Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

25 NİSAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 insanoğlu tuhaftır 36 Yıl Sonra Ne İsterseniz E22BO31VERIY0RUZ BİİYÜKÇEKİLİŞ Clddiyet kuponl&nndan 1850 paaar, iki de paıartesi kesin, 1852 hafta sonra satı sabahı gönderin. Aman bizi bekletmeyin. BÜTÖK ÇEKtÜŞIMtZE NASIL KATILACAKSINIZ? Siz asıl naeıl katılmayaca&mua düşünün. Bal gibi katılacaksuuz. Ii İnsan 1852 hafta Ciddiyet bek ler de katümaz tnı? Her pazar sabahı erken kalkıp pencerenl IpUR zl açın. Gazeteniz Cîddiyet'î I bekleyın. Gelîyor mu? KUPON İstifa ABD'nin dunyaca tanınmış ünlü mizah yazan Art Buchwald. Falkland bunahmının başlangıctnda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Çer rington'un sorumlulugu östlenerek istifa etmesini el* alan aşağıdaki yazısında. Amerikah yetkililerin bu gi bi durumlarda istifaya yanaşmayışlan ile alay ediyor: Ingiliz siyasal sıstemins en çok hayranhğımı çeken şey, yetkililerin hatalarını kabul edip. istifa etme cesa rotmi gösterebilmeleridirj Geçtiğimiz hafta Washîns ton'a bir iş içîn gelmiş olan. îngiliz arkadaşım Dr. Alan. Smith'le birlikte yemeğ» çıktık. Aramızda şöyle bır konuşma geçti: «Alan. Sizin Dışişleri Bakanımz Carrington doğruau çok onurlu bir msnTiTmg, Hatasmı kabul edip istifayı Oddiyet Ciddiyet her gün birinci sayfahdır Arabanızın kuponlarını Haftaya yollayın Ciddi blr vatanaaş Cıddlyetı oKurken oltına kaçırdı. Hoop. beyler, duvar gazetesl ciKarmadık. Eşekliğln lüzumu yok. Şam katusu çekilişine kaüiın. Sina'yı boşaltan Israil, Filistin kamplanna saldınyor. 30 nisana kadar gayrimenkulleri için yüzde 30 değer artışında buluıunayanlar cezalı vergi verecekler. Güzel Nerlman İki aydır kayıp. Yedl okuyucumuza bisiklet, yetmiş banun okuyucumuza altın kolsaati. Şu annenin çektiği ıztıraba ba kıa. Çocuk aldırmak için Başyazı ÜZEL Türkçemızde bır soz varaır. «Eğrı oturalım, doğ ru konuşolım» Az önce ben de başyazar odamda otur muş, cNe yozsam, nelere değlnsem?» diye duşunuyordum, bır arkadaş badem ezmesı ge tırdı. Eğılıp alırken aklıma geldi. Bır yartdon tatlı yıyelim, hem eğri oturalım. bır yandan da doğruları yazolım. Şımdı kendımden soz edeyım s'ze. Bu zamanda başyazı yazmak ne demek? Sıkı mı. yazobıhr mı benim dıyen? Yazsın do Ooreyım. Fevkalade şartlar altındo, ciddıyetlmızı muhafazo ederek, sabır ve karşılıklı onloyış icmde olduğumuzu bılmek, olaylaro tarafsız ve tomamen obfektıf kalarak tercüman olabilmek, bilmem anlatablldim mı? Öhem... Ne dlyordurn? Bizde bır cevher gormuş ler ki buraya başyazar yapmış lar. Şımdi ben neye değıneyim? Hıım? Iktisadi durumumuz desem, «Hemen başlarlar, sen jktısaftan ne anlarsın?» Ayıptır beyler, adam harcamayalım. Bız iktısat okumadık mı? Keynes'i, Adom Smith'i bilmiyor muyuz? Öyle sızln gtbl 8imiti. oy çoreğivle karıştıranlardan değılız bız. Altı ay do muhasebeci yanında calışmışıi ğırrıız var, oyıptır soylemesi. tktlsattan ne anlarmış? O laffan havaya... Neyse terbiyerniz müsait değil. Siyasî durumumuza değinecek olsom. «Ka rıştırma şimdi siyaseti» derier. Onu karıştırma. bunu korıştırma. Adamı deli mi edeceksıniz? Ben de karıştırdım ortık rteyi karıştıracağımı.» G DERTBABASI VuraJSOZER (Mustafa Sayılı soruyorl Sevgüi Dert Babası... Hazırhhlar bitirüirse, bır yu sonra herhese numara verilmeye başlanacakmış! Kaduı, erfeefe, çocuk, yaşh, genç... Hepimizın bir numarası olacakmış! Taşıt araçlan gibi, herkes sahıp oldugu numarayla nüfus kütuklerıne vazılacakmış! Butun numaralar bir elektronih beyine bağlanacak, hakhında bılgi edınilmek ıstenilen bir himsenın numarası elektronik beyine verilince, duğmeye bir basmakla adamın her şeyi ögrenılecekmış!. Bu konuda ya da bu uygulamanın başka ulkeierdeki şekliyle HgiU olarak bana ayrıntıh bılgi verebilir misinız?» Valla benim de büdiğım seninki kadar Mustafa... Tasan gerçekJeşirse"Tıepımız numaralanmızdan tanınacağız .. Bu. uzun bir numara olacak kanımca. En başa şehir trafik numarası. sonra cilt. sayfa, hane gibi nüfus kayıt numaralan, sonra da bazı özel durumların numaralan arka arkaya yazılacak. upuzun bir numara olacak... Bana kahrsa, adamm ciğenni okurcasına her şeyinl söyleyecek olan bu uzun numaraya, bir de harfler ekienmeli ve özel durum bu harflerle belirlenmeli Şu harfleri önerebilirtm: ED : Enayi Dümbelegı YD : Yiyici Deyyus ÖH ; Öküz Herif Kazanan Numaralar Politika Hastası Bunak Politikacı Salak Poliükacı Kokmuş Herif Kaçakçı Deyyus Üçkağıtçımn Dikalası ZM : Zavallı Memur HH : Hırsızoğîu Hırsız DB : Dert Babası Bu harfler numaralardan daha açık ve anlaşılması çok daha kolay... bence' PH : BP : SP : KH : KD : ÜD : Koşmaca fYıldınm Engelli soruyor) «Sağhkh ya$am içm hoşmanın çofc yararh olduğunu söyluyorlar. Sizce de öyle mi Sayın Dert Babası? Bu konuda biz genç lere bır önerıde bulunabilir mısiniz?» Oğlum... Koşmak bilmçlî, he saph ve amaçlı yapıhrsa yararh olur. Öyle hıyar gibi koşturmaktan hiç bir sonuç alınmaz. Boşuna papuçlarm paralanır, dihn bir kanş dışan uğrar. kan ter îçmde kalırsın... Üstelik üşütur zaturree olursun! Benim bu konuda önertnj, herkesîn, işiyle. "klşfligisfe ,"ye mesleğiyle uygun duşecek biçîm de koşmasıdır. Bir iki örnek vermek gerekirse.Satıcı kâr peşlnde. Oğrenci not peşînde. Emekli faiz peşinde Zampara kız peşinde. Kızlar koca peşinde Belediye simitçl peşinde. Politikacı oy peşinde. Esnaf zam peşinde. Ucretliler fiyatlann peşinde. Şohret budalalan şöhret peşmde... Vagonlar lokomoüfin peşmde koşmalıdır. . Eşofmanı gıyip parkta babam da koşar! doktora gitti, eve döndü oğ lunu kuyudan çıkardılar. Verginl artır cezadan kurtul. özal Libya'ya takas yo luyla mal satacağız dedi. Araba kuponlannızı e n geç pazara kadar yollayın. Birinci basamak smavlarında hatalı sorular değerlendirme dışı bırakıldı. Bizim çocuk da o soruları yanıtlamış aksillk. Okula gidiyorum diye evinden çıkan güzel Neriman iki aydır bulunamıyor. Ne yapsm bu kadın şimdi? Feryat edi yor. İnsanlık utansın. Mem u r l a n n ceza ve izlnlert artıyor. Schmidt işl biten gider dedi. Yabancı mı olduk şimdi? Arkadaşlanmız cepheden bildir> yorlar. Arjantin ile îngiltere a rasuıda Falkland adalan yüzünden bir savaş çıkmasım on lemek İçin ateş hattına girmiş. Kasunpaşada evirun önüne çöp döken komşusuyla kavgaya tutuşan kadın. tngiliz îilosuna tam yol emri verildi. Dün geceyi sokakta geçirdller. Esrarenglz olay. Tam yol emri alan YÖK Üniversite ve Akademileri hizaya getırecek. Kim döküyor bu çöpleri bu kadının evinin önüne? Artık sabnmız kalmadı. Eu sana son ihtar karı. Kapıcuun dedikodusu 16 ya şında genç kizın dünyasım kararttı. Bu yavrunun günatu ne? Renkli televteyonlar 125 bin liraya satüacak. Bedava renkli televizyon kuponunu kestiniz mi? Artık benim annem babam yok diyen güzel Neriman okulu terketti ve bu kâbusu unutznak için esrara başladı. Siz yine Yapı Krediye gelin. AET ile pamuk ipligi so runu çözüldü. Kız Neriman bı rak bu numaralan, yuvana don. ödeme güçlüğfl çeken bankerlerle ilgili dosya açıldı. (DEVAMI DAHA CİDDt GAZETELERDE) Art Ofsayt baskı tekniği Herkes basıyor. Eli eren. gücü yeten basıyor... Ortada dolanan yayınlan goi' dükçe baskı işinin pek abar tıldığı gibi zor olmadığırn düşünüyordum. Basar mıyım basarım ulan, dediHi. Beş on dosya kâğıdı, ikt tabaka mühür lastigi, bickaç şişe renkli tnürekkep satın alarak tezgâhı kurdum. Malzemeyi sağladıStan sonra uzunca bır süre düşünmem gerekti. Çünkü önümde örnek olmadan resim yapacağımı hiç hesaba katmamıştım. Son beşyüzlügü «hammadde» sağlamak için tüketmiştim ya ... Açlık iyice yüklenlp anım sayablldiğım para şekillerini de kafamdan uçurmadan işe koyulmak zorunda kaldım. O kadar ıkmdım sı kındım, akhmda sadece yüz lük banknottan bir şeyler kalmıştı. Yüzlüğün önce öa sonra arka yüzünu özenle kazıdım. Boyama ve baskı isi bitince, bozulanlar dışm da beş tane ofset benzeri gıcır gıcır yüzlük elde etmiş hem iyi bir deneme yapmış, hem de kuruluş sermayem olan beşytiz liramı kurtarmıştım. Bastığım paralan eltmde orjinalleri olmadığı için kontrol edemedlm. Dördünü gece karanlığında kentin değişîk yerlerinde bozdurdum. Ertesl sabah beşinciyi elden çıkanrken olanlar oldu. Geceden berl iziml süren poüsler, kulaklan yırtan düdük sesleri arasında üstüme çullandılar. Yaptığım baskımn <Ofset» değil de <Ofsayt> olduğunu anlamışlardı demek. Yargıç «Özgün Baskı YÜ3 lüğumü» burnuma dayadığı zaman nerde hata yaptıgımı anladım. Rengini becermiştim de resimleme sırasında çektiğim açüğın ha yallemesinden olacak, tutup paranın göbeğine «Bugün YÜZ LÎRA Yann AUahkerim> yazmışım. Olur mu birader? Dünyanın neresin<de böyle para bulunur? Bulunsa da kim alır böyle «Oy nak> parayı? Şimdi içerden çıkacagım gOnü bekliyorum. Çıktığımda yeni bir baskı yapıp hatamı aynı sütun ve puntolarla düzelteceğim inşallah!.. YazıMeri toplantısı Sulhi DÖLEK Sadı OİNÇÇAG'ın <aleminden 3ASIN Basm tribunünun girışinde kj gorevli. kartuna göz atıp dudak buktü: rNayloniyet mi? Amma tuhaf gazete tsimleri oluyor ha!.. Neyse, gnç bakahm sen Fuat ÖRER «te...» : ıty Umur BÜGAY ÇAĞDAŞ YAYINLARt Doç. Dr. EMRE KONGAR Kültür Uzerıne CIKTI Tartışma açıcı, dusun yasamımızda gelîşme sagloyıcı, renkli bir yapıt £DERt: 200 ÜRA ÎSTEME ADRESİ: CAĞALOĞLU TÜRKOCAĞI CAD.NO: 39 41 İSTANBUL Meçın başlamasm»11 daha iki saat var. Ne yapayım, er ken gelmezsem basm tribunımde yer kalmıyor. Gerçi <;on zamanlarda yeni kart verirken kıh kırk yanyorlar ama, yıllardır öyle çok kışi kart edinmiş ki! Çoğunun da gazetecilikle ilgisî falan vok. Utanmaz herifler' Baktım; yabana olmayan bir yuz. Gelip yanıma oturdu. «Afedersînlz.» dedim. «Sîzî bir yerden gözum ısınyor ama...» «A. sen mlydta?» diye kar şılık verdi. «Teessuf ederim. Artık Genel Yaym Müdürumi de tanımıyor musun?» Bir utandım, anlatamam! Gazetenin gazetemizin. durumunu sordum. Fena gitmı yormuş. Baskı sayısını elli ıkiden altmışa çıkarmışlar. Kurum da bunu gözönünde tutarak daha çok ilan venyormuş. Anlatuken birden durüp öbür yanda oturan bırme el salladı. «Baksanav dedi «Şevket de buradaymıç.» «Şevket kim?» dedim. Demez olaydım. Başyazan mızmış. Gazetemizin sahibinin damadı olurmuş aynı za manda. Şevket Bey de yanımıza geldî. Böylece yedi yıldır çahştıgım gazetenin baş yazarıyla ilk kez tanışmış oldum. Maçtan sonra aynhrken Genel Yaym Müdürumü? haklı olarak sitem etti. «Yahu. arada bir ıığrayın gazeteye,» dedi. «Ugrayın da bordrolan imzalaym hiç degilse. Sizin yerinize imza atmaktan canım çıkıyor.» ; , Ödüllü Yarısma Sayın okuyucular, büyük bir holding y»yınlayacağı güiüük gazeteye ad aramaktadır... Aşağıda yazılı adlar içtnden ea begendiğinizi ışaretleyerek jtılleyın. En çok oy alan ad, gazeterün acü olacaktır. Seçilen ad) önerenler arasında duzenlenecek oekilişte, 50 kışıye UnlU bir yatınm şirketının tahvil ve hısse seneUeri'verilecektir. ADAY ADLARI: HavHav, Isırgan, Boxer, Bodyguardıan, Zurna, Sahibinin Zurnası, Borazan, Çirkef, Cife, Kâğıthelvası, Aporfc, HakimiyeU Holdingıye, Yırtık, Arsız. Basın ve Haberler Şakİr BALKI BabıMİ bir başka BabıâU oldu. Paralar konuşmaya başladı, oysa eskiden başyazarlar konuşuyorlardı! Basm demek haber demei:tîr. îletişim araçlan gelıştikçe, işi makasçılığa vurduk. Terzıler dahi bu denli makas kullanmaz oldular. Hanı haber' Gazetealiğe yeni başlayan gançlere eskı ustalar şu öğüdü verirlerdı: «Bir köpek bır adamı ısırsa, bu haber değildir; ama bif adam bır köpegi ısırsa, işte bu haberdir.» Dünya döndükçe, bu kural da suya düştîl artık. Iskoçya* nın Edinbourg kentinde çols 5inlrli bır adam, kdpeğınin laa Ja bavlamasma uyuz olunca, tutmuş hayvancagızın kulagını «hart» diye ısuroış. Ne olacak şimdi? Basm mes leğine yeni ginenlere şımdi ne gibi bir kural önereceğız? Strz geümi, şöyle demek olası mı? «Blr kapitalist bır adamı kaütklarsa, bu haber de§üdir; ama bir sosyalist bir adamı ka bastı. Kendısine hayranım.»! Benim bu şekilde konuşmam a şaşıran Alan, şöyls cevap verdi: «Bunda hayran kalacak ne var ki? Carrington hata yaptı ve istifa etti. Son derece doğal birşey.» «Canım, bız Amerikalıların yaptığı gibi kıvırabüirdi.» «Ne demek istıyorsun?» «Amerıka'da bir gelene£e sıkı sıkı uyanz biz. Yuksek düzeydeki bir yetkili hata yaparsa, bunu hiç bir zaman kabul etmez. Çunkü kabul etmesi, düşmanlanm memnun eder.» «Pekî, ne yaparsınız siz bu gibi durumlarda?» «Bak anlatayım. Diyelîm ki, Falkland adalan ABD'nindi ve Arjantin adalan ABD'den aldı. Şimdi bu durumda sorumlu Amerikan vetkilisinin ilk yapacagı şey. Arjantin'in adalan ışgal ettiği haberini sızdırdışı .içir^ABD basmuu eleştir nıçktir. Bupdan sonra FBr den ^Federal Araştuma Bürosu) haberin kim tarafm» dan sızdınldığınm bulunma sıru ister » «Peki. anladık. Ama bu so rumJu yetkili ne zaman istafa eder?» «Kardeşim anlamıyorsun benî. Yetkili hiç bir zaman istifa etmez. îstifa edecegine derhal bir basm toplantısı duzenleyerek, bu işin içinde Sovyetler'in parmagı nm bulunduğtmu açıklar. Sonra havadan çekîlmiş fotoğraflan göstererek, Arjan tmlilere Kübalı danışmanlarm yardun ettifini kanıtlar. Ondan sonra, Falkland' m işgaline katıhnış bir Nikaraguah parah askeri basm mensuplanna göstererek, Fidel Castro'nun nasıl karanlık oyunlar içinde oldugunu dunyaya sergüer» «Peki, Kongre bu açıklamayı yeterli bulur mu?» «Isterse bulmasm. Çünkü, açıklamayı yeterli bulmayan Kongre üyeleri, Falkland bunahmını kışisel çıkarlan için istismar etmekle suçlanırlar.» «Valla, benim bu işe pek aklım ermedL» «Dur daha bitmedi Yuksek düzeydeki yetkili, kendi sini kurtarmak için, CIA vo Savunma Bakanlığı tarafmdan yanlış bilgıler verildiginı ve asıl suçun onlarda olduğunu basına sızdınr. Ayrıca Beyaz Saray'da baza ki şilerin kendisini çekemediğini ve ayagmı kaydumak için fırsat aradıklannı da açıklamasma ekler.» «Peki. kendi hatasuu ne zaman kabul eder?» «Sen de hiç anlamıyorsun. Yuksek düzeydeki yetkili daha sonra, Başkanın kendisini desteklemesıni çunkü yönetimin bir komplo ile karşı karşıya olduğunu beUrtir. «Pekî, Başkan bu öneriyi kabul edip, onu destekler mı°» «Etmek zorundadır. Çunku aksi. takdirde. goreve ışe yaramaz birini getırdiğini kabul etmış olur ta. bu da hiç hoş değildir » «Yahu, sizin sıstemînizd> vuksek düzeydeki bir yef linin hatasmı kabul edip tıfa ettiği hiç oldu mu' «Hayır. Eğer her ha,t pan yetkili istifaya ka saydı, prtada hukümet mazdı Bizim sistemim bu kadar iyi yürümesiı temel nedenı, Washıngto da hiç bır yetkilimn ha vaptığmı kabul etmemes, dir. Amerikan yönetiminde kimse hata yapmaz. Bundan ötüru, ulkesinin çıkan için istifa etmek de kimse Basın.. Basın..! ttetişim »racıcUr Derler iken Easm Yayin O fikirsel bfr tümcedtr Hsr «gazetefcde arajnajnn. YüzmUyonİTik çifte kupon Postalanır zart içinde. Oyle «sehbar» bir oyua kim Ne Hind'te var ne de Çin'de. Soluk keser her sayfada Üryan kadın «iresimi» Sanzasyonla avutulur Halkın büyük bir kesimi. Kültür • Sanat şöylo dursun Soğuk miTah çok ü e ı l Kımi köşe yaaarlan Okurlardaa hayli gert. Ciddiyet'in üç çalışanı üç ödüt aldı. Gülraecede birinciligi paylaşamadılar. Dördüncülttğü üçe böldttler. Fotoğr»fta arkadaşlanmızı ödfil alma verme töreninde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog