Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

tumhuriyet 12 ENSHTÜLERE İLİŞKİN YASA TASARISI, MÎLLÎ EĞİTtM BAKANLIĞI'NA SUNULDU. TASARIDA TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ, 4 ENSTİTÜNÜN YAPMASI ÖNGÖRÜLÜYOR. YÖK'ÜN GÜNDEMİNDEKİ EN ONEMLI KONU, KADRO YASA TASARISININ HAZIRLANMASL. 29 NİSAN 1982 Çalışma Takvımi P 8 önemli yönetmeliğin daha çıkarılması gerekiyor Faruk BİLDİRÎCİ ANKARA Yüksek öğretim Kurulu birbiri ardına yasa ta•ansı, genelgeler çıkarıyor ama yüksek öğretim yasasında gösterilen «öğretim kurumlarının ffeliştirilmesi, verimliliklerinin artırüması, senişletilmesl ve bütün yurda yaygınlaştırılmaeına» ilışkin plan ve programlan hazırlayamıyor. Yasada öngörulen 8 yönetmelik henüz hazırlanmadı. YÖK'ün enstütuler konusunda hazırlayarak Mil 11 Eğitim Bakanlığına sunduğu tasanda ünıversitelerdekl tüm lisansüstü öğretimi 4 enstitünün yonetmesi ongörülüyor. Yüksek Öğretim Kurulu'nun Yüksek Öğretim Yasasmda gos terilen bazı yönetmeliklerl kısa sürede hazırlamış olmasına karşın yasanın 65. maddesinde 8 yönetmelik henüz hazırlanma dı. Bu yonetmelikler şoyle sıralanıyor: «1 Yüksek öğretim Denetleme Kurulunun kuruluşu, işleyişl. Denetleme usul ve esaslan lle ilgill hususlar, 2 öğretim elemanlanmn yetiştirilme esaslan, 3 Yabancı uyruklu öğrencilerln harçlar ile harçlar konusuna Uişkin uygulama esaslan, 4 Haftalık ders yükü çahşma esaslan, 5 Ders kltaplanıun ve teksirlerinin bastırılmasında uygıılanacak esaslar ve ödeneceb telif hakları ile ilgiU hususlar, 6 öğretim elemanlan, nıemnr ve diğcr personel İle öğrencilerin dislplin işleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve dlfiiplin kuruliarınnı teşkili ve çabsması Ue ilgill hususlar, 7 Yüksek öğretim Kurumlan ve bunlara bağlı kuruluş ve birimJer tarafından yapıiacak bilimsel teknik Inceleme ve araştırraa Ue yayınların gerektireceği her türlii giderleri ve üniversiteJerin inşaat, makina ve techizatı ile ilgill işlerle bunlaruı balom ve ona» runlanna uygulanacak esaslar, 8 Öğretim elemanlan, me» nrar ve diğer personel lle öğrencilerin slcIUeri ile ilgill hosuslar.» PLANLAMA GÖREVÎ Yüksek öğretim Yasası lla YÖK'e tüm Yüksek Öğretim Kurumlanna ilişkin orta, uzun vadeli planlar yapılması görevi de verildl. Yasanm 5. maddesinde belirtilen «Eğitimöğretim plan ve programlan, bilimsel ve teknolojik esaslara, filke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlamp sürekli olarak geiiştirilir» ana ilkesi konusunda henüz bir çalışmaya başlanmadı. Yasada, «Yüksek öğretim Ku rumlannın geliştirilmesi, verimlerinin artınlması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlastırılması amacına vönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemaıtiannın vurt lcinde ve dışında yetiştlrilmelerl ve görevlendirilmeleri, üretiminsangücüeğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yük sek öğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı. milli eğitim politikası ve kalkınma planlan ilke ve hedefleri doğrultusnnda ülke, çevre ve uygulama alanı İJıtfyaçlannın karşılanması, örgün, yay» gın, sürekli ve açık eğitimöğretimi de kapsayacak şekil de planlar ve gerçekleştirilir» şeklındeki madde ile YÖK'e bnemli bır gorev verilmiş bulunuyor. YÖK'ün bu konudakl çalışmalara başlamamış olması üniversite çevrelerince eleştirlliyor. ENSTİTÜLER KURULMASI YÖK, yasanın fakültelerde 11sansüstü öğretimi kaldırmasından sonra bu konunun yeniden düzenlenmesi içm bir yasa tasarısı hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığına sundu. Bir süre önce bakanlığa sunulan yasa tasansında üniversitelerde dört yeni enstitü kuruluyor. Tıp ve Sağlık Bılimleri Enstıtüsü, İnsan Bilimleri Enstıtüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüleri adı altmda kurulacak Enstitülerin fakültelerdeki tum doktora ve master eğitimini yapması ongörülüyor. Bu enstitülerin rektörlüklere bağlanması ilkesi getinlıyor. Ancak önümüzdeki öğretim döneminde doktora ve master öğretimi yapılabilmesi içın tasarımn yasaiaşması va yasalaşmadan sonra enstıtülerin ne(Arkası 9. Sayfadal CEBINOEKI PARA Banker Kastelli, cebindeki 3 bin lira sını arkadaşımıza gdsleriyor.. (Foto : Erdoğan KÖSEOĞLUl ÜNIVERSITE REKTÖRLERİ TOPLANIYOR • ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTE VE ÜNtVERSİTELERDEN YATAY VE DtKET GEÇtŞLERİ İLE DOKTORA VE MASTER TÖNETMELİKLERt DÜZENLENECEK. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Üniversitelerarası Kurul, Kurul Başkanı îstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Cem'i Demiroğlu başkanlığmda bugün îstanbul'da toplanacak. Edinilen bilgiye göre, iki gün sürecek Üniversitelerarası Kurul toplantısmda Yüksek Öğretim Yasası ile Üniversitelerarası Kurul'a verllen akademık konuların düzenlenmesi tartışılacak. Bu konular arasmda öğrencilerin fakülte ve üniversitelerden birine yatay ve dikey geçişlerlne ilişkin önerilerin belirlenmesi de bulunuyor. Konuya ilişkin Ünlversitelerarası Kurul önerilerl, metin haline dönüştürülerek Yüksek öğretim Kurumuna sunulacak. Aynca doktora ve master yönetmelikleri hazırlanacak. önümüzdeki öğretlm yılmda buralarda öğretim yapabilmesi için yönetmeliklerin kısa sürede hazırlanması gerekiyor. öte yandan Üniversitelerarası Kurul yetkililerl Yüksek Öğretim Yasasmda yapılan son değişikliklerin Kurul gündeminde bulunmadığmı belirttiler. Kastelli'nin cebinden 3 bin lira cıktı "Hücre hapsindeyim,, Ç C Ay sonunu değil, hafta sonunu bile getiremiyordum. Ama nerede o günler.. Keşke o sorunlanm olsa.. Şimdi bir milyon kişinin sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Deniz SOM Banker Kastelli'nin Sirkeci'deki merkezinde Cevher Özden'in odasındayız.. Gemş bir oda... Yerler duvardan duvara halı... Duvarlar afaç kaplama... Odanın bır duvarı boydan boya kütuphane... Kutuphanenın önünde yuvarlak bir masa var. Kütuphane ile masa arasında bir motorsiklet «Park etmiş» duruyor... Odanın öteki köşesinde ise Cevher Özden'in çalışma masası ve konuk koltuklan var... Tele fonlar sık sık çalıyor; SO'un üzerine 20 ekleyip götürfln... 50.yi bavula koyun... 25 ne oldu... On'lar hanesi ile konuşan Cevher Özden'in gerçekte mılyonlardan söz ettiğini. fo tomuhabıri arkadaşım Erdoğan Koseoğlu ile bırlikte anlamakta güçlük çekmiyoruz... Telefonu kapattıktan sonra «Evet» diyor Kastelli. Ben de «Evet» diyorum. Evet, siz «Ben de kendime güvenil b!r yol seçtim» dıyorsunuz. Fakat bu «Güvenli» yolu bulabilmek için biraz bnikmiş paraya gerek var gaJiba... Ya bırikmiş pa rası olmayanlar, ücret ve maaşları ile ay sonunu getinneye çalışanlara ne önenrsiniz? Bu soruyu reklam ajan sına soracaksmız... Sloganlan çıkartan onlar... Yaşam oykunuz en ince aynntısma kadar gazetelerde yayınlandı. Bir zamanlar sız de sıkmtı çekmıştinız.. Ay sonunu getirmenin «Güvenli» bır yolu yok mu? Ay sonunu değil, hafta sonunu bile getiremiyordum.. Ama nerede o günler.. Keşke o sorunlanm olsa... Şimdi bir milyon kişinin sorumlııluğunu üzerimde taşıyorum. . Ay sonunu getırememe nın «mutluluğu»nu böylece oğrendikten sonra, Mete Ak yol'un bır TV programında Sakıp Sabancı'ya sorduğunu bu kez Cevher Özden'e soruyonım: Ne kadar paraniz oldugunu degil de şu anda cebınizde kaç para oldugunu merak ediyorum... Cevher Özden cüzdanını çıkartıp. banknotlan sayıyor: Tam üç bin lira para var üeerimde. Hepsi bu... Cebimde üç bin liradan karşılasm istedim. Uzerinde çeşitli speküiasyonlar yapıldı.. Şahsi kapris dediler.. Halbuki halka açık bir televizyon şirketi kurmak istedim. Insanı kıracak bir noktaya geliyorlar... Başladığıma, başlayacağıma pişman oluyorum... Para kazanmak için televizyon şirketi kurmayacağım ki, milletime faydalı olmak için kuracağım... Halkımı ortak edeceğim. Stüdyo projelerinin tamam landığı, yakında şirketin Ka sımpaşa'da 9 kath, 4 bloklu stüdyo inşaatma başlanacağı da söyleniyor... Bir video şirketinde ar kadaşlanm var .. Çalışmaya devam ediyorlar... Yas*lar izin verirse ve tepki görmezsek yaym yapacağız .. Tepki görmezsek diyor sunuz ama TRT'yi de eleştiriyorlar... TRT tek başına kaldığt Içfn. tabii devlet kontrolünde olduğu icin program snnabilmekteki müşkiilatı belli Tenkit etmiyorum ama, ikinei tplpvizvonun Irurulması, TRTnin de kaliteli progr ram yapmasına seben olacaktır. Rpkabet. kalitenln dogmasını sağlayan tek unsurdur. Memurların disiplin cezaları görüşülüyor • MGK'da görüşülmekte olan tasanda memurların disiplin cezalannın kapsamımn genişletilmesi ongörülüyor. • Öngörülen cezalar arasında kademe ve derece durdurulması, kurumdan çıkarma ve aylıh kesıntisi de var. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) 657 sayılı Devlet Memurları yasasmda değışıklık ongoren yasa tasarısı MGK'da goruşüluyor. Tasarı lle memurların dı sıplın cezalannın kapsamı ge'nışletiliyor. Ayrıca gecicl olarak gorevden cıkarma cezosı yerıne kurumdan çıkarma ve aylıktan kesme cezalan getinlıyor. 657 sayılı Devlet Memurlorı yasasında değışıklık ongoren yasa tasansında kınama cezasına «Işyerinde veya dışında arkadaşlarına sözle sataşmak, hakaret etmek, başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, iş yerlerinde veyo ışyerlerindeki eşya üzerine ahlâk dışı yazılar yazmak, yasaklanmış bulunan her türlii yayını Işyerine sokmak ya do yanında bulundurmak. Kurumun uygulamakta olduğu tasarruf taiimatlarına riayet etmemek» gıbı değışıklıkler getırjlıyor Dısıplın ceza larına yonelık ongorulen değışıklıkler şıınlar«KISA SURELİ DURDURMA Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin bir yıl sure lle durdurulması. Bu ceza icerisinde derece yuk selmesi ıcin yarışma sınav veya secmelerine glrebilmeyl de onler. Izinsız veya kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın kesintlsiz 46 gun göreve gelmemek fenne ve gerceğe oykırı rapor veya istirahat raporu düzenlemek, gorevi ve hi2 meti aksatmak amacına yonelık usule ve fe.ine aykırı rapor veya istirahot raporu almak. UZUN SURELİ DURDURMA Memurun kademe ilerlemesinın ve derece yükselmesinin 3 yıl süreyle durdurulması. Bu ceza o süre icerisinde derece yükselmelerl Içln yarışma sınav veyo secmelerine girebilmeyl de önluyor. İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen ozru olmaksızın kesintisiz 78 gun goreve gelmemek, siyası ve ideoloflk amaçlar dışında boykot, işgal, Işi yavaşlatma ve pasif direnişte bulunmak ve ya bu eylemlere teşebbüs etmek gibl kamu hizmetlertnl aksdiacak davranışlarda bulunmak, kurum amirinden izin olmadan işyerlnde toplantı yap(Arkası 11. Sayfada) llk 5 basamakta 1 yılmı dolduran BayKur'lular üst basamaga yükseltildi ANKABA, (ANKA) Bağ Kur sıgortalılarından ilk beş basamakta bır yılını dolduran ların bir üst basamaga yukseltıldiğı bıldırildı. Bu durumdakı sigortalılann basamak yukseltme farkıyla yenı basamak dılımlerinı ay so nuna kadar odemeleri gerekıyor. Bağ Kur Genel Müdtırü Altan Tufan yaptığı açıklama da, basamaklan yukseltılen sigortalı sayısının 870 bm olduğunu bıldırdi. Altan Tulan'ın verdiğı bılgiye gore, 1 nisan 1982 tarihmde ilk beş basamakta bır yılını doldurarak basamaklan yukseltılen sıgortalılarm odemeleri gereken basamakta yukseltme farklarıy la basamak prun tutarları farklan şoyle: «Ikınci basamaga yukseltilen sıgortalılar 2220 lira, üçuncü basamaga yükseltilen sıgortalılar 2400 lira, dordıincü basamaga yukseltılen sigortalılar 2850 lira, beşinci basamaga yükseltilen sigortalılar 3120 lira, altmcı basamaga yükseltilen sıgortalılar 3360 lira.» Yasalar izin verir ve tepki görmezsek, ikinei televizyon şirketi kuracağım. Bu TRT'nin de kaliteli program yapmasına sebep olacaktır. Rekabet kalitenin doğmasını sağlayan tek unsurdur. fazla para olsa Banker Kastellı'ye «Kredi açma onerisınde bulunacağım ama yok Benden «uç kat» daha zengm bınsıne «borç» vermeye kalkışmadan bır başka soruya geçiyorum: Bugun en son nereye para harcadınız... Örneğin eve ekmek almak gıbı? Bır sure duşunup, hıç para harcamadığmı soyluyor Kastelli... Ya en son ne zaman para harcamıştınız? Geçen gün eve çiçek aldım... Yeşil çiçek... 9 bin liraya... Yaprak... Ağaç gibi... Yüzde 10 iskonto yaptılar... Pazarlık mı yaptınız? Hayır, ne pazarlık yaparım. ne de yapılmasım isterim. Zaman zaman gazetelere telefon edılip, sizin vurul Peki, gazete çıkartmayı düşünmuyor musunuz? Hayır. Yeterli derecede basın var. Bir başka gazeteye ihtiyaç yok Türkiye doyum noktasında «AYIP ŞEY YAHU!. Soz nereden açıldıysa, «Ben paranm löks Nermin' iyim» sozune geldi Özden. bu sozunün üzerine yazılan makalelere de sinırlenmişti: Bu ayıp şey yahu! Avıp Bir hanım kız geldl. Sohbet sırasında konuşuyorduk. Si? ne ış vaparsinız diye sordu. Para satanm dedim, Lüks Nermin eibi... Ben dracıyım. risk taşımıyorıım bunu söylemek istedim... Ga/eteci «Hanım kız»a hi konuşmava devam etti: Beni bir defa mı kulla Madenler tasarısı, Karma Komisyon'da tartışma yarattı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile emekli Org. Akmcı madenlerin devlet eliyle ışletilmesini isteyen tasarıyı savunurken, Komisyon uyesi Turgut Yeğenağa. Aydemır Aşkın ve Mehmet Pamak karşı çıktı. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosul Danışma Meclisı. Karma Komisyonu'nda, ma denler yasasında değışiklıkleri öngören yasa tasansı tartışmalı geçtı. Tasan, 1978 vılmda çıkan ve boraks, lın yıt, demır başta olmak uzere gırışımcilerm ellerinde bulunan madenlerin devlet eliyle ışletilmesini öngören 2172 sayılı yasanm bazı mad delennın degiştirilmesıni ön görmekteydi. 2172 sayılı vasa 1978'de çıktığı zaman, AP yasanm Anayasaya aykırı oldugunu ileri surerek, Ana yasa Mahkemesi'ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi çıkan yasanm Anayasaya uygun olduğuna karar vermışti. Hukumetin hazırladığı yeni tasan ise, boraksm ve bazı devletçe işletilmesi uygun gorülen madenlerin yıne devlette kalmasını, ancak bazı madenlerin eskl sahiplerince işletilebilmesini öngöruyor. Tasanda, maden işletmelerinın geri verılmesi sırasında, paralan peşin olarak devletleştirilmış madenlerin taksitle eski sahiplerine verilmesi de hukme bağlanıyor. Maden tasansını görusmek üzere, Danışma Meclisi'nde bir «Karma Komisyon» kunıldu. Komisyona hükümet adına Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Fa hir İlkel katılıp, tasanyı sa vundu. Komisyon üyesi Turgut Yeğenağa (Adana), madenlerin devlet eliyle işletilmesi nın sosyalıst ulkelerde goru len bır şey oldugunu ima et tı. Aydemır Aşkın (tzmır), Mehmet Pamak (Çanakkale) madenlenn eşki sahiplerine gen verılmesmi istediler. Mehmet Pamak, bağı ra bağıra konuşuyor, madenlenn devlet eliyle işletilmesıne karşı çıkıyordu. Toplantıya, Bora Yırcalı ile Maden Müstahsılleri Der neği Başkanı da katıldılar. (Arkası 11. Sayfada) TOPPAK REFORMU Finlandiya, Türk polisiyle işbirliği yapmak istiyor Abdullah GÜRGÜN bildiriyoı STOCKHOLM Kuzey ülkeleri, unümüzdekl yazdan itibaren uyuşturucu maddeye karşı daha sıkı bir çalışmaya girecek. Ahnacak önlemler arasında birçok ülkeye polls gondererek bu ülke polisiyle işbirliğml geliştirmek de bulunuyor. Stockholm Suç Masası Şefı Tommy Llnström'ün yaptığı bir açıklamaya göre bu yaz tngiltere, Pakistan ve F. Almanya'ya polıs gonderilecek. Yunanistan ve Türklye lle de /gdrüşmeler sürüyor. îsveç'in şimdiden Kopenl>âg'da, Bangkok'ta ve Haag'ta polısleri var. Verilen bilgiye göre Türklye, dil sorununu 6ne sürerek teklifi benimsememiş durumda. Onun için şimdillk îsveç polisinin doğrudan bir Türk polisiyle ilişki lçinde olması yolu seçilmlş durumda. Tommy Linström açıklamasmda, başka ülkelere gonderilecek olan polislerin, bu ülke polisleriyle ortak çalışacaklarım ve gerektiğl anda tsveç'teki herhangi bir polis şubesiyle anmda llişki kurarak gerekli yardımı sağlayacaklanm belirtti. Bu polisler kendi ülkelerinden birinin uyuşturucu madde suçundan yakalanması anmda soruşturmada bulunacaklar. Bu çalışma biçiml diğer îskandlnav ülkelerlnce de benlmsenmiş durumda. Norveç, îngiltere ve Pakistan da, Dardmarka, F. Almanya ve Güney Amerika da, Pinlandiya da Türkiye'de polls bulundurmak lstiyor. Polisin açıklamasma gore îsveç'e amfetamin Hollanda'dan, kokain Güney Amerika'dan, eroln Türkiye'den ve Güneydoğu Asya'dan geliyor. Ç Ç Her ne kadar muhteris, paraya düşkün gibi görünüyorsam da bunu halkın mutluluğu için yapıyorum. 12 saat bu odanın içindeyim. Burada yiyiyorum. içiyorum, bir tuvalet için dışarı çıkıyorum. duğunuz, Allah uzun ömür versin ama oldügünüz soyleniyor? Mutlaka bir olay yaratmak istiyorlar... Memleketin kültür seviyesinin dflşüklüğü mü, kıskançlık mı diyelim... Bu telefonlar bize de geliyor... Halk inanacak, pa nik yaratacak, bunu istiyorlar amA olmuyor... Hakkmızda çıkartılan söylentilerden bin de televizyon yayıncılığı yapacağınız... Bu konu açılmca Cevher özden'in ses tonu değişti.. Sinirlendiği belli oluyordu.. Ben milletperver bir insanım. Televizyona tallp oldum. Milletim için... Dış flnansmanı yurt dışındakl işçller, iç finansmanı da yurt içlndekJ tasarruf sahipleri nacaksın... Ben bir malzemeyim senin için... Bir daha bana gelmeyecek misin?.. Bu söylediklerinızi yazmamızın bir sakıncası yok herhalde... Yok, ama yazmaym... Teden? Böylece cevap hakkınızı kullanmış olursunuz... Peki, güzel bir üslupla yazın... Her ne kadar muhteris, paraya düşkün gibi görünüyorsam da bunu halkın mutluluğu için yapıyorum... Hücre hapsindeyim.. 12 saat bu odanın İçindeyim... Burada yiyorum, Içl yorum, bir tuvalet için dışan çıkıyorum... Ya odadakl bu motor8ikletle ne yapıyor sunuz? Ha o mu? Çocuklann.. Hpdiye geldi .. îhmalden bir türlii eve götüremedim... T Deniz Hukuku Konferansi'nda değîşîklik önerdîk ANKARA (Cumhuriyet Bfiro«u> Türklye, 11. Dönem Çalısmalan New York'da sürmek te olan 3. Deniz Hukuku Konferansı'nda değişiklik önerisi verdl. Dısişleri vetkililerinden edinilen bilgiye Röre, ciddl görtlş aynJıkianna sahne olan konf• • ransta halen değişiklik Onergeleri görüşültiyor. Bu sırada TUrk delegasyonu verdiğl bır değişiklik önergesi Ue Soelzsmenin maddelerine çekince koyma hakkının tanınmasmı lstedl. 'TUrtdyenin Utedlgi degisikUk. y«m Deniı Hukuku •ozlc* mesl taslağının 309^ıcu madde sinl ilgilendiriyor. Taslağtn bu maddesinde sözleşmenln oylanarak değil, konsensus (genel onay) lle kabul edllmesi OngfirUlUyor. Bu durumda sözleşms madelerlne çekince konamryor. TÜrkiT», gatJıd!» önergesi ile maddelere çekince konma hakkının getinlmesini istedi. Böylelikle taslakta Türkiye açısından kabul edllemes nltelikte bulunan (örneğin fcarasularmı 12 mil olarak kabul eden madde) maddelere çeMnoe konabilmeslnl amaçlanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog