Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet 8 lar oymıyor. Parasal sorunu olmayan bir ailenin sofrasında saghklı ve dengeli beslenmenın koşullan daha kolay yerine getınlebilivor. Buna karşıhk orta ve dar gelirli ailelerde ucretlerin önünde giden fiyatlar. her geçen gun sofralanndan bir değerli yîyecegi daha abp gotüruyor. 2 Kadının beslenme oIayına genel bakış açısı da, soframızdaki yiyeceklerin ni teliğini belırleyen önemli etkenlerden bıri Ayhk mutfak masrafı birbirine eşit ıki aileden biri dengelî bes lenirken, diğeri ekmek . pey nırle karm doyurabiüyor Bu noktada kadının beslenme konusundaki bilinç du76vî. belkî de dışarda calışması, ya da evde oturmasından. yani yemek yapmak i 25 NİSAN 1982 çin gerekli zamamn azlıgı, ya da çokluğundan daha ö L nemh rol oynuyor. | 3 Soframızdaki yıyecekleri belırleyen etkenler arasmda, kadın ve erkegın aileden gelen mutfak âdpfclerini ve besienme ahşkanlık lannı da hesaba katmak gerek. Beslenme alışkanlıklar rına göre, sebze meyva ağırhklı, ya da hamunşi &• ğırhklı sofralar kurulurken, yemeklerin pişiriliş biçiml de besi değerlerini etkîleyebıliyor. Ve sonuc olarak soframıza konan her yemek, parasal koşullara ek olarak bîr beceri ve yetenek îşi. bilinç düzeyini yansıtan bir ürün, çeşitli biîeşenlerin bir sea» tezi olarak ortaya çıkıyor. , BÎTTt «7Son olarak görüştügümuz îkı kadın ise, kendi mutfak ianndan ve aile bireylerlni nasü beslediklerinden hiç «öz etmediter. Istanbul Ünıversîtesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kursusü Direktörü Prof. Olcay Neyzi ve aynı kürsüye bağh Beslenme ve MetaboÜzma Hastalıkları biriminde «örevli Prof. Günay Saner'den çeşitlî yaş gruplanndakı çocuklann ve büyüklerin sağlıklı ve dengeli beslenme leri için hangi besinlerden günde ne kadar yenmesi ge lenmektedir. Proteîn agtrMfc» h gıda maddelerlnüı fiyatlannın, halk kîtlelerinin satın alma güçlerinin çok üzerinde otaşu bu sonucu doğurmaktadrr.» Türkiye genelinde 0 ile 3 4 yaş arasındaki çocuklan «Kurban» olarak niteleyen Prof. Neyzi, «Onlarda her tfirlfl eksiklik var. En fazla ölüm oranı da bu yaş grnbunda. Çocuk aile, sofrasına tam anlamıyia oturmaya başladıktan sonra kendini kurtanyor. 8 1 0 yaşını geç tikten sonra da yeterli proteini alamamasına karşüık, genellikle fazla besleniyorlar, fazla kalorl alıyorlar.» MeralTAMER Prof. Neyzi: Türkiye aç bir ulke değîl. Gereğinden fazla yiyoruz, anıa proteîni yeterli alamadığımız îçîn kötü besleniyoruz. î"ektîgl konustmda bügi aldık. «TurHye, dünyada gıda maddelerî üretimî açısmdan kendi kendine yeterlî 7 ülkeden birl obnanın şansmı yaşıyor» diyerek söze başlayaa Prof. Neyzi, sözlerine şöyle devam ettî: <Bn şanshlığın sonuca ne Tflridye aç bir filke, ne de Turk halkı aç bir toplum. Hatta beslenme abşkanhklanmızm sonncn olarak, şişmanca bir toplnnr olduğuınnz bile sSylenebflir. Gün10k kalori gereksinmesi kadınlarda 2300 3500, erkeklerde ise 2600 . 3000 arasm<fa değîşîr. Türkiye nüfusu ele alındıginda kişi başına günlük kalori miktannm dedî. Prof. Neyzi. bebekler için en sağlıkh ve ucuz beslenme biçiminin anne sutu oldugunu, îlk 4 ay îçinde ana surünün tümüyle yeterİ! oldugunu. 4 aydan sonra da; bazı vitaminler ve ek gıdalarla bebeğin bîr yaşına kadar ana sütüyle beslenebileceğtni vurguladı. Çeşitli yaş gruplan için alınması gerekli besin çeçîtleri ve miktarlanna ilişkin sorulanmızı ise Prof Günay Saner şöyle yanıtladi: •Günde alınması gereken kalori miktan yaş ve kiloya göre değişir. Normal olarak 1.3 yaş arası çocuklarda bu miktar günde 1400 kalori, 4 6 yaş arasında 1800, 79 yaş arasında 2200. 10 Çeşitli yaş gruplan îçin gerekB günlük kalori ve minimum saf hayvansal protein raiktarlan YAŞ GRtJBtJ 1 3 4 6 7 9 1019 (tazl 1019 ferkelrt PROF. GÜNAY SANER «1 sa bardağı süt, 1,5 kibrit kutusu kadar beyaz peynir ya da 200 Gr. yogurt, sütlü besin gereksinmesini karşılar, Bunlar birbirtni ikame eder.. PROF. OLCAY NEYZİ «Protein ağırhklı gıda maddelerintn. fiyatlan, halk kîtlelerinin saönalma güçlerinin çok üzerinde. Bu da dengesiz beslenmenin başlıca nedeni.» Protem (g 16 20 25 2930 3038 Kalorl 1400 1800 2200 23002500 26003000 Sağhklı beslenme için önce para, sonra da bilgi gerekli kir. Buradan yola çıkarak yukandaki yaş gruplan için gerekli günlük protein miktarmı ise şöyie sıralayabiliriz: 1 . 3 yaş gruplan için de 16 gram saf hayvansal protein, 4 6 yaş için 20 trram. 7 9 yaş İçin 25 gram, 10 . 19 yaş için kızlarda 29 30 gram, erkeklerde 3 0 3 8 gram. Ancak aldığımız proteînler salt hayvansal olmadıEindan, yukandaki miktarla rı günlük yenen et, sebze ve tahıl kanşımmın birbirlcrinp oranlarma göre artırmak ge rekir. Örne&in hiç et yenmiyorsa, yukarıdaki günlük gerekli protein miktannın yüzde 80 . 90 oranmda artınbnası lazımdır. Et, sebze ve tahılm tümünün yendigi mutfaklarda ise bn oran, söz konusu proteîn çeşitleri nin soframızdaki a&ırlığına göre vüzde 2 0 4 0 oranmda Bu bıîgîlerin nrdmdan Prof. Gunay Saner'den soProf. Günay Saner'den almut bîr örnek îstedifc dıgunız bu bügileri ilgile«Örnegin 4 6 yaş grubu nen ev kadmlannın kolayİçin günde l su bardagı süt, ca anlayabilmesi için bir ya da bunun yerine (dikka tablo haline dönüştürdükten tinizi çekerim buna ilave sonra, günlük gerekli kaloten demiyorum) 1.5 kibrit ku ri ve protein miktarlannın tusu kadar beyez peynir, ya en yaygın yiyeceklerde handa 200 gr. yoğurt, sütlü be gi miktarlarda bulunduğunu sinlerden alınması gerekli saptamak istedik Bu isteğiprotein miktandır. Yukanmizi ise aynı kürsüde göda belirttigim süt, beyaz pey revli Prof. Gönül Kurdoğlu* nir ve yoğurt, birbtrini ika nun bir çalışması yanıtladi. me edebilen yiyeceklerdir. Bu üç besin arasından seçiîigilenen her ev kadmmın lecek birine ek olarak gün çeşitli vaş gruplan için sağde veya gün aşırı 1 yumur hklı gıda modelleri hazırlata ve 100 gram et, ya da ba yabümeleri amacıyla da Iık. ya da tavuk, protein ge Prof. Gönü! Kurdoğlu'nun ca reksinmesini fazlasıyla kar lışmasını vanda sunmayı uy şjlar. Bu vaş grubundakî gun gördük. çocugtm günlflk vitamîn ve demir îhtiyacı için 100 . 150 gram sebze . meyva gereklidir. Çocuk günlük karbonhidrat ve yağ gereksinmesîBu röportai dlzısinde çonî de ekmek. reçel. seker, cuklannı akşam yatağa açpilav gibi gıdalardan yatırmaınjak için, .unft. r bıilâç tif.> '«ıyu katarak" hamuf yâpıp yedirsn yoksul analardan, parasal sorunu olmadığı için yüksek proteinli ve bol vîtaminli gıdalardan çok miktarda satm alarak bir başka boyutta dengesiz bes lenme örneği veren ev kadmlanna dek, çeşitli gelir gruplarındakı kadmlardan görüş aldık. Aslında sofraya üç öğün konan her yemek, ailenin başta ekonomik durumu olmak üzere; mutfak adetleri, beslenme alışkanliklan ve evm kadmmın beslenme olavma bakış açısını, hatta daha da ileri giderek kadının bilinç düzeyini çarpıci bir biçımde yansıtıyor. Tabîî farklı ağırhklarda... Diziyî bitirirken. bu farklı görüşlere topluca bakarak birkaç noktayı vurgulama gereğini duydufc 1 Soframıza konan Vıer y«m|kte kuşkjptg, m Jjjgr leyıci roiü ekonomik KOÇ NOT: En s o n iki grup, yetişMnler için de geçerlldir. Protein gereksinmesi, yapüan işe ve küoya göre de değişmektedir. Hayvansal protein miktannm, yenilen sebze ve tahıl dikkate alınarak %20'den %90"a varan oranlarda arttınlmaa gerekir. Bazı yiyeceklerin pratik ölçü bîrimlerine göre kalori ve protein değerleri (Prof. Gönül KURDOĞLU) ölçü Sebn türleri (100 gr. icin) Domates Havuç Ispanak Patatas Haşlanmış patates Kızarmış patates Şeker ¥ağ (20 gr. Jçln) Şeker Reçel Tereyağ Tahıl türleri (100 gT. için) Ekmek Bisküvi Makarna Meyva türtt (100 gr. için) Elma Şeftali Portakaı Süt ve tütevlert (100 gr. için) tnek sütü Eejaz pey. (yağlı> Beyaz pey. (yağsız) Yoğurt Muhallebt Et türfi (100 ST için) Dana ızg. kbfte Koyun ızg. köîte Tavuk eti Karaciğer Yıımurta Muz Kalorl 25 42 33 81 90 400 Protehı 08 2 5 2 2 0 0 0 8 8 U OJS 1 0.3 0.8 X 1 2 1 1 1 orta boy orta boy su bardağı küçük boy küçük boy küçük boy Aylık mutfak masrafları birbirine eşit iki aileden biri dengelî beslenirken, diğeri ekmek peynirle karın doyurabiliyor. 3000leri aşügı, yani normalin üzerinde oldugu gSrulür. Ama fazla beslenme fle Sengeli beslenmeyi birbirine kanştırmayalınt. Olkemizde fazla kalori alanlar nüfnsun çognnlugımu oluştnrnr, ama dengeli beslenmnnm temellni oluştnran proteîn mik' tan ele alradıgmda iş tersine döner. Ülkemizde nüfusun çoğnnlugn yeterli proteinl alamamakta. dolayısıyla dengesiz ve k&tfi be»19 yaş Brasındaki ktz çocuklarda 2300 • 2500. aynı yaş grubundaki erkek çocuk larda ise 2600 3000 kaloridir. Bn son yaş grubu için gerekli kalori nüktart, yetişkin kadın ve erkekler için de geçerlidir. Sağhklı beslenme için gün Ittk kalori miktannm yüzde 10 15'inin proteinlerden, yflzde 35 40*ımn yağlardan ve ,yüzde 50'sinjn de karljon hidratlardan alınması 4 kesme şeker 7fi 1 yemek kaşığı 64 1/2 kibrit kut. 150 2 orta dilün 1015 adet 1 su bardağı 1 2 1 J 1 3 3 1 1 3 3 3 i l adet adet. küçük küçük 250 400 347 100 60 50 an çay bardağı 70 289 kibrit kut. 99 kibrit kut. 54 çay bar. 80 çay bar. 22.5 3.5 19 3.3 3.8 SONUÇ 145 orta boy 267 orta boy 149 kibrit kut. 136 kibrit kut. adet 7078 l p&rsiyon 148 21 17 19 20 T 19 ROÜTÎKA Mehmed KEMAL Bakî Efendi ki içinde adama raslamadım.f Hıç umulmadık bu yanıt. sunulan saygıyı zedeler. Ordaki şairler (Emrı. Mecdi, Dimetokah deli Kerim), hıav ka pısını açarlar. Kaba, sovgulü, ağza ahn mayacak kadar sözcuklerden oluşan bi civler okurlar. Baki agzmdan bir söz kaçırnuştır, karşıtına da kaüanacaktır. Efendiliğini bozmaz. eltnden geldiğince efendice yanıtlar verir. Çağdaşlan. Baki'nin sozunü esirgemezlığinden ötüru ona «Korea» adını takmışlardır. Kargahğmı Edirneli şairler de yüzüne vururlar. Nitekim. bir kır gınlıgı sırasmda oku] arkadası Nev"i de ona karga demekten geri kalmamıştır. Virazı serve çıkıp zaglar salınmata Nevayi naleleri andelbin alçakta BaM Efendinin sozunü esirgemezhgî igneli sözleri vardı ama, ustünden Istanbul efendiliğini de hiç bir zaman atmamıştır. Ne söylense. yanıt verirken dozunu kacırmaz, usturuplu ve efendıce davranırdı. Içkicilikten geri durmuş çağdaşlan gıbi isi bohemliğe ve serserüığe vurmamıştır. Bundan ofürü dev let içinde de kazaskerliğe kadar yükselmiştir. Divancüann «fofınye» dedikleri, şai nn kendine övgu düzmesinde abartıcı dizeler soylerken haklıdır. Çunkü gerçekten çağma göre erişilmez örnekler vermiştir. Birkaç övgüsünü buraya abyorum: Baki müsellem oldu bana kişveri sühan Çıktım seriri nazrna bugun Hüsrevane ben devr tçinde benim padişahı mülkü sühan Bana sunuldu kaside, bana verildi gazel Bir dizess vardir ki. divan edebiyatı meraklılannın dilinden hîç düşmez«Deşti fenada mürg heva durmayıp döner.* yahut *konar*... Bu dîze de Kanuni mersiyesindendir. Dünyada değeri bilindigi gibi, *te kı dunv«»ya sftcerken de deereri bilinmıs namazını Şeyhulislamm kendisi ktldırmış, •Kadrınt sengı musaltada bllıp* diye başlayan dizeleri okuoarak mezara götürülmüştür. Bu Şair Baki Efendi H, Osmanlı edebiyatının buyük dalgaJarı arasından suzülüp gelirken, Kanunl Sultan Süleyman mersiyecisl olarak tanınmıştır. Oy sa mersiye yaratıcı dehasuun örneklerinden biridîr. Koskoca bîr divan sahibldir. içinde mersîyeden başka neler yoktur. 1 3>ünyaya Fatih Camiî müezzinlerra den birinin oğlu olarak geldiğinde yok suldu. Okula başlamadan önce bir saracın yanma çırak verildiı Islak meşîn. saya kokulan arasmda çalkalanan çocuklugu, yeteneğinî öldüremedi. Yazgısı onu «Karamareiaoda»nin rablesi önüne getirdL Tuhaftır. derslere îlerde Nev'i diye un salacak bir şair, Hoca Sadettin diye parlayacak bir tarihçi ile başladı. BaM Efendi, ilk gazelinl yazdığı za man 18 yaşmdaydı. Bayazıt Camîsi avlusunda remilciük eden Zati Efendiye bunu okudugunda înandıramadı. Şuncagız bir çocuk bir gazele böyle bir te mız bir dille nasıl başlayabılirdiHer kaçan gönlume fikri arızı dilber duşer Güya mir'ata aksı oertevı haver düşpr. Zati, bir fcürlü inanamıvordu: 'Bu çalmadır.» dedl *ŞUr çalmanın bu dünvctdo da, öteki dünyada da gunahı bü' yüktiir.» Daha 18'ine yeni basrmş bu esmer delikanlı, yemin ederek. gözleri sulu, bu şiiri kendi yazdığını söylüyordu. Divanlar acıldi sınavs çekiidi Her gazelî eksıksiz ve olçülü okuyordu. Şaırler arasına Zati önunde verdiği sınavla girebildi. Karamanizade için yazdıgı Sümbül kasidesî bîrdenbire ününün parlamasim üagladı. Önu açılmıştı. Çok geçmeden solugu. erkana rtcale, ulemaya ve padişaha kadar ulaştı. Ögrencilik yıllarında yolu Edime'ye düşer. Az çok tanındığı icin Edirne!i şairler çevresini alırlar. Onuruna şehrtn üniü mesirelerinden birtnde bîr şö len verirler. Şiirler okunur, söyleşiler vapiljr. söz döner dolaşır. Edirne'nin gu*e]Jiğıne gelîr. îstanbuüu saire Edirne'den daha guzel bir şehı'r var mıdır. dıve sorarlar. Ne diyecegini ilkin şaşıfan şair. sonunda soyle divesi olun ~Kentiniz çok güzel ama, ne çare t L AN BEYOĞLTJ 1. SULH HUKÜK SATIS MEMUKLUĞUNDAN 981/137 Tereke Terekesine mahkememizce el konulan Ayşe Leyla Türker'e ait 100.000 TL. değerindeki 44 0317 Nolu Telefon'un l.'mcı açık artırması 10/5/1982 Pazartesi günü saat 1616.15 arasmda Beyoğlu 1. Sulu Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda yapılacaktır. Ogiın verilen kıymet munammen bedelinin % 75*011 bulmadığı taktirde 2.'inci satışuı 11/5/1982 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak ve ençok arttırana ihalesı yapılacaktır. Ihalenin hakîm tarafından tastıM ile lüzum ifade edecefi, Hakımin iHaleyi tastik edip etmemekte serbest olduğu, ihalenin peşm para ile olup Tellaliye ve damga harcı alıcıya sit olduğu ılan olunur. B 14439 3834 Denizli Sanayicarşısı Şubesi yann yeni yerinde! Yanndan itibaren I. Sanayi 511651164, Sokak No, 13 SanayiçarşısıDenizll adresindeyiz. ILAN KADtKÖY tKtNCt SÜLH HUKÜK HAKİMLlGtNDEN 1982/96 Vesayet Kadıköy Turşuçu Deresi Caddesî Turşucu Sokak Pınar Apt. No: 9 D. 9 Bostancı adresinde tkâmet eden, Fethi Albayrak aynı adreste ikâmet eden yeğen! Funda Albayrak'a yaşı nedeni ile vasi tayin ettilmiştır. Keyfiyet îian olunur. (B 4426/2832) Saygıyla duyururuz. Y A P I v hizmette sınır yol<tur KREDİ BANKASI B GENEL KURUL TOPLANTIS! • Dz. Harp Okula Mejnınlan Derneği'nln S. Olağan toplantısında çoğunluk saglanamadığından ikinci ve son toplantı 30 Nisan 1982 günü saat 14.00"de Dol mabahçe Cad. No: 4. A da aşağıdaki gündeme göre ya pılacaktır GÜNDEM: 1 Açılıs ve yoklama 2 Başkanlık Dlvanı se çimi. 3 Tüzuk Md. 2 İDernek Merkezl Adresl>nin değıştirilmesi. 4 Yönetim ve Denetim kurulları raporlan takdimi ve kurullarm Ibram. 5 1982 ve 1983 bütçesîntn takdim ve tasdikL 6 Yeni yönetim, denetlm ve onnr tenrallannın seçilmesL TEŞEKKÜR Hastahğımı teşhîs edip, ameliyat öncesl tedavımı yuruten, Dahiliye Mütehassısi DUYURU İSTANBUL TELEFON REHBERİ DAĞITIÜYOR Abonelerimlzin, 3 Mayıs 1982 tarMnden ttlbaren 1982 yılı öderımiş abonman faturalannı ıbraz etmek ve eskl telefon rehberlerini iade etmek kaydı ile, 1) Atfabetik Rehberlennl, ücretsiz olarak, 2) Meslekler JRehberlermi ıse 200 ~ TL. ticret karşül gında, En yakın PTT Merfeezlert ile Başmüdürlüğümüz öunyestodeki Telefon Müdürlüklen dağıtım merkezlerinden temin edebilirler. Istanbul Telefon Başmüdürlüfu NOT: Alfa.betılc Rehberlerin XXVII. sahüesınde Avusturya Kod No.su yanlışukla 63 olarak yazılmıstiT. OoğruEU 43düı 03 14495/3831> Prof. Dr. HÜSREV HATEMİ'ye Başanb bir operasyon ile beni tekrar sağhğa kavuşturan Doç. Dr. Hilal ÜnaL Op. Dr. Yusuf Bukey, Dr. Ceyhun Oral ile Doç. Dr. GÜRCAN ÜNAL'a Genel III servısî doktor, asıstan. personeline, hemşıre ve Aynca, bütün bu surede, hıçbır yardım ve ilgıyi bizlerden esirgemiyen, büyuk bir insanlık ve dostluk orneği olan tutum ve davranışlanyla aılemizi mınnettar bırakan, Satılık Büro Bayındır Sokakta Z1ya Gökalp Bulvan'na 75 metre uzakükta, bOro olmaga çok elverlşli. İlk katta. yerü dalre ace le satılıfctır. Vadell de olabillr. TeL: 183S3S DR. HASAN KETENCI RUH VE SÎNtR HASTALIKLARI ÜZMANI Dr. HÜSEYIN İZZETZADE'ye Alenen teşekkürü bir borç biliriz. Nerfanan ve Taner GÛRKAN TeL: Bagdat Cad. No: 278 Caddebostan 56 6646 fPınar Restaurant'm Ostfl)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog