Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU Ulusal Sanayi Ügiyle aranan kltap Tayma Hazırlayan: Prof. Tahsln YÜCEL EDERÎ: İOOÜRA İSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğht ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20738 Rurucusu : Yunus NADI 20 TL. 28 Nisan 1982 Çarşamba Binnci Aşamaya HJzırlama lOOlGenel^tenek Modern Matematık Modem Rzik (KoietlereHazırlama) Besktas.lstar.bul 607200607201 Eşiyle kavga eden Korelî polis, 62 kişiyi öldürüp intîhar etti • Elindehi 2 tufekle çevreye ateş eden ve el bombalan atan polis, 20 kisiyi de ağır yaraladı SEUL, (a.a.) GUney Kore'de önceki gece kansıyla kav ga ettikten sonra içen ve sarhoş olan bir polis memuru hal kın üzerine tüfekle ateş açarak, el bombası firlattı ve 62 kiştyı öldürdü. Seul'ö 320 kilometre uzakta bulunan Niryong'da meydana gelen olayda ayrıca 30 kadar Jrişi de ağır yaralandı. ÖIU sayrsımn artmasmdan korkuluyor. Olay anında 49 kişinin he men öldüğü, ancak ÖIU sayısının, sabaha doğru arttığı belirtildi. 27 yasmda olan olayuı sorumlusu polis memuru, çoğunluğu kadın olan kurbanlannı öldürdükten sonra blr el bombası lle kendl hayatma da (Arkası 9. Sayfada) Ingiliz amiralinin agklaması: Gerçek savaş şimdi başlıyor Ingiliz kuvvetlerinin komutanı olan Amiral Woodward: Güney Georgia Adası'nın kendileri için elverişli bir üs olacağım söyledi Dış Haberler Servisi Arjantin hükümeti, Güney Georgla'da bulunan Arjantin asker lerinin direndiklerini ve bir In giliz helikopterinl düşürdüğü nü öne sürerken, bölgedekı Ingiliz müdahale gücü komutanı Amiral Woodward, «Gerçek savaş şimdi başlıyor» dedi. îngiltere Başbakam Margaret Thatcher Ise İngiliz fllosunun kış şartlannda Falkland açıkla nnda uzun süre kalatnayacağı m söylerken, bu aoıklama göz lemcilerce Falkland Adası'na da kısa zamanda çıkartma yapüacağı anlamında yorumlanıyor. Bu arada tngiltere'nin So uthhampton kentinde halkm Falkland seferlne katılan askerlerin dönüşte okuması için 9 bin roman topladığı bildirili yor. Arjantin HUkümet kaynakla n, Güney Georgia adasmdaki Arjantin askerlerinin teslim olduğu yolundaki haberleri ya lanlayarak, Ada'da direnişin sürdüğünü bildiniiler. îngiliz başbakam Thatcher'in «siyasi nedenlerle yalan söyledlğini» öne süren Arjantin hükümeti, bu arada Güney Georgia'da bir îngiliz helikopterinin düşüruldüğünü bildirdı. tngilız filosunun bayrak ge misi HMS Hermes ucak geınısinde bir açıklama yapan Ingıliz müdahale gücü komutanı Amiral John Woodward, Arjan t.inlilerin «mfiddetinln dolduğu nu» belirterek, «Guney Georgia garnitürdü, gerçek bfiyfik savaş şimdi başlıyor» dedi. GUney Georgia'mn kendilerl için oldukça elverişli bir tlsyeri olacağını söyleyen Amiral Woodward, aynca «Güney Georgia adasındaki Arjantin birliklerini nasıl tecrit ettiysek. Falkland adasındaldleri de öyle tecrit edeceğiz» dedi. îngıltere başbakam Margaret Thatcher ise bır televizyon progranunda yaptığı konuşmada «Orada sonsuza kadar bf k leyemeyeceğimiz ortada» diye rek Ingiliz donanmasımn sert kış koşullarında Falkland adalan açıklannda bekleyemeyeceğinl vurguladı. Basbakan (Arkası 9. Sayfada) YAZI İSLERÎ MÜZ OKAY GÖNENSİN Apaydırfın dilekçesini yayınlayarak yayın yolu ile suç işlediği iddia ediliyor. TürkABD savunma grubu bölgedeki gelişmeleri görüşüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başlangıçta «Türkiye ABD Ortak Askerl Konseyi» olarak açıklanan ancak adt daha sonra «Yiik frk Duzeyli Ortak Savuoraa Grubu»na cevrllen Ikill grubun ilk toplantısı dün Ankara'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan ve iki gün si'recek olan toplantıda Ttirk heyetine Genelkurmay Jkıncl Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun, ABD heye! t ne ise, ABD Savunma Baknnlıgı üluslararası Güven V\k tşlerinden Sorumlu Baksn Yardımcısı Richard l'crle başkanlık edlyor &avunma grubu toplantısı başlamadan önce ABD heyetinin başkanı Perle, İVUii Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken'l 2lyaret edePk bir görüşme yaptL Banu savunma grubunun he yetler* halindeki toplanttsı (Arkası 9. Sayfada) Ermeni anıtı için Fransa yı uyardık Fransız Hükümetinden, Ermeni terörü karşısında kesin tavır alması istendi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turklyo. Marsllya'dakl anıttan sonra yenl bir Ermeni anıtının ocılışına Izln verilmesinin lllşkilere ciddl etkilerl olacağı konusunda Fransa'yı uyardı. Fransız lcişleri Bakanı Gasten Deferre'nln Ermenilerle IIOİM acıklaması üzerine önceki Oün Dışlşlerl Bakanı İlter Türk lığına cağırıldı. Fransız Buyukelcısıni Dışışlerı Bakanlığı Musteşar Vekılı Büyükelci Oktay Conkordeş kabul etti. Aymen'ln yaptığı acıklama dışınnı saatlerde de Türkıye'nın da, Dışışlerl Bokanlığı Fransız Pans Buyukelcısi Adnan BuHükömetı nezdinde iki ayrı ka lak, Fransız Dışısleri Bakanlınaldan diplomatik girışımde ğında benzer bir gırişımde bulunarak bu konudaki göruşu bulundu. nü acık bir şekllde duyurdu. Soz konusu glrişimlerin, blr birllkte, Edinilen bilgiye göre, bu gi nota veVilmemekle Fransız hükümetine uyarı nirlşlmlerden ilklnde Fransa'nın Ankara'daki Büyiıkelclsl Fer telıği taşıdığı bıldirildi. nand Roulllon Dişişlerl Bakan Bakanlık sözcüsü Büyükelci Nazml Akıman, gazetecllerin sorularını yanıtlarken, ginşimlerın Içeriğinin Bakan Türkmen'in önceki günkü acıklaması doğrultusunda olduğunu belirtmekle yetindl. Bununla birlikte, söz konusu girişimlerde Fransız hükümetinden Ermeni terörü ve pro pagandası karşısında «Kesin blr tavıra alınmasınm Istendiğl güvenllir kaynaklarca blldlrildi. Blr yetkill, «Fransızlardan somut eylem Istedlk» dedi. Dişişlerl cevrelerindeki hova Parıs'tekl Turk Büyükelçisl Bulak'ın bir tepki olarak merkeze cekilmesı eğilimlnm şımdılık bulunmadığını gösteriyor. Buna göre. Ankara bu aşamada Fransız Hükümeti nezdinde yapılan girişlmlerin sonucunu bekleyecek. Beklenen sonucun alınmaması durumunda Türkiye'nin Dişişlerl Bakanı Türkmen'in Işaret ettlği şekilds ilişkilerdekl gerllemeye dö(Arkaaı 9. Sayfada) 9 Ecevit'in yargılanmasına yarın baslanacak • Eski CHPtt parlamenterlerin ifadelerinin almma sı bugün de sürecek. Askeri Savcıhk il ve ilçe başhanlannin da adreslerini istedi. ANKARA (Cumhnrlyet Bttrosn) Kapatılan CHP'nin eskl Genel Başkanı BUlent Ecevit'in yargılanmasına ya rın Ankara Sıkıyönetim Ko mutanhğı (2) Numarah Asken Mahkemesinde başlanacak. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerl Savcıhğı, Bülent Ecevit hakkında Hollanda Televizyonu ve «Der Spiegebe demeç vererek MGK'nın 52 numarah büdırlsine aykırı davrandığı savıyla dava açmıştı. Ecevit'in 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasmm 16. madde (Arkası 9. Sayfada) BURHAN APAYDIN Orhan Apavdm'm tutukluluğuna itiraı İçin verdiği dilekçe nedeniyle 52 sayılı bildiriye aykın davrandıgı öne sürtilüyot Teksif Genel Kurulu sürüyor 4* ASGARI ÜCRET NET 15 BİN LIRA OLMALL ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Türklş'e bağh Teksif Sendikası'nm Genel Kurul'u çalışmalarını dün de sürdürdü. Genel Kurul' da konuşan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide. işçl alacaklarmm hükümetça uygulamaya konulan plan uyannca Mayıs ayı sonuna kadar ödenmiş olacağım açıkladı. Diğer konuşmacılar da Işçi sorunları konusunda görüşlerinl blldirdiler. Bir konuşmacı asgari ücre tin 15 bln Ura olmasım istedt. Sosyal Güvenlik Bakanı Şide, Genel Kurul'daki ko nuşmasmda devletin işçile re olan 29 milyar 403 milyon liralık borcunun 106 mil (Arkası 9. Sayfada) Gönensin ve Âpaydıh için 318 yıl hapis isteniyor Istanbul Haber Servisi 1. Ordu ve îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca gazetemiz sorumlu Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensin ile Avukat Burhan Apaydın hakkında 3 yıldan 18 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Banş Derneği ile ilgili (Arkası 9. Sayfada) Bayülken: Yunanistan diyalog konusunda hâlâ karar veremedi ANKARA (a.a.) Milli Sfr vunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, Papandreu'nun niyetlnin hâlâ açıklığa kavuşmadığını belirterek «aramızda ciddf sorunlar vardır ve Yunanlstan hir diyaloça yanaşıp yanaşmama konusunda hâlâ kara nm verememiş görünüyor» da dl. Bayülken, Korfez bölgesinin savunmasmm Körfez ülkelerine aıt bır sorun olduğunu ve Çevik Kuvvet'e Türkiye'nin katılmasmın söz konusu olma dığını yıneledı. Pershing 2 ve Cruise füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesinin söz konusu olmadığını da açıkladı. Milli Savunma Bakanı Bayülken, çeşıtli NATO ülkelerinden gelen gazetecilerle bır sohbet toplantısı yaptı, Türkiye'nin savunma ihtıyaçlan va savunma polıtikası ile genel dünya sorunlan karşısmdakl tutumu hakkında bılp verdi, sorulan yanıtladı Bayülken, Yunanistania olan TIR, hava sahası sonınları yanında kıt'a sahanhğı konusu U zerinde konuşurken sövle dedi: «Kıt'a sahanlıgı alanına elren deniz dibi araştırmalan için ortaklaşa kuUanalım divo(Arkası 9. Sayfada) Cetiner: Yurda giren iscilerle turistler aranmayacak tstanbul Haber Servisi îş işlen Bakanı Selahattin Çetiner, turıstlerle TUrk işçüerinın üzerlermde ve araçlarmda kaçak eşya araması yapılmayaca ğını soyledi. Marmara Bolgesl Valıleri Jan darma Alay Komutanlan ve Emnıyet Müdürlerıyle İstanbul'da bir toplatı düzenleyen Çetiner, yaptığı konuşmada, «İhbar olsıın veya olmasuı Ü Emniyet Müdürü veya Ilçe Em niyet Amirinin erair ve müsa adesi alınmadan yurda giren ve yurttan çıkan işçl vatandaş larımızm, turistlerin üzerinde ve araçlarmda kaçak eşya ara ması kesinllkle yapümayacaktır» dedi. İçlşlen Bakanı, turizm sezonunun başlaması nedeniyle yo ğun bir trafık akımının oluşacağım belirttı ve bblge valüerinden trafık kazalarma karşı daha etkılı önlemler almalanm istedi. Trafık kazalannın en çok (Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) Kongre'den izlenimler JDU I KdZdldl 1*1 dl 11K 1 * O Side ilfc çıkısını yaptı Işık KANSU ANKARA Teksıi SendiJtası'mn Genel Kurulu, TürkIş 12'ncı Gene] Kurulu öncesı ıkı önemli kongreden bırisı. Türkîş Genel Başkanlığı'na aday olarak gösterilen Teksıl Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın durumu kongrede bugün ya pılacak seçimlerle ortaya çıkacak. 15 Mayısta ıse diğer aday lardan tbrahim Drnizciefin Başkanı oldugu Gıdalş Sendı kası'nın Genel Kurulu var. Teksf Genel Kurulu başladıgmdan bu vana Türktş vöne ticilennde basma karşı olurn (Arkası 9. Sayfada) leme Tüzuğu'ne gore sağ seyir düzenini hullanacak. Yılda 25 binden tazla geminm transıt geçış yaptığı ve bunlardan yüzde 35'mın hılavuz kaptan almadığı Istanbul Boğazı'nda her geçen gün artan trafih yoğunluğunun yanı sıra gemi tonajlanmn da büyümesı tehlikeyi giderek artırmıştı. Özellikle her an patlamaya hazır petrol ve petrol ürunleri taşıyan süper tankerlerin kılavuz kaptan almadan yaptıklan geçişler tehlikeyi daha da artınyordu. Yeni tuzüh ile transıt geçeceh gemılere de bazı yukumlulukler getirilırken sağ şerit kurah kondu. Ancak, 16,8 denız mıli uzunluğundahi Istanbul Boğazı'nm bazı kesimlerindeki akıntı ve anaforların sağ trafih düzeni ıçinde yeni kazalara neden olabileceği one suruldü.. Bakahm yeni uygulama kazalan onleyebileceh mi? önlenebılecek mı /.. 1 Mayısta yürurluğe gireceh yeni Istanbul Lıman Tuzuğun e g ö r e I s t a n b u l B o ğ a z ı . n . < an * Oeçeceh gemüer Uluslar Mısır artık barıs havasına gömülüyor Cengiz ÇANDAR bildiriyor % Nasır'ın izine rastlanmıyor artık. Şimdiki Dev let Başkanı Hüsün Mübarek kadar olmasa bile Sedat'm resimleri birçok yeri süslüyor. KAHİRE Mısır Devlet Eaşkanı Hüsnü Mübarek Sina'nın geri alınışı münasebetiyle önceki gün parlanıentoda yaptığı konuşmada, varılan noktayı Ortadoğu bolgesınde kapsamlı bır banş için sadece bır başlangıç olarak nıtelemısîL Mısıriı yetkilıler de, daha Mübarek anılan konuşmasını yapmadan ve hatta 25 Nısandan önce aynı duşunceyı ılade edıvorlardı. Fakat öyle goruluvor ki, Mısır yönetimınm bır ba.şlangıç olarak algıladığmı Misır halkı bir son olarak yorum lamakta. Ülke banş atmosferiyle tam bir rehavete gırmış (Arkası 9. Sayfada) Kılavuzlara yeterli bilgi vermediler Yargıtay Genel Kurulu. bir yazmnda Danıştay'a yayın yolu ile hakaret ettiği için 0 oy hapis cezasına mahhum edilen Tercüman yazan Nazh îhcah'm cezcsınm ertelenmesine harar vermiftir. Bu harar Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın istemi üzerine almmıştır. Yargıtay Genel Kurulu'nun haran kesin olduğundan üzerinde konuşabilirtz. Bir gazetecinln yazısından ötürü, kısa süreli de olsa, hapishaneye konulmasına karşı olduğumuz için meslektaşımızın cezasımn ertelenmesine çok sevindih; Cumhurlyet Bassavası'nm girisimini takdirle karşıladıh. Yanumıyorsah Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir girişimle blr gazeted hapis yatmahtan kurtulmak(Arkası 9. Sayfada) Saban Vezir... Kılavuz kaptanlar, yeni düzenle ilgili bilgileri radyodan öğrenmeye çalıştıklarııu söylediler. to'de yayınlanan yenl türügü de elde edemediler. tstanbul Bogasa'ndan geçls yapacak gemileri yöneteoek kı1 Mayıs cumartMl gUnü uy lavuz kaptanlarm, yenl tüzükgulamaya konulacak yenl «Is 1 te öngörülen bilgileri gazete ve ttmbnl Liman TBzuğO»nün önradyo haberlerinden öğrenmogördüğü tstanbul Boğazı"ndT ye çalıştıklan, kendilerine «asağ seyir düzeni konusunda üdece «sağdan gidllecek» emri laşörma Bakanbğı'mn ilgili biverildiği öğrerdldi. rimlermce kılavuz kaptanlara Seğ seyir düzeni konusunda herhangl bir bilgi verUmedl. kendl anlarmdft tnpi«w»wtv konuyu tartısan Harem TS K»AjTTca, küavuı kaptanlar, 31 (ArkoM 8a. 11.. 30.1 dm) 1983 tarffiü VMnaS. O ı » ardmtiaM Adalet ve Esitlik1 Deniz SOM Adı: Resit, soyadı: Çaban, ana ada: Makbnl*. baba adı:: Reşit, doğum yeri: Halep, doğum târihi: 1933. Uyruğu: Suriye, pasaportundakl adı: Chaban Rachid Chaban, Türkiye'deki «ikâmet tezkeresl> no: 25/1323. Türkiye'de yapılan silah, merml, uyugturucu madde, kahve ve dövlz kaçakçıh|ının en önemli beyinlerinden blrl lşte bu Resit Şaban'dır. Bu ünlü kaçakçı, Reşlt Şaban Vezir olarak blllnir ve §u anda Sofya'da oturur. Reşit Şaban Vezüln adx, ilk kez, 1967 yılında, Hacı Nahsen Albayrak adU kaçakçmın yurt dışın(Arkası 9. Sayfada) SSCB'de eski bir bakan yardımcısı idam edildi MOSKOVA, (Ajanslar) Sovyetler Birliği'nde eski bır bakan yardımcısı, görevinı kotüye kullandığı gerekçesiyle dün idam edildi. Sovyet yetkililerının verdığl habere göre, Vladimir Rytov admdaki eski Deniz Ürünlerl Bakan Yardımcısı, 1980 yılında çok değerli drvlet malı hav yan el altından sattığı gerek çesiyle tutuklanmıştı. Deniz Ürünleri Bakan £ar(Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog