Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

/ ÇAGDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gazi M. Kemal ATATÜRK CILT 1, 2 Orruncu bası ile altmısracı bıne ulaştı. Turkçeleştıren Ord Prot Dr H V VEUDEDEOĞLU EDERÎ 350 TL ISTEME ADRhSI Turkocagı Cad 39/41 Cagaloğlu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yd; Sayı: 20736 Kurucusu : Yunus NADt Ingilizlerin geçtiğimiz hafta adaya gizlice bir denizaltı ile 12 öncü komando çıkardıkları bildirildi. ABD, «durumu son derece ciddi» olarak niteledi. Thacther: Savas ilan etmedik. «durumun son derece ciddı» olduğu ve bunalıma «bir an once diplomatlk çozum» bulunması gerektığl belırtıldı Ingıli7 bırlıklennın Guney Ge orgıa Adasına cıktıkları dün ılk olarak akşama doğru Inqıltere Savunma Bakanlığı torafından acıklandı Bflkanlıgın açıklamasında, osken harekâtın Ada nın gureydoğu kıyısındakî Grytvıken Lımanı cevres nde baş'atı!dıq' kaydedıldı ve Ingılız denız guçlerının bu lımanın yakınlarmda bulunan bır Arıantın denızaltısını ortaya çıkardıkları bıldınldı AP Aıonsı Ada da carpışma ların olduğunu ancak tarafların kayıpları hakkmda bırşey oğrenılemedığını bıldırdı Ingıltere Savunma Bakanlıcjı dun daha once yaptığı acık lamada ıse ıkı Ingılız helıkop(Arkası Sa 1 1 , Su. 5 de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak ÇIKTI Sanat ve yazın dunyamızla yaşam üstüne denemeler EDERI • 200 LÎRA İSTEME ADRES1 Turkocagı Cad 39/41 Cagaloğlu ISTANBUL 20 TL. 26 Nisan 1982 Pazartesi Arjantin Dısisleri Bakani: Bu bir savastır [ngiltere Güney Georgia Adası'nı dün işgal etti Dış Haberler Servısı Uc hafta/ı aşkın suredır devarn eden Falkand bunalımı lnqı iız bırlıklerının Falkland tokım adolarının yaklaşık 1300 km docjusundaki Guney Georgia Adasını dun bır cıkarma ıle ele qecırmesı uzerıne ıki uıke arasında bır savaş başlangıcına donuştu Ingıltere Savunrna Bakanı John Not' dun gece vap'ığ" oçıklamada Ingılız bırlıklerının boşflrılı bır cıkarma harekaiın ton sonro Guney Georgia yı ele qecırdıklerını ve Ada do bulursan Arıantın askerlennın «beyaz bayrak» cekerek tes 1 m oidukıarını bıldırdı Evren: Takvime uygun bir 5ekilde hedefe ilerliyoruz • ANAYASA MAHKEMBSVN1N 20 KURULUŞ YIL DÖNUMUNDE KONUŞAN EVREN, *ANAYA SA MAHKEMESÎ'NIN ONUMUZDEK1 DEMOKRA TIK REJIMIN EN SADIK KORUYUCULARINDAN BÎRl OLACAĞINDAN KUŞKU DUYMUYORUM* DEDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkam Orgene raı Kenan Evren, «Verllen tak vime uvRUn olarak hedeflerirnl ze ilprlcnıekteyiz. Bu hedefe ulaşıldığında, Tfirk milletinın shasi olennluğundan şüphesi olanlann başlan herhalde nne egUmiş olacaktır» dedi Devlet Başkanı Evren, Anayasa Mahke mesı'nın 20 kurulus yıldonumu nedenıyle düzenlenen to rende yaptığı konusmada. Anayasa Mahkemesı'nın onumuzdekı demokratik rejırmn en sadık koruyucularmdan bıri olacağından kuşku duymadığını sdyledı Evren, «Gerek Danışma Meclisimiz, gerekse Mılli Giıvenlık Konsevl muhakkak kı, Turk mltletine en yaraşır bir Anayjsavı hazırlaTacaktır» dedi Atatürk'ün kurdugu modern Turk devletlnin bugune kadar yapılmış ve bundan sonra vapılacak Anayasaların değişmeyecek iW temel nıteliğı bulunduğuna dikkat çeken Devlet Başkanı söyle konuştu «Bıın(Arkası Sa. 11., Su. B de) < Ingıltere Savunma Bakanı John Nott, «başanh bir çıkaırma» sonunda Güney Georgia'yı ele geçirdiklerini ve Arjantin askerlerinin beyaz bayrak çekerek teslim olduklarını bildirdi. Falkland bunalımına dıplomo tık çozurn bulabılmek omacıyla ABD lı yetkılılerle goruşınek uzere VVashıngton'a gıden Arlantın Dışışlerı Bakanı Costa Mendez e gazetealer Guney Geoıgıo Adası nın Isgalımn ıkı ulke arasında bır savaş anlamı na gelıp gelmedığmı sordu ar Mendez bu soruyu, «keslnlıkle savaş aniamına gelır» dıyerek yanıtlodı Başbakan Margcıret Thaîcher Guney Georgia nın ışgalı uzerıne sozcusu aracılığı ıle yaptıgı kısa açıklamada «Savaş ılan etmedik» dedı Arıantın hukumetı Arıontın askerlerinin yıoıtçe dovuştuğu nu bıidırırken Arıantın Resmı Haber Aıansı da ışgalı şıddftle ^ınayorak bu eylemın «Arjaıtm'in hukumranlıgına bır te cavuz» oldu^unu belırttı ABD Dışışlerı Bakanlığı tara fından ycınıian oçıkiamado ıse BUNAMM GÜNEY GEORGtADA BAŞLAMIŞTI Falkland adalarımn 1300 Km doğusunda Arjantin'in gunev ucundan da 3300 Km. uzakhkta bulunan Gunev Georgia adası, 195 Km. unınlukta \e 64 Km. geni?likte. Uzeıinde kimsenin yaşamadığı ada kavalık ve camurlu bir arazj vapısına sahıp Arjantin ilk kf7 1927'de ada U7erlnde hak iddia ederek Güney Georgıa'nın Arjantin kıt'a SJ hanlığımn bir parçası olduğımu ılerı surdü.. Falkland bunalımı nasıl gelişti? Dış Haberler Servisi land bunalımı V& Martta bır Arjantin şırketmm Güney GF* orgıa Adası'na gemı enkazı çıkarmak uzere 39 Arıantıniıyi bi>tarma>ı ıle başlada Ada"ya çıkan Arjantlnlıler'ın bajrak çekmesi u2erıne Ingil tere bunu protesfo ettı Arıan tm ote bunun uzerme bolgeve savaş gemılerı gonderdı Ariantm'm, \ Nısanda adayı ışga] etmesı üzerıne tngıltere ertesi gunu Güvenlık Konsevı ru acele toplantıya çağırdı O l<ivlar bur.dan sonra şoyle %&• lişta. • 3 Nlsan: Avarrı Kemarasl 19Î6 Sl'vevş krızmden bu vana is UPZ olağanüsfü toplandı. • 4 Nısan: Güırenlik Konsevl Sovyetler v« Çin'm çekımser kaldığı karannda, Arjantin bu lıklennin derhal adalardan çe kılmesım istedı # 5 Nisan: Ingıltere Dışışlerı Bakanı Lord Carrıngton go (Arkası S a 11 . Su 6 da) Proh Dr. Orhan AldıkactVnın demeci: Seçmen yaşı 18 olacak Anayasa Komişyonu Ba3kanına göre DEMOKRASI Valçın DOGAN ANKARA Danışma Meclısı Anavasa Komısyonu Ba§kam Prot Dr. Orhan ^ldıkaçtı ıle yaptıgırmz soy leşınm ıkıncı bolumunu venjoruz DOGAN Tartışılan ko nuların başında geien bır başka nokta da Cumhurbaş kanı ya da Devlet BaşkaaTna tânınacak yetkîlerle ılgi lı . ALDIKAÇTI Cumhurbaşkanı nın yetkılerı tabıi artacak, artması lazıtn Bu nun tereddutu yok Ama ne olçude artacak' Yanı na mutenahı, oyle başı boş bır artış degıl Kabul edılecek bukumet sıstemıne uygun olarak artırılacak Bı? eger vurutme kuvvetı vasama meclısı onunde sorumludur, dersek sorumlulugu gerektıren yetkılen sorumsuz bır kışının kullanması mumkun olrna.: Yanı Cumhurbaşkanı na bır vetkı verecegız So runaluluğu kıme aat olacak' «Cumhurbaşkanımn yetkileri artacak, ama Cumhurbaşkanı ne söylerse Bakanlar Kurulu da onu söyler diye bir sey olamaz» Sorumsu? bır Cumhurba"jka nı ılkesı kabul edılirse. par lamenter duzende o zaman bu olmaz A.ma sorumlu bır Cumhurbaşkanı kabul edıle bılır O ayrı bir konu DOGAN Sorumlulugun sınırları nasıl v'Z'lecek? ALDIKAÇTI Sorumlulugun sınırlan, artık kabul edılen sısteme gore parlamento onunde sorumlu olur mu olmaz mı? Ben bunu sıze sadece nazarıve olarak sovluyorum Bır Devlpt Baş kanı nın parlamento onunde oylanıp da duşurutmesıne benım aklım jatmaz Ama sorumluluk gerektınneyen vetkıler vsr Mesela şımdi Danıştay'ın üyelennın tayın ışlemı Bu sorumluluk gerek tırmpz Devlet Başkam'dır bu mevkıye gelmıştır, so rumlulugu takdır edebılır seçım yapabılır dive duşunebılırım Bunda bır engel vok Ne bıleyım bazı yuksek memurlarm tayıntnde Devlet Başkanı nın yetkılerı olabılır Yahut bır olagan ustu durumun takdırınde Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu ıle bırlıkte bu husus ta karar verebılır Tabn so rumluluk Bakanlar Kurulu nda olmak uzere Ama bu demek degıldır kı, Dev Taraflarm askeri gücleri UluslararaSı Stratejık încele ırıeler Enstıtüsıinün yaymladı^ı s>avılara gore, Ingiltere ve Arjantın'ın sahip olduklan as^e n guçler şdyletngiliz Arjantin Ordu mevcudu 34^650 185 <tm Kara 176 250 130000 Denw 74 300 36 000 Hava 92 700 19 "500 Tank sayısı 1171 305 Uçak gemısi 2 1 Kruvazör 0 1 Denızaltı 28 4 Destroyer 14 9 Konet 46 1 Hıicum gemısi l 0 Sa^aş uçağı 700 223 OEGISİKLİĞİNE TEPKİLER ••• • PROF DFt NURI KARACAN Yem degışıkhlz YOK un \etkılennı tınıriiz şekılde ırtt'rmakta ve olsa oUa tatfıyeyı amaçLamaktadır • ÜR bUNGUR SAVHAN YOK un bazı ogretım elemanları ıçın ıhracat seterberhğme katılıp katılrnadıgını zaman ıçınde goretepız HABERI 9 SAVFADA let Başkanı açıkta kalır. Devlet Bagkanı ne soyler&e. Bakanlar Kurulu onu soyler öyle §ey olamaz DOĞAN Seçin» yöntemı konusunda bir karar oluştu mu? ALDIKAÇTI 1975 yılından ıtıbaren. bır goruş halk taralından seçilsin, bir göruş de parlamento tarafmdan seeılsın dıyor Bu husııs >a veıilmış bir karar yok Komısyonumuz bu konuyu hıç tartışmadı Komısyonumuz bır çok konuları tartış tı 1924 1980 arasındakı devreyı şımdı bıtırmek u?e reyız Ondan sonra Anaya.san«n ılkelenne geçecegız Bu konu hıç tartışmaja gel medı DOĞAN Nasıl bır gelışme gosterebilir sızce? ALDIKAÇTI 1960 yılında bır ter yazmıştım «Modern demokraside De% let Başkanhgı» dı>e Orada Dev (Arkası 0. Sayfada) Fransa'nın kararı : Paris'te de Ermeni anıtı dikileceK PARIS, (ANKA) Fransız hükümeti, Ermeni sorununda Türk aleyhtan tek yanlı tututnunu sürdürmeye devam ediyor. Fransa'nın iktıdardakl Sosyalist Partısı nın Genel Sekı eteri Jean Poperen oncekı gün Lyon'da düzenlenen «trmeni Gunu»nde 2 bln dolayla rındakl Ermenı'ye hitaben yaptığı konuşmada, «Turkıye'nln AET'ye kabulundeıı once Ermeni sorununda gelışme kaydedıhneHdır» derken, Fransız hükümetınm Paııs'te ünlü eClıamns Elyse (Arkası Sa 11 , Su 1 de) GWLİKLER BELDESİ: Sina 15 yıl sonra Mısır'a döndti Cengiz ÇANDAR bildiriyor EL ARIŞ / SİNA Mısır harıtası 1967'deki şeklını aldı Tek bır farkla 1967'de Mısır'uı ge çıci vonetımı altında bulunan FiHstm'ın Gayze şerıdı, Israıl ışgalı altmda kaldı Bununla bır likte M'sır 4000 yıl bovunca coğ ratyasının bır parcası olan S) na yantnadasının ttimune 15 yıl lık bır ayrılıktan sonra kavuş tu Sabahm erken saatlerınde dünyanm her boşesınden gel mış gazetecilerı taşıyan otobüs ler, Mısır İsraıl uluslararası sı mrının geçeceğı Ratah'ta gorev vapacak Oıan Mısır guvenlik güçlennı faşıyan asken araçlar ve Schweppes şışelen yuklıi kamyonlar hep bulıkte Süveyş'ı asıp Sma va çıktık ve bırlıkte Rafah'a aktık Süveyş kanahnın Sma yakasından ıtıbaren tıpık bır sah ra çolu başladı Yaklaşık onar dakıkalık aralarla Vahalara ras iadık Vahalann kenarlannda kı Bedevi j'erleşim merkezle rınde halk yollara dokulmuş Sına'nın anavatana donüşunü kutluyordu El An>î'ten itıba ren manzara da, yo'dakı traîik yogunluğu da değıştı El Ariş'ten ba^lavarak ekılı ve verımlı topraklar geçılme ye başlandı 'Vynca çok sayıda araç da Rafah'a dogru konvoya katıldı Yollara yıgılı ve araclan salkım salkım doldurmuş olan Sına halkı tanınu olanaksız bır sevıncı yaşıyordu Yol boyunca aralıksız bır bıçımde «Tahya Mısır (>aşasm Mısır)» sloganı haykırılıyordu Sıyah başortülerı ve sıyah uzun enta rılermın uzeımde rengarenK desenlen ıle yığın yıgm Bedevi kadınlar unlu «Lululu» sesleri çıkararak sevınç gdsterılerın de bulunuvorlardı El ArışRafah arasını tanımlamak gerçekten olanaıtsızdı Bu 40 kılometre vaşanmadaıi kavranamaz Çok gıiç 15 yıldır ışgal altmda yaşayan bır hal kın kendı ulusal egemenlıklerı ne döndnğıinde nas'l bır ruli haletı içmde olabıleceğmın unu tulamaz bır deneyj ıdı b'zler ı çin El ArışRafah arası 15 YILDIR NEREDEYD1NIZ El Arış Rafah arasında tra fık yogunlugıından sık sık dur mak gerektı Her dunısta «Tah va Mısır» sloganıyla öbek öbek Bedevıler gazeteci o'obüslerini kuşatıyorlardı Bırçogu kendile riyle sankı yıllardır tamşıyormuşuz gibı otobüse tırmanrçor, hal hatır soruyorlardı Bunlar dan yaşh b m «Enlen ve Sehlen» dedıkten sonra «IS vıldır nerelerdevdinlz" Goreceğlmız geldı. Ozlettıniz kcndınfzi» de dı Bunu o kadar dogal soyledı kı ISRAIL AhKERLERİ Bir vol tıkanıkhgında son günlenn unlü Yahudı verleşım merke7i Yamıf'm bır kılomet re kadar vakınında durduk Bır Israıl helikopterı üzerimızde do lanmaya başladı Ancak bu kez Israıllıler pek yumuşak gozu kuvorlar Helıkopterden el i»al ladılar Bır sure sonra helıkopter ın dı ve ıçınden bır cıple ıkı as ker uıdirdı Askerlerın çevresı kalabalık tarat'ndan kuşatıldı Cıp hareket edemedi Bunun lı zenne askerlerden bırı Ingilız ce espn yaptı ve cyolu tıkadı nız Bir sene daha kalmamızı istivorsunuz herhalde» dedı Topluluktan gulaşmeler ve «\s la» seslen ytıkseldı Bu ıkı Israıl) i askeri taşıjan cıp, bır saat kadar sonra Ra fah'ta tam Mısır bayragı gon dere çekllırken tsrail'm VPIII sınırma dogru geçtı gıttı Öğre nıldı ki, bu ıkı asker \e unları Rpriren lıelıkouter isiıidyı teı ketmemekte dııenen \e sakla nan bır Fanatık Yabudi\ı al (Arkası Sa 11 , Su 2 de) Dogramaci: Özel muayenehane stajı zorunlu değil ANKARA (ANK.4) vülc «es Ogıetım Kurulu (YÖK) BaşKanı îhsan Doferamacı Iıp Pakültesındek) öğrenımlerını ta rnanılavan oÇrenııterm hekım hk ıcm veterlık «navından geqmelerınm toplumun &a6Hgt ACI smdan bir tPdbir oldugımu sovledı Bugün ner fakültede avrı düzeyde eğıtım sıstemı uv eulanriıgından. hekımm saeiık açısından ivi yptı«>ip vefışmediğinin anlaşılamayacağını vur RUlavan Doeramacı şunlan soyledı: «Sağlik BaltHnlıeı nın <?çıidümunde ortak olarak suıavdan çprsfnlpr Bu sınavı hcr {Arkası Sa 11.. Su 1 de) Kütahyarnın İNKÖYü Inköylüterın en çok alış venş yaptıkları yağcı Sadık «nerde domatanın, meyvanm çürüğü çarığı vasa onları alırla. Yemeklerde bozuk, kokmuş yağları kullanıla» diyor. Bazı CHP yöneticileri bugün askeri savcilıkta ifade verecek \\KARV <GumhımvPt R««osu) Kapatılan CHP nın b ı 'i eskı genel vonet'm ve grüo jonetım yetkılısı bugun ıfaae vermek uz=re Ankar» &ık»vonetım Komtıtanlığı As' er> ^a^ciJı^ıra ra n ır Idı'at Ifaaelpr busun 9 dan ıtıbaren alınacak Çağırılanlar aras'rda THP'nın eskı Genel «Pkre'er Yardımrılanndan Denı? Baykal ılp GenPl Yon tını VP Oı ıp \oneTimmaen Irtan O^dvdına, Onder Sav, Orhan Canerı, Nu rı Bozjei IbMbım Özttırk \n (Arkası 9 Saytada) RöportajHasan UYSAL Fdtoğraflarlşık KANSU Bugün 8sayfada lerle ılışkılerı kesılecek » Turkıye'de u,nwersıte\ı Ataturk kurmuştur 1933 yılında gerçek bır reformla kurulan titanbul Umversıtesı (kı o yıüarda Turkıye'de tek ünıversıte vardı> Ata turk un dı$ardan çagırdıgı bıltm adamlarıvla uluslar arabi etkınhk ve saygınhk hazanmıstır O sıraıin rniı daş unıversıteyı oluşturacak savıda ve veterlüıbte vosodafej degışıkhh bıhm vebtlım adanu Turkıye'de yofe tu Hıtler faşızmı Orta Avuntversite çevrelennde teokı rupa'yı bastırıyordu Paşızm uyandınnca YOK Başkanı Protesör thsan Doğramacı. baskısından kurtulmak ıs teven bıhm adamlan Ataşu açıklamayı vaptL türk'ün ilgısıyle Türkıve've •Tek ılke Ataturk Slkeleiığındılar Bır Universite ndır YÖK Ataturk llkeleH Kanunu düzenlendı 1933'te nın peşınden koşarak Bu ılkelere karşı gelenlenn bag lı bulunduklan uruversıte(Arkası Sa. 1 1 , Su 8 de) 2547 sayüı Yuksek Ögretım Kanunu (YOKi eklenen yem maddelerle agırlag tınldı Universite rektörlerı dekanları. bölum baskanları ve otekı yonetıcılerı gerehtıgınde, surelerı dolmadan gorevlerinden alınabılecpkler ya da bır başkn goreve atanabılecekler Ceza nıteUgı taşıyan bu maddelerı Yuksek Öğretım Kurumu uygulayacak 2547 sayüı Bat. Trakyanın bir dağ köyünde de soydaşlarımız direnişte Haber Merke/I Batı Trak ya'da arazılerının gerekçe gostenlmeksızm eilerınden annmak ıstenmes) U7fnnp oturma grevı vapan Inhanh koyu sa {Arkası Sa 11 Su 3 de) Dikmener Ödülünü Cumhuriyet muhabiri Güldemir kazandı Istanbul Haber Servısi Genc yoşta olen Cumhufıyet Gazetesı Yazı Işlerı Muduru ve Tür'Kiye Gazetecıler Sendıkosı Yonetım Kurulu uyesı Bülent Dıkmener'ın anısını yaşatmak omocıyla yapılan «Bülent Dikmener Haber Odulu» yarışma smı bu yıl gazetemızm Ankora Burosu muhabırlerınden Ufuk Guldemır kazandı Guld8mır'e odulu, Dıkmener' tn olumünün ucuncu yıldonü(Arkası 9. Sayfadal Avrupa Yollarında «Kapıkule'ye 12'de gırdık Gumrükçüler çalısmıyor. 13'e dek oğle paydosu TIR parkı üstüste...» UMUR BUGAY TIR'CILARIMIZ rVtatlirKCUİUK A , ... ı • i .. 1 • ve EurovEsion yankıları Q «Ban$ sözcüğü birincilik getirdi.» £ Ikinciliği kendi «elleri» ile İsrail'e teslim ettiler. ÜFÜK GÜLDBMİR Bülent Dikmener Haber Ödülünü «63 T m kayboldu» başlıklı haberıyle kazandı. Universite TIR'la Avrupa'da dolaştı, TIR sürücülerimizin yasadıklarmı yaşadı. Bugün 8. sayfada u 4. Sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog