Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

25 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 Stajyer ögrencilerin Basın Iş Sendıkası'nın Genel Kurui toplanîısı yapıidı SSK kapsamına almması istendi 11 sendika TürktşHe yönetim değisikliği istiyor ANKARA, (Cumhuriyat Büro su) Türkİş'a bağlı Basınİş Sendikası'nm Genel Kurulu dün yapıidı. Genel Kurul'da Sosyal Demokrat 11 sendika cdına bir açıklama yapan TezBuroİş Sendıkası Genel Boşkanı Uğur Batmaz, Türkiş Ge nel kurulunda sağlıklı bir yonetım ve dinamik bir lcra ku rulunun göreve getirilmesi gerektiğinl sbyledi. Tez Büroiş, Basınİş. Yollş, Petrolİş, Harbiş, Havaİş, Kau cukiş, Krlstaliş, Derilş, Ağac İş ve TGS adına yaptığı ooık lamada Uğur Batmaz, bugunkü Türkİş lcra Kurulundan ge ANKARA, (ANKAf Turk Mühendis ve Minıar Odalan Birligi Baş kanı Bülent Tanık, staj çahşmalannın günün ko şullanna göre yenîden düzenlenmesınî istedi. Tanık. yaptığı yazıh açıklamada, slai çahşmalannm mesleki vo teknik öğretimin önemli bir bölümünü oluşturdu gunu belirterek stajyer ögrencılerin SSK kapsa mma alınmasını önerdı. Tanık şoyie dedi: «1967 yıhnda hükümet kararnamesi ile çı kanlan ve günde 30 TL. olan staj ücretleri halen yürürlüktedir. Bu durum. zaten çok zor olan maddl şartlar altında öğrenimlerini stirdfıren ögrencilerin staj yapmalarını engelleraekte ve beklenen verim elde edl lememektedir. Bu nedenle staj ücretlerini es klden olduğu gibi sabit rakamlarla değil değişken politikasma göre saptamakta yarar vardır. Örneğin stajyer öğrencilere en az asgari Ocret verilmesî, soruna köklü bîr çözüm ge«rebilir. Diğer bir önemlî konu da stajyer ögrencilerin sosyal sorunlarıdır. Staj süresinde kaza geçiren bir öğrencî sigortalı olmadığı için bü yük sorunlar yaratmakta ve mağduriyetlere yol aç;maktadır. Kaza geçiren ögrencilerin tedavi masraflarının kuru luşca ödenmesi bugünkü yönetmeliğe göre im kânsızdır. Bu sorun an cak stajyerin Sosyal Si gortalar Kurumu kapsa mma alınması ile çöZülebilir.» Seref stadı otel olacak I Kerim Ağa Haıı'ın kardeşi Amin Han'la Çıra ğan Sarayınm onanlması ve Şeref stadımn bu lunduğu alana otel inşası konusunda ön anlaş maya varıldı İstanbul Haber Scarvisi Çı rağan Sarayı'nm onanlması ve Şeref Stadı'nın bulunduğu ala na da bir otel yapıîması konu sunda Amin Han ile ön anlaşmaya varıldıgı açıklandı. Profilo Holding tarafından düzenlenen «Kongre Turlzmi» kongresinde konuşan Danı>>ma Mecirsı üyesi Zekaı Bayer, bir süredir Türkiye'de incelemeler yapan ulslararası turızm ya tınmcısı Kerim Ağa Han'ın kardeşi Amin Han'ın, dün sabah Çırağan Sarayı ve çevresi ni gezdiğini bildirdi. Zekai Ba yer, îslam Kültür Degerlerini Koruma Fonunun da katkısı iîe Çırağan Sarayı'nm onarılması konusunda görüş bırliğine varıldığını açıkladı. En az 15 milyon dolarlık bir yatırım la Çırağan Sarayı'nm Kongre Sarayına dönüştürüleceğini soy leyen Bayer, Şeref Stadı'nın yerıne de bir otel yapılacağını belirttı. Danışma Meclisi Uyesı Eayer, Kerim Ağa Han'ın teknıfe gruplarınm önümüzdekı gıinlerde çahşmalara başlayacagını, yatınm sözleşmesinin de eyliil ayı içinde imzalanabi lecegini açıkladı. Öte yandan Profilo Holding tarafından dtizenlenen «Kongre Turizmi» kongresi dün başladı. Kamu ve özel kesimden çok sayıda turizm iİEİHsinin ka tıldıgı konferansta, uluslararası kongrelerin Türkiye'de orga nıze edilmesi konusu tartışılıyor. Kongreye bir mesaj gönderen Kültür ve Turizm Baka m İlhan Evliyaoğlu «Her yıl or talama 6 bin uhıslararası toplantının düzenlenmekte olduğu çağımızda, Bakanlısımızca turizme açık yatak ve hizmet ka pasitesinin turizm sezonu riışmda bu tiir organizasyonlarla da desteklenmesl önRörülmcktedir» dedi nelde bir memnuniyetsizllk ol, duğunu vurgulayarak özetle şu goruşlere yer verdı: cDaha zaman vor fken sağlıklı bir Türkİş yönetimı ve dinamik yapılı, kendi lcerislnde tutarlı olacağı glbl önümüzdeki dönemde kendislnden beklenilen hizmeti verebilecek yetenekte, tüm işçi keslminln güvenini sağlıyacak bfr icra kurulu oluşturulması doğrultusunda Türkİş içerisindeki bütün teşkilatlar ile diyaloga açık olduğumuzu belirtir, bunun sağlanabllmesi Için de nereden ve ne şekrlde gellrse gelsin, saptıncı fikirlerle mücadele ederek demokra tik yöntmlerden vazgecmeyeceğlmlzl açıklarız. Türkİş'e, bağlı bütün teşkilatlar, ufak, büyük ayırımı yapmadan, şu gruptan veya bu grupton diyerek yeni bölünmüşlüklere fırsat verdirmeden. hîssi bağlılık lardan arınarak, Türkİş'e umut bağiamış, milvonlarca işçi ys gercek anlamda hizmet ve rsbilecek, Türkİş İcra Kurulu muzu blr birimizto sesine kulak vererek elbirliği, gonül bir liği icerislnde seçebilelim.» Genel Kurulda blr konuşma yapan Türkİş Genel teşküat landırma sekreten Orhan Ercelık ise. Turklş Genel Kuru lu'nun bütun işcilerin bir catı aitında toplanmasına cağrı konçjresi olması gerektiğinl sa vundu. Basınlş Genel Başkanı Huseyin Duzgun de konuşması sırasında, Yuksek Hakem Kurulunun calışmolanndan yakırrarak, «274 ve 275 sayılı yasa ların çıkışıyla tekrar sendikalartn toplu pazarlık sistemine dönerek sözleşmelerini kendllerinin yapmasıno olanak tanıyarak, işçiişveren ilişkilerinde ekonomimlzl sarsmatian sendikalarımız öz görevlerlni yerine getirecektir» dedi. Daha sonra yapılan secimler sonucu Genel Başkanlığa Muammer Nıksorlı Genel Sekreterliğe Ali Ekber Guvenç ve Malı Sekreterlığe Muharrem Doğan secıldi Hayırlı uğurlu olsun! « Osmanlı Imparatorluğu zamanmda padişahın biri varmış, zalim mi zalim imiş, astığı astık kestıği kestikmiş, öttürdü gü d e düdük imiş. Padişah. kafası bozulur kardeşini, tepesi atar anasını asarmış. Işte bu padi.şahm kulları o kadar bez mi!} o kadar bezmiş ki, oturup bir türkü çagırmışlar. (Kötü padişahın kulu olduk) diye. Bizim durumumuz da bu işte. Oturup türkü çağmyoruz» dedi bir ÖKretim üyesi (K. B.) YÖK Yasası'ndaki son değişiklik içın. Bir başka bıhm adamımız şoyle konuştu« Yeni Cami Karakolunda polis olmak. öğretim üyeliâinden daha iyidir artık.» YÖK Yasası'nda yapılan son değisikliği üniver sıtelerimizin bihm adam 'an, yarı alaycı yar> rid di işte bövle eleştiriyorlar .. Bır başka öğretim üyesi (H. P ) şöyle konuştu: « Öğretlm üyeliti Türkiye'de yapılan en zor ve (ehllkfli meslek oldu. Askerlikte de suç fşleyenin önce savunması alınırken bu hak bize çok göriilmüşrür» dedi. Bir başkası ıse kırgın. kızgın: «YÖK Başkanının plindeki yetkiler Devlet Başkanlanmn bilo elinde yok. YÖK'le birlikte üniversite özerkliğinin or tadan kaybolmayacağını ileri süren sayın meslekdaşlanmızm son kararla birlikte birşey diyecek yüzleri kaldı mı çok merak edivorum» derken, sö?e karışan ögretim üye lerinden (R. B.): YÖK kararlarmnm sadece YÖK Başkanı tarafından uygulanabilmesi iîg<nçtir. Bazı kararlar YÖK Kurulu'na' danışılmadan saygıdeğcr Ihsan Doğramacı tarafından alınıyor. Son değiçik lik bu çellşkiyl gizleyecek. YÖK Kurulu yok, Oogramacı'nın düdügti var bu kararda..» 30 yıl kadar önce benzer bir uygulamanın SBF'den Turhan Feyzioğlu'nu kızaga çekerek bir demokrasi kahramaaı ya rattıgını hatırlatan öğretim üyelerinden (R. B.) ve (A. E.) YÖK Yasası' nın Ihsan Dogramacı'ya «Flayırh uğurlu olmasuu» dilediler. Herhalde. yukarıdaki öğretim üyelerinin açık isimlerinl YÖK'te merak edenler vardır. Ne dersiniz Sayın Doğramacı? Gazaplı sütçülük istasyon sanat evi DESEN ATÖLYESİ, YAĞLIBOYA ATÖLYESİ SERAMİK ATÖLYESİ, SERBEST ATÖLYE, YAZ ATÖLYESİ ^AMATÖRLER ; N Ç EMEKLİLER/ >EĞİTİM ÇAĞI ( ÇOCUKLARI \ "İlkokul,\ Ortaokui, Lise' ^•SANAT BİLGİ VE KÜLTÜRÜNÜ i GELİŞTİRMEK . İSTEYENLER / / î^AKADEMİLERE GİRMEK İSTEYENLER Fernan BALRI ile SuaTt OKTAT Evlendiler. 24 Nlsan 1982 tzmit: Leylâ Atakan Ntkâh Salonu "umhunvrt: 2830 KÜLTÜR ELÇİSİ ARANIYOR Kulîürünüze kavrayışırııza guvenıyorsanız ve bu ozellıklerınızı savunma gücundeysenız, bağımsız. yuksek kozanclı. ozgur calışacağmız yeni işinız sızi beklıyor. Gelın goruşelım. Başvuru içın: Gorsel yayın lor ANKARA Bolge Mudurluâü: Parıs Cad, 6/3, Kavaklıdere, An kara. İşgunleri: Saat 1418 arosı (Cumhuriyet: 2811) TEŞEKKÜR EDERİZ Ayrınfılı bilgi için adres: Maçka Cad. Maçka Palas No: 41/14 Maçka Tel: 40 56 50 Sanat bilgi ve kültürünü özgürce sağlamak amacı lle ülkemizde ilk özel atölye olmanın gurur ve sevincini yaşayan istasyon sanat evi, tüm sanatçılara çağdaş ve profesyonel anlayışta hizmet vermek amacındadır. Bu çalışmalarla ilgili ileride geniş açıklamalanmız olaçaktır. İstanbul Haber Servisi Hı sarbank 23 Nısan dolayısıyla îç ışleri Bakanlığı'na Ataturk'un ünİLİ portre ressamı Cemıl Ka rababa taraiından yapılan 600 metrekare yüzölçumundp bir Atatürk portresi bediye ettı fiOO metrekare yüzölçumlu Ata turk protresi İçişleri Bakanlı ğı tarafından Ernnivet Genel Müdürlüğü'ne verildi. Emnıyet Genel Müdürlüğümln Ankara'daki Emniyet Saravı'na asılsn dev portre büyük ılgi uyandır dı. Hisar Bank İçişferi Bakaniığına Atatürk tablosu hediye etti Vefat ve KOMUTANLIĞIMIZ BAĞLiSI TAŞKIZAK TERSANE KOMUTANLIĞI İDARE MÜDURÜ, SİLAH ARKADAŞIMIZ ACI BİR KAYIP Kütahya eski Miüetvekili arkadaşımi2, eczacı Oeniz Kd. Âlbay Aydın Kalelioğlu 55/2495 23 Nısan 1982 cuma gunu gecirmış olduğu anl bir rahatsızlık sonucu vefaat etmıştır. Merhumun cenazesı "26 nısan 1982 pazartesi gunü Kasımpaşa Buyuk Camide kılınacak öğle namazını müteokıp Kılyos aıle kabnstanı'na defnedilecektir. Merhuma Tcnndan rahmet, kedarli oılesine ve camıamiia başsaglığı dılenz. Kuzey Deniz Saha Komutonlığı Haşiın Benli'nin beklenmedik ölumü ülkemız için buyuk bir kayıp olmuştur. Kendisine Tanndan rahmet diler. yakınlanna başsaglığı dileklerirnizi sunanz KUTAUYA BOLGESİNDEKl ARKADAŞLAR1 DUYURU Hale ARPACIOÖLU'nun 9 Nisanda Galeri Baraz'da açtığı sergisl 26 Nisan 1982'den başlayarak Uygulamalı Eği im Vakfı Teşvikiye Cad desi No: 109 t a t l'de sıl recektir. HAYRABOLU St'LH HUKtK HAKİMLİGINDEN 1981/318 Davacııar Mübeccel Senner vekılı avukat Avnı Kızılarsian tarafından UavalıJar Saön AKtar, Reynan raındoğan, Perıöan Uçkar, Cetın Lııdinger, EKrem Tanık aleylune açümış bulunan taksım ve ızaleyi şuyu davasımn yapıian açık duruşması sırasında verilen ara Kararı gereğınee: Davablardan Perıhan üçfcar ile Çetin Dıdınger'in adresleri zabıtaea yaptınlan tahkikafta tesbit edılmemesı sebebıyle Kendılenne ılanen teblıgat yapıimasına karar vertlmls olmakla adı geçen davalılann duruşmasının mrakıldıgı 12 i> 1982 günü saat 9'da Hayrabolu Sulb Hukuk Mahkemestndp tıazır bulunması mazaretl varsa durusma güntinden evve) bildirmesi veya gelmıvorlarsa kendılennı kanun.1 blr vekıl ile temsil ettırmeleri aksı halde H U.M.K.tıur! 507/1 ınr1 maddest sreregince gıyap karan çiKarılnııyacagı ou Uanın davetive verıne kavın olunmak tizere Hanen teblig olunur. B 14444 2836 üt Endustri Kurumu (SEK) bu günlerde en fazla şimşekleri üzerine çeken bır KIT durumunda. SEK'ın sut fabnkalannın zarara çahştığı ve rantabl olmadığı zaman zaman geneı müdür Erdogan Pekel'in ağzıudan duyulurdu. Pefeel. buna karşılık fabrikalarm özel sektöre devredil.•nesinin sözkoousu olmayacağını da sözlerine eklerdL Hatıa arkadaşımız Kenan Mortan'ın. SEK rnbrikalan özel sektöre devredüiyor» yolundakl hâberine duzeltme bile yollamıştı. Ancak Başbakan Bülend Ulusu'mın son Izmir gezisinde rantabl olmayan süt fabrikalannm özel sektöre devredilmesinin düşünüldüğü ortaya çıktı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda Aydın'lı Ahmet Bayramoğlu Aydın'da SEK tarafından yaptınlan. an cak soğutucu makinalan gelmediğinden devreye so kulamayan fabrika ile ilgili olarak yakınmalannı dıle getirdi. Gunde 150 ton sütün özel şlrketlerce toplanarak İzmir'o ge tırildigini vurgulayan Bayramoğlu, bu fabrikanm ivedi açümasuu istedi. Başbakan Bülend Ulnsu bu konuya ilişkin ola rak verdigi yanıtta şöyle dedi: <Uretici sütü ayagınıza getirmiyor. Sütü almak için ürrticinin ayagına git meniz gerekli. Devletin sütçülük yapmadığı anlaşıunıştır. Yapımma başlanmış olanlan tamamlayalım mı tamamlamayalım mı düşünüyoaşadığı gönul ma.cerala.nyla diplomatik alan ruz. tia bile shandallara yolaçan Margaret Trudeau Devlet sötçülük yapamınıhayet gazetecüere de çattı. Kanada Başbakayor. Bunlann dze! sektönı Pıerre Trudeau'nun sabık eşl diskoteklerde re devrini düşünüyoruz. hendinden geçercesıne dans etmekten tutun da «Prena Ne varki SEK, DPT'den iCbarles yanıma gelıp goguslenme baktı» diyecek ka yi not alamamıştır. SEK dar. vaşndiĞı harphetli gunlermi bilindiği gibi bir sü bu yüydcn DPT'nm gaza re once yazdığı kıtabının sayfalart arasına serpişttrmış bına ugradı.» tı Bir anuar kitabı niteliğini taşıyan bu eserin bazı Toplantiya katılanlar o pasaıları dunyanm çeşıtli yayın organlannda yer alzaman daha önce konumaya bastayınca Margaret Trudeau gazetecilerden yakınma hrsatım kaçırmadi: «Gazeteciler kitabımm ba şan Uşak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı zı boiumlennden çok kötü anlamlar çıkardüar.» Ismail Öztürk'ün şu sözle rini daha da nnlamiı bul dulan •Suyun 40 Iiraya sabldı gı bü yerd e süt 30 Iiraya eatılıyorsa tanmdan sdz edilmez.» S Gazeteciler kötü değerlendirir Y Deniz Harp Okulu Mezunları Derneğinden Genel kurul toplantısı 30.4. 1982 gunu saat 14.00'de Dolmabahce cad. 4/A'da yapılacaktır GUNDEM 1 Acılış ve Yoklama 2 Toplantı dıvanı secımi. 3 Tuzuk ve madde 2'nin 4 5 6 7 değıştırılmesı Yonetim ve denetım kurulu raporları Ibrası. 19821983 Butcesının kabuiü. Yeni yönetim. nenetlm ve onur kurullannTh seçıml. Dilekler. Dünkü «Dnydnk . G5rdüfa. sütunumuzda «Fahrettin Paş» ve Tayyip Ağa» başlıklı yassmm altında yan lıçlıkla Leyla Umar'ın adı çıkmıştır. Düasltir, özür di leriz. Düzeltme sinemalar tiyatrolar Yejilç«m Fflmcilik. Sunar ODA AJANS 449295 b u kösede yayınlanmasını ıstedıgıniz ilanlannız ıcın ODA AJAHS Q Kent Oyunculan Yönetmen: »i»IİKEIVr kadıköySÜREYYA* SİNEMALARINDA TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ Zevyat SeSmoğht'nıra "DEPREM" Romanmdan snemıyaıtyarlanmıgtır. Bu hafts: BeyoSluLALEB»hçellevl»rONVERDİBakırk6ySAYANORA Kadıköy REKSSuadlyeSUADİYEB«»lkt»s YUMURCAK. Fmdıkzada NtLGUN KaragOmrUk STAD Csküdar IŞIK Kocamustafapasa CAN va L.avent MELODl Sinemalarında ItUI \N KS Yönetmen: AHF YILMAZ Akbank tan sevgili cocuklara Eeks Kadıkoy Cumartesi saat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cumartesî saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesî saat 10.00 Sunar Üsküdar Pazar saat 10.00 Vcfeisi2 dsvetîveler civar Akbank subelerîıttfe. HHBBirf KENTEB TIVAIBOSU J ^ g g SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. «rn«vllar CU, «• Taktım M l i j t AkbonK ÇocukSk>emosı Akbank ÇocukTiyatfosu "Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran" "iıem muzikli. hem komik." Her CumartesiPazaı: saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu Akbunk "Hayaf Oyuncaklan" (Muzikli Oyun) cuma2t00c.tesıi8Ö0 CYRANOde BERGERAC 1İAROID yeMAUIDE ctesı 15.00 I ÜMONDROSTAND SANTtYATROSUNDA . MATINE ctwi I73O puar I4oo 1730 biletler gişodeSATlLMAKTADtR TEL406792^ S U A R E ' PAZAR PTESI haric) 2 I o o SrH/F/ "AnEnemyof the People" Yön: George Schaffer Oyıc Stevc McOueea Eric Chriıtmas ESER: H£NRİX İB8KK P.tesl, Salı, Carş, Per», Cuma 14.0016.3019.00 Cumartasl Psztr 11.30 14.00 • 16.30 19.00 UNUTUL.MAYANLARDİZİS111 YÖN: AGNES VARDA Sa1>, Çarş, P«r}. çu. ç.tasl 21.30 HALKDÜŞMANI MUTLULUK AKBAIMK "Cbcukkmıdosevdığ! bonkaT Her CumartesiPazar saat 13.00'de Pangaltı Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idii Sitesi) AyncaKaragoz gösterileri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog