Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

NİSAN 1982 Isveç'te Baştarafı 12. Sayfada) başiarına bukumet olaek. syal Demokratlar'ın baıi hükümetin kemerlen ıa polıtıkası, zamansız ik gırıştıgı sosyal kısıt dar, Sosyal Demokratlar' u kısıtlamalara çok sert ı çıkmaları ve hukümet larsa bu kısıtlamaların Linu kaldıracaklarını aımaları ve gerek Doğu, kse Batıdakı baskı reBrine karşı kesin tavır jlarıyla açıklanıyor. •vyetlere karşı tavır ave Meclıse girme şansbulunmayan küçük par in de Sosyal Demokratdestekleme karan aları. Sosya] Demokrat Lİ'nin daha da güçlenme saglıyor ENII.GIY1 KABUL TTILER n büyük sağ eğtlimli par ılan Muhafazakarlar şim Bn yenilgiyi kabullenmiş ünüyor. Parti Başkanı Adelsson yaptıği blr alamada. Sosyal Demokrat m bu seçimleri kazanalarını. fakat verdikleri leri yerine getiremeye:!eri için 1985 seçimlerinyeniden sağ eğillmli parTin hükümet olacaklarını kladı. fabancı gazetecileri kabul en Başbakan ve Merkez rtisi Başkanı Thorbiorn eldin'e bu Rörüşfl paylaı paylaşmadıftm» sorduk. şbakan sorumuzu şöyle nıtladi: «Bilmiyorum Adel 5n niçin böyle bir uzlaşJCI yorumda bulundu Bu Iniz kendisinl ilgiiendirir. ı «»eçimler d 1973 76 ve < da olduğu srlbi cok çeklş 3İi çeçecek Geçen seçim rde de bu ?aman1arda tsHstiklerin sçösterdiftinden ık ,daha fa^la oy topiadık nrak 5eçimlerden bu kadar ıman onre yorum yapmak dukça zor.» (Baştarafı 12. Sayfada) pplot ve arkadaşları. özelkle nükleer santrailar ve vrupa'ya yerleştirüecek fü eler konusunda hiç bir öne ilert kabul edilmedigi. hat ı bir çoğu dörtte 3e yakın ir çoğunlukla reddedildıği lalde. daha birincl turda lutlak coğunluğu alarak 'önetim Kurulu'na girmtş erdir. Bu. kongrenin onlara Fikirlerinizden yana degiim. Ama Yfinetim Kurulu'n la size de Ihtiyaç var» deaesi aniamına gelmektedir. • Parti Genel Başkan Ifardımcısı Baş bakan Helnut Schmidt'in kesin muha iflerinin bu kongrede. ge;en kongreye göre daha art tığı görülmüştfir. Kongrede alınan 3 önemli konudaki karardan blrinclsinde Schmidt'in Istedifei olmamış i§sizliğe karşı mücadelenin mali kaynaklarında Kongre Schmidt'in Hür Denıokratlarla uzlaşmasını corlaştıracak bir formülü benimsemiş tir. Ancak Schmidt öteki 2 konuda. enerfi konusu Ue Avrupa'ya yerleştfrilecek fu zeler konusunda tam bir za fer kazanmış bu konudaki kararlar O'nun kabul ettigi şekilde geçmiştir. Bu iki za fer Schmidt'in öteki kaytplarını dengelemekte. hatta onun da galipler arasında aayılmasına olanak vermek tedir. Schmidt şimdi bu pozisyonunu yapacagı kabine de ğiSikliği ile Hükümeti'ne ta ze kan vererek daha da güçlendirmek istiyor. Bugun lerde belli olacak degişiklik listesinin başında Maliye Ba kanı Matthofer'in Posta ve Telefon Bakanlığı'na getirllmesi geliyor. öteki Bakanlar arasında da bazı degişiklik tahminleri gazetelerde yer ahyor. Calısanlar... Sorülan... Sorunlan... ••• Kanımızca bu sure bütün olarak ele alınmalı ve dogum öncesi kullanılamayan izin süresinin dogum sonrası izinlerine eklenmelidlr. MİSIR BAYRAGl 15 YIL (Baştarofı 1. Sayfada) nca 3S nlsan günü ulusal bay ram Uan edildi. Her yü kutla nacak. Sina'da Mısır egemenliğinin yeniden kuruluşu kutlamalan salı RÜnüne de sarkı yor. Salı gtlnU tüm tcamu is yerlerl ve okullar Slna'nın va tan topraklanna dönüşünü kutlamak için tatile giriyor. Bu satırlann Cumhuriyet'te yayınlandığı sırada dünyanın her yanmdan buraya akmıs 7 otobüs dolusu gazeteci ile birlikte Sina'dan yola çıkılıyor. TSÎ 9'da Süveys kanalı aşılarak, Mısır'ın 1973 savaşın da ele geçirdiği ilk Sina kenti olan Kantara"ya vanlıyor. Kan tara'dan sonra TSt 12'den El Ariş'e gilinecek. El Arişte dü zenlenecek törenlerden sonra Rafah'a hareket edilecek. Rafah'ta Mısır bayragının çekil mesl törenl var. Ttim tören yarun saat içinde tamamlana cak. Aynı tören avra saatte Sarm ElŞeyh'te de yapılacak. Sina'daki törenlerin diinya ya aktarabilmesi için El Aris'e bir basın merkezi tnıruldu. Bu basın merkezine 1 teleks hattı ile 5 uluslararası telefon hattı çekildi. ÇOK DLUStU KUVVET Sina'nın Mısır eRemenHği al tına yeniden girmesiyle birUkte Camn David anlasması uyarınca rsî 14te Mısır ile ts rail arasında Sina'da tampon görevi görecek olan cok uluslu askeri kuvvet de jtörevine baş layacak. Bu çok uluslu kuvvet, bir BM Banş Gücü oluşturulmasını Sovyetler Birligi veto etmiş olduğu için, ABD'nin gi rişimiyle oluşturuldu. Çok uluslu kuvvete katkıda bulunan Ulkeler arasında ABD'nin yanısıra Avusturalya Yeni Ze landa, Fransa, tngiltere, Hollanda, Druguay, Kolombiya ve Fiji bulunuyor. Çok uluslu Kuvvet Sina' da Mısırlsrail sının boyunca 600 Km. uzunluğunda ve 25 ila 50 kilometre genişliğlnde bir hat boyunca gözlem görevi yapacak. Çok uluslu kuvvet 2600 asker dolayında. Bunun 1100*1) ABD'li 1100 Amerikan askerinden 670'i ise ABD'nin Unlü «ce vik tçüctinOn» belkemijtini oluş turan 82. hava indirme tüme nine bağlı.. Amerikan a^Rerle rinden sonra en bUyük gruplar 500'er askerle Pijililer ve Kolomblyalılar, Avusturalya ve Yenl Zelandalılann 170'şer as keri ve 10'ar helikopterine karşılık Uruguay 70 uzman, AET Ulkelerl tnRiltere ve Pran sa 40'ar, ttalya ise 87 kişilik askeri personelle temsil ediliyorlar. Smırın her iki taratında Mı sır ve tsraü'in bulunduracakla n askeri güç Camp David an laşmasının sırurlamasına tabi. Ortadoğu'da AYNİ İŞVERENDEN BİRDEN ÇOK KIDEM TAZMİNATI ALANLAR: Blr işci devamlı bir işte çalışmakt» iken muhtellf tarihlerde hizmet aktl bozulup kıdem tazminatı ödendikten sonra veniden aynı işte çaiışma halinde işyerinin özellikleri gözetilerek ve fesih tarihleri ile yeniden Işe başlama günleri arasında geçen süreler gözönünde tutularak. işverenin bu yoldaki davranışıntn işçiye daha az kıdem tazminatı ödetne amacına yönelik bulup bulunmadığı incelenerek. bu amaçla yapıldığı sonucuna vanldığı takdirde. tüm hizmet süresine göre son ücretten kıdem tazminatı hesaplanıp. ödenen kısımlar mahsup edildikten sonra kalana hükmedilmek gerekir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi) •••< l • h • • I • t • « ' • •• • • • 1 •••••.•;• *1 • 1 1 • • • • • • • 1 • • 1 • • • • • • 1 •' • • ••••••.' i .V. V, •• • • * v.\v Yılmaz ŞIPAL KADIN İŞÇlLERİN DOĞUM ÖNCESİ VE DOGUM SONRASI İZİNLERİ: tş Yasası kadın tşçilerın doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 12 hafta çahştırılmalannı yasaklamıştır. Ancak Yasa bu süreyi 'işçinin sağfıfe durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse» artınlmasını da öngörmüştür. Ancak 6 haftalık süreden önce doğum yapan kadın işçilerin bu kullanamadıklan izinleri doğum sonrası izinine eklenmemektedlr. 0 Sorunlarumla ilgili mektuplanmzı «Çakşanlar... Sorulan... Sorunlan...» PK. 246 ISTANBUL adresine yollayabilirsiniz (Baştarafı 1. Sayfada) Çok Uluslu Kuvvetin siyasi nltelenen Camp David uz6nemi Amerikan Çevik Kuvve laşmasınm bir ürünü sayıltine bağlı birliklere bolgede mamalı. Biraz daha gerileilk kez sUrekli yerleslklik ola re gidilirse. bu tarihl olay, nağı sağlamasında. 1973 savaşının blr uzantısı SIN1B tHTtLAFl Mısır ile tsrail arasında Si Araplar ve en başta en güç na Yanmadasının GUneyinde lü, en büyük Arap ülkesi bulunan Taba'dan gececek sı Mısır 1973 ekim savaşmda nır ihtilatı ise bir türlü çözil Ortadoğu'dakl güçler denlemedi. thtilafm bugün öğlene gesinl değiştirmeyi başardek çözülmesintn beklendigi mışlardı. tsrail'in Sina'yı Mısırlı yetkililerce Uade edil ya da herhangi bir işgal edi. ABD Dışişleri Bakan Yar dilmlş Arap topragını 1967* duncısı Walter Stoassel Ka de kazandıklan zaferden hire ile TelAviv arasında me sonra terketmesl asla müm kik dokuyor. Herşeye rağmen kün olamazdı. Çünkü Arap ihtilafuı bugün öğlen giderile lar bozguna ugramıştı ve memesi halinde bile Sina'nın Mısır'a devri işleminin aksa tsrail kendi şartlarını dikyacağı samlmıyor. tsrail'in 15 te edecek durumdaydı. 1973 yıldır Sina'da sürdürdüğü as savaşı bu denklemi bozdv keri varlık bu yazının yayjn ve yerine yenl bir denklelandığı saatlerde Sina'dan tü mi, Araplarm da uluslarara sı arenada hesaba katılır müyle kalknuş olacak. tsrail blr güç olarak ele almmabayrağı dün gece saat 24te in lannı zorunlu kılan denkdirtlecekti. lemi yerleştirdl. Camp DaDUnkil Mısır gazeteleri bu ge vid. bu anlamda, 1973 salişmeyi manşetlerinde göster vaşı tle başlayan yepyeni diler. «El Cnmbnriyye» gazetesi «bn gece.. terkedlyorla» bir sürecln halkasıdır. Yabaşlığını atmıştı. Ülkenin en nl. Sedat. 1967'den sonrakl bUytlk gazetesi olan El Ah güçler dengesinde istese de ram ise «Cumhurbastcanı va «lhanet» edemezdl. îsaril nn (ysni bugün). Meçbul As Arapların hiç blr şartıra ker Amtı ve Sedat'ın kabri kabul etmeye Istekll degilbaşında» başhğı ve «Yann (bu di. Ne var ki, Camp Davidgrün) Mısır bayragı tüm Sina' in en önemll adımınm atıl da dalgalanacak» spotu Ue ya makta olduğu bugün Ortayınlandı. SPD ı Kredfde duısun getiısin! • •• Turizm (Baştarofı 12. Sayfada) rflecektir. Bu krediyl 20 yıl vadcli olarak düşünüyoraz. FaIzi de aşağı yukarı yttzde blr olacaktır. Bu kredi Turizm Ban kası kredilerine ilave olarak vüzde 15 oramnda olacaktır. Blr yatırımcı, turizm sektörüne yatırım yapmak istediği zaman yttzde 60'a kadar Turizm Bankasından, yflzde 15te fondan almak sureti ile toplam yatınmın yfizde 75'tnl devlet tarafmdan sağlamı» olacaktır. Bu dunımda kendisi arazl ile beraber yüzde 25lik bir katkıda bulunduğu zaman kendisi arazi Ue beraber yüzde SSIik bir katkıda bulunduğn zaman sektörden büyük bir ünkan elde etmiş olacaktır. Şuna inanıyorum ki tnrizm sektörfi önümüzdeki yıllarda en kâru sektör haline gelecektir» Bakan Evliyaoğlu, başta Devlet Başkanı olmak üzere konseyin ve hükümetin turizme büyük bir önem verdigini, söy ledi ve hükümetin turizm polltikasım şöyle açıkladı: «Nerede bir turintik tesis yapılacaksa oraya devlet mutlaka alt yapıyı çötürecektir. Tablyatıyla bu alt yapı yoluyU suyu İle teleominlkasyonu Ue elekt rik ve kanalizasyonu Ue bir alt yapıdır. Bunun için her yü bUtçeye bir ödenek konulacaktarjı EvUyaoglu Turian Teşrllt Fonu Ue aeyahat acaBtalsnnm da destekleneeeğini ayno» y»t tuılujjtat OMUI ttlteoByol QA •Oılerine «UadL Tamir parası gidera işe yarack. Faiz getirdi Şoför M minibüsünü bakıma çekmişti. Parasmı.da evde bir köşeye ayırmışü: "O paranm yeri var.".. diyerek. 1 'Motora, kaportaya gidecek...'' diyerek, Önerdik. Ayırdığı parayı, tamir işleri bitene kadar Yapı Kredi'ye getirdi. 1 ay vadeli yatırdı. Zamanı gelince, hem mînibtisünü. aldı servisten... gıcır gıcır. Hem de Yapı Kredi'den faiz aldı. Memnun... çok memnun oldu* doğu'da barışa yakm bulunduğumuzu söylemek mümkün değlldir. Sina'nın Mısır'a devrl hazırlıklanyla. işgal altmdaki Fllistin topraklanndaki karışıkhklar, Batı yakası ve Gazze'deki tsrail terörü atbaşı glt mlgtir. tsrail'in Slna'yı terki yaklaştıkça Lübnan üzerindeki tehditler de arttnıştır. Nitekim. hâfta içiu de tsrail'in Lübnan'da giriş tlğl bombardıman. Sina'nın Mısır'a devrinden sonra ts rall ile FKÖ arasında bir ölümkalım mücadelesinin başlayacağına ilişkin her türlü Işaretl vermektedir. Bu noktada Mısır'ın tutu mu önem kazanmaktadır. Mısır. Sina'yı geri aldıktan sonra Arap saflarma gerl dönebüeceğine ilişkin işaretler göndermiştlr. Araplar da bunu arzulamaktadır. Camp David Anlagması sonrası Mısır'ın sahadan daha dogrusu Arap dünyasının geleneksel Uderüğinden çekilmesinin Arapları nasıl bir kaosa sürüklediği ve tarihlerinin belki de en bölünmüş dönemini yaşattığı görülebilmektedir. îsrail, böyle bir gellşmeden duyduğu kuşkuyla Sina'dan geri çeküene dek Mısır'a tam anlamıyla kan kılsturmuştur. Mısır'dân İstediği tavizlerl koparabildi ği pek kuşkuludur. Ancak, Mısır'ın artık savaşmak Istemediğl, üstellk istese de tsrail ile savaşabilecek ducuma birkaç yıldan önae gelemeyeceği bilinmektedir. Böylece, Mısır'da ulusal bayram ilan edilen bugünden itibaren Ortadoğu tarihinde soru işaretleriyle dolu bir döneme girilmektedir. Mısır'm ulusal bayramı, tsrall'i, çevreleyen, Arap ül kelerl ve FUistinlller için kaygı yüklü bir geleceğin açılışıdır. Hem unutulmamalıdır ki, bugün Mısır'ın bağrına tümüyle dönecek olan Sina bile bu dönüşünü sağlayan Enver Sedat'ı tam bu nedenle kurban vermiştir. Sedat, Sina'da Mısır bayrağının dalgalandığını kut layamayacaktır. Araplar, iş gal altmdaki Arap toprağının sahibine iadesinden duymaları gerektiğl ölçüde mutluluk duyamamaktadır lar. Bölge tehlikell, blllnmez bir geleceğe her zaı manklnden daha gebedir. Ama ylne unutulmamalıdır ki, tarlhte ilk kez tsrail lşgali, bir bölüm toprak üze rinde sona ermektedir. (19 56'da Slna'yı tsrail'in kısa süreli işgali bir yana bırakıhrsa) bu, kuşkusuz tarihl bir adım ve Mısır için hakh bir bayramdır. Hiç kuşkusuz, Ortadoğu'da yenl blr sayfa açılmakta. yeni bir dönem başlamaktadır. Ecevitfin (Baştarafı 1. Sayfada) memlekete asılsız haberler neşretmeye» İlişkin 140. maddesi ile MGK'nin 52 Numaralı bildinsine muhalefet e^ tiği savıyla tutuklanmasma karar vermişti. Bulent Ecevit'in tutuklanmasına ilişkin (3) Numaralı Askeri Mahke me karanna Ecevit'in savunma avukatlan önceki gün itiraz ettiler. Ecevit'in tutuklanma sıra sında yapılan itirazı aynı gün inceleyen Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı (1) Numaralı As keri Mahkemesi itirazı reddetti. (11 Numaralı Askeri Mahkemenin karan kesin nitelik taşıyor. Bu nedenle Ecevit'in savunma avukatlanmn önümüzdeki hafta lçerlsinde Ecevit'in sahverilmesini tsteyecekleri öğrenlldL YAPI ve KREDI BANKASI "hizmette sınır yoktur"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog