Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

28 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 (Baştarafı 1. 8ayfada) Tedavl Yardımii gibl gözüküyor. «Madde 209 Devlet Memurlan İle Dün Mısır'da yine tatildi. Bu eşlerinin veya bakmakla yukumlfl olduk kez tatilin nedeni, Sina'nın alan ana, baba ve aile yardımı ödeneginavatan topraklanna geri dönüşU. ÎM gün önce, İsraU'in Sine müstehak çocuklannın hastalanmalana yı boşaltması nedeniyle ha n halinde. evlerinde veya resmi veya yat, gunluk hayat zaten tatlle özel sağhk kurumlarmda ayakta veya girmişti. Ondan iki gün önce yatarak tedavileri kurumlannca sagde cuma günü haftalık resmi lanır. Ancak tedavi giderleri ile yol mas tatildi. Kahire'liler dün yine raflarınm ödenebilmesi için, tedaviye NU kıyılarma ve parklara yaresmi tabip raporu ile lüzum gösterilyıldılar. Evlerde ve açtk kalan mesi şarttır.» dükkânlarda ise günun en önemli konusu, îsmailiye'de oy Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Yasasınanan Kahire'nin ElEhli ile İs mn 18. maddesinin (c) bendi uyannca: maüiye takımlan arasmdaki «c) Kanunlan gereğince saglık kurum:.M..*.v futbol maçı idi. Bu maç Mısır'larmda yatarak veya ayakta tedavi mak lılar için çok şey ifade ediYılmaz ŞBPAL sadıyla (Aile Fertleri için ikâmet mayordu. Çünkü eğer ElEhli ma halli dışma) gönderilenlere, gidiş ve dö çı galip bitirirse ezeli rakibi Zamalekin üzerine bir puan nüşleri için yol masrafı ve gündelik öfarkla tırmamp Uderlik koltudenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta ğuna oturacaktı. tedavi süresince gündelik ve ikâmet etHASTALIK DURUMUNDA Kahire öyleslne kalabahk blr tikleri yer ile tedavi kurumu arasındakent ki, tatü gunü bile herhan YOL GİDERİ VE ki mutat taşıt ücreti aynca ödenir.» gi başka bir kentin gUnlük can Yasalann bu acık hükümleri karsıh hayat temposu Kahire'de bo GÜNDELİKLER: smda, size tedavi amacı ile yapılan yol zulmuyor. Cuma günü herkes tatiı yaparken, ülkenin 44 milgiderleri ile gündeliklerinizin ödenmesi yonluk nufusunun 4 milyonunu gerekir. SORUı Harcırah Yasası'na gSre köy oluşturan Hıristiyan KipÜler de ilkokul veya ortaokul öğretmenliği dükkânlannı açıyorlar. Pazar yapan bir memur hastalandığmda «yergünü de tersi oluyor tabü. DUn leşme yerinde» doktor olmaması nedede birçok dükkân açık, buna MİRAS BIRAKANIN karşüık kamu işyerleri tatüniyle, okul müdürlüğü veya tlköğretlm BORCU: deydi. Bu kez tatil biraz uzaMüdürlüğünce, ilçeye gönderilir. Örneyacak gibi. Yanı önümUzdeki gin benim bulunduğum köy ilçeye 30 cuma günü resmi haftalık tatü km.dir. Hergün ilçeye taşıt da yok. Özel olduğu için, bugun ve yann «Miras bırakandan alacaklı olanlar araba tutup gitmek zorundayız. Bu da kamu lşyerlerlnde «kaytarma» alacaklarıni: isterlerse mirasçılann cümayn harcama gerektlriyor. Köye göreveguiminin yaygm bulunduğunu lesinden, isterlerse mirasçılardan yalli olarak gelen llçe memurlan harcı«istihbar ettikj. rah ve gflndelik almaktadır. Bu duruma nız birinden istiyebilirler.» (Yargıtay 3. NASIR1N İZİ YOK Kahire'ye geldiğimizden b» göre tedavi amacı ile İlçeye gönderilen Hukuk Dairesl). ri bol tatil gününden biz de öğretmene yol ücreti ödenip fidenemiyeyararlanıp kentin sokaklarmı ceğinln bildirilmesinf dilerim. Not> Bu arşınlıyor, oraya buraya girıp Sorunlannızla ilgili mekfnpile atanmadan Önceki görev yerimde bu çıkıyoruz. Dikkatimizden kaçdurumda yol ücreti ve gündelik alıyorlannızı «Çalışanlar... Sorumayan, hiçbir yerde Mısır'm duk. Harcırah Yasası iller arasında ayUnlU liderı Nasır'ın fotoğrafılan... Sorunlan...» PK. 246 n ayn mı uygulanıyor? nm, posterlerinin, kitapçı serÎSTANBUL adresine yollagilerinde büe hakkında yazüH. ERtKLt mış kitaplaruun, biyografilerin yabilirsiniz YANTTı 657 sayılı Devlet Memurlan bulunmaması oldu. Buna karYasası'ndan; şüık, şimdiki Devlet Başkam Hüsnü Mübarek kadar ounasa bile Enver Sedat'm resimleri birçok yeri süslüyor. Kimı Mısırüya göre, Nasır tarihe kanştı, öleli çok ol(Bv!ştarafı 1. Sayfada) du. Biraz daha sıkıştudığı(Baştarafı 1. Sayfada) yardımda bulunmamasırun ekonızda, Mısır en kötü dönemim 5, hayır diyorlar. Konuşabm, nomik nedenlere dayandığını suz bir tepki sezinleniyor. yani 1967'nın utanç verici heTürkİş yöneticilerine göre, ga seleyi konuşarak çözellm bildirdi. zeteciler Türkİş Genel Kuru zimetini ve en agır ekonomik roruz, hayır diyorlar. Lalu'nu bir «Seçim Kongresi» gi sıkmtıları onun zamamnda yaf'e Uluslararası âdalet Dtvaşadı diyorlar. bi görüyorlar. Bu iddiayı en ıa gidelim, diyorlar. Nasır'ın iki întt.irımrH kimse (Baştarafı 1. Sayfada) ileri götürenlerin başmda Türk iiyoruz, Lahey sorun siyasiolarak tutuklanan tstanbul Ba îş Geneı Başkam İbranün De inkâr etmiyor: ', taraflar kendi aralarında Süveyş Kanah'mn mülilaşsın dlye karar veriyor, Yu rosu Başkam ve gazetemiz avu nizcier bulunuyor. Teksit Kong leştirilmesi, uistan olmaz diyor. Kıt'a sa katı Orhan Apaydın'm tutuklu resi'nin dün öğleden sonraki Ingiliz egemenUğine son niığını bölelim diyoruz, gene luk durumuna avukat Burban bölümünde hazır bulunan De verilmesi. Apaydın taratmdan verilen di nizcier'in kendisini koridorda naa diyorlar.» Sedat'm katkılan İse Mısır1yakalayan gazetecitere yanıtı rürklye'nin kendlslne uzaa lekçelerle itiraz edilmiş Burhan şu oldu: lılann gözünde en azından ı dostluk elini hiçbir vakit Apaydın'ın 16 mart'ta Milli Sa koyu Nasır'cüann ve ner lki«Daha az rüya göriin.» 1 çevtrmeyeceğim, ancak u vunma Bakanlığı Askeri Adalet Yani Denizcier'e, göre gaze sine de muhalif Islâmi grupla Işleri Başkanlığı'na çektiğl 3 & haklanndan da hiçblr fe1 rm dışında daha fazla. sarlık yapamayacağuu, Pa sayfalık telgral ve 18 mart'ta tecüer rüyada gördüklerini yaSedat, Nasır zamamnda var ndreu'nun bunu anlaması ge 1* Ordu ve Sıkıyönetim Komu zıyorlar bu da bir görüş tabıi olan iç baskıyı hafifleten adam Şimdiye değin Türkîş Genel ctığıni söyledi. Eayülken, Yu tanlığı'na verdiği 6 sayfalık diolarak biliniyor. En önemlisi rustan'ın yeniden NATO'nun lekçe gazetemlzde haber ola Kurulu'na ilişkin görüşlerini 1973 Savaşı'nm, 1967 Savaşı'açıklamaktan çekinen ya da ceri kanadına dönrnesinl sag rak yayınlanmıştı. «herkes yerlni korur» biçimin nm utancmı bix ölçtide silen Askeri Savcılıkça hazırlanan an Rogers Planı'nın halen 1977 Ekim Savaşı'nm kahrama ada bulunduğunu, bu pla iddianamede, Burhan Apaydın' de yamtlarla yetinen Sadık Şi m olarak anıhyor. Bundan da ın dilekçelerinde askeri ha de, ilk önemll çıkışını, Tekslf ı öngördügü Larıssa kararönemlisi, bugün Mısır'm bağiırnn hâlâ lninılma/^igıp] goy kim ve savcıya, yardnncı sav Kongresi'nde yaptı. Kongrenın rına dönen Sina'nın kurtarıcısı cıya hakaret, iftira attigi, dünkü bölüroünde konuşan ŞiII MGK'nm 52 nolu kararma ay de'nin en vurucu sözü şuydu: olarak kabul ediliyor. Bunu ön ;EVİK KUVVEI «Sadık Şide ayrüsın diyenle ceki günkü konuşmasında Hüs 3ayülken, Körfez bölgesinin kın davrandığı, Okay Gönennü Mübarek da önemle vursin'in de bu suçu yaym yoluy rin amacı ideolojiktir.» mnulmasında TUrklye'nln B6 guladı. Sadık Şide, Teksif Genel Ku la işlediğl iddia edilerek 3 yıl)i bir rol üstlenebüeceği şek Bu arada, E1EM1 Ue îsmarulu'nda yaptığı konuşmada za dan 18 yıi 8 aya değin değişen deki bir soruyu, hiçbir yaniliye maçuun skoru belli oldu. anlamaya meydan verüme bapisle cezalandırılmalan iste man zaman sinirlendı. Şide'ye İlk devresi 00 kapanan maçı göre, Türkİş Genel Kurulu ön ısi için agık bir şeküde ya niyor. Yazı îşleri MUdürümüz O cesi yazılanlar Türklş'i «par EiEhli 2n kazandı. Böylece layacağını bUdiıtU, ner şeyElEhli ezeli rakibi Zamalek'Q önce Türkiye'nin Körfez kay Gönensin ile Avukat Bur çalamaya ahtetmiş kişilerin» in bir puan üzerinde önümüzlgesindeki zengin petrol ya han Apaydın'ın yargılanmalan çıkardıkları söylentilerdi. Şide, İCFTU'nun Idam iste deki haftaya lider giriyor. dannın korunması ve muh na cnumuzdeki günlerde Sıkınel bir saldırının pusküıtül yönetim 1 nolu Askeri Manke miyle yargüanan 52 sendikacı hakkında Turkİş'in herhangi îsı için Amerika'nın oluştur mesi'nde başlanacak.. bir girişimde bulunmaması ha ğ u Acil Intikal Kuvvetine linde, Turkİş'in bütün teşkila (Baştarafı 1. Sayfadc) evik Kuvvet) Türkiye'nln katmı reddettiğinl söylemesi üzemasının söz konusu ninm^ı. (Baştarafı 12. Sayfada) rine, Tekslf Kongresi'nin dele sinln iki kez uygulanmasıyM söyledi. da konut kredlsl vermistir. Ay geleri şide'yi alkışlamaya baş la 6 ay hapis cezasına mahIIÇAK TİPLERİ kum edilmesi isteniyor. ESorular üzeruıe TUrklye'nln rıca Ordn fardımlasma Kurucevit bu davada tutuksuz HATIR İÇİN İKİ KELİME erinde durdugu uçak tipleri munun, Istanbul, Ankara ve lzmir'de bugüne kadar yaptırdıTeksif Kongresi'nin ilk gü yargılaıuyor. ı F16 ve F181er olduğunu Öte yandan Ecevit halen ıklayan Bayülken, Türk do ğı konut sayısı ildbini aşmış nlinde Şevket Yılmaz açış koııuşmasının bir bölümünde ds ikl ayn soruştunna nedenmasınm NATO çerçevesinde bulunmaktadır. 1981 yılı sonu ltibarlyle S.5 Şide'yi eleştJrmişti. Yılmaz, de niyle tutuklu bulunuyor. Ezı yükümlülükleri bulundunu, ancak Sovyet filosu tle milyar TL. olan kurum varlı legelere «bize görevintz bittl cevlt, Norveç'te yayınlanan emj sayısı bakımından bir ğının yfizde 53'ü oraıuna va dersiniz, yeni yöneticüere devr bir gazeteye demeç vererek itliğe ulaşmanıa» düsttnül ran 4.5 milyar liralık kısmı, ko ediniz» dedikten sonra, şunla MGK'nm 52, Türk Ceza Yaîyeceğini, bunu ancak sü nut kredisi olarak üyelere ve n söylemişti: sasının 140. maddesine ay«Ne olur? Sayın bakamnuzm r güçlerin tasavvur edebile rilmlş bulunmaktadır. 1982 yıkırı davrandığı savıyla, bir lında ise, konut kredllerine sık sık arttırdığı, sosyal yarğtni söyledi. tSLAM ÜLKELERİ toplam 1.6 milyar TL.lık fon ay dımlarla birlikte 16 bin lira ta de Hollanda Televizyonu vandan emekli olarak, bazı iş muhabirine yazdığı mektuBayülken îslâm ülkeleriyle rılmıştır. Bu mlktar kurum şkiler konusunda da çöyle varhğının yaklaşık yüzde 19'u verenlerünizin tabiriyle beylik bun BBC'de yayınlanmasıymuştu: nu, üyeler üzerindeki mesken ya da ağalık hayatını emekli la MGK'nm 52 numaralı likle sürdürürttz» bildirlsine aykırı davrandığı «Tıpkı sizlerin yaptığı gibl fonu baklyesinin İse yüzde 35.5 Şide, dünkü konuşmasında savıyla iki kere tutuklanunu teşktl etmektedir> lâm ülkeleri İle ekonomik tbu konuşmayı da ammsatarak, mıştı. Bu konulardaki soSorunun hallinde devletin .kilerimizi geliştiriyoruz. Ba«11 yıldır bekleyen sosyal koı bir NATO fiyesi gösterln yardım ve desteğine büyük çap nutlann büyük bir bölümü ta rugturmalar halen sürüyor. CHP'LİLERİN tFADELERt , bütün İslâm dünyası Ue ta ihtiyaç olduğunu da belirmamlandı. Buıüafdan 127 ko1 ilişkiler içinde olmasın. Biz ten GörmUş daha sonra şöyle CHP soruşturması nedenut Teksif üyelerine aittir. Sa ı lâik bir ülke olarak İslâm konuştu: ym başkanın buna ilişkin üç niyle kapatılan CHP'nin ba nnferansı'nın toplantılarına «Bu gerçeğin bilincinde ola laf etmesini tsterdim. Yanlış zı eski parlâmenterlerinin ıtılıyor ve kararlara, Anayasa rak atılan ilk önemll adım, nu söyleyin, ama yapüan işler ifadelerl pazartesi, çarızın amir hükümleri müsaa 2487 sayılı Toplu Konut Yasa de de batır için İki kellme e şamba ve cuma günlerl a: ettiği ölçüde iştlrak ediyo sının çıkanlmasıdır. Bu yasa, din. Benl teşvik ederseniz, ben hnacak. Bugün lfadeleri a12.» devletin konut sorununa çö aslan kesilirim» dedi. hnması beklenenler arasm Milll Savunma Bakanı, Tür züm buuna kararlıhğının bir Sadık Şide, sürekli eleştirü da Celal Ertuğ, Hasan Feh ye'nın Jandarma kuvvetleıi müdecisidir. mesinden de yakınarak «kötü i birlikte 700 bin askeri siBumın yaısıra, Avrupa İskan kisi» ilan edildiğini büdirdi. ıni Güneş, Nurettin Karsu, h altında tutan bir ülke ol Fonu ve muadili diğer bazı ku Kendisine yapüan eleştlrilerin Yaşar Ceyhan, Erol Çevikığuntj söyledi, ancak vecibele ruluşlardan sağlanacak fonlar ne kadar yanlış olduğunu vur çe, Teoman Köprülüler ve ni yerins getirmek için de ile, gelecekte üyelere toplu ko gulamak içinde Şide, şu örne tmadettin Elmas bulunuıvvetlerimizl modernlze et nut konusımda daha başanh ği verdi: yor. Cuma günü de Ziya emiz gerektiğtni belirtü, A ve yaygm hlzmetler götürül«Sadık Şide kStüdfir ama bir Müezzinoğlu ile Sım Ataerika ve Federal Almanya dı mesinin imkanları dahllinde lay ifade verecekler. nda kalan diğeı; NATO ülke gerçekleşeceğine yürekten inan başka Genel Sekreter gibl met resi ile yakalanmadı.» ADRESLERt İSTENDÎ rinin Türkiye'ye'daha fazla maktayını.» Sadık Şide'nin bu sözleri alÖte yandan kapatılan Kurum Genel Müdürü Ka kışlarla karşılandı. CHP'nln 1 ve ilçe başkanla 1 zım Yüksel ise şöyle konuştu: rmın Sıkıyönetim Savcılı«Kozyatağı Sitesi 19791982 (Baştarafı 1. Sayfada) ğınca adreslerlnin istendiJk hareketlerin acıklık kazan faaliyet programında yapunmı (Baştarafı 1. Sayfada) ğl öğrenildi. planladığımız 832 konutun İsEdinilen bilgilere göre, racağı belirtlliyor. Bilindiği tanbul bölümünü tesldl etmek Bon verdi. bl, 1973 yılında da Marsilya' tedir. 288 konut 1980 yılı soGüney Kore Devlet Başkam kapatılan MHP'nin suç du adlan geçen 3 Dir Ermeni anıtı acılmış, nunda üyelerimlze Ankara'da Chun Do Van, olaydan büyük vurusunda jnu protesto eden dönemln tesllm edilmiş bnlunmaktadır. uzüntü duyduğunu beUrterek, parlamenterlerin 15'er kişi jrk Buyükelcisl Hasan Esat İzmir'de inşaası son aşamaya ölenlerin yakmlanna başsağlığı lik gruplar halinde seçim dlledi. bölgelerinin alfabetik sırası ık merkfi^e dönmüş ve uzun gelmiş olan 237 konut da kısa Güney Kore Radyo • Televiz na if adelerinin almması sübir süre sonra tiyelerimize tes r süre Parıs'e büyükelci gön yonu polis Wco Bum Kon'un lim edilecektlr. jrilmamiştl. gece saat 21.30'da Kungyu kasa rüyor. 260 konuUuk bu iklncl kıs basında elindeki iki tüfekle sa Bu arada suç duyurusun Fransa'nın Sosyolist Başbaını Perre Mauroy'un resmi mın yapunına 1979 yıhnda baş ğasola ateş etmeye başladığı da adlan bulunmayan eskl lanmış olup, inşaat kurumur ziyaret lcin Kanoda'do bu nun da ortak olduğu, OYAK • m, elindeki el bombalanm ta parlamenterlerin de ifade nduğu sırado kendisine ve Kutlutaş Şirketi tarafından sanlann üzerine attıgun bildir için çağnldıklan öğrenildi. çok 3İet eden İcişlerl Bakonı Gas çağdaş bir teknolojl olan Tü di. Belirtüdlğine göre Bum son sayıda insanı öldürdükten BULUT ıne Deferre, 24 Nisan tarihın nel Kalıp slstemiyle yapılmıs ra kentten kaçta. Polisin ardı9 bir acıklama yaparak huku tır. Çağdaş teknolo.1I kuUaıul na düşmesi Uzerlne bir çiftliğe ELEKTRONtK etinln Ermenllere her turlü masıyla nitelik yönünden ben enğmdı ve burada 2 kişiyi daha TV, radyo, teyp, video, ssteğ! vereceğinı açıklamış zerlerinden üstün, fiyat ySnün öldürdükten sonra bir el bomtamir ve bakum ltlnayla . Fransa'da Marsllya'dan son den ise benzerlerine oranla u bası patlatarak tntihar etti. yapmr. (Evlere servls varBura*un arkadaşlan polls me j Paris'te de bir «Ermeni Soy cııza mal edllmlşlerdlr. dır.) Çalışma saatleri 08.00Hızlı ve düzenslz bir kentleş murunun olaydan kısa bir sürımı» anıtının acılmosıno ta23.00. me siireci Içinde biılunan 01 ra önce kansı İle kavga etmiş ıftor olduğunu bellrten Defer MEHMET BÜIDT kemlzin önctnll somnlanndan olduğunu ve olay sırasmda da >. Ermenilerin dovasını des btri olan konut aorununun çfi çok içmlş olduğunu açıkladüar. Yeni Sular Cad. No: 88 »klemekle birllkte, teröre baş zümttnde 2487 sayTİı Toplu Ko Bu olay Uzerlne, İçlşlert Ba SARIYEB / İST. jrulmoeına karşı olduflunu da nut Yasasını çokflnernUbir « k«nuun görevlnden istllm sllrtınliftt, dun olarak förmekteyls^> tMllıtlkU Mısır Caltşanlar... Soruları... Sorunlan... NATO Zirvesine Ulusu gidecek (Baştarafı 1. Sayfada) tadır. Cumhuriyet Başsavcısı'nı basm özgürlüğü konusundaki duyarhğmdan öturu kutlar, bu çabasım başka basm davalarında sürdürmesini de dileriz. Olaydan alınacah bazı derslerin bulunduğunu ve bir eleştiriye gereh olduğunu da göruyoruz. Türkiye'de basm davalarında çift ölçü hullanılmakta, bazı davalar sivil Adliye kesiminde, bazuan Sıkıyönetim Mahkemelerinde kararlara bağlanmaktadır. Bugün cezaevlerinde basın suçundan ötürü yatan hükümlüler vardır. Bir örneh olarak Lütfü Oflaz'ı gösterebiüriz. Cazeted Lütfü Oflaz, bir yazısından ötürü Sıkıyönetim Mahkemesi'nin verdiği kararla hapse mahküm oU muş ve Yargıtay yolu feapah olduğundan Kızılcahamam Cezaevi'ne gönderilmiştir. Şimdi ceza süresini doldurmak için günlerini saymaktadır. Demeh ki Türkiye'de bann davalan konusunda 2 alan vardır. Birisinde gazeteci temyiz hahkına bile sahip değildir. Mahkemenin kararı denetlmden geçmeden hemen uygulanmaktadır. tkinci durumda ise Yargıtay'm bütün denetim yollan ve aşamalan açıktır. Son aşamada Türkiye Devletinin Cumhuriyet Başsavcısı yetkilerini hüllanmakta ve ceza yerinde görülse bile erteleme Yargıtay Genel Kurulu karanyla olanah kazanmaktadır. Bu iki uygulama arasmdaki uçurumun giderilmesi adalette gerekli eşitlih ilkesi açısından sağlanmalıdır. Kanun koyucunun bir an önce bu konuyu ele almasında toplumun vicdnnı ve adalet kavramının gereği bakımından yarar görüyoruz. (Baştarafı 1. Sayfada) Gerek Bayülken'İn Perle'u kabulünde, gerekse görüşmeler sırasında basına herhangi blr acıklama yapilmadı. ABD'li yetkiUler. toplant'.da iki ülkeyi Ugilendirea güvenlik konularının ele aIind7ğını bildirdiler. Türk yeik'Iiler ise. toplantıda, tW Olkeyl güvenlik açidindan ilgilendiren Türkiye ve böigedeki siyasi, ekonomJk kcnular ile bunlarla Ilgiü son gelişmelerin ele alındığ;nı açıkladılar. Bir Türk yetkilisi. söztonusu grubun ABD'nin te* • llfi ve Türklye'nin uygun görmtsi üzerine oluştuıuUugu bildirlldi. Aynı jetkili «Topıantının amacı NATO çeıçe\esinde çok taraf'ı güvenlfk konuları ile uzun va dult gttvenlik konularınm göirten geçirilmesidir» ded). Yîne bu yetkilinin verdiği b';giye göre, dün Ankavi'da toplanan Grup Savunma îştiııiği Anlaşması ç«3rçevesiiae kurulmuş bulunan ifeiî" komisyonlan ortadaa kaidırmayacak, onlanu dı?A.da bir organ olarat görev yapacak. Türk ydtkillı«r, Savunma Grub'trjf aöveye girmesiyle iki ü<xe arasmda güvenilk konula•ındf.kl çalışmaların hız•or>rtjrılmasının amaçlandiSJOI böylelikle karar verme süreclnde zaman kaybınuı önl'îieceğini belirttiler. Türk ABD Ortak Savunma Grubunun toptantısmda bölgedekl gelişıaelerin stratejik açıdan genel bir değerlendirmesinln yapılması, Mısır'm Slna'dan çekilmesiyle ortaya çıkan du rum üzerinde görüş alısverişinde bulunulması bekleniyor. Türk tarafı, toplantırta Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaçlarım uzun dönemll bir yaklaşım içinde gündeme getirecek ve 1983 mali yılı için ABD'nin öngördüğü 450 milyon dolarlık yardımın Türk ordusunun ihtiyaçlarım karşılamaktan uzak olduğunu duyuracak. Toplantıda ele almacak blr başka konuda, haien Türk ve ABD askeri makam ları arasında müzakere edilmekte olan ve Türklye'deki askeri havaalanlannın modernlze edilmesinl öngören yeni anlaşma olacak. Bu konuda imzalanacak mutabakat belgesi (me morandum of understanding) ile ilgill görüşmelerln son zamanlarda ağırdan git tiğl edinilen bilgller arasm• Bazı NATO ülkelerinden gazetecilerle görüşen Mil li Savunma Bakanı, Tür kiye'nin Çevih Kuvvefe katılmasmın söz konusu olmadığmı yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Haziran ayında Bonn'da yapılacak NATO doruğunda Türklye'yi Başbakan BUlend tJlusu'nun temsil edeceği bildirlldi. Dışişleri Bakanlığı sözcösü Büyükelçl Nazml Akıman, dün gazetecllerin bu konudaki sorulannı yanıtlarken doruğa Başbakanın katılmasmın keslnllk kazandığım açıkladı. ULUSÜ tSTANBULT>A Başbakan Bülend Ulusu, bugün saat 13.45'de uçakla Ankara'dan Istanbul'a geldi. îstanbul'da bir hafta ka lacağı öğrenilen Başbakan Bülend Ulusu'nun 4 mayıs salı günü Ankara'ya döneceği bellrtlldi. Türkmen Strasbourg'a gitti ANKARA, (Cumburiyet Büro BU) Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Konseyi Ba kanlar Komitesi toplantısına katürnak üzere dün Fransa'nın Strasbourg kentine gitti. Türkmen, hareketinden önce Esenboğa Havaalanında yaptığı açıklamada, toplantıda Avrupa da işbirliğinin geliştirümesi ve DoğuBatı ilişkileri konulannm görüsüleceğini söyledi. Top lantuun gündeminde uluslararası terörizmle mücadele ve öteki bazı sorunlann da bulun duğunu söyleyen Türkmen, bu konuda Türkiye'nin görüşleri ni açıklayan bir konuşma yapa cağını bildirdi. Türkmen, Avrupa Konseyi üyesi öteki 20 ül kenin Dışişleri Bakanlanna, Türkiye'de demokrasi sürecinin gelişimi konusunda bilgi vereceğini de bildirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Ko mitesi, yann yapılacak, Türkmen, cuma günü Türkiye'ye dönecek. en Sİde Gönensin Türk Adalet Komisyonu bir ölüm cezasını daha benimsedi ANKARA, (a.o.) Oanışma Meclisl Adalet Komisyonu, Ednan Kavaklı'nın ölüm cezasının yertne getirltmeslne İlişkin Başbakanlık tezkereslnl gö rüşerek benimsedi. Kavaklı, Tokat'ta 16 ycşındakl bir erkeğe zorla İki defa tecavüz etmiş, daha sonra boğarak öldürmuş, kafasını ve kollarını kesmlştl. Kavaklı, Tc~ kat Ağır Ceza Mahkemesl tarafından ölüm cezasına carptırıimış, bu ceza Yargıtay tarafından da onaylanmıştı. Adalet Komisyonu, Ednan Kavaklı'nın ölüm cezasının yerine getirilmeslne İlişkin bir ka nun tasarısı hazırlayacak. Tasarı, Danışma Meclisl Genel Kurulu'nda ele almacak. OYAKın ın Gerçek (Baştarafı 1. Sayfada) Thatcher'in açıklaması siyasi gözlemcilerce İnKiliz filosu nun çok fazla beklemeden Falkland adasını da ele geci rerek savaşı bitirmek istediği şeklinde yorumlamyor. Thatcher, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada ise, Falkland sorununun çözümü için tek yolun Arjantin'e askeri baskı yapmak olduğunu söy ledi. Thatcher, gelişmeler konusunda Avam Kamarasına bil gi verirken, Ana Muhalefet lideri ve İşçi Partisi Başkam Foot ile tartıştı. Foot BM Genel Sekreteri'nin önerisinin kabul edilmesini isteyerek, «Eğer Genel Sekretenn çağnsnıa yanıt vermezseniz ülkeye büyük zarar vermiş olacaksınız» dedi. Foot aynca İşçi Partisi milletvekillerince savaş kışkırtıcısı bağınşlan arasında «slm, askeri eyleme kalkışınamamz için uyanyorum» şeklinde konuştu. Başbakan Thatcher bunun üzerine, «BM Genel Sek reteri bu sözlerini Arjantin'deki cuntaya söylesin» karşılığmı verdi. MENDEZ'İN SÖZLERt Arjantin Dışişleri Bakam Costa Mendez, İnglliz donanmasmm öntimüzdeki 24 ya da 48 saat içinde Falkland Adalan'na saldıracağı yolunda bilgi aldıklarmı, söyledi. Güney Georğia adasına çıkart ma yapan Ingilia birliği komu tam ise tutsak aldıjh 191 Arjantin askerine mUkeUef bir ziyafet çekti. Ziyafetin bir In giliz gemisinde verildigi ve tutsaklarmda gemide tutulduğu belirtUiyor. öte yandan Ingiliz London Times Gazetesl, çıkartma imkanlanm araştırmak amacıyla kUçük bir Ingiliz birUginin Falkland adasına da çıktığım yazdı. Ancak gerek Arjan tin, gerek İngUiz hUkümetl bu haberi yalanladılar. (Baştarafı 1. Sayfada) dan getirttiği kaçak silahlar nedeniyle ortaya çıkmış, ancak Şaban Vezir bu operasyondan yakayı sıyırmayı becermiştir. Becermiştir ama, kaçak kahve getirdiklerl ortaklanndan Mustafa Gaffar, tstanbul'da Kapah Çarşı'da yakalanmıştır. 30 haziran 1967 günü, Bulgaristan Romanya sınırındaki Köstence limanmdan Rüştü Altınbaş'ın motoruna yüklenen 30 ton kahve, 1.7.1967 günü Karaburun limanına gelmiş, ancak Şaban Vezir, Karaburun limanında düzenlenen operasyondan da yine kurtulmayı başarmıştır. Şaban Vezir'in, 3.8.1967 tarihlnde yine Köstence'den yüklettiği 30 ton kahve Samsun'da ünlü kaçakçı Ali Açmak ile Ali Abdik'e gönderilmek üzere yola çıkmış, Kefken açıklarında alman önlemlere karşm Şaban Vezir yine yakasını kurtarmıştır. Ele geçen 30 ton kahve İse gümrüğe teslim edilmiştir. Kaçak kahve operasyonlarından İkl kez yakayı sıyıran Şaban Vezir, izmir'de Anafartalar Caddesi 347 numarada sarraflık yapan Ermeni asıllı Savator Kahenka ve Mehmet Koçarslan İle beraber yeniden silah kaçakçılığı işine girişmlştir. Operasyon sırasında Mehmet Koçarslan'ın yeğeni Hacı Enver Şaban, Köstence'den, Koçarslan'ın eşi Fethiye ile kuşkulu bir telefon konuşması yapmış ve «sevkiyatın durdurulmasını» istemiştir. Enver Şaban, Şaban Vezir'in de yeğenidir. Ve kaçakçılık örgütünün önemli adamlarmdan blridir. Bu çetenin 1967 yılında Türkiye'ye bir partide soktuğu silah, merml ve malzemenin dökümü şöyledlr: 930 tane 7.7 mm. çapında mavzer tüfeğl, 26 tane 8 mm. çapında Stayer marka tüfek, 14 tane Budapeşte ttifeği, 50 tane Baretta marka tüfek, 50 tane 9mm. Ml makinalı tabanca, 200 tane 7.65 mm. Belçika tabanca, 201 tane 7.65 mm. çapında çeşitli marka tabanca, 10070 tane Stayer ve Budapeşte tüfek mermisl. 200 tane tüfek kayışı, 40 kayış, 40 kasatura, 4 tane harbl, 300 tane tüfek silme başlığı... Şaban Vezir, bu operasyondan da kurtulmasmı bilmiştlr! îçişleri Bakanlığı, 1.12.1967 gunö, 1960 yılından berl Türkiye'de kaçak yaşayan ve Bulgaristan tizerinden yapılan her türlü kaçakçılağı yöneten Reşit Şaban Vezir'in sınır dışı edlmıesl için karar almıştır. Bunun üzerine Şaban Vezir, sahte belgelerle Dörtyol Nüfus Memurluğundan «tsmet Celal Şahin» adına düzenlenmiş bir nüfus kâğıdı çıkartarak bununla, sanki Türk uyruğundaymış gibl, Urfa Emniyet Müdürlüğünden pasaport ahnıştır! Silah ve kahve kaçakçılığı operasyonlarından yakasım sıyırmasını bilen Şaban Vezir, sahte kimlik ve pasaport düzenlemek suçundan yakalanmış ve tutuklanmıştır. Vezir cezaevinden çıktıktan sonra Yozgat ilinde «mecburi ikâmete tâbi tutulmus», ancak buradan bir kolaymı bulup kaçmayı başarmıştır. Türk uyruklu bir bayan İle evll bulunan Reşit Şaban Vezir, îçişleri Bakanlığının smır dışı etme karanna karşı Danıştay'a başvurmuş ve 5.1.1970 tarlhinde bu lşlem hakkında «yürütmeyi durdurma» kararı almıştır. Ancak. Vezir, bu karardan önce. îçişleri Bakanlığınca smır dışı edilmiştir. Vezir, bu kez de Türkiye'ye glrmesinin yasaklanması yolundaki kararm iptali için Danıştay'a başvurmuş ve dava sonuna kadar yürtttmeyi durdurma karan almayı başarmıştır. Şaban Vezir bu arada, Sofya Büyükelçiliğlmlzden değişik blr adla aldığı vlzeye dayanarak Türkiye'ye girmiş ve eski karanlık işlerine devam et ,t miştir. 1977 yılında da Türkiye'de bulunan ve çesltll kimliklerle Bulgaristan ile Türkiye arasmdaki silah kaçakçılığı trafiğini yöneten Reşit Şaban Vezir'in yakalanıp hemen yurt dışma çıkarılması yolundaki ilgili güvenlik birimlerinin önerileri zamanın önemll üst yetkililerince uygun görülmemiş ve söz konusu önerlyi kapsayan yazı ilgililerce imzalanmamıştır. Evet, evet, evet böyle olmuştur! Yapılacak küçük bir soruştunna, bu anlattıklanmızın ortaya çıkartılmasını sağlayacaktır. O zaman bir çok gerçek kendiliğinden su üstüne çıkacaktır. îşte slzlere, «terörün dıg kaynagı» konusunda başdöndürücü, nefes kesici bir öykü.. Bunlar bir «film senaryosu» değil; Türklye'de yaşanan acı ve düşündürücü gerçeklerdir. Terörün dış kaynağı bulunmak isteniyorsa, işte olaylar, lşte belgeler.. Kaçakçılık konusunda çeşitli yasal nedenlerle yazamadıklarımız yazdıklarunızdan çok daha önemlldlr. Bilgilerinize... GÖZLEM Asgari Ücret (Baştarafı 1. Sayfada) yar 600 milyon lirasının ödendi&ini, 8 milyar 635 mil yon liralık borcun ise 15 Mayıs'a değin ödeneceğini bUdirdi. Şide, kendislnin konfederasyondan aynlmasım İs teyenlerin amacımn ideolo jik olduğunu da belirtti ve Türklş'i Atatürk ilke ve ideallerinden, Türk milleti ve devletinden koparmak isteyenler hüsrana uğrayamaktır» dedi Genel KuruFda konuşan Bursa delegesi Cablt Dursun, «Çaüşanlann Insanca yaşayablhnesinin sa&lanması gereken asgari ücret bugun 10 bin lira bürüte çıkarılmıştır ki, bunun yeterlt olmadığı apaçıktır. Bu rakam en az 15 bin lira net olarak tespit edilmeliydi» dedi. Sümerbank'ta 1980 sözleş mesinde yer alan bazı haklarm daha işçilere ödenmediğini ifade eden Bakırköy delegesi İhsan Ifelkcn, «YHK enflasyon durdu gibi gerekçelerle haklardan ki sıntı yapıyor. Bunu söyleyenlerin herhalde çarşıpazardan haberi yok» biçimin de konuştu. Adana delegesi Ahmet Ye terşans İse, şu görüşlere yer verdi: «Evvelce işçi hakları karşısında sendikalar zoruyla anlayışlı davranan işverealer, sanki aynı işçiler değilmiş gibi, 12 eylülden sonra çalıştırdıklarına karşı anlaşılrnaz bir tutuma girmişler, kendi imzaları ile tutulmuş protokolleri uygulamaz hale gelmişlerdir. Lafa gellnce Atatürk yolundan sapmayacaklarını söyleyeo i.şverenler, gerçekte bu düşım celerinde samiml olsalar işçi haklarına karşı 12 eyliıl önoesi başka, 12 eylülden sonra başka bakış açısı kullanmazlardı.» Ermeni Esiyle turizmseyahat ur * XX T«rixm Bukuı A.Ş. KırisfenkctkT a fuuiyoB ABANT OTELL Perjembe . Pazar 15.500 PaarPerşembe 14.500 Mannaris MARTI MOTF.T. odrum TMT M O T E L Alanya, Kuşadası için HER TÜRLÜ REZERVASYON KABUL EDİLİR , JmrbMOfBuhnn 35/5 BtjikaiİST. i Td: 61 10 7461 82 26 2 TeVK 26105 OrorTR. 6 SSCBdeki (Baştarafı 1. Sayfada) dnnalığı görevini yUrUtüğü sı rada ortaya çıkan havyar skan dalı yüzünden istifa eden Rytov blr süre sonra yolsuzluk suçuyla tutuklamnıştı. Rytov'un idame mahkum o* dildiği duruşmanın iddia makamı, Sovyet bassavcısı Rekun kov, lddianamesinde yasalar önünde herkesin eşit olduğunu. kim olursa olsun ccsalanfloyiodi. • Sosyal Slgortalar, YurUarKredi, İETT, teleks haberleşme, gazete kimlik, Sıkıyönetim serbest çıkış ve TGS kartlanm la joför ehliyetimi kaybettlm, l l l W H ^ TEZKAN tLAN BETOGLU 1. ASLtYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Davacı Yalçın AkyUz tarafından açılan gaiplik davası sebebiyle: Saatçı Bayın Sokak Yuva Apt. 20/7 GAYBETTEFE DB otıutiuğu bildirilen davacı Yalçın Akyüz'ün murisi olan ABDÜLVAHAP SİLMEN'in sağ olup olmadığının, ken disinin veya tanıyan ve yerini bilenlerin duruşmanın bı rakıldığı 29.6.1982 günü saat: 9.30 gününden evvel mahkememizin 981/96 sayılı dosyasına müracaat etmeleri etmedikleri takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ilanen olunur. 26.4.1982 (Basm: 4528)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog