Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 25 NİSAN 1982 Cumhuriyet İran Azerbaycan'ının Türk valisi ile görüştü: Şeyh Attar: Şeriat Medari devrimci karaktere sahip değil V «Şeriat Medari'nin özelliğini bilen Amerikan yanlısı gruplar, onun bu özeüiğinden yararlanarak, onu Azerbaycan hai kının lideri otarak öne stirdüler.» • «tmam Humeyni'nîn buyurduğu gibi bizlnı savaşçılarımız hiçbir TAman Irak topraklanna Eirmeyecekler» Seriat Medarî bölücülükle suclanıyor Dış Haberler Servısı Pazartesı gunünden bu yaııa evınde goz hapsinde bulunan Azen Iıderı Ayetullah Kazım Şenatmedarı, Eatı Azcrbaycarjda Iran'dan bagımsız bır devlet kurmak amacıyla ABD' den para ıstemekle suçlamyor. Iran meclısı uyesı K'za Kanı, Şenat Medan'yı A/erbaycdn'da ayn bır devlet kurmak ıstediijinı ılerı surdu Kendlsınden A>etullahlık unvarur.ın gerı almdıgı bıîdırılen Şenar Mpdan, eskı Dışıslen Bakanlarından Kutbı?ade'nm hazırladığı bır darbe glrışjmme Q«stek sağlamakla suçlanıyor. 5 aralık 1979'da da Iran'ın lıdpn Humevn) ile ayrılığa ausen Şenat Medarı'nın taraftarlan uç gunlüğune Tebnz kentını ellerıne geçırrnış, bır rrulyon nüfuslu kentte 30'dan çok Seriat Medari vanhsı olmüstu. Şenat Medari Iran'daki Şiılerin 6 dıni liderinden birı. CteellıkJe nüfıısları 13 mılyonu bıüan Azen Ttirk leri arasmda destek gordü ğiı sanılıyor. SPD Kongresi sona erdi, hükümet sorunu gündemde Crenel Başkan Willy Brandt, gücünü ve mevkiini korudu. Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Helmut Schmidt'in muhalifleri arttı, ancak Schmidt 2 önemli isteğini kabul ettirdi. Başbakan'm simdi bazı bakanlan değistirerek pozisyonunu güçlendireceği sanılıyor. Altan ÖYMEN bildiriyor MÜNİH Almanya'da Sosyal Demokrat Partı (SPD) kongresinın kapanışı ile bırlıkte •hükümet ko nusu açıldı. Bu konunun iki yönü varKoalısyonun 2 ortağmın, Sosyal Demokrat ve Hur De mokrat Partı taraflarının kongreden sonra bır araya gelıp politıkalarmı yenıden gozden geçırmelerı. Kongre de ışsizlıkle mücadelenin mali kaynaklan ile ılgıli olaıak alınan kararın Hur Demokratlann tutumuna uy maması, bu konuda ba?ı guçlukler çıkarmış bulunuyor. Kongre'de bu kaynaklann başında «çok kazanan dan çok almak» ilkesıne uy gun bır özel vergi onenhnış ve diğer gehrlenn elde edılmesinde de aym ilkenm uy gulanması istenilmişti. Hur Demokratlann ıse bu çeşıt vergılero karşı olduğu bıhni yordu. Bu göruş aynlığma ragmen bu konunun onemli bır sonuç yaratmayacağı Koâlıs yon'un bozulmasına yol açmayacagı, dünku gazetelerde belırtilıyor. Nitekim Hur Demokratların Meclıs Grubu Başkanı Mıschnık Sosyal Demokratlann bu kararı uzerıne verdığı demeçte ılım lı bır dıl kullanarak. «Sosyal Demokrat Parti kongresi, bununla. herhalde Sosyal Demokratlar tek başına iktidarda olsalardı ne yapmak isterlerdi, onu belirtmek istemiştir. Yoksa bir koalisyon hükümeti içinde bulunduğumuza gore bunun koşullarına uymak ve ona göre uzlaşmalara varmak Başbakanın yetkisi dahilindedir» dedı. «Hükümet konusunun ikmci gunu kabmenın Sosyal Demokrat Bakanlarındaki değışikliklerle ilgıli Kongre'den once ortaya çıkan kabine içi değişiklikhaberlerı yeniden gunun ko nusu oldu. bu degışıkliklerın bugunlerde kesinleşmesı beklenıyor. KONGRE SONUÇLARI Sosya Demokrat Parti kongresınin 5 gunluk çauşmalarının kısa bir bilançosu yapıhrsa şu noktalar üzerin de durulabilımr. • Genel Başkan Brandt partideki mevkiinî, şimdiye kadarki gücünü bir kere daha göstererek korumuştur. Dolayısıyla. O'nun parti içindeki kanatlardan hiçbirini dışlamadan, onların par ti kademelerinrte en ağır •leştirlleri yapma hakkmı ta nıyan, ama sonunda çogunIuğun kararı ne ise ona uy malarmı zorlayan politikası onayianmış olmaktadır. • Parti delegelerinin çogunluğunun da bu çizgiyi seçimler sırasmda da benim sedı^i gorulmuştur. Nitekim partınin sol kanadından (Arkosı 9. Sayfado) Erol OZBEK Türkiye'yi ziyaret eden îran'ın Batı Azerbaycan Va lısi AÜ Rıza Şeyh Attar Cumhuriyet'in sorularını ya nıtladı. Şeyh Attar, Humeynl'den başka lider kabul efcroediğini söylüyor. Şeyh Attar'ın sorulanmıza verdıjji yanıtlar şöyle: Cumhuriyet: Eskl Dışişleri Bakanlarından Sadık Kutbizade'nin tran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni'ye ve ülkenin diğer liderlerîne karşt bir komploya ka tıldığı açıkJandı. Azerbayean'ın dlni lideri Ayetullah Şeriat Medari'nin ise Kutbizade'nin eylemini desteklediği ortaya çıkti. Bu olayı nasıl yorumluyorsnmız, Şeriat Medari'nin durumn ne olacak? Şeyh Attar: Bizim İslam inkılabımızın özelliği, zam a n geçtikçe emperyallzme karşı daha açık bir tavır îz ler hale gelmesidir. Her aşa mada, devrimci ruh yapısına sahlp olmayan llberal bir grup açığa çıkarıldı. Bunun baş nedeni, tmam Humeyni'nin emperyallzme karşı aldığt uzlaşmaz tavrıydı. Bu inkılabm özelliği, kendini bu zayıf, liberal kişilerden armdırmasıdır. Halkın toplu hareketiyle başlayan, tmam Humeyni'nîn başlattığı devrlm o kadar güçlüydü ki, emperyaüzme baglı Şah rejimine karşı mücadele edemeyen, Şeriat Medari gibl liberaller bıle, kaçmılmaz olarak. bizim Isr İsvecte Sosyal Demokratiar iktidar yolunda • SON YAPttAN ÎSTATtSTtKLEEE G ö RE SOSYAL DEMOK RATLAR YÜZDE 49,5 OY ALACAK. MEDARİ LİDER DEGIL Azerbaycan Valisi AH Rıza Şeyh Attar, «Şeriat Medari IIberaldi; devrimci bir karaktere sabıp değil. Medari, Azarbeycan halkının lideri degil dı (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) yor. Abdullah GÜRGÜN STOCKHOLM Isveç'te Sosyal Demokrat Parti tek başına iktidar olma yolunda. Son yapı lan nisan ıstatıstıklerine göre, Sosyal Demokratlar oyların yüzde 49,5'gunu aiacak. Dığer partilerın alacakları oy oranları şöyle: Muhafafazakâr Parti (M) 23, Merkez Partısi (C) 10,5, Halk PartiM (FP) 7,5, Avrupa Tıpı Komünist Partisi fYPK) 3,5. Bu istatistiklerö gore Avrupa Komunistleri yüzde ddrtlük barajı aşamayarak Meclis'te temsıl edılme haklartnı kaybedecekler. Buna karsın Sosyal Demokrat Parti şu andakı artışın! devam ettırpbilirleree (Arkası 9. Sayfado) lami hareketimıze katıldı de saf dışı kalıyordu. Çünkü Şeriat Medari ve onun lar. Devrimin ilerlemesi ve ca glbiler, devrimcî bir karakni Amerika ile mücadelenin tere sahlp değil. güçlenmesiyle Şeriat MedaŞeriat Medari'nin bu 5ri ve onun gibi liberaller ?elliğlni bilen Amerikan yan ister lstemez bu mücadele lısı gruplar, onun bu özel lığınden yararlanarak, onu Azerbaycan halkının lideri olarak öne sürdüler. Bu şekilde Azerbaycan Türklerini devrime karşı ayaklandınp, Azerbaycan'ı tran'dan ayırmayı amaçladılar. Falkland bunalımı, Arjantin'in Sovyetlere yaklaşmasina yol açtı Arjantin toplam tahıl dışsatınunm yüzde 77'sini Sovyetler'e yapıyor. İki ülke arasında 6 nisanda imzalanan anlaşmada, Sovyetlerin Arjantin'e zenginleştiribniş uranyum satması öngürülüyor Dış Haberler Servisi Falkland bunalımırun sıyasal sonuclarmdan binnin de Arjantin'le Sovyetler Birhgı arasmdakı ıhşkılerin sık laşması oldugu bildinliyor. International Herald Tribune gazetesınin habenne gore, Arjantmli yetkilıler Batılı diplomatlara Falkland bunahmınm Arjantın'i Sovvetler'le daha yakın ilışkıier kurmaya zorladıgmı soyledı ler Bilındigı gıbı Arjantın'm Falkland adalarını ışgalı u7erıne Avrupa Ekonomık Topluluğu, Arjantın'i kuıadı ve bu ulkeden yaptıgı tum dışalımı kestı. Batınm Arjan tın'ı yalnı/; bırakma polıtıkasının ulkeyı Sovyetler Bır lıgı ıie ılışkılerını gelıştırme ye zorladığı belırtıhyor. Sov yetler, Arıantin'le eskıden de varolan tıcarı ılışkılennı gehştırırken, bır Arjantin yetkıhsınin bu konuda, Bu nalımdan kârlı çıkan Sovyetler oldu, ABD çok şey kaybediyor» dedıgı de yer alıyor yazıda. Bunalımla ilgılı olarak Sovyet basınında çıkan yorumlftrda, Sovyetlerın Anan lin'm yanmda yer aJdığı be hrtılirkea Ingihz'lerm «gam bot diplomasisi(zorlama polıtıkası) da eleştırıldı ABD Dışışlen Bakanı A)ex«nder Haig «Ingiliz sömürgeciliğinin sözcüsu» olarak degerlendırildı. Sovyet basını, AET'mn Anantın mallarına ambargo uyguiamasını sert bıçitnde eleştirdi Bu arada. Arıantm'ın Sovyetler Bırlıgı ile olan ılışkılerının yanısıra, Kuba'yla olan ilişkılen de sıklaştı. Kuba'nın Arjantın buyükelçisı, «ülkesinin Arjantin'i destekledigini» soyledı. Geçtığımız yıl, Arjantın'm Sovyetlere yaptığı tahıl dışsatımının iki kat arttığı. toplam tahıl dışsatımının yuzde 77'suun Sovyetlere ya pıldıgı belırtilıyor. îngilt«re ile Ortak Pazar Arıantine ambargo uygularken, Sovyetler Birlıgı lırari ıJışkıierı nı gehştırerek bu ulke ile yenı anlaşmalar imzahyor Son yapılan anlaşmalara go re ortak bır balıkçılık şırketı kurulurken, 6 nısan tarıh lı anlaşmaya gore Sovyetler Arjanfin'e zengmleijtırılmış uranyum verecek. Arıanlm, Buenos Aıres dekı Akuclıa 1» nukleer santralı için gevekiı uranyumu eskıden ABD'den satın alıyordu. Ankara 4. Çocuk Şenliği basladı ' ANKARA (Cumhuriyet Böro »u) Antara 4. Çocuk Şenlığı dün başladı. Ankara Beledı yesince düzenlenen şenliği bır konuşmayla açan Vali Muslafa Gönül Şenhğin nıtelılc itıbariyle çağdaş ve geleceği kuçaklayan bir şenlik olduğunu belırttı. Belediye Başkanı Sıileyman Önder de konuşmasın da «Çocukları Atatiirk kadar seven bir lider yoktur» dedı Öte yandan, THT'nın duzen lediği Çocuk Şenligine katılan 11 ülke ve Türk çocuklaundau oluşan 238 çocuk dün Başbakan Ulusu tarafından kabul edildiler. Ulusu kabuide yaptığı konuşmada «Sizler birbirinize ba rada ellerinizi seveivle unalırkcn bizlere geleeekte barı? <lo lu bir düııvamn kurulabiteceğl umudıınu verivorsunuz. flke av rımı yaptnaksızın si<nn buıada bir başka çoctığa duyduğunu/ kardpfilik, geleerkte ııluslarara sı Mişkilerln temelinde fcendisini hissettlrecektlr. Her iilkr nin giivencesi yetiştirdigı çocuk lardır» dedı. Çocuklar TBMM'deki kabul de Paşbakan Ulusu'ya kend: ul kelerini sembolıze eden hedıyeler sundular, çeşiüi gosteııler yaptılar. Başbakan grupla ra Başbakanhğın sıldım verdi Torene Pransa, Belçika, Bul garıstan, Çokoslovakya, Fınlan dıya, Macanstan, Polonya, Kıb rıs Turk Federe Devletı ve Tur kıye'den 298 çocuk katıldı. Ulusu: YHK'daki birikim eritilecek % 60 bin 266 işçiyi kapsayan 51 sözleşme daha yenilendi. ANKARA. <UBA) Başbakan Bulend Ulusu, «Yüksek Hakem Kurulu'ndaki mevcut birikimin, sonbaharıhı eritilmiş olabiiecegini sa nıyorum» dedı. Başbakan Bulend Ulusu, Ulusal Basın Ajansı'na verdıgı ozel demeçte. Yuksek Hakem Kurulu'nun çalışma larına başladıgı tarihte. onunde yüzu aşkm süresı bıt mış sözleşme bulunduğunu kaydederek, şunlan soyledı: «Geçtiğimiz aylarda Yüksek Hakem Kurulu'nun çalış malarının daha da hızlandınlmasını sağlamak amacıyia, raportör ve uztnan kadro lan genişletilmiştir. Kurul çalışmalarmı hızlı bir tempo ile yürütmektedir. Yüksek Hakem Kurulu ca lısmaUrına başladığında önunde yüzü askın süresi bitmiş toplu iş sözleşmesi bulunmaktaydı. Kurul, halen purüzlü sözleşmeler dışında sözleşmenin bitim taribi ile, yenileme tarihi arasındaki süreyi 5 . 6 aya indirınis bulunmaktadır. Mpvcut birikîmin sonbaharda eritilmiş olabileceğini sanınm. Ole yandan. Kurul çok sayıda işçi çalıştıran ileıli sözlpşme siireyi daha •jimdiden 5 aym altına indirmiş buhtnmaktadır.Sl SOZLESME DAHA YFNILENDI Yuksek Hakem Kurulu geçtiğimiz halta içinde «0 buı 266 ışçıyi kapsayan & 0 S ışyerı ıçın 51 sozleşmeyı daha yenıleyerek yururlüğe koydu. Yuksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, Ulusal Basın Ajansı'na verdıği demeçte. şuntarı söyledi: Kurulumuz geçtiğimiz haita içinde 60 bin 266 işçiyi kapsayan 330 işyeri için 51 sözle^meyi daha yenilemi<jtir. Yüksek Hakem Kurulu 1981 yıhnda biten toplu iş sozleşmclerini mayıs ve ha?iran ayında bitirebibsek gayreti içindedir. Bu arada, Kurulumuz yönetmelik değişikliğinden yararlanılarak süreleri 1982 yıünda sona eren ve bflyük işci kitlelerini kapsayan söz leşmeler ile ücret düzeyleri sözleşmelerin ekonomik yapı lan göz önünde tutulan özel likle kamu kuruluşları niteli&inde bulunan sözleşmeleri> yenileme hazırlığına geç tiğimiz hafta başlamış okıp nisan ay« içinde Tekel ve Ka rayollarına ait toplu İ9 sözleşmelerini yenileyip yürflr lüee koyma karanndadır. Mayıs ayı ortatarına kadar da benzeri büyük kuruluştann sözleşmelerinin yenilpnecesi ümidindeyim. Yüksek Hakem Kurulu, fevkatadn payretler göstererek. özellikle uzman ve raportörlerin insanüstü çalışmalarıyla hpr hafta ortaiarna 60 bin işçiyi kapsayan sözleşme yenilemektedir.» Konut vaadiyle 90 milyon topSamıştı Gülbakanoğlu tutuklandı Asiye UYSAL Gultaş Organızasvon Şırketi sahibı Oktay Gülbakanoğlu, E yup mahkemesınce tutuklandı Bayrampaşa Cezaevine korralan (TÜIbakanoğlu'nun konut sahı bi olmak isteven yurttaşları do iandırdıgı ıddıa edılıvor. Gülbakanoğlu n gun once gozaltt na alınmi4.tı Şırkeı avukatı Suat OUj, o tay Gülbakanoğlu nun &uçsuz olduğunu, kooDeraüî defterleri ıncelenmceye değin yurt dişına kaçma ıhtımalının ço7onıuıde t>ulundurulmae,ı nedemyle lutııklandıfını one surdu Pu alada adlıye önuııde toplanan uyelerı polıs dagıttı 1978 yıhnda «Konut Bi/ını 1şimiz» sloganıyla kamoanyaya başlayan Gülbakanoğlu oıgani zasvon şırketı 1000 kadar üye topladl, ancak aradan 4 vıl geç nıesıne barsm hiçbir korutum vamlmamasj iızerıne uve sayısı gıttıkçe azaldı Gultaş A S ile Not?ı lık so^ leşmesı yapan yıırttaşlaı alüa tıldıklarmı one slırerken ayukat Sııat ülas ıse, ın,aatlaım bu kadar gecıkmesını, bürokraı umunun kredı vermemösıne baglıyor. Sırketuı tapuda Altunızade'de 2 tarlası goıuluyor, avukat Ulaş a gore Merter'de Şırırıevler'de Havaalanı kavsağmda da aısası bulunuyor, Oktay Gülbakanoğlu'nun bugune kadar 90 milvon lıra pa ra topladığı ve bunu kullandığı da ayrı bır komı 1078 yıhnda «Istanbul'un hpr yerlnde. herkese 51) bin avıia 'i bin 5110 liıa taksitle ko nut venyoruz» dıjeıek pıyasdya çıkan \e bmı a«km kışıden 50 bin pe'jin, ayda 2500 lııa tak sıtle toplam 130 bm lıra topla >arı OKtav GuibakanoJHı, mı ıa ahhurlercte bMİunmustu «l îfi H Kvlul lf)~« guniıne kmUı U nıüracaaiınızı vapn:ii/saıı\/ bu tarılıten sonra Uanıpanj.oa kc snılıkle katılmak nııımKun ol nu\4caktır. Wtü vılı sonunda tunı arsalar salın ahnraıs olatak. 1(181 vılıiHİa ise salıip oldugunuz konufm ana>ııan tıv(uiuı/cl.1 olaıaktn. Koııııtıı > > /lıı aüıni7d Uıııaıasımii kuupe ralif ararılığı İle ^upacağı/ 41 blz trtnın Buiıiıı bu hizmetlerimizin karsılifinda Iniaatın vapımı için Snsyal Siçortalaıdan alınacak «ılaıı l.onut Uıcclisiınien sadecp \ıı/dr 5 i bizim olacak. Sorko ııtiMi Isomıt Uıedisimlen n n u o ijıiA Uaılar \ıtpılan nıavıariaıı 1 1 / <]a alaıatı? » 1 11 Istanbul da baz, liseierde daha zimmete para gecirildiği öne sürüldü Istonfaul Hober Servisi Behcet Kemal Çoğlor Lısesı'n üen sonra, Sışh, Kobataş ve dıger bazı l'selerde da zımrrıete poro geçırııdığ! one süruidu Sahte bordro duzenlenerek, 1 nolu okullar saymanlığından 1 nı.iyon 200 bin lıraya yoK.n para cekme oioyına odı kurışan v8 bu nedenle mohke'Peye verılen Behcet Kemal Coğiar Lısssı Muduru Sabrı Mutlu. konu hakkındo bır ocıMonıa voporok. bu ve buno n^nzer dono yuklü mıktordo zımmet olayının Isianbul'do bır cok yerde oldugunu. Bencet Kerrıol Çoğlor Lısesı'nde O'oy ortayo cıkor cıkmaz, okul mödurluğunun Savcılığa, Mıll! Eğıtım Bakanlıgına ve Mo'lye Bakanlığma gsrekll acil gırışımierds bulunulorak, suc'uların tesDit edılmesını istedığını soyledı Sabn Mutlu, oloya Malıys Bakanlığı mufettışlerınin el koyduğunu, Malıye Bokoniığı ve Soyısta/ murokıplarının yoo tığı Inceleme sonucundo 18 sayfalık bır rapor hozırloyarok Mılli Eğıtım Bakonfığı İle ılgıli Mohkerneye sunduğunu bıldırdı. Mutlu, yoptığı ocıklomada ayrıca. oioyın soymanlıktaki Salıh Condan'm direktıfı ile onun görüşlsri doğruitusımda üc mutetneie oyn oyrı yoptınldığını iler(feurerek. Bakonlık raporundo Behcet Kemal Çağlar Lısesı'nde kalan suret bordroların lahrıfatlo ve yeniden yazmak suretıyle osıl gıbı kullanılarok para cekıldiğinın açıkço anlatıldığmı kaydettf. 198081 oörenim yılında Beh cet Kemal Cağlor LSsesl adına 1 nolu okullar saymonlığındon 3 kez mükerrer, 4 kgz da yukleme bordro ile 1 milyon 200 bin liroya yakın usulsuz para cekildiğl soptanmış, yopılan soruşturma sonucundo okul müdürü Sobrt Mutlu, başmuovin Yılmaz Şlmşek, okul mutemetl Davut Yıldırım ile 1 nolu okullor saymanlığı memuru Salih Candan zlmmete para geclrmek savıylo mohkemsy» vftrllmiştl. Yumurtalık sahiline vuran balinayı kesmek icin 10 kasap gönderildi ADANA, (Cumhuriyet Güney Hleri Bürosul Oncekı gun Yumurtalık sahılıne vuran balınaaın cesedını kesmek ıçın Adana Et Balık Kurumu nca 10 kışı Yumurtalık"» gonderıldi Edınılen bılgıye gore. Adana Ef Balık Kurumu'nda gorevlı olan 10 kasap, ba Hnayı parçalamak ıçın çahş maya başladılar Çevrede büyuk kokular ya pan balığm bır kısmı kesıld], kesme ışlemi anında ba'ınanm etrafa çok kötu koku yayması nedemyie ka saplar guç durumda kftidılar Bu nedenle görevlennı sürdöremediler. Öte yandan, balinayı gör mek için gelen yurttaşlar çok kötü koku nedeniyle ba hnayt çok uzaktan seyredebıliyorlar. n . , | ten zehırlendı. Oncekı gım oğle yemegınde soğanlı yumıırta fasulye plakısı ve domates salatası verılen ışçılerden 25'i SSK Okmeydanı Hastanesmde tedavı gordü. Kaım ağrısı. tansıyon yukselmesı, bulantı ve kusma belıı tılen ile hastaneya kaldınlan işçıler, irehırienmeyı yumurtaya bagladılar. Idaremn yemefc malıjetını duşurmek amacıyla ucuz yumurta satın aldığmı one süren işçıler «Ucuz eün yahnı&l yavan olur. tabi ucuz yumurtada bayat ohn» sekhnde konu>;tular. Doktor Mevlut Hamamcı da zehırlenmeye bır besm maddpsının yol açtığını söyledi. Bayat yumurtadan zehırlendıler n earajmd» ışçıier y m k e e. •. ı |•i İETT Ta<.ıtlar Daıresı Şış Doğan: 2,5 milyon ton gübre bozulmaya terkedildi B TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın dün yapılan Genel Kurulu'nda konuşan başkan Sami Doğan, «24 Ocak kararlarıyla başlayan uygulamalar üreticinin gelirini azalttı» dedi. ANKARA. (Cumhuriyet Burosu TMMOB Ziraat Muhendıslerı Odası nın 28 Olağan Genel Kurulu dun va psldı. Genel Kurul'da konuşan Ziraat Muhendıslerı Odası Başkanı Sami Doğan, •Ulke tarımmda 24 ocak kararlarıyla başlayan uygulamanın öteki yüzünde üreticinin giderek azalan geliri yer aimaktadır» dedi. Türk Standartlar Enstitusu'nde yapılan Genel Kurul' da konuşan Sami Doğan. ku raklıgın tanmsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini be lırterek, dünya gıd» güvenhğinin tehhkeye düştüğunü açıkladî. Doğan, Tarım ve Toprak Reformu konusuna değinerek, «Türkiye Cum huriyeti'nm belki de en u/un tartışmalarmdan birisi tarım ve toprak reformudur dedı Dalıa sonra Dogan, o/Ptle Sîoyie konuştu «1982 yılı başında Türkiyo'nin tarım dosyası hîç dp içacıcı bır görüntüye sahip değildir. Aşırı fiyatlar ve urfiticinin cebine giren paranm azalması, yükselen gübre stoklarını beraberindp ge tirmlştir. Halpn 5 milyon u bulan gübre stokunun, 2.5 milyon tonu açıkta depolanarak bozulmaya terkedilmistir Yine yüksek fSyatlar nedeniyle ciftçiye dofrıtılma yan tohumluklar. D.Ü.G. de poiarmda çîmlenme gücünü vitirmek tehlikesiyle karjı karçıyadır.» Turizm yatırımlarına yüzde 1 faizli ve 2 0 yil vadeli kredi verilecek Bakan Evliyaoğlu hükümetin turizm politikasımn nereye tesis yapılıyorsa oraya altyapı götürülmesi olduğunu bildirdi. IZMIR, (a.a.) Kültür ve Turizm Bakanı îlhan Evlıyaoğlu, oluşturulan turızmi teşvık fonundan yatınmcılara 20 yıl vadeli ve yüzde bır kredılı faız verileceğım açıkladî. Bakan Evhyaoğlu, hükümetin turizm dekı pohtikasının «nerede turistik tesis yapdacaksa orava devlet alt yapıyı mutlaka götıı recektîr» şetclınde olduğunu bı) dırdi. Bakanhğı ile Uglli lncelemelerde bulunmak Usere tzmir'e gelsn llhan Evliyaogru, dün Çeşme'de Tunzm Sayahat Acentalan , Tutıstik Tesisler tem sılcileri ve dığer ilgüılerm katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda turizmciler sorunlannı dıle getırdîler, çdssüın içm ban kadan yardım talep ettüer. Turizmcılenn sorunlannı bll dlrmelermden sonra bir konu? ma vapan Kültür ve Turlzm Bakanı Evhyaoğlu 1981 yıhnm bir hazırlık yıiı olarak değerlendırildiğmı bildirdi ve şunlan söyledi. «Bngfin Tnrizm Bankası, sektöre kredi verebilecek biivtik bır mali guce kavuşrauş bulıınmaktadır. Nitekim lBtil Mİıucla Turizm Bankası kanalt ile sektöre, 3 ıniljar AW milyon lira kredi Teıilmiş. \ e bununla 4 bin civarmda yeni yatak kapasitesinin yarablması sağlanmıştır. Avrıca bu vıl Turizm Bankası, selrtore 3 milyar liranın uzerinde kredi verecektlr. Banka bugünkü iınkanlan ölçüsünde toplam yatınmın yfizdu 60*1113 kadar kredi vertnektedlr. Bu tabiatıvla turlzmde rtncelikli »lanlara verilmektedlr.» Kültür ve Turizm Bakanı Evliyaoğlu, yalnız d.ş turiamı değil iç turizmi de teşvik etmek amacında olduklanm açık ladı ve «Banka. ülkemtrde pansıvoncıılnçnn fcelişnıesıni <te teşvik etmektedir. Pansiyon ışİpuMieklere, 1Ü82 vıiında 8 yıl vadeli olmak lizerr yuzde beş faizli kredı verilmektedir» de dı Evliyaoğlu, henüz tam anla mı Jle ışlerhğe kavuşmamış olduğunu belirttıgi teşvık yasasmda«Tnrizro Teşvik Fonu» oluşturulduğun u açıkiadı ve şunları söyledi. YTIZDE BIR FAİZLt Î0 TIL VADELt KREDt «Bu sene bu fon» bfitçeden 900 milyon liranın üzcrinde bir ödenek aktarmak özereylz. Bıı tondan yine turinn sektörüne yatınm yapacaklara, kredi ve (Arkosı 9. Soyto*»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog