Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

# 25 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Fransa'da siddet eylemlerine karşı önlemler artırıldı PARİS, (Ajanslar) Fran sa Devlet Başkanı François Mitterrand, güvenllk danışmanlaruu olaganüstü bir toplantıya çağırarak, şiddet eylemlerine karşı ahnacak önlemleri görtiştü. Perşembe günü Paris'in merkezinde patlayan bombadan sonra Suriyeli dlplomatlan smır dısı etme emrini veren Içişleri Bakanı Gaston Deferre ise, ülkeye giris çıkışlann sıkı denetim altma ahndıfeını belirterek yapılan olağanüstü toplantıyı «Bir çeşit saTaş konseyî» olarak niteledi. Bu arada, son gtmlerde saldınlara hedef olan Fran sa'nın Beyrut Büyükelçiliği'n de de guvenlik önlemleri ar Urıldı. Öte yandan, Fransız Demiryollan Şirketi yetkilileri, «Çakal Carlos'un arkadas ları» tehditlerini artınnca, yeni güvenllk önlemleri aldılar. Yetkililer, son olarak gön derilen imzasız bîr mektupta yöneltilen tehdîtlerin ciddi tutulduğunu ve Paris Marsilva seferinî vapan tren leri bir terör saldırısından korumak icin önlemlerîn aImdığını belirttiler. "Salvador'da Dış Haberler Servisi El Salvador'da, 60 uyeli kurucu Meclis Başkanlığına aşırı sağcı Roberto d'Abuısson getirildi. 39 yaşmdaki es kı Bınbaşı d'Abuisson. El Salvador'da geçen ay yapılan seçimierden önce kanıpanya sırasında başa geçerse gerillalarla savaşmak içm sağlıklı demokrasi var,, lemciler, sağcı liderin aşın göruşleri yuzunden ABD'nin El Salvador'a yardımı kesecegini tahmin etmişlerdi. AP Ajansı'nın haberine gö re. Reagan yönetiminin El Salvador Büyükelçisi Dean Hinton, önceki gün düzenle diği basin toplantısında d'Abuisson'un Kurucu Meclis Başkanlığına secilmesini •Sağlıklı bir demokrasi örneği olarak niteledi. El Salvador'da gectiğimiz ay yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde Napolyon Duarte'nin Hıristiyan Demokrat lar'ı 60 sandalyeden 24'ünü ele geçirmiş. ancak çoğunluğu sağlayamadıgından iktidara gelememişti. Dört partiden oluşan sağcı koalisyon ise 36 sandalye ile Meclis'te çoğunluğu sağlamıştı. Solcular seçımleri boykot ederek katılmamışlardı. Sağcı koalisyon, d'Abuisson'un aşırı sagcı «Milliyetçi Cumhu riyetçi İttifak Partisi'nin fARENA). önderliğı altmda bulunuyor. d'Abuisson, 1980 yılında reformcu Katolik Piskopos Oscar Roncero'nun öldürülmesinden sonra yaptığı bir konuşmada, cinayetten mem nunluk duyduğunu belirtmişti. Birkaç ay sonra da darbe hazırlamak suçundan tutuklanmıştı. ancak delil yetersizliğinden bir sü re' sonra serbest bırakılmıştt d'Abuisson, şubat ayında solcu gerillalar tarafmdan yaralanmıştı. ABD, aştrı sagcı d'Abuisson'un başkan secilmesini olumlu karsıladı ABD'den napalm bombası is teyeceginı söylemış ve Duarte yönetıminı solcu gerillalara karşı «Yumuşak» davranmakla suçlamıştı. ABD'nin Başkan Carter dönemmdekı El Salvador Büyükelçisi Robert VVhite. Roberto d'Abuisson için •Hasta ruhlu bir katil» demişti, Reagan yönetimi, d'Abuisson'un Kurucu Meclis Başkanlığına seçilmesinden son ra yaptığı açıklamada El Salvador'da «Hükümet kur •* ABD'mn Pershıngll fuze tna yolundaki gelişmeler ne uretimmi ikı kctıno. cıkaracağı acıklandı. ABD Savunma Ba yönde olursa olsun, bu ülkeye ABD yardımımn sürkanlığı yetkilılerınoe yapılan açıklamoda 1983 yılının ilk ya dürfîleceğini» bildirdi. rısmda 108 Pershıngll füzesı d'Abuisson'un Kurucu Mec yapılmasının planlandığı an lis Başkanlığına seçilmesincak bu sayının 216'ya çıkarıl den sonra bazı siyasal gözmasının kararlaştırıldığı belirtildi. •*• Viyana'daki Sovyet Büyükelçiliğinin bir görevlisinin batıya iltica etmek istediğl ve Sov yet diptomatlarıyla yaptığı uzun görüşmelerden sonra isteğinATINA (AP1 Fransa ve den vazgeçtiği bildirlldi. Polis sözcüsü, perşembe günü adı Yunanistanın arasında saverilmeyen Sovyet elçiliğl gö vunma işbirliği anlaşması revlisinin bir polis arabasını imzalanması üzerine bir kodurdurduğunu ve Avusturya'da nuşma yapan Yunanistan Başbakanı Papandreu anlaş kalmak istediğini blldirdi. •• Hindistan'ın 10 nlsan tari manın, silah satışı konusun* hinde uzaya gönderilen iletişim da aracılan ortadan kaldırve meteoroloji uydusu tinstat dığını söyledi. Bu ara1»ln yeni göndermeye başlaya da Fransa Savunma Bacağı, denemelerin başlatıldığı kanı Charles Hernu, Yunanbildirildi. istan'm Fransada Miraje BALCI Şorunlar» Politika ve Celiskiler « zerinde düşünulduğünde şu Falkland bunahmı I I ilginç çağrışımlar yapıyor kişiye. Akla takılan, sorunlardan birı çağımızda politika ile çeüşkirun ne denli içiçe olduğu. Ingiltere'de kıyamet kopuyor, hükumet yetkilileri, «Faşist Arjantin cuntası, haikuı dikkatini içerideki baskı rejiminden dışarıya çevirmek için Falkland serüvenine atıldı.» diyorlar. Doğrudur. «Demir Bayan» Thatcher, «Diktatörlerin zorlama politikasma karşı çıkılmazsa bedeli çok ağır olur> diyor. Bu da doğrudur. Yerden goğe kadar haklı Bayan Thatcher. Yalnız ut'ak bir soru takılıyor ldşinîn aklına: Şu Arjantin'deki yönetimm «faşist bir cunta» olduğunu şimdi mi anımsadı Londra hükümeti? Bugune kadar Ingiliz yetkililerinin akılları neredeydi?. Ayrıca «zorlama siyaseti» karşısında böylesine isyana kapılan ve Birleşmiş Milletler yasasına dört elle sarılan Başbakan Thatcher, Majestelerinin hukümetinin 1956 yılında Süveyş'e paraşütçü birllklert indirdiğini de unutmuş görunüyor. Hem sonra Arjantin'deki yönetim faşist cunta da, Guney Afrika'daki çağdışı ukçı yönetim pek mi demokratik? Ama Ingiltere ile Güney Afrika, nazar değmesin, gül gibi geçinip gidiyorlar. Zaten Guney Afrika'daki büyük Ingiliz yatırımlan ve sermayesi anımsandığmda, başka türlü bir ilişki de duşünüleme2. Avrupa Ekonomik Topluluğu ulkelerine ne demeli? Bunalımda, Ingiltere'nin çevresinde kenetleniverdiler hemen. Arjantin'in eylemini enr sert biçimde kınayarak bu ülkeye ticaret ambargosu koydular. Ama öte yanda. tsrail Araplann ensesinde her Ailahın gunü boza pişinyor. AET'nin bu olguya tepkisi ise «Canım İsrail de ayıp ediyor. Bu kadan fazla artık» demekten öteye gitmiyor. Bu arada serbest ticaretin sözcülüğünu yapan AET, Türk pamuk ipligine kısıtlama koymaktan da çekinmiyor. Falkland bunalımında çelişkiye düşen sadece Batılı ulkeler değil. Bunalım, Sovyetler Birliği ile Arjantin cuntası arasmdaki ilişkilerin de bebrgin biçimde sıklaşmasına yol açtı. Arjantin'i îngiliz emperyalizmine karşı moral açıdan desteklemekten öteye, önemli ticari anlaşmalar imzalandı Moskova ile Buenos Aires arasında son haftalarda, Bunlardan birine gore, Sovyetler Arjantin'e 1985 yıhna kadar 500 milyon dolarhk petrol çıkarma aygıtı gönderecek. îki hafta önce imzalanan öteki anlaşma ise, Sovyetler Birligi'nin Arjantin'e nükleer sanayide kullanılmak üzere zenginleştirihniş uranyum satmasmı öngörüyor. Ya Başkan Reagan? Sayın Reagan'a haksızhk etmeyelim. Doğrusu. Falkland bunahmmda en tutaru davranan. Ronald Reagan oldu. Sayın Başkan Reagan'm faşist diktatörlüklere karşı büyük zaafı» olduğu öteden beri bilinir. Sayın Başkan, bu eğilimi doğrultusunda Falkland bulanımmda General Galtieri'yi gücendirmemek için yogun çaba harcamış ve Arjantin cuntasma karşı cephe almaktan kaçınmıştır. Çelişkiler yalnızca Falkland bunahmı konusunda mı? Avrupa'da nük'lejer silahlann aleyhinde layamet kopuyor. Aıpa ABD'de dört eski poiitikacı, NATO'nun nükleer silahlan ilk kullanan taraf olmaktan vazgeçmesini önerince, yaşlı kıtanm resmi yetkilileri bu öneriyi olumsuz karşıhyor. OPEC, birkaç yıl öncesine kadar petrol fiyatla* nrnn yüksek olmasından yakınan petrol tüketicisi ülkelere, «Bu sizin için uyarıdır. Petrol günün birinde tükenecek. Ucuz petrolün verdiği rahatlıktan sıynhp, yeni enerji kaynaklan bulun. Tasarruf önlemleri alın» diyordu. Batı dünyası bu önerilere uydu. Sanayiinin büyük bölümunü kömür ya da başka enerji kaynaklarına yöneltti. Tasarruf önlemleri aldı. Ekonomik durgunluğun da etkisi ile petrole talep önemli ölçüde azaldı. Şimdi ne görüyoruz? OPEC ülkeleri panik halinde, Batılılara tasarruf önlemleri ahnalanm ve hesaplı davranmalanm önerenler, kendileri lüks projelere hesapsız yatırım yapmışlar; bazılan ise «Bu bize karşı komplodur. petrol satışımızı düşürüp, ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar» diyor. Ve güncel olan son bir örnek: Irak 18 ay önce, Iran'a karşı savaşı başlatırken, Iran ordusunu kısa sürede çökerteceğini, bu olgunun da Humeyni rejiminin devrilmesine yol açacağını umuyordu. Bilindiği gibi umulanların tam tersi oldu. Şimdi, Irak savaşı sona erdirmek istiyor. Iran ise öne sürdüğü koşullar kabul edilmeden buna yanaşmıyor. Bu durumda bazı Iraklı yetkililer Tahran hükümetini suçlayarak «Humeyni rejimi halkı savag sayesinde çevresinde topladı. Savaşa son verirse yıkılacagnu biliyor. Bundan öturu barışa yanaşmıyor.» diyorlar. Yani, 18 ay önce Humeyni rejiminin savaşa dayanamayacağını duşünenler, bugün bu rejunin barışa dayanamayacağmı ileri sürüyor. Çağımızda politika kuşkusuz iç kapayıcı bir konu. Ama zaman zaman eğlenceli yanlan da bulunabüiyor. Ergun Politikada o . kbacaı Polonya'da durum Gdansk üniversitesi rektörü de görevden alındı VARŞOVA. (AP« Polonya'da öncekl gün Komunist Parti Merkez Komitesi «Ekonomiyi çökmekten kurtarmak için» toplanrrken, ordu yayın organı Zolnierz Wolnosci, Dayanışma Sendikasımn faaliyetlerinin yasaklanmasından bu yana !lk defa Dayanışma Sendikası üyelerinl sert biçimde suçladı Ordu yayın organında, Dayanışma Sendikast üyelerinin, sendika yönetiminin «Yıkıcı eylemlerine» muhalefet etmemekle, yönetimin sorumlulugunu paylaştığı ileri suruldü. Siyasal gözlemciler, bu arada Gdansk Üniversitesi Rektörü Robert Glebocki, dün görevinden almdı. Glebocki, bu aV içlnde Polonva'da görevden alman ikinci rektör. Oç hafta önce de Dayanışma yanlısı olarak tanman Var şova Üniversitesi Rektörü görevden almmıştı. Yunanistan, Fransa'dan "Mirage2000,, ve yerden havaya füze alacak 200 ve yerden havaya füzeler alrnak istediğini açıkladı. Fransız savunma bakanı Charles Hernu ile Yunanistan Başkanı ve aynı zamanda savunma Bakanı Papandreu arasında Atinada imzalanan anlaşmada Yunanistan'a silah satışı ve Yunan sanayine yapılacak teknoloji transferi konulannda karara varıldı. Imza töreninde konuşan, Papandreu, iki sosyalist ülke arasında imzalanan bu anlaşma, silah satışı konusunda aracılarm ortadan kalkması anlamma geliyor» diyerek, anlaşmanın ticari ilişkiler ötesinde, silah sistemleri konusunda da yeni araştırmalar yapılması ve uretime geçilmesini kapsadığım söyledi. •••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••» VATAN KONSERVE ! Sanayi ve Ticaret î Anonim Şîrketînden 1 Şirketımızın ihraç etmiş Olâuğu % 18 faizli (D) tertibi tahvillerin yedi numaralı kupon bedelleri % 28 faiz itibariyle 5.000, hk faiz kuponu için 1.400, 10.000, lık faiz kuponu için 2.800, ve 25.000, Uk faiz kuponu için 7.000, brüt olmak üzere, 28.4.1982 tarthinden itibaren ödenmeye başlanacaktır. 2 Şirketımiz (D) tertibi fcahvülennden ıtfa plânı gereğince 12.4.1982 tarihinde, Beyoğlu 4. Noteri huzurunda yapılan kura çekilişinde son beştebiri itfaya uğramıştır. îtfa edilen tahvu sert numaraları aşağıdadır. 3 Tahvil faizlerintn ödenmesi esnasmda gerçek fcisllerden gelir vergisi stopatı yapılarak faiz fcupon bedelleri net olarak ödenecektir. Enierinde (D) tertibi tahviHerin yedi numaralı kuponlan balurian ttiael kışilere, metni asağıda yazılı yazı alınmak suretiyle stopaj yapılmaksızm kupon bedelleri ödenecektir. Mezfcur yazüann engeç ve herhalde 27.4.1982 tarihine kadar tarafınuza iletümesi gereklidir. Aksi halde bu tarihten sonra basvuran tüzel kişilerden dahi stopaf yapüacaktır. 4 Sayın (D) tertibi tahvü maliklert yedi numaraü fcupon bedelleri ile itfaya uğramış tahvil bedelleri Anadolu Bankası Arnavutköy şubesinde doğrudan, <«• ğer şubelerde ise adı geçen şube aracüığı ile tabsil edebilirler. ADELMAJÜR HEPSIrTRBES • w • ANADOLU BANKASI ARNAVUTKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Sahibl bulundugumuz ;z nonünal değerdeki VATAN KONSERVE SANAYÎ VE TİCARET ANONtM ŞtRKETl'ne ait (D) tertibi tahvillerin 1982 yılma ait yedi numaralı lcupon bedellerinin gelir vergisi kanununun ilgili maddesi gereğince stopaj yapılmaksızın tarafıma ödenmesini rica ederiz. tüzel Klşinln Ünvam YetkiU lımalan • ««• • D TERT^P 5.000. TL. TAHVÜAERİN tTFA TABIflSO 4 B 101 102 181 183 253 234 295 308 367 388 441 443 473 474 510 bll 531 532 612 613 855 656 697 703 733 734 756 757 786 802 834 835 21 a 103 104 189 190 268 269 3U9 331 379 384 446 447 476 477 512 513 533 546 614 615 657 658 704 705 735 739 760 762 803 804 837 845 31 106 2U4 275 327 385 448 478 514 551 624 659 706 740 7H4 808 983 »4 107 211 276 328 4Uİ 449 479 516 552 625 668 707 741 769 809 »94 43 108 212 285 329 408 451 401 517 566 632 669 719 742 770 810 995 68 49 54 55 56 159 167 168 128 158 245 246 252 243 244 288 289 294 286 287 334 335 362 363 366 409 412 413 422 423 462 463 462463 464 465 466 482 483 504 508 509 518 519 520 529 530 587 588 595 596 597 633 641 642 650 651 676 677 678 691 696 720 722 726 727 730 746 747 750 752 755 785 774 775 779 780 818 811 815 716 817 «d w I Dilediğiniz kadar yazın, çizin î Sayfalarca, defterlerce, günlerce, haftalarca. ADEL Majör'ün üstün teknolojiyle üretilerı 0,5 mm ucu hep 0,5 mm kalacaktır i Kalınlaşmadan, parçalanmadan! 3nenklî. 3rengide 0.5,3renk kapaklı. OD4 AJANS 449295 SBF 1962 Mezunlanna (1958 yılında SBF'ye giren ve/veya 1962 yılında. mezun olan arkadaşlara) Bu sonbaharda mezuniyet yüımızı birlikte kutlamak istiyoruz. Arkadaşlanmızm göruşlerinı ve adreslerini bildirmelerini rica ederiz. Y. Kemal Yüksekli Karanfil Sokak. 31/2 Yenişehir ANKARA TeL: 25 50 69 18 91 5i. Şefîk Çakmak Ebuzziya Tevfik Sokak. 21/1 Çankaya ANKARA Tel.: 27 40 20 • I | Sanat Galerileri TÜRKSANATÇILARI DAYANIŞMA SERGİSİ Türtâye Kanıcrle Savaf Vakfı nimayeBnde 7.KuruluşYüdönümu 'Türk Resminde Insan ve Portre" sereisiyle kutlarayor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Kurraluş Cad. 191 /B SinemJcSy 4 0 4 7 83 D TERTtP 10.000. TL. TAHVİLLERİN tTFA TABLOSU l 10 21 38 39 58 59 62 6b 67 117 118 119 135 136 182 192 197 198 199 224 225226 228 229 278 279 282 288 289 310 321 323 324 32ö 361 362 3B6 373 374 405 414 415 423 424 482 483 484 5U1 521 551 552 556 557 558 63H t>37 638 642 643 730 745 746 747 752 851 852 R53 858 859 879 8flO BRfi 887»13 933 934 945 946 961 979 980 981 982983 45 70 161 204 245 289 İ534 382 428 522 581 K81 753 860 904 964 984 46 71 171 209 246 291 335 383 429 525 582 683 810 862 905 965 991 S5 • 47 50 52 53 1 4 74 83 84 107 114 • 176 173 175 177 181 212 210 211 219 320 262 248 259 263 264 301 297 298 306 307 340 341343 344 360 395 399400 401 404 452 430 451 459 460 527 52»520 533 534 606 601 605 632 633 68b 684 685 687 68» 840 814 815 B49 850 867 863 864 874 875 910 911915 916 921 969 967 968 974 975 995 992 993 939 BİRLEŞİKSERGİ 22>G»an26Nüanl982 Teü48 03 26 KurtülUf cad. 191/8 Slnemköy 4047 83 REFİKEPİKMAN İlkTopluSergisi 830Mayıs .KuruClcekSarglsf • 23 NUan lSMay» 1982 VICTORIAIJDIA OGRICH "GOnderilef" tftanbul Devlet Güzel Sanatltr Galerisl / Beyo9<u Ç ÎPEKAKSÜGÜR Resim Sergi» BASIN SANAT GAUERİst URART SANAT GAL£ftlSİ 326nisan Sergi BİRLEŞİKAÇILIŞ SERGtSt 16Nisan16Mayısl982 AtatOrk Cad. Ö8r«tm«nlar SltMf 8 Blok K«t 2 ADAN A ittanbul Devlet GOzal Sanatlar Oatarlsl / Bayofilu 326nisan D TERTtP 25.000. IU TAHVÎLLERÎN tTFA TABLOSD i 00 108 143 188 289 339 4 61 114 152 189 290 351 7 62 118 153 194 291 356 9 »5 117 154 199 292 357 13 «6 118 158 210 293 368 1» 71 122 160 210 300 372 24 75 125 161 218 303 »79 39 88 12b 162 219 304 381 45 92 131 176 247 310 46 S7 135 177 262 328 51 98 136 178 263 329 52 102 142 187 265 338 URART SANAT GALEftlSt ASOIIPBÖ CADOESIB NBAKTASI BlMHUt m Z f C N 4 ( 0 3 » TtLEKS 2MSURATTK. »ANGALTI SANAT GALERİSİ BALABAN HAKK1TORUNOĞLÜ SEFERÖZTÜRK 17Miun19M«yul982 Bilezikçî Sok. 46 TeJ: 4t 5S 8İ Rsjlm serglsl FORUM SANAT GALERİSİ !>taabul Körler Okoln yannıa. kile sanat gatertsî ERSİNANİBAL İLERCİL 39Ni»aalM»vw C«vcMtı>a«a Cad. 376 Btbvk Tal:6S2121 ISERMİN BEZMEN Terhip ve MlnyatUr Sergl»! (Sermln Bezmen Anısına) 1 9 2 5 NİSAN 1982 ETAP MARMARA OTCÜ ALTPASAJI (CAFEKATI) TAKSİ M İSTANBUL GIYASKORKUT Resim Serjisi 1530 Nlsan 1982 1 LAN KADIKÖY ÎKİNCt HtJKUK HAKİMLİĞINDEN 1982/54 Ves. Kadıköy Bahariye Nevzemin Sokak. No. 20/4 sayüı adreste ikâmet eden Fatma Ruhsar Köprülü'ye Istanbul Gümüşsuyu İnönü Caa. No. 61/3 sayıh adreste ikâmet eden Aflan Tali Köprulü vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet Ilan olunur. 22.4.1982 (B 4387/2833) t LA N tST. 3. SLLH HUKUK HAKlMLtĞtNDEN 1978/137 Ves. Alı ve Hamide'den 1338'de doğma Mahçure Patma, Suna Akıner vasisi Ömer Gazi Akınel'in Taksım Gümüşsuyu Kanıarot Sk. 1/7'deki ikâmet adresı itibariyle Mahçure'ye ait dosyanm vesayet makanu olarak Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesine gönderü mesine karar verllmiştir. Ilan olunur. 23.4.1982 (B 4413/2830)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog