Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

| 28 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 (Baştarafı 1. Sayfada) rak istasyonlanndak) kaptanlar uygulama öncesi biı dene me seyri de yapamadılaı. Bu arada Marmara Bölgesı LJman ve Deniz tşleri Müdür lügü, yenl seyir düzeninin başlatümasına illşkin bir dizi karar aldı. Seyir, Hldrografl ve Oşinograf) Dairesi Eaşkanlığı oın dört sayılı bildirisi lle denizcllere duyurulan kararlarle Boğaz trafiğinln ı Mayıs günü oasıl boşaltüacağı açıklandı. Buna göre yerel saatle 09.00 12.00 arasında Karadenlz'den gelen gemllere, saat 10.00 14.00 arasında Marmara'dan ge len gemilere, saat 09.00 14. )0 arasında orta limandan Karadenlz'e çıkacak gemilere ve saat 10.00 14.00 arasında da iış liman kuzey kısmından ha reket edecek gemilere pilot hiz metj yapılmayacak ve böylece Boğaz geçit volu tamamen bo Kılavuzlara yeterli bilgi vermediler şaltılacak. Boğaz trafiğinin boşalttlmasından sonra llk geçiş yerel saatle 12.00'de Karadeniz girişüıden yapüacak. Marmara' dan girişler tee saat 14.00'de başlayacak. Sag seyiı düzenl ile Boğaz' dan geçiş rapacak uk gemiye Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı emekli Amiral Hasan Yumuk*un da bineceği öğrenildi. öte yandan, yenl tratik düzeni nedenlyle başta Sovyetler Birüği olmak Uzere birçok Ulke, Uk ikt ay lçin tUm gemilerine küavuz kaptan verilmesini tstedı. ülaştırma Bakanlığı' nın ve DenizciUk Bankası'nm Uglli birimleri de, yoğun talavuz kaptan isteminl karsılamak lçin 7'şer kişlUk olan Kavak ve Harem lstasyonlannda ki «posta» lan 10 kişiye çıkarfr U. Ancak, istasyonlann çoğu zaman anzalı olan ikişer pllot motoru sayısı arttırılamadı. Boğaz trafiğinln yeniden düzenlenmesi ve bazı durumlarda gemilere talavuz kaptan a)ma zorunlulugunun getirilmesi Uluslararası Oenizcilik Danışma örgütU (IMCO)'nun Londra'daki son toplantısmda tartış malara neden oldu. Bu toplantıda SovyeUer Birliği'nin Türkiye'yi protesto ettiği öğrenlldi. ÎMCO'nun, değişiklik çalısmalarıru yakından izlemek amacıyla İstanbul'a Kanadalı bir kaptan gönderdiğl ve bu kaptanuı oluml u bir rapor ba zırladığı da belirlendi. Montreuz uluslararası Boğaz lar Sözleşmesi'ne taraf olan ul kelerin IMCCnun Seyir Güven liği Komitesi (MSC)'ye basvurarak Boğaz trafiğl konusunda inceleme isteme haklan bulunuyor. , Denizcilikle ugüi çevreler, IM(X>1ıun tüzüğündelci birinci madde ile tüm sularda sağ »eyir düzenini öngördüğünü ve tek ayncalıgın bugline dek îstanbul ile Çanakkale Boğazlannda olduğunu belirttiler. llgililer, bu ayncahğın îstanbu) Boğazı'ndaki kuvvetli ve yer yer ter s akıntılardan kaynaKlandığını söylediler. Aynca, 1 Mayısta yürürlükten kalkacak sol trafik duzeninin nasıl başladığına llişlon bir belge de bulunamadı. Denizciliğe yakın çevreler, sol seyir düzeninin Fransızlann kıla vuzluk hizmeti gördüğü dönem lerden kalmış ve deneyler sonucu îstanbul Boğazı'nın yapısına uygun olarak ortaya çıfcmış olabileceğinl blldirdller. Son lstatistiklere göre, îstanbuı Boğazı'nda sol seyir dü zeninde kaza oranı 10 büıde 4 olarak belirlendi. KİSA • BELÇÎKA'nın başkentl Brüksel'de TUrklerin oturduklan bir evde geçen cumartesi günil çıkan yangında hayaiıarını kaybeden 14 Türktin cenazesi bugîin yurda getiriliyor. THY'nin bir uçagıyla önce îstanbul'a getirilecek olan cenazeler, daha sonra Ankara'ya nakledilecek. Cenazeler, buradan toprağa verilmek üzere Afyon' gönderileoek. • ÎSTANBUL telefon rehberinin dağıtunına 3 Msyıs pazartesl günü haşlanacak. Rehberln alfabetik kısmınm ticretsiz, meslekler kısmınm ise 300 lira karşılığında dagıtılacağı açıklandı. Yeni rehberlerin alınabilmesi için eskilerinln iadesi gereldyor. • YILDIZTABYA'daki bir evde, minibüs sürücülüfU yapan 40 yasındaki Hüseyin Keskinpala, el ve ayak bilekleri bağlı durumda, boynundan iple tavana asılı olarak bulundu. • ISTANBUL'da bir süredir faaliyetlerinl sürdüren otomobiUI . hu kez, Beşiktaş, Dikllitaş'da esi ve hızıyla birIlkte yürüyen Yurdanur özcengiz'in lçinde 119 bin lira bulu1....1 v^nıusinı alarak kaçtılar. 9 BEYKOZ, Çubuklu'da evinin önünde oynamakta olan 8 yaşındaki Selma Kurt, su kuyusuna düşerek öldü. • SARIYER'de kan davası nedenlyle çıkan kavgada Yusuf Çerl tabancayla vumlarak öldürüldü, Ahmet Koç ile Alımet Şahln yaralandı. Olayın «anıgı Kamil îşler gözaltına alındı. Türktyeden Bülent Dikmener 1982 günlU sayısında yBynıIa(Baştarafı 12. Sayfada) nan «Türk • İş Başkanı Uyuru bir konferans verdi. Gazeyor» başlıklı haberiyle Seçicl temiz Yazı İşleri MüdürlerlE Kurul Özel ödülü'nü alan Hürden Bülent Oikmeneria 3. öriyet Haber Ajansı BUrosu Şelüm yüdönümü nedıeniyle düfi Aziz Halkapınar'a ödülü vezenlenen tören dün saat 11.0' nJdi. de başladı. Dikmener'in anısıDaha sonra Gazeteciler Cena bir dakikaük saygı duruşun miyeti 2. Başkanı Nezih Dedan sonra kazananlara ödüllemirkent «Basında Çağdaslaşri arkadaşlan ve ödül komima: TeknUrte • İçerikte lntesi adına, ödül komitesi Bassanda» konulu bir konferans kanı, îstanbul Barosu Başkaverdi. oı Avukat Orban Apaydın'ın ce zaevüıde tutuklu olması nedeTürk basınının bugün gartıiyle Müfit Alaçalı 'tarafmdan çek anlamda çağdaş olup olma verüdl. dığı konusunda birbirine ters Gazetemizde 10 nlsan 1981' düşünceler olduğunu belirtea de yayuılanan «Sllah Ooltı 63 Demirkent, İlk Türk gazetesi TIR Kayboldu» başlıkU habesayılan Takvımt Vekayi'de Uk riyle Bülent Dikmener Haber ' gün çıkan bir yazıyı gördükçe Ödülü'nü kazanan Cumhuriyet «belkl de bir arpa boyu yol aGazetesi Ankara Bürosu mülamadığımızın ortaya çıktığını» hablrlerinden Ueri sürdü. «Basınımızın öagür olduğunu savnnma şanst* fuk Güldemir askerde oldugu nın hâlâ sınırü» olduğunu da lçin, ödülü, yerine eşi Cumhur belırten Demirkent daha sonra Güldemir aldı. Daha sonra HUrriyet Gazetesi'nin 19 mart şöyle dedi: «Gazetelerünizln önemli Mr bölümii önyargı lle yayınlanmaktadır. Belkl de ba yuzdea okur sayısı giderek artacağına, durmaktadır. Son yıllarda ön yargı ölçülerl daha da büyümüş, basuun sennayenln veya belirll ü n t i y u gruplannın oyuncağı baline geunesine »deta gözyumulmuştur.» Çağm koşullannın ergeç galeceğini, çağdışı kalmak istemiyorsak aydınlarla uzmanlâna ortaklığına ihtiyaç duyulduğunu da belirten Demirkent k o nuşmasınm sonunda söyle dedi: «Isto bu yol bizJ çağdaş tn> labllir. Üst tarafı eskt bir so»le laffl güzaflu. &x gelişmis, çok geüsmlş Uae tısmasından da önemli olan tra kona, aannBS günttmazan en güncel konusudur. O halde okaduklanmızla, duyup gördükterimizle yetinmeyelim, geleceğe doğru bakalım.» Daha sonra törene katılanlar toplu halde Dikmener'in Zincir likuyu Mezarlığındaki mezarı başına giderek: saygı durusunda bulundular. Akbonk'ın uyonları bir gerçek. İşteönemli bir uyon dahu: Toprak bildncoldr gerçekleri Bilanço barikalann aynasıdır. Gerçeklere dayanmayan bilançolar yannın büyük tehlike işaretidir. ZaiBretırıişolduManhaldemuhase^ ayarlanıalanüekârh bilanço gösteren kunüuşlaniyitetkikedin. Bilançolarda açıklanan kârlann gerçek olup olmadığını mutlaka öğrenin. Tasarruflannızı emanet edeçeğiniz kuruluşu bundan sonra seçin. Akbank$m Akbilanço'su ciddiyetin, gerçeğin, güçlü bir banka olmanın ve yüzdeyüz güvencenin simgesidir. Tasarruflannızı Akbank'm gerçek güvencesinde üstün gelirle değerlendirin. AKDİLAHCO (Baştarafı 12. Sayfada)] beş yıl daha ek süre t a n n yan ve «Kamalaştırma ta! rihlnden itibaren on yıl stt< reyle topraklarm gerl ahni masına ilişkin dava açılmaz» biçimlnde bir tasarı Komisyondan Danışma Mec lisl Genel Kuruluna göndei rlllyor. Heyecan da burada başlıyor. Yayınlanan Komisi yon raponına göre, Danıçi ma Meclisl Başkanlığma sunulmuş olan ve amacın yerine getirllmesini sağlayan tasan 1 nisan 1982 günü Komisyon tarafından geri almıyor. Gerekçe yina rapora göre «baskı ve ren dakslyon hatalarını düzelti mek ve yeniden görüşmek.» Komisyon 8 nisan günü yeniden toplanıyor. Ama, bu kez «Urfa Zİraat Odası Meclls Başkanı Sayın Adll Rastgeldi'nin katılması lle tasan yeniden tetkik ve mü zakere» edillyor. Danışma Meclisi Geçlci Komisy.pnun basılı raporunda aynen böy le deniliyor. Ve böylelikle «redaksiyon hatası» düzeltilerek tasanya aynen şu madde ekleniyor: «Açılmış ve görfllmekte olan davalar bu hükme tabi degüdir.» Burada vurgulanması ge reken iki konu var. îlki, «düzeltilen redaksiyon hatası» sonucunda artık yasa amacından açıkça sapmıştır. Zaten, yasanm çıkartılmasımn altmda yatan amaç «açıbnış bulunan davalar nedeniyle kamulaştırılan toprakları» devletin elde tutmasını sağlamaktı. Çünkü, Urfa'da topraklarım gerl almak için dava açmayan toprak sahibi hemen hemen yok glbidir. Bundan sonra dava açacak toprak sahibi zaten yoktur. Olsa bile, herhalde bu yasa yürürlüğe girinceye dek. dava açmayan pek kalmamış olacaktır. Dolayısiyla da. devletin elinden hem bir hak gitmekte. hem de «dii/eltilen redaksiyon hatası» sonucunda devletin 15 milyar liralık yatırımı «redaksiyon hatasma» kurban gitmektedir. îklncl ve önemli olan dlger nokta. Başkanlıga verilen tasannın «redaksiyon hatalarını diizeltmek üzere» geri ahnmasından sonra vapılan toplanUdır. Komisyonun bu toplantısına. Urfalı ünlü btr toprak sahibi aünıyor. Toprak sahibi ve toprak sahiplerinin ünlü avukatı komisyonda dinleniyor. daha sonra da «redaksiyon hataları» gideriiiyor. önceki gün başlayan ve Dugün de sürecek olan Danışma Meclisindeki görüşınelerin ü^erinde durulması gereken yönü asıl budur. Umanz bugün Danışma Mec llsl üyeleri de aynı «redaksiyon hatası»na düşmezler.. ÖZKAYHAKLAR^ KÂR MEVDUAT PIÂSMANIAR AKTİFTOPIAMI Akbank'a doraşcnodon 162.9 MİLYAR 2 6 6 MİLYAR Çetiner AKBAIMK (REPHO) meydana geldiği aylar. hatta günlerin belli olduğunu bildiren Çetiner, şöyle konuştu: «Bu zamanlarda elbetteki irfnler kısıtlanacaktır. Kontrol istasyonları diğer birimlerden personel ve araçla takvlye edi lecektir. Geçen yıl tünıüyle böy le mi olmuştu? Hayır. Bazı is tasyonlarda trafiğin en yoğun olduju ayda çoğu amir olmak uzere personeün 1/3'ü yıllık iz ne bırakılmıs ve lstasyon güç. «Ul b h i (Baştarafı 1. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog