Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makale



Katalog


«
»

24 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 Cafisanlar;.., Sorat Sorun an... Yılmaz ŞIPAL labillr. Deneme sflresi içinde gerek lşveren, gerekse işçi sözleşmeyi tazmlnat sız feshedebilirler. Ancak işçiye çahstıgı gunler için ucret ödenecektır. Hicabi (Bastarafı 12. Sayfada) tu ileri sürdü. Koçyiğtt özetle şunlan söyledi: «Bana MHPTileri kötülemem ve avukatlanmın azllni sağlamam ve muayyen şekillerde 1 fade vermem konusunda baskı lar yapüıyor. Bu sebeple dunış manın gizll yapüdığı celsede vermis olduğum ifadeler bu baslaların sonucunda vermis olduğum gerçeğe uvgun olmayan beyanlardır. Namusuma dil ozatüdığı, tehdlt ve baskı altında tutulduğum için o sekllde söylemek zorunda kaldun. Bu bakundan ondan önceki celselerde mahkemenfae vermlş olduğum ifadeler doğrudur.» Koçyiğit daha sonra, «halboki benim gizli celsede vermlş olduğum ifadelerim açıklanmamış olsa idi bu gizll celsede vermiş olduğum Uadelerln doğ ruluğunu valan olmasına rağmen devam ettirecektim» dedi. Koçyiğit, kendısıne nasıl ilade vermesi gerektiği yolunda yazuı notlar verildiğinı öne su rerek, el yazüı notlan mahkemeye sundu. Askerl Savcüıktan 14 sllab getirilerek, Koçylğiften bir yıl yanında tasıdığmı söylediği 8888 numaralı tabancayı göster mesl istendi. Ancak Koçyiğit, sözkonusu silahlar arasında kendisine ait olduğunu belirtti ği silahı bulamadı. SOVYETLERE KARSI SEYTANLA (Bastanfl 12. ttoytada) lenl yapıyorlar. Biz kendimizi koruyabilecek dnrumda yız. Sovyetler'ln çevremizde olmasma ragmeıu Ama Sovyetler'in kendisi gelirse şeytanla bile işbirliği yaparız.» Sudan Dışişleri Bakanı çevik kuvvet stratejisine Uişkin sorulanmıza verdigi ya nıtlar dışında Fahd Planı'm desteklediklerini önumüzdeki dönemde i!k toplanacak Arap dorugunda Fahd Planı'nın yeniden ele ahnacağmı bildirdi. Sudan'ın MısırTa ilişkilerine de deginen bakan, Mısır'ın her zaman Sudan için diğer Arap ülkelerinden çok daha sıkı ilişkiler içinde bulundugu bir ülke olduğunu, bu durumun bugün de surdüğünü, gelecekte de sürecegini, İsrail'in Sina"dan geri çekilmesinin Sudan Mısır ilişkileri açısından hlç bir yenilik geürmeyeceğml belirttL Muhammed Mirgani Mubarek Turkiye'yi ziyaret etmesi için davet aldıguu ve ilk fırsatta Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Sudan Dışişleri Bakanına göre bugune dek Türkiye ile Sudan arasına garip bir cam perde dikümiş. Taraflar birbirini görüyor ama işitmiyor. Yakın geçmişte Türkiye'de Büyükelçilik açarak bu cam perdeyi kaldırma yönünde adım attıklarını söyleyen ba kan Türkiye'ye yapacağı ziyaretle iki ülke arasmdaki ilişkilerin daha da gelişmesine çalışacağını söyledi. Türkiye'nin îsrail'le ilişkilerinden mutluluk duymadıklarını ifade eden Mirgani Mübarek, ilişkilerin en ait düzeyde olmasıyla en ust düzeyde olmasını pek fark lı görmediklerini. bununla birlikte Türkiye'nin Islam Konferansı'ndaki olumlu tu tumu nedeniyle ve îsraiPle ilişkilerin de sürekli düşük bir eğri izlediğini gözönünde tutarak bunu bir sorun haline getirmediklerine işaret ettL barek'in Mısır'mda buluşmak üzere... NOTt Arkadaşımız Cengiz Çandar Sudan Dışişleri Bakanı ile bu görüşmeyi Mısır'a hareketinden önce yapmışü. DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI: Ayni ya da değişik kamu kuruluslannda gerek Emekli Sandıgına gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olarak geçen hlzmet sürelerinin tumune ait kıdem tazmlnatı işçiye son çalıştığı kamu kuruluşunca ödenecektlr. Ancak bu kıdem tazminatını alabilmek için emekll olmaya hak kazanmak ve emekli olmak için başvuruda bulunmak şart tır. Bazı kamu kuruluşlarında yanhs yonımlanan bu konuya Yargıtay 9. Hu kuk Dairesi 26.3.1980 tarihli 2982 Esas ve 2952 Kararı ile açıklık getirmiştir: «Aynı ya da değişih kamu kuruluş lannda T.C. Emeklt Sandığt Yasası 8ta tusü içerisinde geçen hizmet sureleriyle. isçi statüsüne tabi olarah geçen hiz metlerin birlestirilmesi ve toplam süre üzerinden kıdem tazminatı ödenebilme 8t, ancak ilgilinin hizmetlerinln birleştirilmesi suretiyle yaşhlık ayhğına hak kazanmış bulunması koşulunun gerçek leşmis bulunmasına bağlıdır. Toplu ts sözleşmeleriyle bu yasal esasın bertaraf edilmesi olanağı yoktur.» Bağlayıcı (Bastarafı 12. Sayfada) sına göre Devlet Başkanı, Cumhuriyet Konseyi'ne damştıktan sonra, Meclis'in gü venini yitirmiş bir hükümet görevden alabilir. 3 Yunanistan v nayasasının 41. maddesinin 1. fıkrasına göre, Devlet Başkanı, Cumhuriyet Konseyi'ne danıştıktan sonra istikrarlı bir hükümet çıkmasına olanak vermeyecek bir oluşuma sahip parlamentoyu feshedebiliriz. (Bastarafı 1 Sovfoefo) yal yardımların sözleşmenin YHK tarafmdan karar altına alındığı tarihten itlbaren uygulanacağı yolunda hükme vardı. Bu durumda, toplu sözleşmenin yürürlüfc tarihinden YHK'nun sözleşmeyi imzaladığı tarihe kadar geçen yaklaşık bir yıllık süre için verilmesi ge reken sosyal yardım (yaka cak, yemek, ölüm. doğum yardım vb.) farklan lççly* ödenmeyecek. Sendika çevrelerl, YükseK Hakem Kurulu'nun bu yön de aldığı kararlann İşçl haklarında geriye dönüş olduğunu anımsatarak, şu gö rüşlere yer verdiler: YHKnm BAHŞİŞLE ÇALIŞANLAR VE ASGARİ ÜCRET: Bir işyerinde bahşişle çahşanlann aldüdan bahşişler günun en az ücretinln altında olursa işveren aradaki farkı tamamlamak zorundadır. «Bahşis toplamak suretiyle çalışan blr lşçinin bahşiş toplamı en az ücretin altında olamaz.» (a. Hukuk Dairesi). DENEME SÜRESİ VE ÜCRET: Sürekli ig sözleşmelerlndo deneme suresi bir aydır. Ancak bu süre toplu iş sözlesmelerl ile üç aya kadar uzatı «31 arahk 1980'de blten toplu sözleşme zamanında Füksek Hakem Kuruln t a rafmdan ele alınıp, karara 4 Aynı maddenin 4. fık bağlansaydı, sosyal yardımMirgani Mübarek ile görüş rasma göre, daha önce fesho larda yapılacak yenl dtt^ tükten sonra artık sıra Mudilmiş bir parlamentodan zenlemeler 1 ocak 1981 t a hammed Hüsnü Mübarek'e sonra seçilen parlamento bir rihinden ltibaren geçerll o^ geldi. Mavi ve B, yaz Nil'in yd geçmeden feshedilemez. lacaktı. tşçinin defcaybıol^ Birlestiği yerden Nil'i izleAncak, parlamento ardarda mayacaktı. Ancak bir y ü yerek Kuzeye tırmanacağız iki hükümete güvensizllk sonra yenllenen toplu SÖZH artık. Tarihi bir olayın evermişse Devlet Başkanı leşme İle lşçllerin farklanşiğinde, İsrail'in Sina'yı boCumhuriyet Konseyi'ne danı nın verllmemesl yanüş bit şaltmasmın arifesinde yine şır. Parlamento aynı gerekçe Nil kenannda, Hüsnü Mü ile iki kez feshedilemez. tutumdurj» jünün Kitaplan Günün Kltapları Günün Kltapları Günün Kltaplan Günün Kltarian Günün Ktarian Günün Ktapları Günün Kltaplan BU ANSIKLOPEDIYI A L I N . BİR İSLÂM KÜTÜPHANESİNE SAHİP OLUN. En geniş bilgı, en güvenılir kaynak. İslâm büim adamlanndan, tamamı telıf çağdaş bir eser. Aıleni/e, çocuğunuza, evını/e, ış yennue, dostlannıza alacağınız bir ansiklopedi. Hemen alın, dınî sorulanmza ccvap bulun. İSLÂMİ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ "Bir İslâm Kutüphanesi" Islâmı ilımlerde kullanılan bulün ıstılahlar. (terımler tabırler) Tarih. medenıyel tarihi. (Islam devletlen, medemyet tarihi unsurları, teflmleri) Mezhepler ve tarıkatlar, bunlann kuruculan. Çağdaş islâmı kavramlar. islam dünyasındakı önemll kimseterin hayat hlkayelerl. (Alımler. mutasavvıdar, halıfeler, padışahlar, şeyhuiısiâmlar) Şöhretı ve muhtevası kabul edılmif kıtaplar. 1 hamur kağıda baskılı cılt 2 000 TL. 3 hamur kağıda baskılı cılt 1 400 TU (Her ıkısıde luks cıltlı, şomızlı) Ansıklopedımn tamamı 10 cıltte tamamlanacak. 2. Cılt Ekım '82 de cılt olarak yayımlanacak. 3 cıltten ıtıbaren senedaıkı cılt çıkacak. 2 cıldın abonesı 15 Hazıran '82 ye kadar 1 900 TL. dır (Fıat artışları abonelere yansıtılmayacaktır) Ödemeler 70602 numaralı posta çekıne ucretsız yatırılabılınır. DERGÂH YAYINLARI Nuruosmanıye Caddesi 3/1 Cağaloğlu Istanbul Telefon 26 53 70 Toptan Satış : DERGÂH KITAPÇIUK Ankara Caddesi 85 Sırkecı, Istanbul Telelon 22 84 77 ;ocukt egienerek nır ARKBDlOjtVE SANAT WINLARI İlk Kifaplarını Sunar Eski Anadolu Uygarhklan Dizisi: 1 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ 1. 2. 3. 4. 5. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf EVDEOKULDATATILOE • HİTİT MİMARLIGI Wulf Schirmer 19 X 27 cm, 1 Harita, 24 Şekil, 13 Resim, 40 s. 1. Hamur 250 TL, 3. Hamur 150 TL, Deneme, Eleştiri, Anı Dizisi: 1 kolejlere YetenekMatematik.^OO TL. YetenekMatematilc..200 T L YelenekMatematik 250 T L YetenekMatematık 250 T L YetenekMatematil< 300 T L • TÜRK ve İSLÂM SANATI ÜZERİNE DENEMELER Dogan Kuban Tarihi Coğrafya Taramalan ve Araştırmalan Dizisi: 1 13 X 1 9 cm, 19 ŞekU, 240 sayfa, 350 TL 1.CİLT GIKTI Evrim egitsel oyun ve oyuncaklanylci oynayarak ögrenme.öğrenirken eglenme.*, EVRİM EGÎTSELOVUNIARI YURT^APINDA SECKİN BAYÎLERDE EVRİM DAĞITIM ÖKGUTU MERKEZAtxj!İp«kçlC«d Kadirsala •ORA PAZAALAMA LTD f î t Fev;ı ÇjKmah Sk No 16J3 Apl No 59/2 MBçka tSTANIUL """ T t U J O M M T l ! « 3 7 75 48)0 7; A l l HİKMCT Û Z M I M A N Cumhurivtt Cad B«M>y« P i r t NO5MEHZİFON CANEHTICMCT. Pial Or.llBfltalCKİ H o » N«ı<h B«y l« Hanı ZwMn KH Hft.1 M 8«a<>* Ca d Noii MOFAZMOOERN f. .. ÇaKmıt O ' i » ı l|Hanı K ı l i JONOULOAK • HOMEROS İLYADA (Şehir Isimleri) 13X19 cm, 16 Sayfa, «0 TL • Birgi'den Gevaj'a ANADOLU NOTLARİ Nezih Ba$gelen 13 X 1 9 cm, 31 Resim, 68 Sayfa, 100 TL Ödemeli İsteklerde 60 TL'Iik Posta Pulu Gönderilmesi rica olunur. yayınları Kitap isteme adresi: ARITAS Molla fenarl Sok, 10/7 Cağaloğlu/IST. Tlf; 22 22 2320 75 35 Genel Dağıtımcılar Ist. ŞERHAT 26 49 90 Ist. ÖZGUR 26 25 13 Ank. GULYAYINEVİ 18 7541 İmır. DATIÇ 13 87 86 VOCELER TICAKCT AMSAN TİCAHET KOLL$Tİ. AnkıraCad No 113*0 « r t f TVıfl| KemaraH Camı Kır*isı 655 SK, ERKOL TİCARET KeercıierKüçükYiWırHan No 4Kat'2 İZMİR Tal138871 ÇIVU4 ADArUAm T*J K2> No 103/208 KaUI EnlnBıtWtSTANIüL ATLAS PAZAKLAMA Tel Gan Musiala Kemal BulvınOnur OÜNIf IK PAZANLAHA ijMan No IS^KaiT Gazı Mustata K*rr.a! Biita • KınlayJANKARA T t L 1 8 B 1 » Onuri 4 HaniNo1MKcl/ •AKI5 MUf SSESESİ Kmla^ANKAIU C*fl»iogiu v o k u 9 u o 6 C lİTANBULTEL 22B990 ARKEOLOJİ ve SANAT YAYINLARI P.K. 1 Yeniköy İSTANBUL Genel Dağıtım: AKADEMİK KİTABEYİ evrım Ankara Caddesi No. 13/1 Cağaloğlu tSTANBUL bılımsel eğıtlm araçlan anonım sırkelı •••••••••••••••» • • • • • • • • • • • • • • •» ••••••••••an ••••••••••••••••I \ UCRETSIZ BROŞURUMUZU VE ORNEK FASIKULUMUZU ISTEYİNIZ YALÇIN YAYINLARI CAGDAŞ MUZIK ' YAYİNEVI Sıraserviler 84/23 Takslm/tSTANBUL Tel.: 45 40 01/23 Sayın İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE ve llkokul öğretmen Adaylannal MUAMMER SUN'un hazırladığı ÇIKTI! Temel Müzik Eğitunl, MEB Talim ve Ter biye Dairesi'nin 30 mart 1982 gun ve 2565 sayüı karan ile ilkokıülara müzik derslerinde kullamlmak Uzere Kaynak Kitap olarak tavsiye edilmiştir. • Yenl bir öğretim yönteml, • Yeni ve geniş bir dağarcık, • ögrettmde kolaylık ve sevtmlülk, • öğretmen için açiKlamalar ve uygulama Küavuzu, 0 Çok amaçlı kullanun (şarkı söyleme, çalgı çakna, ses ve kulak egitimi, nota ögrenme, analiz, resim boyama vb.) • Çok güzel blr kapak ve basım, 0 îlkokulun her sınıfmda kullanılabllecek en güzel kitap. (125 TL.) ödemeli İsteklerde, 50 Uralık posta pulu gönderilmeUdir. Toplu isteklerde öğretmenlere %20 indirim uyguianır. J\ J NETTEN BRÜTE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Yazan: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı FERHAT FAHRAN • Ücretlerle ilgili yasa maddelerinin açıklanması. • 128 no.lu tebliğ ile vergilendirmeye geürilen imkan. • Yasa ve tebliğe göre yıllık net bir nülyona kadar ve bir milyon üç milyon llra arasmdaki ücretler net/brut hesabı • Yıl içinde herhangi bir ayda ücretin farklı oranda vergilendirilmesi • Yeme. yatma ve gündelikler karşılığı yapılan ödemelerde brüt hesabı. • 1083 • 1984 ve 1985 yıllannda Gelir Ma li Denge Vergileri ile SSK prim gös terge tablosunun değişmesi durumun da brüt hesabı. 140 Sayfa. 300 Lira... Isteme Adresi Haltt Ziya Bulvan 78/A Tel 13 20 75 IZMlR Istanbul'da KARDEŞ DAĞITIM Nuruosmaniye Cad. Yavuz Ajt K. 3 No 9 Doç. Dr. CENGİZ ERDAMAR f ildız Karayel RIFAT ILGAZ 250 TL. 1981 Madaralı Roman Klodfarer Cad. 24/3 TÜRBE Ödülü İSTANEUL TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ İKİ SEMİNER VE BİR REFORM ÖNERİSİNDETARTIŞILAN Anonim Ortaklıklarda Kâr Dağıtımı Dağıtımı EkoBil Yayuılar Ltd. Şti, Tunel. Nerkis Sok. 8/ia Beyoğlutstanbul Telf: 45 47 57 •••••••••••••••••••••••••I ••»•••••»»•••••••••••••••••••••a Siyasi Rejimin Işler Hale Getirilmesl, Anayasa e Seçim Sistemimiz / TercUman Gazetesl 1 9 lisan1980 Demokratlk Anayasal DUzenfn Işlerllğl, ınayasal Hak Ve özgüriüklerin Yaşama Geçlrillesi / Istanbul Barosu l.ü. Siyasal Bllimler akültesl /10 Mayıs 1980 Rejim Ve Anayasamızda Reform önerisl / Ytnf orum 15 Mayıs 1980 BİRİKİM YAYINLARI Ankara Cad. Güncer Han 45/18 P.K. 538 Sirkecl/lstanbul 225 TL YALÇIN YAYINLARI NEREDE O ESKİ USTURALAR GÜLMBCE ANAYASA TARTIŞMALARINDA KAYNAK KİTAP TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ RIFAT ILGAZ 150 TL. Klodfarer Cad. 24/3 TÜRBE tSTANBUL ATAYOL Rttştu Şardafu» yönetlmlnde 4. Sayısi c a çıktı ü tstanbul, Ankara tzmb ve Ege gazeta satımiannda Billm dln, sanat, edebiyat Uzenne en seçön yaaalar ödüllO şuı yarışması Ytllıftı (600> lira Abone için: tzmlr Mtthatpaşa Cad. 7S1/3 tZMtR adreslne başvurulması. Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku Prof. O». Tank Zofer TUNAYA •••••••»»••••••••••••••••••••••• (İTAPOKURLARINA OUYURU Tüm y y GENEL YAYINCILIK SUNAR TAYGA'DA AŞK GECELERİ ALKOLİK LSD (ŞEYTAN MEYVESİ) KIRMIZI YELKEN BÜTÜN KtTAPÇlLARDA Türbe, Piyerloti Cad Dostluk Yurdu Sok. Yeşıl Apt. No: 1/11 İSTANBUL Tlf: 20 56 14 TAKSİTLİ ve İNDİRİMLİ satıştarmdan yarartantnız. YENİ ŞAFAK KİTABEVİ Haabakk «ran No; 30 K«t:2 Kadıköy Buyük boy 618 sayfa. 650 TC . TürkToplumunda Kadın i 2. BASIM ÇIKTL OKTAY AKBAL GARİPLER SOKAĞI Roman 5. Baskı İSTİNYE SULARI Öyküler 2 Baskı KARŞI KIYILAR VE TARZAN ÖLDÜ Öykuler 2 Baskı ATATÜRK BİR GÜN GELECEK Yazılor (Bu kltapları n mevcudu cok azalmıştır.) Yenl Cıktı: İLKYAZ DEVRİMİ Öyküler 2 Baskı Ederl 125 Llra Isteme Adresi: TEKİN YAYINLARI Ankara Cad. 21lstanbul ARAŞTIRMA. EĞİTİM. EKİN YAYINLARI PK 315 Sirkeci/istanbul. TeL 2281 70 Derleyen: Prof. Dr. Nermin ABADANUNAT Yazarlar Ffijun AKATLI, Ayje BAYSAL.Oya çtTÇİ, Leila ERDER Gfil ERGfL, Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, Deniz KANDİYOTİ, Göten KAZGAN, Mtıbcccel BJURAY, Ayje ÖNCO, Ferhunde ÖZBAY, Tansı ŞENYAPIU, ŞirinTEKEIİ, Sabahat TEZCAN, Serim TİMUR, Binnaz TOFRAK. umlt Voşar Ofiuzcan'ın 40. Sanat Yıh nedeniyle 200e /akın secme şltnnln. klşıltği ve sanatı urerine /ozıların, bllgüerln ve özgecmışinln yer aldığı kltop satışa çıkarılmışlır Flyatı 250 XL Isteme Adresl: Umlt Vaşor Sanal Galerlsl Istlklâı Cad Terkos Çıkmazt Yapıkur Han Kat 1 Beyoğlu / Istanbul Telefon: 44 96 33 Genei Oaâıtınr»; Sav Kltap Pazarlama Dağıtım Nuruosrranlye cd Türbedar Sk. No: 4/1 Caöaiofliu / Istanbul Teleton: 28 17 54 SG:?.LE 4 0 Y I L • SOSYAL SİZOFRENİ ve ATATÜRK Mustafa COŞTUROĞLU Kemallst llkelerln kftkenlerlnl ve Kernalizme karşı oluşturulan maraz düşüncelerln mekanizmalaruu çarpıcı ve somut örnekleriyle belgeleyen tek kltap. TÜM KtTAPÇlLARDA ÖLÜMCEZ1SI • Blria«mi« muHtr 8. Suçu Onltm* V * 8uçhılan Drrranıs Blçlml KongiMl / Torento 1975 • Ulmtanrnı At OtgOtfl ölöm Cualannın KaMıniması Konferansı / Stockholm 1977 • OlOm Ceznı Konfaransı / Itodan 1977 • Ittanbul Barosu'nun 100 Yılı / Istanbul • 1978 BİRİKİM YATNURI CMf.OOmıerHM 45/18 P.K.838Slrtoel/l»tanbu! BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ULUSLARARASI AF ORGÜTO KONFERANSLARINDA Büyük boy 412 sayfa, 500.TL. ARAŞTIRMA, EĞİTÎM, EKİN YAYINLARI PK 315 Sirkeci/İstanbul, Tel: 228170
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog