Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

29 NtSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD'nin 1983 yardımı alt komisyondan geçti WASHÎNGTON, (ANKA, aJI.) ABD tarafından Türkiye'ye 1983 mali yılında yapüacak askerl ve ekonomik yardımın 700 milyon dolardan 815 milyon dolara yükseltilmesınl öngören Öneri Temsilciler Mecllsi Dışişteri Komisyonu Avrupa ve Or tadoğu Alt Komltesınde 4'e fcar şi 5 oyla kabul edlldi. Oylama da, olumlu oy teulla pan üveler Hamtltan, Pindley Fountain.. Penwick, Rothj, olumsuz oy kullananlar ıse Rosenthal, Shamansky,. Snowe ve Lantos.. ABD yardınunın 815 müyon dolara çıkanlmasıyla 300 milyon dolar olan ekonomik yardım 350 milvon dolara 400 milyon dolar olan askeri yardıtn da 465 milyon dolara ytlksele cek. ABD'de 1983 mali vılı. ekim 1982'de başlıyor. Ekonomik yardımm artmasına karşın, saglanacak kredinin TUrklye taraftndan serbestçe kullanılabilen program kredisi bölümü kucUltülecek. buna Guatemala'da 24 kisi daha öldürüldü' • GERtLLALARIN HÜ KÜMETİN OLÜŞTURDUĞD «StVtL SAVUNMA» ÖRGÜTÜNE KARŞI SALDIRILARI SÜRÜYOR. GUATEMALA CİTT (Ajanslâr) Guatema la'da solcu gerillalarm hükümet güçleri tarafından oluşturulan «Sivil Savunma» örgütü üyelerine karşı giriştiğl saldmlarda 24 kişinin öldürüldügü blldirillyor. Başkentin 67 kllomet re dogusunda, Chinalte nango yöreslnde bulunan Shipiacul köyünde meydana gelen Uk saldında birl kadm 20 köy lü öldürüldü. öldürülen köylülerin hükümet guçlerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Slvil Savunma örgütünün bir devriyesinl oluşturduğu belirtilivor. Saldırının pazar günü meydana geldlğl, ancak köylülerin korkudan olayı lkl gün gec haber verdikleri blldirillyor. Oiğer saldmlarda ise başkent Guatemala Clty'de Slvil Savunma örgütü üyesl bir kan ko ca sokak ortasında vurulurken, ülkenin kuzeylnde bulunan iki çlftlikte de gerlllalann hükümet askerleriyle lşblrligl yapan 2 kişiyl öl dürdüğü blldlrildl. Irak Devlet Baskanı Saddam Huseyin yakındı: fcarşın, daha büyttk bölüm ABD'den yapılacak Ithaintin finansmam için Exim Bantc tarafından karşılanacak. BlUndiğl gibl, ABD'nin ekonomik yardunlannuı büyük bölümü önceki yülarda prograın kredisi olarak verilmekteydi. Iran'la savaşta, Araplar yeterince yardım etmiyor Dış Haberler Servisi Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin pazartesi gecesi yaptığı konuşmada Basra körfezindeki Arap ülkelerinin. Irak'a. tran'la savaşmda. yeterince yardım etmediklerinden vakındı. Sad dam Hüseyin. «Körfez iilkeleri, Irak güclenfrse, kendileri için tehlikeli olabilecp6îni düsünıiyor: Bu jrftriis vanlıstır. Trak'm Körfez'de hiç bir iddiası yoktur» dedi. BBC radyosunun haberine göre Saddam Hüseyin. ayrıca Suriye'nin Irak sınırmı kapatması ve boru hattından petrol pompalamayı durdurması yüztinden, Irak ekonomisinin çok zor durumda kaldıgını da belirtti. öte yandan Mısır hükümeti, îran'la savaşta, Irak'a yardım ettiklerini ve silah gönderdiklerini açıkladı. Misır hükümet sözcüsü. «Irak, bir Arap (ilkcsi oidugrıı İçin, Ba&dat hükiimetinp tran'a karşı yardım gönderiyonf7» dedi. LÜBNAN'DA GENEL GREV öte yandan Lübnan'da Müslüman önderlerinden ve îslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmet Assaf'ın öldürülmesl nedenîyle Müslümanlann tilkeçapmda başîattıklan genel greve Hıristıvan Falanjistlerin de katıldığı duyuruldu. 197576'da başlayan lç savaştan berl llk kez böyle bir Müslüman Hıristiyan dayanışması görülüyor. trgun Politikada Şorunlar» Falkland Macı ve Papandreu Güney Kore'de cılgın polis yüzünden basbakan da istifaya kalkıstı Dış Haberler Servisi Güney Kore'de kansına kızarak 57 kişiyl öldüren, 35 kişiyi de yaralayan çılgın polisin yarattığj vankılar sü ruyor. Öncekt gün tçişleri Bakanı Sun Chung Hwa'nın olaydan kendini sorumlu tutarak istifa etmesinin ardm dan Basbakan Yoo Chang • Soon da istifasmı verdi. Ancak Başbakan'm istifası Dev let Başkanı Chun Doo Hwan kabul etmedi. Pazartesi gecesi kansıyla kavga eden Güney Korell polis memuru Woo Bum • Kon. başkentten 320 kilometre uzaklıktaki Kungyu kasabasında tüfekle etrafta kilere ateş açmış ve halkın üzerine el bombalan savurmaya başlamıştı. Bütün gece süren olay sonunda Bum Kon'un eşi de dahil 57 kişl öldü. Bum • Kon fse güvenlik guçlerine tesllm olmayarak bir el bombasıyla intlhar ettl. â WASHÎNGTON. ta.a.1 20 mart 1981 günü VVashing ton'da Başkan Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley'in duruşması başladı. îlk asamada tamklann ve Jüri üyelerinin belirlenmesine başlandı. Duruşma yargıcı, Başkan Reagan'ın da tanıklık vapa cagını, ancak duruşma salo nuna gelmeksizin ifadesinin videoya alınabileceğini BÖyledL Duruşma boyunca en çok, Hinckley'in «akii durumu» üzerinde durulacak. îddia ve savunma karşılık h olarak Hinckley'in olay günündeki «ruhga! durumu» nu» saptamaya çahşıyor. Ancak savcılık, Hinckley* ta olay gunö «normal olduğ^ınn» öne surüyor. Hinckley olaydan hetnen r sonra yakalanmış ve bugüi ne dek bir kez vüksek doz; da tlaç alarak bir kez do ' hücresinin tavanına kendisi ni asarak canma kıymaya kalkışmıştı Reagan'ı öldürmek isteyen Hinckley'in durusması basladı • IRAK LİDERİ Körfezde hiçblr Iddiamız yok. Falanjlstlerln önderl Beşir Cemayel, «Cinayetin salt Müslümanlara değil, Lübnan'ın dinsel insancıl değerlerine yöneldiğini» söyledl. Müslüman önderler de olayı aynı gerekçelerle kınadılar ve halktan «Barışçı bir eylem gerçeklestirilmesini» lstedller. Şeyh Assaf, önceki gece yatsı namazmdan sonra Beyrut'ta uğradığı silahlı saldın sonucu öldürülmüştü. • Vf, f •<»*"v' 1 MISIR'DA SEDAT'IN TUTUKLATT1CI 350 KİSİ DAHA SERBEST BIRAKILDt KAHtRE, (ANKAJ Mısır'da eski Başkan Enver Sedat dönemınde futuklanan 2 500 kişıden 350?sınin daha serbpst bırakıldı£ı bıldııildi. Alınan haberlere göre Sedat'in ölümünden bu yana serbest bırakılan tutuklu sa yısı îooo'i aştı. Bilindiği gıbı Enver Sedat kendine karşı başgösteren muhalefett bastırmak Içın sert yaptınmlar koymuş. bu arada hükümet aleyhtan binlerce kısı Mıtııklsnmıştı. Ozel ve tüzel kisüer lasa süreler için de olsa Uluslaraıası'nda hesap açıyorlar. 1982'nin ilk 100 gününde yaygın bir uygulama yaşandı. Işadamları, sanayi ve ticaret kuruluşları, müteahhitler, çok kısa süreler için de olsaparalarını Uluslararası'na getiriyorlar. Niçin dersiniz ? Siz de Uluslaraıası'rıa gelin. CYa da mali işlerle ilgili yetkilinizi gönderin.) Doğrudan doğruya şube müdürüyle görüşün. . Seyindirici ve kârlı bir işbirliği sizi bekliyor. kbacaı • l'ahran radyosunun ön ceH gün Beyrut'tan kaydedilen bir yayımnda, geçenIerde ortaya çıkarılan başa nsız darbe girişiminin perde arkasında Suudi Arabistan'ın bulundu&u, Ayetullah Kâzım Şeriat Medari'nitı Suudi Arabistan tarafından desteklendiği Ueri sü rüldü. • Çin Anayasasını gözden geçirmekle görevli komısyonun bir yetkilısi yeni Anayasaya göre. silahlı kuv vetlerin. Çin Komünist Partisi yerine merkezi bir aske ri kurulca yönetileceğini böylece şimdiye değın görülen bazı «karışıkhklann» giderilmiş olacağını bildirdi. • Sovyetler BirUfct'nin nzay gemHerinde. kutnplar da ve ıssız yerlerde bitki yetiştirmek için yapay top rak «reliştlrdlgi açıklandı. • Atina'da Amerlkalı bir diplomatın özel garajında patlayan bomba btlyük ha sara yolaçtı • tspanya'da geçen yıl başansız Wr darbe girişltnine adlan kanşan Oç klşl Içln savcı 30'ar yıl hapis cezası istedi. • Federal Almanya'ya 48 saatllk resmi bir zlyarette bulunan Macarlstan Komünist Partisl lideri Janos Kadartn, Bonn'da Federal Alman yetkllllerivie «ikili ve ulnslararası knna larda görflşmelerde bnlundngu» blldiriidi rjantln'le tnglltere arasmdakl Palkland maçmda, înglltere başlangıçta kendine aşırı güvenmenin cezasını çekerek, beklemediği bir gol yedi. Ama deneylmli oyuncu olmanm sağladığı avantajla karşı tarafm defansmda açık buldu ve köşeden patlattığı falsolu bir şutla topu ağlara gönderdi. Sanınz, orta hakem Reagan lle yan hakem Haig de bu şuta blraz şaşırdılar. Bu arada golde Arjantin defansının büyük hatası olduğunu belirtmek gerek. Ne de olsa, kendl halkı ile düzenlediği maçlarm ötesinde, dış temaslarda bulunmamış bir eklp Pazar günü, îngilizlerin Güney Georgla'ya lndirme yapmalarından bir kaç saat önce, gazetede AP ajansınm haberlerini okuyorduk. Bunlardan birinde Arjantinli askeri uzmanların görüşlerine yer veriliyordu. Bazı yetkililer, Güney Georgia adasmın çıkarma için son derece elverişsiz olduğunu, ayrıca bölgede denizin çok sert ve dalgalı buIunduğunu belirtiyor, bu bakımdan adaya bir Ingiliz saldırısı beklemiyorlardı. Böylece savaş sanatmda «sürpriz» olayınm önemi bir kez daha kamtlanmış oldu. tkinci Dünya Savaşında da Almanların ünlü Mareşall Von Manstaih, müttefiklere hiç beklemedikleri ve tank saldınsı için çok elverişsiz olan Ardennes'lerden hücuma geçerek düşman savunmasını yarmıştı. Gelelim konumuza.. Başlangıçta General Galtleri. Falkland adalarını alarak halkına moral vermişti. Şimdi de «Demir Bayan» Thatcher, Güney Georgia'yı alarak kendi halkına moral verdi ve prestijlni yükselttl. Doğrusu iki ülke balkınm da morale gereksinmesl var. tngiltere'de gerçi Arjantin'dekl gibl faşist diktatörlük yok ama, ülkede ekonomik ve sosyal durum hiç de parlak sayılmaz. Ünlü Prof. Frledman iki ülke halkında da pek neşe bırakmamış reçeteleri ile. Bundan sonra ne olacağını tahmln etmek" ls« güç. Ancak bu garip bunalımm çözümü İçin acele edllmek koşulu ile, diplomatik yollar henüz tümüyle tıkanmamış olabilir. Bayan Margaret Thatcher'in, Güney Georgla'nm işgalinden sonra yaptığı kısa açıklamada. «Savaş ilân etmedik» demesi anlamlıydı. Arjantin Dışişleri Bakanı Costa Mendez de pazartesi gecesi «Güney Georgia'nm işgali ile teknik anlamda savaş başladı, ama topyekun bir savaş hâlâ engellenebilir» demlştir. Güney Georgia, Ingilizlere askeri açıdan büyük bir avanta] sağlamıyor, Ada, Falkland'a 1400 km., Arjantln'e İse 2200 km. uzaklıkta. îngiltere'nln adayı, pazarlıklarda baskı aracı olarak kullanması daha yakm bir olasılık gibl geliyor. Bu arada «ne şiş yansın ne kebap» örneği, hem îngiltere'yl hem de Arjantin'l ldare etmek isteyen Başkan Reagan da, tngiltere'nin desteklenmesini isteyen Amerikan kamuoyunun giderek artan baskısı altında bulunuyor. Bu durumda, Beyaz Saray'm lşi fazla büyütmemesi İçin Buenos Alres'e baskı yapması düşünülebilir. Blzlm asıl Üzerinde durmak istedlğimiz başka bir nokta var: Arjantin, Güney Georgia İle o yörede bulunan Güney Sandwlch adalannra, kendi kıta sahanlığına ait olduğunu Uerl sürüyor. Güney Georgia üzerinde 1927, Güney Sandwlch adaları üzerinde de 1948 yılında hak lddla etml? Buenos Alres hükümeti. Bu bilglyl ammsatmamızın nedenl, Atlna hükümetlınln Palkland bunalımmdakl tutumuna dlkkatl çekmek istememiz. Yunanlstan'ın antiemperyallst(!), antikapltallst(!) ve de sosyalist (!) Başbakanı Sayın Papandreu, bunalunda îngiltere'yl en ateşll biçlmde destekleyenler arasında yer aldı. Oysa Papandreu, Arjantin'in Falkland adalarmı lşgal etmeslni kınayan Güvenlik Konseyi kararmı daha temkinli biçimde destekleyebilirdi. örneğin, «Ben anlaşmazlıklann çözümü için knvvet kullanılmasmın karşısmdayım; ama tnglltere de şn çag dışı imparatorluk kalmtılannı artık tasflye etsin. Hem ne lşi var İnglltere'nin 12 bin km. ötede, Arjantin'in yanıbaşmda?» diyebilirdl. Sosyalist bir Basbakan olarak, soruna lkl yanlı yaklaşmıda bulunup böyle demesi gereklrdl. Ama demedl. Hiç der mi? Kendisi, Türklye1nin burnu dibindekl adalarda bulunuyor; ellnden gelse Türkiye'yl bogmaya kalkışacak. Şu tabloya bakm: Arjantln, 2000 km. uzağındakl Güney Georgia adası İçin «Bu ada benim kıta sahanlıtnna aittir. Bundan ötiirü benim malımdır» dlyor. Türklye İse Atlna'ya, «Arkadaş, burnumnn dlbindek] adaları sana vermlşler. Bunlar benim kıta sabanlığunda.. Ama gözüm yok. Tepe tepe kullan. Falnız, benl bogmaya kalkışma. Gel şn işl tatlıhkla çözelim. Ege Oenizi'nden kardeşçe yararlanalım» dlyor. Antlemperyallst(!), antikapitalist(!) ve de sosyallst(!) Papandreu'nun, tngiltere'nin 12 bln km. ötedekl emperyalizm artığı bir dizi ada üzerinde hâlâ hak iddia etmesinl neden böyleslne yürekten desteklediği şimdi daha iyl anlaşılıyor herhalde. Şu Falkland bunalımının eğlencell olduğu kadar ögretici yanlan da var. • TEŞEKKÜR Basanlı bir müdahale ile kızımızm doğtununu •aglayan ve hastanede kaldığımız sürece yakm ilgilertnl esirgemeyen Yenimahalle Doğumevt Başhekimi ULUSLAMRASI bir dünya bankasıdır. UIUSIARARASI ENDÜSTTİİ VE TİCARET BANKASI Bankalar Cad. İstanbulTel:450030Teleks: 24320 ibfotr CEMILAKYÜZLO KankSy M«luc ŞuhMİ MMflrt Bınkalır Cul. 31/S3 KmkOy tıtanbal. T«l. 44 63 44 Teltk»: 24 Ml Ibkr b HOSEYtNrOtAT B Jıçdupı ŞabMİ MSdtrll EmuKMıfl latnbul, Td: a 4S 89 Ttteks: 22 722 ftb«tr LEMtBAŞGUT Şiylİ pubMi MOofl^fl Haluklrgui Cıd. 336/19fi t s t m M . T.1:46 71 77 Tdelu: 23 784 Ibai tr 8AÎTBİLGE y Ş İ M M M Albyo! KvbkBy tsunbul. T«l. 37 84 05 T d t k t : » 763 lbk» tr FERİDUNTOK Taknm 9 u b « MflıHr V. Abdfllhtkhumt Cad. 2 Ttkıim bunbul. T.l: 4663 4»T«Un: 23 762ıbU ır , NACİ BUÇUKOĞLU'na METİN NURLUOĞLU'na y narkozltör PATMA CÜL ile tüm dogumevl personeline taşekkürü borç biliriz. Başhekim Muavini Dr. MUSTAFA GÜLŞEN'e Dr. ARDAÇ AKDAĞ'a Dr. TÜRKAN TÜRKAY'a NİHALEMRULLAH ÖZAFACAN IMZA GÜNU RIFAT ILGAZASIM BEZİRCİ 30 nisan cuma günü Nisantası Akademi Kitab•vfnde kitaplannı tazalayacak. OOUZERKAN Aalura Marku Şulmi MadlM lımirCad. 262S Kuüıy Anta». Ttl: lSt674Tdtk9:4269l<bwtt NECATt DOlVOMtAN lımir M « k n Şoboi Mttdart CumhiKiyat Bulvan41 lunir. T * İS 26 21 Ifcbkt: 62 306Ibil t» ONDERSARIOOT, Suuyl SHmi Şubwi Mfliflrd 3816 Sok. No: 4 Meninli Imlr. Tt):l«41SO KAZ1MSÜBMEV Aduıa ktarkK ŞubMİ M ı M OM AUturk Ctd. III. Sok. No. 3 Adıa*. W : 17 ( » TUa: «21» flad tr A U SEDAT ÜNAL Bgıu M«rk« 9abm MUOrt ^ m T«l: 24 0S4 TtUa: 32154 Ibta«»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog