Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ TAYINLARI ' KÜLTÜR ÜZERİNE Doç. Dr. EMRE KONGAR fer ayöını yakından llgilendiron yapıt Ederi: 200 TL Jrtemo Adresi: Turkocağı CadL 38/41 Cagaloğlu İSTANBUU Cumhuriy 58. Yıl; Sayı; 20737 Kttracnsn: Yanas NADÎ 20 TL. 27 Nisan 1982 Salı Arjantin yönetimi: İngiliz askerleri geçici bir zafer kazandılar. Ancak bu durumu sayısal çokluklarına borçlular. Thatcher: Savaş durumu söz konusu değil, Londra, barış. umudunu yitirmedi. Arjantin hükümet yetkilileri, askerierin adaıun içlerine doğru çekildiğini, görüş melerin askıya alındığını açıkladı. Dış Haberler Servisi Ingiltere ile Arjaitın arasındakı FaLkland bunalımı ingiliz askerierinin öncekı gün Falkland'm yaklaşık 1300 km. dogusundaki Guney Georgıa adalanna çıkartma yapmasıyla yeni bir bo yut kazanırken, İngiltere Başbakanı Mar garet Thather parlamentoda yaptığı bir açıkîamada, İngiliz kuvvetleriınin ada~da kontrolü tümüyle ele geçirdiklerini söyledl. Thatcher. adada bulunan 140 Aı jantin askerlnin ve ingiliz helikopterlerinin etkislz duruma getirdiğl «Santa Fe» adlı Arjantin denizaltısının 60 mürettebatının teslim olduklarmı, Arjantin askerierinin savaş esiri sayılmayacaklarım soyleyerek, kısa bir süre sonra Arjantin"e ıade edıleceklerini belirttA. Thatcher, Arjantin'le aralarında savaş durumunun sözkonusu olmadığını be lirterek, barış görüşmelerini sürdürmek istediklerini açıklarh. Buna karşın Arjantin ise îngiltere'nin Güney Georgia adasma düzenlediği harekât yüzünden Falkland sorunu konusundaki görüşmeleri askıya aldığını açıkladı. Arjantin askeri yönetimi, Güney Georgia Adası'ndaki askerierinin dün de ingiliz helikopterlerinin saldınlanna ve bir In giliz savaş gemısınin 4 saat süren top ate şıne hedef olduklanm açıkladı. ingiliz yet kiiilerinin Ada'daki Arjantin askerierinin teslim olduğu yolundaki açıklamalannı da yalanlayan askeri yönetim «Arjantin birlik leri, geri çekilmelerine karşın ingiliz birliklerine karşı savaşı halen sürdürüyorlar» dedi. Askeri yönetim tarafından yayınlanan bildiride. aynca Adayı savunmakta olan Arjantin birlikleri ile haberleşmenin bazı «taktik nedenlerle» kesilmiş olduğu öne sü rüldü ve, «Ingiliz askerleri geçici bir zafer kazandılar v e bunu sayısal çokluklarına (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Birinci Asamaya Hazıriama lOOlGenenfetenek Modem Matematık Modemfizik ZihindenCâzOtn (KoteilereHazırfama) 1 Besünas.İstanhu1 607200607201 . Libya'dan mal karşılığı petrol alımı icin anlaşma oimadı + Yalmzca 2.5 milyon tonluh petrol kotası dışında efe 2.5 milyon tonluk bir kotanm Türh işçilerinin dövizleri ile ödenmesini Libya habul etti. Haber Merkezi Türkiye libya arasmdakı ekonomık işbirliginî kapsayan protokol dün Istanbul'da Libya Arap Halk Sosyallst Cemahinyesı Tanm Sekreterl Abuzeıd Durda ile Başbakan Yardımcısı Turgut Özal arasında imzalandı. Ancak görüşmelerde Lıbya'dan mal karşılığı petrol aIımı ve bu çerçevede Libya'nır) borçlarımn tasfıyesi konusunda bır anlaşmaya vanlamadığı bğrenildi. Libya Tanm Sekretertmn go rüşmeler sırasmda yalmzca yıllık 2.5 milyon ton olan petrol kotası dısmda yapılacak petrol alımlannda kolaylık göstermeye yanaştığı bildirildi. Bu konuda vanlan anlaşmaya göre, (Arkası Sa. 11.. Sü. 3 de) Okyanus'taki ıssız adada garip bir savaş sürüyor.. Thatcher adadaki Arjantin askerlerînîn teslîm olduğunu açıkladı Operasyon nasıl gerçekleştirildi? Dış Haberler Servisi ingiltere Savunma Bakonlığı dun yayınladığı bir bildırıde operasyonun nosıl gercekleştırlldiğini duyurdu. Bıldiriye gore İngiliz helikopterleri önceki gün lımanda bulunan Santa Fe denızaltısına saldırdıktan sonra yerel saatle 11.00'de Ingl liz komando birlıkleri adayo helıkopterle ındırıldiler. Güney Georgıa harekatını yöneten İngiliz Komutanı da Arıantın'ın teslım olmasındart sonra Londra'ya şu telgrafı cektı: «Majestelerl'ne, donanma soncağınin Güney Georgia'da İngiliz bayrağı ile dalgalandığı haberinl iletmenizl rica ederim. Tanrı Kraliçe'yl korusum Adaya indirma yapan İngiliz deniz koman dolarının İngiliz Sılahlı Kuvvetleri'nın en iyi yetıştırilmış en seçkm komandolarından oldu' ğu bildiriliyot. Bu arada 12 kışıden oluşan öncu koman do bırllğmin indırme harekatından once İngılız nükleer demzaltısından hereket eden kuçuk moıorlarla oaayo cıktığı bildirildi. öncü komando eklbinin birkaç gün önce ingiltere den bolgeye geldiği, deniz üzerlnde bir noktaya paraşutle inış yaptığı ve İngiliz nükleer denizaltısının kendilerlnı aldığı bildirıliyor. Komando birlığınin gorevmin adanın en onemii yerleşım merkezi olan Gryvıken'i kac FALKLAND'DA BEKLİYORLAR Güney Georgia Adası Arıantın oskennın korumakta olduğunu V9 tekrar ingiliz birliklerlnce ele geçirilirken 1300 km. u bunların mevzilerını öğrenmek olduğu belirzcklıktaki Falkland Adalorı'ndaki Arjantin askerleri olay tıldı. Komandolann verdikleri raporlara gore ların gelişmesıni heyecan ve merakla bekliyor. Resim da adada 140 Arjantin askeri ile 44 havan topu bulunduğu belrrlendi. de çay Içen Arjantin askerleri görülüyor. MAHKEMEDEN ÇIKARKEN Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (3 Nolu) Askeri Mahkemesınde dün sabah ikinci kez tutuklanan Ecevit, duruşmadan çıkarken. (Fotoğraf: THA1, Yüksek okullardan belgelî öğrencîler için yeni hak istendi ANKARA, (ANKA) Üniversiteler ve yüksek okullardan 1978 ve lfl80 dönemi arasında kayıtlan silinmiş bulunan öğrencılerin velile ri Danışma Meclisi Başkanhğı'na başvuruda bulunarak çocuklanna yeni bir sınov faakkı daha tanınmasını iste dller. Veliler adma yapılan başvuruda, Bflyl eblr imkânın tanınması halinde 12 Eylfilden önceki yönetimierln actığı yaralann sarılaca gı» Lellrtildi. (Arkası 9. Sayfada) ABD. şimdilik başarılı olamadı • Haıg, gergınlığın sürmesmın ABD'nın dış politihasını bile etkileyebüeceğini söyledi. Sovyet Tass Ajansı işgali «esfcj imparatorluh günlerine özlem* diye nıteledi. Anlzara, Roma, Tokyo ve Madrid yetkilileri, tarafları görüşmeye çağırdı. Dış Haberler Servisi 19 Mart'ta başlayıp, nisan başında Arıantın'in Falkland'ı işgal etmesiyle devam eden ingiltere Arjantın gerginliği önceki gün «Sıcak bir havaya» bürundü. Her iki ulkeyi de savaşın eşlğine getirmomek icın Alexander Haıg nezdınde arabuluculuk gorevını ustienen ABD goıundüğü kadarıyla, en azından «şimdilik», bu konuda pek başarılı olamadı. Nıtekım Arıantin Dışişlen Bakanı Nıclnor Costa Mendez ABD tarafından yurütülen barış (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Ecevît, Askeri Mahkemece ikînci kez tutuklandı • CHP soruşturması nedeniyle Üstündağ, Baykal, Işık ve Özaydınlı dahil 13 eski yöneticinin ifadesi alındı Türkiye, Fransa'yı Ermeni terörünü desteklemekle suçladı ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Fransa'da Iklnci blr Ermeni anıtımn dikile ceğl bildirilirken. Fransa îç lşlerl Bakanı Gaston Defer re'nln «Fransa'nın Ermeni lere her tttrlü yardımı yap maya hazır olduğu» yolundaki sözleri Ankara'da «e Fransa İçişleri Bakanı Gaston Deferre'nin Ermenileri destekleyecekleri yolundaki sözleri Ankara'da en üst düzeyde değerlendirildi sefle» karşılandı ve şert tepki yarattı. Türkiye, dün Uk kez açıkça Fransız hükümetinin Ermeni terörizml nl «desteklediği» gorüşünü duyurdu. Fransız İçişleri Bakanı Deferre'nin açıklaması, baş I Sert bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Türkmen, «Türkiye ile ilişkilerde gerilemenin sorumluluğunu Fransa üstlenir» dedi kentte en üst düzeyde değerlendirildi. Dışişleri Bakam Türkmen, dün Devlet Başkam Orgeneral Kenan Erren ve Başbakan Bttlend Ulusu'ya bu konuda ayrı ayrı bilgl sundu. Konu dün kü Bakanlar Kurulu toplan tısmda da ele alındı. Dışişleri Bakanı Türkmen, Bakanlar Kurulundan sonra yaptığı açıklamada Deferre'nin sözlerinin «çok ciddi bir durum yaratacak» nitelikte olduğunu bildirdi. Fransa'da altıTürkdip (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Mübarek: Mısır İsraiVle barısa sadık kalacak Cengiz ÇANDAR bildiriyor KAHİRE Dün 26 nısan gü ladı. Mısır'la bırlikte Ortadoğu nü Mısır yeni bır hayata baş bolgesi de... Bız de Sına seterımi2a tamamiayıp Kahıre'ye dondük. Aurak Mısır'ın bağrma dbne lı 24 saat olan SınH anılarımi/ rniâ eıunanlı Bugiinku yahudılerm atalan bıınoan Dlnlerce yıl once Mısır" dan gbç ettıklerınde Sma'cta aagılmışlaT ve yahudi kabılele n yarımadada yollanm kaybatmi? vaziyette 40 yıl yaşamış lar. En azuıdan Incü ve Tevrat böyle yazıyor. Israıl ogullarımn bugunkü torunlan ıse Sına'ya hıç üe yolunu kaybetmış bır kavım olarak gelmedi. Bu kez tam tersıne kuzeyden sarktılar ve tanklarla, toplarla, uçaklarU saldırarak yerleştıler. BınJerca yıl gönülsüz suren 40 yıllık tkametın yerme bu kez Sına'da daha kısa kaldılar. Işgal 15 yı) sürdü ve önce blz 15 yıllık bır aradan sonra Suveyş kanalını geçıp Sına'nın Fılısün'ın. Gaz ze şeridıyle baglanan noktasma,, yanı Batah'a ulaşan ilk tnsan kafilesindeydik. tsrail oğullannın işgalcı torunlarmdan so(Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) 15 YILLIK ÖZLEM 15 yıl aradan sonra sevinç gösterîleri arasında Mısır bayrağı Sina'da dalgalanıyor. IFotoı AP.a.a.) 150 kadar öğretim üyesinin ünvan islemi durduruldu Asiye UYSAL yüksek Ogreum Kurulu CVOK) Başkanı Prot Dr. îhsan Doğraman'nın akademı başkanlarına gönderdığı <* Kasırn 19K1 tarlhi sonrası ka zanılan önvanlara» ılışkm yüdı nm telgratı üzertne ayn ayrı toplanan İTIA ile DMMA baş kftnlan, 15U civarmdaki ögretım ofireulî<!inın rioktora. GÖZLEH UĞUR MUMCU için yurütülen sınav ve lşlemlenni durdurdu. Yükssk Öğretim Yasası, goçici 8. ve 9. maddeleriyle akademilere «ünvan işlemlerini» yürUtme olanağı tanıyordu. Kendı tüzel kişılığınl doçentUk ünvanı verecek «jüriyi» seçmeye yetkılı görmeyen DMMA ve tTtAleri Kurullan, müracaatçılara Ünlvearsıtelerarası Kunü'a başvurmalannı salık verdi. öte vandan, işlemlerini ta Anayasa Yargısı... BuKöseden ALTAN ÖYMEN Sosyal Demokrat Kongrenin Ardmdan MtfNtH Genosslnen, Genossen.; Kürsüden konuşurken Kongreye hitap şekll bu: r Kadm yoldaglar, erkek yoldaşlar... (Aıtom Sa 11^ Sfl. 7 Anayasa Mahkemesl'nln bazı kararlanna baap, bu mahkemenin «kurulu düzenden yana» kararlar verdiğini söyleyebllirsiniz. Kamulaştırmada vergi değerini temel ölçü alan Anayasa'nın 38'inci maddesl Ue ilgill değişikliğl iptal eden kara(Arfcası Sa. 11, Sü. 1 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Feshedilen CHFnin eski genel baçkanı Bülent Ecevit, Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 3 Numarah Askeri Mahkemesince Hollanda TV* sme eonderdiğı maktubun BBC'de yayınlanması nedeniyle, •MGK'nın 52 Numaralı bildirisine muhalefet ettlği» savıyla tutukltndı. Bulent Ecevit, dün sabah tutuklu bulunduğu Ordu Dil ve Istıhbarat Okulundan askeri mahkemeye götu rüldü. 3 Numaralı Askeri Mahkeme Kıdemli Yargıcı Yarbay All Hüner. Ecevit'in ifadesini aldı. Daha sonra, Hollan da TV muhabirine gonderdiğı mektubun Hollanda TV'sine atfen BBC'de yayınlanmasım MGK'nin 52 Numaralı bildirisi ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 16. maddesine aykın hareket ettıği savıyla tutuklanmasına kar rar verildi. Askeri Savcılık, Ecevit hakkmdaki dosyayı mahkemeye gönderirken Sıkıyönetım Komutanlığınm tutuklama istemine, Ecevit'in ikâANKARA (Cumhurlmetgâhının belli olması. ka yet Bürosu) Danışnıtları, yok edici durumun ma Meclisinin dünkü olmaması ve kaçma durubirleşlminde Cengiz Bak munun bulunmaması netemur hakkındaki odenlerıyle katılmamıştı. lüm cezasının yerlne Bülent Ecevit daha önce getirilmeslne ilişkin ya Norveç'te yayınlanan bir ga sa tasarısı kabul edildı. zeteye demeç vererek MGK* CHP Doğanşehir Geuç nm 52 Numaralı ve TCK'nun lik Kollan Başkanı Ha 140. maddesine oykırı haresan Doğan'ı, gorüş ayket ettiği gerekçesîyle 3 Nurılığı nedeniyle 20 şumaralı Askeri Mahkemece bat 1980 günü taammü •utuklanmıştı. Ecevit'in avuden oldürmek suçuyla, katlannın tutuklamaya vap Elazıg Sıkıyönetim Kotıklan itiraz ise 1 Numaralı mutanlığı Askeri MahAskPri Mahkemece reddedıl kemesinde 11 Mayıs mişti. 1981 tarihınde ölüm ce (Arkosı Sa. 11., Sü 1 de) zasına çarptırllan Cenglz Baktemur'un cezası, 30 eylül 1981 tarihin de Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşmişti. Tasarıya Ertugrul Alatlı. Kaıner Genç ve LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Mehmet Hazar red oyu Kıbrıs sorununun cozumunu verdıler. amaçlayan toplumlararası goruşmelerdekl Rum gorüşmecı Yeorgios Yuannidis gorevlnden istifa etti. Yuannidis, istifasını dün öğ leden sonra Rum Yönetimi Başkanı Klpriyanu'ya yazılı olarak verdı. Ancak istifa gerekçelerıni basın mensuplarının ısrarlarına rağmen acıklamıyarak bunun istifa mektubunda bulunabifsceğini soyledı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YargıRum Yönetimi Başkanı Kip tay Genel Kurulu, blr rlyanu. dün akşam yaptığı ayazısında «Damştay'a çıklomada Yuannidis'ın istıfayayın yoluyla hakaret sını kabul ettiğini bildirdi. eıtiği» gerekçesîyle 9 ay Rum görüşmecl Yuannidls'hapis cezasına mahin istifasınm bir süreden beri kum edilen Nazh Ilıcak' Kipriyanu İle arasında olan m cezasının ertelenme görüş ve yöntem farklılığınsini kararlaştırdı. dan lleri geldiği blldiriliyor. Yargıtay Genel KuBöylece bugüne kadar İstirulu, dün yaptığı topfa eden Rum görüşmecllerin lantıda Zeytlnbumu sayısı Klerldes ve Papadu(Arkası 9. Sayfada) pohMtan aonra YuannldiS'le blrlHcta 3*0 bulmoktadır. Baktemur'un idam cezası DM'de onaylandı Rum görüsmeci Yuannidis istifa etti Yargıtay, Nazh Ihcakın cezasını erteledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog