Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

| 28 NİSAN 1982 Cumhuriyet Bir çevirmen 7 yıl sonra beraat etti Irmak: Yeni Anayasada işci haklarmın korımacagina eminim gıll olarak da bilgl veren Danışma Meclisi Başkanı, Devlet Başkanı tarafından açıklanmış bulunan demokrasiye geclş takvımi gereğince anayasa ile ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz Danışma Meclısinin siyasl partller ve seçım kanunlarını hazırlama calışmalarına başlayacağını kaydettl, cBu ikl kanunun hazırlanmatmda da devlet başkanı tarafından acıklanan takvlme mutlaka uyulacağını» Ifade etti. Irmak siyasl partllerle llglll göruşlerml açıklarken konuşmasını şöyle sürdürdu: «Atatürk'ün 6 Ok'la Ifade •dllen llkelerl değerierinl bugun de korumaktadırlar. Şu var ki, bu ilkelerln yorumlanmasmda zaman zaman farklılıklar, ekslk veya yonlış uygulamalor olmuıtur. Geçlrdlğımiz tecrübelerden aonra gerçek Atatürkçülügün degerl daha acıklıkla ortaya cıkmıştır. Şu da bir gerçektir ki, «iyosl partller konusunda yalnız programlan değil llderlerin klslllklerl ve dünya görüşlerl de önemlldlr. Bu konularda da memteketlmlz asagı yukarı 100 yıllılc bir deneye sahlptir. Yenl kanunlar hazırlanırken bu konular gözönünde tutulacaktır» Oç dergi ve lstanbul Haber Servlsi Bır Damşma Meclisi Başkanı «Gelecekte bir işçi Çevirmen yayın yolu ıle komü partisikurulup kurulmayacağını bugünden nlzra propagandası yapmak suçnndan yargılandığı İstanbul tahmin edemem, yalnız sendikaların özgür ça6. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Ltşmalarını isabetli bulurum» dedi. yıl sonra beraat etti. Yurdacr Erşan'ın «Mustafa Şabin» takANKARA, (THA) Danışma v* özgürlüklerin dusmanmın tna adı ile çevirisini yaptığı «Hareketin BiHiği» isimli kıtap Meclısı Başkanı Prof. Sadı Ir anarşi olduğunun gözönünde mak, «Hazırlanmakta oion yeFjenin'in makale ve söylevleritutulacağına Inanıyorum. Öte ni anayasada İşci haklarmın yandan da memleketin sosyal oln derlemesinden oluşuyordu. korunacagina ve fşçl Işveren ve ekonomik Imkanlannın geKitap İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesının 4 Haziran 1975 illşkllerlnln sağlam temeller* llşmesiyle bu temel hak vs özplnlü ve 1975/121 sayılı kararı oturtulacağına emln bulunuyo gürlükler daha feylzlî hale geUe toplatılmıştı. rum» dedl. lecektlr.» önceki gün istanbul 6. Ağır Irmak THA'ya verdfği demecSİYASİ PARTİLER VE Ceza Mahkemesinde yapılan du SECİM KANUNLARI ruşmada «Hareketin Birliği» i te. «Sendika özgürlüğünün d« Anayasa calışmalarının tasimll kitap hakkmda mahkeme korunacağını tabil sayarım. Işçl Işveren iliçkllerinde şlmdlye mamlanmasından sonra ele alı ye sunulan billrkışi raporu o kadar elde edllmiş olan deney kundu. Raporda «Kitapla komü nacak olan yenl sıyasl portınlzm propaganda&ı yapümadı lerden yararlanılacağına emller ve seçim kanuniarı ile ılğı, kltabın tarihsel belge nitell nim» şeklınde konuştu. ginde olduğu» belirtilince Vur «Gelecekte bir işçi partisl daer Erşan 7 yıl sonra beraat kurulup kurulmayacağını buetti. günden tahmin edemem» dlyen Irmak, «Yalnız sendikaların özgur çalışmalarını İsabetli bulurum. Partllere angaje olmalarında ve aktüel slyasi akımlara kendllerlnl kaptırmalonnda sakıncalar görüyorum.» şeklinde konuştu. Irmok, hazırlanmakta olan ANKARA, (Cumhuriyet Büın su) Milll Eğitım Bakanlığı yeni anayasada temel Tıak ve İstanbul'da da «Atatürk Fen 14 ozgürlüklerın yer alacağına ANKARA (ANKA) Türk sesl» adı altında bir fen Usesi inandığını söyleyerek şoyle Silahlı Kuvvetlerlne bağh yükaçılmasım kararlaştırdı. devam ettî. sek öğrenım kurumlarmın yeni Milll Eğitım Bakanlığından den duzenlenmesi amacıyla bir cBugünkü duruma gellnce konuya ilışkin şu açıklama ya jrasa tasansı hazuianmaya baş ye kadar memleketlmlz genls pıldı: landığı öğrenildl. tecrübeler kazanmıştır. Bu bo«Fen alanında fiatttn yetenek ANKA muhabirinin yetldliler kımdan gelecekte bu temel 11 çocuklarımızm yetismelerlnl den edindıği bilgllere göre, Gehak ve özgürtükler üzerinde saglamak, ülkemlzln lhtlyaç nelkumıay Harekât Dalresine duyduğu bllim adamı ve araşdaha hassas davranılocagına bağlı Eğltim Dairesi Okullar tırtnacıların yetişmeslne kay» Şubeslnde. yeni düzerüemelerle nakbk etmek amacıyla 1963Slgili bir taslak oluşturuldu. 1964 eğitim yılında acılmıs buTaslak ıryannca, Türk Silahlı lunan Ankara Fen Llsesinln Kuvvetlerine bağlı tüm yükkurnluşundan bn yana ner yıl sek öğrentaı kurumlan, oluştu (96) ögrencillk kapaslteslyle rulacak «Silahlı Knvvetler Ytik günttmürün lhtlyaçlanna cevap sek Öğretlm Kuralu» (SÎYOK) un bünyesinde toplanacak. İSTANBUL (UBA) Cerrab vermemesl nedenlyle, bu tfir e ğitiın kunımlannın yaygınlaş«SÎYOK.'un, Silahlı Kuvvet paşa Hastanesi Psikiyatri bölü tırılması Içln, İstanbul fllnde ler Yüksek Ögretim Kurumla münde slnlr krlzi geçlren bir yenl bir fen llsesinin «Atatürk nnda «YÖK»'Un isleviıü gorehasta dün burada görevli bir ceği belirtlliyor. doktoru bıçakla ağır yaraladı. Fen Lisesl» adı ile açüması ka rarlaştınlmıstır. 26 yaşmdaki Yusuf Durma19821983 öğretlm yılında 1* zer isimli hastanın, doktor Rah tanbul'da öğretlme acılacak omi Oruç Güvenç'l saat 17.00'de lan Atatürk Fen Lisesine de 96 geldiği ve mesai saati sona eröğrenci alınacaktır. diği içîn kendisini muayene etmemesine kızarak bıçakladıÖğrencileri, Ankara ve lsfllümünün 2. yılında ğı belirlendi. tanbul Fen Llselerine yerleştir saygıyla anıyoruz. me durıunu, rtğrencl isteklerl 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan doktor Güvenç, ko gözönüne alınarak Ortaöğretim ABKADAŞLARI ma halınde hastaneye kaldırılGenel Mttdttrlüğünce sağlanadı, sanık Durmazer yakalandı. caktır.» bir gazetenm yazı müdürleri askeri mahkemede yargılanacak ANKARA, (THA) Uyuşmazlık Mahkemesi, üc dergımn Yazı İşlerl Müdürlerının Sıkıyonetımin ılanına neden olan olaylara ilişkin ve Sıkıyonetım Askeri Mahkemelerinde el konulon suclarla genel ve ortak amao lcerisinde bağlantılı oldukları gerekcesıyle Askeri Mahkemede yargılanmalarına karar verdl. Uyuşmazlık Mahkemeslnln kararında, aGenc SosyaJlst» isimli derglnln TKP/Birlik örgütünün. cEmegin Kurtuluşu Yolunda Işıkı dergısmin THKO HK'nın cSavaf Yolu» derglslnin yasadışı TKP'nln yurtioi yayın organlan oldukları belirtllerek Yazı İşlerl Müdürleri Semih özal, Müslüm Çolak ve Mustafa Sayım Silan'ın Askeri Mahkemede Yargılanmaları ge rektiğl kaydedıldi. Uyuşmazlık Mahkemesi ceza bölümü, Milll Gazete Yazı İşlerl Müdüru Durmuş All Aydın He Gazetenln Yazan Mustafa Aksay'ın da Askeri Mahkemede yargılanmalarına karar verdl. Milll Gazetenln 15 ve 16 Şubat 1979 gunlü sayılarında yayınlanan yazılarda devletin temel nizamlarının dinl esaslara uydurulması yolunda propagan da yapıldığı Iddlasıyla oçılan davada uyuşmazlığa düşülmesi uzerlne dosyayı Inceleyen Uyuşmazlık Mahkemesi konu ile ilgili kararında, suçun ama cının «Lalk Cumhuıiyetl, devletin Içtlmol veya Iktieadl «eya slyasl veya hukukl temel nlzamlannı dfnl esas ve Inançlara uydurmaya zemln hazırlayan olayların flkrl ve eylemsel yapısını önceden hazırlamak» olduğu belirtilerek sanıkların suclarının Sıkıyonetım ilan ve faallyetlerine ilişkin olduğu kaydedllerek Askeri Mahkemede yargılanmaları gerekeceğl ni belirttl. Devlet Güzel Sanatlar GalerisVnde salon kavgası isan ayımn 20'si salı günü çocuk ressamlanmızdan Şirin Bike Temeltaş'ın resim sergisi açıldı. Bu çocuk ressamımız şimdi 9 yaşmda. 5 yaşmdaon berl resim yapıyor ve açtığı sergi sinde 57 tablosu yer alıyor. Uluslararası dort madalyaya sahip bu çocuk ressamımızın açtığı serginin, ilginç bir öyküsü var. Şirin Bike Temeltaş'ın sergi açmasına ocak ayında karar verilir. Bu karar üzerine Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Müzeler ve Galeriler Şube MüdürlüğUne bir dllekçe yazılır, denlr ki «Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerlsinde sergimizi açmak istiyoruz. Uygun bulnnur sa tarihinin ve sergl a< çacağunız salonun bildi* rllmesini saygıyla dilei riz.» Bu dilekçeye şubat ayında adını andığımız Şube Müdürlüğünden ve tlhan 1lik lmzasıyla bir yanıt geldi: «Güzel Sanatlar Galerisinin (B) Salonunda, nisan ayının yirmisinde serginizi acabillrslniz.» Buraya değin öyküde hiçbir fevkaladelik yok. Ama serginin açılmasma bir hafta kala, Şirin Bike Temeltaş'ın evine bir haber gellr: Sizin serginiz (B)' Salonunda açılmayacak, çttnktt o salonda Semih Sergen'in «Ağaç Dağlama Sergisi» acılacak. Bizim sergl? Siz de, galeriye hal kın girdiği kapının sa4 ftında kalan duvarda re« simlerinizi sergileyecekainis. 9 yasındaki Şirin Bike Temeltaş'ın babası kalkar gider, tlhan tlik'e. Durumu anlatır. Aldığı yanıt «Evet sizin sergi (B) Salonunda açılmayacak» blçıminde olur. Tartışma başlar. Baba kendllerine gönderilen yazıyı gösterlr. tlhan 1lik dlretlr. Baba diretir. Sonunda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün, Müzeler ve Galeriler Şubesi Müdürü: Artık yeter, der. Benim çok önemli bir işim var, bu konuya sonra konusalun. Sonunda önemli lşin ne olduğu öğrenilir. Meğer tlhan 1lik Bey, Turlzm ve Kttltür Bakanlığı futbol takımının kaptanıymıs, takunını çalıştırmak üzere, futbol sahasına gitmek zorundaymış. N TSK'ya bağlı tüm yüksek okullar SİYOK bünyesinde toplanacak Istanbul'da açılacak Fen Lisesine 96 ögrenci alınacak Kendisini muayene etmeyen doktoru 4 yerinden bıçakladı Iğfal ettiği 8 yaşmdaki kızı ve bir bakkah öldüren sanık idama mahkum oldu BURSA (AA.) Sekiz ya*ın dakl teyzesinin os kızını ırzına geçtikten sonra öldürmek suçundan yargılanan ve soruş turma sırasında bu olaydan bir hafta önce de bir bakkalı öldUrdügU belirlenen sanık Ha san An, ikl ayn suçtan iki idam cezasma mahkum oldu. Bursa 3. Ağır Ceza Hahkemesi tarafından İkl ayn clnayet suçundan «iki ayn idam» cezasma çarptırılan sanık Hasan An hakkmda ayrıca taban ca tasımak suçundan bir yıl, hırsızlık suçundan da 4 ay hapis cezası verildi. NADİR NADİ ERGİNKARA'yı Ankara'nın kokteylleri nkara bir gün ffüneşli, bir gun karlakanşık yagr murlu bir donemı yasayarak bahara giriyor. Baharla birlikte de başkentte kokteyller birbi rinl Izlemekte.. Hatta öylesine ki, bir kokteylden diğerine yetlşmek için sohbet sırasında gözlerini saatlerin A den ayıramayanlann s»yısı hiç de ea değil.. İşte, bu kokteyllerden en çok renk taşıyanlardan biri de geçtiğimiz cu martesi akşamı Pamuk bank'ın 27. kuruluş yıldö nümü nedeniyle verildi. Büyük Ankara Otelinin kokteyl salonunu sanki Istanbul'lular işgal etmiş ti. Gelenlerin bir bölümü sırf Pamukbank'm bu mut lu gününe katılmak üzere Istanbul'dan Ankara'ya taşınmıştı. Ama, Ankarahlar da elbette kendı!erini göstermeden edemediler. Feshedilen AP'den eskl Devlet Bakanlartndan »Ekrem Ceyhun, bir zamanlar Bakan ve ayrıca uzun süre müsteşarhk yapan Mehmet Gölhan, Merkez Ban kası Başkanı Osman Şık lar, KentKoop Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karayalçm, yine eski Ba kanlardan Orhan Öztrak. Danışma Meclisi üyelerin den bazılan kokteylde ilk göze çarpan simalardı. Saat 19'da başlayan ve 22'ye dek süren kokteylde Pamukbank'm genç yönetici ekibi herkesle ayrı ayn ilgilenmeyi ihmal etmedi. Genel Mü dür Hüsnü Özyegin çağrılı konuklarla çeşitll gün cel sorunlan ele alırken. yardımcılan başka köşe lerde son günlerin tartışma konularma el atıyorlardı, ekkür. DışTicaret Bankası gösterüen yakın ilgiye tesekkür eder. Nancy Reagan'm giyimi lylm İçin ayırdığı paranın çokluğu yüzünden elestlrllen Nancy Reagan, bu eleştirilerle doğan izlenimi unutturmak için kollan sıvadı. Yılda yaklaşık 0 mil yon maas alan yeni cîanışmaru James Rosebush'un tavsiyelerine uyan başkan eşi, kocasmdan ayn olarak sık sık seminerler vermek için «ezilere çıkıyor. Bu arada da çocuk hastanelerlnl ve uyuşturucu madde muptelalannın tedavi merkezlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Ancak yine de kendisini pahah giyim zev klnden dolayı eleştiren gazetecilere kızgmhğı geçmemiş olacak ki, gazetecilere verdiği bir yemekte bu konuyu ele aldı. ABD'nin bır numaralı kaduıuıın bu yemekte giydiği elbıseler •ikinci elden» yani elden düşmeydi ve elbisenın bazı bölümlerinl çengelli iğneler birarada tutuyordu. G Inönü'de, Yoğurt Isleri Bakanı.. ikinci Inonü Zaferı'nın 61. kutlama torenlerinde, Inönu kasabasında her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel pılav ve yogurt konuklara sunuldu. Pratik Kız Sanat Okulu salonunda, protokole ve basın mensuplanna verilen geleneksel yemekten sonra, adının Hacı Fuat Kasap oldugunu soyleyen ve Inonu kasaba sının Mes'ul Muduru olduğunu açıklayan zat. konuklara musaade eder lerse bir konuşma yapacağını soyledı. Hacı Fuat Kasap, ılgınç konuşmasını uzattıkça, yemekte bulunan Eskişehır ve Bılecık Valilerı, Eskişehir ve Bılecık Sıkıyonetım yetkib'leri, Kaymakamlar, Beledlye Başkanlan ve basın mensupları gülmek ten kendılennı alamadılar.. I Antatya şubestnin açüışma Denizdeki curcıma ayısın llk günü lsiniz yoksa, öğle saatlerlne doğru Ahırkapı açıklarını goren bir kıyıya gidip denizdeki «curcunasyı lzleyln.. Malum, İstanbul Llman Tüzüğü 1 mayıs saat 12.00'de.yürürlüğe giriyor. îstanbul Boğazı'ndakl traflk sağ taraftan olacak.. Ayrıca, yabancı bandıralı ticaret gemllerine kılavuz kaptan alma zorunluluğu getlrlldl. Montreux sözleşmesinde yabancı gemllere tanınan kılavuzsuz geçme serbestliğl «diplomatik» bir madde İle yürürlükten kaldırıldı.. Bu arada başta Sovyetler Birliği olmak üzere birçok ülke Türklye'ye bagvurup Boğaz'dan geçiş İçin kılavuz kaptan lsteminde bulundu.. îşte «curcuna»nın kaynağım da bu istek oluşturuyor.. Çünkü Denizclllk Bankası Küavuzluk Işletmesl'nin elindeki kılavuz kaptanların sayısı oldukça sınırlı.. Gemllerine kaptan bulamayan Denizcillk Bankası'nın bir hafta içinde yeni kılavuz kaptanlar bulması da söz konusu değil.. Ve 1 mayıs cumartesl günü saat 12.00'de yeni Liman Tüzüğünün yürürlüğe girmesi ile birlikte İstanbul Boğazı'ndakl traflk de blrazcık duracak.. Koca koca tankerler, şllepler Ahırkapı önlerine demir atıp kılavuz kaptan beklemeye başlayacaklar. Bir saat, üç saat, on saat belkl de bir gücu M Hacı Kasap, konu^masınm sonunda gayet mütevazı «BEN YOĞURT ÎŞLERt BAKAN1YIM» de di ve sozunu bıtirdi. Göruşmeler devam ederken Cumhuriyet muhabırınm yanındaki masadan bır ses yukseldi. «Ye mek sonrası sigara isleri bakanının görevini yerine getinnesini istiyoruz.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog