Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

29 NtSAN 1982 Cumhuriyet 11 KISAKI5A • KurtuJuş Savaşı Müzesl, TBMM birlnci hlzmet binuınd» dfin törenle hizmete açıldı. • îstanbuJ'da Trafik Kazalan Yardım Vakfı kuruldu.. • THTnın üçüncü bosteslik sınavına glrmek isteyenlerln baçvurn siiresl 3 mayıs pazartesi günü başlıyor. • Siirt'in Kozluk ilçesinde kan davası yüzünden çıkan silahlı ça tışmada Necmettin Gezgeç, Ismet Dere ve Ceza Gezgeç öldüler. • Brüksel'de geçtiğimiz cumartesl günü çıkan yangın sonuco çö tcen blnada ölen 14 Türk'ün cenazeleıi dün yurda getlrildl. Ye. pilköy üzerinden Ankara'ya gonderilen cenazejer toprag» veriJ mek ttzere Afyon'a gönderllecek. • Kalifornia Üniversitesi Hukuk Falcültesi öğretlm üyelerinden Frof. Fiedrich K. Juenger yarın «yetkili mahkemenin seçüni ve uluslararası özel hukuk» konusunda bir konferans verecek. Hukuk Fakültesindeki konferans saat 11.30'da başlayacak. • Gariosmanpaşa Merkez Mahallesi Beymen Sokakta bir gecekondu tamamen, Beyoğlu Kulaksız'da Şerif Çabuker'e ait de> mlr atölyesl ise Jtısroen yandı. • Kozyatağı İmtaş Sitesinde C Blok üçüncü katta 12 numara.U daireye giren hırsızlar kendilerine engel olmak isteyen ev sa W 70 yaşındaki Rrdevs Akça'yı öldürerek 200 bin lira değerin deki yedi bilezik ile 50 bin lirasını alarak kaçtüar. • lstanbul'da son 24 saat içinde meydana gelen trafik kaıalann da biri çocuk ikl kişi öldü," lki çocuk da yaraiandı, dlenlerin AtUla Deniz (5), Yıısuf Kalaycıoğlu (30) olduklan blldirildi. • Beyoğlu Haskdy Tataroğlu sokakta kendisinden ayrılmak isteyen kansı Salih' tnal'ı bıçaklayarak öldüren Muhsin tnal 2. Şu be Cinayet Masası eleraanlannca yakalandı. • Türkiye'ye kaçak vldeo teyp soktugu iddiası fle yargılanan sa nayici Ülken Yticel 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. • Mavi Tren Haydarpaşa'dan Ankara'ya giderken Polatlı yakınlannda tanm ilacı yüklü bir traktörle çarpıştı, traktör sürücüsü ağır yaralandı. Kamulast.rılan arazi (Baştarafı 1. Sajfada) Başkanı Turgut Yeğenağa'nın, Rastgeldi'yı kendisinın davet et öğini söylediğini belirten Gebeloğlu bunun üzerine oylama lsteğinl belirtti. Gebeloğlu yapılan oylama sonunda komisyon üyelerinden Şerafettin Yar kın, Salih Necdet Özdoğan ve Jtendisinln, Bastgeldi'nin dinlen rnesi yönünde; Turgut Yeğenağa ile Valit Köran'ın da, Alaattin Aksoy'un dinlenmesi yönünde oy verdiklerini bunun Uzerine Bastgeldi'nin komisvonda dinlendiğini açıkladı. ÖZTRAK KONUŞUYOR Danışma Meclisi Genel Kurulunun dünkü birleşimınde ta sannın tümü Uzerindeki görüşmelertn tamamlanmasından sonra Devlet Bakanı tlhan Öztrak, Turgut Yeğenaga'mn Bakanlığındakl Geçici Komisyona tasanyı redakte etmek için Meelis'den geri aldıgı 1 Nisandan 13 Nisana kaclar 118 geri alma davası açıldığını bildirdi, Bugüne kadar açılan geri alma davalannm 316 olduğunu kaydeden bakan, 12 günde 118 davanın açümasına dikkati çekerek, Geçioi Komisyo'nun tasanyı redakte etmediğini, açılmış ve görülmekte olan davalara 10 yıllık sürenin uygulanmayaeağı şeklinde bir fıkra eklendiğini söyledi. Tasannm hükümetten açılmış ve görülmekte olan davalara da 10 yıllık sürenin uygulanması şeklinde Meclis'e sevkedildiğini be lirten öztrak, tasaruun bu şekilde geçmesinin önemine definerek «8 bin aile bu topraklardan ekmeğini kazanmaktadır. Bunlan kaderiyle başbaşa bıraksmayız» dedi. Bakanın konuşması sırasında tasaruun Anayasaya aykm olmadığım belirtmesi üzerine Geçici Komisyon üyesi Urfa üyesi Velid Köran, Bakan'a Anayasa maddesini okumasını hatırlatmca Öztrak, «sizin çok tizüleceğiniz şeyleri söyleyeceğlm. Bazı kimselerin uykulan kaçabülr. Onun için dlkkatU bir üslupla konusuyonım» karşılığını verdi. ABA VEBtLtYOB Görüşmelerin tamamlanmasından sonra Baskanlığa verilen 9 öneriden 6'sı Devlet Bakanı Öztrak tarafmdan ve hükümetin teklifini yansıtan önerilerdi. Hükümetin önergesinin dlkkate aluıması oylanarak kabul edildikten sonra Komisyon önergeyi geri aldı ve oturuma 15 dakika ara verildi. Verilen aradan sonra Genel Kurul'da Geçici Komisyon hükümetin önergesinin dikkate alınmadığını, kendi matirüerinde ısrara çoğunlukla karar verildiğini belirtti. Bunun uzerine Geçici Komisyo'nun «açılmış görülmekte olan davalara bu hüktnün uygulanamajacajjı» esasınm yer aldığı önerge oylanarak reddedildi. Daha sonra tlhan öztrak'ın verdiği önerge oylanarak benimsendl. Danışma Meclisi'nde kabul edilen tasan MGK'da görüşülecek. (Baştarafı 1. Sayfada) da kısıtlanan sendikal hak lar dikkate alındığinda, iş verenler yarannadır. Egcmtm sınfriann, varolan sS mtirfl ve baskılannı daha da artıncı bir ortam yarat tığı kararda belirtllmlştlr. Sıkıyönetlrnl llân eden slya sî iktidarlar eleştirHmlştln» Sanıklardan 62'sinin ldamı lstenen 53 sanıklı DfSK davasmda Genel Başkan Abdullah Baştürk'On sorgulaması 5. gün de glln boyunca dcvam etti. Sabah saat 10.30'da başlayan iik oturumda duruşma yargıcı Çetîn Güvencr Abdullah Bastörk'ten «EmperyaHst, sömüriicii, ırkçı, şovenist ve savas kırkırtıcısı olan ftlkf•erin beHrlenmesl İçin ckonprnlk ve stvasal krlter nedfr? Ba deSerlendlrmede Ttirklye'nln yerl nedfr?» sorusunun yanıtmı tstedi. Baştürk sorunun Iddlanamedek) verinl sordu. Yargıç da «fddianamenin trenellnden soruyormn» dedl. Baştürk bu soruyu şöyle yanıtladT«Bu btr ürene) defferlendlrmedir. Elbette kl dünyanmda kendl ttlkeslnln ve toplumunun çıkannı ön planda tutan sömiirücü ve emperyalist üJkeler vardır. Sömflrü ve emperyaHnnden anladığım, bir iilkenln başka hir tilkeyl sömünnesidir. Sntniirusüz topluma grecişl amaclamak uyjrarlıgın gere&idir. Her bag'imsiz milli düsiince bnnu amaclar. DtSK olarak biz de genel d^^rlpndirmede böyle anhyoruz.» Duruçma yargıcı nDemok ratJk sosvalinn ile DtSK'in benlmsedfSr) sınıf uzlaşmaz lıftı miicadelesi llkesinin na sıl balrdaştırıldıgını» sordu. Baştürk demokratik sosyallzm uygulayıcısmm DÎSK olmadığmı vurguladıktan sonra sunlan söyled): «DÎSK'te demokratik sos yallst de vardır sosyal demokrat da CHP'lf de AP1I de. AbduDah Baştiirk'ün siyasal fförüşü DfSK'in sfyasal srrtriisü dpmek değrlldlr. Kltle örg'ütö olmanın yere?! budur. Demokratik sosyalizmin temsilcisl DtSK de£ildir. Serrnaye sıoıfi fle Işçİ sınıfı arasmda azlaşmazlık vardır. Bfiyle olması da dojraldır. Sınıf uyuşmarlıfı, çıfcar uzlaşmazlığı olmasa Idi. bunların ayrı ayrı sınıf olmalanna grerek yoktu. Sendikalar Tasası her iki stnıfa ayrı ayn sendika kurma hakkı tanımıs. böylece ikf sınıfm varhğıru ve uzlaşmazhğını kabnl etmiî. sendlkalan araç olarak efirevlendirmlstir.» DtSK davasınm duruşması yarma bırakıldı. Baştürk Tanilli'nin yargılanmasına devam edildi tstanbul Haber Servisi Yayın yoiuyla bolücülük propagandası yaptıfı savıyla hak kuıda TCK'nın 142/3. maddesıne muüaleietten dava açılan ve 1 yıldan 3 yıla kadar flapıs cezası verılmesı ıstenen Doçent Server Tanlili'nın yarguanmasına devam edıldı. Istanbui Toplu Basın Mankemesi'nde gorulen davada 1suu.,.n<ı. IOŞUMI uzerine yaıılrnış çeşiüi yazılardan cierlediği«Sıradan Faşizm» adlı kitabıyla suç işledıği iddıa edıIıyor. Soruşturma sırasında oılırkişi olarak görevlendirıîen Prof. Sulbi Drtnmezer kitapta suç unsurunun bulunduğunu bedrtmış, öncefci duruşmada mahkeme heyetj yenı bir bilırkışı rnceleuıesı yapıırnasmı kararlaştınlmışu. Bu raporun gelmedıği gorulerek duruşma ileri bir tanhs ertelendı. (Baştarafı i, Sayfada) ye konusu dün bazı Uyelerin Ba kanlar Komitesi Dönem Başka nı Ingiliz Hurd'e sordukları so rularla gündeme geldi. Ingiliz Dışişleriyle görevli Devlet Bakanı DougJas Hurd, Avrupa Kon seyi Bakanlar komitesinın Tur kiye'deki durumu yakmdan ızlediğini ve demokrasiye donüş konusunda manüklı bütün olanakları kuUandığuu söyledi. Av rupa Konseyi Bakanlar Komite 8İ de bugün toplanıyor. TUrkıye deki gelışmelerin de ele alınacağı toplantıda Dışjşleri Bakanı llter Türkmen de bir konuşma yapacak. Avrupa Konseyi parlamentosunun 26 nısanda başlayan 34. oiagan toplantısında temel ilgı ve tartışmalar Falkland bunalımı üzerinde yoğunlaşırken, Türkiye ve Kıbrıs konusu dün kü oturumda gündeme geldi. îngiliz Dışişleri Bakanı Fym'in Falkland sorunu nedeniyle toplantıya gelememesi üzerine Bakanlar Komitesi ddnem başkan Uğuıı yüniten Ingiliz Dışişleri ile gorevli Devlet Bakanı Douglas Hurd, parlamenterlerın çeşiüi, sorularuu yanıtladı. Türkiye'ye ilişkin üç soru Darumarka'lı Budz ile iki Pransız parlamenter Dejardjn ve Sencs tarafından sorulmuştu. Soruları toplu olarak yanıtla yan Hurd, Avrupa Konseyi, Bakanlar Komıtesınin Türkiye deki gelışmelen yakmdan izledl gmi ve demokrasiye donüş ko nusunda butun mantıklı olanak ları kullandığmı soyledi. Hurd, aynca Avrupa İnsan Haklan Komısyonuna başvuru konusun da üye ulkeler hükumetlerinin serbest olduğunu belirtti. Fransız Senes'in sorusunda yeralan, avukat Ahmet Abogünduz adU kışiye ilişkin işken ce iddiasının da Türkiye tem silciliğine iletildiğini, Türk tem silciliğmden de sozkonusu kışi nm astım bronşıt nedeniyle has tanede tedavi gordüğu yanıtmın alındığını belirtti. Pransız Dejar dm'ın Danışma Meclisi ve yeni Anayasa konusundakı sozlu eo rusu üzerine Hurd, Devlet Bas kam Evren ve Anayasa Komisyonu başkanı Orhan Altukaçtı'nın son açıklamalannı tekrar ladı ve Türkiye'deki askeri yo netimin daha önceki sozlerini tuttuğunu belirtti. Kıbrıs sorunuyla llgıla iki soru da Portekıza Sosyal Demokrat Güeiroz ve Yunanlı sos yalistlady Flenıüijf tarafmdan sorulmuştu. Ingilız Dışişleri Ba kan vekıli Hurd bu soruları ya nıUamaya «soruları soranlsruı duygularına sempati duyduğunu» söyleyerek başladı ve Kıbrıs sorununun da bakanlar ko mıtesuun gündemınde sureklı olarak bulunduğuou soyledi. Hurd Birleşmıs Mılletler Genel Sekreterımn Kıpriyanu ile Denk taş ile yaptığı son görüşmele rm gelişme umudu verdıgmi be lirtti. Lndy İElemlngin yanıt tan tatmin olmadığım soylemesi üzerine da îngiliz bakan toplumiararası görüşmelerin kalıcı bir çözüm için tek yol oldugu nu yineledi. STElNEB'İN RAPORU Avrupa Konseyi Parlamento toplantısı öncesinde sıyası ve hukuk komisyonlan Türkiye ait komisyonu raportörü Ludıvig Steiner'ln son raporu da belıı oldu. Steiner raporunda Türkıye'deki son siyasal ve hukuksal gelişmeleri sıralamakla yetı niyor. Avrupa parlamentosu si yasi işler komisyonunun da Tür kıye'deki durumu izledigi ve Von Hassel'in raporunu bekle digi belirtUdı. AET Konseyi Dönem Başkam Leo Tindemans'ın TUr'kiye ziya retinde kendisine aoıklanan de Avrupa mokraslye döniiş takvimine de deginilen Steiner raporunda Türkiye'nin ekonomik durumun daki olumlu gelişmelere ilişkin olarak da Odalar Birliği rapo ru ve Turgut özal'ın açıklama lanna da yer veriliyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin yarınki toplantısının yanısıra parlamento da toplantılannı sürdürecek. Bugün öğleden sonraki oturumda Kıbns Rum kesimi Dışişleri Ba kam Nikos Rolandiş de bir konuşma yapacak. Daha sonra da parlamenterlerin yazılı sorulannı yanıtlayacak. Falkland havadan da (Baştarafı X. Sayfada) nişliğindeki bir alanda cuma günü (yarın) TSÎ 18.00'den başlayarak denizde ve havada «tam abluka» uygulayacağını ve bölgeye giren uçak ve gemılerın «düşman araçları» muame lesi goreceğini açıkladı. Açıklamada, ablukanm kapsarmna sivll uçak ve gemllerin de girdiği ozellik le bellrtildl. Abluka İnglliz olmayan tüm gemilere uygulanacağından, kapsamına Sovyet gemileri de giriyor. Bu arada îngiltere Savun raa Bakanhğı, Güney Goer gia Harekatı sırasında tut sak edilen Arjantinlilerden birinin öldüğünü açıkladı, ancak ölüm nedeni belirtil medl. Amerlkan Devletleri Teşkilatı da dbrt günden be ri süren toplantısı sonunda yayınladığı bildiride, Arjan tin'in Falkland adalan üze rindekl egemenlik haklarım kabul ettl ve taraflara kuvvet kullanmaktan kaçınmalarını istedi. Birleşik Amerika ve 4 ülke bildiriye katılmayarak çekimser kal dılar. İngiltere Başbakam Mar garet Thatcher Avam Kamarasmda yaptığı konuşmada «zamanın daralmakta» olduğunu söyleyerek «Arjantin'i Falkland adala rından çıkarmak için tek yol askeri baskı olarak görüniiyor» dedi. îşçı Partisı llderl Micha el Poot ise, Margaret Thatc her'i «savaş kışkırtıcılıgı» İle suçladı. Arjantin'de İse savaş ha zırlıklarının yoğunlastınldığı bildirlldl. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Alexander Halg'in bunalım konusımda yeni temaslarda bulunmak için Buenos Alres'e gelme istegi, Arjantin hükümetince reddedildi. Ancak Haig'ln, îngiltere İle Arjantin arasmda, artık kaçmılmaz kabul edilen bir çatışmayı önlemek için salı gecesi son bir girlşimde daha bulunduğu öğrenil di. Dışişlerl Bakanlıgı kaynakları, Haig'in Buenos A ires hüktimetine gece yan 8i, yeni öneriier Içeren bir telgraf gönderdiğini soylediler. Papa John Paul 2. İse dün yaptığı açıklamada taraflara Itldal çağrısı yaptı. Arjantin Dıgişlerl Bakanı Costa Mendez'in tngilte re'nln saldırıya geçmek tlzere olduğu yolundakl açık laması, son günlerde sürek li artan gerginllğln doruğa çakmasına yol açtı. Arjantin hükümeti, îngl llz donanmasmın Falkland adalarına yaklaşması üzerine adalan savunan blrllk lerini alarm durumuna geçi rlrken, güneydekl Comodoro Rivadavla kıyı kentlnl de yasak bölge »an ettl ve bu rada bulunan tüm yabancı gazetecilerin en geç bu ak şama kadar Buenos Alres'e dönmelerlni istedi. Hükümet aynca stok yapanlann da kurşuna dizileceklerlni açıkladı Güney Georgia (Baştarafı 1. Sayfada) Güney Georgia operasyonun da, Norveç açıklannda tngiltere ile ABD'nin yaptıkla n manevralarda izlenen tak tikler uygulandı. Çıkarma, geçtiğimiz hafta perşembe günü Güney Georgia'ya gizlice gönderilen 12 seçkin «özel deniz ko mandosu» tarafmdan hazırlandı. Son derece iyi eğitilmiş bu birlikteki asker ve subaylann isimleri gizli tutuluyor. Bu birlik, adadaki Arjantin askerlerinin pozisyonunu saptayarak gerekli bügüeri yüksek frekanslı ve ridlerle açıklardaki îngiliz gemilerine iletti. NATO kaynaklarına göre, Ingilizler aday a saldında, 300 kadar komando kul Iandılar. Îngiliz yetkilileri, saldın sırasında gemilerden adaya ateş açılıp açılmadığını belirtmediler. Ancak NATO kaynaklarına göre, çıkarma hareketlerinde denizden ateş desteği sağlanması doğaldır, otaıytsumı Madenler (Baştarafı 12. Sayfada) Ve madenlerin devlet eliyle işletilmesine sert biçimde karşı çıktılar. Bora Yırcalı, Balıkesir'de boraks işletmeJeri bulunan Sıtkı YırcaJı'nın oğlu, madenlerl devletleştirilenlerdendir. Danışma Meclisi'ne MGK kontenjanından giren emek li Orgeneral Eşref Akmcı da, komisyon uyesi olmadığı halde toplantıya katıldı. Eşref Akmcı, «Devletçe işle tilmestne karar verilen madenler, eski sahfplerine gerl verilemez» dedi. «Borları na sıl verirsiniz?» dıye sordu. Eşref Akmcı, linyiüerin de geri verilznesine karşı çıktı. Telsiz (Baştarafı 1, Sayfada) Besın topJantasında bakanlıgının alanma giren çesitli konularda açıklamalarda bulunan Aysan, bir süre önce yürürlüğe giren «Ksrayotnyla ulustararaei yolcn ve eşya tasıma yönetmeligiyle,» gerek taşımacılann, gerekse taşıt sahiplerinin uzun stlredir şikayetlerirıe konu olan gerekslz bir uygulamays son verildiğini anlattı. Aysan, bundan böyle, taşımacı ve taşıt sabıplerinin, şartlarmı karşılıklı ve serbestçe belirlevebileceklerini kaydetü. Olaştuma Bakaru Aysan, SuriyeIrak sırunnın bir süre önce kapanmasıyla, Türkiye ile Irak arasındakl demiryolu taçımacılığuıın tamamen durduğunu kaydetti. (Baştarafı 1. Sayfada) tışmasımn ıçtnde bulur. Ve onca olanağım bir yana bx~ rakarak seçimint yatıar. lnsanlığm soylu ve gerçeh değerlerirü sergileyip vurgulayan bu filmin vereceği deraleri algılayacah kişilerimizin sayısı acaba çofe mudur? Oyle olmasını düeriz. Çünkü yaşadığımız toplum da adma sosyete denilen bir kesimin gazetelenmizde ve dergllerimizds yansıyan renk lerl. en değersiz ve bayağı matbaa mürekkebinin niteliğini bile düşürmektedir. Bir toplumun (hangi çağda olursa olsun) ayncahklı kesiminin göstergeleri çoh önerfıltdir. Türkiye'de bu çevrelerin güncel görunümü aşın görgüsüzlühle birlikte sorumsuzluk örneğid\r. Bir toplumda salt emekçinin futumu, gençliğin deneyimsizliği. aydınlann sorumluluğu, devlet görevlilerintn davranışları, üniversitelerin niteliğl toplumsal sorunlann ağırhğmı saptamaz; ekonomik gücü elînde bulunduran paralı kesimin hayat göstergeleri. geleceği belirlemekte çok önemlidir. Dünya aörü$unü valnız poro ve kdr üstüne kurmaya çabalayan görgüsuzlüh bir toplumda örneh hayat biçimi diye sergilenirse geleceğin gtizel $ey ler getireceğini söylemeh zorlaşır. Gazetelerdeki siyasal yorumlar, çağu zaman poütikarun etktn kişilerinden yola Çtkarak yapıhr. Bu yazımıztn başlığı Thatcher de olabilirdi. Falkland adaian sorunu nedeniyle Bayan Thatcher'in adı her gün gasetelerin birinct sayfalarında geçiyor Ve var ki biz bugün Thatcher yerine Ju~ üa'yı yeğledik. Çünkü erdem ile erdemsizlik, değer ile dağerslzlik, görgü ile görgüsüz lüh aramnda Türk toplumunun hesin seçim yapacağı günlerin yaklaştığına inanıyoruz. Julia'mn htanbul sosyetesine söyleyeceği çoh şey var; Bayan Thatcher'den bile çok... Ölen kuduz ı Baştarafı 1. Sayıada) rumu İstanbul Badyosu'na bildirerek, adı geçen yörede kdpek tarafmdan ısırüan kişilerin dün akşama kadar ası olmalarım duyurdu. Kartal Hükümet Tabibllğine dün akşam mesai bltimine ka dar köpek tarafmdan ısınlmış 9 kişi başvurdu ve bunlara ku duz aşısı yapılmaya baslandı. Bu kişıler Kazun Oncan, Murat tçtaş, Ertan Üçtaş, Mehmet Karakuş, Enver Erdem, Mer kun Kuyumcıyan, Necmi Meriç, Metin Aydın ve PerH Tok. Yetkililer, kuduran köpeğın bölgedeki diger köpeklere ku duz mikrobu bulaştırabileceğini söyleyerek, yurttaşlann bu konuda titlzlik göstermelerini istedıler. Radyonun duyurusunda, köpeğın ısırdığı kişi sayısının 15 olduğunun sanıldığı belirtilmisti. Ancak dün akşa ma kadar 9 kişinin başvurma si, daha henilz aşı olmayanlann bulunduğunu gösteriyor. Çamaşır, bulaşık, temizlîk, saniyede sıcak su isfter." İS'fANBUL, (a^.) Gazeteciler Cemiyetı üaskanı Bur. . nan Felek, Dışışleri Eakanlığı na bir yazı gonclererek Yunanistan'da görevh Türk gazetecüarin can güvenlıklerinın sağlanması için Vunan makanj ları neztünde girişunierde bulunulmasını ıstedı. Yunanistan'da gorevlı Türk gazetecilerme yoneltilen, çeşitti eytem ve işlemierın 24 nısan 1982 günü ernıeni militan lann Atina'da yaptıkları gösteriler sırasında büyük boyutiara ulaştığuıı belirten Burhan Pelek, Türk gazetecüert aleyhine kışkırtıoı ve hedel göstericı yayınlar yapan Yı* nan gazetecilerınin uj'anlmasmı istediklerini açıkladı. Burhan Felek Yunanîstan'daki Türk gazetecilerin can güvenlikıeri için önlem istedi (Baştarafı 1. Sayfada) mak İçin dava açanların vekilıdir. örneğin, Urfa îkincl Tapulama Mahkemesinin 1978/68 esas ve 1980/105 karar sayılı davada avukat Adil Rastgeldi, Yusuf Rastgeldi'nln avukatı olarak, kamulaştırma kararınm iptali için dava açmıştır. Bu dava, şimdilik Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2.7.1980 gün ve 978/5774 esas ve 980/2113 karar sayılı «görevsizlik» kararı ile noktalanmıştır. Burada bir küçük parantez açıp, avukat Rastgeldi'nin dillere destan «mobilya yolsuzlufu» davasmda Yahya Demirel'in avukatlarından birl olduğunu da anımsatalîm. Gelelim konumuzun özüne: Toprak ve Tanm Reformu Yasası, Demokratik Parti Meclis grubunun başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi'nce «biçiru» yönünden Iptal edllmiş ve iptal edilen yasa yerine yeni bir yasa hazırlanması için iptal kararının, veriliş tarihlnden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştınlmıştı. Bu karar, Resmi Gazete'de 10 mayıs 1977 günü yayınlanmıştır. O güne kadar, İptal edilen yasa yerine parlamentoca yeni bir yasa hazırlanmadığı İçin yasa yürürlükten kalkmıştır. Sorun bundan sonra başlamıştır. îptal edüen Toprak ve Tanm Reformu Yasası, İptal karan İle yürürlükten kalktıktan sonra, uyuşmazlıklara «tstlmlak Kanunu» uygulanınaya başlanmıştır. Istimlak Kanununun 23'üncü maddesl ise bu konuda şu kuralı Içermektedir: tstimlak bedelinin katlleşmesl tarihtnden itibarcn beş sene içinde istimlak maksadına uygun herhangi bir tesisat yapılmayarak gayrimenkul oldugu gibi bırakıhrsa mal sahibi veya mirasçısı, İstimlak bedelini ödeyerek gayrimenkulttntt geri alabilir. Dogmasından itibaren bir sene içlnde kııllanıbnayan gerî alma hakkı düşer ve idare gayrıtnenkule dlledi^i gibi tasarruf eder.. Kamulastırıian taşınmaz malın uzerindeki «tesisatm» tümüyle bellrtilmesl gerekmez. Bu «tesisat» İle ilgili çalışmalarm başlaması yeterlldlr. Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesl'nln 29.4.1975 gün ve E. 1919 K. 9206 sayılı karannda bu görüş yeralmıştır. Kamulaştırma konusu üzerinde genls ve ayrmtılı yapıtm sahibl Yargıtay Beşinci Hukub Dairesi Başkanı Saym AH Arçak'm «Kamnlaştırma Yasası» kitabmın 1310'uncu sayfasmda da aynı görüş savunulmaktadır. Avukat Adil Rastgeldi ile Komlsyonun değerli üyesi Mehmet Velid Köran'ın açtıkları davalar, Toprak ve Tanm Reformu Yasası geregince kamulaştınlıp da üzerlerinde «tesisat yapılmadığı» ya da «verimsiz olarak işletildiği» savlanna dayanmaktadır. Eğer, açtıkları bu davaları kazanırlarsa, topraklannı geri alacaklardır. Urfa'da kamulastırıian topraklar üzerinde gerekli «tesisat»ın yapımma başlanmış, bu topraklara bugünkü para değeri ile yaklaşık 15 milyar liralık para harcaamış. 268 bin dönüm, «yağmnrlama sistemi» ile sulanmış, yalnızca 198081 yüı İçin TEK'e seksen milyon dolaylannda borçlanılmıştır. Toprak ve Tanm Reformu öntedblrler Kanunu Geçict Komisyonu, tizerlerlnde «teslsat» yapımına başlanan kamulaştmlmış arazllerin gerl ahnması davalarını önleyebilmek, bu yolla Hazlne çıkarlarını koruyabilmek İçin şu hükmü getirmistlr: 1955 Sayılı Toprak ve Tanm Reformn Kanunu hUküoıIerine göre kamulaştmlmış olan arazi hakkında, kamulaştırma tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 6830 Sayılı İstimlak Kanununnn 23'üncü rnaddesi hükmüne dayanıiarak geri alma davası açılamar... Şimdi tasannm uğradığı şu serüvene bakınız: 11 şubat günü Geçici Komisyon ilk toplantısını yapacaktır. Ancak, ses aygıth oda bulunmadığından toplantı ertelcnmlstlr. Ertelenen toplantj 24 şubat günti yapılmıştır. 24 şubat gtintt Geçici Komisyon Anayasa Komlsyonundan bu konuda görüş sormaktadır. Anayasa Komisyonu, önce «Genel olarak bu fıkra btikmtinde Anayasa'ya ve hukukun temel ilkelerine aykm bir durum görfllmektedlr» dedikten sonra «Geçici maddenin tümü ile Anayasa'ya ve hukukun temel ilkelerine aykm olduğu görüşü Komisyonumuzda çoğunluk kazanamamıştır» görüşünü benimsedlğini belirtmlstir. Yanl, on yıl stire İle kamulastırıian arazller İle ilglll geri alma davalannm açılmayacağı yolundaki madde «Anayasa'ya aykm» görülmemiştir. Tasarı, 16 mart 1982 günü Geçici Komisyona gelmiş ve bu biçiml ile Kurul'a gönderilmiştir. 1 nisan 1982 günü, «1 nisan şakası» yapıhrcasma, tasarı geri alınmıştır. Gerekee şöyledir: Baskı ve redaksiyon hataları... 8 nisan günü Adil Rastgeldi Komlsyon'da «beklenmedik misafir» olarak dinlenmiş ve bundan sonraki maddeye bir ek yapılmıştır: Açılmış ve görülmekte olan davalar bu hükme tabi değildir... Bu Adil Rastgeldi'lerln davalanna uygun bir «madde değişikligidir», «redaksiyon» değildir! Ne raslantı kl, Rastgeldi dlnlendlkten sonra, Rastgeldi'lerin açtıkları davalara uygun değlşik.likler hemen yapılıvermiştir. Geçici Komisyonun değerli Başkanı, acaba, Urfa Ziraat Odası Meclis Başkanı avukat Adil Rastgeldi'den sonra Urfa'nın yoksul köylülerinden yalnızca bir tek yurttaşı dinlemek gereğini vicdanında olsun duymuş mudur? Urfa'ya giderse, bu yurttaşlara rastgelir belki de! Urfalı Rastgeldi'Ier dinlenirse, toprak sahlplerlnden yana yasa değişiklikleri de hlç rastgele olmaz! Urfalı toprak sahlpleri bu komlsyonlarda yeralırsa bu raslantılar hlc de gaşırtıcı olmaz, hiç. hiç, hiç! GÖZLEM Memurların disiplin 'Oğlum duşta' "JBen bulaşıkta" 'Bey traşta" Hem küçük, hem ekonomik, hem de taksitle Artık sıcak susuz kalmayın. Baktemurun (Baştarafı 1. Sayfada) Sag görüşlti Baktemur'un ce zasının bu sabaha karşı ınfazı bekleniyordu. Cengiss Baktemur. 20 Şubat 1980 günü, münfesib CHP'nin Malatya Doğanşehır Gençlik Kolları Başkanı Hasan Doğan'ı tasarlayarak öldürmek suçundan Elazığ Sıkıyönetim Komu tanlığı Askeri Mahkeroesi tara ftndan Ölüm cezasma çarptırıl mışdı, öltim oezası daha sonra Askeri Yargıtay tarafmdan onaylanmıştı. santyede Baştürk'ün sorgusunu yayınlamaya devam edeceğiz. I# ŞOFBEN su" (Baştarafı 12. Sayfada) mak, nutuk söylemek, konfarons, konser lemsil töran, açık oturum ve benzerl faoliyetler düzentomek, flörev ifası sırasın da veya gör»vin Ifaaındon doloyı görevlllere veya i? orkodaşlarırra flili soldırılarda bulunmak. KURUMDAN ÇIKARMA Uyufturucu madde kullanmak, Devlet Memurları Konunu İle önfförulen grev yasası kapsomına giren eylemlerl yopmok, dlplomattk statüdsn yararlanmak suretlyle yurt dışından ma halll mevzuota göre kaçakçılık yapan fllllerde bulunmak, işysrlnde veya bağiı yerlerde aramo herhangi bir klmsenin esyasma «I koymak, bilerek postolorını oçmo gibi eylemlere kifkırtmalc ve bu glbl eylemlerde görev almak. AYLIKTAN KESME Memurun net oylığından 1/3'ünü geç memek Ozere keslntl yapılma sıdır. Amlrin «mrl veya Iznl asıimıs duyurulon ve benzerlerini kopartmak yırtmak değktlrmek karalamok yo da klrletmek, görevt gereğl verilen belgelerde lahribat yapmak tahrif edilmlş belgeleri kuilanmak veya baskalarına kullandırmok sarhos olarak göreve gelmek veya görev yerinde alkollu içki içmek, kurumlarınca kobul edilir özuru olmaksızın 23 gun göreve gelmemek, Devlete ait motortu taşıt araclarını ozel Işlerde kul lonmok. DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA İşyerlerinde vaya işyerlerlndeki eşya uzerine ideolojik ya da siyasi amaç taşıyan yazıfar yazmak, sözlü İdeolojik propaganda yapmak, resım amblem vs. yapmak, Tehdltle bir kimseyi ya da gru bu suç sayılan bîr eyleml düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, gerçek dışı delll göstermeye ya da sucu yüklenmeye zorlama, zorlanmasına kışkırtmok, güvenlik kuvvetleri tarafmdan siyasi ve İdeolojik eylemlerden aranan kisllerl fşyerınde veya işyerlne ait yerlerde bilerek saklamak veya barındırmak, 5816 sayılı Atatürk aleyhine Işlenen suçlar hakkm daki kcnuna aykırı fülleri fşlemek.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog