Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 28 NtSAN 1982 YORUM Toprak reforüm ön tedbirler tasarısı üzerinde redaksiyon hatası Yalçm DOĞAN ANKARA Toprak saîılpleriyle ortaklaşa bir Toprak Reformu Yasa TaBarısının çıkarılabileceğini siz hiç gördünüz mü?.. Gören varsa, berl gelsin. Ama, biz Ankara'da görev ya pan gazeteciler olarak bunun çok çarpıcı bir örneğini yaşadık.. Şu anda Danışma Meclisinde görüşülmekte olan ve görüşmeleri bugün de sürecek olan bir tasan var: «Toprak ve Tanm Reformu Ön Tedbirler Kanununa Geçici Madde Eklenmesl Hakkmdakl Kanun» adını taşıyan bu tasarı, asıl hazırlanmakta olan Toprak Reformu Tasarısmdan tümüyle ayrı. Zaten Toprak Reformu tasarısı geçen haf ta Başbakanlıkça Danışma Meclisinden geri çekildi. Halen görüşülmesl sürdürülen yukarda adı belirtilen tasarı ise, geçmiş döneme IDşkin uygulamalarda devlete «zaman tanımaya» yonelik. Buna göre, devletin topraklar üzerindeki kamulaştırrpa hakkının on yıla çıkartılması isteniyor. Geçen yıllarda uyguianan yasa, devlete beş yıl süreyle kamulastırma hakkı tanıyor. Şimdi bu sürenin on yıla çıkarılması isteniyor. Bunun çok açık bir nedeni var: Devlet Toprak Reformunun uygulandığı ürfa'da tam 15 mllyar llralık yatınm yapmış. Ama, bu arada yasa ortadan kalkmış ve toprak sahiplerl arka arkaya dava açmaya baş lamışlar: «Topraklarımm geri isteriz» diye... Toprak sahipleri, topraklarını gerl istiyorlar, ancak devletin bu topraklar üzerindeki 15 milyar liralık yatınmı da elbet toprak sahiplerine gldiyor. îşte, bunun önlenmesl ve bu yöndeki davaların «artık dordurulmasu amacıyla devlet 5 yıllık daha ek süre istiyor. Konunun özü bu. Ama, asıl «heyecanh» yanı bundan sonrakl gelişmeler. Belirtilen amaçla, Danışma Meclisinde bir Geçici Komlsyon oluşturuluyor. Üyelerden Turgut Yeğenaga başkanlığmdaki Komisyon 11 şubat 1982 günü ilk toplantısını yapacak gibi oluyor, ama «teypli bir salon bulıraamadığı» için toplantı 24 şubat gününe erteleniyor. O tarihte Anayasa Komisyonundan bu konuda «fikir» İstiyor. Anayasa Komisyonu «On giin içinde görüş bildiririz» diyor. Anayasa Komisyonunun yanıtı 16 mart 1982 günü Geçici Komisyona geliyor. Devlete (Arkası 11. Sayfada) Ekmek israfını Önleme kanıpanyası Necdet DOĞAN Kentin çeşitli yerlerınde duvarlara yapıgtırılmış afişlerde sıze ekmek sa vurganlığı yapmamanız oğütleniyor. «Dünyadaki aç çocuklar ekmek bekliyor», «Hanımlar ekmek israfını önleme de başarı sizin olacaktır» deniliyor. 15 hazirana kadar İstanbul'da nereye bak sanız benzer bir doviz görecek, kulağını za benzer bir slogan gelecek. Istanbul Beledıyesî dün «Ekmek îsrafını Önleme Kampanyasını başlattı. Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, dun duzenledığı basm topiantısı \!e bu kampanyayı başlatmış oldu. Beledıyede duzenlenen toplantıda kaınpanyanm neden başlatıldığmı anlatan Ecmel Kutay, başanya ulaşılması için halkm yardımlarmı istedi. Ulkemızm beslenmede kendi kendıne yeterlı olabılen üıkelerden bın olma şansına sahip olduğuna dıkkatı çeken Belediye Başkanı Kutay, uretimin artınlması çalışmalarmın yanında, tüketımin kontrolu ve ozellıkle israfın en az duzeye ındırılmesınin ekonomık gelişmemizin temel unsurlanndan olduğunu soyledL Ecmel Kutay, Istanbul'daki ekmek savurganlığına değinerek rakamlar verdi. Kutay, gunde 78 bin 786 ekmek israf edıldîğmi bunun yılda 576 mılyon 259 bin 200 liralık parasal kayba yol açtığını vurguladı. Belediye Başkanı Kutay, «Gerekli tedbirler ahnmadığı takdirde bu kaybın ileride çok daha büyük boyutlara ulaşacağı da bir gerçektir» dedi. Kampanya ile ilgıli bilgiler veren Başkaa Yardımcısı îbrahim Karaçam da, kampanyanm halka mal edilmesı ile başarıya ulaşabileceğini belirtti. Dünden itibaren toplu ekmek tüketimi yapılan okul. hastane ve lokanta gibi yer* lerde ekmeğin dilimlenerek verlleceğini, Diyanet Işleri'yle yapılan görüşmeler sonucru hutbelerde bu konunun işlenmesinın başladı Ekmek dilimle verilecek Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, İstanbul'da günde 78.786 ekmek israf edildiğini, bunun yılda 576.2 milyon liralık bir parasal kayba yol açtığını söyledi. ı Prof. Biyal kalitenin yükseltilmesi için soya fasulyesi ununun katılmasını önerdi. Cidde'deki "Türkey 82,, fuarı bir başka alanda surdüYülecek Selim YALÇINER bildiriyor / CİDDE İçinde kurulduğu [plekısglas çadır önceki gun fır'tma nedemyle çöken Cidde «Türk Ihraç Ürünleri Fuarı»'nın çevredeki bu* başka alanda yeniden kurulması düşünulüyor. Şans eseri ölüm meydana gelmeyen olaya yol açan fırtınanın Suudi Arabistan'ın bazı yorelerinde can ve mal kaybına neden olduğu belirtıllyor. Cidde polıs yatkılileri dün çöken fuar alanında «Türkey 82»yi düzenleyen Interteks fır|xnası görevlileri ve avukatlarla jtnrlıkte tutanak hazırladılar. Türk sergi malzemelerıyle upunlerinin hasar durumu sapjtandı. Suudi Arabistan'da Türk dı? eatım ürünlerini tamtmayı amaçlayan fuarı yarıda kesen ve ıçerde bulunanlarm büyuk tehlıke geçirmelerine neden olan fırtınanın yorede son beş yıldır görülmeyen bir şiddetle estiği suudıler tarafından belırtüıyor. Hava ve kısmen deniz ile ka ra ulaşımını aksatan fırtınanın aaman zaman saatte 100 mıl hıza yaklaştığını ve Suudi Arabıstan'ın batı kesimlerınde can va mal kaybma yol açtığını soy leyen Araplar Türk fuanndd. pleksiglas çadırın çöküntüsu altında kalan yüzlerce kişiden kimsenin ölmemesme hatta cıddi < biçimde yaralanmamasına hayret ettiklerini giziemıyorlar. BELEDİYE ARAÇLARI tstanbul Beledi yesi'nce başlatılan kampanyaya halkın katıhmını sağlamak için çeşitli yöntemler uygulamyor. Belediye araçları dün kentte dolaşarak sloganları halka duyurdu. Ekmek israfını önlemek için başlatılan kampanyada sınırlar İstanbul'da bitmiyor.. Çok yöniü tanıtım çahşmalarma başlandı. Kampanyanm başlatılmasıyla ilgili oiarak yapılan toplantıya Istanbul Üniversıtesı'nden temsilciler de katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Metabolizma Kürsüsü Başkanı Prof. Fikret Biyal, kampanyanin çok olumlu bir tutum olduğunu bslirterek, başarıh olmasım dilediklerini söyledi. Prof. Biyal, «Ekmek kalitesinin istenen seviyede olmaması da savurganlığin başlıca nedenidir» dedi. Ekmeğin protein değerini artırmak için soya fasulyesi ununun katılmasını öneren Biyal, bu işlemin yapılr nss^ ile ekmeğe «Etten bir dilim» ilave edilmiş olur, şeklinde konuştu. Belediye Zabıtası araçlarından bir konvoy, astıklan pankartlarla dün şehri dolaştı. Araçlardan halka kampanya hakKirda bilgi verilirken, sloganlar anons edildi. sağlandığını, TV'de sçık oturumlar düzenJeneceğini, Adile Naşit'ın çocuKlara .•ınlattığı masalda bıle bu konuyu lşlemesini istediklerini belirten îbrahim Karaçam, 8 nisan 1982 tarihinden itibaren Belediye Encümeni karan ile fırmlann pazar günleri ekmek çıkarmaları gerçekleştirilmek suretiyle ekmek israfının azami ölçüde önüne geçilmesi hususunda en önemli karar almmıştır» dedi. Adanada bir sanık idama mahkum oldu 5 idam istemli THKPC adh örgütün 42 sanığının yargılanmasına Antalya'da başlandı Diyarbakır PKK davasında sanıklar birbirlerini suçladı. Ankara'da «Devrimci Derleniş» davasında 6 sanık tahliye edildi Haber Merked Adana'da adam öldürme suçundan yargılanan Mahmut Aktaş idama mahkum oldu. 6. Kolordu vs Sıkryönetim Komutanhğı Basın ve Halkla îlişkiler Şubesinden yapılan açıklamada, adam öldürmeye te şebbüs re 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlanndan sanık Mshmut Aktaş'ın 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde yapılan yargılaması sonucu sanığın suç lan sabit görülerek, eylemlerine uyan TCK'nin ilgili maddeleri uyannca idam cezası ile ce üalandınlmasına karar verildiği belirtildl. Yapılan açıklamada, ayrıca 22 haziran 1981 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesınde gaspa teşebbüs, gorevli memura silah la mukavemet ve 6136 sayılı ka nuna muhalefet suçlanndan sa nık Güngör üçar'ın 15 yıl 1 ay ağır hapisle cezalandırılmasma ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verildiği belirtilirken aynı açık lamada 28 mayıs 1980 tarihinde yıne Adana'da adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlanndan sanık Abdurrahman Mert'in yargılanması sonucu ise 7 yıl 6 ay ağır haıps cezası ile cezalandırıldığı bildiflldi. * w SONUÇLANAN DAVA • Devrimci Halkm Birlığı Elbistan grubu davası aonuçlandı, sanıklardan tsmail Kartal 34 yıl 4 ay, Bayram Sarıtaş 34 yıl, Hüseyin Özdemir 5 yıl 6 ay, Hacı Polat, tbrahim Çekirge ile Hasan Doğan 4'er yıl 5'er ay hapse mahkum oldu. Adana 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, Hüseyin Mutlu ve Mnstafa Çelik'i de beraat ettudl. PKK DAVASI • Apocular (PKK) örgütünün Siirt Batman grubu sanıklannın sorgusuna dün Diyarbakır'da devam edildi, sanıklar verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladılar. Sanıklar, ajnı dava nın tutuksuz sanığı Pilistin'de eğitim gördüğü öne sürülen Mehmet Girgin adlı sanığrn sor gusunda kendilenne ılişkin olan ifadelerini tümüyle reddettiler. Mehmet Girgin de, «bura dakilerin hepsl zavaUıdır. Herkes suçsuz olduğunu söylüyor. Acaba bunlar cami avlnstmdan mı toparlanıp buraya petlrüdiler» dedi. Samk Mehmet Şener ise, «biz cami avlusundan alınıp buraya getirllmedik, ne suçla yargılandığımızın bfHnci içereindeyiz» karşıhğını verdi. THKPC DAVASI BAŞLADI ANTALYA Antalya ve çev resinde çeşitli eylemlerde bıılunmakla suçlanan 42 THKPC Uyesinin yargılanmasına An Italya'da teröristler dün de 8 kişiyi öldürdü Hıristiyan Demokrat Parti'nin Napoli sorumlusu Kardiyano Kızıl Tugaylar üyesi 6 kişinin saldmsı sonucu can verdi. Dıs Haberler Servisi îtal ya'rm çeşitli ^.ehırlermde dun meydana geîen şıddet eylemlerınde 8 kıçı oldü, 8 kişı de yaralandı Italva'da ıktıdardaki koalısyon ortağı Hıristiyan Demokrat Partı'mn Napoli bölges; so rumlusu Rafeella Del Kardıya no, Napoh'de otomobıl içmde ıvılJUUK VE EŞ1 lstanhııl Saint Mkhel Usesi'nin FransLi Mııcltiııı ve eşi yapacakları kernıesten elde edeeekleri gellrle 24 sakat \p felçli çocuğu tedavi ettlreeekler. Foloğıafta; okulun Fransız Müdürü Jnseph Stıub ve eşi bayau Bettina Strub goriıiüyor. 6 kişinin saldınsma uğradı. O layda Kardıyano ve şoforü olay verınde öldü. Kızıl Tugaylar Orgütu üyesi oldukları belırtılen saldırganlar olaydan sonra kaçtılar.. Sıcılya Adasında ise bir bar da oturmakta olan 11 kışının uzenne makınah tüfeklerle ateş açıldı. Bu olayda da 5 kişi öldü 6 kışi yaralandı. Milano kentinde de bir bankanın baş kan yardımcısı ile şoforü kın> lıkleri belırlenemeyen kişilenn açtıkları ateş sonucu yarala» dılar. Saldırganlardan biri ban ka koruma gorevlılerinın ateşi sonucu öldü. Milano şehrinde ayrıca önceki gece varısı metro istasyonundaki iki tren ateşe venldi. Olayda can kaybı olma dı. Olaym sorumlulugunu Kızıl Tugaylar tedhiş örgütü üstlendi. OYAK'ın inşa ettigi 2 6 0 ' toplu konut sahiplerine dayıtıldı Istanbul Haber Servisl OYAK üyeleri içm yaptırılan Kozyatağı Toplu Konutlarının 2. bolumunun tapuları dün to renle sahiplerine dafeıtıldı. Dün dağıtılan 260 konutla birlıkte yaklaşık 500 üyenin konut gereksınımi gıderılmiş oldu. Torende konuşan Yönetım Kuru lu Başkanı Emekli Tümgeneral Hasan Görmüş Toplu Konut Yasası'nın, devletin konut sorununa çözüm bulma kararlılığımn bir müjdecisi olduğu. nu bıldirırken, Genel Müdur Kazım Yüksel de OYAK'ın var lığının yuzde 53'ünü konut yapım ve kredisine ayıran tek sosyal güvenlik kuruluşu oldu ğunu belirtti. «Konut kredisi proçramlarının, her yıl 2000'den fazla iiyeye kredl verilnıek suretiyle ha zırlanıp uyçulandığını» belırten OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tumgeneral Hasan Görmüş özetle şoyle de di. «Kurum bugüne kadar 331Î0 üyemize 4.9 müyar lira tutarın (Arkası 9. Sayfada) 24 felcli cocuk tedavi ettirilecek Saint Michel Lisesi'nin 32 yıllık müdürü ve eşinin düzenleyeceği kermesten elde edOecek gelir Kadıköy Kaptan Hasan Paşa Okulundaki sakat çocuklar için kullanılacak. ISTANBUL, (THA) îstanbul Saint Mıctıel Lisesi'nin 32 yıllık müdürü ve eşı, düzenledikleri kermesten elde edılecek gelirle Kadıkov Kaptan Hasanpaşa îlkokulu*nda okuyan 24 felçli ve sakat çocuğu tedavi ettirecekler. Bundan ıki ay kadar önoe, yapılacak bir kermesle sakat çocuklara yardımcı olmayı aYılmaz önelin çocuklan teker teker muayeneleri sonucunda 24 çocuğun tedavısi içm ılk planda 1 milyon lirayı aşkm bir paraya gereksinim olduğu ortaya çıktı Bunun üzerlne kermesi büyütmeyi amaçmaçlayan okul müdürU Jolayan okul yonetıcılerı, oğrenseph Strub ve e$i Beltma ci velileriyle birleşerek elStrub • okul mudür başyardım de edilecek gelıri vükseltme cısı Besim Alpaslan ile ışbırhği çahşmalarma başladılar. yaparak çahşmalara başladılar Verilen bilgiye göre kermesve uzun araiftırmalar sonucunten elde edilecek geHrle felçda Kadıköy Kaptan Hasanpaş% li olan öğrencilere ortopedik ilkokulunda okuyan 24 felçli protezler yapılacak, yiirüme ove sakat çocuğun bulundugu lasılığı olanlann ise ameliyatnu saptadılftr. 1» sağlıklanna kavuşmalan sağ Bayan Berflna Strub T* I>r. lanacak. Daya carpan Çin uçayında 112 kisi öldü • PEKtN (a.a.) Çin Ulusal Haber Ajansı «Sinhua» Guilin yakınlannda dağa çarparak parçalanan uçakta 104'ü yolcu olmak üzere 112 kişinin oldüğü bildirildi. 8 mürettebatı bulunan uçağm kalmtıları Guilin'den 45 km. uzakta genış bir alana yayıldı. talya'da kurulan Ege Ordu « Sıkıyonetim Komutanhğı 1 Nu maralı Askeri Mahkemesi'ndB başlandı. Sanıklardan 45'ı için idam, diğerleri içm de çeşıtli hapıs cezaları istemyor. 10 İDAM ISTEGl İZM1R Denızlı'nin Güzelpınar köyü yol ayrımında ' l e h met Görgen ile Zeki Kundakçı adlı orman muhafaza memurlarınm 1979 yılında cinsel organlarımn kesilsrek öldürülmesiyle ilgüi davaya dün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcı, sanıklardan Nuret ün Topçu, Hasan Topçu, Vell Akyüz, Yasar Kaval, A U Açı, Hüseyin Özcan, Süleyman Koç, İbrabim Demiralay, Ali Bo» kurt, Süleyman Adanur hakkın da TCK'nın 450/9. maddeleri uyarmca ölüm cezasıyla cezalandırılmalarmı istedl. \ 6 T'AHLİYE ANKARA Ankara 1 Numa ralı Askeri Mahkemesinde görülmekte olan «Devrimci Derleniş» davasında 6 kişi tahliye"" edildi. Toplam 29 sanıkh olan ve 10 kışi hakkmda idam cezası İstenen davada, dün tahliye e.dı}enlenn adlan şöyle: Kamuran Karahan, Baki özden, Latif Tunay, Cefa Erdoğan, Cemil Kısabacak ve 146/ l'den idam cezasıyla yargılanan Tevfik F'ikret Küçükerciyes. MHP DAVASI • MHP ve Ulkücü Kuruluslar Davasmın dünkü duruşmasında Ankara Hasköv ve İskit ler, Mutlu sanıklarmm sorguları yapıldı. Mustafa Kuş, Mehmet Çoban, Ali Baysal, Hasan Kılıç, Abdullah Çöruk, Murat Akar, Yakup Kocamanoğlu ve Ercüment Yıldırım adlı sanık lar Askeri Savcılık ve emnıyet te verdiklerı ıfadeleri reddetti ler. Uyuşmazlık Mahkemesi karan: BÜLENT DIKMENER ÖDÜLLERİ VERİLDİ • Yazı Işlerı Müdurümuz Dıkmener ölumunun 3. yılında anıldı Istanbul Haber Servisi «Bülent Dikmener Haber Odülü»'nü kazananlara ödülleri dün törenle Istanbul Gazeteciler Cemıyeti Konferans Salonu' nda verıldi. Bu arada Bulent Dıkmener, Zincirlikuyu Mezarhgı'ndaki mezarı başında meslektaşlan, Istanbul ve Çanakkale'dekt arkadaşlan ve ailesi tarafından anıldı. Ödüı töreni nedeniyle Nezih Demirkent de «Basmda Çağda?laşma: Teknlk te • tçerikte • tnsanda» konu(Arkast 11. Sayfada) Dış Haberler Servial Lübnan'ın önde gelen dini Uderlerinden Islâm Cemiyetleri va Kuruluşlan Birlıği Eaşkam Şeyh Ahmet Asaf, Beyrut'da öldürüldü. Beyrut'un batı kesimindeki bir camiden çıkarken 3 kişinin saldınsına uğrayan Ahmet AsaJ'ın öldürülmesi Müslüman lıderlerın tepkısine yoı açtı. ATEŞEYE SALDIRI Surlye'nin Madrid'de görevli Kültür Ateşesi Hasan Dayup, dün silahlı bir saldınya ugradı. Ateşe olaydan yara almadan kurtuldu. Lübnan'ın dini liderlerinden Asaf Beyrut'ta öldürüldü Ülkü Ocaklari yöneticileri askeri mahkemede yargılanmalı ANKARA, (THA) Uyusmaznk Mahkemesı, Ulkü Ocak lan Demeğının MHP İle ılışkısı bulundugu ıcın, bu derneğın yonetıcılennın oskerı mahkemede yargılanmaları yolunda karar aldı. Gorev uyuşmazlığı nedenlyle acılan bir davayı ele alan Uyuşmazlık Mahkemesi, Dıvrığı Ulku Ocaklari Şube Başkanı Nurı Ozgun'un «Diviğı Cumhuriyet Savcı Yardımcısının komunlst olarak bazı grup lorı koruduğu ve gereken dersin verilmesi gerektiğini beürten» bir raporu genel merkeze gonderdığı boylece Sıkıyonetlmin ılanına neden olan olaylar içerisınde mütalaa edilmesı gerektiğini betırttl Uyuşmazlık Mahkemesi, «Slyasi bir parti İle ilişkisi görülen dernek yöneticilerinin Sıkı yönetimin ilanına neden olaylara ilişkm olarak Işlediğl suç tara ait davaların yer ve zaman koşulu aranmadan, ötekl sanıkların Işlediklerl suclara alt davaların da askeri yargı yerinde görülmeslne» korar Rum Temsilciliğine Mavrommatis atandı LEFKOŞE Kıbns sorununa çözüm bulunması amaçlanan toplumlararası görüşmeler deki Rum temsilciliginden isti fa eden Yeoryios Yuannidis'in yerine, Rum görüşmeci olarak, Rum Dısişleri Bakanuğı m»murlanndan flrniır MOTTOOI MEZARI BAŞINDA Gazeteci arkadaşımız Bülent Dikmener, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Saygı duruşunda, Yazı Işleri Müdtirümüz Dikmener'in meslekdaşlan, arkadasları ve sllesi de bulundu.. (Fotograf: Asena ÖZKAN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog