Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 25 NİSAN 1982 < Yusuf Cambaz finalde İZLENİMLER Macar güreşci Sovyet rakibinî yenînce, hakemi yanagından öptü Altuğ İSTANBULLUOĞLÜ yazıyor VARNA Güreşçilerimizin min derde tel tel dökülmelerinin yanı sıra dün Türk güreşi adını üzücü bir olaya tanık olduk Vama'da.. Tofaş takımı çalıştınsıcı Fahri Yenigün ve Vefa Simtel takımı çalıştırı sıcı Muharrem Atik'ten sonra dün de Şekerspor antrenörlerinden Mehmet Esenceli Varna'ya geldi. Maçlarm biti minden sonra İsmail Temiz ile Muharrem Atik'i konuşurken gören Esen cell, Atik'e «Güreşçilerimici rahat bırak. Eğer antrenörsen kendin güreşci yetiştir» diye bağırdı. Atik, Esenceli' nin bu seslenlşlne karşılık vermedi. Maçlar sırasmda da antrenörler tribünlerin değişik yerlerinde oturuyorlar ve bifbirleriyle konuşmuyorlar.. Fe derasyon Başkanı Hasan Bozbey, soh bet toplantılarmda hâlâ blrlik beraberlikten söz ederken, kafile başkanı olarak Varna'ya gelen, Federasyon üyesi Mustafa Dağıstanh Federasyon kurulunda değişiklik yapılmasınm şart olduğunu vurguluyor.. Şampiyon Hersekli Otobüslerinin sahibi Murat Hersekli dün Varna'ya geldi ve beraberlnde getlrttiği bir oto büsü ulusal takımın emrine verdi. Her sekli'nin bu Jesti kafilede sevinçle kat şılandı. Varna ve çevre kentlerden gelen yüzlerce TÜrtc trlBünleri dolduruyor ve güreşçilerimizı alkışhyorlar. Herkes merakla Cambaz'ın bugün Bulgar rakibi ile yapacağı maçı beklîyor. Bir süre önce «Süperior» kategorîden birînci smıf kategoriye düsürülen hakemlerimizden Uğur Saym tek rar üst kategoriye yükseldi. BUlent Özbayrak ile Mehmet Özkan ise birln cı sınıtta kaldılar. •** özellikle 52 kiloda Sovyet Efendîev ile Macar Szabo arasındaki mücadele nefesleri kesti.. Karşılıklı oyunlarla başabaş geçen maç büyük bir zevkle Izlendi.. Karşılaşmanın son dakikasmda öne geçen Macar gureşçinln maç sonundaki sevinci görülmeye değerdi. Macar güreşçi galibiyeti ilan edilmeden önce Hegedusun kucağma zıpladı, oradan geldi orta hakemln boynuna sanldı ve Macar ekibinin galibiyet sevinci dakikalarca sürdü. 74 kiloda da Federal Alman Martîn Knops, Sovyet Vorobiev'i sayı ile yenerek birlncilik şansmı güçlendirdi. Bu kilonun Olimpiyat Şampiyonu Valentta Rayçev, Demokratik Alman'dan sonra Macar rakibine de yenilince elendi. 62 kîlo güreşçimiz, italyan rakibini 82 yendi. 100 kiloda Ayhan Taşkın, Romen rakîbine 117 yenilerek Avrupa altıncjsı oldu. 52 kiloda Aslan Seyhanlı Bulgar Yordanov'a 131 yenildi. 90 kiloda İsmail Temiz, Polonyalı Patalong'u 63 yendi. VARNA, (Cumhuriyet) Avrupa Serbest Güreş Birınciliğinde 62 kılo güreşçi miz Yusuf Cambaz, îtalyan Labruna'yı sayı ile yenerek finale yükseldi. Cambaz bu gün Bulgar Simeon Sterev ile altm madalya için karşılaşacak. 100 kiloda Ayhan Taşkın dün Romen Vasile Puskasu'ya 117 yenilerek altıncı oldu. 90 kiloda tsmail Temiz Polonyalı Pata long'u sayı ile yenerken, 52 kiloda Aslan Seyhanh Bulgar Valentin Yordanov'a sayı tuşu ile yeinildi. Dün yapılan beş sikletin finalleri sonunda Sovyetler Birliği üç, Macaristan ve Bul garistan birer altın madal ya kazandılar. 62 kilo güreşçimiz Cambae, îtalyan Labruno karşısmda ilk devrede bacaklardan çalıştı. Bastırarak bir puan aldı. Cambaz İlk devreyi 51 önde kapadı. 62 kilo güreşçimiz ikinci devrede de üstün güreşti. Cam baz'a tek dalan ttalyan, bir anda kendisini köprüde buî du. îtalyan bundan sonra tistten güreşmeye başladı. 3u devrede rakibine yalnızca bir puan veren Cambaz minderden 82 galip aynldı. Cambaz altın madalya için Bulgar Simeon Sterev ile güreşecek. tlk turu maç yapmadan geçen 52 kilo güreşçimiz As lan Seyhanh, îsviçreli Müllemann karşısmda maça hızlı girdi. Tek dahp künde atarak 30 öne geçtl. Ne var ki, îsviçreli güreşçi cift kle ile güreşçlmizi köprüye getirince durum 35 oldu. Seyhanh karşılaşmayı 2.28 dakikada tuşla kazanarak tiçüncü tura geçtl. Seyhanh bu turda Bulgar Yordanov'a sayı ile yenilen 1977 ve 1981 Avrupa Şampiyonu, 1978 Dünya ikincisl D. Alman Hartmuth Reich ile karşılaşacak. 52 kiloda Aslan Seyhanh, daha önce iki kez yenip, Iki kez yenildiği Bulgar Va lentin Yordanov karşısmda ilk puanı aldı. Daha sonra bastıran Yordanov, yerde kle ve sarmalarla Seyhanlıyı köprüye getirdl. Hakem lerin fazla puan vennesi özerine güreşçimiz karşüaş mayı 131 sayı tuşu ile yitirdi. Üçüncü turda Federal Alman güreşçinin çekilmesi üzerine Bulgarla karşılaşan Seyhanh. grup ikin ciliği için D. Alman Hartmut Reich ile karşı karşıya gelecek. 90 kiloda tsmail Temiz, Polonyalı Patalong karşıdoğmakta ve gelişmektedir. Bu giin olduğu gibl her dönemde smda ilk devrede çok tutuk vardır. Çesitli zamanlarda yo güreşti ve devreyi 10 yeğnnlaşmaktadır. Şike derdinin nîk kapadı. İkinci devrede çaresi faziletli ve vicdanlı yöne Temiz. daha hareketliydi. ticiierden geçer. Halen uypula Rakibini iki kez künde ile mada olan yöntemlerle şike ön aşırdı. Bu devrede topladılenemez. Şike bir eğitim sonı feı puanlarla minderden 6 nudur. Çözümfl de eğitilmiş i 3 galip ayrılan Temiü grup darecilerle olurj» ikincîliği için D. Alman Weikhert ile kar$ılaşacak. 100 kilo güreşçimiz Ayhan Taşkın 1977 Dünya ve 1978 Avrupa üçüncüsü Romen Vasile Puzkasu ile yap tıgı İjesincilik maçmda ilk devre lyi ggcgştL, Wa«a ba şında tek kol yemesine kar şın künde atarak ilk devreyi 76 önde bitiren güreş ç.imiz, ikinci devrede yortı İunca tistünlüğü rakibine kaptırdı ve minderden 117 yenik ayrıldk Taşkın bu sonuçla Avrupa altıncısı ol du. Avrupa'nm ve Türkiye'nin tok lisanslı boksöru Şükran Çalbak Yumruk yemek«en korkmadığını bildirerek, «Antrenmanlarm da kendisi için maç kadar önemli olduğunu söyledi. Akkent: Agır sporlar kadınlann jinekolojik sistemine aykırıdır Kadın boksöre Italya 'dan transfer teklifi geldi bir olay hatırlıyorum: Bir bayan doğunv dan sonra kalçalannı küçültmek İçin normal cimnastik harekederi vapmak >erine • > Bayan boksörumüs Şükran Çalbak, İtal vindrki bir duvann köşesîne geliror ve kal ya'dan transfer teklifi aldı. Kadir Yüceler çasmı bir o duvara, bir bu dnvara vurarak spor okuluna gelen EBU (Avr. Profesyonel bu işi yapabileceğini sanıyor. Tabii bu eyBoks Birliğl) temsilcisi İtalyan Dr. Giesep. lem sonunda kadının rahminde kanama naş pe Ballarti bu okulda Şükran Calbak'm ça lıyor. Bn çok tehlikelldir. Boks da bir âarlışmalarmı izledi. Kendisine îtalya'ya gelme be sporudnr. Jinekolojik sistem bu darbesini ve orada çok daha iyi şartlarda boks lere dayanamaı. Bir de maça çıkacak evll yapabileceğini, tüm masraflarını, karşüaya hanımlaruı çok dikkatli olması gerek. Bun caklanm söyledi lar maça çıkmazdan önce çok iyl muayeKızlannın ttalya'ya gitmesine izin ver ne edilmeli, hamile olup olmadıklanna bümeyen Çalbak ailesi «Bu sporu istedikten yük dikkat gösterilmelidir. Henüz adetleri başlamamış, 1 hafta 10 günlük hamile kasonrada Türkiye'de de sürdürür» dediler. Bu aradâ îtalyan Dr. Gieseppe Ballarti, dınlar psikolojik ve travmatik darbelerden Kadir Yüceler'e «Neden bir tane bayan öğ ötüru çocuk düşürebilirler. Hatta, nasit bir yenilgt ile birllkte bile bu olayiar olabflir. renciniz var. Eger tüm bayanlannız Çalbak gibi başanlı olursa bu sporu daha sempatik bir hale getirerek yaygınlaşmasım sağlarsınız» dedi. Jinekolog doktor Cumhur Şükran Çalbak isimli bw bayamn Beden Terbiyesi İstanbul Bölge MUdürlütü' Akkent: Kadınlann yüzierinden boksör lisansı almasına tepfeiler süne gelecek yumruklar tahrirerken, Jmekolog Doktor Cumhur Akkent, «Boks gibi agır bir sporu yapan sporcn kabatlara yol acabilir. Erkekdınlann yüzierine gelecek yumruklar çeşitlî lerde olsa neyse, onu zaten tahribata yol acabilir. Aym tahribat erkekde olsa onnn için pelc bir şey değişmez: xabeğenen beğenmiş. Ama katen beğenen begenmfştir onu. Ama kadtnJar dınlarda ömür boyu sürecek da Smftr boyu sfirecek çarpıklıklar nedeniy le evde bile kalabilirlen. dedi. çarpıklıklar evde kalmalaJinekolog Operatör Doktor Cumhur Alcnna neden olabilir» dedi kent. «1 hafta 10 fünlük daha adetleri M,. 1P baştamamı^ hamîle kadınlann boks yaı> mamasma dikkat edilmelidir. Bu kadınlar darbe almadan yenilse bile psikolojik oU Çok dikkat edllmeUdir. Boks bir darbe rak bir baski attma girerler ve çocuklannı sporudur. Bir erkeğln >üzüne gelecek dardüşürebilirler.n dedi. beler onn pek etkilemez belki; çünkü zaten Konuya Uişkin olarak bılglslni aldıf ı beğenen beğenmiştir onu. Ama bir kadının mız Jinekolog Operatör Doktor Cumhur ağzının burmmun yamulduğunu, kadının AAkkent gazetemize şu açıklamayı yaptı: çıldığmı düşiinün. Bu onun için büyük bn «Kadın vücudu erkek vücııduna göre ol psikolojik darbedir. Koca bulamayarak erdukca narin bir yapı arzeder. Bu narin vü> de bile kalabillrler. Bir de göğüslere gelecutlann ağır sporlan yapması sakıncalıdır. cek yumruklar konusn var. Bu tip yumruk Kadınlann ağır bir spor dalı olan boksa lar eöğiislerdeki ekimozlan ve guddeler) yspabilmeleri İçin kanımca çok dayanıklı pattatır, tahriş eder. AUah konısun kanseolmaları ve uzun antrenmantar yapmalan re kadar gidebilir. Bir de kadın estetiğini gerekmektedir. Nisai organlar, biivük pslko düşünün. Demin de bahsettim. Benre kalojik ve travmatik darbelerle karşılaştıkl» dınlann daha az darbeli bir spor olan kara nnda zamansız kanamalar oıabilir. Şövle teyi yapmalan daha iyi olur.» Ruhsan SEKMEN Futbol Federasyonu Başkanı: 12 Eylülle gelen rahatlığı stadlara yansıtamadık Tokatlı: Ülkemizde sike mafiası var Spor Servisi Son günlerde ortaya çıkan şike sbylentileri üzerine Futboı Federasyon Başkanı Yılmaz Tokatlı dün bir basm toplantısı duzenledı. Federasyon Asbaşkanı Esfak Aykaç'm da katıldığı topiantıda genellikle son gUnlerdeki şıke söylentlleri üzerinde duruldu. Bir konuşma yapan Fut bol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı «Soo günlerde ya •rine cesaretie gideceğiz ve kökfiafl kurutana kadar savaşarağa» dedi. Yılmaz Tokatlı daha sonra şunlan söyledi: «Son günlerde gerek sâbalarda gerekse tribünlerdeJd olaylar bizi çok fizfiyor. özellikle tribünlerdeki kdtfi tezahüratlara bir son vermeb amacındayız. Ancak bu durumun ortaya çıkmasında en büyüfc suç yine bizde. Çok taviz verdik. Çok şiddetli cezalar vererek ba durunııt ortadan kaldırmaya çalışacagız. 12 Eylül sonrasuıda iUfcemize gelen rahatbğı ve dfi Tüstlttğü stadlara getiremedik. Bunu getirmeye çalışacagız. Ay nca sahada bir sporcu san yada kırnuzı kart gördüğü zaman gerek saha gözlemcisl, ge rek hakem maç sonrasmda telefonlarla tehdit edilmekte ve ağır küffirier edilmekte. Şunu belirtmek isterimki camlamız, bu gibi tepldler karşısında et kjlenmeyecektlr ve tarafsız tatumunu her zamau sürdttrecek tir.» Yılmaz Tokatıl bundan sonra son gUnlerdeki şike söylen tileri ile ilgili olarak Federasyonun kesm ve etkin önlemler alacağını belirterek şöyle dedi: «Şu bir gerçek ld ülkemizde bir şike mafiası var. Bana çeşitli mektuplar geliyor «Falanca bu tşî yapıyor» diye. Bn kîşiler Türk sponuıu kalbinden bıçaklamaktadırlar. Bir kulüp şerefi ile çıkıp şerefi Ue düşmelidir. Hakem şike yapıyor cllyorlar. Hakem de bir mücadele vermektedir. Hangi victlan sahibi hakem kötfi yollarla aldıği o parayı eşine, çocuğuna yedirebilir. Bnnlar şike cambazlannın hakemler gıyabında yaptıklan suçlamalardır. Bu ortlu kendini kıırtartnıştır. Bütün onlan anı zam mıştır. Bütün olanlan zamaaı jrelinee acıklayacağım. Bîr iki takımı küme dfişflrmek birşeyi halletmez. Basınmda ikazlan ile bu durumu ortadan kaldıracağız. Örneyin bir TRT'de ben Selçuk otayını çörebildim ve ba oyuncu gol attıktan son ra yaptığı o hareketten dolayı yetkUiterle konuşarak Milll Ukınulan çıkarttık.» Federasyon Başkanı Yılmaz Tokath'dan sonra söz alan Asbaşkan Eşfak Aykaç ise «Berlili zamanlarda çıkan ve voğunlaşan şike, eğitim sonınudnr» dedi. Eşfak Aykaç daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: «Şike bir tek olay değil. Bir bütündfir. ÇeşitU etkeulerle İkinci Lig'de bir İstanbul takımı daha İKtNCÎ TENtLGİLERt Flşekspo "un Hilal'e yenUdiği maçtan bir gorünüm. S. Sirkeci şampiyonluk turu attı Spor Servisi Tilrkiye 2. Ligî'ne ytikselme savaşunı veren S. Sirkeci. Taksimie golsüz berabere kalarak amacına ulaştı. Maçtan sonra futbolcular ve antrenörleri şampiyonluk turu attılar. Hakemler: O. Sönmez (4), Sudagezer (6), Güven (4). Taksim: Serklz (7) Haçık (5), Jak (4), Mustafa (6), tskender (5) Dinçer (6), Bülent (4) (Murat 5), Polas (4) Garo (6), Avedis (5), Alfonso (7). 5. Slrkeci: Mete (6) Sadık (4) (Sait 5), Sezai (5), Murat (5), Erdinç (6) Ertuğrul (6), Halim (5), Erdem (4) Ali (5), Halit (5), tsmail (6). Fişek ikinci yenilgisini Hilal önünde aldı: 51 1, Tozkoparan Tepebaşı: 2 1, Istinye Eminönü: 1 0, Şafakspor Haydarspor: 3 Amatör liglere toplam 40 maç 0, Beşiktaş Ayvansaray: ile devam edıldı. Gunun en fark 4 0, Kurtuluş Şıle: 4 2, h yengısıni, Fışekspor"u 5 1 Şehremini' Alüntepsi: 1 0, yenen Hilal elde etü. Alibey Bağcılar Ferahspor: 1 1, köy sahasında oynanması ge Haskoy Netaş: 3 1, Ç. Ihreken Fethıje Fmdıklı, Otomarsan Emirgan, Sogütluçeşme örnekspor, Ufukspor Esnafspor, Kaynarca Humyet nıaçlan, sahanın elvenşlı olmaması nedeniyle erte lendi. S. Sirkeci Erokspor, Eoıyükdere Yıldırungenç, Acıbadem Yenigayret maçları da hakemlenn gelmemesı ne denıyle ertelendi. Gençler liginde, Beşıktaş ile yapacakian ma ça gelen Özfatihliler'in arabası bozulduğundan alana saatinde yetisemediler. Bu konuyla Ugıli kararı Merkez Hakem Komıtesi verecek. Alınan sonuclar şöyle: Gaziantepspor Trabzonspor Bursaspor Beşiktaş Günün öteki maçlannda A. Demirspor Diyarbakırspor, Sakaryaspor Altay, Zonguldak Bolu, Galatasaray Kocaeli, Goztepe Ankaragücü, Eskişehir Adanaspor karşüaşıyor. Serdar GURER saniye Koşuyolu: 3 0. A. Gençler liginde sonuçlar: Sahragenç Nişantaşı: 2 0, Piyalepaşa Beştelsiz: 4 3, Avcılar Güzelhisar: 3 0, Mecidıyekby Atışalanı: 6 0, Altıntepsi Ayazağa: 2 0, Kuruçeşme Boğaziçi: 4 1, Diyarbakırspor Asbaşkanı Kalfagil: «GAZİANTEPÜLER SİKENİN KOMPENTANI CLMUŞLAR» ANKARA, (a.a.) Diyarbakırspor Asbaşkanı Mehmet Kalfagil, «Gaziantepspor yöncticilerinin, 9 mayısta Diyarbaktr'da oynayacakları maç içln ken dilcrine şike tekliflnde bulunduklarını» öne sürdü. «Öncekı sezon yine Diyarbakır'da oynanan lig maçmda, Gaziantepsporlu yöneticilerin 3 rmlyon Urahk şike tekliflerim gerı çevirdıklerini» belirten Kalfagü, «Görülüyor ki, şikenın kompentanı olan Gaziantepspor yöneticileri, üüşeceklerini anlayınca, şerefli bir kulübü karalamaktan çekinmemektedirler. Ancak, bu emellerme ulaşamayacaklar ve hevesleri kursaklannda kalacaktır» şeklinda konuştu. İkinci Lig'dedün Karşıyaka Ödemiş îzmirspor Denizli Sitespor Amasya E.Demirspor Yeşilova Beykoz Davutpaga : : : : : 50 41 11 11 ll HİLAL: 5 FİŞEKSPOR: 1 Hakemler: A. Ihsan Akat (6), Eşref Korkmaz (6), Vedat Küçükbükücü (6). Hllal: Selahattin (6) Mit> hat (5>, Oktay (5), Selçuk (6), Barbaros (5) Erdoğan (7), Ersin (6), Hasan (5) Serdar (9), Murat (8), Fuat (8). Fişekspor: Cemal (3) Adnaıı (4), Bahri (5), Recep (4), Kadir (5) Semih (4), Necat (4), Ahmet (6) llyas (5), Rıdvan (4), Şükrti (5). Goller: Selçuk (dk 44 89), Şükrü (dk 55), Serdar (dk 69), Murat (dk 72 75). Oteki sonuçlar: Üsküdar Çatalca: 1 0, Langa Alibeyköy: 1 0 , Topkapı Beykoz: 2 2, Prohlo, Kasımpaşa: 1 0, Selamsız Çınarspor: 4 0 , Yeşilbağlar Adalar: 0 0, Fethiye Fın dıklı: Otomarsan Emirgan: A. 3. Ligde sonuçlar Tunaspor Karacaahmet: 3 1, Trabya Doğangüneş: 1 0, Yedikule D. M. O.: 3 0, Kartaltepe H. Taştepe: ı Çemberiitas'ın Ortaköy'ü yendiği maçta bir savajım. SKORBOARD YOK, HEYECAN VAR Spor Servisi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenım Kredı Yurtlar Kunuııu' nca duzenlenen yüksek öğretim oğrenci yurtlan basketbol şam piyonası, Eyüp Spor Salonu'nda başladı. Organizasyon bozukluğuna karşın, ilk gün karşüaşmaları nayli zevkli ve heyecanlı geçti Skorboard'un çaUşmadığı salonda, maç süreleri, kol saatiyle saptandı. İlk gtin sonuçlan şöyle: Bayanlarda: Çemberlitaş Ortaköy: 34 33, Ortaköy Vezneciler: 33 20, erkeklerde; AÖS Kadırga: 77 45, Abdi îpekçi H. Ebediye: 51 49. Karşılaşmalara bugün saat 10.00'dan itibaren aym salonda devam edileoek. GAZİANTEPSPOB TRABZONSPOR Son haftalardaki şike söyle tileri İle bır anda dikkatleri l »snne toplayan Gaziantepspo bu hafta lig Uderi Trabzonspo Ue karşılaşacak. Ev sahibi G; ziantepspor tehlikeli bölgede uzaklaşmak için bu karşılaşm Spor Servisi Türkjye blGALATASARAY yı kazanması gerekiyor. Trat rinci ligtne bugün yapılacak 8 KOCAELISPOR karşılaşmayla devam edilecek. Sahasında bir türlü başanlı zonspor ise Uderliğinı korum; Günün programında A. Demir olamayan Galatasaray bu defa ya çalışacak. Gassiantep şehı spor Diyarbakırspor, Gazt Kocaelispor karşısına yengi ı stadındaki karşılaşma 16.30'd antepspor Trabzonspor, Sa çin çıkacak. Geçen hafta teen başlayacak. karyaspor Altay, Zonguldak di sahasında Trabzonspor'a BURSASPOR BEŞtKTAŞ KASIMPAŞA: X Bpor Boluspor, Bursaspor • Son haftalarda düzensiz bı farklı yenilen Kocaelispor ise FERİKÖY: 1 Beşiktaş, Galatasaray Ko îstanbul deplasmanmdan hıç grafık çızen Bursaspor lide' HakemJer: Oktay (3), Ko caeli, Göztepe Ankaragücü, defilse bir puan He dönmeye Hkten kopmamaya çalışan Bı seman (4), Gültekin (4). Eskişehir Adanaspor maçla çalışacak. Ali Saml Yen sta şıktaş karşısmda yengi arayi Kısımpaşa: Ali (5) Kemal n var. F Bahçe ise bu haftayı dındakı karşılaşma saat 16.su' cak. Geçen sene Bursaspor ü (5), Yılmaz (4), Erol (6), Mu dinlenerek geçiriyor. Bursa'da yaptığı maçı 50 ka da baslayacak. sa (5) Naci (6), Erdem (6), beden Beşiktaş ise bu maçt Muammet (5) Arîf (5), Ad' rakibi nden rövanşı almaya çı nan (6), Erdoğan (5). lışacak. Feriköy: Ayhan (5) Saaİkinci Lig'de bugür det (6), Bekir (5), Uğur (4), Yusuf (5) üfkun (5), ' ArSpor Servisi îkincı Türı mağan (6), Turgut (5) Ce& ye lıgıne fA), (B), (C) ve (E mı (6), Seyhan (6), Ahmet (5). gruplannda yapılacak 23 ka Goller: Cezml (dk 25), Erdem şılaşma ile devam edilecek. G (dk 25) nün programı şöyle: Günün diğer maçında ise Gaİstanbul (Vefa Stadı) 14.2 lata Yeşıldirek'i 4 1 yentstanbulspor Kırklareli, lı di. 30 Karagümrük Düzcespo Eyüp stadı 16.30 Alibeyköy AT YARIŞLARI Edirnespor. 1. KOŞU: F: Keklik, P: Segah ' Spor yapahm yapmayahm, hepimbsin 2. KOŞU: F: BenU P: Tatarhan Selçuk ulusal özlemi sağhklı bir yaşam değil midir? An3. KOŞU: F: Fîlika P: Birol takımdan S: Yifter cak bunun bazı koşullan olduğunu bir 4. KOŞU: F: Grand Harmony çıkarıldı çoğumuz bilmeyiz. P: Glossy İSTANBUL (a.a.) Fene 5. KOŞU: F: îktidar P: Güney bahçe'nin forvet oyuncus Ister sporcu olsun, ister spor yapma6. KOŞU: P: Iikya P: TOIXH Selçuk Yula, Ulusal takım kat man ya heveslenen bir kişi... İster spora henüz rosundan çıkanldı. 7. KOŞU: F: Fethiyeli PΫ: Imbaşlamamış bir yavru, isterse sporu bırakge P: Ulcaf S: Sinave. Futbol Federasyonu Eaşkar Yüksel ERÜÇ Yılmaz Tokatlı, kararla ilgıJ mış bir emekli... 7'den 70'e herkese açık olarak şunları söyledi: ALTILI GANYAN bu köşede sorunlarınızı bize yazın, uzman«Büyük Atatürk» ben sporcı nun zeki, çevik ve ayıu zamai lar sizlere sağhklı bir yaşanun reçetesini da ahlaklısuu severim» diyoı sunsunlar. Oysa milli olmak gururu kendi: ne veriimiş olan Selçuk'un Gö; tepe maçında attığı golden so Mektuplannm «CUMHURİYET GAra tribünlere doğru yaptığı kc ZETESt SPOR SERVÎSİ SAĞLIKLI YAhareketl hangi terbiye ve al iâkla bağdaşır? Edep ve ahlâfc ŞAM KOŞESİ CAĞALOĞLUİSTANBUL aykırı hareketi nedeniyle Mil] adresinc bekliyoruz. Takım Teknik Kurulu Ue g« rüserek Selçuk"u kadrodan cı karttıkji SAĞLIKLI YASAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog