve Kredl Bankası Çevremizde Yasam Resim Yarışması'nda Galata saray Lisesi öğrencileri 23 ödül aldı. ödül töreni 18 ma yıs sah günü Yapı ve Kredl Bankası'nm Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'nde yapılacak. Görmedm Karar Vcnneyin. Pazartesi hariç hcrgOn 21.15 MI: OKTAY ARAYICI Yöneten: RUTKAY AZIZ Mörik:TlMURSELÇUK Çene: ORHAN TAYLAN KtMİ, Slb, Çv|, Perş. 20.30 Cuma 18.00 20.30 CutmrtMİ Pazar 15.00 • 18.00 1 MAYIS 30 MAYIS YALNIZ 4 HAFTA İÇtN Pa2a/ 5.00 2115 1 5 . 0 0 18.00 Ö1S CÜNLOK BILETLERÎMİZ SAT1ŞA QKMISTIlS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog