Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyot 2 eni Anayasa özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter, demokratlk düzeni korumak zorundadır. Devlet Başkanınm kaç kere belirttiği glbl, klmsenin zorlaması ile değil, Türk Ulusuna en yaraşır idare bu olduğu için, Türk Ulusu buna layık olduğu içln böyle olacaktır. Başka deyimle Türk Ulusunun isteği. bilinçll, içten lsteğl bu olduğu İçln böyle olacaktır. Türklye bugün öyle blr noktaya gelmlştlr kl, hiç blr güç onun, cumhuriyetçl ve lalk olmayan, insan haklanna ve sosyal adalete saygı göstermeyen blr güdümlü demokraslyl göntil rahathğı İle stadirlmlne yetmez. Hlç bir güç onu zlncirll blr Anayasa'nm prangasmda ussun süre tutamaz. Başka blr deyimle, özgürlükçü, parlamenter, çoğulcu, lalk cumhuriyetçl olmayan, İnsan olma onuru gibi, özgtir düşünce gibl llkelerl kapsamayan bir Anayasa, ya da bu doğrultuda blr uygulama, uzun ömürlü olmaz^ yeni bir düzenlemenln doğum sancılarım getlrir. Türkiye İçin en büyük güvence, Türk halkmm bu düzeye gelmiş, bu blllnce erişmiş olmasıdır. 12 Eylül Harekâtmın başarılı olmuş olması, Türk Ulusunun, kendi Silahlı Kuvvetlerinln kişillğinde bu billnci görmüş olmasmdandır. OLAYLAR VE GÖRÜSLER 29 NÎSAN 1982 Y Yitirilecek Zaman Yok «ÜNİVERSÎTE ÖZERKLÎĞİNİ SAVUNMANIN; BENÎ YETİŞTİREN HOCALARIMA KARŞI BORCUM, YETİŞTİRDİĞİM ÖĞRENCÎLERİME KARŞI DA GÖREVİM OLDUĞUNA İNANIYORUM.» Hüsnü A. GÖKSEL Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesl Türklye bugün bu düzeye gelmiş, bu bllince erişmişse, bunda tüm aksaklıklarma, eksikliklerine karşın özerk Türk Üniversite'slnin, en yaşlı hocasmdan, en genç öğrenclsine kadar uzanan onur payı vardır. O beğenmediğimiz, Özerkliğe yaraşır görmedlğimiz üniversite, özgür düşünceye sahip, özgür düşünceye saygılı, yetenekli kuşaklar yetiştirmeseydi, Türkiye bugünkü insan gücüne, bugünkü potansiyeline nasıl erlşirdi? Yirml bes yıldır yazdığım yazılarda olduğu gibl bu yazımda da ben, tercüme ettiği kltaba kendi imzasını atan, asistanlarmın yaptığı araştırmaya sahip çıkan, kitabını öğrencisine zorla satın aldıran, telif hakkmı artırmak için sayfa dolduran, ticarl firmalarla, ya da müteahhltlerle llişki kuran, tamgün çalışır görünüp gizli muayenehane çalıştıran, üniversite hastanelerine para ile hasta yatıran kişilerin savunuculuğunu yapmıyorum. Ben burada üniversite özerkliğinin savunuculuğunu yapıyorum. Demokrasiyl kullanamamış olmamız nasıl ondan vaz geçmemiz için bir gerekçe sayılmazsa, Üniversite özerkliğlni kullanamamış olmamız da ondan vazgeçmemiz İçln bir gerekçe sayılamaz. Türkiye'de demokrasi nasıl Türk halkınra öz malı olmuşsa, özerklik de üniversite toplumunun öz malı olmuştur. Türk Ulusu nasıl demokrasiye yakışırsa, üniversite toplumu da özerkliğe öylesine yakışır. En yetklll ağızlardan, üniversite yönetiminin illerin yönetimiyle karşılaştırıldığını, «YÖK'ün. bir üniversitede yapılan araştırmanın, başka bir üniversitede yapılmasmı önleyeceğini duyuyoruz. TRT arşivlerinde bulunan bu sözler, yetkililere verilen bilgilerin ne kadar yanıltıcı olduğunu gösterJr. Ayrıca parlamenter rejime geçildiğinde, seçimle gelecek olan iktidarlarm, isterlerse, üniversitenin bilimsel özgürlüğüne nasıl müdahale edebileceklerinin de açık kanıtıdır. Her dönemde, her yönetimi yanıltan birileri daima oluşur. Ama başarısı ne kadar sürer billnmez. Llncoln'ın dediğl gibi «Btttün insanlan bir zaman İçin aldatabillrsiniz, hatta bazı insanlan her zaman için aldatabilirsiniz, fakat bütün İnsanlan her zaman İçin aldatamazsmız.> «Yüksek öğretim Kanunu»nun bugünkü uygulaması ile üniverslte, üniversite olmak niteliğini yitirnjiş, bir okul durumuna gelmiştir. Yorum ve gerekçe ne olursa olsun üniversitenin yazgısı kendlnin seçmediğl blr kurula ve hatta uygulamada o kurulun başkanına, bağlanmıştır. Türkiye'yi çağdaş düzeye nasıl üniverslte getirdiyse, bu düzeyden geriye çekecek olan da üniversite olur. Bunun acısmı, özerk olmayan, güdümlü üniversitenin yetiştirdiği kuşaklar Türkiye'nin yazgısına egemen olduğu zaman çekeriz. O zaman, bugün bıraktığımız yere dönebilmemiz için yeniden dağlar aşmamız gerekir. Üniversite konusu Anayasa'ya «Yüksek öğretim Kanunu» doğrultusunda girerse, bu Anayasa zincirli olur. Yüksek Öğretim Kanunu'nun ilerde üniversite özerkliğini koruyacak biçimde değiştirileceği bir gerçektir. Çünkü bu yasa Türkiye'nin bugün bulunduğu özgür düşünce düzeyine uymamaktadır. Üniversite konusu Anayasa'ya bu yasa doğrultusunda girerse gerekli değişikliğin yapılması, Anayasa değişikliği niteliği kazanır. Böyle olunca da iş zorlaşır, uzun zaman ister. Türkiye'nin yitirecek zamanı kalmadı artık. Üniverslte özerkliğlni savunmanın, benl yetiştiren hocalanma karşı borcum, yetiştirdiğim öğrencilerime karşı da görevim olduğuna lnanıyorum. Ve yine 1nanıyorum ki, bugün üniversite özerkliğlni savunanların, genç kuşakları aydınlık yannlara kavuşturmada onur payı olacaktır. O aydınlık yarınlann aydınhk kuşaklan «YÖK»ün bugünkü uygulamasını anımsadıkça, ya da kitaplarda okudukça, bu uygulamayı kimin, niye yaptığı sorusunu da kendi kendilerine soracaklardır. Bunu kimin yaptığmı kolayca bulsalar bile, niye yaptığmı anlamakta zorluk çekeceklerdir. Tıpkı sekiz on yabancı üniversite rektörünün Türkiye'ye kendilerini kimin, niye çağırdığmı. çağırılanlarm neden kendilerinin olduğunu anlamakta zorluk çektikleri gibi. Cumhuriyef Sahibi: Cumhuriyet fVİatbaacıIıkye GazetecîlikT.A.Ş. adma ^ ^ ^ . NADİR NADİ CenerYayınMOdOrO:, Müe5$ese Müdürü: Yazı Ijleri Müdürü: HASANCEMAt . EMİNEUŞAKLIGİL OKAYCÖNENSİH Basan v»Yayan .'Cumhuriyet Malbaacılıkva GazeteclllkT.A.Ş. Posta Kutusu: 246IStanbul T»l:208703(5H«U BÜROLAR. ANKARA:KonurSokakno.24/4Yenl?ehK Tel:175825175866ldar8;18333l* • • İZMİR: HalltZiya Bulvan No:6S/9 Tel: 25 4709131230 * ^ Atalürk Caddest, Türk H«v« IÇuramtf IthmtKtf i/« Tel:1455019731 • TAKVIM, İMSAK 4.09 „ CÜNEŞ 6.00 ÖÖLB lS.ı, IKİNDI 17.02 29 Nisan 1983 AKŞAM YATSt 20.03 21.46 Cumhurlyet'te bir yazımm yayınlanmasmdan lkl gün sonra, apartman kapıcımız «Dün gece komşu kapıcılarla yazınızı okuduk, daha doğrusu yeğenim okudu biz dinledik, çok beğendik» demlştl. Yeğeni ünlversite öğrencisidir. O yazıın ne pahalılıktan, ne kapıcıların durumundan, ne de kapıcılarla llgili blr konudan BÖZ ediyordu. Yazunm konusu Ünlversite özerkliği ldl. Bugün Türkiye, rektörlerln televizyon ekranlarında açık eksiltmeye çıkardıklan üniversite özerkliğine apartman kapıcılannm sahip çıktığı blr ülkedlr. (5OVl0nCE (Cumhuriyet 29 NİSAN 1932 ISMET PAŞA'NIN RUSYA SEYAHATÎ Moskova 28 (Hususi) Ismet Paşa Hazretleri İle maiyetinl hamil bulunan tren bu sabah saat 10.45' de Brlyanskl istasyonuna vasıl oldu. Şehir baştanbaşa Turk bayraklarıy'a donanmış ve bir cok noktalarda Türkçe levhalar asılmıştı. Matbuat Türkiye ve Türk 'dostluğu hakkmdo samimi makaleler yazmak ta. Ismet Paşa ile Tevflk Rüştü Beyin resimlerıni basmaktadır. HfiVIR OKTAY AKBAL Holdingler Savaşıyor!.. I ugünleri de gördük! Şirket topluluklarma, büyük sermayeye sırtlanm dayayan bir takım gazeteler birbirleriyle uğraşmaya, hatta savaşmaya başladılar. 'Babı&li' adı verilen basın dünyası son yıllarda bir takım tüccarlann, sanayicilerin, işbillr kişilerin egemenliğine geçmeye başladı. Sizler de görüyorsunuz, ortada gerçekten gazetecillk yapan bir tek 'Cumhuriyef kalmıştır. Ötekiler ticaret, sanayi, dışsatım, içalım, yapım lşlerinden büyuk paralar kazanan 'işadamları'ran 'yan' uğraş alanlan haline gelmişlerdir. Parayı veren düdügü çalar dendiği üzere, şimdilerde de parayı veren gazete kuruyor, yayınlıyor, büyük ücretierle deneylmll, unlü gazetecileri, bir taiam kalem sahiplerini kendi yanına çekebiliyor.' ,, . Elbette sonunda birbirlerine düşeceklerdl, Gazeteciliği bir yan uğraş sayanlar; gazetedlikte kendilerine çikar sağlayıcı bir yön görenler gün geleoek birbirlerine ters, karşı cephelerde yer alacaklardı. Kaçımlmaz bir şeydl bu. Çıkar kavgası, yaşamlan boyunca her Işi özel çıkara bağlı insanlann er g«ç düşecekleri bir durumdur. Şimdl bunlardan biri, kendlsi gibl olan başka birine, hem de çok yakmı bir kişiye bakın neler söylüyor: »Bugün basın, benzer bir bunalım yaşıyor. Olaya profesyonel açıdan bakınca ortada dönen yüfe sefe transfer ücretlerini anlayışla karşılamah münu hün değil. Yani çirkinüh burada değil, çirkinlik Bvren Paşa'nm üzerine basa basa söylediğı bir cümlede yatıyor: 'Milli menfaatler, özel çıharlann üzerinde tutülmalıdır.' Hadisenin düğüm nohtası budur. Şahsi hesaplaşmalara ve şantaja hizmet etmek, mesleğimizi lekeleyen bir tutumdur. Neşriyat doğruya erişmek arzusundan, adalet ve hah prensip lerinden kaynahlanmıyor. Bir kere temel sağlam değil. Temelde transfer ücreti olarab ilk kalemde ödenen 33 milyon lira. aninda Zurih'te Centrale Ban hası'nda dolar hesabına dönüşmüştür. Sonra, bir de bakıyoruz aynı kimse, yurt dışındaki dövizlerin peşine düsmüs, namus ve ahlak timsali hesilmiş... Peki, kamyon ve çelik satışından aldığı yüzdeler için, kalemini bir iş adamına kiralayan, da bu şahıs değil miydi? Hayret doğrusu. insan yaşadıkça nelere sahit oluyor.» Bir bayan gazetecinin geçen gün yayınlanan yazısından bir parça... Ne oluyor, ne bitiyor, kim nerelerde neler çeviriyor, kim bunu biliyor, kim bu işlerin üstesinden geliyor? Bizler için anlamak güç!.. İşte holding savaşlannın agır toplan gazeteler ve gazetecilerl Milyonluk transfer ücretleri, milyonlarca dolann İsviçre'lere kaçırılması, kamyon satışlarından ahnan yüzdeler, kiralanan kalemler!. Ne kadar doğru söylemiş Saym Devlet Başkanı •Milli menfaatler özel çıkarların üzerinde tutülmalıdır.' Nerde! Hersey özel hesapların altındadır, özel çıkar oldu mu ne vatan kalır, ne millet!.. Bizler. 'Cumhurıyet'çiler için bütün bu kargaşa korkunç bir şey... Bir takım kalemlerden dökülen sözcükler neyin, kimin hesabına çalışıyor? Adam, 'millet, vatan' derken neyi anlatmak ister, neyi belirtmeye çalışır, gel de işin içinden çık! Bunlar gazeteci değil. milyarlık çıkarlan başkalanndan önce ele gecirebilmek için çılsınca kavga veren savaşçılar sanki! İkide bir iktidarlara yanaşmalanna, en ıçtensiz sözlerle iş başındakileri övmelerine bakmayın siz, hepsi özel çıkar düşüncesine bağlıdır, hepsi... Bu bayan gazetecinin 'gazeteyt silah gibi kullananlar' yazısı büyük anlam taşıyor: 'Tabanca gibi kullandıkları gazeteyi ateşlemişler, raklplerini sindirmeye çahşıyorlar Allah Allah haklannda tevkif karan çıktıktan sonra soluğu Ingiltere'de alan kaçaklar maziyi ne çabuh da unutuverdiler. Bitirilmeven işler, çar çur edilen avanslar, mevduat serUfikası satarah toplanan ve havaya saçılan halkm tasarrufu.. Hepsi rakibi temizleyeceh silahı güçlendirmeh için. Ama silah bir gün mutlaka ters tepecektir.' Ne diyor, kiml korkutuyor? Nedir bu tabanca gibi kullanılan gazete, hangisi, kim kimle ugraşıyor? Çar çur edilen halkm tasarrufu, bitirilmeyen işler! vb... Nelerden nelerden söz ediyorlar halkm gözü önünde?.. Halkın haberi bîle olmadığı ne karanlık işler bunlar! Holdingler savaşıyor. Hem de basın alamnda ele geçirdikleri bir takım gazeteleri siiah gibi kullanarak Allı pullu, çıplak kadınlı, çlrkin niyetlerle dolu kağıt yığmlan karsısında halkımız şaşkma dönmektedir. Kime. neye inanacağını bilememektedir. Bu çıkar savaşımn iç yüzünü bir öğrense, ortada erdem savaşçılan kılığında dolaşanlan bir tanısa, işleri bitîktir Bu bayanın dedikleri arasında bir de dogru var Silah bir gün ters tepeeektir. Halkı uyufanlar. aldatanlar, halkm sırtmdan milyarlar vuranlar bir bir gerçek yüzleriyle tanınacaktır. Bizlere düşen. bu çirkin kavgayı ibretle, ilgiyle izlemek, maskelerin nasıl dügürüldüğünu görmek... B buc bırakmazlar, uluslarının kurtuluşlarını sağlarlar. Mus4afa Kemal de öyle yapmıştır. PeyamSabah, yarısömürge Os manlı saltanatının sürdürulmesıni savunurken, emperyalizmın Anadolu'yu 6ömurmesme yardımcı olurken, ulusal kurtuluşcu gücleri sındirmeğe calışırken, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gazetesi Hâkimiyeti Mıl liye. 23 Nisan 1920 günlü 24. sayısında şunları yozıyordu: «... Bugün yine aynı ulus ölüm kalımına özgü müthlş olasılıklar önünde yeni bir sınav dö23 NİSAN 1920'DE DOĞAN. T.B.M.M. nemi geçirmeğe hazır bulunuTürk demokrasisini, AtaturkTAM BAĞIMSIZLÎKÇI M. KEMAL'E, yor. Ankara'do toplanmakta cü dunya görüşüne göre, yeniolan Büyük Millet Meclisi işDEVRIMCİ ATATÜRK'ÜN YOLUNU den düzenlemekten söz edilte bu sınav dönemlnin pek dlğl bugünlerde, oıaya bu gözle DA AÇMIŞ BİR KURUMDUR. açık ve eylemsel blr serüvebakmak toplumsal devrim hanidir. Blr seriiven kl ulut belreketimlzln en önemlilerinden kl onu farkında olmadan blr Vecihi TİMUROĞLUbirisl olan Türklye Büyük Mileylem ve Istençle yürüriüğe let Mecüsl'nin kuruluş günune koymaktadır. Ulusların bu dublr göz atmak Istlyoruz. Cünrumlarda varlıklarını korumamak dolayısıyla az cok devlet mak zorunda kalan toplumlar, kü, blr toplumsal devrlmin yalerarası değerll bir yer kaza atılımlarını kolaylıkla yapa ya yönelik eylemlerl ve Istençpılması, toplumun özdeksei ve leri çoklukla şu blzlm blldlğlmazlar. Toplumların bu doteknik kökenlnde, siyasal ya nabilir ve gecmişteki siyasayı miz sıradan mantığın düşünve başka bütün yanlışlarımızı nemlerinde, tarihsel yürüyüşü şamında, ldeolo|islnde ve külme dizllerinden çok yüksek türünde oluşan değişikllklerl o sayede unutturabillrdik. Boy durdurmak isteyenler, hatta le yapmak doğal olarak saç gerıye çekmek isteyenler, do değerll yaşam bellrtilerl olur. kapsayan uzun ve karmaşık Çünkü o eylemln ve Istencln blr sürectlr. Türklye Büyük Mil lannı savaş ve darbe değir ğal olan lleri yürüyüşü hızlankaynağı blreyln yflreğlnde ya let Meclisl'nln kuruluşu da bu menlerlnde ağartan zorbaların dırmak isteyenlerden daha cok da kafasında değildir, belkf sürecte, demokratlkleşmemlzln ellnden gelmezdl, barif ve turlar. Bu yüzden, zor kullanuzun bir tarihin blrlktirdlğl ulumadan, özgeci savaşımı veren önemll bir öğesldir. Türkl esenlik nerede, onlar nerede? sal kişiliktlr.» r medsn, «davaya bağlı yiğitlik ye Büyük Millet Mecllsl. tarlNaci ben isem, necat, heyhlmlzin o aşamasında ortaya hat. (Kurtulan bensem, kurtu yapmadan», toplumsal devrim Bu sözler, tümüyle devrim başarılamaz. işte, All Kemalçıkmıştır. luş, olanaksız.) mantığının urünüdür. Tarih, Bu ülkenin, bu ulusun saf cilik'in Türk toplumunun tarihAnadolu'da, Türklye Büyük Türkiye Büyük Millet Mecll ve gerçek üyelerl, bütün bu sel yürüyüşünü ketlemek Iste Millet Meclisi'nin önderllğındığl dönemde, baskı altındaki sl, 23 Nlsan 1920'de, saat kutsal amaçlara dayanan pade. davaya inanan yiğitlığin 13.45'te, en yaşlı üyesi, Sinop dişahımızın ve hükümetlmizin Anadolu halkına devrim bay temsilcisi Mustafa Kemal Payöresinde toplanmaya başın ramını tattırmaya calışan MusMilletvekill Şerif Bey'in şu söz şa'nın kişiliğinde, toplumsal leriyle açıldı: «İstanbul'un ge dan harırdırlar, öyle yapma tafa Kemal, tüm gericl gücle devrim tiplerlnden birinl yazyanlar öteden beri ocak duma rin boy hedefidir. All Kemal, çici olarak Işgal olunduğu ve maya hazırlanıyordu. Kurtuluş tüm kofullarıyia hükümet mer nıyla (orduyu amaclıyor) beyln PeyamSabah'ın başka bir saf savaşıdır bu ve cağımızın ıralerl sulanan, düşünceleri ka fasında da, Mustafa Kemal'e kezlnin bağımsızlığının geçersını (karakterini), oluşturan slz kılındığı bilglnlz Içindedlr. raranlardır. Mevcut ekip taşı şöyle saldırıyordu: «Hep hile, devrim tiplerinden birisıdır. Bu duruma baş eğmek, ulusu dıkları saray güvenceslni ger hep kışkırtma, ama bu kez o Türkiye Büyük Millet Meclisi'yalan dolon Iplerl kışkırtıcılamuzun önerllen tutsaklığı ka cekten hak etmek, korumak nin ve onun davaya inanan yibul etmesl demektl. Ancak, ve siyasalarında başarılı ol rın ayaklanna dolaşsa gerek ğıt önderi Mustafa Kemal eytlr. Damat Ferit Paşa iktidara mak istiyorlarsa böyle esenlik tam bağımsızlık ile yaşamak leminden sonra, emperyalizmle azminde olan, ezelden beri öz yollarına glrmeyenlerl ve gir gelmeden ve gelmek üzerey sömurgeleri arasında tarihin gür ve başına buyruk yaşamı? mek istemeyenlerl artık fesat ken ldl (Mustafa Kemal'ln IX. yeni bir yürüyüş biçımi somutalıkoymalıdırlar, Ordu Komutantığına atanmaulusumuz, tutsaklığı, şlddetle çıkarmaktan laşmıştır. Mustafa Kemal ve ve keslnlikle reddetmlş ve der daha açık blr anlatımla, sürek sını sağlayan 30 Nlsan 1919 Türkiye Büyük Millet Meclisi, li vurguladığımız gibl, bu yer tarihli kararnamenln altında hal veklllerlnl toplayarak yüce kurtuluş savaşlarının salt emMecllsinizi oluşturmuştur. Bu den de ocağı söndürmelidirler. Damat Ferlt'in imzası vardır), peryalist güclerle sömürülen milletvekillerinden birkaçı söyüce Meclls'ln, yaş nedenlyle Klmi kışkırtıcılık ve iklyüzlülük toplumlar arasında geçmedığl başkanı olarak ve Tanrı'nın maskesiyle, kimi açıktan acığa zümona Mustafa Kemal azgı nı, ulusal kurtuluş devrimcilenını öğütle yola yatırmak için isteğiyle ulusumuzun lc ve dış kovuldukları mesleklerinl sürriyle emperyalist güclerin yartam bağımsızlık Içinde yazgısı dürmekten geri kalmayan (Ata Anadolu'ya gittiler. Gerçekten dakçıları, gerıci sınıflarla ulutürk'ü amaçlıyor) bu yaratıklar öğüt kaç para eder? nı blzzat üstlenmeğe ve yönetsal kurtuluşcu sınıflar arasınmeğe başlodığını bütün dünya denli başları ezilmek ister yıTekdir ile uslanmayanın hak da da gectığıni saptamışlardır. lanlar düşünülemez. Göze göya duyurarak Büyük Millet Daha, Sıvas Kongresi'nin arkı kötektir. Mecllsl'nl açıyorum...ı .(T.B.M. rünür, acıktan açığa düşmankasmdan, 21 Eylül 1919'da, Bu öğutlerin gerçek amacı lar onlara bin kere yeğdirler.» M. Tunanak Gazetesi, C. 1, S. başlatılan (Peyam Sabah, 23 Nisan yeni blr dolaptı, herlfier Mec Bıga bolgesinde 2.) «Ülkülerl, uluscrl sınırları llsi Mebusan'ın kapatılacağın Anzavur (Oerkez ağası) Isyanı, Içlnde, her seytfen önce, ken 1920, numara 505). başlatılan ilerlcl dan koku aldılardı. Bu yürüt Anadolu'da di güçlerlne dayanmak yoluyla, meye karşı bir fesatlık düzen Mustafa Kemal hareketine kar varlıklarını koruyarak ulus ve lemek İçln zorbalar başıyla şı, gericl sınıflarla emperyaülkemizln gerçek mutluluğuna Bütön bu direnmelere kar görüşmek ve sözleşmek istlyor list yordakcılarının ortak hareve bayındırlığına calışmak şın, Türkiye Büyük Millet Mec lardı. Gerçekten de böyle yap ketidir. Kuvayi Mllliye'ye karolan» insanların yurdu Türkillsi'nin öncülüğündekl Ulusal tılar. Bu görüşmenln sonunda şı kurulan Kuw«I Inzlbatlye ye, tarlhinin en önemll toplumKurtuluş Savaşı, gericl güçle o yalan dolan mecllstnln An de. Alı Kemal'in kaleminden sal devrim hareketine böyle rin yenilgilerinı sağlamış ve kara'da yeniden toplanmasına cıktığı gibi, ulusal güclere karbaşlamıştı. (Nutuk, Mustafa halkımız için yüksek düzeyde şı emperyallzmin yandaşı blr Kemal, 1935 baskısı C. 2, S. yeni tarihsel gelişmelerin ger karar verildl.» (PeyamSabah, güctür. Çerkez Etem Isyanıyag. sayı.) 3.) cekleşmesine yolacan geniş sa, gerl kalmış toplumlardakl olanaklar hazırlamıştır. yapay ulusalcı güclerin engel••• lemesidir. Mustafa Kemal'in Yine aynı gün, Mustafa Ke tam bağımsızlıkçı antlemperToplumsal devrimlerln farkıTürkiye Büyük Millet Mecll na varmış ve kuramlarını sap mal ve arkadaşlarının Dlvanı yalist savaşında, karşı güclesi'nln kuruluşuna, salt bağım tamış büyük düşünürler, dev Harbe verlldiklerl bildlrillyorrin yapıları cok açık secik gösızlık savaşımn bir gereği ola rlmlerl. tarihin lokomotifleri sa du. Ne ki, «davaya bağlı ylrünüyor. TBMM, tam bağımsızrak bakamayız. Emperyalizmın yarlar. Tarihsel sıçramayı yap ğitsler, böyle sindirmelere palıkçı Mustafa Kemal'e, devsilahlı güclerini denize döktükrimcl Atatürk'ün yolunu acten sonra, O Meclis'in Türk mış ^aygıdeğer bir kurumdur. toplumunun yaşamındo oyna23 Nisan 1920'de doğan bu dığı rol, devrimcl blr nitelik Kurum'u ve kurucularını saytaşır. Zaten, bütün kurtuluş gıyla anıyoruz. savaşları, devrimcl blrer rol oynarlar. Toplumsal devrimlerin tarihsel niteliklerl de ileriAvrupa Topluluğu veya bu topluluğa üye olan cıdir. Devrjm egemenliğl sağN O T : TV'de gösterllen bir ya da iki Avrupa ülkesinin siyasal kurumlan layınca yıkıntının altında kaeTürkiye Üzerine Oyunlar» adkonusunda araştırma yapmak isteyenler için bir yıl lanlar, yanl bu devrime karşı lı dizinın 5. Bölümünde, şu lık bir burs açılmıştır. Adaylann küçük gruplarla olanlar kolay kolay pes etmebağışlanmaz yanlışlık yapıltartışma yapabiiecek derecede tngilizce bilmelerl yeceklerdir elbette. Türklye mıştır: «... Türkiye üzerine oyzorunludur. Büyük Millet Mecllsl, Şerif nanan dış oyunlara bundan Adaylann siyaset biliml veya ekonomi alanınBey'in Inanclı sözleriyle açılırsonra Ankara katılıyordu.» da Üsansüstü öğrenimlerini bitirmiş veya bir derece ken, tstanbul'dakl egemen içln çalışıyor, ya da doktoralannı henüz tamamla1920'lerin Ankarası, Türkiye güçlsrln temsilcllerlnden Alt mamış olmalan gerekmektedir. önseçimden sonra üzerine oynanan oyunlaro kaKemal, şunları yazıyordu: adaylar Türkçe ve tngilizce yapılacak olan yazılı tılmaz, katılamaz. O oyurtları «Ulusal örgüt (teşkllâtı milllbir sınava tabi tutulacaklardır bozmak lcin. tarihsel blr Işlevl ye) elebaşıları blr türlü algıDaha fazla bilgi için Registrar. Hull Üniversity. yerlne getlrmek lcln vardır. layamadılar ve hâlâ da anlaHull. England adresine yazınız. Başvurulann en geç cDfl>den söz edenler, «dll>i yamıyorlar ki bırakışmadan bu 30.5.1982 tarihine kadar Hull Üniversitesi'ne yapüdenetleyenler, vakit geclrmeyana blz bu doğu köşeslnde ması rica olunur. den, bu bağışlanamaz zırvayı blr barif va esenllk etkeni oldüzeltmelidirler OPLUMLAR1N tarihsel 810^ ramasını kendi çıkarlarına aykırı gören güçler, toplumsal devrim hareketlerlnl. kışilerin, toplulukların. ya da sınıflann keyıflerine bağlı hareketler olarok düşünüyorlar. Oysa, özdeksei koşullar olgun laşmadan, toplumsal sıcrama olanaklı değildir. Her devrim, Insa^ıların istenclerinden ve bflincinden bağımsız, belll bir nesnel toplumsal ekonomik lce riği taşır. Türk Kurtuluş Savaşı'na ve Atatürk Devrlmi'ne bu gözle bakmak gerekir. T Davaya Bağlı Yiğitlik Olmadan... AFERtN SÜVARİLERİMÎZE! Nls 28 (Hususi) Nis yarışlarında mülazım Saim Bsyin on yedi nisan daki mühlm muvaffakiyetinl evvelce yazmıştık. On sekiz nlsanda Türk eklbl için parlak blr gün olmuş ve yüzbaşı Cevat Bey başarı kazanmıştır. ÇOCUK HAFTASININ SON GÜNÜ Bugün cocuk haftasının son günüdür. Çocuk haftası münasebetiyle dun ds şehrin muhtelif müesseselerinde eğlentiler tertıp edilmiştir. CADDELERÎ BOZANLAR Bazı klmseler yeni yapılmakta olan cadde ve yolları ruhsatsız açarak bozmaktadırlar. Yapılan şikayetler üzerine Cabi caddesinl bozanlar cürmü meşhut halinde yakalanarak zabıtaya teslim edilmişlerdir. ÖLDÜREN KİM? öldüren kim? Bugün zabıta ve macera romaniarının en yükseği, en meraklısıdır. Van Dayn bu eseriyie meşhur Şarlok Holmes mübdıl Konan Doyl derecesınde harıkalı bir zeka göstermiştir. Öldüren kim? Baştanbaşa heyecan ve alâka ile takip edilecek harıkulade bir eserdır. Bugün başlodı. Yeni Gün'le beraber Isteylniz. ANKARA'DA İSTANBUL PALAS OTELİ Lozan Palas Oteli müstecırı Anadolu Hanına naklettiklerinden mezkur otel İstanbul Palas tesmıye edllerek bu defa yeniden yapılmaKta olan tefriçat hltcm bulmakta olduğundan yeni blr idare ile pek yakında lokantasıyla beraDer acılacaktır. Esasen otel binası herkesce malum olduğundan fazla izahata lüzum görülmemıştlr HAYAT ANSİKLÖPEDİSI Hayat Ansiklopedisi lcin suretı mansusada nefis clltler hazırlanmıştır. Fıatı 1 lira, aboneler 75 kuruştur. Ankara Pazarları Süper MarketHlik Ihracat İthalat Sanayî ve Ticaret A. Ş. Tasarruf Sahiplerine Duyurur Şirketimizin, % 45 Yıllık Sabit Faizli l'inci Tertip Tahvilleri 29.4.1982 Tarihinden İtibaren ULUSLARARASI ENDÜSTRİ ve TİCARET BANKÂSI A.Ş. îhraç Olunacak Tahvillerin Tutari: 300.00C.OOO. TL Tahvillerin Satış Süresi 29.4.19821.5.1682 Ilk Faiz Tediyesi ve îtfa Tahvillerin Nev'l ve Vade Kupürler (3 Gün) • 1.5.19831.5 1985 s HamilıneBeş yıl : 2000 adedi, 50 000 TL. 2000 adedi. 100.000. TL. Karaköy Şubesinde Satışa Sunulmuştur. Avrupa Topluluğu Araştırma Bursu r Tesbit olunan % 45 tutanndak^faiz oranı sabit olup. vade sonuna kadar değiştırilmeyecektir 1.5.1984 tarihinden itibaren, isteyen tahvil malikleri tahvillerini kısmen veya tamamen iade ile bu tarihe kadar işlemiş faiz ve anaparalannı yetkili kıhnacak banka veva bankalardan alabileceklerdir Tahvillerin satışı, anapara ve faizierinin tediyesi yetkili kıhnacak banka veya bankalar aracılıftı ile yapılacaktır. Yeni evlenecek bir çift, Beşiktaş, Teşvikiye, Nişantaşı civarında kalorifersiz kiralık daire anyor. (15.000, TL'ye kadar) TeL : 22 89 97
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog