Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÖR YAŞAM 28 NISAN 1982 televizyon 19.50 ÇtFTÇİDEN ÇİFTÇIYE Programda erken ve aşın hayvan otlatmanın verdiği •ararlar anlatıhyor. Meralara verilen bu zararlann na*önlenebileceği üzerinde duruluyor ve yonca yetlştll yararian konu edlllyor. Işıl özgentürk "Hançer,,de değişik bir biçim arıyor İçinden mahmtn tall öngörenj 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU HALK EZGİLERt "Senaryo yazarı, yönetmene yeni ııfuklar açan metinler sunmalı,, Sanat Servisl Oyktt va Senaryo Yazan Işü özgentürk son dönem ürünlerini «Hançer» başhkll öykü kitabında topladı. Özgentürk'Un YAZKO Yayınlan arasmda çıkan kitabı yeni biçim arayışı ve yazarının bir hesaplaşmaya gırmesi yönüyle ilgınç ögeleri de yamnda getiriyor. Işü özgentürk, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken konuyu aynntılanyla açıkladı. «Son kitabnuz Hançer'de gftBfimüz Insamndan boyutlar, ya(Numndan kesitler vsr. Bunlan yansıtırken tasıdığmu kaygı neydi?» Hep şunu lstedim: Okur, Hançer'i okuyup son sayfasmı kapattıktan sonra bir an dursun, gokyuzune, yakınlarda bır yerlerdeyse denize, kosarak geçen bir çocuğa, kendi hayatına, kitabın yazanna dostça gülUmsesin. Yanından geçen sütçüye içten bir marhaba de8in, dünyanın nasıl büyluc, yftjfatnip nasıl vazgeçilmez olduğunu dUşunsUn. SevinçU bir şarkı mmldansm. Bir sabah birdenbire karşılar şılan bır dost gibi, öykülerdeki kişiler de; yaşlı saz ustası, istanbul yollannı arşmlayan davuîcuyla zurnacı, üstüne ku ma getirdiği için köydeki kocasını terkedip elli yaşında İ8tanbul'a gelen Laz kadın, Paristen diplomalı bir terriyle her gün aynı saatte onun dükkanına gelip bir takımın kaça dikildiğıni soran genç i?çi, görüş yerindeki analar, babalar, sevgililer, dümbeleklerin eşliginde öğretilmiş duygularla yaşayan genç tnsanlar, yanl her gün yambaşımızdan geçenler Temsilciler nerede? Izmir Radyosu saz sanatçılan Ramazan Güngör ve Yılmaz Atalar, Fethiye yöresinden oyun havalan çalacaklar. 21.15 21.40 GEIİŞEN TÜRKİYE HAVA KUVVETLERİ KOMÜTANLIĞI DANS VE CAZ ORKESTRASI Belgeselde bu akşam Türkîye'nin Cumhuriyet'in ilanınÜan günümüze yaşadığı sanayi gelişmeleri lşleniyor. sAlî Sancı yönetimindeki Hava Kuvvetleri Komutanlı'ğı Orkestrası 'Guittarra Flamenca», *Cha cha Rhytmen; *Sail along silv'ry moan». ve bir •Potbori» seslendirecekler. 22.05 GAZETECİLER Pizlnin geçen hafta izleyemediğimiz bölümü yayınlanacak: *Akü Hastanesi* Rossi akıl hastaneleri lle ilgili bir söyleşi üzerine olayı aragtınr. Birşey bulamayınca hasta olarak hastanelerdon birine başvurur. Ancak çıkmak, girmek kadar kolay olmayacaktır, 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ «Dallas»ın son bölümü 9 mayısta yayınlanacak Sanat Servisl Televizyonun üzertade en çok tapiışma yapılan dizilerinden •DalUU'va son bölümü 9 mayıs gunü yayınlanacak. Televizyon yetküilerinln verdlgi bilgiye göre «Daîlas» dizisinin üçüncü bölümü tüm dünya televizyonlarında olduğu gibi TRT televlzyonunda da sona erlyor. yapımcılann dördüncü bölüm için çekimi sürdürdüklerini bildiren yetkililer «Da«as»ın dunya TV'Ieri ile birlikte büyük bir olasıhkla sonbaharda yeniden yayınlanacağmı söylediler. Televizyonda «DaZZas»tan boşalan yerl pazar akşamlan TVnin sevilen dizilerinden «Komiser ColombO' alacak. Peter Falk'un boşrolünü canlan dırdığı dizinin ilk bölümü 16 mayısta Haber Kuşağından sonra yayına giriyor. radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi kervanı, 05.3u Şarkılar ve oyun havalan, 06.00 Kısa haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 0740 Günün Içinden (1) 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yann, 10.22 Bölgesel yaym, 11.05 Okul radyosu, 12.10 öğle üzeri, 12.S5 Reklamlar, 13.00 Haberler, 13.15 Hau£ müzik, 14.45 öğleden sonra (2), 16.00 Kısa haberler, 16.05 Okul radyosu, 17.00 Dlaylann içinden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftamn çocuk şarkısı, 18.23 Bölgesel yayjn, 19.0001.00 TRTII üe ortak yayın. 19.00 Hatoerler, 19.30 Azerl TUrkUler, 19.45 Şarkılar, 20.00 Köyümüz köylümüz, 20.20 Yenl 6esler (TSM), 20.40 Türkçe eözlü hafif müzik, 21.05 Yurt tan sesler, 2130 Şarkılar, 22.05 TUrkUler, 22.20 Küçük konser, 22.40 Şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin için den (3), 00.55 Günün baberIerinden özetler, 01.00 Kapa nış, 01.0505.00 Gece yarısı. den bugüne Türk mutfağı, 11.00 Kadınlar topluluğu, 11.30 Türkçe sözlü hafif mü zik, 11.45 Türküler, 12.00 Dünya folkloru, 12.20 Şarkı lar, 12.40 Türküler geçidi, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Hafif müzik, 14.00 Türküler, 14.30 Yabancı dil ögrenelim, 15.30 Ankara Oda orkestrası, 16.00 Musüdmizde ünlü eserler, 16.20 Arkası yann, 16.40 öyküler ve türküler, 17.00 Olaylann İçinden, 17.30 Çeşitli sololar, 18.00 Erzurum rad yosu Türk halk mtiziği topluluğu, 18.30 BUim dergisl, 18.50 Çocuklar şarkı söylüyor. 19X041X0 TRTI üa ortak yayın. 11 2 3 4 5 6 7 8 9! TRTIII 07.00 Açılış, 07X2 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Carly Simon soylüyor, 10.00 Hafif müzik dUnyasından, 11.00 öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati. 1430 Cass müziği, 15.00 Müzikli dakikalar 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İçin, 18.00 Haftanın topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir konser, 20.45 Hafif müzik, 21.00 Müzikde 20. yUzyıl, 21.45 Saz eserleri, 22X0 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri 23.00 Çarşamba konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanış. İSİMTASHİHÎ SARIYER ASLtYE HTJKDK HAKEVlLtCtNDEN TRTII 07.00 Açılıs, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah içın müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Türk düşünürleri, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküler, 10.40 Dün Mahkememizin 982/262 982/239 karar saynı ve 26.4.1982 tarihli ilamı ile Tomas Çerme' nin oğlu Harutyun Amsin Çerme'nin isminden Amsih kaldı nlarak HABUTYAN olarak tas hih edilmiştir. îlan olunur. 28.4.1983 I1 ri bulmaca M 1 23 456 78 9 i 23 Nisan Ulusal Egemenlik y» Çocuk Bayramı TRTde hep torenlerin yansıtılmasıyla kutlandı. Her çeşit töreni «haber» olarak yayımlamaya aşırı meraklı olan TRT bır de yina bu törenlerle çocuğa verilen önemi vurgulamaya çalıştL Çocuklar buyüklerin işgal etmekte oldugu koltuklar» oturup buyruklar verdiler, ellerinde bayraklarla yürüdüler, el öptüler, öpuldüler ve bol bol söylev dinlediler. 23 Nisan torenlerıni içeren yıldönümü gunü geçti ve TRT de tüm di«Sizin bir de sinemacı yanı ğer ilgıli kurumlar gibi çocuk konusunu bir kenera bırakıp nız var. Senaryo yazan Işü her zamanki kalıplaşmış havasına büründü. Özşpntiirk'le hikâyeci Işıl OzUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın TRTden yangentürk nasıl bir etkUesim için sıyan tek olumlu yanı bu yıl dördüncüsu gerçekleştirüen deler.» çocuk şenliğinin yayuııydı. Her yıl daha da geliştirilerek Beniın sınemacüıftım senar ve içine müzik ve dansın ötesinde blraz da duşünce olguyo yazarhğıyla kısıtlı. Ama sl sunun katüarak düzenlenmesini dilediğimiz bu şenliğin genemayı çok sevdiğimi, her fi lenekleşmesinin ilerde çok daha büyük yararlar sağlayacalimden bir şeyler ögrendiğimi ğı unutuhnamahdır. Hatta şenliğin 25 nisan 1982 pazar gizleyemeyeceğim. Senaryo ya gunkü yaymında gördüğümüz gıbı, özellikle komşu ülkezarlığı zor bır ış. Senaryoda anlatmak ıstedığınız şeyı en kı lerden gelen çocukların TRT'nın mıkrofonundan kendi dılleriyle ve sonra da dilimizle konuşmaları ve sunucumuzsa ve etkili biçimde anlatmak zorundasınız. En ufak bir açı dan onlann ülkesinin adından önce «sevgili» sdzcüğünu gınız hemen görülür. Senaryo kullanması bile önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. yazan ayrıca şunu kabul et Boylece hiç olmazsa bizim çocuklarımız bu gibi komşu ülmek zorundadır. Filmin yara kelere. yülardan beri kötü gözle baktırılmaya koşullanduıltıcısı yönetmendir, senaryo ya mış kimi yetişkinlerin aksine, anlayış ve sevgiyle yaklaşzan sağlam bir çatı, yönetme mayı ve onlardan da aynı tutumu istemeyi öğrenebilirlen KİTABIN HAYATI Işü Ozgentürki «Kitabın seruvenini ne yepyeni ufuklar açan bir Ne var ki. özellikle TRT televizyonu geçen 23 Nisan "bilemezsiniz. Kitap yayımlandıktan «onra, «izden ayn, metin sunmakla görevlidir. Yakendl başına bir hayata alışır.» nl oldukça alçakgdnüUU olmak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda «ulusal egemenligi» ve dolayısıyla da «demokrasi.yi hiç ele almadı. Gerçl gerekir ama yazdıgınıs bir dialoğun kalabalık bir salonda bir akşam izlencesinde «ulusal egemenlik» konusu anlatılbirdenbire çıkarlar okurun kar karmaşa öykülerde yansısın isbinlerce kişiye ulaştıgını gör maya çahşıldı ama, bir kişiyle de bu işin başarılamayacağı «ısına. Artık onlan sevmek, tedim. Biçim kaygusu buradan kızmak ya da onlara saşmak kaynaklanıyor. Çift kisilikll ya mek de müthis sevinçli bir şey hemen ortaya çıktı. Niçin anayasacılar, hukukçular olmadir. Seyirci size elle tutacak dan ulusal egemenlige ve demokrasiye katkıda bulunamaokura kalmıştır. şamımızı anlatmak için yenl denli yakındır, hissedertdniz yacak olan kurumlann ve alanlann temsilcileri yoktu bu «Yine Hançerle 11x111 Mr «o yollar gerekli. onu. Kitabın ise serüvenini birn. öykülerde biçim arayıçı «Kltabmızı dab» Sneetd ça lemezsiniz. Kimlere ne duygu izlencede? Doğru bile anlatsa bir kişiyle bu gibi konunun gözler önüne serilemeyecegini ve özellikle demokrasiyi içeJçindekl bir Işıl OsEOitBtk'le bşmalarnuzdan ayıran başkaca lar verdığini, kimleri Bevindir ren konulann milyonlarca kişiye erişen TV yaymlanndan karsılaşıyorm. Bnns katüıyor bellrgin özelllkler slzce nelers diğini bUemezsiniz. Kitap siz anlatılmasmı bir kişinin tekeline bırakılamayacağmı çokmnsımuz?» Hançer'deki öykülerin en be den ayn, kendi başına bir haŞu günlerde kimselerin son llrgin özelliği yazannın bir he yata başlar. tan öğrenmiş olmamız gerekirdi. Demokrasinin «çok sesliyularda yasadığums olaylar, saplaşmaya girmesi, toplumdallk» geragini daha bir TV izlencesinde yerine getiremiyorbizi sarsan gerçekler üstüne ki değer karmaşasına yaklaşSenaryo yazarlıgı hikâyeleri sak, salt TRT'nin degil, diğer kurumlanmızın da demokrayorum yapabileceğine lnannu ması, usulca bu alanı kurcalami etküemiştir. Zamanlama, ay tikleşmesini sağlayamayız. yorum. Herşey olağanüstü bır masıdır. nntıyı seçme açısından. tyi Şimdi önümüzde 19 Mayıs'ın yıldönümü var. TRT bu tempoyla, her an değişiyor. Hançer'deki öyktilerl yazarmi olmuştur kötü mü büemem. büyük günün özel yaymlannda hiç olmazsa yukarda belirAdeta belleksiz, anlan yaşayan ken hep bir filmin, bir sahneBildiğim yazarlıgın bir bütün tilen hatasnu onarmaya çalışmalı ve demokratik ortamı bir toplum olduk. Bu hız, bu si vardı akhmda. Şarlo'nun. olduğudur. yaratacak olan tüm kesimlerin temsilcilerinin radyo mikrofonlan ve TV kameralan önünde yer almalannı ve özellikle demokrasiyle ilgili konulann açıklanmasını tek kişinin tekeline bırakmaktan vazgeçmeyi dğrenmelidir. Aynca, pek çok dlger konu gtbi. çocuk ve gençlik konulannm da TRTde ve obür kurumlanmızda salt yîldönümlerinde ancak tö8OLDAN SAĞA: 1 XVIII. yüz Zirve... Inandırma, 7 Hırlstlyan rensel hava içinde ele ahnmasınm da kimsenin karnını yıhn sonunda ortaya cıkan ve duy inanışma göre Allahın oğıu... Kars doyurmadıgmı arbk öğrenmiş olmak gerekiyor. Hem çok m " gu, coşku ve hayale aşın yer veren llinds bir harabe yerl. 8 Zlrkonseslilik, hem de yıldönümlerinin dışında konulann ve sobir sanat çığırı. 2 Yapıt... Arap yumun simgesl... Müstahkem mevrunlann üzerine bilinçle gidebilmek... tşte biraz da böyalfabesinde bir unsuzün ctar va ka ki... Ortocağda günlük konuları lşle bir demokrasi düşünelim. polı okunacağını gösteren Işaret. leyen manzum piyes. 9 Kralın 3 Bir ara çok revacta olan mo silahlı maiyetinden olan Ispanyol denı bfr dons. 4 Fransa'nm ku soylusu. zey batısında bir akarsu... Güreşte bir oyun... Bir sayı. 5 Verme... Fâsıla. 6 Fakat. 7 Cet... İnanış. 8 Bir nota... İrldyumun sımgesl. 8 Dünya dill. Baba ölmüştür, ana babanın başında dövünür, çocuklarsa babanın ayakkabılanyla biraz ilerde top oynarlar. Bütün öykülerde hem dövüneni, hem top oynayanı içıçe anlatmaya çalıştım. rm B YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 tAraba Sevdası» adlı romanın yazarı. 2 Osmıyumun simgesl... Bır hayvon... Boynuzla vurulan darbe. 3 Mısır'da bir şehir... Karışık renkll. 4 Pirino ve şekerkamışın dan elde edilen bir çeşit lckl... Bır nota. 5 Eskl Hlnt destanlarında kullanılan 16 hecellK beylt. 6 > 9 ÎLAN KOCAELt 2. SCIB HüKTJK MAHKEMEStNDEN Dosya No: 1981/839 Davacı Menmet Hacıalioğlu ve kardeşlerl vekili Av. Suat Yılmaz Yalun tarafından davalı Mehmet Kasımoğlu aleyhine açılan tahliye ve alacak davasının yapılan son duruşmasında: Davalı Mehmet Kasuıaoğlu'nun yapılan aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmış bulundugundan lş bu davalının du ruşmanın bırakıldığı 6.5. 1982 tarihinde saat 9.00'da mahkememizde bulunmalan veya kendisini bir vekil marifeti ile temsü et> tirmedikleri takdirde duruşmanın HMÜK'nun 609 ve 510'ncu maddeleri gereğince gıyablannda yapılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere usulen ilan olunur. Müesseselerarosı Brlç Turnuvan'ndan bir köşe. (Fototraf: ALÎ ALAKUŞ) Ruhi Su 8 Msyıs 1982 cumartesl günü saat 14.00 20.00 arasında Izmir Konak Kitapevinde plaklannı imzalıyor. • Yeşllköy Hava Güvenllk Komutanlığmdan almış olduğum 6287 numaralt glriş kartımı kay bettlm. Geçersizdır. Atlllâ SÖNMEZ • Eyüp Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 13.4.1082 gün 1982/134 . 235 sayüı karan lle Tuya olan soyadım TüNA olarak değiştirilmiştir. Cavlt TUYA ODA AJAHS 449295 Cumhuriyet Gazetesi de kupa ve plaket verdi Sanat Galerileri REFİKEPIKMAN İ!kTopluSergi$j 731Mayıs Kurtulu; cad. lfll/B SlMmkSy 4047 83 • . lbıruluş YıIdönumO > TOrk Resmınde Insan ve Portro" »ergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 Küçük Konser, (TRT1, Saat: 22.20) ty Kurtuiuş Cad. 191 /B Sinemköy 4 0 47 B 1 83 MESUTÜLDAS RESİM SERGİSI 22nisan \ 6mayıs nçmtncto 711.47874» Türkiye Briç Federasyonu turnuva düzenledi Şiar YALÇ1N Yapımım İstanbul, yayınını Ankara Radyosu'nun üstlendıği Küçük Konser'de Bezniçek'in «Doıma Disna» Uvertüru dınletilecek. Enı sabah TET2'nin saat 09.30'da yayınlanacak olan konser programında Marais'in «5 Eski Fransız» dansı ile Brahms'ın «Schumann'uı bir teması üzerine çesltlemeleri» ne yer verilecek. Ankara Badyosu'nca hazırlanan konserde Frescobaldi'nin «Aria Detta»sı, Beethoven'in Flüt ve Piyano için «6 Tema»sı, Ravel'in «Tzigane»si ve Berlioz'un «Faust'un Laneti»nden seçmeler dinletllıyor. GAlfHİBARAZ Sabah Konseri, (TRT2, Saat: 09.30) A URART « M \TtX3 CADDtSI a M»V<MltnMMUl TOaCH 4*01» 1UEM IMBUMrHI. EHdııNİByjr Geleri SANAT GALERİSt FORUM SANATGALERİSİ Ittanbnl Körier Oktdu y a n n u GIYASKORKUT Resim Sergisl 1530Nisan1982 CTAP MARMARAOTCÜ ALTPASAJI (CAFEKATt) TAKSÎ M İSTANBUL Sabah Konseri, (TRT3, Saat: 08.00) Sagırogju 21 NiaanS Mayıa 1082 ro»lm wrqf*i arif kaptan resim ssraisi 27nisan15may»s sinemalar tiyatrolar TAKSIMSANATEVİ SıraHlvller caa. 65 Tjkıım 44 25 26 ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. Alain Delon Richard Burton Romy Schndder Yön:jozef Loıey P.tesl, salı, Çarş. Pars. Cuma 14.00 16.3019.00 Cumartesl Pazar 11.30 • 14.00 16.30 19.00 JNUTULMAYANLARDİZİSİSİ2 Curt Jııngers May Britt Yon: Edward Dmytryk TROÇKI MAVİ MELEK Çar(. Pers. Cu. C.tesl Pazar 21.30 SOPHIALOREN MARCELLO MASTROIANNI GIANCARLOGIANNINI Yönetmen: LİNAWERTMOLUR Beyojlu EMEK H»rbiyeAS»lı»mJınnd» KAN DV/61 SANTtYRTROSUNM , MATINE CİMİ1730 (Mar İ4oo 1730 ibitetler gişede SATILMAKTAÖR TEL4O6792 S U A R E «PAZAR PTESI haric) 2 l o ö I y Kent Oyuncufan HODRIMEYDAN •f J*X>VlOiVJI> UOSJAND : Cürnâ 21.00 ctesi 1800 •• •• ' CYRANOde BERGERAC HMOD VcMMJEE ctesi 15.00 ~pazar 1500 .., : Koıc Şdiltleh O d . Noc $0 Sndrilkııvu • (STANBUt. Tet 66 74 1 9 6 7 04 96 İSTANBULTURNESİ *Mayıs'tan itibarm t , B İ U T U K HOORİ MEYDAN. KIZILTOPRAK KENT,' A $A» SİNEMASI GİŞEXEtÜNDE SATILMAICTA1MR 30a/saasaat/&30 fmeyis s*at JSS0O3Ğ RUMUZ:GO] KENIERTİYATROSUnd» Tel: 47 36 3 4 4 6 35 89 Yanm: OKTAY ARAYICI Yoneten:RUTKAYAZlZ MHtzOc T1MUR SELÇUK Çevre: ORHAN TAYLAN > l 20JOO1&0020JO CunnrtMİ • Pızaı15.00 • 18.00 Türkiye Briç Federasyonu 2425 nisan günleri Hilton otelinin «Altın Kubbe»slnde müesseseler arası bir Briç Turnuvası düaenlemiştir. «Dörtlü Patton» şeklmde üç seans halinde yapılan turnuvaya 21 muessese katılmıştır: Egemetal Madencilik A.Ş., Galatasaray Spor Kulübü, Garanti înşaat Ltd. Şti., Gökhan Kimya Koll. Şti., Osmanlı Bankası, Sakarya Briç Kulübü, SSK Bakırkoy Doğumevi, Boğazıçi Üniversıtesi, Cam Fazarlama A.Ş., Şark Sigorta, Tatko, Türk Hava Yollan (takımda Genel Müdur Sayın Cengiz Sakaryalı da vardı), Koç Holding, Marmara Etap, Oerlikon, Adana Briç Kulübü, Beşiktaş J X , GUneş Gazetesi, tstanbul Briç Kulübü, Şlem Briç Kulübü, Şlem Kurs Takımı. Türkiye Briç Federasyonunun yeni ydnetiminra inisyatifiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu müesseseter arası turnuva büyük bir ilgi çekmiş, kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından izlenmiş, başına öz»l bir yer aynlmış, mükemmel bir (B. 14503) organizasyon saj'esinde turnuva düzenli bir şekilde ve samımi bir hava içinde geçmiş, maçtan sonra oyunculara ve misafirlere kokteyl ikram edilmiştir. Federasyon 1., 2. ve 3. gelen takımlara birer kupa ve bu takırnların oyuncularma birer plaket, ayrıca bütün yanşmacılara birer hâtıra belgesi vermiştir. Bunun yanısıra, Güneş AU P O Y R A Z D G L J U / K O R H A N ABAY TIYATROSU Gazetesi birinci gelen takıma bir gumüş tepsi, gazetemiz ise JÜZILTOPRAK KENT SINEMASINDA yine birinci gelen takıma bir TEL: 36 96 12* " " kupa ve ekibj oluşturan oyunBckar «m*ımt> . . E v t t . culara birer plaket hediye etGenc mmnıı?..? miş, ödüller Federasyon Başş A»ık muını*'.. Ü kanı Dr. Atilla Oymak tarafınNisanl dan törenle sahiplerine verilEvfl «nitını»' miştir. Bo^anrnak Turnuvada birinciligi Türkiutrrr mt&lnU * ¥ yenin en ıyi biriççilerinden Mehmet Kortay ile Melih özbıl'i takımlarına «transfer» eden Güneş Gazetesi kazanmış ve kendi hedıyesı olan gümüş tepsiyı turnuvaya «yarışma dı şı» olarak katılıp genel klasmanda ikınci gelen tstanbul Briç ^ulübüne bırakmıştır... ilk beş dereceyi, turnuvaya «hor« concours» yanı «yarışma dısı» olarak katılmış olan tstanbul Briç Kulübü ve Şlem Görmeâen Karar Venncylrv. Briç Kulübü dışında aşağıdaki takımlar paylaşmışlardır: ^ fa»?ftesihariçhergfln214)0 1. GUneş Gazetesi, 2. Egeme1 M A Y B 30 MAYTS Çarşamba 18J0 tal Madencilik A.Ş., 3. GaranY A 1 M 2 4 HAFTA İ Ç İ N OjmartesJ 1SM U Înşaat Ltd. Şti., 4. Oerlikon, 5. Boğaziçi Üniversitesi. 1 Koç Holding dokuzuncu, Türk Hava Yollan onuncu, Be QQQQQQ şiktaş İse onikinci olmuşlardır ODA AJANS 449295 GÜNLÜK BILETLERIMIZ SAfifA Ç?Kİn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog