Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyot 4 KÜLTÜR YAŞAM 25 NİSAN 1982 televizyon 12.00 12.05 14.10 16.15 HABERLEB 23 NISAN ÇOCUK ŞENLtĞÎ PAZAR SİNEMASI: «JUMBO HARÎKALAR SÎRKt» TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLÜ PROGRAMI DUNYADAN ESÎNTÎLER (Aynntüı bilgi yandaki sütunlarda) rurk HaUc Müziği topluluğu Nida Tüfekçi yöneömlnde sevilen turkulerl seslendirecek. Dizinin lkinci bölümünde arastırma konusa Işlenecek. tnsanoğlunun bugün yasadığı şartlan. ekonomik ve sosyal düzeyi, uygarlığı yapılan araştınna ve araştırmacılara borçlu olduğu vurgulanıyor. Dünyamn degişik ülkelerinde yeni yapılan bilimsel araştırma ve somıçlarırta değinilerek, utketnizde de endüstriyel artıklarm arıtılması konusunda yapılanlara yer veriliyor. TV'de sirk dünyasını sevenler için birfilm var: "Jumbo Harikalar Sirki,, ( 41 ) 1.0 Yönetmen: Charles Walters, Senaryo: Sidney Sheldon, Mtizik Şarkılar: Richard Rodgers Lorenz Hart, Oynayanlar: Doris Day, Stephen Boyd, Jimmy Durante, Martha Raye ve Dean Jagger 1962 ydı MGM yapıını. KONUSU: Her glttifll yerde borçlanan, sanatcıların bile paralarını ödeyemeyen bir sırk. Sirkin sahibi ve eevresindekiler sirkl, özellikle Jumbo adlı slrkln yıtdızı flll cok severler. Ancak borç yüzönden her şey ellertnden gltmektedlr yavaş yavaş. Jumbo'yu satın alan adamın oğlu, Jumbo'yu da yanına katarak, cok sevdiği bu Insanların arasına katılır. 1330'lu yılların havasını, o günlerln gözde şarkılurını, bir slrkte yaşanan aşkları sergileyen, komlk ögelerle bezenmış kendl çapında güzel bir kordeIn. TOrünun başarılı ömeklerin den sayılıyor. Göz kamaştırıcı guzelliktekl dekorları malî port resini açığa vuran bir boyutta. tsmail Hakkı Şen ve Tulay Erçetin, Şemsettin Sami'den teleSeyirclmlzın hep sevimli roller vizyona uyarlanan «Taaşsuk'u Talat ve Fitnat» adlı yapımda. de görmeye altştığı Doris Doy Klttv Wonder tiplyle bir kez daha gönülleri cellyor. Sirke yeni girert Sam Ravvlins'e (Step hen Boyd) gönlünü kaptıran bir sevdalı rolünde cok başırı lı. Yönetmen Charles VValters dekorların flörkeminden lyi yorarlanmış, fılmi bir solukta Izlenlr hale getirmiş. Stephen ray Şeftall Bahcelerl, Yakup Sanat Servlsl istanbul Te Boyd ve Dean Jagger de düKadri Karoosmanoğlu Bir levızycnu'ndan Cumhur Atalay zeyll bir kompozisyon çiziyorile Naci Çelık, Türk edebıyatı Şehlt Mezan, Kenan Hulusi lar. Gece Kuşu, Sabahattın All nın tanınmış roman ve hıkâHasan Boğuldu, Kemal Tayelerini dramatize ederek açık hir Arabacı, Ahmet Hamdi lamalı olarak ekrana getirmeyi MADARALI Tanpınar Yaz Yagmuru, Ceamaclayan yeni bir dizi progROMAN vat Şaktr Domlno Ayse, ram hazırlıyor. Suresl hikâyeler icin 3045 Sait Faik Semaver, Ümran ÖDÜLÜ Nazif Aşk Üçgenl, Orhan dakika, romanlar icinse 60 daTÖRENLE Kemal Uyku, Reşat Nurl klka olarak belirlenen program Avukat, Memduh Şevket Esendaki eserlerin seclml istanbul RIFAT ILGAZ'A dal Komser, Fahri Celal > Üniversitesı Edebıyat FakülteVERİLDİ Kına Gecesl. si'nde oiuşturulan bir kurul ANKARA, (Cumhuriyet İstanbul TelevizyonuYıun tarafından gercekleştirlldi. Dra Bürosu «Yıldız Karayel» programında yer alan romanmati/e edilen eserler izleylclye adlı romanı ile «Madaralı lar ıse şöyle bellrlendi: sunulduktan sonra stüdyoda Roman Ödülü»nü kazanan bulunan eleştirmenler tarafınŞemsettin Sami TooşRıfat Ilgaz'a ödülü bugün dan tartışılacak, bu arada ya şuk'u Talat ve Fitnat, Namık saat 11.00'de Ankara Sanat pıtın yazarı sanat klşiliğiyle taKemal totibah, Ahmet MltKurumu'nda yapılacak tören nıtılocak. Her bölumün sanat hat Henüz Onyedl Yaşmda, le verilecek. cı kadrosu ayrı ayrı oluşturuMehmet Murat Turfanda mı Yapılacak tören için Anka luyor Yoksa Turfa mı, Nabızade Nara Sıkıyöneüm Komutanhzım Zehra, Recaızade Mah Yapılan programa göre drağı'ndan gerekli iznin almdımut Ekrem Araba Sevdası, matize edilmesl düşünülen hiğı bildirildi. Mehmet Rauf Eylül, Ebubokâyeler ve yazarları şöyle: Törende, ödülü koyan eSami Paşazade Sezai kir Hazım Tepeyran Kücük mekli ögretmen Fikret MaPaşa, Sami Paşazade SerPandomlma, Hüseym Rahmı darah Ue eşi Fethiye Madagüzeşt Refik Halit Karay ' Gürpınar Ecir Ve Sabır, Ha ralı Ankara'ya geldiler. Rılit Zlya Uşaklığil Ferhunde Istanbul'un İcyüzü, Selahattin fat Ilgaz da bugün İstanbul' Kalfa, Halide Edlp Adıvar Enls Zaniyeler, Reşat Nurl dan Ankara'ya gelip törene Hlmmet Cocuk, Reflk Hailt Ko Güntekin Yeşil Gece. katılacak. 16.40 17.00 SAVAŞ YILDIZI 17.45 18.00 1945 'Büyüh Savaşçılar» adh bölumde, Galaktika ytne Saylonlulann saldırısına uğrayacak. Bu saldın sonunda Galaktika donanmasındaki ikl tanm gemlsinl yitirir. Don.anmada herkesin açlık tehükesiyle karşılaşmasını önlemek tçln yeni tohumlar bulunması gerekir. Yakınlar daki bir gezegene inilerek tanm arastırması yaparlar. Gezegendeki insanlar büyuk bir sorunla karşı karşıyadır. OYUN HAVALARI SPOR TAŞ DEVRİ TV'de ünlü Turk roman ve hîkayeleri açıklamalı olarak gösterilecek 20.10 20.30 20.55 21.10 21.15 'Çifte /?• bölümunde Fred, sitede oturma sevdasına kapılarak evini kiraya verir. Bu arada yerleçtiği sltenin kapıcılığını da üstlenir. DORİS DAY Sevimli yıldız «Jumbo Harikalar Sirki* filmtnde gönüllerimizi bir kez daha çeliyor. UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURÜMÜ SAZ ESERİ DALLAS TRTI peşrevi seslendiri Tamburl Emin Aga'nın Acemişiran llyor. Dizinin •Amştırmao adlı bölümunde dedektifler Jeff Farraday ile ilgill olarak Bobby'yi sorguya çekerler. Lucy'nin çiftliğe dönmemesl konusunda Pam'ln aklına fotoğrafcı Roger gelir. Pam, Roger*in Lucy'yu kaçırdığma emindir. Cliffin zor duruma düsmesi J.R.'ı neşelendirir. 22.10 HOŞ SÂDA Ayda bir yayınlanan programda bu akşam Selahattin Inal'ın yapıtlan tanıtıhyor. Izleyeceğimiz sollstler Ziya Taşkent. Güneri Tecer, Elâ Altm, Serap Mutlu Akbulut, Alaaddin Şensoy ve Yıldınm Gürses Erşan Başbuğ ve Adem Gürses'in hazırladığı programı Gülgün Feyman sunuyor. 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ 23.10 AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDAN ÖZETLER 05.00 Açılış, 05.05 Esgi kervam, 05.30 Sabah sarkılan, 06.00 Kısa haberler. 06 30 Köye iıaberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bdlgemüziklerl, 21.30 Spor dergisel yayın, 09.00 Kısa habersi, 22.05 Stdüyo fcayıtlarınler, 09.05 Tatil sabahı (1), 22.35 Beraber ve solo türkü11.00 Kısa haberler, 11.05 ler, 23.00 Haberler. 23.15 Biz Reklamlar, 11.07 Hafif mtiden sesler bizden melodiler, zık, 11.17 SolisUer geçidi, 23.45 Oyun havalan, 24.00 11.42 Türküler, 12.00 Kısa Kısa haberler, 00.05 Sevilen haberler, 12.05 Unutulmaeserler, 00.55 Günün haberle yanlar, 11.55 Reklamlar rlnden özetler. 01.00 Kapa Radyo, TV programlan, 13.00 nış, 01.0505.b0 Gece yarısı. Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Spor magazin (2), 17.00 07.00 Açıhş, 07.02 SolistlerBölgesel yayın (3), 19.00 • den seçmeler, 07.30 Haber01.00 TRTII ile ortak yayın, ler, 07.40 TUrküler ve oyun 19.00 Haberler, 19.30 Türkühavalan, 08.00 Sabah için ler geçidi, 20.00 Tarla dönümuzik, 09.00 örnekleriyle şü, 20.20 Solistler geçidi, TUrk musikisi, 09.15 Hafif 20.45 Yeni sesler, 21.05 Film muzik, 09.30 TUrküler ve radyo TRT.II oyun havalan, 10.00 Çocuğun dünyası. 11.00 KUçUk konser, 11.30 TUrküler, 11.45 Türkçe sözlü hafif muzik. 12.00 Şarkılar, 12.15 Genclik saati. 12.30 tki solistten şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 TürkUlerimizln dünü bugünü, 14.00 Sanat dergisi, 14.20 tki solistten şarkılar, 14.50 Türkçe sözlü hafif tnUzik, 15.05 Ezgi kervanı, 15.30 Guldürenlerdttşündürenler, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz eserleri. 16.20 Arkası yann, 17.00 Klâsik koro, 17.30 Erkekler topluluğu 18.00 Her plağın bir öyküsü var, 18.45 Şarkılar, 19.0041.00 TRTI ile ortak yayın. SOLDAN SAGA: den işleriyle uğrasan bir res1 Sslks Valka ve tzlanda ml kuruluşumuzun kısa adı. HAFTANIIM ARMAĞANI Çanı gibl romanlariyle tanın9 1965'de tek taraflı olarak aaşy 1955 Nobeı edebiyat öduia ülkesinin bağımsızlıgım ilân nü kazanmış îzlandalı yazat. eden Rodezyalı devlet adamı2 Bir renk.. Atlnalı generaı nın küçük adı... İnRilizceTürkMiltiades'in Perslere karşı K a çe sözlükler de hazırlamış olan zandıgı zafert haber vennek J. bir edebiyat tarihçımiz AkciAYSEL ÖZAKIN'IN KtTABL çin aym adı taşıyan Yunan şeb ğer Bfilent önadlı bir besterinden Atina'ya kadar koşan cimiz. 10 Bir hacim ölçüsü «Genç Kız ve Ölüm» ve yorgunluktan «len askerin biriminin kısa yazüısı FranBnısına düzenlenmiş olan uzun sa'nm Kuzey Batısmda bir nemesafeli yanş... tki tarla arahir ve kanal.. Bir peygamber. sındaki sınır.. Zorlama 3 11 Pek çok senfoni, sonat, Matematiğin blr kolu trlan12 Î8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 missa, oratoryo vs. bestelemiş, da denizınde BUyuk Britanya' klasik senfoninın kurallannı ya bagü bir ada . Harcamasaptamış, dengeli ve zarif üslar. 4 B i r yüzey ölçüsü bi 4 lubu ile ün yapmış Avusturyarimi. Kararlaştınlan tiyaön lı besteci... Sodyumun simgemal bedeli ile birlikte sigorta si. 12 Teşrih... Temel niteligi Ücretini ve vans limaruna kabir olan dil, hayvan ya da bitdar navlununu da tçine alması 3 ki topluluğu . Eski bir Japon şartıyle yapılan satış 1925 uzunluk ölçüsü birimi. 13 1927 yıllan arasmda Atlantik Menteşe... Uzak yerlere yolcu okyanusunda denizbillm alanın 4 veya eşya taşıyan yük hayvanı da önemli bir inoeleme gezisı kâfilesi. 14 Manzum hayvan yapmış olan Alman gemlsi 5 masallan Fransız edebiyatımn Bir sayı. 5 Neron"un egitme klasikleri arasında yer alan ünni olduğu halde sonradan im 6 lü şair... «Bize Tâhir efendi... parator olan öğrencisinin gdzünden düşünce onun emrıyle demiş / tltifâtı bu sözde zâdamarlannı keserek uıtihar e 7 hirdir / Malikî mezhebim beden, özellikle felsefe ve ahlâk nim zira / îtikadımca.... tâhirüzerindeki eserleri ve trajedı 8 dir.» 15 Japon folkloruna lerı ile tanınmış Latin yazan... göre, saatleri idare eden on iki Boru sesi. Polonya'da bir je 9 cinden biri... Muğla'nın bir U hir Mâdun. 6 Mesafe.. Ro çesi Çekme. 16 Niyobyumanya'da bir nehir Meşaic 10 mun simgesi... Eski Yunanlılar kat. Niğde'nto bir ilçesi. 7 da Savaş Tannsı Câhiliye Fransız sosyoloji okulunun ku devrinde Kâbede heykeli bulurucularından biri olan, ahlâkl 11 nan üç puttanndan biri. 17 olgulan bireysel bilinçlerdeo bağımsız saydığı sosyal olgula Nallar.. tkinci Osmanlı padişara tndirgeyen, TUrkiye'de dzel hı.. Tol. 18 Avrupa ülkeleri a llkle Ziya Gökalp tarafından 13 rasında geçerli olan indirimıl lanse edllmiş olan Fransız sos telgraf... Kolun dirsekten paryologu . Osmanlı devletuıin ku 14 mak uçlarına kadar olan tosruluşunda büjük rolil olan lonca ve yardımlaşma teskilâmı... Görünen, RÖrUnUrdekt tı Altının simgesi. Arap 15 19 Skandiyumun simgesi». harflerinin en çok kullanuan Osmiyumun simgesi... Karadeel yazısı biçimi. 8 Halk tür emegı geçmış olan edebiyat ta Sibirya'da bir ırmak... tskoçmttze sadece ikl K&r, dokuz niz bölgesinin dogu kesimiyle külerınden ve efsanelerınden rihçısi, edebiyat öğretmeni ve ya'nın eski adı... Bir hayvan. Bcste, altı Ağir Semat ve yedl Doğu Anadolu arasında ^«m»n esınlenerek yazdığı şiirlerle ün Yürfik Semaî olmak üzere 24 yazar... Yağmurlar. 4 Pran 7 Isırgangillerden bir bitki... dağlardan biri... Bir soru. 20 lü, 1787 1862 yıllan arasmda Titanın simgesi... Eskiden Mev parça kalmış olan besteci. 2 sa'nm en uzun ırmağı... Mezo23 ağustos 1572 gecesi Pariste yaşamış Alman şairi... tridyupotamya'da kullanılan eski bir levl âyininde giyilen geniş Agaçlıklı yol (Fransızcadan)™ ırnın simgesi. Osmanlı padimeydana gelen ve Kral IX. hacim ölçüsü birimi... Bir no etek. 8 17521820 arasmda yaSUrt'in bir Uçesi... Kutsal Kişahlarının maiyetınde bulunan ta. 5 1968 Mayısında Paris'şamış, bir süre J. Haydin öğ Charles'm emri Uzerine protestaba göre Sam'ın oğullarından silahlı muhafızlara verilen ad. rencisi olmuş Avusturyalı bes tanlann kitJe halinde öldürülbiri. 3 Yahya Kemalin bü te meydana gelen buyük çap9 Küçük gemi.. Yeniden taki öğrenci olaylarının eleba tecl ve viyolonselci... Bir no mesiyle sonuçlanan tarihin bütiln eserlerinin ölümünden soncanlandırma. Çanakkale boğa şısı olan Alman anarşistL 6 ta Molibdenin simgesi. Mayük katliamlarından biri. zının doğu kıyısmda bir bu ra yayımlanmasmda büyük run Platinin simgesi. 10 Eir nota .. Montaigne'nin ve Bacon'unkiler çok ünlUdür... Eski Yunanlılarda Adalet tan11 Nisan tarihli armağanlı pazar bulmacasımn çözümü ve kur'ayı nçası... Güney Almanya'da bir nehir. 11 ödünç verilen vekazanan okurlarımızın listesi: ya alınan şey. Krlstof Kolomb'un UçüncU gezisine katıl tSTANBUL'dan: Muhlls Er cmkaya, Nerlman Kara, özden Pişkm, Fahrl Sakatürk. Hason met özturk. Cllkü Cakmak, Oze mış, Parla körfezi ve VenezueGünce, Tahsin Kaygusuz, Tü yir Dlnc. Mohmut Turan, Nurl la kıyılannı keşfetmiş olan Is tem, Ayşe Yeşim, Doğan Güz Şar, Nurhan Turgut, Nevzat Erkel, Halit Doğan, Hıdır Ger lay Çelikcan. Mehmet Süden. Levent Yazma panyol denizcisi... Bir emir... kaya, Osman Özcanlı. Enver Sezyumun simgesi... Yabani di İZMİR'den: Ibrahlm Şapcı. cılar, Letafet GönOI, Aytuğ TuO Barlas, Fahamet Ülker, Turan cek, Mustafa Akgün, Semlha çi eşek. 12 tran'da tanhl bir Özdamar. Zahıde Zebll. Şük Aksoy, Erdin Sertel, Buthan Kağan Ünal, Ecmol CeMk, Meh bacıkın, Metln SOden. Kemal şehır. Bir kürk hayvanı... Baran, Nadlr Kunt. Levent Özriye Duygun. ilhan Mangut, Nur Bir cisim tarafından taşınıp ts kurt. Yener Ercan, Okan TüNedim Evclm, Işıl Duygun, Hü14 1S 16 çıkarmaya yarayan güç... Rod 1 2 3 18 1f s 9 10 < «2 s * mer. KONYA'dan: Mustafa Lutyumun simgesi. 13 Danimar seyin Boysan, Attila Yüceer, L P İ L . r rtA N N fi Onat. KARABÜK'ten: Mehmet ka'da idarî bölüm... BaymdırZiya Gökaltay, Metln Ersen, 1 G E 0 R G p Onay, Zehra Yanık, Metln Kurt lık Rimbaud Ue duygusal E V A İ U F e N A U e R. i R Aydın Hızal, Aybike YOcesin, bir llişki kuran, bir münakaşa gözü, Erdem Ucanok. İZMİT'Pervin Sayın, Canan YOcelsm, 3 S A ü A p A N T M E 0, M A sonucunda kendisini tabanca den: Kemal Uzokca, BlrgOI YöS T A A U ile yaraladığı için hapse man Semin Yaylo, Saadet Halıcı. 4 V T i Ü rüker, Sevim Köse, Gökhan Nlyazl Dülger, Kadret Tanrıgukum edilen, «dekadan» akınuRIİ S E 0 s T A D K 0 Uyuşan. MERSİN'den: Nlhat den. Sablha Alperen, llyas S nın önderi sayılan, Fâtes ga> Gulecoğlu. SAMSUN'danı AbE "R1 A M i K lantes, Jadis et nagnere, Sa Şen, Mlne özpolat. Neclâ Can 6 M A j A durrahman Turker, KIRŞEHİR'gesse vs. adlı derlemeleriyle dan. Ûstun Yılmazoğlu. Cemal 7 u M E 0 L L. O p H 0 21 T A NL T den: Ramadan ŞengOI, Nlrhan tinlü Fransız şairi. 14 DeKahraman. HOseyln Şahln. A N 6 T A 6 u RE A A nizde yaşayan ikl çenetü yuŞengül. CANAKKALE'denı Meh muşakça... Bir lç deniz... RuE E S F RA c e J. met Coban. CORLU'dan: Rlfat . ANKARA'dan: Adnan Bol S p i e fi. R E baî vezinlerinden biri. 15 Verdlbll. ANTALYA'dan: Vedat o N V 0 V E T A kanlı, Mehmet T. Hocıhasan 10 A N T E N Modern Yükselme... Bir bit Arıer. BURSA'dan: Ece Bozoğlu, Orhan Özgören, Murat M S u R A < kinın btiyilmesini sağlama. A "NJ H e Jİ A i A kurt. AKŞEHİR'den: irfan DlşYUKARDAN AŞAGlYA: önder. Gulten Karmış. Muzof 42 E L t E u V A R & U P E u Ci. Ferhat Yaşayan. DENİZÜ'1 Selim III ve Mahmud II fer Onat, Yıldız Uzunall, FevC U R A T A MU s 0 A dwi: HOseyln Yağcı. MALATYA dönemlerinde mUsahiplik ve zl Günal, Memduh özdemlr, 13 A R başmusahlplik görevlerinde bu 44 N i dom Aysel Kutnay. NAZİLLİ'C A R 6 A 8 i H İAJ M u Necdet Öğretmenofllu, Ercan X lunmuş, neoklasik Türk musi d«nı Ahmet Babaeren. TRABAlparslan, özfem Ayata, Sara 15 T A U s c 0 U i. A T ı" N Ü s Ü 1 a i kisinln en büyük temsilcisi sa ZON'dan: Fevzl Pakdemlr. Erklp, Tekm Erfctp, Alper Valyılan, ancak besteledlği pek çok sayıdaki eserlerden günü Artn Şiar YALÇIN ılı 100 OKURUMUZA pazaroyun okuroyun Can Som İstanbul EvirmeceÇevirmece Bizim gazetenin güzel bir köşesinde (2 sözcük) UnlU bir yazar (2 sözcük) yazar. Can Som da bu 4 sözcuğün şu tümcede saklı olduğunu yazar «O TER BAKLAVAY1 ^ S ; HART!» Çoktandır bu tür buimaca yapmıyordum; Can Som, evinnece çevirmececUiğimi depreştirdi ve ben de yazdım«VEE BOL RAK1 KATI HAAYYT!.. » DeğerU yazannuzın ve köşesinin adlan ber iki sö nevzaı erkmen Desenler: Semih P0R0Y 8X8 "M" harfiyle başlayan. "M" harfiyle blten ve tanımlara uyan 8 harfll 8 sözcük bulun. 1. Yıidızbilimct 2. Tamamlayan3 Söz götürmez 4 Üç boyutlu 5 DttzgUn 6 Sayın 7. Görkemll 8 l: 1000 grara M M M M M M M Mx M M M M 2 M l I ~r r ı w | |W I M HU W • • l 1 1 I LL1 M n ITHJ l ı [• fr MJW B u ü • n WJ • D rw u m LJI , LJ MJ JIÜ U^w !i • • MJ • zün ıçmde de, ayrı ayn, sak lıdır. Bulun. (Not: Yazann baklava ve rakıyla ilişkileri ne değgin herhangi bir fikrimiz yoktur. Yalnızca bir oyun bu...) M M M M u • r^\ 11 m n TrLJI • ) U bEFE okuroyun 2 Mazhar Özoktay (Gaziantep) Aşağıdakl her harfin sayısal değeri, şu sayılardan birisidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Bu isiemien saytlarla gösterin PI V E FODB r ON E + ONE T WO KARE YAPMACA Şu 5 fekli ketin ve yanyana getirerek bir kare oluşturun. (Bettt bir ölçekte buyuterek bir kartona çizip keserseniz güzel bir oyuncah elde etmiş olursunuz.) z JHİ • i • • ı T • • bd •A • • •• •• • P ••• •• x •• ••• • •• •5]•% • •• • • •3 •• • • ••• • ••• •• •• (Çözümü 11. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog