Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 28 NİSAN 1982 EKONOMlDEı GÜNÜNAYNASI Son Katma Deger Vergisi Tasarısınî açıklıyoruz (1) TOB heyeti ile görüşen Bulgaristan Hafif Sanayi Bakanı: Ege'de I I bin firma kapandı IZMtR (THA) Ege Bölgesinde 1981 yüında 11 bln 438 finna ttcari hayattan çekildi. Ege Bölgesinde 1980 yüında |tfcareti terkeden kurulus sayısı 7 bln 337 olarak belirlenirken 1981 yıhnda maliyet enflasyonu ve para darlığı gibi nedenlerle Ticaret Sicili Memurluklanndan kayıt sUdiren Vdşi v» flrma sayısı 4 bin 091 artarak 11 bin 428'e yükseldi. Tieaireti terkeden garoek kiçi sayısı ise 1313 oldu Iç piyasada pek çok mal ve hizmete katma değer vergisi ödeyeeegiz Tasanda, ihracat işlemleri, dış ülkelere yönelik hizmetleri, sağlık hizmetleriyle banka ve sigorta muamelelerinin ise katma değer vergisinin dışında bırakılması öngörülüyor. Kenan MORTAN ve blzmetler. • Posta, telefon, telgraf, te leks ve bunlara benzer blzmet ler İle radyo ve TV yoluyla yapılan hizmetler. • SporToto ve benaeri oyun larla, at yanşlan ve diğer mtls terek bahis oyunlannın tertip lenmesl ve oynatılması. • GUmrüklerdekl eşyanın tasfiyesl amacıyla yapılan tes limler. • Bağnnsız ve stlrekll yapıldığı ve gelir saglama amacma yönelik oldugu Maliye Bakanlığınca tesbit olunan di ğer ekonomik faaliyetlen Vergi yUkümlürağü olayı 2. madde ile düzenleniyor ve, «mal tesliml ve hizmet Ifası hallerinde tesllmin yapıldtğı veya hlzmetin lfa edfldlği an» ile «tesllmden veya htrnıet ifa sından önce fatura veya benzeri vesika verilmesi hallerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen miktarla sırurlı olmak üzere fatura ve benzeri vesikanın diizenlendJgi an» vergiye esas alınıyor. VERGİNİN İSTtSNALARI Tasannın 5. maddesi ile ver glden istisna edilen işlemler ele alınıyor. Vergiden istisna ya şu işlemler giriyor: • îhracat işlemleri ile yurt dışındaki mUşteriler için yapılan hizmetler. • TUrMye ile yabancı Ulkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşnna hizmetleri. • Deniz. hava ve demtryolu taşıma araçlan ile yüzer tesis ve araçlann, askeri araç lann imali, tnşası teslimi, ta dili, onarımı ve bakımı ile de niz ve hava taşıma araçlan için liman ve hava meydanlan işletmeleri tarafından liman ve hava meydanlannda yapılan hiz metler. • Umumun yaranna açık ve yönelik olarak faaliyet gös terdiği ve kazanç amacınm da bulunmadığı Malive Bakanlığinca belirlenen kuruluşlar. • Doktor, diştabibi. veteriner, sağlık memuru, ebe, sünnetçi hayvan sağlık memuru gi bi sağlık mesleği mensuplannın insan ve hayvan sağhğmı korumak ve tedavi amacıyla yaptıkları hizmetler. • Bakaniar Kurulunca vergl muafiyeti tanınan Vataflara yapılan bagış ve yardımlar. • Stirekli ikâmete mahsus olmak üzere konut kiralama ve tahsis işlemleri. • Gelir vergisi kanununa gO re vergiden muaf olan esnaftn işlemleri. • Zirai faaliyet konusuna giren teslim ve hizmetler. • Banka ve sigorta muameleleri vergisl kapsannna giren işlemler. • Ortaklık hafclarınm veya hisselerinin devri ile kurumlar vergisi kanununa göre yapılan birleşme ve devir islem leri. • Tahvil ve hlsse aeneUerinin ihracı ve devri. "Tekstil ürünlerinize ilgi duyuyoruz,, Erbil TUŞALP »dvirin Ctas! 1 ABD Dolan 1 Avusturalya D o l a n 1 Avusturya Şilinl 1 Batı Alman Markı 1 Beîçika Frangı 1 Daaimarka K r o m 1 Pransız Frangı 2 Hollanda Florird 1 Isveç Kronu >1 îsviçre Frangı 200 Italyan ZJretl 100 Japon Yenl 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 SArabistan Riyal D6vhı Alıs 147.65 155.86 8.83 «2.15 S.8O 18.31 23.82 55.93 25.14 75.25 11.25 61.70 120.64 615.71 24.38 262.30 43.05 DSviı Satış 150.60 159.07 9.01 63.39 3.37 18.68 24.30 67.05 25.64 76.76 11.48 62.93 123.05 526.02 24.87 267.55 43.91 Kfektif Efektlf Auş Safcş 147.65 152.08 148.15 160.63 8.88 9.09 62.15 64.01 3.14 3.40 18.31 18.86 23.82 24.53 85.93 57.61 25.14 25.89 75.25 77.51 10.69 11.59 58.62 63.55 114.61 124.26 489.92 531.18 23.16 25.11 262.30 270.17 40.90 44.34 ÎZMİR, Maliye Bakanlıgı tarafından hazırlanan son ve yedlnci katma vergi tasansı BnümUzdeki günlerde Danışma Meclisi îhtisas Komisyonlarmda ele alınacak. Tasarmın 1. maddesi vergintn konusuyla llglll olup «Bedel karşüıfcmda» yapılan çu İşlemleri vergi kapsamı lçine alıyor: • Tlcari, aınai, zlral faallyet ve serbest meslek faaliye tl çerçevesinde yapüan teslim TPAO petrol aramaları için 75 milyon dolar ayırabiliyor ANKARA (ANKA) TPAO'nun 28'ind Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan TPAO Genel Müdürü îsmail Kafesçioğlu, Turkiye'nin kısıth kaynaklarından petrol aramalan için yılda yaklaşık 75 milyon dolar ayı rabildiğini, bu miktann dün yada petrol aramalan için harcanan paranın binde 6'sı duzeyinde olduğunu söyledi. Kafesçioğlu bu yıl üç milyar 70 milyon dolar tutann da 14 milyon ton ham petrol, 368 milyon dolarlık 500 milyon ton petrol ürunü ithalinin programlandığını ifade ederek. TPAO'nun dar boğazları konusunda şöyle konuştu: «Gerek TPAO'nun ve gerekse bağh kuruluşlanndan İPRAŞ, İGSAŞ ve BOTAŞ' sofun TUrk tekstil Urünlerin* ilgi duydugunu belirtmesinden sonra bir konuşma yapan Yazar. iki ülke arasında iki yü SOFTA Bulgaristan HaM önce başlayan ekonomik işbirliği görüşmelerinin sonuçlanSanayi Bakanı Ruman Serbebaşlamasmdan sof Türkiye Odalar Birligi ho nın alınmaya yetine yaptığı konuşmada, «Sl çok memnun oldugunu belirtti zin tekstil ürünlerinize çok ya ve karşılıklı ticari alışveriş londan ilgl duyuyornz. TekstU lere paralel olarak müşterek üretimlnde ortak yatırunlara ekonomik faaliyetlere katkısı yönelmememiz için bir neden olacak diğer işbirligi konularında da şunlan sövledi: göremiyorum» dedi. Türkiye Odalar Birlıği Bas«• Karşılıklı teknolojt mflkanı Mehmet Yazar. Odalar badelesi imkânlan ve müşteBirüğince Sofya'da düzenle rek yatınmlar g«rçekJestiriInen Türk haftası nedeniyle ba melidir. zı devlet yetkilileriyle görüştü. • Müşterek tasımacüık ve Önce Bulgaristan Halk Cum translt ticaret konusu her İki huriyeti Başbakan Yardımcısı ülkenin yararlarına eöre geliş Andre Lukanof ile görüşen Ya tirilmelldir. sar, daha sonra Ulaştırma Ba• Turizm konusunda filkekanı ve Hafif Sanavi Bakanı lerimlzin birbirinl tamamlayan ile temaslarda bulundu. Hafif potansiyelinin değerlendirilme Sanayi Bakanı Ruman Serbe si önem taşımaktadır. 27 nlsan 26 nisanla fark Cumhuriyet 11.875 11.925 175 llra düstü Resat Kulpsuz 12.400 12.800 Fark yok 24 Ayar 1.800 • 1.810 2025 llra düştu 1640 1740 20 llra duştu 22 Ayar bilezik 44.0O1 45.00 Fark yok Güınü* m bugfln Içln çok yetersiz olan sermayeleri yatınm ve işletme faaliyetlerini aksatacak duruma gelmiştir. Önemli soruniar yaratan bu konu ile ilgili olarak yıl Içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılarak TPAO ve bağh kuruluşlar sermayesinin ihtiyaç duyulan miktara yükseltilmesi zaruri görülmektedir.» Sınai ürün maliyetini düşürecek önlemler alınması istendi fiyatı İle maliyet arasın, sındaki ilişki üzerinde ö« nemle durulması gerektlgini söyledi. îhracatm uluslararası plyasalarda raklplerle yapılan bir yarışma olduğuna dikkatl çeken Gü ven yaptığı açıklamada Tür kiye'nln bir çok sanayi ürünlerinde üretim maliyetlerinin, bu yanşmaya imkân venniyecek ölçüde yük sek olduğu görüçünü savundu. Bu nedenle İhracatta raklp ülkelerin fiyatlarını, kendilerlne sağlanan maliyet avantajlarını daima gözönünde tutmak gerektiğini vurgulayan Güven, bu şartlar doğrultusunda en azından eşdeğerde, maliyet düşürücü önlemler alınmasmın zorunlu olduğunu söy ledi. IZMİB (THA) tzmir Ticaret Borsası Başkanı Ha san Güven, Türk sanayi ürünlerinde üretim maliyetlerlnln uluslararası piyasalarda yanşılan raklplere oranla yüksek olduğuna dikkat çekerek, mallyetlerl düşürecek önlemlerin alınmaTARIN: ÖZEL VE GÖTÜRÜ sı gerektiğini açıkladı. USULDE VERGtLENBİRME Güven, ihracatta ihraç ACIK TESEKKÜR Eleman Alınacaktır Müdürlüğümüzün 657 sayıh yasaya tabi idari eleman ihtiyacım karşılamak üzere 29 NÎSAN 1982 tarihinde yapılacak smav ile eleman alınacaktır. Aşağıda belirtilen şartlan haiz olanlann ilgili belgeler ile ayni gün saat 09.00'da Müdürlüğümüzde hazır bulunmalan gerekmektedir. llanen duyurulur. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU FRAKYA ŞEBEKE IŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Millet Cad. Noı 86 Fındıkzade İstanbul ARANAN VASIFLARt 1 En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 2 25 yaşmdan gün almamış olmak. 3 Erkek adaylar için askerliğini yapmış oimak. 4 Daktilo bilmek tercih sebebidir. İSTENEN BELGELERs 1 Nüfus cüzdanı veya onaylı örneğL 2 Diploma ya da onaylı sureti. 3 5 adet fotoğraf. (Basıni 14613) TürkiyetşBankası SanatGalerilerisunar Ankara 19Sanet Galerisl (19 Nisan7Mayre) yan Birinci Ordu Komutanımızın Eşleri Sayın Ba BİLGE SALTIKın hlmayeslnde Birinci Ordu Subay ve Assubay eşlerinin yardımlan İle 14 sakat öğrencimizin ihtiyacı olan tekerlekll koltuk arabası (yürüyemeyen sakat İçin özel yaptırılmış) üç sakat vatandaşımızın ise bacak protezlerl yaptırılmıştır. Yaptıklan bu değerll yardımlan ile 17 sakat vatandaşımızı yürüme olanağma kavuşturmuş ol malan toplumumuzda büyük sevlnç ve mutluluk yaratmıştır. Bundan sonra da blzlerden yakm ilgl ve des teklerini esirgemeyeceklerine lnandığımız Birinci Ordu Komutanımızın Eşleri Sayın Bayan Bilge SALTIK'a ve Birinci Ordu Subay ve Assubay eşlerine şahsun ve sakatlar toplumu adına en içten gelen duygularımızla şükranlarımızı ve teşekkürlerimizl arzederiz. TÜEKİYE SAKATLAR DERNEĞ1 GENEL BAŞKAN NtYAZİ OBHAN LEYLA ONAT ÖZDEN ÖZGÜIM (Galeti, utusal ve dinî bayramlar ile cumartesi va pazar gönteri dışında her gün 8.30 12.00 ve 13.30 • 17.00 arası açıktır.) Ankara İfSamt Galarisit Atatürk Bulvarı 77. Yenişehir, Tel: 170266 Resim Sergisi Yas çay yaprağı alım fiyatı yetersiz bulundu Fotoğraf Sergisi lstanbul Parmakkapı İşSanat Galerisi (19 Nisan7Mayıs) ~ BANKERLER BANKERLER HiSSE SENETLERh HiSSE SENETLERÎ .TAHVLLER TAHVİLLER • • • • • • ÇİMENTAŞ KORDSA ÇUKUROVA ELEKTR.tP NUH ÇÎMENTO OLMUK SARKTJYSAN, MEBAN YAYINLARI PARA DERGlSt. Türkıye'nin en önde gelen finans dergisi, Fîyatı 25 TL. Her türlü yatınm kararlannızda size yardımcı olabilmek MEBAN'uı en önem li amacıdır. TAHVİL VE HÎSSE SENEDt. ALIMSATIMI İLE HÎZMETÎNÎZDEYÎZ. Sermaye ve para pıyasalan bankacıhk ve bankerlık sektörlerl ve Tiirk ekonomısınin genel gidışatı hakkında etraflı ve aydmlatıcı bıigıler verir. Memleketımızm başlıca yönetıcilerinm görüş va önerılerini her sayısında sızlere sunar. Ayda bir kez yayınlanır. Piyatı 200 TL. Yıllik abone Ucreti 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermaye Piyasası BUlteni ücretsiz ttöndenlmektedir. HİSSE SENEDİ NEUIKV Fiyatj 25 TL. TAHVtL NEDtR? EMEL CANKAT Resim Sergisi (Galeti, ulusal ve dini bayramlar ile pazar günleri dı$ında her gün 12.00 19.00 arası açıktır.) İstanbul Parmakkapı \ş Saımt Galerlst: fstîklal Cad. Yurekli Han Kat: 2, Tel: 44 20 21 Resim ve Bakır Kabartma Sergis! ESEN EMEKCİL Bilim Mali îşler ve Ticareti Ltd. Şti. 1 Muhasebecilik, Defter Tutma I Mali Müşavirlik, Danışmanhk I T. Genel Sigorta A.Ş. Acentahğı I Radyo, Televizyon, Gazete ve Sinema Reklamlan ve bunlann yayınlannı organize etmek 1 Ticari Mümessilik ve Acentahk Adem Yavuz Soh. (Çelikhale) Yenişehir . ANKARA Tel: 25 02 73 25 23 58 An Apt. 8/18 MEBAN MENKUL DEĞERLER BANKtRLIKve FINANSMAN A.Ş. ANKARA, (ANKA) Türkiye Ziraatçiler Dernegi Genel Başkanı Ibrahim Yetkin, 1981 ürünü yas çay yaprağı İçin belirlenen 55 liralık başfiyatın, maliyetin çok altında oldu ğu görüşünü savundu. Yetkin. yaptığı acıkJamada, geçen yıl 41 lira olan yaş ça7 yaprağı için bu yıl ancak yüz de 30'luk bir artış öngörüldügünü belirterek, bu uygulama da çay üreticilerlnin mağdur olacaklarmı söyledi. TÜRK DIS TİCARET BANKASI ANTALYA'DA ŞUBE AÇTI Ekonomi Servisi Ocak ayında Mersfn, mart ayında Adana şııbesini hizmete açan Türk Dış Ticaret Eankası 28 nisan günü Antalya'da da bır şube açtı. Banka yetkilileri, Türk Dış Ticaret Bankası'nın sunduğu çağdaş bankacılık hiz m^tleri ile sanayi ve ticaret çevrelerinde geniş ilgi uyandir dığını ve yeni açılacak ?ubeler le bankanm hizmet alanmın daha da genişletileceğini söylediler. Izmir İşSanat Galerisi 451250 (5hat) KayıtU Sermayesi: 500.000.000 TL. ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL. Merkez: îstiklâl Cad. Odakuie İş Merkezi No. 286/A Tel.: 15 12 50 51 52 53 54 Telex 21124 MBAN TB Tahvil, hisse senetlert ve mevduat sertifikalan alım ve satımına Uişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu ile hizmetinizdedir. ARANAN HtSSB SENETLERt: • ANADOLU CAM, • ALPA, • BAGPAŞ • BATI ANADOLTT ÇtMENTO • ÇOBAN RESSAM Süleyman Şahin (Gaterî, ulusal ve dini bayramlar ile cumartesi ve pazar gunleri dışında* her gün 9.00 18.00 arası açıktır.) İımtr ts • Sanat Galerisi: Mimar Kemalettin Cad. No: 2,TeU 141250/378 (19 Nisan7 Mayıs) Resim Sergisi TC ADALAR 8ÜLH HÜKUK MAHKEMESİNDEN Sayı: 978/16 Esaa KAFTUM TAYİNÎ KARARI Hakim : Anmet Uzum 18945 Katip : Nuran Ayadi Oünü : 17.3.1982 Mahkememizde rülyet edllmekte olan ortaklığm giderilmesl davasında, dava konusu Burgazada pafta 1, ada 12, parsel 3 sayılı taşınmazın pay daşlarmdan davalılar Dtmitrl Garafalidis ve Paniça Arkondopulos'un bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden Mahkememizin 17.3.1982 tarihll ara kararı geregtoce kendilerinl davada temsil etmek, hak ve hukuklarının korumak üzere îstanbul Barosu Avukatlarmdan Av. Eray Bilen'in KAYYUM TAYÎNİNE, Karann kayyuma tebliğine, Kararm bir örneğinln Adalar Tapu Sicil Muhafızlığı ve İstanbul Defterdarlığı Milll Emlak MUdUrlügüoe gönderllmeslne, 17.3.1982 tarlhinde karar verlldi. 17.3.1982 (B. 4463) 3600)' SEKERBANK'IN SERMAYESİ 13 MİLYARA ÇIKARIÜYOR • » İŞBANKASI Avrupa Topluluğu Araştırma Bursu Avrupa Topluluğu veya bu tophıluğa üye olan bir ya da iki Avrupa ülkesinin siyasal kurumlan konusunda araştırma yapmak isteyenler için bir yıl Uk bir burs açılmıştır. Adaylann küçük gruplarla tartışma yapabilecek derecede îngillzce bihneleri zorunludur. Adaylann siyaset bilimi veya ekonomi alanında lisansüstü öğrenimlerini bltirmiş veya bir dereoe için çahşıyor, ya da doktoralannı henüz tamamlamamış olmalan gerekmektedir. önseçimden sonra adaylar Türkçe ve İngilizce yapılacak olan yazüı bir sınava tabi tutulacaklardır. Daha fazla bilgi için Registrar, Hull Ünlvetnity. Hull, England adresine yazınız. Basvurulann an geç 30.5.1982 tarihine kadar Hull Ünivereiteei'ne yapılması rioa olunur. Bir yaşuna .'ırdiğiml dost ve akrabalara müjdelertm. TÖRKIYE Yeni evlenecek bir çift, Beşiktaş, Teşvikiye, Nişantaşı civarında kalorifersiz kiralık daire anyor. (15.000, TL'ye kadar) Tel.: 22 89 97 ANKARA (A\KA) Şekerbank'm sermayesi 13 milyar liraya yükseltiJecek. Bankanın halen 600 milyon lira sermayesi bulunuyor. Konuyla ilgili oiarak yapılan açıklamaya göre, sermaye artışı konusu. bankanın perşembe günü Ankara'da yapılacak olaganUstü Genel Kurul toplantısında ele alıtıarak. TESEKKÜR 4 nisan 1982 günü aramızdan ayrılarak Tann'mn rahmetine DOKTOR ŞÜKRÜ BERİN Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Cerrahpafa, Dayutpaga Liteti yanı No. 128 Tel: 21 62 80 CENAP AND ın cenaze törenine katılan, çelenk gönderen, Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunan, evimize kadar gelerek, mektup, telgraf ve telefonla büyük acımızı paylaşan akraba, dost ve yakınlarımıza, son rahatsızlığında yakın alakalarıyla bizi yalnız bırakmayan Sayın Prof. Dr. Necdet Menemenli, Sayın Prof. Dr. Hasan Telatar, Sayın Prof. Dr. tzzet Berkel ve Sayın Hikmet Uygur'a sonsuz minnet ve şükranlanmızı sunanz. AtLESl ADINA CEVZA AND SATIUK BÜRO Sokakte, BJF» OOkalp Bulvarma 78 metr* uaaklıkta, buro vw Jayeri olarak kullanılmaya çok alveria11. aaanaörlü, kalariferli 1. katta, 85 metrekarelik yenl «aMıfcör. VadeU olablnı. TBlt 18 83 85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog