Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAR1 Menemen Olayı ve Kubilay 3 Bası EDERİ 125 VL. Kubilay ın arkadaşı O&retmen Kemal Ustun anlatıyor tSTEMb, AÛRESİ Turkocağı Cad 39/41 Cagaloglu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20739 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 29 Nisan 1982 Perşembe s. B>nncı Asamava Hazırlama 1001 Genehtaek Modem Matematık ModernRzık ZihındenCğzuro (Koleılerertaırlama) Beâktas. lstanhıri 6072006072 0) Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi Türkiye'yi yakmdan izliyor Okay GONENSIN bildiriyoi: STRASBOURG Tüm ilgılerin Falkland bunalıroı üstünde yogunlaştığı Avrupa Konseyi Parlamen tosu toplantısında Turki(Arkası Sa. 11, Su. 3 de) Üniversitelere bir misli fazla öğrenci alınacak ANKAKA, (Cumnurtyet Bürosu) Yüksek Ögretım Kurulu Başkanı Prof. Ihsan Dogramacı, bu yü Yüksek öğretim kurumlanna 69 bin bğrencının ahndığını geçen yıla oran la 1 kat daha fazla öğrenci alrnmasının planlandığını bildırerek, YÖK önerılerının Fakanlar Kurulu'na sunulduğu nu, buradan ve Yasama Meclıslennden geçmesı durumunda bu yıl 120 bin öğrencının Yük sek ogTPttme Rirecegmı açıkla dı Doğramacı, dun düzenlediğı basın toplantısında, Türkıye ıle bazı Ulkelerin okullaşma oran lan arasmda karijilastırma yap tıktan sonra yapılan venı dü zerüemeler ıle vüksek ogretıme alınacak oğrencılenn sayısmda artış olabüeceğmı tfade etti Ulastırma Bakanı Aysarv. Doğramacı: Öğrenci sayısını 120 bine çıkaran öneri Bakanlar Kurulu'nda Doğramacı, konuya iliskın şun lan soyledi «Vüksek Öfretım Kurumlanna bu yıl alınması planlanau öğrenci savısı geçen vılki sayı olan 6.1 binın iki katına vaklaşoıaktadır Önçorulen bu sayının ?{ bını merkezi yerleştirme sıstemıyle geıi kalanı da ÖD kayıt sistemiyle Yuksek öğretim Kurumlanna alınacaktır Bu sayıya alınacak 2 bin yabancı uvruklu öğrenci dahil değildir Bu girışlmimızle planda ongorulen hedefe ulasmak ve batta geçmek mumkun olacağı gibi açık bulunan insan gücü ihtıyacı da karşılanacaktır, f^övlekı bu gün en belirgın ihtıyaç sağlık alanında ve hekun sayısındadır. 1978 yıhnda Tıp Fakultelerine 2360 öğrenci alınraıştır. 1980 yılında bu rakam 2350 olmuştur. ÖnümüzdekJ yü 4155 öğrencinın Tıp Fakultelerine alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapasite nasıl yaratıldı? Bugiın unlversıtelerde okııyan bğrencilerin yuzde 10'i 6 büyük tiniversiteye ve ancak yuzde 30,u gerl kalan 13 üniversite Türkiye BM'de İsraiVi kınadı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararmda Israil'in Ortadoğu politikası sert bir biçimde kınandı ve bu ülkeye ekonomik, askeri ve siyasal yardımın durdurulması istendi. NEW YORK, (AjanhUr) [tirkiye, BM Genel Kurulunda tsraıl'l kınayan karar tasansı ia olumlu oy verdı Genel Kurul dün gece Israıl'm Ortadoîu'da ızledığı polıtıkayı gorüştü ovlama sonunda genel ku ııucUn Israıi ı sert bıçunde Kı nayan bır karar çıktı ve bu ul keye ekonomiiî, askeri ve sıya sal yardımın durdurulması ıstendı, başta Arap ülkelen Tur kıye olmak üzere 86 ülke ka ran desteklerken 20 uye aleyh te oy verdı, 36 ülke çekımser kaldı Karar tasarısında ABD" nın Israıi aleyhındekı kararlan veto etmesı de kmanıyor. Karara aleyhte oy veren ülkeler şunlar ABD, îngıltere, Almanya, Pransa, Avusturya, Belçıka, Kanada, Danımarka, Fınlandiya, Izlanda, Irlanda, Yenı Zelanda, Norveç Portekız Isveç, bılmdıgı gıbı Turkıye EM Genel Kurulunun 5 şubat eunkü topiantısmda, Israıl'ın Golan tepelerinı ilhak etmesmi kmayan karar tasarısma çekıra ser oy kullanmıştı. BM Tür kıye Daımı Temsılcısı Büyükelçı Çoşkun Kırca, TUrkıye'nm çekimser kalmasını, karar ta sansmın bır muttefık ulke aleyhınde unsurlar ıhtıva etmesme bağlamıştı Oylama sonunda İsraıl'le diplomatık tıcan ve külturel ilış kılenn kesümesi dngorülmuştü. mize devam etmektedir. Geçen yıl 4 universıtenln her blrlne alınan öğrencıoın sayısı 16O'ı geçmemiş ve bunların Iklsınde 100'u bile aşmamıştır. Bu unlversitelerimlze yapılan yatırım biç de kuçumsenecek blçüde değüdlr. tşte bu üniversitelere gerekli oğretim elemam saglanınası ve oğretime geçilmesi için bazı ek odenekler slınarak darboğazların aijilraası bize kapasiteyi bir misli artırnıa Imkanını sağlavacaktırj» Edasik lıselenn yanısıra Use dengi meslek okullan mezunlan ıçin bu yıl bır avnmın sözkonusu olmayacağıra bildıren Doğramacı, «Use densri meslek okulu mezunlan için vüksek öğ retime girişte herhangi bir tnsıtlama ve ayrıcalık uygulanmayacak ve tum adayiar okul çıkışı ve kol aynmı gözetılmeksizin ÖSYM puanlanna gö re Yuksek öğretim Kurumlarnıa girebileceklerdir» dedı. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezıne başvuran aday sayısmm 408 bin olduğunu, bunlardan yaklaşık 190 binın bu yıl ortaöğretımden mezun olan adayiar olduğunu anımsa(Arkası 9. Sayfada) Telsiz yasası TRT tekelini kaldırmaz ANKARA, (ANKA) tırma Bakanı Mustafa Aysan, Danışma Meclisı'nde göruşülmekte olan «Telsiz Yasasımn,» ozel sektore Radyo ve TV ıstasyonları kurma olanagı tanımadığuu soyledi. Aysan, Ankara'da düzenlediğı basın toplantısında, telsia yasa tasarısının, tıcarl telsiz KuUanımıyla, gerçek ve tüzel kışılerın telsiz kullanmalanna ılışkın koşulları yenı esaslara bagladığını belırterek «Genel baberleşme ağıyla ilgill tekel. TRTnin elindedlr. TRT tekeli, bu yasa çıktıktan sonra da devam edecektir» bıçumnde ko» nuştu (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de), Arjantin Dışisleri Bakanı: "Ingiltere her an saldırabilir,, YÖK TAKVİMİ 8 önemlı yönetmeliğin daha çıkanlması gerekıyor. Haberi 12. Sayfada ABDnin Ankara JDISK DAVASINA OEVAM CDtLDI OİSK davasına dun de Genel Başkan Aitdullah Başttırk'un sorgusııyla devam edıldı Ba^turk 5 duruşmadır siiren sorgusunun dunkü bblunıunde de kendısine yoneltilen soruları yanıtlndı Fntosrrafta Bastıırk'ıı snrpıısu ırın kur«m\p ffelirken goruluyor. Evren bugün Erzincan'a gidiyor ANKARA, (CumhurlyM Burosu) Devlet Başkanı ve Genelkurmay BaşKanı Orgenerol K«nan Evren, 3 Ordu Komutanlığının Koordınatorlüğünde ıcro edılen «Orgencral Kazım Korabekır82» Harp Oyununu ızlemek uzere bugün Erzınran o g decek Cvren ve beraberındekı MGK uyelerı 1 Mayıs'ta Ankara yo oonecekler FcClkland havadan da tam ablukaya alınıyor • Ingiltere, ctıma aksammdan başlayarak Falkland adalarının bulunduğu bolgenin deniz ve havadan «tam ablukaya alınacağını açıkladı. • Guney Georgia Harekatı sırasında tutsak edilen Arjantînli asker oldu. Amerikan Devletleri Teşkilatı, Arjantin'in Falkland Adalan üzerindeki egemenlik baklanm kabnl ettl. Dış Haberler Servisl Arjantin Dışisleri Bakanı Costa Mendez, Amerikan Devletleri örgütü (OAS) topiantısmda, yaptığı konuşmada, Ingiltere'nm 48 saat içmde Falkland adalarına saldırabıleceğını soylerken, Londra hukümetı Falkland adalarının bulunduğu bolgede 321 km. ge(Arkası Sa. ıı, Sü. 5 de) Idareciler. Dernegi, Fransız Elciliği'ne siyah celenlc bıraktı ANKARA (CumhuriyetBÜ» rosu) Türk idareCıler Derneği yonetıcılerl dün Fransız Buyükelçıliğmin ka pısına siyah bır çelenk koy du Atatürk ve terorist eylemler sonucu yaşamını yiı tıren dıplomatlar ıçin say* gı duruşunda bulunuldu. Dernek Başkanı Aydemir (Arkası 9, Sayfada) neler anlattı ?. >12Eylülden ıkı gün sonra Ankaraya uçuyordu u B.EİCİSİ Baktemur'un idamını MGK onayladı • Sağ görüşlü, sanığın cezasırıın bu sabaha karşı infazı beklemyordu ANKARA (a.a.) Oanışma Meclısı tarafından kabul edilen, MGK'ca onaylanan «Cengiz Baktemur hakkındaki olunı cezasının \erine getirilmesine dair kannn» dunkü Eesmı Gazete'nin mukerrer sayısmda yayınlandı. (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) "Güney Georgia da sürpriz ve kesif önemli rol oynadı,, Dıs Haberler Servisi NATO askeri yetkilüerlne gore, Ingılız'lenn Guney Georgia Adası'nı bu denlı kolaylıkla ele geçırmelennde, «sürpriz saldırı ve mükemmel keşif operasyonu» çok önemlı rol oynaaı «New York Times» gazetesının NATO askeri kaynaklanna dayandırarak verdığı habere gore, (Arkası Sa. ıı, Sü. 4 de) Kılavvız kaptanlar gdrüşlerini açıkladı Dünyanm en zorlu deniz geçidi: İstanbul Boğazı. 9. Sayfada Baştürk: Sıkıyönetimin şahsını değil, siyasi iktidarları elestirdik | DISK Genel Ba^kanı sorgusunun 5'inci gününde: «DÎSIPte demokratik susyalist de vardır, sosyal demokrat da; CHP'li de. AP'li de. Kitle örgütü olmanın gereği budur.» tstanbul Haber Servısi DÎSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, sorgusunun beşlncl gününde soruları yanıtlarken Türki ye'nin ekonomik bakımdan emperyallzme bağımlı, kapitallst ekonomlnln uygulandığı bir ülke olduğunu söyledi «Türkiye'de bağımlılıgı siyasi iktidarlar getiı mlstir» dedi «Çıkar çevrelermin ve onların siyasi iktidarlarının, ekonomik, sosyal, siyasal bunahmların yarattıgı tepkileri bastınnak îçin askeri yönetimler istedlğini» vur gulayan Baştürk. DlSK'in sıkıyo netime karşı çıkmasının nedenle .rini açıklarken şunları soyledi: «Sıkıyönettm uygulamaların (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) • ERGUN BALCI'NIN «FALKLAND MAÇI. YAZISI; 3. SAYFADA. Kamulaştırılan arazi için 10 yıl geri alma davası acılamayacak Toprah ve Tarım Reformu On Tedbırler Yasa Tasarısı DM'de, geçıcı komısyonun karşı çıkmasına rağmen 64 oyla bemmsendı 22 uye red, 4 uye de çekimser oy verdı Oztrdk, 118'ıtasarınınkomisyonda bulunduğu lZgunıçın de olmak uzere 316 gerı alma davasımn açıldıgını bıldır~ dı ve 'Sozlerım bazılarınınuykusunukaçıracak* dedı. valar da bu hukme tabi olacak. 90 üyenin katüdığı oylamada 64 Uye kabul, 22 red ve 4 çekim ser oy kullanıldı. Tasannın tümü üzennde sdz alan Uyeler, tasarıya ilişkm goruşlennı açıkladılar. Bu arada geçıcı komısyon üyesi Necdet Gebeloğlu, komısyonda Urfa Zıraat Odası Meclis Başkanı Adil Rastgeldi'mn dınlenmesi kararının komısyonda ıttıfakl» alınmadığını soyledi Komısyon (Arkası Sa 11, Su. 1 de) ANKARA (Cıımhuriyet Biıro8U) Toprak ve Tanm Reformu ön Tedbırler Yasa Tasarısı Danışma Meclisi'nde dün uzun gorıişmelerden sonra hükümetten geldığı şekliyle kabul edildl. Kabul edilen tasarıya gbre, Toprak ve Tarım Reformu Yasası hukümlenne göre kamulaştırılmış olan arazl hakkında kamulaştırma tarıhın den itıbaren 10 yıl sureyle geri alma davası açılamayacak. Açılmış ve gorülmekte olan da yakında Cumhuriyeltc CHP'li parlamenter daha ifade verdi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Münfesıh CHP'li parlamenter lerln Ifadelerınin alınmasıno dün de devam edildi. Asker' Savcılıkta 16 eski parlamenter Ifade verdl. * MHP avukatlarının yaptıâı suc duyurusu ve diğer bazı soruşturmalarla llglll olarak Ka delerıne başvurulan eskl parlomenterler şunlar: Erol Çevlkçe, Nurettln Karsu, Rıza Polat, Teoman Köpru lüler, Kemal Tabak, Şükrü Bu tun, Gunduz Okçun, Alişan Canpolat, Solçulc Elverdl. Seto hattln Öcal, ismet Çanakcı, Hayrl Elcıoğlu, Celal Ertug, Faik Özturk, Ismall Akın, Cavlttln Yenal. öte yandan CHP Konya es kl Milletveklll Yücel Akmcı'nın da dün Ankara Sıkıyönetım Ko mutanlığı (1) Numaralı Askerı Mohkemeslnde Nevşehlr olayı ıle llgıll ıfadesl alındı. Akıncı'nın haziran 1980 tarıhınde Nev şehlr iı Başkanı Zekl Teklner ın cenaze torenınde uğranılan saldırı sonucunda bel kemlği kırılmıştı. Radyo çağrı yayınladı GOZLEM UĞUR MUMCU Neden" Rastgeldi? ofeqrtarm ardmdafci Julia Son yıllarda hadınlarm siyasal yaşamda etkinliklerı çoğaldı. Pohtika estuden erkeğe özgrü bir meslekti. Artıh kadın başbakanlar ve oarti liderleri çoğaldı. Ne var ki yazımızm başhğı bir başbakan yo da partl liderinin değil bir filmin adıdır Istaribul sinemalannda oynayan Julia, Istanbüllulara çok şey söyleyebilecbk bir hlmdir. Unlü yönetmen Fred 2innemanr.'m yapıtmda, yaşadı ğı toplumun en aeçhin kesımınden gelen Julıa'mn öyküsü arilatılmaktadır. Uşaklarla hizmetçılerle donanmış görkemli şatolarda yetismış Julia, I93fflu yıllarda tıp bilımine bağlanıp doktor olmak isterken, hendisini birden bire demokrasi ve dikta ço••• (Arkası Sa. 11. Su. s de) Prof. Fırat evinde bıçaklanarak öldürüldü ANKARA, (a.a.1 Hacet tepe Oniversitesi Tıp FalriUtesi göz bölümü ögretlm üyelerinden Prof. Dr. Tanju Fırat (49) önceki gece 2330 sıralannda Gaziosmanpasa Geçen nisan ayının 4'ünde Toprak ve Tanm Reformu öntedbirler Kanun Tasansı, Geçlci Komisyonu'nda Urfa Ziraat Odası Meclis Başkanı Adil Rastgeldi dinleniyordu. Komisyon Başkanı Turgut Yeğenağa, Rastgeldi'yl Komisyon'a çağınnı§tı. Bu çağndan Komisyon üyesi ve Urfalı toprak sahibt Mehmet Velld Koran da çok hoşnuttu. Nasıl olmasın ki, tasarıya eklenecek bir satırla daba önce kamulaştırılan topraklanm geri alma olanağı doğacaktı. Adil Rastgeldi, aynı zamanda avukattır; toprak sahibidir ve de Toprak ve Tanm Reformu Yasası gereğlnce kamulaştuılan topraklan gerl al(Arkası 8a. 11, Sü. 7 de) Olen kuduz köpeğin ısırdığı 15 kişiden 9'u ası icin basvurdu İstanbul Haber Servisi Bostancı Içerenkoy'de kuduz dan ölen bir yavru sokak köpeğmln yaklaşık 15 kışlyi ısırdığı belırlendı. Bunlardan 9'u dün radyodan yapılan ınons üaerine aşı oldular. Diğer kışılerden bir haber alınamadı. Sokak kdpeği olmasına karşın hayli «sevimlU görünen köpeğin ilk saldınsmı 24 nisan günü tçerenkby Oto Sanayi Si testndeki kaportacı Kazım Oz can ve çevresindekl ışçılere yap tıftt anlasıldı Yöre calısanları ayaklan altında kendılerlne «dalaşan» kopeğı fazla cıddıya almadılar. Kopeğın daha sonra kı günlerde çevrede her onune gelene saldırdıgı goruldü Kaportacı Kazım özcan, du rumdan kuşkulandı ve kudua olduğunu sandığı köpeği yakalayarak oncekı gün Pendık Vetennerliğine gotürdü. Ancak köpek dün öldü, kuduz olduğu da Pendlk Mikrobiyoloji Enstıtüsunde saptandı Olay üzertne vetennerlik du(Arkası Sa 11. Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog